Savaitės 2017.07.17 - 2017.07.23 apžvalga Nr. 30

Sukurta: 2017-07-25
Savaitės 2017.07.17 - 2017.07.23 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS NUTARIMO PROJEKTAS

adovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. SV-S-320 „Dėl įstatymų ir nutarimo projektų išvadų“ 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-516(2) projekto (toliau – Projektas) nuostatoms dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos dalyvavimo suteikiant buhalterio profesionalo vardą dėl šių priežasčių:
1.1. Projekto siūlymai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtintų buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką, šių egzaminų programą, pastovaus kvalifikacijos palaikymo tvarką, pagal kurias egzaminų laikymą, kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą organizuotų profesinės organizacijos) reiškia, kad suteikiant profesinę kvalifikaciją į procesą yra įtraukiamos valstybės institucijos. Valstybinis reguliavimas yra pateisinamas tais atvejais, kai tiktai tokiu būdu galima užtikrinti viešąjį interesą. Pažymėtina, kad buhalterio profesionalo sąvoka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme yra nustatyta kaip gairė, orientyras ir galimybė, bet ne reikalavimas, todėl nustatyti valstybinį reguliavimą nėra tinkama.
1.2. Projekte siūlomos nuostatos dėl buhalterio profesionalo egzaminų laikymo, kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo turėtų veikti per profesijos savireguliaciją, kas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų teigiamos įtakos buhalterio profesijos prestižo augimui, nacionalinių buhalterius vienijančių profesinių organizacijų stiprėjimui. Projekte siūlomoms nuostatoms dėl buhalterio profesionalo egzaminų laikymo, kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo įgyvendinti nėra būtinas valstybinis reguliavimas – siūlomas priemones, atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį, paprastai atlieka profesinės organizacijos be valstybės įsikišimo. Pačios profesinės organizacijos turėtų būti suinteresuotos aiškinti įmonių vadovams, kitiems suinteresuotiems asmenims bei visuomenei, kad buhalterio profesionalo vardas reiškia jį turinčių asmenų aukštą darbo kokybę, profesinę kompetenciją, nuolatinį profesinį tobulėjimą.
2. Iš esmės pritarti buhalterio profesionalo sąvokos tobulinimui, tačiau patikslinti buhalterio profesionalo sąvoką siejant ją ne tik su egzaminų laikymu, bet ir su naryste Lietuvos profesinėje organizacijoje, taip pat su naryste Europos Sąjungos valstybės narės profesinėje organizacijoje, kuri yra Tarptautinės buhalterių federacijos narė, kartu nustatant reikalavimus, kad buhalteris profesionalas būtų išlaikęs profesinės organizacijos rengiamus kvalifikacinius egzaminus (buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančių teisės aktų, mokesčių teisės ir kt. žinių patikrinimas), laikytųsi profesinės organizacijos etikos kodekso, nuolat keltų kvalifikaciją (išklausytų bent 90 valandų kursus per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 metus).

SAVAITĖS RAŠTAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) byloje C-288/16 priėmė sprendimą, kad Direktyvos 2006/112/ES 146 straipsnio 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, jog šioje nuostatoje numatytas neapmokestinimas PVM yra netaikomas paslaugų teikimui, susijusiam su prekių vežimo paslaugomis į trečiąją šalį, kai šios paslaugos nebuvo suteiktos tiesiogiai šių prekių siuntėjui arba gavėjui.

Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 45 straipsnį. Šio straipsnio 1 ir 3 dalies komentaruose įtraukti paaiškinimai, schemos ir pavyzdžiai, kad tokiais atvejais, kai eksportuojamų ir/ar importuojamų prekių gabenime kaip neatsiskleidę tarpininkai dalyvauja ekspeditoriai, tai taikant 0 proc. PVM tarifą, kaip tiesiogiai susijusios su prekių eksportu arba importu, apmokestinamos ne tik ekspeditorių eksportuojamų /importuojamų prekių siuntėjams/gavėjams teikiamos paslaugos, bet ir ekspeditorių iš atskirų asmenų įsigyjamos prekių vežimo ir/ar papildomos vežimo paslaugos, jei vežimo ir/ar papildomų vežimo paslaugų teikėjai turi atitinkamus įrodymus.
Šiuo metu tariamasi su Finansų ministerija dėl nurodytos bylos taikymo Lietuvoje ir jos įtakos PVM įstatymo 45 straipsnio komentarui.
Jei po konsultacijų su Finansų ministerija, atsižvelgiant į šios ir kitų ESTT bylų argumentaciją dėl tiesiogiai su atitinkamą statusą turinčiomis prekėmis susijusių paslaugų apibrėžimo (ir apmokestinimo PVM) bus priimtas sprendimas keisti PVMĮ komentarą ir vietoj 0 proc. PVM tarifo taikyti standartinį PVM tarifą, tai toks apmokestinimas būtų taikomas tik į ateitį po komentaro pakeitimo.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Paskelbtas naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą

Seimas priėmė naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Įstatymo 36 straipsnyje «Poveikio priemonės» už šio įstatyme numatytus pažeidimus gali būti nubausti auditoriai ar audito įmonės - sustabdytos ar panaikintos licencijos.

1. Už šio įstatymo pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
1) finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto įspėjimas dėl šio įstatymo pažeidimų arba priežiūros institucijos duodamų privalomų nurodymų nevykdymo;
2) šiame įstatyme nustatytų baudų skyrimas finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui, finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto dalyviui ar valdymo organo nariui;
3) kai finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas sistemingai pažeidžia šį įstatymą arba padaro vieną šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, arba šį įstatymą pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už šio įstatymo pažeidimą paskyrimo, – laikinas finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų arba finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų, reikalaujant, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis, ir (ar) būtų panaikinti jų įgaliojimai;
4) kai finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas sistemingai pažeidžia šį įstatymą arba padaro vieną šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, arba šį įstatymą pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už šio įstatymo pažeidimą paskyrimo, – laikinas ar visam laikui vieno ar kelių finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimas (apribojimas);
5) laikinas teisės finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose kredito įstaigose, ir (ar) kitu turtu apribojimas;
6) kai finansų įstaiga ar kitas įpareigo

2000tasis subjektas sistemingai pažeidžia šį įstatymą arba padaro vieną šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, arba šį įstatymą pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už šio įstatymo pažeidimą paskyrimo, kai finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui būtina turėti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, – išduotos licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ar laikinas jo galiojimo sustabdymas tol, kol tęsiamas šio įstatymo pažeidimas;

7) laikinas uždraudimas finansų įstaigai teikti vieną ar kelias finansines paslaugas.

Taip pat praplėstas sąrašas asmenų, kuriems jis taikomas, papildant:
– buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas savarankiškai teikiančius asmenis;
– loterijas organizuojančias bendroves;
– nekilnojamojo turto agentus (brokerius);
– asmenis, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba didesnė kaip 10 tūkst. Eur ar ją atitinkanti suma užsienio valiuta (sumažinta nuo 15 tūkst. EUR), jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Pakeistas Finansinių ataskaitų audito įstatymas

Priėmus naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, atitinkami pakeitimai padaryti ir Finansinių ataskaitų audito įstatyme. Pvz. pakeistas 20 straipsnis.

20 straipsnis. Audito įmonių nepriekaištinga reputacija
Audito įmonė nėra laikoma nepriekaištingos reputacijos, jeigu dėl jos arba jos patronuojančiosios įmonės yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, viešiesiems interesams, teisingumui arba visuomenės saugumui arba per pastaruosius 3 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už kitą tyčinę nusikalstamą veiką ir jos teistumas neišnykęs arba nepanaikintas, taip pat jeigu audito įmonei buvo paskirta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta poveikio priemonė – išduotos licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ir nuo šios poveikio priemonės paskyrimo nepraėjo penkeri metai.

VMI informuoja: dėl VMI prie FM viršininko 2008 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis“ pripažinimo netekusiu galios

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, siekiant sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančią administracinę naštą, nuo 2017 m. birželio 28 d. pripažįstamas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-3 „Dėl pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis«.

Šiuo įsakymu panaikinamos nuostatos nustatančios, kad asmenys, kurie numato ženklinti akcizais apmokestinamas prekes banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomos ženklinimo banderolėmis dienos turi kreiptis į apskrities valstybines mokesčių inspekcijas, kurių veiklos teritorijoje prekės bus ženklinamos, bei pateikti AKC403 formos pranešimus. Taigi, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apskrities valstybinių mokesčių inspekcijų informavimas bei AKC403 formos pranešimų pateikimas tampa nebeprivalomas.

VMI informuoja: pakeistas administracinių nusižengimų kodekso 172 straipsnis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2017-06-29 priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 172 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-567 (TAR, 2017, Nr. 2017-12066), kuris įsigalios 2017-11-01.

Pažymėtina, kad pakeistos ANK 172 straipsnio 1 ir 3 dalys, kuriose numatyta administracinė atsakomybė ne tik už neteisėtą naftos produktų pardavimą, bet ir neteisėtą jų įsigijimą mažmeninėje bei didmeninėje prekyboje. Kadangi licencijos išduodamos tik prekybai naftos produktams, tai atsisakyta sąvokos „licencijuojama veikla», ją praplečiant į „reguliuojama veikla«.

VMI informuoja: pakeistos mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių» pakeitimo" (TAR, 2017, Nr.2017-12260) nauja redakcija išdėstytos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės (toliau - taisyklės).

Esminiai taisyklių pakeitimai:

taisyklės papildytos nauju, II skyriumi, reglamentuojančiu darbo grupės, skirtos Susitarimo pasirašymo pagrįstumui bei tikslingumui vertinti, vesti derybas su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų bei rengti atitinkamo susitarimo projektus, atlikti kitas taisyklėse nustatytas funkcijas, sudarymą, atnaujinimą ir veiklą;
taisyklės papildytos nauja nuostata, reglamentuojančia, kad pakartotinis susitarimo procedūros inicijavimas tame pačiame ginčo etape galimas tik paaiškėjus naujoms su ginču susijusioms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos svarstant anksčiau pateiktą prašymą pradėti susitarimo procedūrą;
taisyklės papildytos nauja nuostata reglamentuojančia, kad pasiūlymas pasirašyti susitarimą mokestinio patikrinimo metu gali būti pateikiamas tik po to, kai mokesčių mokėtojas supažindinamas su patikrinimo akto projektu arba per rašytinių pastabų pateikimo terminą;
taisyklės papildytos nauja nuostata reglamentuojančia, kad pasiūlymas pasirašyti susitarimą mokestinio tyrimo metu gali būti pateikiamas tik po to, kai mokesčių mokėtojas supažindinamas su pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą projektu, t.y. iš esmės per trūkumų ir/ar prieštaravimų pašalinimo terminą;
taisyklės papildytos atvejais, kada mokesčių administratorius gali priimti sprendimus nepradėti derybų (pažymima, kad atvejų sąrašas nėra baigtinis);
taisyklių V skyrius, reglamentuojantis derybų dėl susitarimo pasirašymą, papildytas naujomis nuostatomis dėl susitarimo sąlygų vykstant deryboms;
taisyklės papildytos naujomis nuostatomis, reglamentuojančiomis derybų eigos fiksavimą skaitmeniniais garso įrašais bei derybų rezultatų įforminimą derybų protokoluose.

VMI informuoja: dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerij2000os (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 573 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ‒ Nutarimas).

Nutarimu įtvirtinti šie nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos įsigaliosiantys pakeitimai:
siekiant užtikrinti vienodą laivuose ir orlaiviuose naudojamų energinių produktų apmokestinimą, papildytas energinių produktų, kuriems taikomos akcizų ir PVM lengvatos, Kombinuotosios nomenklatūros (toliau ‒ KN) sąrašas. Į šį sąrašą taip pat įtraukti gamtinių dujų (naudojamų kaip laivų degalai), bešvinio variklių benzino ir gazolių (naudojamų kaip orlaivių degalai) KN kodai;
žymėjimo reikalavimas nustatytas ne visiems KN produktų sąraše nurodytiems produktams, kurie gali būti naudojami kaip laivų degalai, o tik gazoliams, kuriuos žymėti pagal Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra privaloma;
panaikintas reikalavimas, kad asmuo, kaip atsargas orlaiviams tiekiantis kurą, privalo turėti sutartį su oro uostu teikti šias paslaugas;
panaikintas reikalavimas, kad asmuo, tiekiantis atsargas, turėtų galiojančią kiekvienos teisės aktų nustatytos licencijuojamos komercinės ūkinės veiklos srities licenciją. Ūkinės komercinės veiklos licencijavimas reglamentuotas specialiuosiuose teisės aktuose, todėl šie reikalavimai tiesiogiai nustatyti atitinkamose licencijavimo taisyklėse;
panaikinta nuostata, kad kuro įpylimo įranga (degalinės, sumuojamieji kuro skaitikliai ir kitokia) turi atitikti kuro įpylimo įrangai taikomus teisės aktų reikalavimus. Matavimo priemonių reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos;
panaikintas reikalavimas, kad laivai, kuriais tiekiamas kuras, būtų registruojami Klaipėdos apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Reikalavimas registruoti laivus nustatytas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnyje, pagal kurį vidaus vandenų transporto priemonės yra registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;
panaikinti kai kurie atsargų pakrovimo į orlaivį (laivą) važtaraščio rekvizitai (antspaudas, skaitiklio rodmenys prieš ir po įpylimo, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko įgalioto asmens (jeigu jis nesutampa su už atsargų tiekimą atsakingu asmeniu) parašas);
panaikintas reikalavimas atsargų tiekimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje (sąskaitoje faktūroje), kai ji teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti išrašyta, greta privalomųjų rekvizitų nurodyti atsargų pakrovimo į orlaivį (laivą) važtaraščio numerį;
panaikintas reikalavimas atitinkamų prekių apskaitą derinti su vietos mokesčių administratoriumi.
Atkreiptinas dėmesys, kad kaip dabar taip ir nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos energinių produktų, naudojamų kaip laivų ir (arba) orlaivių kuras, apskaita turės būti tvarkoma šių teisės aktų nustatyta tvarka:
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo“.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba konsultuoja: Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai pagal VAS ir PMĮ

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengia apskaitos, tvarkomos pagal verslo apskaitos standartus finansinėms ataskaitoms sudaryti, ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų pelno mokesčiui apskaičiuoti reglamentavimo skirtumų paaiškinimus.

Skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. birželio 8 d. raštu Nr. (6.18) D2-1791 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. liepos 13 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-22216 suderinta Verslo apskaitos standartų ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų skirtumų paaiškinimų lentelė Nr. 1 "Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai".
Šie paaiškinimai taikomi ūkinėms operacijoms, vykdomoms nuo 2016 m. sausio 1 d.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: susitikime su EBPO – dėmesys nuosekliai narystės siekiančios Lietuvos pažangai

Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) progresas, vertinimai EBPO komitetuose, kuriuose pagal kompetenciją dalyvauja Finansų ministerijos atstovai, bei tolimesni stojimo į EBPO veiksmai – kertinės temos, aptartos šiandien vykusiame finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės susitikime su vyriausiuoju Lietuvos stojimo koordinatoriumi Nicola Bonucci.

„Lietuva jau kitąmet tikisi gauti pakvietimą prisijungti prie EBPO, tad kiekviena galimybė aptarti tai, kas nuveikta, ir tai, kur dar turime pasitempti – aukso vertės. Judėjimą teisinga linkme rodo tai, kad gavome oficialų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Finansų rinkų komiteto pritarimą, teigiamus Draudimo ir privačių pensijų komiteto vertinimus, tačiau, kalbėdamiesi su atstovais, ne mažiau dėmesio skyrėme ir ateityje dar laukiantiems iššūkiams aptarti“, – po susitikimo teigė viceministrė L. Maskaliovienė.
Prašymą tapti EBPO nare Lietuva pateikė 2002 metais, 2012 m. jį atnaujino, o 2015 m. priėmė Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kitaip vadinamą Stojimo veiksmų planu.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: patvirtinti atlikto audito tyrimo rezultatai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V3-46 patvirtinti audito įmonės UAB ,,KPMG Baltics“ ir auditorių Domanto Dabulio ir Gintarės Vilimaitės-Kučinskienės atlikto AB ,,Agrowill Group“ 2014 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito tyrimo rezultatai. Remiantis Audito priežiūros komiteto nutarimu, minėtu įsakymu konstatuota, kad atlikęs AB „Agrowill Group“ 2014 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, auditorius Domantas Dabulis pateiktose auditoriaus išvadose nepakankamai skeptiškai pasisakė dėl finansinių įsipareigojimų priskyrimo ilgalaikiams įsipareigojimams ir dėl įmonės tęsiamos veiklos. Auditoriui Domantui Dabuliui rekomenduota ateityje atliekant finansinių ataskaitų auditus užtikrinti profesinio skepticizmo laikymąsi kaip nustatyta 200-ojo tarptautinio audi2000to standarto ,,Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 15 punkte ir kritiškai vertinti audito įrodymus.
Ūkio ministerija praneša: inovacijų kūrėjų stažuotėms – 1,4 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija, siekdama padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) sričių įmonių darbuotojų gebėjimus, paskelbė kvietimus įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inostažuotė“. Pagal šią priemonę labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių projektams numatoma skirti 851,9 tūkst. eurų ES investicijų, didelių įmonių projektams – 567,9 tūkst. eurų.

„Priemonė suteikia galimybę šių įmonių darbuotojams išvykti mokytis ir tobulinti technologinius įgūdžius užsienio MTEPI centruose ar tokio pobūdžio veiklą vykdančiose įmonėse. Bendrovės galės gauti finansavimą darbuotojų mokymams, kelionių į užsienį ir apgyvendinimo išlaidoms, darbo užmokesčio kompensavimui ir kt. Šios priemonės tikslas – padidinti Lietuvos įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujausiomis technologijomis, sudaryti galimybes įgyti naujų įgūdžių užsienio MTEPI centruose ir pritaikyti juos Lietuvos įmonėse. Tikime, kad tai padės sustiprinti inovacijų srityje dirbantį verslo sektorių“, – sako Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė.
Galimi priemonės „Inostažuotė“ pareiškėjai – MTEPI veiklą vykdančios įmonės. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto išlaidų suma – 6 tūkst. eurų.
Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.esfa.lt, ir pateikti ją VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. birželio 30 dienos.

FNTT praneša: miesto centre – nelegalus skalbimo miltelių fabrikėlis, tūkstančiai falsifikuotų „Persil“ ir „Ariel“ pakuočių

Mažeikių įmonė įrengė buitinės chemijos gamybos liniją, kurioje gamino klastotes – prekinių ženklų „Ariel“ ir „Persil“ produkciją. Tai paaiškėjo po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) kratų keliose bendrovėse. Vienoje jų pareigūnai aptiko beveik 5 tonas galbūt nelegalios produkcijos.

Mažeikiuose įsikūrusios bendrovės patalpose rasta skalbimo miltelių gamybos įranga, plastikinė tara, etiketės, pakuotės su „Ariel“ ir „Persil“ skalbimo miltelių logotipais ir jau pagaminta produkcija. Gamybos cechą įmonė buvo įrengusi miesto centre, viešbučio kieme nuomojamose patalpose.
Kratų metu aptikta 2,5 tonos jau pagamintų ir į „Ariel“ ženklu pažymėtas pakuotes supilstytų skalbimo miltelių, taip pat 2,5 tonos į plastikinius butelius supilstyto „Persil“ skalbimo skysčio. Tyrėjai turi informacijos, kad originalios skalbimo priemonių sudėties nesilaikyta – pavyzdžiui, gaminant „Ariel“ klastotes, į miltelius buvo dedama daugiau druskos ir taip esą buvo išgaunama geresnė skalbimo kokybė. Jei produkcija būtų fasuota, pavyzdžiui, po 1,5 kg, tai sudarytų per 3,3 tūkst. skalbimo miltelių pakuočių.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nelegalią produkciją bendrovės atstovai platino turgavietėse, aplinkiniuose rajonuose, gali būti, kad dalis jos buvo vežama į Latviją. Nelegalia skalbimo miltelių gamyba įmonės atstovai užsiėmė maždaug metus.
Dėl galbūt vykdytos buitinės chemijos priemonių gamybos ir prekybos už veik ketvirtį milijono eurų, jos neįforminant buhalterinės apskaitos dokumentais, FNTT Šiaulių apygardos valdybos pareigūnai atliko kratas ir Šiauliuose įsikūrusioje bendrovėje, taip pat jos vadovų gyvenamosiose vietose.
Kratos metu Šiaulių rajone esančios įmonės patalpose rasta buitinės chemijos priemonių gamybos įranga, sufasuota produkcija, jos žaliava. Didžioji dalis žaliavos – už 124 tūkst. eurų – gali būti neapskaityta buhalterinės apskaitos dokumentais. Čia gaminti skalbimo milteliai „Brixil“. Įmonė jiems gaminti turėjo licenciją, tačiau įtariama, kad dalies pagamintos produkcijos neapskaitydavo.
Kratų metu rasti tyrimui reikšmingi daiktai – buhalterinės apskaitos dokumentai, neoficialūs užrašai, kompiuteriai, kompiuterinės duomenų laikmenos, telefonai, antspaudai.
Pareikšti įtarimai penkiems asmenims, jiems paskirtos kardomosios priemonės.
Dalis asmenų jau anksčiau buvo patekę į Muitinės kriminalinės tarnybos akiratį.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Antrasis baudžiamojo persekiojimo skyrius.

FNTT tyrimas: statybos įmonės savininko namuose – narkotikai, o įmonėje – vokeliai: verslininkas nesumokėjo ir 100 tūkst. eurų mokesčių

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame beveik 100 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir buhalterijos dokumentų klastojimu įtariamas statybų verslu vertęsi vilnietis. Jam pareikšti įtarimai ir dėl narkotinių medžiagų laikymo.

Prieš teismą stos ir dokumentų klastojimu įtariamas švenčioniškis, kuris prisidėjo prie sukčiavimo schemos sumanytojo nusikalstamos veiklos. Ikiteisminio tyrimo byloje surinkta pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad anksčiau du kartus už sukčiavimą teistas 32-ejų metų vilnietis su savo pažįstamu iš Švenčionių, kuris drauge 2015 metais toje pačioje byloje buvo nuteistas už sukčiavimą, susitarė, kad švenčioniškis taps įsigytos bendrovės akcininku ir direktoriumi.
Formalusis statybų bendrovės direktorius kartu su tikruoju savininku vykdavo į finansų įstaigas dėl mokėjimo kortelių išdavimo, bendrovės sąskaitų atidarymo. Švenčioniškio duomenys buvo pateikti ir valstybės įmonei Registrų centrui. Išaiškinta, kad darbų rangovu statybų bendrovėje dirbęs vilnietis realiai organizavo statybų darbus – vadovavo statybininkams, atlikusiems vidaus sienų tinkavimo darbus didesnių užsakovų statybų objektuose.
Daugiausiai tinkavimo darbų buvo atlikta Vilniuje, įrenginėjant butus ir biurus. Įtariama, kad statybų bendrovė per dvejus metus atliko tinkavimo darbų, kurių vertė siekia daugiau kaip 560 tūkst. eurų.
Už gautas pajamas bendrovė įsigydavo statybinių medžiagų, mokėjo atlyginimus darbuotojams, įtariama, kad dalis darbuotojų dirbo nelegaliai ir jiems buvo mokami atlyginimai vokeliuose.
Tyrimo duomenimis, statybų verslą organizavęs vilnietis suklastojo statybų bendrovės PVM deklaracijas ir pateikė melagingus duomenis mokesčių administratoriui. Tokiu būdu buvo išvengta sumokėti daugiau kaip 97 tūkstančius eurų pridėtinės vertės mokesčio.
Tyrimo metu FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai įtariamųjų namuose atliko kratas. 32-ejų metų vilniečio namuose buvo rasta narkotinių medžiagų – kokainas ir „Ecstasy“ tabletės. Įtariamasis pasipriešino FNTT tyrėjams ir už trukdymą ikiteisminio tyrimo pareigūnams atlikti su baudžiamosios bylos tyrimu susijusias pareigas buvo pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Šį tyrimą atliko policija, o šių metų sausio mėnesį Vilniaus mi

351esto apylinkės teismo nuosprendžiu jis buvo pripažintas kaltu ir jam skirta daugiau nei 2,2 tūkst. eurų bauda.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį ar galimą turto konfiskavimą, laikinai taikytas nuosavybės teisių apribojimas įtariamojo turtui, kurio vertė siekia apie 100 tūkst. eurų.
Baigta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėto narkotinių priemonių disponavimu perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR