Savaitės 2017.01.02 - 2017.01.08 apžvalga Nr. 02

Sukurta: 2017-01-10
Savaitės 2017.01.02 - 2017.01.08 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Mokestis atsakingiems žmonėms. Nuskambėjo nauja mintis - apmokestinti automobilių draudimo sutartis sudarančius žmones (nes, aišku, šitą mokestį mokės žmonės). * 1) Jau dabar draudimo sutartys yra apmokestinamos. Pataisykite jei klystu, bet nuo kiekvienos sutarties įmokų mokama Transporto priemonių draudikų biurui (3%) ir Lietuvos bankui (0,26% arba 0,13%).

* 2) Kai pvz., draudi automobilį, tai draudi iš pinigų, kurie jau buvo apmokestinti Sodra, pajamų mokesčiu ir t.t. Jei gauni draudimo išmoką automobiliui remontuoti, tai remontuodamas sumoki PVM.

3) Turintys automobilius moka degalų akcizą, už tech. apžiūrą ir t.t. Ir visų tų išlaidų negali išminusuoti iš mokesčių kaip išlaidų transportui.
4) O jei bus apmokestinti ir tie, kas draudžia būstą, tai tokia susidaro situacija: draudiesi nuo gaisro, kad supleškėjus būstui neitum duoneliauti, prašyti išmaldos iš mokesčių mokėtojų ar filmuotis Bėdų turguje - mokėsi. Nesidraudi - OK. Tai kur logika dar apmokestinti?

Žilvinas Šilėnas
SAVAITĖS NAUJIENA

Dėl VMI vadovo veiklos pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas.

Finansų ministerija gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) raštą dėl galimai korupcinės Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo Dainoro Bradausko veiklos ir pradėjo tarnybinio nusižengimo tyrimą.
„Valstybinė mokesčių inspekcija yra viena svarbiausių šalies institucijų, todėl jos vadovo veikla neturi kelti jokių abejonių“, - sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, tyrimo laikotarpiu D. Bradauskas bus nušalintas nuo užimamų pareigų, kai tik pasibaigs jo laikino nedarbingumo laikotarpis.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-683 pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.
Keli svarbesni pakeitimai. Dėl NP-SD formos pildymo.
7. Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas už kiekvieną pasibaigusį 14 kalendorinių dienų laikotarpį imtinai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus sujungiant iki pažymėjimo, kuriame yra 14-oji laikinojo nedarbingumo diena, pabaigos. NP-SD pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.
Tantjemos, kurios nuo 2017 sausio 1 d. yra apmokestinamos 26,3 proc. sodros įmokomis (arba 28,3 proc., jeigu papildomai kaupiama pensijai) turi būti deklaruojamos 13-SD formoje „Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas / atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje / valdyboje / paskolų komitete“.

2017 metams nustatytos Intrastato ataskaitos teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 spalio 31 dienos įsakymu Nr. DĮ-223 nustatytos intrastato ribos 2017 metams.

1. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR.
2. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 170 tūkst. EUR.
3. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 3 mln. EUR.
4. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 6 mln. EUR.

VMI informuoja: dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio ir 21 straipsnio pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170 (toliau – Įstatymas).

Įstatymu GPMĮ 17 straipsnis papildytas 6 dalimi, kuri nustato, kad GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 9, 9–1 ir 10 punktuose nustatytos mokesčio lengvatos taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.
GPMĮ 21 straipsnio 3 dalis papildyta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma bet kokiu atveju negali viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį.
Įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

VMI informuoja: dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-142 (toliau – Įstatymas).

Pagal šį Įstatymą nuostata dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų apmokestinamo gyventojų pajamų mokesčiu įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. (ankstesnė įsigaliojimo data buvo 2017-01-01).
VMI prie FM taip pat primena, kad nedarbo socialinio draudimo išmokoms priskiriamos nedarbo draudimo i

2000šmokos bei dalinio darbo išmokos, kurios mokamos pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą. Šios išmokos priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir, atėmus taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) apmokestinamos, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
VMI informuoja: pakeistas pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1–3 punktų komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus, kurių nuostatos galioja nuo 2017 mokestinių metų ir suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2016-12-19 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1624089)-6K-1608505) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (2016-10-12 raštas Nr. (23.3-71)-3-4464).

Pakeistą komentarą galima rasti čia.

VMI informuoja: pakeistas pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 4 dalies komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą/papildymą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2016-12-29 raštas Nr.(14.16-01)-6K-1608677).

Pakeistą komentarą galima rasti čia.

VMI informuoja: dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisyklių taikymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. VA-172 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VA-136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 ,,Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nustatyta, kad Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos (toliau – pažymos FR0594 forma) bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos (toliau – pažymos FR0595 forma) užpildymo bei išdavimo taisyklių (kurių nauja redakcija buvo patvirtinta 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA-136) nuostatomis gyventojai, norintys gauti pažymos FR0594 arba FR0595 formas, privalės vadovautis nuo 2017 m. kovo 1 dienos (o ne nuo 2017 m. sausio 1 d., kaip buvo nustatyta 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. VA-136).
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: VMI vadovu laikinai paskirtas V. Ivanauskas

Finansų ministerija informuoja, kad finansų ministro įsakymu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) viršininko pareigas laikinai, Dainoro Bradausko nedarbingumo laikotarpiu, paskirtas eiti VMI viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas.
Finansų ministerija informuoja: aptartos ekonomikos augimą ir finansų stabilumą užtikrinančios priemonės

Sausio 5 d. finansų ministras Vilius Šapoka su Europos Audito Rūmų nariu Rimantu Šadžiumi aptarė Rūmų finansinių ir veiklos auditų ataskaitas Lietuvai aktualiais klausimais. Daugiausiai dėmesio skirta Europos ekonomikos skatinimo ir finansų stabilumo užtikrinimo priemonėms – finansų inžinerijos priemonių panaudojimui įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) veiklai, bendro bankų priežiūros mechanizmo veikimui.

„Europos Audito Rūmai vertina ES programų įgyvendinimą ne tik pagal tai, ar jos vykdomos tinkamai, bet ir koks jų poveikis ūkio raidai. Lietuva siekia efektyviai išnaudoti visas galimybes, kurios padėtų skatinti ekonomiką, tuo pačiu metu nenusižengiant fiskalinei drausmei. Dėl to svarbu atsižvelgti į rekomendacijas ir problemas, kurias Rūmai kelia visos Europos mastu“, – sakė finansų ministras V. Šapoka

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: organizuojami mokymo kursai „Teoriniai ir metodiniai turto bei verslo vertinimo pagrindai"

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad 2017 m. sausio 30 – vasario 3 d. organizuoja 45 akad. val. mokymus, skirtus pasirengti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminui.

Mokymų kaina - 270 Eur.
Smulkesnė informacija teikiama skyriaus «Veiklos sritys», skilties «Vertinimas», dalyje „Mokymai“ - „Norintiems tapti vertintojų asistentais“.
Maloniai kviečiame iki 2017 m. sausio 23 d. registruotis telefonu (8 5) 212 5464 arba el. paštu Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt. Registruojantis būtina nurodyti klausytojo vardą, pavardę ir mokėjimo rekvizitus (jei asmuo už seminarą mokės asmeniškai - asmens kodą, adresą ir telefono numerį; jei už seminarą mokės įmonė - įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį). Nurodyti duomenys reikalingi išankstinio mokėjimo sąskaitai ir sąskaitai faktūrai parengti.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: atidėtas naujosios žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gruodžio 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-130 ir kitus susijusius įstatymus.

Šiais įstatymais naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir susijusių įstatymų, tarp jų ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo

2000 Nr. IX-1672 12 ir 26 straipsnių, susijusių su naująja tvarka, pagal kurią darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI), pakeitimo įsigaliojimas atidėtas iki 2017 m. liepos 1 d.

Tuo remdamasi VDI informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. darbdavių, kurie pradeda eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas, taip pat darbdavių ir kitų asmenų, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarka nesikeičia.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: pasikeitė sankcijos už darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo įstatymų pažeidimus

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir kartu neteko galios Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK). Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į ANK įvardytus pažeidimus darbo srityje ir numatytus už juos skiriamų nuobaudų dydžius.

Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų; pakartotinis nelegalus darbas – baudą nuo 5000 iki 6000 eurų.
Už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numatyta bauda nuo 80 iki 880 eurų. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, minėtiems asmenims gresia bauda nuo 500 iki 2000 eurų.
Darbuotojo atsakomybė. Pavojingus darbus atliekančiam darbuotojui pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus numatyta bauda nuo 30 iki 90 eurų.
Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 90 iki 290 eurų.
Jei nepranešta apie nelaimingą atsitikimą darbe ar profesines ligas arba pažeista nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarka, darbdaviai ar juridinių asmenų vadovai gali būti nubausti nuo 90 iki 590 eurų, kiti atsakingi asmenys – nuo 20 iki 30 eurų. Nuslėpusiems nelaimingą atsitikimą darbe darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams gresia bauda nuo 300 iki 1450 eurų, kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 740 eurų.
Neblaivumas darbe irgi kainuoja. Jei neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas yra darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat jei darbuotojas vengia pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, jis gali būti baudžiamas nuo 30 iki 90 eurų.
Tokios būklės darbuotoją privalu nušalinti nuo darbo; už šios pareigos nevykdymą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims numatyta bauda nuo 140 iki 440 eurų. Jei nuo darbo nenušalinamas pavojingus darbus dirbantis apsvaigęs darbuotojas, bauda padidėja nuo 550 iki 1500 eurų.
Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas gresia bauda darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 1450 eurų (už pakartotinį tokį pažeidimą – bauda nuo 1400 iki 3000 eurų).
Tyčinis Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.
Darbo laiko slėpimas. Už darbuotojų darbo laiko nežymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal darbo sutartis dirbančių asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymą į darbo laiko apskaitos žiniaraštį ANK numato baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 1450 eurų. Pakartotinis darbo laiko apskaitos pažeidimas užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.
Garantijos komandiruotiems darbuotojams.Informacijos apie komandiruotam darbuotojui pagal Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą taikomas garantijas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 120 iki 220 eurų. Už analogišką administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai – bauda nuo 240 iki 440 eurų.
Jei minėtame įstatyme nustatytos garantijos komandiruojamiems darbuotojams netaikomos, darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 140 iki 300 eurų. Už pakartotinį garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymą bauda padidėja nuo 300 iki 560 eurų.
Už Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numatyta bauda nuo 160 iki 860 eurų (už pakartotinį pažeidimą – bauda nuo 860 iki 1460 eurų).
Savarankiška veikla siekiant gauti pajamų. Fizinio asmens savarankiška veikla, neturint verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos, užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų, už pakartotinį tokį pat administracinį nusižengimą – baudą nuo 850 iki 1500 eurų.
Kliudymas pareigūnams, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų nevykdymas. Kliudymas valstybės pareigūnams (tarp jų – darbo inspektoriams) įgyvendinti jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, jų teisėtų nurodymų ir reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas (neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus ANK nustatytas išimtis, užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 600 šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1500 eurų. Už pakartotinį tokį nusižengimą numatyta bauda asmenims nuo 550 iki 900 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 850 iki 5000 eurų.
Atsakomybė už garbės ir orumo pažeminimą. Valstybės pareigūno (tarp jų – darbo inspektoriaus) garbės ir orumo pažeminimas, reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu, užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų.

Sodra informuoja: didėja socialinio draudimo mokesčiai

Siekiant užtikrinti, kad skirtingą darbinę veiklą vykdantys žmonės turėtų daugiau socialinių garantijų ir jų socialinė apsauga būtų vienodesnė, nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojų grupės, įmokų tarifai. Nuo šiol daugiau dirbančiųjų susirgę galės gauti ligos išmoką, bus draudžiami pensijų, motinystės, nedarbo valstybiniu socialiniu draudimu, privalomuoju sveikatos draudimu.

Išmokas ligos atveju gaus daugiau žmonių
Nuo 2017-ųjų valstybiniu socialiniu ligos ir motinystės draudimu ne tik motinystės, bet ir ligos išmokoms gauti bus draudžiami:
individualią žemės ūkio veiklą (nuo 4 EDV) vykdantys asmenys;
šeimynos dalyviai;

2000

asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis;
individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai.

Tai reiškia, kad šioms grupėms priklausantys žmonės susirgę ar slaugydami šeimos narį galės gauti ligos išmoką. Už pirmąsias 2 ligos dienas ligos išmoką, siekiančią 80–100 proc. vidutinio darbo užmokesčio, moka darbdavys. Nuo trečios dienos 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos išmoka mokama iš „Sodros“ biudžeto. Šeimos nario slaugos atveju ligos išmoka nuo pirmosios dienos mokama iš „Sodros“ biudžeto ir siekia 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Daugiau informacijos apie ligos išmoką rasite „Sodros“ svetainėje.
Pažymėtina, kad dirbantys pagal individualios veiklos (išskyrus verslo liudijimus) pažymas ir vykdantieji individualią žemės ūkio veiklą (nuo 4 EDV) žmonės, norėdami gauti išmoką ligos arba šeimos nario slaugos atveju, 2017 m. turi būti sukaupę ne mažiau kaip 3 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėn. stažo). Pasirinktą sumą galima deklaruoti ir įmokas sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo asmens turėtų draudžiamųjų pajamų.

Nedarbo socialinis draudimas ir saugi motinystė
Netekę darbo ir besilaukdami bei sulaukę vaikų daugiau socialinių garantijų nuo šiol turės ir atitinkamas išmokas galės gauti individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas galės gauti ir krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių.
Garantijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu nuo šiol bus draudžiami ir krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių. Taip pat daugiau socialinių garantijų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atveju turės besimokantieji pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantai), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar šios įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantai) arba atliekantys karo tarnybą studijuodami karo mokymo įstaigoje (kariūnai), jų mokymo ir pratybų laikotarpiu.

Pensijų draudimas
Verslo liudijimus turintieji ir tradicinių bei kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir vienuoliai nuo šiol bus draudžiami ne pagrindinei senatvės pensijos daliai, bet viso dydžio pensijai. Pažymėtina, kad šis pasikeitimas aktualus tik tiems verslo liudijimą turintiems žmonėms, kurie dirba vien tik pagal verslo liudijimą. Dirbantieji ir pagal verslo liudijimą, ir pagal darbo sutartį ir anksčiau buvo draudžiami viso dydžio senatvės pensijai.
Pensijų socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu nuo šiol draudžiami ir mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra bendrijų nariai.
Gaunantieji tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, nuo šiol bus draudžiami pensijų draudimu.
Įmokų tarifus ir kitą aktualią informaciją rasite „Sodros“ tinklalapyje http://sodra.lt/lt/imokos, pasirinkę Jus dominančią situaciją.

Sodra praneša: ligos ir motinystės draudimų pokyčiai 2017 metais

Sodra informuoja, kad nuo 2017 m. įsigaliojus naujojo socialinio modelio pasikeitimams pokyčiai laukia ir apdraustųjų ligos ir motinystės draudimu. Nuo šiol šiais draudimais draudžiami ir daugiau socialinių garantijų ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atveju turės daugiau žmonių. Taip pat, įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, motinystės išmokoms nebebus taikomos vadinamosios lubos.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. ligos ir motinystės socialiniu draudimu ligos išmokai gauti pradedami drausti ir:
ūkininkai ir jų partneriai;
šeimynos dalyviai;
asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis;
individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai.

Tai reiškia, kad išvardintų grupių atstovai dėl savo ligos ar šeimos nario slaugos galės kreiptis dėl ligos išmokos.
Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, kurie po privalomosios pradinės karo tarnybos nepraėjus 3 mėnesiams įsidarbino ir susirgo, bet neturi reikalingo ligos socialinio draudimo stažo, ligos pašalpa bus mokama netaikant stažo reikalavimo.
Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Anksčiau ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų buvo mokama tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, vaiko negalėjo prižiūrėti tik dėl savo ligos ar traumos. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
Nuo šiol ligos išmoką slaugant bet kuria liga sergantį vaiką iki septynerių metų galės gauti ne tik slaugantieji jį stacionare, bet ir slaugantys tokį vaiką medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje. Kitos nuostatos dėl sunkiomis ligomis sergančių vaikų iki 18 metų slaugos nesikeičia – vienas iš jų tėvų, įtėvių ar globėjų, slaugantis stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje tokį vaiką, kaip ir anksčiau, galės gauti ligos išmoką. Abiem atvejais išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.
Ligos (slaugos) išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraėjusį ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Jeigu kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti yra mažesnis – ši išmoka skaičiuojama taikant pastarąjį dydį. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraėjusį ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio dydžio.

Motinystės socialiniu draudimu papildomai pradedami drausti:
individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai;
nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai;
Prezidento sutuoktinis;
privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnyb�

f51�.

Tai reiškia, kad išvardintų grupių atstovai, prireikus, galės kreiptis dėl motinystės, vaiko priežiūros (anksčiau – motinystės (tėvystės)) ir tėvystės išmokų skyrimo.

Nuo 2017-ųjų, vadovaujantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, motinystės išmokoms nebebus taikomos vadinamosios lubos. Motinystės išmokos taip pat bus perskaičiuotos moterims, kurios teisę į šias išmokas įgijo nuo 2016 kovo 15 d. ir vėliau, ir joms motinystės išmokos buvo apskaičiuotos pritaikius vadinamąsias lubas.
Išimtys dėl teisės kreiptis motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos nuo šiol nebebus taikomos apdraustiesiems iki 26 metų, kurie iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas, jeigu nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą). Teisės gauti motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokos taip pat nebeturės pirmaisiais medicinos rezidentūros studijų metais apdraustieji gydytojai rezidentai, kurie neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavo medicinos rezidentūroje, jeigu nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios.

Kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimo pasikeitimai
Vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokai apskaičiuoti negali būti mažesnis negu 20 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraėjusį ketvirtį iki teisės gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos. Jei kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis, šios išmokos skaičiuojamos taikant pastarąjį dydį. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės išmokoms apskaičiuoti nėra taikomas. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros ir tėvystės išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraėjusį ketvirtį iki teisės gauti tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką dienos.

VMI praneša: mokesčių inspekcijoje procesai vyksta sklandžiai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad institucijos veikla ir toliau vyksta sklandžiai: mokesčių administravimo procesai nenutrūko, o mokesčių mokėtojams laiku teikiamos kokybiškos paslaugos.

„Pagrindinė VMI užduotis – sklandus mokesčių administravimas ir valstybės biudžeto surinkimas yra ir bus institucijos prioritetu, tad jos procesai sustyguoti taip, kad darbas nenutrūktų, nors VMI vadovo laikinai ir nėra darbo vietoje," – sako viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas, kuris šiuo metu atlieka VMI viršininko pareigas.
Pažymėtina, jog susidariusią situaciją VMI galės komentuoti tik tuomet, kai turės papildomos informacijos apie Finansų ministerijos atliekamą tyrimą.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR