Savaitės 2012.04.16 - 2012.04.22 apžvalga Nr. 16

Sukurta: 2012-04-25
Savaitės 2012.04.16 - 2012.04.22 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Nerijus Udrėnas pristatė šalies vadovės Dalios Grybauskaitės dekretą, kuriuo Seimui pakartotinai grąžintos svarstyti Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos (projektas Nr. XIP-2833 GR).

Seimas priimtu įstatymu įtvirtino aukštojo išsilavinimo, buhalterio profesionalo kvalifikacijos ir civilinės atsakomybės draudimo reikalavimus apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei ir apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.

Kaip pažymima Respublikos Prezidentės dekrete, nustatant kvalifikacijos reikalavimus turi būti paisoma proporcingumo bei asmenų lygiateisiškumo principų, laikomasi tiek Europos Sąjungos teisės nuostatų, tiek ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, užtikrinama teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis aiškumas ir tikrumas. Siekiant užtikrinti kokybišką apskaitos paslaugų teikimą ir kelti apskaitos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją, Respublikos Prezidentė siūlo nustatyti, jog ūkio subjektų apskaitą tvarkantis asmuo būtų išlaikęs atitinkamą kvalifikacijos egzaminą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą tvarką. Kartu numatoma galimybė pripažinti į aukštųjų mokyklų programas įtrauktų atitinkamų disciplinų egzaminus. Užtikrinant tinkamą įstatymo nuostatų dėl kvalifikacijos egzamino reikalavimo įgyvendinimą ir garantuojant suinteresuotų asmenų teisėtų interesų apsaugą, šių įstatymo nuostatų įsigaliojimą siūloma atidėti 2016 m. sausio 1 d. Šalies vadovė taip pat pasiūlė nuo 100 iki 10 tūkst. Lt sumažinti minimalią metinės civilinės atsakomybės draudimo sumos ribą.

Po valstybės vadovės dekreto pristatymo už tai, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos būtų svarstomos iš naujo balsavo 85 Seimo nariai, už siūlymą įstatymą laikyti nepriimtu 2 parlamentarai. Toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Audito komitete. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – balandžio 24 d.

SAVAITĖS PASIAIŠKINIMAS

Dabar va turiu pati vos ne diplominį (pasiaiškinimą) rašyt VMI. Mokestinės paskolos nenori duoti, nes pelno turim… O kad pinigų nerasta, jie (VMI) net girdėti nenori.

TAX.lt narys

SAVAITĖS PRAŠYMAS: IŠ VMI RAŠTŲ

Mums VMI parašė: mes suprantame, kad Jūs neprivalote grąžinti IT pirkimo PVM,kurį įsidėjote į atskaitą, bet maloniai rekomenduojame šia galimybe pasinaudoti ir grąžinti biudžetui, nes pardavėjas bankrutavo ir nesusimokėjo pardavimo PVM biudžetui…

TAX.lt narys

SAVAITĖS PATIKRINIMAS

Vakar vienoje įmonių sulaukiau tikrintojų iš VMI - mokestinis tyrimas mus ištiko.Gražiai ir geranoriškai pabendravome su inspektoriais.Klausiu - kokie vėjai tikrintojus atpūtė.Pasirodo, jų kompiuteris mus išrinko.Klausiu - kodėl mūsų įmonė?Todėl, kad 2009 m. įmonė patyrė nuostolį(juokinga nuostolio suma, net gėda rašyti, truputį virš 1000 Lt.)Oponuoju, kad įmonė įkurta 2009 m. ir normalu, jog pirmaisiais metais patirtas menkutis nuostolis.Inspektorius tik skėstelėjo rankomis - nieko negalime padaryti, kompiuteris renka automatiškai.

Moralas.

Mieli Kolegos, net ir įmonės įsikūrimo metais stenkitės išspausti pliusą. Kitu atveju kompiuteris Jus pasirinks.

TAX.LT narys

SAVAITĖS NAUJIENA

Organizuojamas buhalterijos būrelis vyriausių klasių moksleiviams. Renkama grupė, kuri startuos iš karto surinkus grupę. Kursai vyriausių klasių moksleiviams.Šio būrelio tikslas, pasak, organizatorių, padėti abiturientams kaip įmanoma anksčiau įgyti praktinės patirties finansų ir buhalterijos srityse, įvertinti profesijos tinkamumą prieš stojimąį aukštąją mokyklą bei įgyti pranašumą prieš kitus stojančiuosius.

SAVAITĖS SKAIČIUS

Nustatyta, kad vieno rinkėjo balso 2012 metų pirmojo pusmečio finansinis koeficientas yra 2,35885756891588 Lt.

SAVAITĖS ĮSTATYMAS

Pakeistas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2, 15, 19, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Įmonėms, kurios turi teisę pačios pasirinkti finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, panaikintas reikalavimas tokio pasirinkimo nekeisti 5 metus. Įstatymo 15 straipsnio 5 dalis nustato, kad pagal tarptautinius apskaitos standartus finansines ataskaitas sudaro įmonės, kurios vadovaudamosi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus. Panaikinta nuostata, kad Kitos įmonės gali pasirinkti finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus ir toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai įmonė tampa įmonių grupės įmone).

Taip pat Įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad prireikus finansinės ataskaitos gali būti sudaromos naudojant piniginį vienetą litą ir užsienio valiutą:„7. Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą."

Pakeista ir finansinių ataskaitų pasirašymo tvarka. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kartu su įmonės vadovu finansines ataskaitas pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Civilinis kodeksas

LR civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymu panaikintas reikalavimas juridinio asmens dokumentuose (sutartyse, pranešimuose ir pan.) nurodyti PVM mokėtojo kodą. Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 3 dalis pripažinta netekusia galios:2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija1. Juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais, (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) privalo būti nurodyta:1) juridinio asmens pavadinimas;2) juridinio asmens teisinė forma;3) juridinio asmens buveinė;4) juridinio asmens kodas;5) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį.2. Jeigu juridinis asmuo yra bankrutuojantis ar likviduojamas, apie tai taip pat turi būti pažymima šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.3. Jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, tai mokėtojo kodas turi būti taip pat pažymimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose yra minimas juridinio asmens kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

Pakeistas įsakymas dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą

VMI prie FM viršininko įsakymu Nr.40 2012m. balandžio 3d. buvo patvirtinti kasos aparato nenaudojimo atvejai, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. 2012 balandžio 13 dienos įsakymu Nr. VA-42 patvirtinta Sp2000rendimo dėl kasos aparato nenaudojimo/naudojimo atvejų FR1115 formą.

Įsakymu nustatyta, kad:

3.1. individualia veikla besiverčiantis gyventojas arba juridinis asmuo gali kreiptis pateikdamas Prašymą į atitinkamą AVMI (kurios administravimo teritorijoje yra prekybos vieta) dėl kasos aparato nenaudojimo konkrečioje prekybos vietoje, nes jo naudojimas yra negalimas dėl objektyvių priežasčių arba jo naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.
3.2. šio įsakymo 3.1 punkte nurodytus Sprendimus dėl kasos aparato nenaudojimo/naudojimo atvejų pasirašo juos priėmusios AVMI viršininkas ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.
3.3. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas.

Pakeistos FR0781 ir FR0783 formos bei mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės

Pakeistas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ ir išdėstytas nauja redakcija. Pateikta nauja prašymo FR0781 forma.
VMI komentuoja: paskelbti PVM įstatymo 64 ir 66 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimai

VMI atnaujino PVM įstatymo64 ir 66 straipsnio komentarus.PVMĮ 66 straipsnio komentaras papildytas vienu iš PVM atskaitos netikslinimo atveju. Priminsime, kad PVMĮ 66 str. 2 dalies 3 punktas įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 d. o pagal jo nuostatas PVM atskaita netikslinama dėl kitų nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.) prarasto prekių kiekio, kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Praktikoje ši nuostata buvo taikoma ir anksčiau bei buvo aptarta VMI raštuose su nuorodomis į ETT bylų apibendrinimus. Komentare detalizuojama, kad prekių praradimai dėl ne nuo PVM mokėtojo priklausančių priežasčių gali būti tokie:· prekės sunaikinamos kaip netinkamos vartoti pasibaigus jų realizacijos terminams (pvz., maisto prekės, vaistai ir kt.);· sunaikinamos pasenusios neturinčios paklausos, užsigulėjusios prekės;· sunaikinamos įsigytos sandėlyje esančios nurašytų, nenaudojamų įrengimų atsarginės dalys;· sunaikinamos įsigytos ir dėl vežėjų kaltės nepataisomai sugadintos prekės ir panašiai.

VMI nuomone, visada reikia turėti įrodymus ( t.y dokumentus), patvirtinančius prekių praradimą / sunaikinimą. Įmonėms teks rinkti konkrečių prekių sunaikinimo patvirtinimo įrodymus.
VMI komentuoja: remti organizacijas bei politines partijas galima pateikiant ir du prašymus

VMI prie FM informuoja, kad papildė VMI) informuoja, kad 2 proc. nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) organizacijoms ir 1 proc. partijoms skirti galima pateikiant du skirtingus prašymus. Parama bus pervesta (abu prašymai bus galiojantys), jei vienu prašymu parama skiriama visuomeninei organizacijai, o kitu – politinei partijai.

VMI paaiškina, kad gyventojas nuo šių metų ir vienu prašymu gali skirti paramą tiek politinei partijai, tiek organizacijai, tačiau , jei pageidauja, gali teikti du skirtingus prašymus, ir jie bus galiojantys.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: pirmojo ketvirčio „Sodros“ biudžeto rezultatai

Išankstiniais duomenimis, šių metų kovą „Sodros“ pajamos buvo 930,1 mln. Lt, t.y. 6,3 proc. arba 54,7 mln. Lt didesnės nei tuo pat metu 2011 m.Per šių metų pirmąjį ketvirtį „Sodros“ biudžetas gavo 2 mlrd. 581,9 mln. Lt įplaukų, t.y. 7,4 proc. arba 178,6 mln. Lt daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Draudėjų ir apdraustųjų sumokėtos socialinio draudimo įmokos 2012 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 94,2 proc. „Sodros“ biudžeto įplaukų ir siekė 2 mlrd. 430,8 mln. Lt. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, šių įmokų suma padidėjo 8 proc. arba 180,8 mln. Lt. Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos per tris pirmuosius šių metų mėnesius išaugo iki 36 mln. Lt ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais – padidėjo 1,1 proc. arba 0,4 mln. Lt. Šių metų kovo mėnesį „Sodros“ priskaičiuotos išlaidos buvo 1 mlrd. 134,4 mln. 5,1 proc. arba 55,5 mln. Lt didesnės nei 2011 m. kovą, kuomet jos siekė 1 mlrd. 78,9 mln. Lt. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos 2012 m. pirmąjį ketvirtį buvo 3 mlrd. 326,8 mln. Lt, t.y. 3,3 proc. arba 107,6 mln. Lt didesnės nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Didžiausią „Sodros“ biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui. Išlaidų šiai draudimo rūšiai per pirmus tris šių metų mėnesius priskaičiuota 2 mlrd. 49,8 mln. Lt, o tai yra 6,9 proc. arba 131,9 mln. Lt daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo tarpu šios socialinio draudimo rūšies įmokos per pirmuosius tris 2012 m. mėnesius sudarė 1 mlrd. 627,2 mln. Lt, t.y. 422,6 mln. Lt mažiau nei priskaičiuota išmokų. Išlaidos ligos ir motinystės socialiniam draudimui 2012 m. pirmąjį ketvirtį buvo 356,4 mln. Lt. Jos, palyginti su tuo pačiu periodu pernai, mažėjo net 13,3 proc. arba 54,7 mln. Lt. Įplaukos iš šios draudimo rūšies pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 199 mln. Lt, o tai yra 157,4 mln. Lt mažiau nei šios draudimo rūšies išlaidos.
VMI informuoja: VMI priims individualius sprendimus dėl kasos aparatų nenaudojimo atvejų

VMI, įgyvendindama Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283, pakeitimus, nustatančius prievolę asmenims, vykdantiems individualią veiklą ir prekiaujantiems pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose ar autoparduotuvėse nuo gegužės 1 dienos pajamų apskaitai naudoti kasos aparatus, nustatė atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių arba neproporcingos administracinės naštos kasos aparatai galės būti nenaudojami ir, tokiu atveju, pirkėjams turės būti išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktuose nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš tokių atvejų – kai gyventojai, besiverčiantys individualia prekybos veikla, prekiauja patalpose, pastatuose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką. Nustatant šią išlygą buvo atsižvelgta į tai, kad nurodytuoju atveju prekyba yra vykdoma iš esmės lauko sąlygomis. Todėl pažymime, kad tokiems atvejams nepriskirtini atvejai, kai patalpos, kuriose yra prekiaujama, yra įrengtos kitose patalpose ir jų siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai atsidaro ne į lauką, o į kitą patalpą, t.y., kai objektyviai kasos aparatų darbo negali įtakoti oro sąlygos.

VMI taip pat pažymi, kad kasos aparatų paskirtis – palengvinti verslininkų darbą ir automatizuoti pajamų apskaitą, todėl net ir minėtose situacijose, kai prievolės naudoti kasos aparatus nėra, smulkiuosius verslininkus kviečia svarstyti, ar kasos aparato naudojimas nebūtų racionalus pasirinkimas.

ais atvejais, kai situacija neatitinka nė vieno iš aukščiau paminėtų atvejų, kai nereikalaujama naudoti kasos aparato, tačiau smulkusis verslininkas yra įsitikinęs, kad dėl objektyvių priežasčių, konkrečioje prekybos vietoje nėra galimybės naudoti kasos aparato arba jo naudo17b9jimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, jis gali teritorinei apskrities mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) (kurios administravimo teritorijoje yra prekybos vieta) pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą dėl individualaus sprendimo priėmimo, t.y. leisti pajamų apskaitai nenaudoti kasos aparato konkrečioje prekybos vietoje. Prašymus gali pateikti tiek individualia veikla besiverčiantis gyventojas, tiek juridinis asmuo, pvz., turgavietę valdantis ūkio subjektas, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija arba juos atstovaujantis asmuo.
VMI informuoja: už „vokeliuose“ mokėtus atlyginimus teismas įmonei skyrė 16 tūkst. litų baudą

Kauno AVMI informuoja, kad atlikus patikrinimą UAB„Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonė“ išaiškinti ne tik „vokeliuose“ mokėti atlyginimai, bet ir nelegaliai dirbantis asmuo. Už nustatytus pažeidimus minėtos bendrovės direktorei Marijampolės rajono apylinkės teismas skyrė 16 tūkst. litų baudą.

Mokesčių inspektoriai patikrinę mėsos perdirbimo įmonės veiklą nustatė, kad čia, šių metų sausio mėnesį dviem darbuotojams buvo išmokėta 700 litų suma buhalteriniuose dokumentuose neapskaityto darbo užmokesčio. Be to, patikrinimo metu mėsos perdirbimo ceche buvo aptikta nelegaliai dirbanti valytoja. Moteriai, kuri buvo aprūpinta specialiais drabužiais bei įvairiomis darbo priemonėmis, buvo mokamas 20 litų atlyginimas už kiekvieną darbo dieną.
Finansų ministerija informuoja: akcizo benzinui mažinimo lūkesčiai – nepamatuoti

Finansų ministerija laikosi nuostatos, kad sprendimas sumažinti akcizą A95 markės benzinui iki Europos Sąjungos minimalaus tarifo nepateisintų vartotojų lūkesčių, o valstybės biudžetas prarastų ženklias pajamas, kurias reikėtų kompensuoti kitais būdais. Dėl akcizo sumažinimo ir jo poveikio pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) litras benzino galėtų atpigti iki 30 centų, tačiau 2009 m. dyzelino akcizo pavyzdys* rodo, jog nėra garantijos, kad:

vartotojai efektą pajus iš karto,
benzinas būtent tiek ir atpigs Lietuvos degalinėse,
sumažėjusios kainos laikysis ilgesnį laiką.

Taip pat abejotinos prielaidos, jog benzino vartojimas išaugtų tiek, kad kompensuotų biudžeto praradimus, kurie neigiamai įtakotų kelių plėtros ir priežiūros bei valstybės teikiamų viešųjų paslaugų finansavimą, o taip pat didintų viešųjų finansų deficitą. Atkreipiame dėmesį, kad prarastas lėšas reikės kompensuoti kitais sprendimais.

FNTT praneša: atskleistas šešėline audinių prekyba užsiimančių įmonių tinklas

FNTT Vilniaus apygardos vadyba, bendradarbiaudama su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais, ir kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra, atskleidė įmonių, prekiaujančių audiniais Gariūnų turgavietėje ir specializuotose parduotuvėse Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune, tinklą, dalies gautų pajamų neapskaičiusį buhalterinėje apskaitoje. Didmenine prekyba užsiimančių įmonių vadovams, buhalteriams ir kasininkams, iš viso 12 asmenų, pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Pirminiais duomenimis, neoficialios apskaitos mastas per dvejus metus siekė daugiau kaip 2 milijonus litų, o nesumokėtų mokesčių suma viršija 0,5 milijono litų.

FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad Lietuvos bendrovės audinius be dokumentų pirkdavo iš Europos Sąjungos valstybių įmonių ir parduodavo savo parduotuvėse arba kitoms Lietuvos įmonėms bei verslo liudijimus turintiems asmenims. Be to, įmonės nuosavose siuvyklose iš audinių pagal užsakymus siūdavo įvairius drabužius, užuolaidas ir kitus gaminius, kuriuos taip pat parduodavo be apskaitos dokumentų. Nustatyta, kad be apskaitos dokumentų prekiauta įmonių filialuose, esančiuose Gariūnų turgavietėje, specializuotose audinių parduotuvėse Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune. Šiose parduotuvėse dalis prekių buvo parduodama be kasos čekių. Įtariama, kad už gautus grynuosius pinigus įmonių vadovai mokėdavo darbuotojams neoficialius atlyginimus ir be apskaitos dokumentų įsigydavo itin dideles naujų prekių siuntas, kurios buvo saugomos šešiuose milžiniškuose sandėliuose, esančiuose Vilniaus rajone, Vilniuje ir Alytuje.

FNTT praneša: Rusijos pilietis įtariamas gabenęs trečdalį milijono litų kontrabanda

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame 89 750 eurų, 1 750 Rusijos rublių ir 500 litų (kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 310 tūkstančių litų) kontrabanda įtariamas 47-erių metų Rusijos Federacijos pilietis Y. G.

Tyrimas pradėtas, kai balandžio 17 dieną, apie 16 val. 30 min., FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnais, Nidos pasienio kontrolės punkte atliko Rusijos Federacijos piliečio Y. G. ir jo vairuojamo automobilio „BMW X6“, kuriuo jis vyko iš Lietuvos į Rusiją, patikrinimą. Nustatyta, kad Rusijos pilietis automobilyje „BMW X6“ vežė piniginės lėšas – 89 750 eurų, 1 750 Rusijos rublių ir 500 litų, kurių nedeklaravo ir kontrabanda bandė išvežti iš Lietuvos į Rusiją. Teisės aktai reglamentuoja, kad vykstant per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į trečiąsias šalis, privaloma deklaruoti grynųjų pinigų sumas, viršijančias 10 000 eurų.

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR