Savaitės 2017.05.22 - 2017.05.28 apžvalga Nr. 22

Sukurta: 2017-05-30
Savaitės 2017.05.22 - 2017.05.28 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIAI

Nuo 2016-10-01 startavus išmaniajai mokesčių administravimo sistemai (i.MAS) šiuo metu jau yra apie 85 tūkst. vartotojų. Apie 65 tūkst. PVM mokėtojų teikia duomenis į i.MAS i.SAF posistemį ir kiekvieną mėnesį į i.SAF posistemį pateikiama virš 120 tūkst. registrų ir juose registruota virš 90 mln. PVM sąskaitų faktūrų.

SAVAITĖS LAIMIKIS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad, bendradarbiaudama su kitomis valstybinėmis institucijomis bei užsienio šalių mokesčių administratoriais, nustatė tris Lietuvos gyventojus, kurie prekiaudami virtualia valiuta – bitkoinais (angl. - Bitcoin), nuslėpė 380 tūkst. € įplaukų ir nuo jų nesumokėjo mokesčių.
„Trys gyventojai, kurie užsėmė bitkoinų prekyba 2013 – 2015 metais gavo 380 tūkst. € pajamų, nuo kurių, nesumokėti 32 tūkst. € mokesčių, patikrinimų metu patikslino anksčiau teiktas gyventojo pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas. Taip pat buvo pateiktos GPM deklaracijas už 2016 m., kuriose deklaruota dar per 200 tūkst. € prekybos bitkoinais pajamų«, - sako 2016 m. lapkričio 1 d. VMI įkurto Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus vedėjas Rolandas Puncevičius.
VMI specialistai atliko minėtų trijų asmenų vykdytų bitkoinų pirkimo/pardavimo sandorių kontrolę įvairiose bitkoinų virtualiose keityklose, tokiose kaip Bitstamp Ltd, LocalBitcoins Oy ir kt. bei nustatė, kad mokesčių mokėtojai šią veiklą vykdė neįregistravę individualios veiklos.
2016 m. pabaigoje VMI įsteigė padalinį, kuriam keliami uždaviniai, susiję su mokesčių mokėtojų, veiklą vykdančių elektroninėje erdvėje, kontrole. VMI naujas padalinys siekia užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių vykdymą bei stebi ir kontroliuoja mokesčių mokėtojus, kurie: vykdo atsiskaitymus elektroniniais pinigais arba naudojasi elektroninių mokėjimo įstaigų paslaugomis; gauna pajamas panaudojant „Affiliate marketing» paslaugas; gauna pajamas iš vykdomos veiklos socialinėje erdvėje (www.youtube.com, www.facebook.com, ir pan.); gauna pajamas už mobiliems įrenginiams kuriamas ir platinamas programėles per Google Play, App store ir pan.; vykdo prekybą, naudojantis tarptautinėmis aukcionų sistemų platformomis (www.ebay.com, www.allegro.pl ir t.t.).
Atliekamų patikrinimų metu šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas teikiantiems mokesčių mokėtojams, taip pat tarptautinėms korporacijoms, vykdančioms nuotolinę prekybą. Per 6 skyriaus veiklos mėnesius patikrinimų metu nustatyta apie 2,25 mln. € nedeklaruotų pajamų, nuo kurių turėjo būti sumokėti mokesčiai. Pvz., atliekant vienos užsienio įmonei priklausančios elektroninės parduotuvės patikrinimą, VMI užteko kreiptis į įmonę elektroniniu paštu dėl tam tikrų duomenų patikslinimo ir jau kitą dieną šalies biudžetą ji papildė 33 tūkst. € pridėtinės vertės mokesčio, o įmonė papildomai deklaravo virš 180 tūkst. € nedeklaruotų nuotolinės prekybos pajamų.

SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Per keturis šių metų mėnesius surinktos „Sodros“ biudžeto įplaukos net 18,4 proc. viršijo pernykštes, tuo tarpu išmokos per tą patį laikotarpį buvo 10,4 proc. didesnės nei pernai. Išankstiniais duomenimis, sausio–balandžio mėnesių biudžeto deficitas buvo 65,4 mln. Primename, kad trijų mėnesių rodiklis siekė 92,9 mln. eurų, taigi jį pavyko gerokai sumažinti ir priartėti prie šių metų biudžeto tikslo – teigiamo metinio balanso.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto statistika 2017 m. sausio–balandžio mėnesiais (operatyviniais duomenimis):

Pajamos

1 226,3 mln. Eur (nevertinant gautų asignavimų, 190,5 mln. Eur arba 18,4 proc. daugiau nei pernai);
1 099,7 mln. Eur sudarė draudėjų ir apdraustųjų soc. draudimo įmokos (121,2 mln. Eur arba 12,4 proc. daugiau nei pernai);
Kitos įmokos: savarankiškai dirbančiųjų soc. draudimo įmokos – 39 mln. Eur, asignavimų iš valstybės biudžeto – 82 mln. Eur, veiklos pajamų – 4,8 mln. Eur.

Išmokos

1 291,7 mln. Eur (122,1 mln. Eur arba 10,4 proc. daugiau nei pernai);
943,5 mln. Eur sudarė pensijų soc. draudimo išmokos (111,4 mln. Eur arba 13,4 proc. daugiau nei pernai);
102,4 mln. Eur – ligos soc. draudimo išmokos (15,4 mln. Eur arba 17,7 proc. daugiau nei pernai);
96,1 mln. Eur – motinystės soc. draudimo išmokos (9,4 mln. Eur arba 10,8 proc. daugiau nei pernai);
Kitos išmokos: nedarbo soc. draudimo išmokos – 33,2 mln. Eur, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos – 8,7 mln. Eur, pervedimai į pensijų fondus – 56 mln. Eur.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnis

Pakeistas sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnis.

28 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo taryba
1. Privalomojo sveikatos draudimo taryba yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija. Privalomojo sveikatos draudimo tarybą sudaro, jos sudėtį ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatus (toliau – Tarybos nuostatai) tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
2. Privalomojo sveikatos draudimo taryba vykdo šias funkcijas:
1) svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius;
2) teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašo;
3) teikia išvadą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
4) teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų;
5) teikia siūlymus dėl Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų struktūros reikalavimų ir veiklos išlaidų normatyvų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto paskirstymo;
6) teikia siūlymus dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių bei teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių sudarymo tvarkos;
7) nagrinėja Valstybinės ligonių kasos finansinę ir ekonominę veiklą;
8) nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus.
3. Privalomojo sveikatos draudimo tarybą sudaro 15 narių. Privalomojo sveikatos draudimo taryba sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms. Į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą įeina:
1) penki Vyriausybės deleguojami valstybės institucijų atstovai – po vieną Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovą Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;
2) penki draudėjų (darbdavių) atstovai, iš kurių:
a) du darbdavių organizacijų atstovai, kurie deleguojami bendru Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos sutarimu. Jeigu šių organizacijų bendro sutarimo nėra, kiekviena jų sveikatos apsaugos ministrui teikia po vieną kandidatą į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narius, iš kurių Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka atrenkami du da

2000rbdavių organizacijų atstovai;

b) vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas atstovas;
c) vienas asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų atstovas, kuris deleguojamas bendru Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos ligoninių asociacijos, Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos sutarimu. Jeigu šių organizacijų bendro sutarimo nėra, kiekviena jų sveikatos apsaugos ministrui teikia po vieną kandidatą į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narius, iš kurių Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka atrenkamas vienas asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų atstovas;
d) vienas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atstovas, kuris deleguojamas bendru Lietuvos gydytojų sąjungos, Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos sutarimu. Jeigu šių organizacijų bendro sutarimo nėra, kiekviena jų sveikatos apsaugos ministrui teikia po vieną kandidatą į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narius, iš kurių Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka atrenkamas vienas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atstovas;
3) penki apdraustųjų atstovai, iš kurių:
a) vienas pacientų interesus ginančių organizacijų atstovas, atrenkamas šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;
b) vienas sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovas, atrenkamas šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;
c) vienas pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovas, deleguojamas bendru Pensininkų reikalų tarybos ir Neįgaliųjų reikalų tarybos sutarimu. Jeigu šių organizacijų bendro sutarimo nėra, kiekviena jų sveikatos apsaugos ministrui teikia po vieną kandidatą į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narius, iš kurių Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka atrenkamas vienas pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovas;
d) vienas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotas atstovas;
e) vienas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguotas atstovas.

Įstatymo pakeitimas įsigalioja nuo 2017 liepos 1 d.

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Akcinių bendrovių įstatymas papildytas 37(1) straipsniu.

37(1) straipsnis. Bendrovės, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, ir jos dukterinės įmonės vadovo priėmimo į darbą ypatumai
1. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės (toliau – grupė) vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios grupės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, grupės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar grupės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu grupė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Grupės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, grupės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
3. Jeigu grupės vadovas buvo išrinktas grupės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš grupės valdybos narių.“

Šis įstatymo pakeitimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. EV-38 pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 .
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Lietuvai – Europos Komisijos išlyga dėl socialinio modelio

2017 metais mūsų šalis atitiks Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus fiskalinei drausmei – tai šiandien paskelbta Europos Komisijos (EK) rekomendacijose. Jose Lietuvai leista taikyti struktūrinių reformų išlygą dėl socialinio modelio reformos, dėl kurios viešųjų finansų deficitas šiemet sudarys apie 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Neįskaičius reformos kaštų, viešieji finansai, kaip ir 2016 m., būtų pertekliniai.

EK pabrėžė, kad socialinio modelio įgyvendinimas suteiks teigiamą poveikį ekonomikai ir finansams, ir kartu EK ragina laikytis vidutinio laikotarpio biudžeto politikoje numatytų tikslų, nuo jų nukrypstant ne daugiau nei skirta reformoms įgyvendinti. EK planuoja Europos Semestro metu stebėti, kaip socialinio modelio reforma bus įgyvendinama.
„Džiaugiuosi, kad Europos Komisija įvertino tokios šaliai reikalingos reformos – socialinio modelio – svarbą, o tai, kad šiemet turėsime deficitą, tikrai nereiškia, kad liekame prie gyvenimo į skolą praktikos. Atvirkščiai – manau, kad siekiant tvaraus augimo ateityje, valstybei reikalingas toliaregiškas požiūris ir lygiai tokie pat sprendimai jau dabar. Įgyvendindami darbo rinkos ir pensijų sistemos struktūrines reformas, užsitikrinsime ekonomikos augimo galimybes, mažinsime socialinę nelygybę, sudarysime geresnes sąlygas įsidarbinti“, - sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
EK pateiktose rekomendacijos atkreipiamas dėmesys, kad Lietuva pastaraisiais metais juda teisinga linkme mažindama mokesčius mažas pajamas gaunantiems gyventojams bei svariai gerindama pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimą. Vis dėlto, kartu pažymima, kad įplaukos iš visų mokesčių turėtų augti sparčiau, ypač aplinkos ir kapitalo mokesčių surinkimas, o pati mokesčių politika turėtų būti labiau kreipiama ekonomikos augimui palankia kryptimi. Be to, priduriama, kad su vienu iš ekonomikos augimą stabdančių veiksnių – šešėline ekonomika – turėtų būti kovojama intensyviau.

VMI informuoja: smulkiojo verslo atstovams VMI naujovė - e. sąskaitų išrašymo paslauga

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad nuo gegužės 24 dienos i.SAF (elektroninio sąskaitų faktūrų) posistemio vartotojams pristatoma nauja paslauga, kuri supaprastins buhalterinės apskaitos vedimą smulkiojo verslo atstovams - fiziniams asmenims PVM mokėtojams. Nuo šiol bus galima i.SAF portale išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras (toliau - e. sąskaita), o tai kartu leis atsisakyti popierinių dokumentų teikimo, saugojimo ir archyvavimo.

„Gyventojai, kurie yra PVM mokėtojai, nuo šiol galės naudotis naująja i.SAF posistemio paslauga - išrašyti ir pildyti e. sąskaitas tiesiogiai portale«,- informuoja I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad ši paslauga leis smulkiesiems verslininkams paprasčiau pateikti išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu formatu VMI bei gauti kitas aktualias e. paslaugas.
VMI atkreipia dėmesį, kad sąskaitų išrašymas yra viena iš naujovių, kuri skirta PVM mokėtojams fiziniams asmenims. Tiems, kurie naudosis e. sąskaitos išrašymo portale paslauga, bus galimybė šių PVM sąskaitų faktūrų duomenis į PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukti automatiškai, juos peržiūrėti ir, jei registrai yra pilnai užpildyti, beliks tik patvirtinti jų pateikimą. Gyventojui praradus PVM mokėtojo statusą, šio mokėto

1e8cjo atstovams išlieka galimybė peržiūrėti išrašytas ir gautas e. sąskaitas. Juridiniams asmenims suteikiama galimybė tik gauti, peržiūrėti ir įtraukti į PVM sąskaitų faktūrų registrus gaunamas e. sąskaitas.

Startavus elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugai minėti smulkiojo verslo atstovai galės naudotis ir dar vienu palengvinimu – PVM sąskaitas faktūras išrašyti pateiktų VMI važtaraščių pagrindu arba išrašant el. sąskaitą kartu suformuoti ir važtaraštį. Dėl to fiziniai asmenys PVM mokėtojai taupys savo laiką, nebereikės papildomai suvesti duomenų i.MAS sistemoje.
VMI primena, kad e. sąskaitų išrašymo paslauga yra viena iš i.SAF posistemio elektroninių paslaugų naujovių, kuriomis galės naudotis i.MAS vartotojai. Iki šiol verslas teikdamas PVM sąskaitų faktūrų registrus gali pasirinkti jiems patogiausią būdą duomenų teikimui į i.SAF: įkeliant suformuotas rinkmenas, įkeliant rinkmenas ir pateikiant registrus naudojantis žiniatinklio paslaugomis, pildant tiesiogiai i.SAF portale. Taip pat mokesčių mokėtojai savarankiškai administruoja gaunamus pranešimus iš i.MAS sistemos ir taip sumažina tiesiogiai neaktualios informacijos srautą.
Plėtodama įdiegtos i.SAF posistemio funkcionalumus, VMI taip pat artimiausiu metu pasiūlys naujas elektronines paslaugas mokesčių mokėtojams. Su verslo atstovais, glaudžiai bendradarbiaujančiais su VMI nuo pat Išmaniosios mokesčių administravimio sistemos (i.MAS) kūrimo pradžios, šiuo metu jau yra vykdomi baigiamieji PVM sąskaitų faktūrų „kryžminio» sutikrinimo paslaugos testavimo (naudojant balandžio mėn. duomenis) darbai. Ši paslauga padės įmonių buhalteriams pasitikrinti, ar yra apskaitytos visos gautos bei išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir pateikti teisingą PVM deklaraciją. Taip pat vyksta preliminarios PVM deklaracijos paslaugos, kurią bus galima užsisakyti jau kitam mokestiniam laikotarpiui, testavimai. Tai leis mokesčių mokėtojams pateikti kokybiškas ir funkcionaliai veikiančias paslaugas.

VMI informuoja apie organizuojamą diskusiją - skirtingų kartų požiūris į mokesčius

Valstybinės mokesčių inspekcijos Analitinio modeliavimo centras (i.MAMC) kartu su partneriais - Vilniaus ir Kauno technologijos universitetais kviečia į atvirų durų dieną bei diskusiją „Mokesčių mokėtojai: vakar, šiandien ir rytoj«.

Renginyje dalyvaus VMI prie FM vadovai, vyks i.MAMC projekto pristatymas ir diskusija, kurios metu jos dalyviai aptars, kuo skiriasi skirtingų kartų požiūris į mokesčius bei kokie su tuo yra susiję Mokesčių administratoriaus ir visuomenės iššūkiai. Taip pat bus diskutuojama, kaip tinkamai šviesti būsimus mokesčių mokėtojus – vaikus, jaunimą apie mokestinę politiką bei koks turėtų būti VMI vaidmuo šioje srityje.
Diskusijoje dalyvaus VU psichologas prof. Gintautas Valickas, sociologas, ekonomistas prof. Romualdas Lazutka, „Investors‘ Forum» vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, VMI mokesčių mokėtojų sąmoningumo strategijos kuratorė Vaida Bičkienė ir VMI Analitinio modeliavimo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras Vytenis Zaskevičius.
Analitinio modeliavimo centro (i.MAMC) komanda, kurią sudaro VMI darbuotojai, Vilniaus universiteto (VU) bei Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai, tiria mokesčių mokėtojų elgsenos ypatumus, analizuoja, kokios mokesčių administratoriaus priemonės yra efektyviausios, siekiant didinti savanoriško mokesčių mokėjimo lygį ir sąmoningumą, kuria statistinius, matematinius ir ekonominius modelius. Projekto įgyvendintojas – VMI prie FM. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, jo pradžia 2016 birželio 27 d., trukmė – 3 metai.
Renginys vyks gegužės 30 d., antradienį, Ulonų g. 2 (Vilniaus AVMI). Durys atidaromos 9:00 val., renginio pradžia 9:30 val.

Ūkio ministerija praneša: buvo aptariamos korupciją versle mažinančios priemonės

Gegužės 23 d. Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) organizavo verslui skirtą diskusiją „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką versle?“, per kurią Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertė Leah Ambler apžvelgė EBPO iniciatyvas, skatinančias versle diegti skaidraus ir atsakingo verslo principus. Per diskusiją taip pat buvo pristatyta viešojo ir privataus sektorių atstovų kartu su STT parengtas „Antikorupcijos vadovas verslui“, aptariamos korupcijos prevencijos priemonės.

Diskusija vyko Užsienio reikalų ministerijoje (J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilnius).
Pasak ūkio viceministrės Linos Sabaitienės, korupcija versle iškreipia rinką, skatina nesąžiningą konkurenciją ir daro neigiamą poveikį tiek vartotojui, tiek visai šalies ekonomikai. Siekdama sumažinti korupcijos mastą Lietuvoje ir padėti sąžiningam verslui, Ūkio ministerija, bendradarbiaudama su kitų valstybinių institucijų, asociacijų ir įmonių atstovais, skatina korupcijos prevencijos priemones, tarp jų ir diskusijas verslui aktualiais korupcijos klausimais.
Per gegužės 23 d. vykstančią diskusiją verslo atstovai galėjo pasisemti patirties, kaip pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais. Ekspertų pateiktos rekomendacijos ir STT parengtas „Antikorupcijos vadovas verslui“ gali tapti patogiomis ir naudingomis priemonėmis privataus sektoriaus bendrovėms, siekiančioms efektyvesnės korupcijos prevencijos.
Diskusijoje EBPO ekspertė L. Ambler apžvelgė EBPO iniciatyvas, skatinančias diegti skaidraus ir atsakingo verslo principus privačiame sektoriuje. Ji taip pat pristato EBPO gairių daugiašalėms įmonėms poveikį verslui ir viešajam sektoriui.
Šiose gairėse daugiašalėms įmonėms yra nustatomi socialiai atsakingų daugiašalių įmonių elgesio standartai, tarp jų ir kova su papirkinėjimu, prekyba poveikiu ir reikalavimu duoti kyšį. Gairėse taip pat pateikta rekomendacija, kad įmonės neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, žadėti, duoti arba reikalauti kyšio, kad gautų ar išlaikytų verslo santykius. Taip pat įmonės turėtų pasipriešinti prekybai poveikiu ir reikalavimui duoti kyšį. Šios gairės artimiausiu metu bendru sutarimu su STT bus įtrauktos į „Antikorupcijos vadovą verslui“.
Korupcijos prevencijos priemones Ūkio ministerija taip pat taiko pagal EBPO rekomendacijas. Patikimumas, gera reputacija ir skaidrus veikimas yra itin svarbūs siekiant vieno iš svarbiausių šalies strateginių tikslų – visateisės narystės EBPO. Dėl griežtų reikalavimų šios organizacijos narėmis gali tapti tik ekonomiškai itin stiprios, skaidrios ir inovatyvios valstybės.
Ūkio ministerijos iniciatyva jau buvo įgyvendintas vienas iš EBPO gairėse numatytų tikslų – įkurtas Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras. Jis palaiko ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis, padeda užtikrinti, kad įmonės laikytųsi EBPO gairėse numatytų tikslų, o prireikus sprendžia dėl gairių kilusius ginčus. Lietuva visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR