Savaitės 2017.06.05 - 2017.06.11 apžvalga Nr. 24

Sukurta: 2017-06-13
Savaitės 2017.06.05 - 2017.06.11 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS NUORODA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad Seimas pritarė naujojo Darbo kodekso pakeitimams, sutartiems Trišalėje taryboje, todėl nuo liepos 1 d. keisis darbo santykių reglamentavimas. Pateikiama informacija apie svarbiausius pakeitimus darbuotojams ir darbdaviams.

SAVAITĖS PRISTATYMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad nuo birželio 8 dienos i.SAF (Elektroninio sąskaitų faktūrų) posistemio vartotojams pristatoma dar viena nauja paslauga. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai i.SAF portale galės ne tik pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus, o smulkusis verslas išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras, bet ir užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos paslaugą, kurios pagalba bus lengviau nustatyti teisingą visų pajamų apskaitymą.

„Daugiau nei 66 tūkst. i.SAF vartotojų nuo šiol galės užsisakyti preliminarią PVM deklaraciją, kuri bus formuojama mokėtojui ir ją mokėtojas galės papildyti reikalingais duomenimis bei teisingai pateikti į elektroninę deklaravimo sistemą (EDS)",- informuoja I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad preliminarios PVM deklaracijos yra formuojamos remiantis i.SAF registruose pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis.
VMI atkreipia dėmesį, kad formuojant preliminarias PVM deklaracijas bus įkeliami visi VMI turimi duomenys, kuriuos verslo subjektams bereiks tik peržiūrėti, jei turės papildomos informacijos - pridėti ir patvirtinti. Tai leis apskaitą tvarkantiems asmenims taupyti savo laiką, o smulkiajam verslui nereikės įsigyti specialių programų. Apie pastebėtas galimas klaidas i.SAF vartotojai bus informuojami automatiškai. Mokesčių mokėtojai, norėdami užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos paslaugą, galės tai padaryti prisijungę prie i.SAF ir pažymėję automatinę paslaugos formavimo funkciją. Pagal nustatytą mokesčių mokėtojo mokestinį laikotarpį (pvz., mėnesinį), preliminari deklaracija už praėjusį laikotarpį bus suformuojama pasibaigus PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo terminui, t.y., po kiekvieno mėn. 20 d. Taip pat i.SAF vartotojas, kuris nebus užsisakęs periodiškai gauti preliminarių PVM deklaracijų, galės bet kada prisijungęs prie i.SAF užsisakyti preliminarią PVM deklaraciją už atitinkamą mokestinį laikotarpį.
Palaipsniui diegiant i.SAF posistemio paslaugas ir funkcionalumus, VMI artimiausiu metu mokesčių mokėtojams atvers ir kryžminio sutikrinimo paslaugą. Ši paslauga padės įmonių buhalteriams pasitikrinti, ar yra apskaitytos visos gautos bei išrašytos PVM sąskaitos faktūros, ir pateikti teisingus PVM sąskaitų faktūrų registrus ir PVM deklaraciją.

SAVAITĖS PRIMINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, kurie deklaravo pajamas už 2016 metus, tačiau iki šiandien dar nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokos, turėtų tai padaryti kuo skubiau, nes VMI bus priversta taikyti išieškojimo priemones. Prieš imdamasi griežčiausių veiksmų, VMI visada kviečia savanoriškai sumokėti skolas, todėl minėtiems gyventojams išsiųsti priminimai.

Didžioji dalis mokesčių mokėtojų yra sąžiningi ir laiku sumoka mokesčius. Iki birželio 2 d. sumokėta 94 proc. (beveik 120 mln. eurų) deklaruoto pajamų mokesčio, kurį į biudžetą pervedė 195 tūkst. gyventojų. Visgi dalis gyventojų pamiršta apie prievoles, todėl jiems VMI siunčia priminimus apie pareigą laiku susimokėti mokesčius, nes už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną skaičiuojami delspinigiai (0,03 proc. nuo mokėtinos sumos už dieną) ir skola auga.
Pranešimus apie neapmokėtas skolas, kodėl jos susidarė, kaip jas apmokėti, gyventojai gali rasti Mano VMI paskyroje (www.vmi.lt/manovmi). Kitiems gyventojams, kurie nėra šios sistemos vartotojai arba pranešimų per Mano VMI neperskaitė, priminimai buvo išsiųsti klasikiniu paštu.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Pakeisti Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsniai. Pakeitimai aktualūs Lietuvos įmonėms arba užsienio įmonėms, įregistruotoms ar kitaip organizuotoms Europos ekonominės erdvės valstybėse ir vykdančioms veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, ir užsiimančioms tarptautiniu vežimu jūrų laivais ir/arba su tuo tiesiogiai susijusia veikla.
Pakeistas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas.
Pakeistas Administracinių nusižengimų kodeksas

Pakeistas Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnis. Prie pažeidimų yra priskirta bet kokių duomenų nepateikimą ar neteisingą pateikimą (įskaitant i.SAF, i.VAZ ar SAF-T failų nepateikimą).

187 straipsnis. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas, turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotas pateikimas mokesčių administratoriui ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitasužtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus, neteisingų duomenų pateikimas
užtraukia įspėjimą arba baudą pateikti ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų ir duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,
užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
4. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma

2000 neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

Pakeistos Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formos bei nepriemokos perėmimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-49 pakeistos Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formos bei nepriemokos perėmimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 86. Taip įsakymu pakeistos:

1. Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutarties forma FR0326. Ji išdėstyta nauja redakcija;
2. Prašymas duoti sutikimą perimti mokestinę nepriemoką forma FR0327. Ši forma išdėstyta nauja redakcija;
3. Sprendimas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo forma FR0328. Ši forma išdėstyta nauja redakcija.
Pagrindiniai pakeitimai: iš Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties taisyklių panaikinti draudimai perleisti perimtą mokestinę nepriemoką arba ją grąžinti tikrajam skolininkui.

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-282 pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243.

Svarbesni pakeitimai:
Įsakymu pakeista 1-SD forma;
Pakeistas 18.2. papunktis - 2-SD pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;
Priėmus Darbo kodekso pakeitimus atsirado daugiau darbo sutarčių rūšių (viso 11 rūšių)- joms pakeisti/suteikti kodai;
Pakeistos 9-SD pranešimo teikimo taisyklės

Patvirtintas Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos aprašas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-281 patvirtintas Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Šis aprašas nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų, kurie 2017 m. liepos 1 dieną dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, pranešimo apie asmenis, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d., TDS formos (toliau – TDS forma) pildymo bei pateiktų duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazę ir jų tikslinimo tvarką.

TDS forma bus teikiama nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.

Patvirtintos vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklės

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-280 patvirtintos vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklės.
Pakeistos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklės

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1B-438 pakeistos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1B-124.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija žada: kuriantiems smulkųjį verslą šalyje – vienerių metų atostogos nuo mokesčių

Siekiant paskatinti šalyje kurtis našų ir sąžiningą verslą, visas pradedančiąsias smulkiąsias įmones 1 metams siūloma atleisti nuo pelno mokesčio, o savarankišką veiklą nusprendusiems vykdyti gyventojams siūloma suteikti 1 metų atostogas nuo socialinio draudimo įmokų.

„Bet kokia veikla jos pradžioje – ar tai būtų studijos, ar darbas – būna sudėtinga. Taip pat ir su verslu – norint pradėti sėkmingą verslą, reikalingi tvirti pamatai. Ne kiekvienas tam ryžtasi. Mūsų tikslas – paskatinti žmones užsiimti verslu, realizuoti savo idėjas ir, manome, kad siūlomos atostogos pirmajam verslui būtų didelis akstinas ir nemenka paspirtis“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
17-oji Vyriausybė siūlo nustatyti 1 metų pelno mokesčio atostogas verslą pradedančioms smulkioms įmonėms, kurių metinė apyvarta siekia iki 300 000 eurų, o vidutinis darbuotojų skaičius – iki 10.
Tuo metu, į 1 metų socialinio draudimo įmokų atostogas galės pretenduoti savo verslą pradedantys gyventojai. Socialinio draudimo įmokos, siekiant išlaikyti tokių asmenų draudimą, bus padengiamos valstybės biudžeto lėšomis.

Finansų ministerija informuoja: inovatyviam verslui – 5 ir 100 proc. mokesčių paskata, užsienio investuotojų pritraukimui – Sodros „lubos“

Siekdama nukreipti šalį inovacijų linkme ir užsitikrinti kvalifikuotų, gerai apmokamų ir ilgalaikių darbo vietų kūrimąsi, 17-oji Vyriausybė siūlo palankiausią visoje Europos Sąjungoje (ES) mokestinį režimą įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus, išradimų komercializavimą, naujas technologijas. Taip pat, siekiant paspartinti užsienio investicijų pritraukimą, jau kitąmet siūloma įvesti „lubas“ Sodros įmokoms.

„Siūlome tokius mokestinius patobulinimus, kurie leistų stabdyti protų nutekėjimą ir iniciatyvius, turinčius idėjų ir žinančius, kaip jas realizuoti, žmones paskatintų tai daryti ne kažkur svetur, o būtent čia – Lietuvoje. Taip pat privalome užsitikrinti šalies patrauklumą užsienio investuotojams, galintiems kurti aukštos kvalifikacijos darbo vietas. Vienas iš mūsų sisteminių siūlymų – Sodros įmokų „lubos“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Siūloma nustatyti, kad iš išradimų komercializavimo uždirbtas pelnas būtų apmokestintas taikant itin palankų 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai šiuo metu šalyje tokiam pelnui taikomas standartinis – 15 proc. – pelno mokesčio tarifas.
Siekiant didinti produktyvumą, siūloma leisti įmonėms, vykdančioms investicinius projektus ir investuojančioms į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis susimažinti iki 100 procentų. Šiuo metu tokios įmonės

1eb3apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis gali susimažinti perpus mažiau – iki 50 procentų.

Be to, numatyta, kad Sodros įmokų „lubos“ turėtų siekti 120 vidutinių darbo užmokesčio dydžių (VDU) per metus. Tai reiškia, kad nuo jas viršijančios atlyginimo dalies socialinio draudimo įmoka nebus mokama.

Sodra informuoja: galimi nesklandumai „Sodros“ Klaipėdos skyriuje

Sodra informuoja, kad „Sodros“ Klaipėdos skyriuje dėl elektros tinklų remonto darbų nebus tiekiama elektra:

2017 m. birželio 12 d. (pirmadienį) nuo 8.30 val. iki 17.30 val.
2017 m. birželio 14 d. (trečiadienį) nuo 8.30 val. iki 17.30 val.

FNTT tyrimas: valymo paslaugas teikianti neįgaliųjų bendrovė „nešvariai“ laimėdavo viešuosius pirkimus

FNTT baigė ikiteisminį tyrimą dėl suklastotų dokumentų, kuriais pasinaudojusi Vilniaus neįgaliųjų socialinė įmonė neskaidriai laimėjo valymo paslaugų konkursus, kurių bendra vertė siekė daugiau nei 500 tūkstančių eurų.

Išaiškinta, kad neįgaliųjų socialinių įmonių statusą turinti bendrovė 2015 metais dalyvavo vienos iš Europos Sąjungos paramą administruojančios agentūros, akcinės bendrovės, valdančios Lietuvos elektros perdavimo tinklus, ir kelių valstybės institucijų patalpų valymo paskelbtuose viešuosiuose konkursuose.
Nustatyta, kad neįgaliųjų socialinės bendrovės vadovo sūnus suklastojo dokumentus apie bendrovės įvykdytas sutartis, pelną ir nuostolius, energetikos darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimus.
34-erių metų įtariamasis, klastodamas šiuos dokumentus, melagingai nurodė, kad bendrovė yra įvykdžiusi valymo paslaugų sutarčių, nors realiai šį verslą pradėjo tik nuo 2014 metų. Neįgaliųjų socialinės bendrovės vadovo sūnus kompiuteriu suklastojo duomenis apie pardavimų pajamas. Realiai jos truputį viršijo 63 tūkstančius eurų, o suklastotuose dokumentuose suma buvo melagingai padidinta iki daugiau kaip 350 tūkstančių eurų. Be to, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktais duomenimis, bendrovė neturėjo teisės atestuoti energetikos darbuotojų ir jos neva išduoti energetikos darbuotojų kvalifikaciniai pažymėjimai yra negaliojantys.
Pateikusi šiuos suklastotus dokumentus viešųjų pirkimų elektroninėje sistemoje, neįgaliųjų socialinė įmonė suklaidino pirkimų organizatorius, o sąžiningi paslaugų tiekėjai neteko galimybės sudaryti paslaugų sutartis. Su nepagrįstai laimėjusia viešuosius konkursus neįgaliųjų socialine įmone buvo sudarytos valymo paslaugų teikimo sutartys, kurių bendra vertė siekė daugiau nei 500 tūkstančių eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

FNTT praneša: teismui perduota trijų Panevėžio bankroto administratorių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra perdavė nagrinėti teisme 15-os tomų bylą, kurioje kaltinimai pareikšti trims bankroto administratoriams, vieno jų vadovaujamai bankroto procedūras vykdančiai įmonei bei buvusiam uždarosios akcinės bendrovės direktoriui.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje sėkmingai atliko bendra Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio valdybų pareigūnų grupė, kuriai vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras A. Amparavičius.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad panevėžietis bankroto administratorius J. G., būdamas bankroto procedūras galinčios vykdyti įmonės direktorius, kartu su buvusiais bankroto administratoriais G. K. ir A. G. galimai padėjo vienos Panevėžio bendrovės direktoriui M. Š. pradėti dirbtinį bendrovės neteisminį bankrotą ir išvengti beveik 200 tūkst. eurų turtinės prievolės savo bendrovei, eliminuojant iš bankroto procedūros bendrovės kreditorius. Už tokių neteisėtų veiksmų atlikimą J. G. ir A. G. iš M. Š., kaip įtariama, pareikalavo 50 tūkst. eurų atlygio.
Surinkus duomenis apie galimai padarytas nusikalstamas veikas, nurodytiems asmenims pareikšti kaltinimai piktnaudžiavimu tarnyba, padėjimu piktnaudžiauti tarnyba, dokumentų klastojimu bei jų panaudojimu, nusikalstamu bankrotu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas praėjusių metų gegužės pabaigoje, gavus kreditorių pareiškimą. Tyrimo pradžioje taip pat buvo nustatyta, kad G. K. ir A. G. yra teisti 2014 m., todėl po kreipimosi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie LR Finansų ministerijos, atitinkamais šios tarnybos direktoriaus įsakymais 2016 m. birželio 27 d. jie buvo išbraukti iš sąrašo kaip bankroto administratoriai ir neteko įgaliojimų.

FNTT tyrimas: Nidos vaikų lopšelio–darželio buhalterė apvaginėjo vaikus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame buvusi Nidos vaikų lopšelio-darželio vyriausioji buhalterė, tuo pačiu metu dirbusi ir kultūros centre buhaltere, įtariama pasisavinusi daugiau nei 32 tūkstančius eurų abiejų įstaigų lėšų, kurias sau susimokėjo kaip didesnį atlyginimą.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis Neringos savivaldybės pateikta informacija. Tyrimo metu išaiškinta, kad Nidos vaikų lopšelio-darželio vyriausioji buhalterė nuo 2010 metų gegužės mėnesio bankiniais pavedimais į savo asmenines banko sąskaitas pervesdavo priešmokyklinei ugdymo įstaigai priklausančias lėšas. Per penkerius metus darbuotoja sau papildomai, kaip darbo užmokestį, pervedė beveik 13 tūkstančių eurų.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą paaiškėjo ir aplinkybės, kad nidiškė savinosi ne tik Nidos vaikų lopšeliui-darželiui priklausančias lėšas. Analogiškai didesnį atlyginimą moteris sau pervesdavo tuo pat metu dirbdama ir Liudviko Rėzos kultūros centre. Atkleista, kad beveik dešimt metų šiame centre buhaltere dirbusi moteris „susimokėjo“ daugiau kaip 14 tūkstančių eurų darbo užmokestį. Be to, moteris neįnešė į banko sąskaitą ir Liudviko Rėzos kultūros centre gautų lėšų už turistams ir svečiams parduotus suvenyrus ir knygas – daugiau kaip 4,7 tūkstančių eurų, kuriuos, kaip įtariama, pasisavino.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad įtariamoji, dirbusi ir Nidos vaikų lopšelio-darželio vyriausiąja buhaltere, ir Liudvikos Rėzos kultūros centro buhaltere, per beveik dešimtmetį savindamasi dviem šioms įstaigoms priklausančias lėšas, iš viso atliko per 100 mokėjimo pavedimų į savo asmeninę sąskaitą.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamoji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir atlygino visą padarytą žalą.
Tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Baigta baudžiamoji byla dėl turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo perduota Klaipėdos apygardos teismui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR