Savaitės 2017.07.10 - 2017.07.16 apžvalga Nr. 29

Sukurta: 2017-07-20
Savaitės 2017.07.10 - 2017.07.16 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PAAIŠKINIMAS

VMI pristatė vaizdinį paaiškinimą: „Karuselinio PVM sukčiavimo" sąvoka.

Sukčiavimu Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje vadinama tokia veika, kuria sąmoningai, apgaulės būdu siekiama:
Neteisėtai susigrąžinti (įskaityti) PVM;
Pasisavinti pirkėjo sumokėtą PVM, o ne sumokėti jį į biudžetą;
Išvengti prievolių sumokėti PVM į valstybės biudžetą;
Sumažinti PVM prievoles (pasididinti PVM atskaitą).
Lyginant su kitais piktnaudžiavimais, PVM sukčiavimas sukelia didžiausius finansinius nuostolius. Ypatingai ženkli žala valstybėms padaroma, vykdant PVM sukčiavimą tarptautiniu mastu, kai į nusikalstamą veiklą skirtingose Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse įtraukiamos dešimtys įmonių. Įmonės, tarpusavyje sudarydamos fiktyvius sandorius, siekia vienose šalyse PVM nesumokėti, o kitose — apgaulės būdu jį susigrąžinti iš valstybių biudžetų.

SAVAITĖS TEISĖS AKTAS

Papildytas Buhalterinės apskaitos įstatymo 10(2) straipsnis.

10()2 straipsnis. Reikalavimai apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui“.
Straipsnis papildytas nauja 1 dalimi:
„1. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.
Pagal Baudžiamojo kodekso įstatymo 11 straipsnį sunkiu laikomas nusikaltimas, už kurį numatyta bausmė: 6 - 10 metų laisvės atėmimo. Labai sunkiu nusikaltimu laikomas toks, kai bausmė viršija 10 metų laisvės atėmimo. T.y nuteisti pagal šiuo metu galiojantį baudžiamąjį kodeksą asmenys (už apgaulingą apskaitos tvarkymą, mokesčių slėpimą, nusikalstamą bankrotą, neteisėtą vertimąsi ūkine komercine veikla ir kita) išėję į laisvę galės netrukdomai teikti ar būti apskaitos paslaugas teikiančių įmonių savininkais.
Tiesa, planuojami Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kurie labai sugriežtins bausmės už apgaulingą apskaitos tvarkymą, mokesčių slėpimą, nusikalstamą bankrotą. Planuojama, kad bausmė siek iki 8-10 metų.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Priimtas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-334 priimtas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarką.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pareikštine tvarka registruos kolektyvines sutartis.
Kolektyvinėms sutartims registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerius, elektroninį paštą, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis;
2. abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašyta ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba kolektyvinė sutartis, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.

Priimti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Paskelbti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.

Svarbesni iš jų:
Pakeistas 2 straipsnio 3 dalis ir ji išdėstyta taip:
„3. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 25 tūkstančiai eurų. Jos akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.“
Pakeista 2 straipsnio 4 dalis ir ji išdėstyta taip:
„4. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Jeigu uždarosios akcinės bendrovės siūlomos akcijos ar jų siūlymas atitinka bent vieną iš Vertybinių popierių įstatyme nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant ar įtraukiant į prekybą reguliuojamoje rinkoje nereikalaujama paskelbti prospekto, akcijų siūlymas tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, darbuotojams, kreditoriams, profesionaliesiems investuotojams, kurie atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus kriterijus, ir informuotiesiems investuotojams, kurie atitinka Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytus kriterijus, nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.“
Pakeista 18 straipsnio 1 dalis ir ji išdėstyta taip:
„1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų apskaitos dokumentų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. * Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.“

VMI komentuoja: dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

LValstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo« pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo».

2000Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensacijų mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 144 str. 8 dalis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktu, DK 144 str. 8 dalyje nustatyta tvarka išmokėtos kompensacijos, neviršijančios 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

VMI prie FM taip pat pažymi, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos mokesčių įstatymų taikymo prasme kompensacijų apmokestinimo tvarka nepasikeitė.

VMI komentuoja: dėl dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo« pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos», taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-257 neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes«.

Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, VMI prie FM pažymi, kad mokesčių įstatymų taikymo prasme dienpinigių apmokestinimo tvarka nuo 2017-07-01 nepasikeitė, t. y. tiek Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies, tiek Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 d. 5 punkto taikymo prasme vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo» nuostatomis.
Komandiruotės į užsienį dienpinigių normas nuo 2017-07-01 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo« (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo» pakeitimo" redakcija) patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas.

VMI konsultuoja: statybos darbams I, III ir V sąrašo patikslinimas (priskiriami / nepriskiriami darbai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad patikslinami kartu su 2015-10-20 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, I sąrašo 102 ir 176 punktai, III sąrašo 12 punkto 4 pastraipa, taip pat su 2016-02-09 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706 išleisto V sąrašo 8, 33 ir 43 punktai, kurie sudaryti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) individualius atsakymus mokesčių mokėtojams.

Patikslinimus galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: pirmojo pusmečio valstybės biudžeto pajamos didesnės nei planuotos

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, šių metų sausį-birželį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 4,3 proc. (169,3 mln. eurų) daugiau nei prognozuota ir 7,0 proc. (266,8 mln. eurų) daugiau nei pernai tą patį laikotarpį. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų pirmojo pusmečio pajamos – 3 927,4 mln. eurų, faktinės – 4 096,7 mln. eurų.

Valstybės biudžeto pajamų planas per šešis pirmuosius metų mėnesius įvykdytas 102,8 proc. Prognozuota, kad į valstybės biudžetą bus gauta 3 186,2 mln. eurų pajamų, faktiškai įplaukė 3 274,0 mln. eurų – 87,8 mln. eurų daugiau nei planuota ir 192,7 mln. eurų (6,3 proc.) daugiau nei 2016 m. sausį-birželį.
Pajamų iš mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą planas įvykdytas 101,4 proc., gauta 2 990,7 mln. eurų. Tai yra 40,7 mln. eurų daugiau nei prognozuota ir 222,0 mln. eurų (8,0 proc.) daugiau nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį.
Pajamų iš PVM gauta 1 658,2 mln. eurų, t. y., 151,5 mln. eurų (10,1 proc.) daugiau nei pernai tuo pat metu ir 43,9 mln. eurų (2,7 proc.) daugiau nei prognozuota.
Už visas akcizines prekes per pastaruosius šešis mėnesius gauta 643,4 mln. eurų – 8,0 mln. eurų (1,3 proc.) daugiau nei prognozuota ir 88,9 mln. eurų (16,0 proc.) daugiau nei pernai tuo pat metu.
Tuo metu, pelno mokesčio įplaukos sudarė 388,4 mln. eurų – 25 mln. eurų (6,0 proc.) mažiau nei prognozuota.
Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus sausį-birželį buvo 798,8 mln. eurų – 57,3 mln. eurų (7,7 proc.) didesnės nei prognozuota. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, šio mokesčio pajamų gauta 63,5 mln. eurų (8,6 proc.) daugiau. Tam įtakos turėjo mokėjimo termino kalendorinis veiksnys – didesni nei prognozuota mokėjimai už 2016 m. gruodžio mėnesį (kurio paskutinė diena sutapo su savaitgaliu) persikėlė į 2017 m. sausio mėnesį, taip pat sparčiau nei prognozuota augantis vidutinis darbo užmokestis.

Finansų ministerija informuoja: Lietuvos ir Japonijos sutartis padės išvengti dvigubo apmokestinimo

Finansų ministerija informuoja, kad metus trukusias Lietuvos ir Japonijos derybas dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos šiandien vainikavo dvišalė sutartis. Ji jau 54-oji, kurią taikys mūsų šalis, siekdama užtikrinti glaudesnius ekonominius ryšius ir skatinti investicijas.

„Pasirašėme sutartį, kuri leis išvengti galimų dvigubo apmokestinimo atvejų, kai pagal įstatymus nuo tų pačių pajamų ir kapitalo reikėtų mokėti mokesčius ir Lietuvoje, ir Japonijoje. Teigiamai vertinu Finansų ministerijos sunkiu darbu pasiektą rezultatą ir su didelėmis viltimis žvelgiu į ateitį – kurioje, tikiuosi didesnių Japonijos investicijų į Lietuvos ūkį“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Lietuvos ir Japonijos prekių apyvarta tendencingai auga, rodikliai per pastaruosius penkerius metus ūgtelėjo dvigubai. Savo ruožtu, pasirašyta sutartis sukurs dar palankesnes sąlygas šalių bendradarbiavimui.
„Japonijos tiesioginių investicijų Lietuvoje statistika akivaizdžiai rodo, kad investicinis potencialas abipusiškai neišnaudotas. Tinkamos teisinės bazės ir ypač teisinio tikrumo užtikrinimas investuotojams yra ypač svarbus siekiant paskatinti Japonijos įmones aktyviau investuoti Lietuvoje. Lietuva tikrai turi ką pasiūlyti Japonijos korporacijoms, norinčioms investuoti į mokslinių tyrimų, paslaugų centrus ir gamybinį sektorių“, – sako užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

== Finansų ministerija informuoja: Euro grupė apžvelgė euro zonos fiskalinę pad�2000�tį ==

Finansų ministerija informuoja, kad praėjusiais metais euro zonoje valdžios sektoriaus deficitas sumažėjo nuo 2,1 proc. iki 1,5 proc. BVP, ES – nuo 2,4 proc. iki 1,7 BVP. Tuo metu, valdžios sektoriaus skolos lygis sumenko iki 89,2 proc. BVP euro zonoje ir iki 83,5 proc. BVP visoje ES. Apie šias tendencijas, ruošdamiesi naujų biudžetų planų rengimui, šiandien diskutavo Briuselyje susirinkę euro zonos finansų ministrai.

„Praėjusieji metai Lietuvai buvo ypatingi – šalies finansai pirmąjį kartą per 26-erius metus buvo pertekliniai. Planuodami kitų metų biudžetą taip pat tvirtai vadovaujamės atsakingo viešųjų finansų valdymo principu: išlaikysime biudžeto perviršį, išlaidų augimas bus nuosaikus, o pajamas iš ekonominio prieaugio pirmiausia nukreipsime skurdo mažinimui“, – sakė Lietuvai posėdyje atstovavęs finansų ministras Vilius Šapoka.
Euro grupė taip pat apsikeitė nuomonėmis dėl „blogųjų“ paskolų. Ministrai pastebėjo, kad pažanga šiame procese matoma, tačiau prevencinių veiksmų ir efektyvių teisinių sistemų trūksta. Savo ruožtu, finansų ministras akcentuoja, kad sisteminiai sprendimai dėl šio klausimo pirmyn turėtų judėti sparčiau.
Euro grupėje ministrai diskutavo dėl tolesnio Ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo, remiantis gegužės 31 d. Europos Komisijos pristatytu dokumentu dėl Europos ateities. Buvo aptarti ateities veiksmai, kurie būtini kuriant finansinę, ekonominę ir fiskalinę sąjungą bei stiprinant demokratinę atskaitomybę.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: pakeistos Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V4-182 pakeistos Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės, 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V4-184 pakeistos Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.

Taisyklių pakeitimais reglamentuoti planiniai administratorių veiklos patikrinimai administruojant fizinių asmenų bankroto procesus: patvirtintas šių patikrinimų metu tikrintinų administratorių atliekamų pareigų sąrašas, kiti susiję pakeitimai (planinius administratorių veiklos patikrinimus administruojant fizinių asmenų bankroto procesus, Tarnyba planuoja pradėti vykdyti nuo 2018 m.).
Taisyklėse taip pat įtvirtinti mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo kriterijai bei reglamentuota tokių pažeidimų ištaisymo, patikrinimų atlikimo (neatlikimo) tvarka, o įvertinus išaugusį poreikį atlikti administratorių veiklos patikrinimus jų buveinės ir (ar) administruojamos įmonės buveinės vietoje, reglamentuota tokių patikrinimų tvarka.

VMI informuoja: griežtesnis kyšių vertinimas mokesčių įstatymuose

VMI primena, kad, įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau — EBPO) Konvenciją ir EBPO Tarybos rekomendacijas, yra parengti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad užsienio valstybių pareigūnams sumokėti kyšiai (įskaitant paslėptas jų mokėjimo formas), apskaičiuojant mokesčius, nepripažįstami leidžiamais atskaitymais. Informuojame, kad VMI parengė atitinkamų PMĮ straipsnių komentarą, kuris mokesčių mokėtojams paaiškina įstatymo nuostatų taikymą.

VMI pažymi, jog pagal EBPO Konvenciją valstybės turi imtis priemonių, kurios užtikrintų, jog kyšis ir papirkus pareigūną gautos pajamos arba turtas, kurio vertė atitinka tokių pajamų vertę, turi būti areštuoti ir konfiskuoti arba kad būtų taikomos atitinkamos piniginės sankcijos. VMI parengtas komentaras išplėtė kyšio sąvoką ir įtvirtino nuostatą, jog kyšiu gali būti laikomos ir lėšos sumokamos už tariamai atliktas paslaugas ar pirktas prekes, suteikiant paramą, patiriant reprezentacines išlaidas, dirbtinai padidinant prekių ir paslaugų kainas, mokant fiktyvų arba dirbtinai padidintą darbo užmokestį ir pan.
Su VMI parengtu PMĮ komentaru galima susipažinti VMI svetainėje, adresu www.vmi.lt → verslui → bendrai → kovos su korupcija priemonės, arba čia.
VMI primena, jog atsižvelgiant į anksčiau pateiktas EPBO rekomendacijas stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčius administruojančių ir teisėsaugos insitutcijų, š.m. balandžio mėn. pasirašė tarpinsititucinį susitarimą. Juo VMI įsipareigojo keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, teikti visokeriopą pagalbą STT siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.

Sodra planuoja: įplaukoms didėjant sparčiau negu išlaidoms, metų pabaigoje galima tikėtis 100 mln. eurų biudžeto pertekliaus

FSodra informuoja, kad negalutiniais duomenimis, per 2017 metų sausio–birželio mėn. „Sodros“ įplaukos buvo 196,5 mln. eurų arba 11,7 proc., didesnės, palyginti su atitinkamu pernai metų laikotarpiu. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos tuo pačiu laikotarpiu padidėjo mažiau – 103,0 mln. eurų arba 5,8 procento. „Nors pirmą pusmetį išlaidų vertė vis dar šiek tiek viršijo pajamų vertę, planuojame, kad metų pabaigoje „Sodros“ biudžeto pajamos gali viršyti išlaidas maždaug 100 mln. eurų, o tai sudarys sąlygas, pavyzdžiui, sumažinti „Sodros“ skolą arba kaupti rezervą“, – sako „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.

2016 m. pabaigoje „Sodros“ biudžeto perteklius buvo 2 mln. eurų.
Įplaukos didėjo dėl didesnio dirbančiųjų skaičiaus ir didesnio darbo užmokesčio
Per 2017 metų sausio–birželio mėn., negalutiniais duomenimis, „Sodra“ gavo 1 881,1 mln. eurų įplaukų. Didžiausią įplaukų dalį (92 proc.) sudarė pagal darbo sutartis dirbančių draudėjų ir apdraustųjų įmokos. Per metus šių įplaukų vertė padidėjo 11,8 procento. Savarankiškai dirbančių asmenų sumokėtų įmokų vertė buvo 61,6 mln. eurų arba 3,2 proc. „Sodros“ biudžeto įplaukų, per metus jų vertė padidėjo – 8,3 procento.
„Į „Sodros“ biudžetą patenkančių įplaukų vertės didėjimui įtakos turėjo geresnė ekonominė aplinka, dėl kurios didėjo ir apdraustųjų skaičius, ir jų pajamos. Per pirmą 2017 m. pusmetį į darbą priimta 30,1 tūkst. žmonių daugiau negu atleista. Per šį laikotarpį ne tik padidėjo minimali mėnesio alga (MMA), bet taip pat sumažėjo dirbančiųjų, kurių pajamos mažesnės negu MMA, skaičius: birželio pradžioje tokių buvo 151,5 tūkst., o tai yra 3,5 tūkst. mažiau negu atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Neatmetame prielaidos, kad pastarojo rodiklio pagerėjimui įtakos galėjo turėti ir įvairios iniciatyvos, skatinančios netoleruoti šešėlio“, – sako „Sodros“ vadovas M. Sinkevičius.

Išlaidos pensijoms didėjo 6 procentais

Šių metų pirmąjį pusmetį „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos sudarė 1 889,5 mln. eurų, o tai yra 103,0 mln. eurų arba 5,8 proc. daugiau negu atitinkamą pernai metų laikotarpį. Didžiąją išlaidų dalį (73 proc.) sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui. Atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu išlaidos pensijų d

7c4raudimui padidėjo 83,3 mln. eurų arba 6,4 procento. O nevertinant 2010–2011 metais sumažintų senatvės pensijų dirbantiems asmenims kompensacijoms skirtų lėšų, išlaidos pensijoms šių metų pirmą pusmetį buvo 73,5 mln. eurų, arba 6 proc. didesnės negu atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

Išlaidos kitų draudimo rūšių išmokoms augo santykinai sparčiau. Išlaidos ligos socialinio draudimo išmokoms pirmąjį šių metų pusmetį buvo 20,1 mln. eurų, arba 16,9 proc., motinystės – 16,9 mln. eurų arba 13 proc. didesnės negu atitinkamą pernai metų laikotarpį. Išlaidų nedarbo socialinio draudimui vertė padidėjo 2,4 mln. eurų arba 4,6 proc., nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo – 4 mln. eurų arba 45,4 proc. (šiam pokyčiui įtakos turėjo pasikeitusi periodinės netekto darbingumo kompensacijos apskaičiavimo tvarka).

Sodra informuoja : autoriams ir atlikėjams socialinio draudimo įmokos vėl bus skaičiuojamos nuo pusės pajamų

Sodra informuoja, kad nuo rugpjūčio 1 d. grįžtama prie tvarkos, pagal kurią valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo pusės pajamų, gautų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos.

Seimas pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis taip pat nutarta, kad socialinio draudimo įmokos nebebus skaičiuojamos nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR