Savaitės 2017.05.29 - 2017.06.04 apžvalga Nr. 23

Sukurta: 2017-06-06
Savaitės 2017.05.29 - 2017.06.04 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Iš to, kas girdėti viešoje erdvėje apie taip vadinamą «mokesčių reformą» galima gan patikimai spėti, kad tai bus Butkevičiaus 2014 m. reforma 2.0. Truputį kažkam (gaunantiems MMA) klius į pliusą, truputį kažkam (automechanikams ir viešbučių klientams) į minusą, o sumoje niekas nepasikeis. PVM lengvata knygoms, kurias daugiausiai perka irgi «turčiai», kaip suprantu, išliks :) Nes šito net karvė nesuprastų.
Ką tik (2017.06.01) Jakeliūnas Indrei Makaraitytei pats pasakė, kad tai nėra reforma, o tik pataisinėjimai. Tuo tarpu vaiko pinigai, atrodo, ateina mainais už papildomo NPD atsisakymą. Tad dirbantiems tėvams bus, kaip sakė klasikai, «tas ant to», vietoj to, kad gautų mažesnį GPM, gaus tuos pačius 30 eurų valstybės transfero. Kaip sakė, jokio sukčiavimo - tik rankų miklumas.

Ingrida Šimonytė

SAVAITĖS PROJEKTAS

Siūloma keisti Buhalterinė apskaitos įstatymo straipsnius, susijusius su buhalterio profesionalo apibrėžimu bei egzaminų ir profesinių žinių atnaujinimo tvarka ir buhalterių profesionalų sąrašo sudarymu bei skelbimu

„6. Buhalteris profesionalas – asmuo, išlaikęs buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos organizuojamus savanoriškus buhalterio profesionalo egzaminus, nuolatos keliantis ir palaikantis savo profesines žinias, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą egzaminų organizavimo ir kvalifikacijos kėlimo bei palaikymo tvarką.
10(1) straipsnis. Buhalterio profesionalo egzaminų ir profesinių žinių atnaujinimo tvarka ir buhalterių profesionalų sąrašo sudarymas bei skelbimas
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką ir šių egzaminų programą, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo egzaminus organizuoja buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo pastovaus kvalifikacijos palaikymo tvarką, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo pastovų kvalifikacijos palaikymo priežiūrą atlieka buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo tvarką.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką.
4. Buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos teikia buhalterių profesionalų sąrašui tvarkyti reikalingą informaciją apie buhalterius profesionalus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai jos nustatyta tvarka.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

SAVAITĖS KVIETIMAS

Siekdama mažinti skurdą, svariai prisidėti prie šeimų, auginančių vaikus, gerovės, taip pat skatinti verslumą, pritraukti daugiau investicijų, skurti naujų darbo vietų ir užtikrinti mokesčių sistemos paprastumą bei teisingumą,17-oji Vyriausybė siūlo šiuos tikslus atliepiančius mokestinius patobulinimus.

Tad kviečiame būti šeimininkais savo valstybėje – susipažinkite su pasiūlymais ir iki liepos 1 d. išreikškite savo nuomonę, pateikite idėjas, konkrečius pasiūlymus, kokiais būdais visi kartu galėtume kurti produktyvią šalies ekonomiką, pasinaudodami viešąja konsultacija http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/mokesciu-ir-socialines-sistemos-tobulinimas.
Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas (konsultacinis dokumentas).

SAVAITĖS PATIKRINIMAS

Prevencinis VMI kartu su Policijos ir Muitinės departamentų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnais vykdytų patikrų keliuose poveikis: išaugo teikiančiųjų važtaraščių duomenis VMI mokesčių mokėtojų skaičius, mažėjo besinaudojančių lengvatomis, nustatytas tikslesnis pažeidimų mastas.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog praėjusią savaitę visoje šalyje vykdytos patikros keliuose paskatino dalį logistikos veikla užsiimančių mokesčių mokėtojų atsakingiau įvertinti važtaraščių duomenų teikimą į Elektroninių važtaraščių sistemą (i.VAZ). Tačiau ignoruojančių nustatytus reikalavimus krovinių pervežėjų nemažėja, be to, kai kurie pastebėti staigūs pokyčiai reikalauja kruopščios analizės ir dėl jų papildomo VMI dėmesio bei atitinkamų klausimų gali sulaukti daugiau nei 300 mokesčių mokėtojų.
Vertindamas praėjusios savaitės patikrų keliuose prevencinį poveikį, mokesčių administratorius pastebėjo, jog lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, mokesčių mokėtojų, teikiančių važtaraščių duomenis į i.VAZ, skaičius išaugo 12 proc.
Taip pat užfiksuota, jog ženkliai mažėjo vežėjų, kurie tariamai naudojosi numatytomis išimtimis ir neteikė važtaraščių duomenų į i.VAZ. Tokių mokesčių mokėtojų dalis buvo 18 proc. mažesnė, lyginant su anksčiau vykdytais patikrinimais. Įtakos tokiems pokyčiams galimai turėjo tai, kad, žinodami apie planuojamus tikrinimus, mokesčių mokėtojai atsakingiau vertino pasinaudojimo minėtomis išimtimis pagrįstumą.
Nors važtaraščio duomenis VMI teikiančių mokesčių mokėtojų skaičius augo ir atsakingiau vertintas išimčių taikymas, tačiau VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų pajėgos keliuose fiksavo ir pažeidimus. Patikrų metu nustatyta, kad daugiau kaip 30 proc. tikrintų krovinių siuntėjų, privalėjusių teikti duomenis, jų nepateikė, nors buvo registruoti i.VAZ naudotojais. Pasitaikė ir atvejų (jie sudarė apie 5 proc.), kai mokesčių mokėtojai teigė nežinantys apie prievolę teikti duomenis ir nebuvo registruoti i.VAZ naudotojai.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymo 61 straipsnis

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymo 61 straipsnis.

61 straipsnis. Ataskaitų apie tarptautinių įmonių grupių dalyvius pateikimas
1. Tarptautinėms įmonių grupėms (toliau šiame straipsnyje – TĮG) priklausantys mokesčių mokėjai ir kiti asmenys, jeigu jie apibrėžti kaip ataskaitas teikiantys subjektai pagal Direktyvą 2011/16/ES ir (arba) pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas, kurias sudaro duomenys apie pajamas, pelną (nuostolį), privalomą sumokėti ir sumokėtą pelno mokestį, įstatinį kapitalą, darbuotojų skaičių, materialųjį turtą, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, išskiriant nurody

2000tus duomenis pagal atskiras jurisdikcijas, kuriose TĮG vykdo veiklą, taip pat kiekvieno į TĮG įeinančio subjekto identifikavimo duomenys, duomenys apie pagrindinės veiklos rūšis, kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas.

2. Pagal šį straipsnį TĮG laikoma įmonių grupė, kurią sudaro dvi ar daugiau įmonių, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso skirtingoms jurisdikcijoms, arba kurios sudėtyje yra įmonė, kurios rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso vienai jurisdikcijai, o jos apmokestinamoji verslo veikla vykdoma per kitai jurisdikcijai priklausančią nuolatinę buveinę. Šis straipsnis netaikomas TĮG, kurios konsoliduotos pajamos pagal pateiktas konsoliduotas finansines ataskaitas yra mažesnės negu 750 000 000 eurų finansiniais metais, ėjusiais iš karto prieš ataskaitinius finansinius metus, už kuriuos būtų teikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaita.
3. Ataskaita pateikiama per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos.
4. Ataskaitos teikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.“

Šio įstatymo 61 straipsnio pakeitimo nuostatos pradedamos taikyti pateikiant LR mokesčių administravimo įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje nurodytas ataskaitas už 2016 metais prasidėjusius finansinius metus.

Pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-46 pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. VA-128. Nuostatai išdėstyti nauja redakcija.
Pakeistos Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formos

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-49 pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“. Nurodytu įsakymu pakeistos:

1. Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutarties forma FR0326 ir ji išdėstyta nauja redakcija (pridedama).
2. Prašymo duoti sutikimą perimti mokestinę nepriemoką forma FR0327 ir ji išdėstyta nauja redakcija (pridedama).
3. Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo forma FR0328 ir ji išdėstyta nauja redakcija (pridedama).

Pakeistas Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-128 pakeistas Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-169. Pranešimus apie komandiruotus darbuotojus bus galima teikti el. būdu.

„5. Pranešimas elektroniniu paštu, paštu, faksu arba naudojantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.“
Aprašo pakeitimai įsigalioja nuo2017 liepos 1 d.

VMI informuoja: pakeistas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 35 dalies komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 35 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Pagrindinnis pakeitimas - bendrosios praktikos slaugytojai nebėra laisvoji profesija. Iš komentaro taip pat išbrauktas šis pavyzdys :«6. Gydytojas farmacijos įmonės užsakymu savarankiškai atlieka klinikinį vaistinio preparato tyrimą.» Anksčiau tokios pajamos buvo laikomos laisvosios profesijos pajamomis. * Išbraukus pavyzdį tokios pajamos nebelaikomos pajamomis iš laisvosios profesijos veiklos.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: kuriantiems smulkųjį verslą šalyje – vienerių metų atostogos nuo mokesčių

Finansų ministerija informuoja, kad siekiant paskatinti šalyje kurtis našų ir sąžiningą verslą, visas pradedančiąsias smulkiąsias įmones 1 metams siūloma atleisti nuo pelno mokesčio, o savarankišką veiklą nusprendusiems vykdyti gyventojams siūloma suteikti 1 metų atostogas nuo socialinio draudimo įmokų.

„Bet kokia veikla jos pradžioje – ar tai būtų studijos, ar darbas – būna sudėtinga. Taip pat ir su verslu – norint pradėti sėkmingą verslą, reikalingi tvirti pamatai. Ne kiekvienas tam ryžtasi. Mūsų tikslas – paskatinti žmones užsiimti verslu, realizuoti savo idėjas ir, manome, kad siūlomos atostogos pirmajam verslui būtų didelis akstinas ir nemenka paspirtis“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
17-oji Vyriausybė siūlo nustatyti 1 metų pelno mokesčio atostogas verslą pradedančioms smulkioms įmonėms, kurių metinė apyvarta siekia iki 300 000 eurų, o vidutinis darbuotojų skaičius – iki 10.
Tuo metu, į 1 metų socialinio draudimo įmokų atostogas galės pretenduoti savo verslą pradedantys gyventojai. Socialinio draudimo įmokos, siekiant išlaikyti tokių asmenų draudimą, bus padengiamos valstybės biudžeto lėšomis.

Finansų ministerija informuoja: inovatyviam verslui – 5 ir 100 proc. mokesčių paskata, užsienio investuotojų pritraukimui – Sodros „lubos“

Finansų ministerija informuoja, kad siekdama nukreipti šalį inovacijų linkme ir užsitikrinti kvalifikuotų, gerai apmokamų ir ilgalaikių darbo vietų kūrimąsi, 17-oji Vyriausybė siūlo palankiausią visoje Europos Sąjungoje (ES) mokestinį režimą įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus, išradimų komercializavimą, naujas technologijas. Taip pat, siekiant paspartinti užsienio investicijų pritraukimą, jau kitąmet siūloma įvesti „lubas“ Sodros įmokoms.

„Siūlome tokius mokestinius patobulinimus, kurie leistų stabdyti protų nutekėjimą ir iniciatyvius, turinčius idėjų ir žinančius, kaip jas realizuoti, žmones paskatintų tai daryti ne kažkur svetur, o būtent čia – Lietuvoje. Taip pat privalome užsitikrinti šalies patrauklumą užsienio investuotojams, galintiems kurti aukštos kvalifikacijos darbo vietas. Vienas iš mūsų sisteminių siūlymų – Sodros įmokų „lubos“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Siūloma nustatyti, kad iš išradimų komercializavimo uždirbtas pelnas būtų apmokestintas taikant itin palankų 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai šiuo metu šalyje tokiam pelnui taikomas standartinis – 15 proc. �

1f19� pelno mokesčio tarifas.

Siekiant didinti produktyvumą, siūloma leisti įmonėms, vykdančioms investicinius projektus ir investuojančioms į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis susimažinti iki 100 procentų. Šiuo metu tokios įmonės apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis gali susimažinti perpus mažiau – iki 50 procentų.
Be to, numatyta, kad Sodros įmokų „lubos“ turėtų siekti 120 vidutinių darbo užmokesčio dydžių (VDU) per metus. Tai reiškia, kad nuo jas viršijančios atlyginimo dalies socialinio draudimo įmoka nebus mokama.

Finansų ministerija informuoja: NPD prilyginus MMA bus gausinamos sunkiausiai besiverčiančių pajamos

Finansų ministerija informuoja, kad siekdama palengvinti mokestinę naštą mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams, 17-oji Vyriausybė siūlo neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) jau nuo kitų metų prilyginti minimaliai mėnesiniai algai (MMA), siekiančiai 380 eurų. Tai reiškia, kad minimalų užmokestį gaunantys išvis nebemokės Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), o tai, kartu su kitomis teikiamomis priemonėmis, jų atlygį, gaunamą į rankas, per mėnesį padidins 20 eurų.

„Siekiame, kad ekonomikos variklį stabdanti pajamų nelygybė būtų ardoma gausinant skurdžiausiai besiverčiančių pajamas. NPD prilygindami MMA ir pridėję dar svaresnę paramą šeimoms, auginančioms vaikus, tam sukursime daugiau erdvės“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Šiuo metu mėnesio NPD siekia 310 eurų ir yra taikomas, jei gyventojo pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų metų pradžioje, vieno dydžio.

Sodra publikuoja pensijų ir išmokų mokėjimo per 2017 m. birželio mėn. kalendorių

Sodra publikuoja pensijų ir išmokų mokėjimo per 2017 m. birželio mėn. kalendorių.
FNTT įtaria: Kauno universitetuose – pinigų "mulai" iš Afrikos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių. Šie, gaudami pinigines perlaidas, išgrynina jas pasinaudodami galimai suklastotais Afrikos valstybių asmens dokumentais. Tai – galimai vadinamieji „pinigų mulai“.

Tyrimo metu buvo nustatyti keli auštosiose mokyklose studijuojantys Nigerijos piliečiai, kuriems buvo išduoti laikini leidimai gyventi Lietuvoje. Vieni jau baigė studijas ir yra išvykę iš Lietuvos, o vienas Nigerijos pilietis – tebestudijuojantis Kaune ir turintis galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Įtariama, kad vienas iš Nigerijos piliečių, galimai pasinaudojo septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos ir Nigerijos piliečių vardais.
Kaip įtariama, suklastotuose pasuose būdavo to paties asmens nuotrauka, tačiau dokumente įrašyti skirtingi vardai ir pavardės. FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atliko kratas Kaune ir Klaipėdoje, kurių metų surasti pinigų gavimo ir siuntimo dokumentai.
Be to, šis ikiteisminis tyrimas papildytas Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atliekamo ikiteisminio tyrimo surinktais duomenimis apie 4 suklastotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Kaip įtariama, šiuose dokumentuose taip pat buvo naudojama vieno ir to paties Nigerijos piliečio nuotrauka, tik įrašomi kiti vardai ir pavardės.
Minėtas FNTT Kauno apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas – pastarųjų metų piniginių srautų apie įtartinas finansines operacijas Lietuvoje, kurias vykdo Afrikos valstybių piliečiai, FNTT analitikų rezultatas. Nusikaltimus vykdantys asmenys, siekiantys nuslėpti nusikalstamą lėšų kilmę, suranda ir samdo pinigų pervedėjus (angl. Money Mule) piniginėms operacijoms atlikti.
Praėjusiais metais FNTT atliko Afrikos valstybių Ganos, Gambijos ir Nigerijos piliečių atliekamų finansinių operacijų, naudojantis mokėjimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, analizę. Per 2016 metus buvo gauta apie 50 pranešimų apie galimus pinigų plovimo atvejus, susijusius su asmenimis iš Nigerijos, Ganos ir Gambijos. Pranešimuose užfiksuota, kad anksčiau minėtų valstybių piliečiai per itin trumpą laikotarpį gauna dideles pinigų sumas, kurios išskaidomos į mažesnes perlaidas ir itin dideliu dažniu siunčiamos gavėjui: per kelias dienas atsiunčiamos sumos viršija kelis tūkstančius JAV dolerių. Nustatytos 26 pasaulio valstybės, iš kurių asmenys, pateikę Gambijos, Ganos ar Nigerijos piliečių pasus, gavo pinigines perlaidas, kurių bendra suma siekia apie 1,5 mln. eurų.

FNTT praneša: kelis tūkstančius klientų apgavusio kelionių organizatoriaus byla keliauja į teismą

Keliones organizuojančios bendrovės vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus beveik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar pigiau. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) surinkti duomenys rodo, kad įmonės bankrotas galėjo būti nusikalstamas.

Išanalizavus bendrovės dokumentus nustatyta, kad nuo 2014 m. vidurio, kai bendrovės veikla buvo nuostolinga, į kelionės paketo kainą nebuvo įskaičiuojamos įmonės veiklos sąnaudos – darbuotojų atlyginimai, komunaliniai mokesčiai, patalpų nuoma ir kiti. Bendrovė iki pat paskutinės veiklos dienos kelionių paketus pardavinėjo už savikainą.
Dėl tokių bendrovės veiksmų 2014 m. lapkričio mėn. įmonė tapo nemoki. Tačiau bendrovės vadovas, prieš sustabdant veiklą, sau ir dar vienam asmeniui iš įmonės sąskaitų išmokėjo per 67 tūkst. eurų. Taip pat direktorius ir dar vienai bendrovės darbuotojai išmokėjo darbo užmokestį.
Bendrovės finansinių dokumentų analizė parodė, kad tuo metu turėjo 142 kreditorius, taigi skolininkas galimai elgėsi nesąžiningai.
Bendrovė neišsaugojo ir nepateikė dalies apskaitos registrų už 2014 metus, tačiau tyrimo metu rasti tūkstančiai pirminių dokumentų – sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių. Apklausti šimtai nukentėjusiųjų – jie šioje byloje pripažinti civiliniais ieškovais.
Bendrovės vadovas aiškino, kad mažesnėmis kainomis buvo siekiama pritraukti klientus, o po to, situacijai pasitaisius, kelionių kainas kelti. Esą pačioje veiklos pradžioje kitaip konkuruoti su kitais rinkos dalyviais buvo pernelyg sudėtinga.
Bendrovės ir įtariamojo turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas už beveik 185 tūkst. eurų sumą. Apribotos ir tūkstantinės bendrovės lėšos, pasiekusios kitas įmones.
Nuo bendrovės galimai nusikalstamos veiklos nukentėjo keli tūkstančiai klientų. Bendrovei stabdant savo veiklą keliose užsienio šalyse buvo įstrigę apie 470 keliautojų. Tuometiniam bendrovės vadovui yra pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo bankroto, skolininko nesąžiningumo, dokumentų suklastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Įmonės vadovui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR