Savaitės 2012.02.13 - 2012.02.19 apžvalga Nr. 07

Sukurta: 2012-02-21
Savaitės 2012.02.13 - 2012.02.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS LAIMIKIS

FNTT pareigūnai penktadienio (vasario 10 d.) popietę bendros operacijos metu Panevėžyje sulaikė stambią nedeklaruotų pinigų sumą. Pareigūnams patikrinus per Lietuvą važiavusio Latvijos piliečio bagažą, paaiškėjo, kad šis nedeklaravęs vežėsi beveik 400 tūkst. eurų.Apie galimą grynųjų pinigų gabenimo taisyklių pažeidimą FNTT operatyviai informavo Lietuvos muitinės pareigūnus. Todėl vasario 10 d. apie 15 val. Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus Panevėžio poskyrio pareigūnai kelyje Panevėžys–Ryga patikrinimui sustabdė Latvijoje registruotos kompanijos atstovo vairuojamą automobilį „Opel Astra“.

Paklaustas, ar negabena didesnės nei 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų sumos, Latvijos pilietis A. D. atsakė teigiamai, tad pareigūnai jam pateikė užpildyti Grynųjų pinigų deklaraciją. Vairuotojas, deklaravo gabenantis 44 tūkst. eurų ir 310 tūkst. Lt, tačiau muitinės pareigūnai, įtardami, kad latvis deklaravo ne visus vežamus pinigus, detaliai patikrino automobilį. Čia pat paaiškėjo, jog A. D. nuslėpė vežantis kur kas didesnę pinigų sumą. Ant priekinės keleivio sėdynės, krepšyje, be deklaruotų pinigų rasta dar 398 460 eurų.

SAVAITĖS PLANUOJAMI PATIKRINIMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir Valstybinė darbo inspekcija prie SADM (VDI) pasirašė duomenų teikimo sutartį, pagal kurią bus tikrinami nelegaliai dirbusieji, siekiant išsiaiškinti, ar jie, gaudami nelegalias pajamas, gauna ir piniginę socialinę paramą. Tai leis savivaldybėms nustatyti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama atvejus ir imtis atitinkamų veiksmų. Nuo šiol VDI, nustačiusi, jog buvo dirbta nelegaliai, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tikrins, ar nelegaliai dirbęs asmuo gauna piniginę socialinę paramą. Tuo atveju, jei paaiškės, kad parama gaunama, VDI apie nelegaliai dirbančius paramos gavėjus informuos atitinkamas savivaldybes, kurios įvertins tikrąją gavėjo situaciją ir nustatys, ar asmuo turėjo teisę gauti paramą. Taigi, jei paaiškės, kad socialinė parama gauta neteisėtai, jos mokėjimas bus nutrauktas ir bus pareikalauta grąžinti neteisėtai gautą paramą.

SAVAITĖS KVIETIMAS

Vyriausybė kviečia visuomenę teikti pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikėtų imtis sprendžiant jaunimo nedarbo klausimus. Pateikti pasiūlymus kviečiami visi Lietuvos gyventojai, taip pat organizuotos pilietinės visuomenės grupės, socialiniai partneriai, verslo įmonių ir asocijuotų organizacijų atstovai bei įvairių sričių ekspertai. Viešąją konsultaciją „Kokias papildomas priemones siūlytumėte jaunimo nedarbo mažinimui?“ galima rasti Vyriausybės interneto svetainės skiltyje „Kas naujo?“, „Viešosios konsultacijos“. Ji veiks iki šių metų kovo 8 dienos. Teikti savo pasiūlymus galima užpildant formą arba siunčiant elektroniniu paštu. Pasibaigus konsultacijai, visą apibendrintą medžiagą galėsite rasti Vyriausybės interneto svetainėje.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad pagal LR kelių transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimą nustatyta, kad „Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius.“ Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1071/2009 2 straipsnyje, t.y. įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo. LR susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Kodekso 18 str. 12 dalimi patvirtino „Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisykles. Šių taisyklių 8 punkte nustatyta, kad vežėjai – fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, savivaldybės vykdomajai institucijai privalo pateikti atitinkamus dokumentus, įskaitant individualios veiklos registravimo pažymą. Vadinasi, fiziniai asmenys gali kreiptis į apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI) su prašymais įregistruoti minėtos rūšies individualią veiklą. Rekomenduojame AVMI nustatyta tvarka tokią veiklą įregistruoti (EVRK kodas 49.32) ir kaip įmanoma skubiau išduoti dokumentą (pažymą FR0468), patvirtinantį veiklos registravimą.

SAVAITĖS SKAIČIUS

7,77. Tiek litų bus vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, patvirtinta Finansų ministro įsakymu.
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos" aprašas

Vyriausybė patvirtino "Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašą

1. Šiame apraše reglamentuojama:
1.1. nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) dalies pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) turintiems teisę gauti paramą (toliau – paramos gavėjai), tvarka;
1.2. gyventojo sumokėto pajamų mokesčio dalies pervedimo politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), tvarka.
2. Gyventojas, nusprendęs dalį sumokėto pajamų mokesčio skirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikia mokesčio administratoriui prašymą, kad pajamų mokesčio dalis būtų pervesta:
2.1. vienam ar keliems paramos gavėjams – iki 2 procentų (įskaitant 2 procentus) sumokėto pajamų mokesčio sumos; ir (ar)
2.2. vienai ar kelioms politinėms partijoms – iki 1 procento (įskaitant 1 procentą) sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Paskelbus šį įsakymą, pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4151);
3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1K-231 „Dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 305 „Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3510).

VMI komentuoja: papildytas PMĮ 12 str. 10 punkto, 51 str. 2 dalies, 57 str. 2 ir 4 dalių, 27 str. 1 ir 3 dalių apibendrinto paaiškinimai (komentarai)

VMI prie FM atsižvelgdama į LR pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46-1, 51, 57, ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 146-6852) nuostatas ir LR pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 146-6844) nuostatas bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ1a37) taikymo tvarką, parengė PMĮ 12 str. 10 punkto, 51 str. 2 dalies, 57 str. 2 ir 4 dalių, 27 str. 1 ir 3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) pakeitimą ir papildymą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-02-09 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1202763-6K-1201399).
VMI komentuoja: atnaujintas leidinys "Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės"

VMI prie finansų ministerijos informuoja apie parengtą (atnaujintą) leidinį ,,Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės“. Minėtas leidinys atnaujintas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004 Nr. 17-505; 2011, Nr. 161-7616) 51, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 711, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 631, 781, 891straipsniais įstatymo nuostatas, kurios įsigalioja nuo 2012 metų sausio 1 dienos.
VMI komentuoja: dėl cigarečių kainos nurodymo ant pakuotės

VMI prie finansų ministerijos informuoja, kadnuo 2012 m. kovo 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymas. Šiuo pakeitimu iš esmės pakeistas didžiausios mažmeninės cigarečių kainos nurodymo reguliavimas. Pagal šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio (Žin., 2001, Nr. 98-3482 ; 2010, Nr. 45-2174 ) nuostatas, cigaretės negali būti parduodamos už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant banderolės, kuria paženklinta pakuotė. Pažymima, kad nurodytuoju pakeitimu nustatyta, kad cigaretės negali būti parduodamos už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės. Vadinasi, nuo 2012 m. kovo 1 d., cigarečių pardavimo kainos nebus privaloma nurodyti ant banderolės. Cigarečių pardavimo kaina galės būti nurodoma bet kurioje mažmeninės cigarečių pakuotės vietoje.

Atsižvelgiant į minėtus teisinio reglamentavimo pakeitimus, didžiausia mažmeninė kaina gali būti nurodoma tiek ant banderolės, tiek ant pakuotės. Vadinasi, gali būti ir tokių atvejų, kai cigarečių pardavimo kaina nurodyta ant banderolės, skirsis nuo nurodytosios ant pakuotės. Dėmesys atkreiptinas į tai, kad šiuo atveju, aktualia kaina laikytina didžiausia iš šių kainų, todėl mažmeninės prekybos įmonės, realizuodamos cigaretes, turi atkreipti dėmesį į tai, kuri kaina yra didesnė.

Pažymima ir tai, kad VMI prie FM dėl minėto reglamentavimo
pakeitimo rengiami jį lydinčiųjų teisės aktų pakeitimai.

KITOS NAUJIENOS

Ūkio ministerija informuoja: ne maisto produktų rinkos priežiūrai jau naudojama 10 kontrolinių klausimynų

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos specialistai vykdydami rinkos priežiūrą parengė ir šiais metais jau naudoja 10 kontrolinių klausimynų. Kontrolinis klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, sudarytas iš klausimų, leidžiančių patikrinti, ar tam tikroje srityje laikomasi svarbiausių teisės aktų reikalavimų.

Nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. klausimynai privalomi Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos inspektoriams tikrinant mažmeninės prekybos įmones dėl reikalavimų keliamų prekybos organizavimui, prekių ženklinimui bei prekiaujantiems žaislais. Šiais metais Inspekcijos specialistai parengė ir naudoja dar 7 kontrolinius klausimynus šiose srityse: cheminių medžiagų ir preparatų, elektrotechnikos gaminių, ploviklių, mokyklinių prekių, prekybos suskystintomis naftos dujomis, tekstilės gaminių bei trąšų nepažymėtų EB žymeniu.
Kontroliniai klausimynai atitinka du pagrindinius reikalavimus. Pirmiausia, klausimai yra aiškūs ir suprantami ne tik specialistui, bet ir asmeniui, turinčiam įprastines žinias apie teisinį reguliavimą ir konkrečią veiklą. Be to, kontroliniai klausimynai atspindi svarbiausius, tam tikrai ūkinės veiklos sričiai bei produktams keliamus, teisės aktų reikalavimus.

VMI informuoja: už neskaidrų automobilių pardavimą – apie 100 tūkst. litų mokesčių

Vilniaus AVMI informuoja, kad automobilius pardavinėjantiems sutuoktiniams apskaičiavo apie 100 tūkst. litų mokesčių. Mokesčių inspektoriai išsiaiškino, kad už parduotus automobilius šeimai iš tiesų atiteko 417 tūkst. litų, nors dokumentuose nurodyta tik 287 tūkst. litų. Nustatyta, kad sutuoktinių išlaidos viršijo gautas pajamas, vykdyta veikla neregistruota, sutuoktiniai taip pat nebuvo įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir šio mokesčio nemokėjo. Dokumentuose vyras nurodė, kad iš viso nusipirko 23 automobilius už 370 tūkst. litų. Esą iš jų parduoti pavyko 21 automobilį už 287 tūkst. litų. Tačiau mokesčių inspektoriai nustatė, kad pardavusi automobilius pora „pamiršo“ dokumentuose nurodyti 130 tūkst. litų sumą. Raštiškuose paaiškinimuose šiuos duomenis patvirtino ir automobilius įsigiję pirkėjai. Jie prisipažino, kad iš tikrųjų už įsigytas transporto priemones sumokėjo daugiau, nei buvo nurodyta fiktyviuose pirkimo–pardavimo dokumentuose.

FNTT praneša: išaiškintas nusikalstamą prekybos žuvimi, skirtą tarptautinei rinkai, tinklas

FNTT kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra Kaune po kelias dienas trukusios operacijos išaiškino tarptautinę (keturių kauniečių ir Rusijos Federacijos piliečio) bendrininkų grupę, kuri įtariama Kazachstane pagautą sterką atgabendavusi į Lietuvą, o vėliau ją perparduodavusi Vokietijos, Norvegijos ir net Jungtinių Amerikos Valstijų rinkose. Turimais duomenimis, organizuotos grupės narių valdoma Seišelių salose registruotos ribotos atsakomybės bendrovės (offshore) apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 33 milijonus litų, o iš Kazachstano bendrovių buvo nupirkta ne mažiau kaip 1 100 tonų sterko filė.

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR