Tax.lt narys Girele

Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9575 žinučių

Girele naujausios žinutės:

2019-07-23 12:24 Darbo teisė » Papildomas darbas » #1415634

nebaika rašė:Ačiū jums.
o jei šioje situacijoje, dirbantis pagal papildomą darbą, išeina trumpų atostogų, ir jam pagal grafiką jo atostogų metu nereikia dirbti papildomo darbo. Ar tokiu atveju vistiek skaičiuoti atostoginius pagal papildomą darbą? Ir kai pasibaigs aplinkybės, dėl kurių sutarta dirbti - vėliau skaičiuojant atostoginius, į VDU įskaičiuoti jo užmokestį už papildomą darbą?


Užklausa VDI ir jų atsakymas:

Interesanto klausimas
„Darbuotojas dirba pagrindine funkcija ir turėjo papildoma susitarimą (funkcijų jungimas) dėl kitų pareigų atlikimo nuo 2019-01-02 iki 2019-05-31. Darbuotojas išeina kasmetinių atostogų nuo 2019-06-20. Ar skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį atostoginiams - skaičiuojama tik nuo darbo užmokesčio už galiojančios pagrindinės funkcijos, ar pridedamas ir darbo užmokestis už papildomą (pasibaigusią) funkciją? Pagal LRV nutarimo Nr.496 8 punktą - VDU reikia skaičiuoti atskirai pagal funkcijas. Tačiau einant atostogauti papildoma funkcija jau pasibaigusi, o ji - atostogų nekaupia. Ar skirtųsi VDU skaičiavimas, jei papildoma funkcija būtų gretinimas?“
KONSULTACIJA Į PAKLAUSIMĄ

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informavimo ir konsultavimo skyriaus specialistai susipažino su Jūsų paklausimu ir vadovaudamiesi VDI nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-595 redakcija), 8.3.5. papunkčiu, teikia konsultaciją darbo įstatymų vykdymo klausimais.
Informuojame, kad VDI specialistai nepasisako fakto klausimu, taip pat neatlieka įmonės, įstaigos ar organizacijos buhalterinės apskaitos specialistų funkcijų, t. y. neskaičiuoja darbuotojui tenkančio darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio, priklausančio kasmetinių atostogų skaičiaus, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, neatlieka kitų skaičiavimų. Toliau Jums teikiama konsultacija susijusi tik su teisės normų reguliavimu paklausimo dalyko atžvilgiu ir jų aiškinimu.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 35 straipsnis reglamentuoja susitarimą dėl papildomo darbo. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). Jeigu atlikdamas susitarime dėl darbo funkcijų jungimo numatytą papildomą darbo funkciją darbuotojas dėl to įgyja teisę naudotis DK ar kitose darbo teisės normose nustatytomis papildomomis teisėmis ar pareigomis (ilgesniu poilsio laiku, trumpesniu darbo laiku, atostogomis ir kita), jos šiam darbuotojui taikomos tik tada, kai atliekama papildoma funkcija, ir tik tiek, kiek ji atliekama.
Dėl kasmetinių atostogų apmokėjimo paaiškintina, kad kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai) (DK 130 straipsnio 1 dalis). Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką reglamentuoja „Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (toliau – Aprašas). Aprašo 5.1. punktas numato, kad skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose, ir mėnesines premijas, mokamas už mėnesio darbo rezultatus.
Vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas). Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius). Paminėtina, kad vidutinis darbo valandos užmokestis skaičiuojamas, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės, palyginti su normalia darbo laiko trukme.
Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį už kasmetines atostogas, laikomasi Aprašo 5 punkto nuostatų (Aprašo 6 punktas). Darytina išvada, jog konkrečios vidutinio darbo užmokesčio už kasmetines atostogas apskaičiavimo tvarkos Aprašas nenumato, t. y. skaičiuojama vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis.
Atkreipiame dėmesį, jog Aprašas taip pat nereglamentuoja atvejų, kaip turėtų būti apskaičiuojami darbuotojo atostoginiai, jeigu keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė (pvz., dirbo 8 val./dieną, 5 d. d. / savaitę, o susitarus dėl papildomo darbo – 10 val./ dieną, 5 d. d. / savaitę). Atitinkama apskaičiavimo tvarka galėtų būti nustatyta darbo tvarkos taisyklėse, darbo apmokėjimo sistemoje ar kituose darbdavio lokaliniuose (vidaus) teisės aktuose.
Tuo atveju, jeigu konkrečios tvarkos nėra ir darbuotojo darbo laiko norma už laikotarpį, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, keitėsi, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip pat pagal Aprašą, tačiau laikas, už kurį mokami atostoginiai, galėtų būti apmokamas proporcingai darbuotojo darbo laiko normai už tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, galėtų būti apmokama vidutiniu darbo užmokesčiu atitinkamai (proporcingai) atskirai už atostogų dalį, sukauptą darbo metais, kuriais darbuotojas dirbo visą darbo laiką, be susitarimo dėl papildomo darbo (pvz., 40 val. savaitės norma, dirbant 5 d. d. ir 8 val. per dieną) ir atitinkamai (proporcingai) atskirai už kasmetinių atostogų dalį, sukauptą darbuotojui jau dirbant sudarius susitarimą dėl papildomo darbo (pvz., 50 val. savaitės norma, dirbant 5 d. d. per savaitę, 10 val. per dieną.).
Kaip jau minėta, nei DK, nei Aprašas konkrečios atostoginių apskaičiavimo tvarkos nenumato, taigi atitinkama tvarka galėtų būti numatyta įmonės vidaus (lokaliniuose) teisės aktuose.
Tarp šalių kilęs ginčas dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos ar apmokėjimo galėtų būti sprendžiamas kreipiantis į darbo ginčų komisiją DK IV dalyje „Darbo ginčai“ nustatyta tvarka.
Informavimo ir konsultavimo skyriaus specialistų konsultacijos darbo ginčus nagrinėjantiems subjektams neprivalomos.
Taip pat informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl Darbo kodekso galite rasti skiltyje „DUK“.
2019-07-17 23:04 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1415490

Whagati rašė:


darbuotojas padirbo kelis mėnesius ir paskui 4 mėn. buvo ligoje, po ligos parašė prašymą išeiti savo noru. Skaičiuojant nepanaudotų atostogų kompensaciją, ar imamas tas laikas visas, kai buvo biliotenyje? smile


žr. LTV nutarimą Nr. 496, VDU tvarka, 5.13 p.
2019-07-17 10:14 Bendra » Atostoginiai » #1415447

domior rašė:


Dar ta pačia tema - ar galima išskaityti permokėtus atostoginius, jei išeitinė yra mokama darbdavio iniciatyva atleidžiant darbuotoją dėl įmonės likvidavimo? Nes DK 150 str. 2p. 4 d. kalbama apie kitus atleidimo atvejus.


Atleidžiant pagal nurodytą straipsnį - negalima.
2019-07-17 09:02 Bendra » Atostoginiai » #1415439

domior rašė:


Sveiki, turiu klausimą, ar darbdavys gali permokėtus atostoginius išskaičiuoti iš išeitinės išmokos atleidžiant darbuotoją?


Taip.
DK 150 str.2 p. 4 d.
2019-07-10 08:29 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1415241

Kristiana__ rašė:


... Tingiu skaityti. ...Fui, kokia... tinginė... smile smile smile
smile
2019-07-08 14:39 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1415196

lllaima rašė:


Patarkit, ar darbuotojui atostogaujančiam nuo liepos 1 d. atostoginiams imu vidurkį 4,5,6 mėn. Nors šiaip atostoginius reikėt išmokėt 06.30, bet yra prašymas mokėt su DU. Jei atostoginių skaičiavimo data 07.01 ar čia taip negalima ir imti 3,4,5 mėnesius.
KĄ MANOT LABIAU PATYRĘ? smile smile smile


Manyti kitaip negalim, yra juodu ant balto parašyta LRV nutarimas Nr.496, 5.1 punktas "(...)kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis(...)"
2019-07-08 14:36 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1415195

Paulina7 rašė:


sveiki, darbuotojui skaičiuojama NAK visą birželį sirgo ar galiu imti 04, ir 05 mėn.? nepamenu kaip darydavom.


Daryti reikia taip, kaip reikia smile
Žr. VDU skaičiavimo tvarką, LRV nutarimas Nr.476, 5.1 p.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753
2019-07-05 13:07 Bendra » Antraeilės pareigos » #1415140

Snaiga rašė:


...norėčiau paprastesnio varianto....


Paprastesnis variantas galimas tada, kai abi įmonės susitaria. Jūs rašote - kad nesusitariate, vadinasi teks forminti dokumentus...
2019-07-05 13:04 Bendra » Atostoginiai » #1415139

IrenaU rašė:


Sveiki,
taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbuotojas atostogavo nuo 06 14 iki 06 30 imtinai. Esant suminei darbo laiko apskaitai, atostoginiai skaičiuojami kaip kad butų dirbama 5 d. dienų savaitę. Tai gaunasi tuo laikotarpiu 10 d.d.. Už tiek turim sumokėt atostoginių?
Pas man programą skaičiuoja už tiek dienų, kiek turėjo dirbt per tą laikotarpį pagal grafiką. Neteisingai programa skaičiuoja.
Gal kas galėtų pakonsultuot šiuo klausimu. Ačiū :)Nuo 2017-07-01 - NĖRA norminiuose aktuose nustatyta, kaip turi būti skaičiuojama.
Jūs savo įmonės Darbo apmokėjimo sistemoje apsirašote skaičiavimo būdą ir visiems jį taikote.
Galite - pagal 5d.d. savaitę, galite - pagal grafiką.
2019-07-05 08:36 Bendra » Antraeilės pareigos » #1415134

Snaiga rašė:


Sveiki,

ar žmogaus grafiką, žymėjimą tabeliuose dirbtas valandas, suderinate su pagrindine darboviete?
Koks turi būti žymėjimas pirmoje darbovietėje, kai žmogus kitos įmonės vardu keliauja tą dieną dirbti? Abi įmonės susijusios. Kartais darbuotojui tenka dirbti vienos įmonės vardu, o kitą pvz savaitę antros... iki šiol pirma darbovietė žymi visas pilnas valandas, antroje darbovietėje tiek valandų kiek išdirba... bendrai susumavus būna ,kad žmogus dirba 16 val per parą ir 80 val per savaitą kas yra nerealu. Kaip jūs tavrkotės?


Nuo 2017-07-01 nebėra formalaus reikalavimo derinti darbo grafikus tarp darboviečių.
Jei žmogus "mėtomas" tarp darboviečių - yra atitinkama darbo sutarties rūšis - DARBO KELIEMS DARBDAVIAMS SUTARTIS, ja ir pasinaudokite.

Tačiau - kiekviena darbovietė privalo tvarkyti darbo laiko apskaitą TEISINGAI, t.y. kiek faktiškai žmogus dirbo.
Jei FAKTIŠKAI žmogus dirba kiekvienoje darbovietėje taip, kad per dieną išdirba 16 val. - tai tik to žmogaus asmeninis reikalas (pasikartosiu, - su sąlyga, kad darbovietės teisingai apskaito jo darbo laiką ir jis nesidubliuoja).
2019-07-04 15:30 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1415124

citrus rašė:


Laba diena, darbuotojui birželio mėnesį už 2019 I ketvirtį buvo išmokėta premija. Liepos mėnesį eina atostogų. Pasimečiau: ar premiją traukti į vidurkio skaičiavimą?
Ačiū smile


Priklauso nuo to, KOKIA premija - už kokius nuopelnus, buvo nustatyta apmokėjimo tvarkose ar "už gražias akis"?
Žr. VDU tvarką LRV nutarimas Nr.496, 5.9 p.
2019-07-04 08:50 Bendra » Atleidimas is darbo » #1415106

Gita1 rašė:


Jei teisingai supratau atleidžiant pagal 57 straipsnį mes turim sumokėti 2 algas. Ar priklausytų dar kažkas jei darbuotojui dirbant pas mus sukako pensijinis amžius. Tartis dėl mažesnių išmokų negalim? Nes dabar išeitų, kad jis nori išeiti, dėl savo priežasčių, o mes dar jam turim mokėti kelias algas..hmm..


Pagal darbo kodeksą - privalote mokėti.
Nebent šalių susitarimu susitarsite ir žmogus išeis pagal kitą straipsnį (bet tai jau slidu, žmogus gali skųstis...) smile
2019-07-04 08:47 Bendra » Sodra » #1415105

Serebro rašė:


06 mėn gale buvo pateiktas 2sd. Prieš pateikiant 2sd įmonė turėjo įmokų permoką, tačiau po 2sd suvestinėje, kur matosi preliminari skola, ta permoka sudengta jau su 2sd nurodytais sodros mokesčiais. Permoka buvo tam, kad galėčiau pateikti pt formą. Gal kas praktikoje susidūrėte, ar man tą pt priims, kai tos permokos nelikę toje suvestinėje. Nes pagal 2sd sumokėti reikia iki 07.15 dienos smile


Kiek esu teikusi PT - jei įmokų terminas dar nesuėjęs, priimdavo.
Blogiausiu atveju - pasiskambinkite konsultantei, manau paaiškinus situaciją - sutvarkys
2019-07-03 15:57 Bendra » Atostoginiai » #1415092

serapo rašė:


Laba diena,

susidūriau su keista situacija.

Dirbu įmonėje pusę etato (4 val. per dieną).
Paskutinių trijų mėnesių atlyginimo vidurkis ant popieriaus yra 902 EUR.
Šiuo metu išėjau apmokamų atostogų 10 darbo dienų.

Gavau 276 EUR atostoginių, tačiau pagal mane turėčiau gauti daugiau, ar klystu?

Ačiū.


Bandykim paskaičiuoti - jei vid. DU per 4,5,6 mėn. buvo 902 eur, vid.d.d. 20,67, vadinasi 1 d.d. VDU 43,64 eur.
10 d.d atostojų 10x43,64=436,40 eur.
Pasinaudojam tax skaičiuokle į rankas (be pensijų kaupimo) 324,02 eur, su 3 proc. kaupimu - 310,93 eur.
Jei nebūtų taikomas NPD - (be kaupimo) 264,02 eur, su 3 proc. kaupimu - 250,93 eur.
Rinkitės :)
Negalima tiksliai atsakyti - gerai ar negerai- nežinome visų jūsų aplinkybių.
2019-07-02 17:48 Bendra » Atostoginiai » #1415077

Serebro rašė:


Girele, o kur aš rašiau, kad atostoginiai skaičiuojami už dirbtą laiką?
O antra Jūsų žinutės dalis parašyta apie tai, apie ką ir aš rašiau-reikia lyginti su mma.


Na jau na jau smile
"...Gi būna, kad žmogus atostogauja už laikotarpį, kai dirbo kitokiu grafiku-tada dažniausiai įmonė moka mažesnius atostoginius, nes turi tokią teisę... "
Tiek to, kaip jau paklausėja suprato, taip...
2019-07-02 13:35 Bendra » Atostoginiai » #1415064

Serebro rašė:Nereikia pritemti. Reikia lyginti tik vdu su birželio mma vdu, kuris yra 555/19 ir lygus 29,21 eur pilnam etatui. jei vdu dienos yra didesnis už 29,21 eur ir skaičiuojant nesusidaro mma, pritemti nereikia. Gi būna, kad žmogus atostogauja už laikotarpį, kai dirbo kitokiu grafiku-tada dažniausiai įmonė moka mažesnius atostoginius, nes turi tokią teisę.


Pripynėte ir parašėte neteisingai.
Ne atostoginai skaičiuojami už dirbtą laiką, o atostogų DIENOS (jei įmonė yra nusistačiusi taikyti koeficientą).
O VDU - vienareikšmiškai NEGALI šiaip sau būti mažesnis už MMA, arba MVA to mėnesio, nuo kurio išleidžiama atostogauti. smile Mažesnis gali būti tik dirbant ne pilnu krūviu (etatu) - tada MVDU persiskaičiuoja proporcingai.
LRV Nutarimas Nr. 496, "5.15. Pagal Aprašą apskaičiuotas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką."
2019-07-01 13:52 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #1415031

lllaima rašė:


Kai darbuotojas atsisako papildomo kaupimo, tai papildomas kaupimas nebesiskaičiuoja nuo sekančio mėnesio nuo SODRAI pranešimo datos. Bent SEBe tai taip. smile


Tikrai ne - SEBe penktadienį nuėjo darbuotoja ir nutraukė kupimo sutartį. Šiandien sodros suvestinė jau rodo, kad jos pensijų kaupimas už BIRŽELIO mėn, - 0 (NULIS) procentų.
2019-06-29 19:28 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1415007

Sita rašė:


Darbuotojas atleistas 2018-12-31, o kompensacija išmokėta 2019-01-02. Kadangi keitėsi GPM, tai reikia perskaičiuoti? smile
Bet net nežinau nuo ko pradėti smile


Dėl GPM - ne, dėl NPD - taip.
" 1. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas darbo užmokesčiui?
20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau."
www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-pakeitimai/-/asset_publisher/1HB8RLTN6mTM/content/mic-link
2019-06-28 15:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1414992

kertmeda rašė:


Ar yra galimybė Cento programoje koreguoti kuro likučio datą? Perkėliau likutį į kitą sandėlį ir nepasrinkau datos. Ją automatiškai sugeneravo šios dienos. Dabar negaliu padaryti nurašymo už ankstesnį laikotarpį. Iš anksto dėkinga. smilePašalinkite perkėlimą- Peržiūra-vidinės sandėlio operacijos
2019-06-27 14:00 Darbo teisė » Mamadieniai » #1414948

vitiokas rašė:


Sveiki,jeigu darbuotojas dirba slenkaciu grafiku ir jis pasiims mamadieni sekmdn ( ispuola jo pamaina ) ar jam privalo apmoket uz ta diena ?
Ar svarbu savaitgaliai ar ne?Apmokama DARBO diena, visiškai nesvarbu, kokia tai savaitės diena.
DK 138 str., 3d.
2019-06-27 10:37 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1414935

Borga rašė:


Ačiū. Bet ar galima visiems darbuotojams skaičiuoti vidutinį valandinį DU? Ar reikia atrinkinėti tuos, kurie dirba pastoviu grafiku it jiems skaičiuoti vidutinį dienos DU?


Skaičiuojate taip, kaip nusistatėte savo įmonės Darbo apmokėjimo sistemoje.
2019-06-27 10:36 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #1414934

lmviktorija rašė:


Norime įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą, bet darbuotojas pasiėmęs nedarbingumą. Girdėjau, kad įspėjimą dabar galima įteikti ir nedarbingumo metu, bet kur tai įstatymuose galėčiau perskaityti? Nuogirdomis, juk nesivadovausi :) AČIū


O Darbo kodekse sudėtinga pažiūrėti? 64 str.
2019-06-27 09:51 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1414928

Borga rašė:


Sveiki, įmonėje vieni darbuotojai gauna valandinį atlyginimą, kiti fiksuotą mėnesio atgą. Ir vieni ir kiti kartas nuo karto dirba viršvalandžius. Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, ar galima visiems darbuotojams faktiškai gautą atlyginimą dalinti iš faktiškai dirbtų valandų? Ar darbuotojams kurie gauna fiksuotą algą reikia dalinti iš faktiškai dirbtų dienų?


Žr. LRV nutarimą Nr.496.
Atkreipkite dėmesį į 5.6 punktą.
2019-06-26 14:14 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1414913

smalsuole rašė:


Sveiki, darbuotojo 2 pirmos nedarbingumo dienos sutampa su apmokamų atostogų dienom. Ką per tas dvi dienas skaičiuoti? Ar atostoginius, ar išmoką už nedarbingumą? smile


Matyt ir buhalterius karštis veikia smile
Darbuotojas NEGALI tuo pačiu metu ir sirgti ir atostogauti,
Žr. DK 129 str.
2019-06-26 14:12 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo darbuotojo prašymu » #1414912

Paulina7 rašė:


Ačiū, nesinorėjo žmogaus sergančio atleisti.


Paprastai darbuotojai tokiu atveju rašo: "prašau mano prašyme XXXX nurodytą atleidimo datą perkelti į mano nedarbingumo paskutinę dieną"
2019-06-26 13:33 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo darbuotojo prašymu » #1414909

Paulina7 rašė:


labas rytas, darbuotojas parašė prašymą atleisti iš darbo nuo birželio 5, bet iki šiolei serga. Ar grįžus po ligos jis turės perrašyti prašymą ar ne? kaip teisingai pasielgti?


Čia jau kaip susitarsite - gali perrašyti prašymą (gaus iš sodros už ligonlapį), tačiau darbdavys turėjo teisę (prievolę) jį atleisti tą dieną, kai darbuotojas paprašė:
DK 65str. "6. Jeigu darbo sutarties pasibaigimo dieną (išskyrus, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu arba darbuotojo iniciatyva, suėjus terminuotos darbo sutarties terminui arba pasibaigus darbdaviui) darbuotojas yra laikinai nedarbingas arba išėjęs jam suteiktų atostogų, darbo santykių pasibaigimo diena nukeliama iki laikinojo nedarbingumo arba atostogų pabaigos, o darbuotojams, slaugantiems vaiką iki šešiolikos metų, sergantį sunkiomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, dar du mėnesius po laikinojo nedarbingumo pabaigos. Tokiu atveju darbo santykių pasibaigimo diena atitinkamai laikoma pirmoji darbo diena po laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos arba pirmoji diena pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui po laikinojo nedarbingumo pabaigos."
2019-06-21 10:02 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1414846

Lenule rašė:


Sveiki, ar taikomas NPD užsieniečiui su D viza?


GMPĮ 20 str.
" 4. NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tik nuolatiniam Lietuvos gyventojui, (...)"
2019-06-11 14:11 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimas » #1414537

corp1 rašė:


Kurios profesijos yra skaitomos kaip laisvųjų veiklų profesijos?

Pvz ar ši veikla skaitoma tokia?

rūšis: 055 Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas, ST, (EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)


"Laisvoji profesija – tai profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą."
www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokestis9
2019-06-07 12:35 Bendra » VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m. » #1414402

Ir50 rašė:Sutartyje įrašytas pakeitimas kad per birželio mėn. nustatyta 10val darbo savaitė. ar šito užtenka kad jis galėtų atitidirbti kaip rašiau?Taigi parašiau: "...jis dirbs daugiau kaip 10 val. per savaitę - tai bus viršvalandžiai su atitinkamu apmokėjimu. "
2019-06-07 10:52 Bendra » VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m. » #1414386

Ir50 rašė:


Sveiki, prašyčiau patarimo: darbuotojas dirba pagal terminuota darbo sutartį, nuo birželio mėn., pakeistas darbo laikas, t.y. sumažintas iki 10 val. per savaitę. Ar galima šiam darbuotojui jam sustatytą laiką atidirbti tarkim per 2 savaitės, o po to jį išleisti atostogų, nes birželio pabaigoje baigiasi sutarties terminas? smileJeigu taip įrašysite DS ir suderinsite tokį darbo grafiką - galima.
Jei DS nekeisite - ir jis dirbs daugiau kaip 10 val. per savaitę - tai bus viršvalandžiai su atitinkamu apmokėjimu.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR