Savaitės 2016.12.19 - 2016.12.25 apžvalga Nr. 51

Sukurta: 2016-12-28
Savaitės 2016.12.19 - 2016.12.25 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS RAŠTAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia dėmesį į tai, kad Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 9 punkte nustatyta, kad asmenys, praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus per 2 darbo dienas turi inventorizuoti įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.

Lietuvos Respublikos finansų ministras 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-487 „Dėl specialių ženklų banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo“ patvirtino banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžius, kurių atpažinties numeriai yra 00318-A5, 00318-A6, 00331-A6 ir 00331-A7. Šis įsakymas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 dieną, todėl šio pavyzdžio banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, asmenys pradeda inventorizuoti 2017 m. sausio 2 dieną.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus. Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioja nauji NPD dydžiai. Jie bus taikomi gyventojų pajamoms, gautoms po 2017 sausio 1-os dienos. Pirmą kartą naujus NPD dydžius taikysime darbuotojų darbo užmokesčiui, kuris bus išmokėtas 2017 metų sausio mėnesį.
Pakeista 20 straipsnio 1 dalis ir ji išdėstyta taip:
„1. Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jei šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu 3 720 eurų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. Kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumą, MNPD, jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas MNPD = 3 720 – 0,5 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).“
2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 310 eurų;
2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 310 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).“
3. Pakeista 20 straipsnio 6 dalis. Ji išdėstyta taip:
„6. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 380 eurų. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 320 eurų. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD dydį, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.“
4. Pakeistas 20 straipsnio 8 dalis. Ji išdėstyta taip:
„8. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 eurų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD).“

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Nuo 2017 sausio 1-os dienos neteko galios Pelno mokesčio įstatymo 40(1). Nuo 2017 sausio 1-os dienos gyventojams išmokėtų dividendų ar įmonių savininkų išsiimto pelno nereikės papildomai apmokestinti pelno mokesčiu, jeigu įmonė taikė investicinio projekto lengvatą ar gavo neapmokestinamųjų vertybinių popierių pardavimo pajamų. Pagal šį straipsnį buvo prievolė mokėti 15 proc. pelno mokestį skirstant įmonės (AB, UAB, MB, IĮ, ŪB, kooperatinės bendrovės) pelną savo akcininkams ir savininkams, jeigu pelnas buvo neapmokestintas, kadangi įmonės taikė investicinio projekto lengvatą (PMĮ 46-1 str.) ar gavo neapmokestinamųjų pajamų: akcijų perleidimo, gyvybės draudimo įmokų ir investicinių pajamų (PMĮ 12 str. 5, 15 ir 16 p.); ar apmokestino pelną taikydama 0 proc. tarifą.

Darbo kodekso įsigaliojimas atidėtas iki 2017 liepos 1 dienos

Seimas nubalsavo už Darbo kodekso įsigaliojimą nuo 2017 liepos 1-os dienos. Nuo 2017 sausio 1-os dienos įsigalios tik DK 6 straipsnio 8 dalis:
8. Nuo Darbo kodekso įsigaliojimo kasmetinės atostogos, į kurias teisė įgyta iki Darbo kodekso įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų suteikiant penkias darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas septynias diena

2000s (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę). Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. sausio 1 d.
VMI informuoja: pakeistos importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės

Lietuvos Respublikos Finansų ministro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-161/1B-1041 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo« (toliau – Įsakymas), nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiamas šiuo metu galiojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA-94/1B-785 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo».

Įsakymas ir juo patvirtintos Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2697 priimtus pakeitimus bei į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), išdėstytas nuostatas.
Daugiau informacijos -VMI rašte.

VMI informuoja: pakeistos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) informuoja, kad 2016 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas VMI prie FM viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo« pakeitimo įsakymas Nr. VA-156/D1-866.

Minėtu įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos užpildymo taisyklės, taip pat Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos.
Daugiau informacijos - VMI rašte.

VMI informuoja: pakeistos siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016-12-13 įsakymu Nr. VA-159/1B-996/V-629 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl * Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo» pakeitimo« (toliau – įsakymas) pakeistos ir papildytos * * Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės (toliau — taisyklės).

Taisyklėse pakeistos ir/ar papildytos šios esminės nuostatos:
- 5 punktas papildomas nuostata, kad Siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą nerengiamas ir Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojui (toliau – JAR tvarkytojas) neteikiamas, kai juridinis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;
- 6.1 papunktis papildytas išimtimi kada siūlymas galėtų būti rengiamas ir teikiamas JAR tvarkytojui, t. y., kai individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos ar šeimynos skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui per einamuosius ir 5 praėjusius metus susidarė tik iš kas mėnesį dėl savarankiškai dirbančio asmens statuso priskaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo įmokų;
- 7.1 papunktis papildomas nauja aplinkybe, sudarančia pagrindą įtarti, kad juridinis asmuo vykdo veiklą, kai asmuo yra registruotas specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos, nustatytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 5 skirsnyje, naudotoju (angl. Mini One Stop Shop). Taip pat patikslinamas su minėta nuostata susijęs taisyklių 2 priedo 1 punktas.;
- 14 ir 15 punktuose panaikinama nuostata, kad Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą kopija turi būti siunčiama JAR tvarkytojui;
- taisyklės papildomos 35.3 papunkčiu, kurio nustatoma, kad taisyklių III skyriaus nuostatos netaikomos užsienio juridinio asmens filialui ar atstovybei, kai užsienio juridinis asmuo pripažįstamas pasibaigusiu dėl bankroto. Tokio užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė iš JAR išregistruojamas Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo» 216-217 punktuose nustatyta tvarka.

Sodra informuoja: patvirtinus „Sodros“ biudžetą, geros naujienos pensininkams ir mamoms

Gruodžio 22 dieną Seimas patvirtino „Sodros“ biudžetą. Kitąmet Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos sudarys daugiau kaip 3,739 mlrd. eurų, išlaidos sieks apie 3,707 mlrd. eurų išlaidas (pajamos viršija išlaidas 31,5 mln. eurų). Prognozuojama, kad kitų metų biu2000džeto pajamos augs 9 proc., o išlaidos – 6,2 proc. Po dešimties metų pertraukos planuojamas nedeficitinis 2017 m. „Sodros“ biudžetas.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, gera žinia yra ir tai, kad per krizę dirbę pensininkai, kuriems pensijos buvo sumažintos ženkliau, kompensacijų sulauks jau kitąmet ir jiems bus išmokėti likę 67 procentai jiems priklausančių išmokų. Anksčiau buvo numatyta pensijas kompensuoti per 2018 metus. Taip pat gera žinia pensininkams yra ta, kad vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, vidutiniškai padidės apie 20 eurų ir sieks apie 290 eurų. Be to, nuo naujų metų motinystės išmokoms nebebus taikomos taip vadinamos „lubos“, vadinasi mamytės galės gauti didesnes motinystės išmokas.
Numatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. bazinė pensija padidės 8 eurais (iki 120 eurų), o einamųjų metų draudžiamosios pajamos padidės 31 euru (iki 476 eurų). Pensijoms padidinti nuo sausio 1 d. bus papildomai skiriama apie 167,4 mln. eurų.
Didžiausią Fondo biudžeto pajamų dalį sudarys draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – beveik 3 mlrd. 215 mln. eurų, ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – daugiau kaip 340,4 mln. eurų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos planuojama sudarys apie 109,2 mln. eurų, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – apie 7,7 mln. eurų.
Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (70,2 proc. visų išlaidų) sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms. Pagal teikiamą dokumentą valstybinio socialinio draudimo pensijoms planuojama skirti beveik 2 mlrd. 602 mln. eurų, ligos socialinio draudimo išmokoms – apie 254 mln. eurų, motinystės socialinio draudimo išmokoms – beveik 303,6 mln. eurų, nedarbo socialiniam draudimui – apie 138,3 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – daugiau kaip 19,3 mln. eurų. Prognozuojama, kad lėšos pervedamos į pensijų fondus sudarys apie 172,7 mln. eurų.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Seimas priėmė 2017 metų valstybės biudžetą

Seimas priėmė 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Jame ypatingas dėmesys skirtas svarbioms valstybės politikos kryptims – valstybės saugumui stiprinti, žmonių gerovei ir ekonomikos augimui skatinti, viešųjų pirkimų skaidrumui didinti, korupcijos prevencijai.

Finansų ministras Vilius Šapoka sakė, kad iki priėmimo biudžeto projektas buvo tobulintas, siekiant sumažinti fiskalinių rodiklių riziką, maksimaliai suderinti asignavimų valdytojų poreikius ir valstybės finansines galimybes.
Patvirtintas kitų metų valdžios sektoriaus struktūrinis deficitas sudarys apie 1,2 proc. BVP, valdžios sektoriaus deficitas – 0,7 proc. BVP. Numatomo deficito pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką turės iki kitų metų liepos 1 d. atidėtas dalies socialinį modelį sudarančių teisės aktų įsigaliojimas, didesnio deficito riziką taip pat mažins kitąmet tęsiamos mokesčių administravimo gerinimo priemonės.
Patvirtinta, kad 2017 m. valstybės biudžeto pajamas sudaro 8 487,3 mln. eurų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 9 045,8 mln. eurų (asignavimai viršija pajamas 558,5 mln. eurų).
ES investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų kitų metų biudžete numatyta 2,101 mlrd. eurų.
Pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti iš viso skirta 41 mln. eurų, 3,1 mln. eurų - valstybiniams mokslinių tyrimų institutų ir universitetų vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, 23,2 mln. eurų - Vidaus tarnybos statuto nuostatoms įgyvendinti.
„Sodros“ pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo kompensavimui užbaigti 2017 m. skirta 87,3 mln. eurų.
Daugiausiai pajamų valstybės biudžetas gaus iš pridėtinės vertės mokesčio –3 283 mln. eurų ir akcizų - 1 339 mln. eurų. Pelno mokesčio numatyta gauti 678 mln. eurų, gyventojų pajamų mokesčio – 340 mln. eurų.
Dėl 2017 metais taikomų mokesčių lengvatų mokestinės pajamos bus apie 1 065 mln. eurų mažesnės. Prognozuojama, kad dėl 2017 metais galiosiančių lengvatų daugiausia pajamų bus negauta iš GPM – 533,1 mln. eurų. Pelno mokesčio ir akcizų pajamos 2017 metais bus mažesnės atitinkamai 192 ir 178,2 mln. eurų. PVM pajamos dėl galiosiančių lengvatų bus apie 162 mln. eurų mažesnės.
Asignavimai, palyginti su 2016 m., kitąmet labiausiai didėja gynybos sričiai – beveik 160 mln. eurų, švietimui skirta 112 mln. eurų daugiau nei šiemet, socialinei apsaugai - 111 mln. eurų daugiau, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 73 mln. eurų daugiau, aplinkos apsaugai – 57 mln. eurų daugiau.
Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje 2017 metų valstybės kapitalo investicijoms iš viso skirta 1,396 mlrd. eurų.
Patvirtintas 2,457 mlrd. eurų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas. Iš to 1,4 mlrd. eurų skirta sukaupti lėšas euroobligacijų emisijai 2018 m. išpirkti.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: pakeistas 2016 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. isakymu Nr. V3-29 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. isakymo Nr. V3-18 „Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas.
Valstybinė darbo inspekcija pateikia Darbuotojų, kurių stažas įmonėje iki 1 metų, tikslinio patikrinimo ataskaita

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) statistikos duomenimis, darbuotojai, kurie dirba įmonėje pirmus metus, yra didžiausios rizikos nelaimingam atsitikimui darbe įvykti grupė, VDI šių metų lapkričio 28 d. - gruodžio 9 d. organizavo neplaninius patikrinimus pagal prevencinę anketą „Darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje yra iki 1 metų, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įvertinimas“.
Ataskaita apie ypatingos (neplaninės) užduoties įvykdymą pateikiama čia.

VMI praneša: 2017 metais – bendri VMI ir LBAA seminarai buhalteriams

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad tęsiant glaudų bendradarbiavimą su vienu svarbiausių socialinių partnerių – Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA), šiandien VMI vadovai aktualiausius klausimus aptarė su šios asociacijos prezidente Daiva Čibiriene bei direktore Justina Urbanavičiene.

Didžiausios buhalterius vienijančios organizacijos vadovės pristatė savo narių apklausos dėl i.MAS tyrimo rezultatus, aptartos didelio kiekio laiškų iš VMI siuntimo problemos, VMI perduoti buhalterių pasiūlymai dėl i.MAS veikimo.
Anot VMI viršininko Dainoro Bradausko, aktyvi LBAA veikla, jos pasiūlymai, konstruktyvi kritika Mokesčių inspekcijai padeda gerinti veiklos kokybę, o bendradarbiaujant inicijuoti procesų pakeitimai lengvina darbą ir

1315įmonių buhalteriams bei auditoriams.

VMI ir LABA sutarė kitais metais kartu organizuoti seminarus LBBA nariams, VMI teiks LBAA teisės aktų komentarų projektus pastaboms pateikti, tikimasi aktyvaus LBAA narių įsitraukimo tobulinant Mano VMI bei Elektroninio deklaravimo sistemas.

Sodra praneša: metų pabaigoje – dar mažesnis VSDFV biudžeto deficitas

Sausio–lapkričio mėnesiais Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) biudžeto pajamos, išankstiniais duomenimis, siekė 3 127 mln. Eur, o išmokos – 3 209,1 mln. Eur. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, biudžeto pajamos ūgtelėjo 11 proc. arba 309,8 mln. Eur, o išlaidos – 5,3 proc. arba 160,7 mln. Eur. Spartus pajamų augimas leido sumažinti biudžeto deficitą iki 82 mln. Eur. Pernai šis rodiklis buvo 231,2 mln. Eur.

VSDF biudžeto statistika 2016 m. sausio-lapkričio mėnesiais (negalutiniais duomenimis):

Pajamos

3 127,0 mln. Eur (309,8 mln. Eur arba 11 proc. daugiau nei pernai);
2 946,6 mln. Eur sudarė draudėjų ir apdraustųjų socialinio draudimo įmokos (262,3 mln. Eur arba 9,8 proc. daugiau nei pernai);
Kitos įmokos: savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įmokos – 77,9 mln. Eur, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – 0,2 mln. Eur, asignavimų iš valstybės biudžeto – 90,8 mln. Eur, veiklos pajamų – 10,5 mln. Eur.

Išlaidos
3 209 mln. Eur (160,7 mln. Eur arba 5,3 proc. daugiau nei pernai);
2 322,2 mln. Eur sudarė pensijų socialinio draudimo išmokos (103,8 mln. Eur arba 4,7 proc. daugiau nei pernai). Pensijų kompensacijoms per aštuonis mėnesius išmokėta 85,1 mln. Eur;
440,5 mln. Eur sudarė ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos (47,5 mln. Eur arba 12,1 proc. daugiau nei pernai);
Kitos išmokos: nedarbo socialiniam draudimo išmokos – 98 mln. Eur, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos – 15,9 mln. Eur, pervedimai į pensijų fondus – 141,5 mln. Eur.

FNTT tyrimas: kratos 25 dėvėtų drabužių parduotuvėse: dalis prekių – šešėlyje, alga darbuotojams – ir vokeliuose

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba informuoja, kad Vakarų Lietuvoje registruota bendrovė, valdanti kelias dešimtis parduotuvių visoje Lietuvoje, dalies parduotų dėvėtų drabužių sistemingai neapskaitydavo, nesumokėjo visų mokesčių, o savo darbuotojams dalį algos mokėjo neoficialiai. Tai įtaria kratas įmonėje atlikę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos pareigūnai.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 25 parduotuves (tarp jų – ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose) valdanti bendrovė dalies prekių sistemingai neapskaitydavo elektroniniais kasos aparatais, kitais apskaitos dokumentais ir nuo gautų pajamų nemokėjo dalies mokesčių į valstybės biudžetą. Be kita ko, įtariama, kad dalis įmonėje tokiu būdu gautų pajamų buvo išmokėta įmonės darbuotojams kaip neoficialūs darbo užmokesčio priedai. Šios išmokos buhalterinėje įmonės apskaitoje taip pat nefiksuotos, rodo tyrimo duomenys.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais, bendrovės patalpose ir padaliniuose atliktos kratos. Jų vykdyta daugiau nei 30: įmonės veiklos vykdymo vietose, įmonės vadovų ir atsakingų asmenų gyvenamosiose patalpose ir kitur. Kratų metu rasta ir paimta beveik 40 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Įtariama, kad didžioji dalis šių pinigų gauti už parduotas prekes, kurios nebuvo apskaitytos kasos aparatu. Dėvėtus drabužius įmonė importuoja iš Airijoje veikiančios įmonės. Lietuvoje drabužiai yra rūšiuojami, paskirstomi po parduotuvių tinklą, galiausiai parduodami.
Išankstiniai tyrimo duomenys rodo, kad kratų metu rasti 40 tūkst. eurų – maždaug vienos savaitės neapskaitytų pinigų apyvarta. Metinė bendrovės apyvarta pastaruosius kelerius metus siekė 1,5–2 mln. eurų. Artimiausiu metu FNTT planuoja atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos tyrimą.
Bendrovės vadovui yra pranešta apie įtarimus dėl apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo ir neteisingo duomenų apie įmonės pajamas ir pelną pateikimo. Jam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Įmonėje, kaip rodo „Sodros“ duomenys, dirba per 130 darbuotojų.
Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR