Savaitės 2012.04.02 - 2012.04.08 apžvalga Nr. 14

Sukurta: 2012-04-11
Savaitės 2012.04.02 - 2012.04.08 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS IŠIMTYS

VMI, primindama, kad nuo š.m. gegužės 1 dienos kasos aparatai (toliau – EKA) bus privalomi visiems individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja patalpose ne tik maisto, bet ir kitomis prekėmis, informuoja, kad tam tikrais atvejais EKA naudoti nebus reikalaujama. Išlygos nustatytos po diskusijų su Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija bei LR Finansų ministerija.

VMI prie FM viršininko įsakymu patvirtinta, kad EKA nebūtina naudoti:

1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką;
2. gyventojams, kurie prekiauja tik savos gamybos tautinio paveldo produktais;
3. gyventojams, kurie per paskutiniuosius 2 metus pirmą kartą įregistravę prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigiję prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo;
4. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik vieną dieną per savaitę, ir pasirinko veiklą vykdyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių teritorijose ar neribojant veiklos teritorijos prekiauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių teritorijose, taip pat gyventojams, kurie prekiauja įsigiję prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti ne daugiau kaip dvi dienas per savaitę kitų savivaldybių teritorijose;
5. konkrečiais atvejais Valstybinei mokesčių inspekcijai įvertinus objektyvias priežastis ir priėmus individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.

SAVAITĖS PAAIŠKINIMAS

(„Sodra“) primena, kad iki asmenį pripažįstant laikinai nedarbingu, jam mokamas darbo užmokestis. Jeigu asmuo laikinai nedarbingu pripažįstamas po darbo valandų, ligos pašalpa mokama nuo kitos dienos. Pagal Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, kai apdraustasis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ) kreipiasi darbo metu ir nustatoma, kad jis yra laikinai nedarbingas, nedarbingumo pažymėjime nedarbingumo laikotarpio pradžia nurodoma nuo kreipimosi dienos. Kai apdraustasis į ASPĮ kreipiasi po darbo (išdirbę visą darbo dieną, pamainą) ir nustatoma, kad jis yra laikinai nedarbingas, tuomet nedarbingumo pažymėjime nedarbingumo laikotarpio pradžia nurodoma kita diena. Jeigu asmuo išdirbo, pavyzdžiui 4 valandas, kreipiasi į ASPĮ ir jis nuo tos pačios dienos pripažįstamas laikinai nedarbingu, o darbdavys taip nurodys ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, tai apmokėdamas ligos pašalpą už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, už pirmos dienos 4 valandas darbdavys mokės darbo užmokestį, o už likusias 4 valandas – ligos pašalpą. Jeigu darbdavys darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodys, kad asmuo buvo nedarbingas visą dieną, už pirmąją nedarbingumo dieną mokės ligos pašalpą.

SAVAITĖS SAVIGYRA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos ataskaita. Savikritikos surasti nepavyko: visi darbai nuveikti labai gerai arba gerai.

SAVAITĖS SKAITALAS

Common sense :"Efektyvus marketingas – kūryba ar gamyba?" .

SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Aušra Maldeikienė apie tai, ar tikrai būti pensininku kaip tokiu (t.y. tam tikro amžiaus žmogumi) Lietuvoje yra tokia jau didelė bėda, kaip mums nuolat kalama į galvą.

SAVAITĖS SKAITALAS - 3

Vieniša mama apie darbdavį ir mamadienius.

SAVAITĖS LAIŠKAS

Finansų ministrės I.Šimonytės laiškas-atsakymas Vilniaus merui A. Zuokui (dėl didesnės GPM dalies paskirstymo Vilniaus miestui): apie naujus darželius, sutvarkytus dviračių takus ir „rožinius dramblius“.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius

VMI prie FM įsakymu VA-34 pakeistas Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius, patvirtintas VMi prie FM viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“. Pakeitimai:

1. Klasifikatoriuje 03.02 kodu pažymėtos veiklos rūšies pavadinimas išdėstytas taip:
,,Prekyba tik ne maisto produktais turgavietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba“;
2. Klasifikatoriaus 04.02 kodu pažymėtos veiklos rūšies pavadinimas išdėstytas taip:
,,Prekyba turgavietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba“.

VMI komentuoja: papildytas PVM įstatymo 71 straipsnio komentaras

VMI pateikė atnaujintą PVM įstatymo 71 str. komentarą. Komentare suma 100 000 Lt pakeista į 155 000 Lt. Pateiktos įstatymu pakeistos ribos viršijimo sąlygos (kada skaičiuojamas PVM, taikant naujus reikalavimus). Priminsime, kad PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta). Komentare yra pavyzdžių, kurie paaiškina šiuos principus. Kitas svarbesnis pakeitimas: atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, į naują 155 000 Lt ribą neįskaitomas bet koks prekių tiekimo ir (arba ) paslaugų teikimo už šalies teritorijos ribų (iki 2012 01 01 reikėjo įvertinti, ar toks prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVM įstatymo nuostatas būtų neapmokestinamas, jeigu vyktų Lietuvoje).
VMI pateikia seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka“ dalomąją medžiagą

VMI Mokesčių informacijos centro sistemoje (MIC) pateikia seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka“ dalomąją medžiagą. Labai naudinga medžiaga, jei Jums yra neaiškumų dėl pajamų natūra apibrėžimo ir apmokestinimo, pateikta nemažai praktinių pavydžių su išsamiais paaiškinimais.
VMI pateikia seminaro "Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į ES šalis apmokestinimas PVM" medžiagą

VMI Mokesčių informacijos centro sistemoje (MIC) pateikia seminaro «Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į ES šalis apmokestinimas PVM» medžiagą.

== VMI komentuoja: dėl formos FR18d40512 2 versijos pateikimo ==

VMI prie FM informuoja, kad 2012 m . kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-39 buvo pratęstas terminas, per kurį gali būti teikiama prašymo 01 versijos FR0512 forma. Šios nuolatinių Lietuvos gyventojų tinkamai užpildytos prašymų formos gali būti teikiamos iki 2012 m. gegužės 2 d. Išimtis nustatyta tik dėl jau pateiktų prašymų tikslinimo, kai gyventojas pageidauja patikslinti mokesčių administratoriui pateiktą naujosios (02 versijos) FR0512 formą. Pateiktas naujosios 02 versijos FR0512 formos prašymas gali būti tikslinamas pateikiant tik tos pačios (02) versijos FR0512 formą.

Per nustatytą terminą (iki 2012 m. gegužės 2 d.) mokesčių administratoriui pateikti prašymai laikotarpiu nuo š.m. gegužės 3 d. iki liepos 31 d. gali būti tikslinami pateikiant tik naujosios 02 versijos FR0512 formą. 2013 m. ir vėlesniais metais taip pat turi būti teikiami tik naujosios (02) versijos FR0512 formos prašymai.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: nežiūrint beprotiškų skolų, pensijos balandį bus išmokėtos įprasta tvarka

Sodra“ informuoja, kad pensijos į kredito įstaigose esančias gavėjų sąskaitas šį mėnesį bus pervedamos 10-12 ir 27 dienomis, motinystės (tėvystės) pašalpos bus pervestos balandžio 16 dieną. Paprastai motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos kiekvieno mėnesio 15 dieną, tačiau kadangi šį mėnesį 15 diena yra sekmadienis, pašalpos bus išmokėtos pirmadienį, balandžio 16 dieną. Tie pensijų gavėjai, kuriems pensijos į kredito įstaigose esančias sąskaitas pervedamos kiekvieno mėnesio 28 dieną, šį mėnesį pensijas gaus 27 dieną – penktadienį. Pensijų mokėjimas šiai gavėjų grupei perkeltas, nes pensijų mokėjimo diena (balandžio 28 diena) sutampa su poilsio diena šeštadieniu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipia bedarbių, nedarbo socialinio draudimo išmokas, dėmesį

Lietuvos darbo birža patvirtino „Bedarbio, eksportuojančio NSDI, atmintinę“, kurioje išdėstyta nedarbo socialinio draudimo išmokos (NSDI) eksporto iš Lietuvos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją tvarkos eiga ir nurodyti reikalingi dokumentai, kurių reikia norint išvykti ieškoti darbo į šias valstybes nares ir šiuo darbo paieškos laikotarpiu toliau gauti NSDI. Tikimasi, kad atmintinė palengvins ir padarys aiškesnes bedarbiams NSDI eksporto procedūras, praneša Lietuvos darbo birža.

Atmintinėje išdėstyta, ką turi žinoti ir daryti bedarbis, kad neprarastų galimybės gauti jam priklausančią NSDI, išvykdamas į minėtas šalis. Eksportuojant NSDI į vieną iš minėtų valstybių, asmeniui privalu įsiregistruoti bedarbiu jos kompetentingoje įstaigoje (užimtumo tarnyboje) per teritorinės darbo biržos (TDB) išduotame dokumente (E 303 arba U2 PD formos pažymoje) nurodytą terminą. Tokiam bedarbiui turi būti taikoma toje valstybėje galiojanti kontrolės tvarka ir jis turi tenkinti tos valstybės teisės aktų nustatytas sąlygas. Registruojantis būtina pateikti minėtą dokumentą. To nepadarius arba tai padarius pavėluotai, gali būti prarandama teisė į visą NSDI arba į jos dalį.

VMI informuoja: balandžio 6 dieną gyventojams pervesta dar 15 mln. litų GPM permokų

VMI informuoja, kad balandžio 6 dieną mokesčių mokėtojams perveda daugiau nei 15 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Prieš šventes sąskaitos papilnėjo dar 35,5 tūkstančiams mokesčių mokėtojų. Šią savaitę 83 tūkstančiams gyventojų, teisingai deklaravusiems praėjusių metų pajamas naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistema (https://deklaravimas.vmi.lt), VMI iš viso grąžino per 30 mln. litų permokų. Nuo kovo 30 dienos, kai pradėtos grąžinti permokos, 144 tūkstančiams mokesčių mokėtojų pervesta (įskaitant šią dieną) beveik 53 mln. litų.
FNTT praneša: FNTT ir prokuratūra teismui perdavė pirmąją Gariūnų turgavietės prekeivių bylą

FNTT Vilniaus valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai apgaulinga ir aplaidžia buhalterine apskaita pareikšti dviem Gariūnų turgavietės prekeiviams A. M. ir L. M.

Nustatyta, kad įtariamieji 2010–2011 metų laikotarpiu prekiaudami su verslo liudijimu apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą: dokumentuose nurodydavo daug mažesnes prekių įsigijimo ir pardavimo kainas, taip nuslėpdami tikrąjį prekybos mastą ir išvengdami prievolės sumokėti pridėtinės vertės mokestį, taikomą, kai metinė apyvarta viršija 100 tūkstančių litų sumą.

Išaiškinta, kad Gariūnų prekeiviai patys nuvykdavo į Kiniją, kur už grynuosius pinigus be jokių apskaitos dokumentų įgydavo didelius kiekius įvairių prekių. Vėliau jie kreipdavosi į organizuotos grupės vadovus, kad pastarieji organizuotų Lietuvoje registruotos įmonės vardu tikrovės neatitinkančių PVM sąskaitų faktūrų išrašymą. Šiuose dokumentuose būdavo nurodomos keleriopai mažesnės prekių įsigijimo kainos, nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, viena vyriška striukė įgijimo dokumentuose kaina buvo nurodyta 3,34 lito, moteriškos striukės tik – 2,76 lito, nors tikroji drabužių vertė būdavo keleriopai didesnė.

Tyrimo metu įtariamieji pripažino savo kaltę, sutiko savanoriškai atlyginti padarytą žalą ir sumokėjo į valstybės biudžetą daugiau nei 60 tūkstančių litų. Pripažinus kaltę ir savanoriškai atlyginus žalą, Gariūnų prekeivių baudžiamoji byla buvo išskirta iš pagrindinės bylos ir perduota į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą – teismo baudžiamajam įsakymui priimti.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR