Savaitės2012.02.06 - 2012.02.12 apžvalga Nr. 06

Sukurta: 2012-02-14
Savaitės 2012.02.06 - 2012.02.12 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Po patikrinimo, vadovas inspekcijoje leptelėjo, kad turi gerą buhalterę (aišku,žiauriai buvo malonu tai išgirsti). VMI tuoj užsikabino. KODĖL? Kas yra geras buhalteris, paklausė? VMI požiūriu GERO buhalterio negali būti. Yra blogas arba JOKS. Kitaip visokios pašalinės mintys jiems pradeda suktis. Epitetai šiai profesijai netinka.

tax.lt narys

SAVAITĖS CITATA

«Tačiau kai pajamos pradeda didėti, didesnį vaidmenį pradeda vaidinti ir tai, kiek tu uždirbi kitų atžvilgiu. Nustatyta paradoksų, kad žmogus sutiktų uždirbti mažiau, nei gauna dabar, jeigu visi kiti uždirbtų dar mažiau. Tai yra statuso reikalas.»

Raimondas Kuodis

SAVAITĖS NEPRITARIMAS

Vyriausybė nepritarė pasiūlymui susieti minimalią alga su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu. Kelių seimo narių buvo siūloma minimaliosios mėnesinės algos dydį padaryti ne mažesnį kaip pusė praėjusių metų vidutinio atlyginimo dydžio, kurį skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Vyriausybė atkirto, kad taip būtų nustatytas «iš esmės… savaiminis darbo užmokesčio indeksavimas – MMA dydis tiesiogiai priklausytų nuo praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio, kurio dydžiui įtaką darytų ir praėjusiais metais padidinta MMA. Taigi MMA dydis būtų nustatomas neatsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi tendencijas.»

SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Laukėme laukėme ir pagaliau sulaukėme: „Sodra“ kuria informacijos centrą. „Tai bus vienas trumpasis telefono numeris, kuris veiks visoje Lietuvoje ir kuriuo paskambinę klientai galės gauti jiems aktualią informaciją valstybinio socialinio draudimo klausimais“, – sako Mindaugas Sinkevičius, „Sodros“ direktorius. Planuojama, kad bendruoju „Sodros“ numeriu bus teikiamos konsultacijos visoms „Sodros“ klientų grupėms. Konsultacijos bus teikiamos pašalpų, pensijų, įmokų, registro, elektroninių paslaugų ir kitais klausimais. Jei visos procedūros, susijusios su informacijos centro kūrimu, praeis sklandžiai, jis veiklą turėtų pradėti antroje šių metų pusėje.

SAVAITĖS NAUJIENA

VMI praneša: demaskuotas didžiausias taksi paslaugas teikusio šešėlinio verslo centras.Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, savo veiksmus derindami su Generalinės prokuratūros prokurorais, kartu su Vilniaus apskrities VMI darbuotojais, pasitelkę Vilniaus aps. VPK pareigūnus, atliko daugiau kaip 60 kratų Vilniaus m. ir jo apylinkėse. Kratos buvo atliekamos Vilniaus m. taksi paslaugas teikiančiose įmonėse, jų vadovų ar akcininkų namuose, darbo vietose, transporto priemonėse. Skaičiuojama, kad šios įmonės užėmė apie 70% Vilniaus m. taksi rinkos. Kratose dalyvavo virš 100 minėtų įstaigų darbuotojų. Kratų metu rasta ir paimta daugiau kaip 30-ties įmonių buhalterinė apskaita, įvairūs dokumentai, kiti svarbūs duomenys. Įtariama, kad visoms įmonėms per statytinius vadovavo 6 asmenys. Vykdyta operacija bei atliekamas ikiteisminis tyrimas — Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. pradėto projekto „Keleivių vežimas ir taksi“ tęsinys. VMI projekto tikslas – užtikrinti gaunamų pajamų apskaitą ir mokesčių sumokėjimą keleivių vežimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Valstybinė mokesčių inspekcija pažymi, kad minėtas paslaugas teikiančios įmonės 2011 m. sumokėjo tik 3,1 mln. Lt mokesčių, iš jų apie 70 proc. sumokėjo 20 įmonių, tuo tarpu likusi 30 proc. dalis tenka daugiau kaip 430 įmonių. Projekto metu nustatyta, kad vidutinis deklaruojamas darbo užmokestis taksi paslaugas teikiančiose įmonėse buvo tik 350 Lt, o, remiantis deklaruotais duomenimis, vienas licencinę kortelę turintis automobilis tariamai per dieną uždirbdavo tik 20 – 50 Lt pajamų. Projektas yra tęsiamas ir 2012 m. bei nukreiptas į pajamas deklaruoti ir mokesčius mokėti vengiančias įmones.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Nacionalinės Buhalterių Asociacijos visuotinio narių susirinkimo keli sprendimai.

1. Nustatyti nario mokestį 2012 metams 60 Lt. ir naujiems nariams stojamąjį mokestį 40 Lt.
2. Asociacijos narių tolesnis kvalifikacijos kėlimas už įmanomai mažiausią kainą:
- seminarų kaina viršutinė riba Asociacijos nariams - 50-60 Lt. (su pietumis) ir 25-30 Lt. be pietų.
3. Skirti tax.lt dešimties metų jubiliejui paminėti ir narių susitikimui organizuoti 1000 Lt paramą.

SAVAITĖS JUBILIEJUS

Vasario 3 dieną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba minėjo 15-ąsias veiklos metines. Šia proga Šv. Teresės bažnyčioje buvo aukojamos šventosios mišios, o vėliau už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą FNTT darbuotojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkomis bei paskatinti ir apdovanoti Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklais.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai atskaitinga valstybės teisėsaugos (ikiteisminio tyrimo) įstaiga, įkurta 1997 metų vasario 4 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu kaip Mokesčių policijos departamentas. 2002 m. balandžio 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, pagal kurį Mokesčių policijos departamentas pertvarkytas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Minėtas įstatymas nustatė FNTT paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, pareigūnų įgaliojimus, teises ir pareigas, atsakomybę ir prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės

Finansų ministro įsakymupakeistas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372
.
Pakeista išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarka

Vyriausybės nutarimu nutarimu Nr. 116 pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“. Pakeitimai nustato, kad kai darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų (išskyrus finansuojamus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programų, kurių lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.

Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės

VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direkt1ae4oriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-46 pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės. Naujai išdėstytos kai kurios sąvokos: pvz. deklaruojamų pajamų ir išsiimtų asmeniniams poreikiams lėšų, taip pat priimti pranešimo pildymo pakeitimai.

Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika

LR finansų ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1K-035 pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, nauja redakcija išdėstyti 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15 priedai. Šis įsakymas taikomas rengiant praėjusių, 2011 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.
Patvirtinta atnaujinta "Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu A1-35 patvirtintos šių pažymų formos:

1.1. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti forma;
1.2. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių viename būste, pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti forma;
1.3. Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma.

VMI komentuoja: papildytas PVM įstatymo 31 str. 3 dalies ir 32 str. 3 dalies komentarai

VMI prie FM siekdama suvienodinti PVM įstatymo taikymo tvarką, parengė PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies ir 32 straipsnio 3 dalies paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) papildymą. 31 str. 3 dalis papildyto tokiu sakiniu: «Tuo atveju, kai nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas (kurio nuoma pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį PVM neapmokestinama) yra nuomojamas apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, taip pat diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms (t. y. šio Įstatymo 47 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus fizinius asmenis) ir šį nekilnojamąjį daiktą išnuomoja PVM apmokestinamasis asmuo, tai jis turi pasirinkimo teisę - skaičiuoti PVM nuo nuomos, ar ne.

VMI atnaujino leidinį "Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai"

VMI prie FM informuoja, kad atsižvelgdama į mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimus ir papildymus, parengė naują leidinio »Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“ redakciją.

KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: individualią veiklą įregistravę miško kirtėjai tapo įrankiu mokesčiams slėpti

Klaipėdos AVMI išaiškino Plungės rajono medienos ruošos bendrovę, kuri, vengdama mokesčių, miško darbams atlikti samdė medkirčius, įregistravusius individualią veiklą. Tokiu būdu slepiant darbo santykius ir sudarant civilines sutartis su gyventojais, įmonė per kelerius metus į valstybės biudžetą nesumokėjo per 330 tūkst. litų mokesčių, todėl teks sumokėti ne tik papildomai priskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą, bet ir susidariusius delspinigius bei nemenką baudą. Patikrinimo metu nustatyta, kad septyniems medkirčiams, kurie pagal neterminuotas sutartis buvo samdomi įmonės užsakovų miško ruošos darbams atlikti ir kas mėnesį reguliariai gaudavo sutartą atlygį, iš viso išmokėta beveik 560 tūkst. litų. Įvertinus bendrovės sandorius su individualią medienos ruošos veiklą įregistravusiais gyventojais paaiškėjo, kad tokia veikla turėjo darbo santykiams* būdingų požymių, o gyventojų gautos pajamos neatitiko individualiai veiklai nustatytų požymių.

VMI ragina: laiku darbdavių ir kitų šaltinių pateikta
informacija padės sklandžiai deklaruoti pajamas


VMI primena, kad gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys (darbdaviai) , bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos bei kt. vadinamieji tretieji asmenys iki vasario 15 d. Mokesčių inspekcijai turi pateikti duomenis apie gyventojams 2011 metų išmokėtas išmokas bei gyventojų patirtas išlaidas. Ši informacija reikalinga ruošiant gyventojams pažymas bei kuriant preliminariąsias deklaracijas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: daugiausiai darbo vietų sukūrusiems darbdaviams įteikti apdovanojimai

Vasario 9 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kartu su Lietuvos darbo birža (LDB) rengiamuose darbdavių apdovanojimuose tradiciškai buvo pagerbti verslininkai, praėjusiais metais sukūrę daugiausiai naujų darbo vietų. Vyriausybėje vykusiame renginyje įmonių atstovai apdovanoti keturiose nominacijose: už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose, už socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į darbo rinką, už jaunimo integraciją į darbo rinką ir už iniciatyvą pradėti bei plėtoti verslą. Minėtose nominacijose buvo apdovanota po 3 daugiausiai darbo vietų sukūrusias bendroves. Atskirai buvo vertinamos didžiosios šalies bendrovės bei mažos ir vidutinės verslo įmonės. Šiemet nominuoti darbdaviai, kurie savo aktyvia veikla prisidėjote prie užimtumo skatinimo šiuose šalies miestuose ir rajonuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Utenoje, Ukmergėje, Plungėje, Šalčininkuose, Kaišiadoryse, Šilalėje, Širvintose, Pabradėje, Rietave, Šakiuose. Net penki nominantai – iš Kauno regiono. Įmonių specializacija pati įvairiausia – nuo gamybos, prekybos ir statybos iki pramoninio alpinizmo, metalo apdirbimo, krovinių pervežimo ir kitų paslaugų teikimo.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR