Savaitės 2012.03.12 - 2012.03.18 apžvalga Nr. 11

Sukurta: 2012-03-20
Savaitės 2012.03.12 - 2012.03.18 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS RENGINYS

VMI prie FM kvietė į renginį, kurio metu gyventojų pajamų ir turto deklaravimo naujoves pristatė VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė. Renginys vyko kovo 14 d., Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Ulonų g. 2. Po renginio žiniasklaidos atstovams buvo suteikta galimybė pateikti deklaracijas e. būdu. Žurnalistai, pageidausiantys deklaruoti pajamas, su savimi turėjo turėti elektroninio deklaravimo sistemos prisijungimo slaptažodį arba elektroninės bankininkystės slaptažodį. Deklaracijas teiksiantys EDS pirmą kartą, turėjo atsinešti asmens dokumentą.

SAVAITĖS SKAITALAS

Artūras Račas "Seimo nario automobilinė vertė: 105 270 litų".

SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Commonsence.lt: "Keturių litų koncepcija".

SAVAITĖS STATISTIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba informuoja, kad daugiausia socialinio draudimo įmokų sumoka privatus verslas. Praėjusiais metais priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma buvo didesnė nei 10,6 mlrd. litų, beveik pusę šios sumos sudarė uždarosioms akcinėms bendrovėms priskaičiuotos įmokos. Palyginti su 2010 metais, priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma 2011 metais buvo 6,5 proc. didesnė. Išankstiniais duomenimis, uždarosioms akcinėms bendrovėms 2011 m. priskaičiuotos įmokos sudarė kiek daugiau nei 5 mlrd. litų ir buvo 10,3 proc. didesnės nei 2010 m., kuomet buvo priskaičiuota 4 mlrd. 539 tūkst. litų. Tuo tarpu biudžetinėms įstaigoms pernai priskaičiuota 2 mlrd. 210 mln. litų socialinio draudimo įmokų, t.y. beveik 78 mln. litų arba 3,4 proc. mažiau nei 2010 metais, kai buvo priskaičiuota 2 mlrd. 288 mln. litų. Per metus beveik dvigubai – nuo maždaug 26,5 mln. litų 2010 metais iki 47,2 mln. litų 2011 metais padidėjo ūkininkų sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Tam įtaką darė padidėjęs socialinio draudimo įmokos tarifas – 2011 metais, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jis padidėjo iki 37,5 proc. (2009 m. buvo 17 proc., 2010 m. – 25 proc.). Iš viso, išankstiniais duomenimis, 2011 m. priskaičiuota socialinio draudimo įmokų suma buvo apie 10 mlrd. 637 mln. litų, t.y. apie 653 mln. litų daugiau nei 2010 m., kuomet ši suma buvo apie 9 mlrd. 983 mln. litų. Šis priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumos didėjimas atspindi didėjantį apdraustųjų, t.y. dirbančiųjų skaičių. Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičius buvo 1 mln. 193 tūkst., kai tuo tarpu 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1 mln. 140 tūkst.

SAVAITĖS NESĄMONĖ

Energetikos ministerija kovo 2 d. priėmė teisės aktų pakeitimus,įsakymas „Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklų patvirtinimo« pagal kuriuos nustatyti nauji kokybiniai degalų reikalavimai. Pagal šio įsakymo pakeitimą, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 39 str., kuriame numatyta, kad privalu pardavinėti dyzeliną, kuriame ne mažiau kaip 7 proc. biopriedų. Įdomu tai, kad kol kas tokio standarto, reglamentuojančio, kad dyzeline būtų ne mažiau kaip 7 proc. biopriedų, nėra nei Lietuvoje, nei kitose Europos valstybėse, o pagal šiuo metu daugelyje Europos valstybių galiojantį standartą, numatyta, kad dyzeliniame kure biopriedų dalis turi būti ne daugiau kaip 7 proc. Dar daugiau: daugelio dyzelinių automobilių gamintojų rekomendacijose nurodyta naudoti dyzeliną su mažesniu nei 7% biopriedų dalimi.

SAVAITĖS GERA ŽINIA

PAGALIAU !!!! Vienas iš pačių kvailiausių ir grubiausių mokesčių mokėtojų skalpavimo būdų panaikintas. Klaba eina apie »gerąją« Sodrą, kuri beveik du dešimtmečius visą skolą nurašinėdavo IŠ VISŲ SKOLININKO SĄSKAITŲ (kad iš iš dešimties), nesiaiškindama ir nesiteikdama greitai pinigų grąžinti. Taigi, VSDFV direktoriaus įsakymu pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės. VSD įmokos, baudos ir delspinigiai priverstinai bus išieškomi tokiu atveju, jei skola didesnė negu 50 litų. Taisyklių 17 punktas pakeistas taip:17. Kai skolininkas turi sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose), Fondo valdybos teritorinis skyrius praėjus 5 dienoms nuo skolos, didesnės negu dešimt litų penkiasdešimt litų, atsiradimo momento per septynias dienas per tris darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (10 priedas) ir pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito įstaigai, kurioje skolininkas turi sąskaitą.

Naujai išdėstytas taisyklių 20 punktas:„20. Mokėjimo nurodymas turi būti pateiktas visai skolos sumai į vieną iš skolininko (buvo -į visas) sąskaitų kredito įstaigoje, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje numatytus atvejus.Mokėjimo nurodymas turi būti teikiamas visai skolos sumai į kiekvieną skolininko sąskaitą kredito įstaigose, jei:20.1. kredito įstaiga per penkias dienas negali atlikti mokėjimo nurodymo, nes skolininko kredito įstaigos sąskaitoje nėra lėšų arba mokėjimo nurodymas buvo įvykdytas iš dalies. Šiuo atveju mokėjimo nurodymas turi būti pateiktas per tris darbo dienas;20.2. asmuo yra skolingas Fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų (išskyrus atvejus, kai skolos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėtas).»

SAVAITĖS KVIETIMAS

Valstybinė darbo inspekcija kviečia mažas ir vidutines įmones į nemokamą seminarą Klaipėdoje, kovo 20 dieną.


SAVAITĖS SKAIČIUS

24 441 894. Tiek litų dividendų viena UAB išmokėjo savo akcininkams per 2011 metus.

SAVAITĖS NUORODA

Seimo Antikorupcijos komisija paviešino kai kurias apklausų stenogramas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeista Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinė) forma

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012m. vasario 28 d. įsakymu Nr. DĮ-52 patvirtinta nauja Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinė) forma.
Patvirtintos Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklės

VMI viršininko įsakymu VA-23 patvirtinto Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklės. Šios taisyklės patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 straipsnio 4 dalimi (įsigaliojančia 2013 m. sausio 1 d.). Taisyklėmis turi vadovautis apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai), kurie asmens, kitoje valstybėje narėje registruoto PVM mokėtoju ar jo užsakymu – kito asmens, į šalies teritoriją iš kitų valstybių narių atgabentoms prekėms teiks vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugas. Apmokestinamasis asmuo privalės atskirai tvarkyti prekių, kurios atgabenamos į šalies teritoriją aukščiau nurodytoms 2000paslaugoms teikti, ir suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitą. Apskaitos duomenys turi būti sutvarkyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prekių įvežimo, po grąžinimo atgal bei po paslaugų suteikimo dienos. Apskaitos duomenis (dokumentus) apmokestinamasis asmuo privalo saugoti 10 metų nuo jų sudarymo dienos. Taisyklės įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Pakeista ir nauja redakcija išdėstyta žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika

Žemės ūkio ministro įsakymu 2012 03 02 Nr. 3D-133 «Dėl žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo» . Pakeistas sąvokų „žemės ūkio veiklos pajamos“ ir „kitos pajamos“ aiškinimas. Naujos metodikos nuostatos turi būti taikomos apskaičiuojant pajamų dalį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. bei už 2012 ir vėlesnius metus. Metodikos 2 priede patvirtinta nauja pažymos apie žemės veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus forma, kuri parengiama skaičiuojant 2012 ir vėlesnius metus gautų pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį.

VMI komentuoja: individualios veiklos laikinas sustabdymas

Finansų ministro įsakymu Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą AVMI pateikę laisvos formos prašymą ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyti tokios veiklos sustabdymo terminai ir priežastys. Prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama, laikino veiklos sustabdymo laikotarpis registruojamas Registre pagal minėtų institucijų sprendimuose pateiktą informaciją, kurį elektroniniu būdu pateikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV).

Kitų gyventojų, vykdančių individualią veiklą, tėvystės pašalpų gavimo laikotarpiu jų vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta, pagal VSDFV Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu pateiktą informaciją apie gyventojo vykdomos individualios veiklos sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

VMI komentuoja: papildytas pelno mokesčio įstatymo 43 straipsnio komentaras

VMI prie Finansų ministerijos raštu Nr(18.18-31-1)-R-2118 papildė PMĮ 43 straipsnio «Nuostoliai vienetų reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais» 5 dalies komentarą. Komentaras papildytas paaiškinimu : jeigu pertvarkytas vienetas nepraėjus 3 metams likviduojamas, tai perskaičiuoti atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamojo pelno ir patikslinti tų mokestinių laikotarpių metinių pelno mokesčio deklaracijų nereikia.

VMI komentuoja: nutraukti individualią veiklą galima ir internetu, bet grąžinti IDV pažymą vis tiek reikia

VMI prie FM primena, kad gyventojas, pageidaujantis nutraukti individualią veiklą, draudėjo ar kitą veiklą, turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį apie tai pranešti AVMI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos, pateikti naują prašymą ir užpildyti „Veiklos nutraukimo duomenys“ dalį. Nuo 2010-01-01 – asmenims, savarankiškai mokantiems privalomojo sveikatos draudimo įmokas, prašymo FR0792 formos dėl įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą, teikti nereikia. Kai dėl veiklos nutraukimo teikiama nauja prašymo forma, joje turi būti užpildytas 1 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, 2 laukelis – „Vardas“, 3 laukelis – „Pavardė“ ir 9 laukelis „Pildymo data“, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimą“ turi būti pažymimas «X» ženklu. Nutraukiamos veiklos data turi būti nurodoma prašymo formos 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“.

Prašymo forma FR0792 AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:
1. pateikta naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis;
2. betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui, vykdančiam registravimo į Registrą funkcijas;
3. atsiųsta paštu (per pašto įstaigą).

Kai nuolatinis gyventojas nutraukia savo vykdomą individualią veiklą, FR0468 formos pažymą jis turi grąžinti AVMI tiesiogiai arba atsiųsti paštu.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: „Sodros“ biudžeto pajamos vasarį – beveik dešimtadaliu didesnės nei pernai

Išankstiniais duomenimis, šių metų vasarį Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) pajamos buvo 922,6 mln. Lt, t.y. 8,9 proc. arba 75,2 mln. Lt didesnės nei tuo pat metu 2011 m. Per du pirmuosius metų mėnesius „Sodros“ biudžetas gavo 1 mlrd. 651,8 mln. Lt, t.y. 123,9 mln. Lt daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Draudėjų ir apdraustųjų sumokėtos socialinio draudimo įmokos 2012 m. sausio – vasario mėnesiais sudarė 93,7 proc. „Sodros“ biudžeto įplaukų ir siekė 1 mlrd. 546,4 mln. Lt. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, šių įmokų suma padidėjo 8,4 proc. arba 120 mln. Lt. „Sodros“ biudžeto pajamoms leido augti ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos, kurios per du šių metų mėnesius išaugo iki 23,5 mln. Lt ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais – padidėjo 4,9 proc. arba 1,1 mln. Lt. Šių metų vasario mėnesį „Sodros“ priskaičiuotos išlaidos buvo 1 mlrd. 116,1 mln. 1,9 proc. arba 21,3 mln. Lt didesnės nei 2011 m. vasarį, kuomet jos siekė 1 mlrd. 94,8 mln. Lt. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos 2012 m. sausį-vasarį buvo 2 mlrd. 192,4 mln. Lt, t.y. 2,4 proc. arba 52,1 mln. Lt didesnės nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.

VMI informuoja: jau pateiktos preliminarios pajamų deklaracijos

VMI prie FM informuoja, kad gyventojams, deklaruojantiems pajamas ir turtą už 2011 metus, nuo šiandien VMI Elektorinėje deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) yra suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) deklaracijos. Jas pateikti gyventojai gali prisijungę prie EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt. Preliminarios deklaracijos jau suformuotos 920 tūkst. gyventojų.
Finansų ministerija ginčijasi su LLRI: akcizo mažinimas benzino kainų nepažabotų

Finansų ministerijos pastebi, kad sparčiai augant degalų kainai Lietuvoje pasigirsta siūlymų mažinti akcizo tarifą benzinui. Finansų ministerija akcentuoja - toks žingsnis nepateisintų degalų kainų mažėjimo lūkesčių, o valstybės biudžetas prarastų pajamas.

„Jei lyginsime kainas su kaimyninėmis valstybėmis, pamatysime, kad benzino kaina jose artėja prie penkių litų. Vadinasi, tai lemia ne mokesčių ar reguliavimo skirtumai, o fundamentalūs veiksniai – naftos kaina ir tendencijos pasaulinėse rinkose“, - sakė finansų ministrė Ingrida Šimonytė.
FNTT praneša: šaldymo technika prekiavęs uostamiesčio verslininkas, įtariamas juodąja buhalterija

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka uostamiestyje veikiančios šaldymo ir vėdinimo sistemomis bei įvairia buitine technika prekiaujančios bendrovės ikiteisminį tyrimą, kurios direktorius S. V. įtariamas sukčiavimu, turto pasisavinimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Pirminiais duomenimis, j57cuodojoje bendrovės buhalterijoje neapskaitytos pajamos gali siekti 3 milijonus litų, o nesumokėtų mokesčių suma – apie 900 tūkstančių litų. Įtariama, kad bendrovės gautos pajamos galėjo būti pasisavintos.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino, kad kelerius metus prekes pirkę asmenys į 36-erių metų bendrovės direktoriaus asmenines banko sąskaitas įnešė daugiau nei 1 milijoną litų. Atskleista, kad piniginės lėšos į asmenines sąskaitas galėjo būti pervestos už bendrovės parduotą produkciją, t. y. šaldymo ir vėdinimo sistemas bei įvairią buitinę techniką, tačiau bendrovės buhalterijoje neapskaitytos. Turima duomenų, kad lėšos už įtariamojo asmeniškai parduotą įvairią buitinę techniką taip pat buvo pervedamos į jo asmenines, o ne bendrovės, sąskaitas. Buitinę techniką S. V. galėjo įsigyti iš įvairių fizinių ar juridinių asmenų, o lėšas, gautas pardavus bendrovei priklausančią šaldymo techniką ar atlikus jos montavimo–aptarnavimo darbus, fiksuodavo tik juodojoje buhalterijoje.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR