Savaitės 2017.04.03 - 2017.04.09 apžvalga Nr. 15

Sukurta: 2017-04-11
Savaitės 2017.04.03 - 2017.04.09 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS STRAIPSNIS

"Verslo žinios": VMI atsako į 3 populiariausius klausimus dėl pajamų deklaravimo.

SAVAITĖS NAUJENA

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad balandžio 6 d. pradedamas Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokų grąžinimas. Pirmąją dieną daugiau nei 22 tūkst. gyventojų bus pervesta apie 3 mln. eurų. Ypatingai suklusti turėtų tie gyventojai, kurie tikisi permokos grąžinimo: pinigai, kaip ir pernai, bus grąžinami tik tiems, kurie yra pateikę visas reikiamas teisingas deklaracijas už praėjusius metus. Permokų grąžinimo eiliškumas nustatomas pagal deklaracijos pateikimo datą – pirmiausia pinigai grąžinami tiems, kurie pirmieji teisingai pajamas deklaravo elektroniniu būdu.

„Tokią permokų grąžinimo tvarką nustato Mokesčių administravimo įstatymas. Gyventojus raginame Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) pasitikrinti ar visos privalomos deklaracijos ir dokumentai yra pateikti ar patikslinti. Nepateikus reikiamų dokumentų, taip pat nebus pervedama ir gyventojo skiriama 2 proc. parama«, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, primindama, kad gyventojai visus pranešimus apie nepateiktas deklaracijas ar kitus dokumentus, gali rasti EDS skiltyje „Pranešimai vartotojui».
VMI primena, kad permokos visų pirma įskaitomos gyventojų mokestinėms nepriemokoms padengti (jei tokių yra), o likusi suma – grąžinama. Pažymėtina, kad Privalomojo sveikatos draudimo įsiskolinimai „padengiami« tik už 2015 metus, mat nuo 2016 metų PSD administravimu rūpinasi Sodra. Mokesčių mokėtojams, pasinaudojusiems GPM lengvata, permoka turi būti grąžinta iki liepos 31 dienos.
Iki šiandien VMI sulaukė 743 tūkst. įvairių mokestinių laikotarpių pajamų deklaracijų, 28 tūkst. turto deklaracijų bei 83 tūkst. prašymų paremti įvairias organizacijas, menininkus ir partijas. Pirmąją deklaravimo dieną šiemet VMI sulaukė rekordinio skaičiaus pajamų deklaracijų – jų pateikta per 120 tūkst.
Praėjusiais metais iš 672 tūkst. gyventojų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių privalėjo pateikti deklaracijas, 537 tūkst. tą padarė laiku - 8 iš 10 gyventojų laiku pasirūpino tinkamai įvykdyti mokestinę prievolę. VMI gyventojams 2016 m. grąžino 66 mln. eurų GPM permokos.
Pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

SAVAITĖS PROJEKTAS

Vėl siūloma keisti Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, susijusias su buhalterio profesionalo apibrėžimu.

Siūloma pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
6. Buhalteris profesionalas – asmuo, išlaikęs buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos organizuojamus savanoriškus buhalterio profesionalo egzaminus, nuolatos keliantis ir palaikantis savo profesines žinias, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą egzaminų organizavimo ir kvalifikacijos kėlimo bei palaikymo tvarką.
Siūloma keisti ir 10¹ straipsnį:
Pakeisti 10¹ straipsnį ir jį išdėstyti taip:
10¹ straipsnis. Buhalterio profesionalo egzaminų ir profesinių žinių atnaujinimo tvarka ir sąrašo sudarymas bei skelbimas
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką ir šių egzaminų programą, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo egzaminus organizuoja buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo pastovaus profesinių žinių atnaujinimo tvarką, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo pastovų profesinių žinių atnaujinimo priežiūrą atlieka buhalterių profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo profesinių žinių kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo tvarką.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką.
4. Lietuvos buhalterių arba (ir) auditorių profesinės organizacijos teikia buhalterių profesionalų sąrašui tvarkyti reikalingą informaciją apie organizacijos narius Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai jos nustatyta tvarka.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinamosios nuostatos
1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
2. Siekiant pateisinti teisėtus asmenų lūkesčius, kurie iki įstatymo įsigaliojimo išlaikė kvalifikacinius egzaminus buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinėje organizacijoje ir užtikrino savo kvalifikacinių žinių atnaujinimą, yra nustatytos pereinamosios nuostatos dėl šių asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą. Asmuo įrašomas į buhalterių profesionalų sąrašą, jei yra tenkinamos visos šios sąlygos:
1) Jeigu asmuo išlaikė profesinius egzaminus (buhalterinės apskaitos, mokesčių ir teisės) buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinėje organizacijoje iki įstatymo įsigaliojimo ir atnaujino profesines žinias, išklausydamas ne mažiau nei 20 akad. val. per paskutinius vienerius metus, buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinė organizacija iki 2018 m. birželio 30 d. pateikia duomenis apie tokius asmenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai dėl asmenų įtraukimo į buhalterių profesionalų sąrašą;
2) Lietuvos buhalterių arba (ir) auditorių profesinė organizacija atsako už šių duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka;
3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija pagal pateiktą informaciją apie išlaikytus profesinius egzaminus ir kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą, priėmė sprendimą dėl asmens įrašymo į Buhalterių profesionalų sąrašą.

Įstatymo pakeitimų aiškinamąjį raštą galima rasti čia.
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai

Sei2000mas kovo 30 dieną priėmė Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus. Įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 sausio 1 dienos.

Priimti Darbo kodekso pakeitimai

Seimas balandžio 7 dieną priėmė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 133 ir 134 straipsnio pakeitimus.

133 straipsnis papildytas 2 dalimi:
2. Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos darbuotojams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Šioje dalyje nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.“
Įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 sausio 1 dienos.

VMI informuoja: nebus galimybės duomenis į i.SAF teikti Excel (*.xls, *.xlsx) formatu

Atlikus išsamią duomenų teikimo į i.SAF posistemį „Microsoft Excel" rinkmenomis analizę ir įvertinus dviejų mokesčių mokėtojų apklausų rezultatus nuspręsta atsisakyti duomenų teikimo būdo „Microsoft Excel» rinkmenomis dėl šių priežasčių:

labai nedidelė dalis mokesčių mokėtojų naudotųsi šiuo funkcionalumu;

lyginant su i.SAF posistemyje esančiu duomenų įvedimu vienoje formoje, „Microsoft Excel« reikėtų pildyti daugiau nei vieną rinkinį duomenų, o „Microsoft * * Excel» nėra pritaikytas patogiam darbui su keliais tarpusavyje susietais objektų sąrašais;

„Microsoft Excel« ribotai gali užtikrinti įvedamų duomenų teisingumą.
Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėse yra nustatyta, kokiu būdu gali būti teikiami registrų duomenys:
i. SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;
naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;
registrų duomenis įvedant į i. SAF;
išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i. SAF.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: ES finansų ministrai Maltoje diskutavo, kaip užtikrinti investicijoms palankų mokestinės aplinkos tikrumą

Antrąją Valetoje (Maltos Respublika) vykstančio neformalaus Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžio dieną ES finansų ministrai didžiausią dėmesį skyrė diskusijoms apie mokestinės aplinkos tikrumą.

Posėdžio metu ministrai diskutavo, kokiomis priemonėmis būtų galima pasiekti aukštesnį mokestinio tikrumo lygį ES, kad Sąjunga būtų patraukli investicijoms.
„Investicijų pritraukimas ir ekonomikos augimas, kartu užtikrinant efektyvias kovos su mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu taisykles, išlieka esminiu uždaviniu, kuriam turime skirti didelį dėmesį. Tam labai svarbu užtikrinti mokestinės aplinkos tikrumą“, – sakė V. Šapoka.
Ministras pritarė nuomonei, kad siekiant didinti mokestinį tikrumą, svarbi prielaida yra teisėkūros kokybė, tačiau išreiškė viltį, kad tai nebus daroma skubotai. „Nauji teisės aktai Europos Sąjungos lygiu turi būti nuosekliai ir gerai išdiskutuoti, o jų perkėlimas į nacionalinę teisę vykdomas palaipsniui, paliekant pakankamai laiko jų įgyvendinimui“, – teigė V. Šapoka.
Posėdžio metu ministrai taip pat trumpai aptarė pagrindines gaires ruošiantis G20 susitikimui Vašingtone ir naujosios JAV administracijos veiklą.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia į seminarą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad 2017-04-28 10 val. organizuojamas 6 akad. val. seminaras „Kilnojamojo turto nuvertėjimas ir jo įtaka turto vertei. Technologinių įrenginių retrospektyvinis vertinimas“.

Smulkesnė informacija teikiama skyriuje Veiklos sritys/ Vertinimas/ Mokymai/ Kiti kvalifikacijos kėlimo seminarai.
Maloniai kviečiame į seminarą registruotis iki 2017-04-24 el. paštu Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt arba telefonu (8 5) 212 5464.
Registruojantis būtina nurodyti klausytojo vardą, pavardę ir mokėjimo rekvizitus (jei asmuo už seminarą mokės asmeniškai - asmens kodą, adresą ir telefono numerį; jei už seminarą mokės įmonė - įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį). Nurodyti duomenys reikalingi išankstinio mokėjimo sąskaitai ir sąskaitai faktūrai parengti.

Sodra praneša: ilgalaikė PSD įmokų skola sumažėjo beveik 11 mln. eurų

Sausio pabaigoje „Sodra“ informavo už privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) įsiskolinusius klientus, kad nesumokėjus jų susikaupusios 11–12 mėnesių skolos, ji bus išieškota. Kilus dideliam žiniasklaidos susidomėjimui ir žmonių aktyvumui socialiniuose tinkluose, „ledai pajudėjo“: skolininkai per nepilnus tris mėnesius sumokėjo 5,11 mln. eurų įsiskolinimų, dar apie 5,8 mln. eurų skolų buvo perskaičiuotos skolininkams pateikus reikiamus dokumentus. Visos PSD įmokos ir padengti įsiskolinimai yra pervedami į Privalomojo sveikatos draudimo fondą.

Pasak Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus pavaduotojos Žadvilės Abelienės, mokėti PSD įmokas yra svarbu, nes apsidraudę turi teisę gauti gydymo paslaugas nemokamai. Neapsidraudusiems nemokamai gali būti teikiama tik būtinoji medicinos pagalba, o už kitas jiems reikalingas, būtinas paslaugas gali tekti susimokėti iš savo kišenės.
„Džiugu, kad žmonės supranta šių įmokų svarbą. 5,11 mln. eurų įsiskolinimų suma yra tikrai nemaža ir, pavyzdžiui, šių lėšų visiškai pakanka Radviliškio regioninės ligoninės visų metų veiklai, pacientų gydymui“, – sakė VLK direktoriaus pavaduotoja.
Paskelbus apie būsimą skolų išieškojimą, „Sodros“ informacijos centro konsultantai per dieną sulaukdavo daugiau nei tris kartus gausesnio paklausimų srauto, o „Sodros“ specialistai per tris mėnesius turėjo išnagrinėti 52 tūkst. elektroniniu ir įprastiniu paštu pateiktų dokumentų, prašymų netaikyti sankcijų ir kitokių paklausimų. Per šį laikotarpį jokios sankcijos PSD skolininkams taikomos nebuvo.
„Kaip ir anksčiau, „Sodra“ nekelia tikslo išieškoti įmokų iš žmonių, kurie Lietuvoje negyvena ir, pagal įstatymus, neturi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Todėl toliau rag * Nenumetuotas sąrašas

iname pasitikrinti įsiskolinimą internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink bei susitvarkyti išvykimo deklaracijas Registrų centre arba per Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI)“, – kalbėjo „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.

M. Sinkevičius teigė, kad siekdama, jog tai padaryti būtų kuo paprasčiau, „Sodra“ supaprastino procedūras: įmokų skaičiavimas sustabdomas vadovaujantis VMI pateiktomis galutinai iš Lietuvos išvykstančių asmenų pajamų deklaracijomis, visus dokumentus, suteikiančius pagrindą perskaičiuoti PSD įmokas ir įsiskolinimus

e45, leista pateikti supaprastintu būdu – skenuotus elektroniniu paštu.

Išieškojimas – kraštutinė priemonė, kurią „Sodra“ pradėjo taikyti po daugiau nei pusę metų trukusios aktyvios komunikacijos, skirtos ir Lietuvoje gyvenantiems, ir į kitas šalis išvykusiems žmonėms. Kadangi pateikti dokumentai jau apdoroti, toliau bus vykdomas PSD įsiskolinimų išieškojimas. Dar kovo mėnesį sankcijos bus pritaikytos 2 mėnesius įmokų nesumokėjusiems asmenims; jų yra maždaug 23 tūkst., o jų skola sudaro apie 1,6 mln. eurų.
Bendras PSD skolininkų, skolingų nuo 1 mėn. iki 14 mėn. įmokų, skaičius yra apie 285 tūkstančius, o jų skola siekia beveik 83 mln. eurų.
Už ilgiausią – 14 mėn. laikotarpį – skolingų asmenų yra 107,3 tūkstančio, jų skola sudaro 49,6 mln. eurų. Per du mėnesius skolininkų sumažėjo daugiau nei 30-čia tūkstančių, o skola sumenko beveik 11 mln. Eur.

VMI praneša: po VMI vidinio tyrimo pradedami nauji mokesčių mokėtojų kompleksiniai patikrinimai, plečiamos vykdomų kontrolės veiksmų apimtys

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog darbo grupė (komisija), kuri vertino institucijos veiksmus dėl „Vilniaus prekyba» ir koncerno „MG Baltic« įmonių grupių veiklos, pateikė savo vertinimus. Darbo grupė (komisija) vertinimą atliko pagal atliktų mokestinių tyrimų bei operatyvių patikrinimų dokumentus, gavo kontrolės veiksmus atlikusių specialistų paaiškinimus, tačiau ji neatliko mokesčių mokėtojų pakartotinių kontrolės veiksmų.

Darbo grupė išsiaiškino, kad iki šiol vykdyti operatyvūs patikrinimai bei mokestiniai tyrimai daugiausiai buvo skirti vertinti tam tikrus atskirus sandorius, surinkti papildomą informaciją, jų metu nebuvo kompleksiškai vertinta ir pasisakyta dėl mokestinių prievolių vykdymo visumos. Todėl, siekiant išsiaiškinti, ar mokesčių mokėtojai nenaudoja mokesčių vengimo schemų ir kad būtų padarytos vienareikšmiškos išvados dėl mokestinių prievolių vykdymo, komisija rekomendavo taikyti griežčiausią kontrolės formą - kompleksinius mokestinius patikrinimus. Tokie patikrinimai turi apimti ne tik jau tirtus, bet kur kas ilgesnius veiklos periodus. Taip bus atlikta ir buvusių veiksmų rekontrolė.
VMI, atsižvelgusi į komisijos rekomendacijas bei pastabas, jau pradėjo minėtų grupių atrinktų įmonių ir akcininkų patikrinimus. Patikrinimus atliks VMI darbuotojai, kurie iki šiol neatliko jokių kontrolės veiksmų minėtų įmonių atžvilgiu.
Be to, VMI darbo grupė nustatė, kad vienos iš „MG Baltic» grupės įmonių (kuriai VMI pagal įmonės pateiktas aplinkybes buvo pateikusi įpareigojantį sprendimą, patvirtinantį, kad įmonei, veikiant nurodytomis aplinkybėmis, neatsirastų mokestinių prievolių), sandorių faktinės aplinkybės galimai neatitinka įmonės anksčiau nurodytų sprendimo vykdymo sąlygų. Patikrinimo metu pasitvirtinus turimai informacijai, VMI netaikys anksčiau teikto įpareigojančio sprendimo ir įvykusius veiklos perleidimo sandorius vertins iš naujo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR