Savaitės 2012.05.21 - 2012.05.27 apžvalga Nr. 21

Sukurta: 2012-05-29
Savaitės 2012.05.21 - 2012.05.27 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS AKCIJA: AKCININKŲ PASKOLOS SU PALŪKANOMIS

VMI susidomėjo tais įmonės akcininkais, fiziniais asmenimis, kurie savo įmones finansuoja suteikdami joms paskolas. Viena iš mažiausiai iš apmokestintų pajamų rūšių - tokių paskolų palūkanos. Teoriškai ir visą pelną galima išsimokėti nemokant mokesčių. Tokia «landa» susidomėjo ir mokesčių administratorius, jie tam tikrais atvejais šias išmokas apmokestins kaip dividendus – 20% tarifu.

SAVAITĖS ĮSTATYMAS

Seimas priėmė Fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuriuo nutarta įtvirtinti fizinio asmens bankroto galimybę. Už teisės aktą balsavo 95 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 3 parlamentarai.

Priimtu teisės aktu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Įstatyme įtvirtinta, kad fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (apie 20 tūkst. Lt). Šis įstatymas bus taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.

Pagal priimtą dokumentą fizinio asmens bankroto procesas vyks teismo tvarka, o inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą galės tik pats fizinis asmuo. Remiantis teisės akto nuostatomis fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki šio pareiškimo pateikimo dienos privalės apie tai pranešti raštu visiems kreditoriams ir tik tuomet galės pateikti pareiškimą teismui.

Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens turtu ir visomis gaunamomis fizinio asmens pajamomis disponuos bankroto administratorius. Fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir jo mokumui atkurti turės būti parengtas planas, kurio įgyvendinimo trukmė negalės būti ilgesnė nei penkeri metai.

Pagal įstatymą antrą kartą bankrutuoti fizinis asmuo galės ne anksčiau kaip po dešimties metų po šio proceso. Priimtas įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

SAVAITĖS LIŪDNOJI STATISTIKA

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje šalyje gyveno 595,2 tūkst., arba 18,6 procento, vaikų iki 18 metų amžiaus. Nuo 2007 m. pradžios vaikų skaičius sumažėjo 100,3 tūkst., arba 14,4 procento. 2012 m. pradžioje berniukų iki 18 metų amžiaus buvo 15,5 tūkst. daugiau negu mergaičių. Per pastaruosius penkerius metus berniukų skaičius sumažėjo 50,8 tūkst., mergaičių – 49,5 tūkst.

SAVAITĖS PAGALBA

VMI smulkiesiems verslininkams padeda „susidraugauti“ su kasos aparatais.VMI informuoja, jog Vilkaviškyje ir Raseiniuose mokesčių inspekcijos atstovai susitiko su Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos (toliau – Asociacija) nariais bei šių miestų turgaus prekeiviais. Tokie susitikimai taip pat jau įvyko ir Šiauliuose, Tauragėje, Jurbarke, Mažeikiuose, Plungėje bei Radviliškyje. Organizuotais susitikimais siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp mokesčių administratoriaus, Asociacijos bei smulkiųjų verslininkų, siekiant padėti pastariesiems prisitaikyti prie naujovių, susijusių su kasos aparatų naudojimu.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

Vyriausybės nutarimu pakeistos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės. Išplėsta komandiruotės sąvoka ir nustatyta, kad tarnybine komandiruote biudžetinėse įstaigose laikomas ir išvykimas tam tikram laikui atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos. Tarnybine komandiruote laikomas:„valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos« (Taisyklių 2.1 punktas). Patikslinti Taisyklių 2.3 ir 4 punktai dėl darbuotojo dalyvavimo įgyvendinant ES arba kitų šalių tarptautinių organizacijų finansinės paramos finansuojamus projektus. Patikslintas Taisyklių 7.3 punktas, nustatantis kokios transporto išlaidos apmokamos darbuotojui, kai jis siunčiamas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybes. Darbuotojui apmokamos šios transporto išlaidos:

„7.3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

7.3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis, įskaitant tuos atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;
7.3.2. užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;
7.3.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant tuos atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio».

Taip pat Taisyklių 7.11 punktas papildytas nuostata, kad darbuotojui apmokamos jo patirtos miesto (ekologinio) mokesčio išlaidos.

Taisyklės papildytos nauju 17.7 punktu, nustatančiu, kad darbuotojui, siunčiamam į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, apmokamos ir vietinės rinkliavos išlaidos.

Pakeistos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklės

VMI prie Finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-49 pakeistos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklės.

Naujai išdėstyta 4 punkto 2 pastraipa :

,,Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus ir veiklos pajamoms apskaityti naudojantys kasos aparatus, Kvitus išrašo Kasos aparatų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255, nustatytais atvejais.

Pakeistas 16 punktas:

,,16. Prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, vadovaudamiesi Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 11 punktu, parduodami prekes, privalo išrašyti Kvitus. Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o kitas lieka pardavėjui.“

Pakeistas 17 punktas:

,,17. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyvento

2000jo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti Kvitus. Šiuo atveju Kvitus išrašo pirkėjai. Kvito vienas egzempliorius lieka pirkėjui, o kitas duodamas prekių pardavėjui.“

Pakeistas 18 punktas:

,,18. Taisyklių 16 ir 17 punktuose nenurodytais atvejais Kvitai išrašomi pirkėjų arba paslaugų gavėjų pageidavimu. Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui arba paslaugų gavėjui, o kitas lieka pardavėjui arba paslaugų teikėjui.“

Pakeistas 21 punktas:,,21. Kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu. Kai šalys susitaria (sudaro atskirą sutartį) ir nustato atsiskaitymo už prekes ar paslaugas momentą, nesutampantį su faktišku paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo momentu, tai paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu išrašoma sąskaita faktūra (nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau), o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašomas Kvitas.“VMI informuoja: atnaujintas leidinys „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį"

VMI prie FM informuoja, apie parengtą (atnaujintą) leidinį „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį “. Minėtas leidinys atnaujintas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004 Nr. 17-505; 2011, Nr. 161-7616) 51, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 711, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 631, 781, 891straipsniais įstatymo nuostatas, kurios įsigalioja nuo 2012 metų sausio 1 dienos.

VMI informuoja: dėl PLN204 formos 3 versijos deklaracijų teikimo

VMI prie finansų ministerijos informuoja, kad jau galima elektroniniu būdu užpildyti ir per Elektroninio deklaravimo sistemą pateikti 03 versijos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formą.

Pateiktoms PLN204 formos 03 versijos deklaracijoms šiuo metu EDS suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“, vėliau bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“ (Ką reiškia dokumentų statusai?), o mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojamai elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS.

Primename, kad 2012 m. kovo 3 d. paskelbtu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 ,,Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 27-1253; toliau – Įsakymas) patvirtintos naujos versijos (03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės. Nurodytu Įsakymu patvirtintos PLN204 ir PLN204* 03 versijos deklaracijų formos naudojamos nuo 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.Svarbu: jeigu pateikėte nuo 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio Metinės pelno mokesčio deklaracijos 02 versiją, tai tikslindami to paties mokestinio laikotarpio deklaraciją, turite pateikti tą pačią 02 versiją.

KITOS NAUJIENOS

Statistikos departamentas praneša: vidutinis darbo užmokestis 2012 I ketvirtį palyginus su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu sumažėjo

Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 2138,1 lito ir, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, sumažėjo 1,7 procento. Valstybės sektoriuje1 bruto darbo užmokestis mažėjo labiau nei privačiajame (atitinkamai 2,5 ir 1,0 procento) ir sudarė 2267,5, o privačiajame sektoriuje – 2057,8 lito.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 1661,9 lito, valstybės sektoriuje – 1756,4 lito, privačiajame – 1603,3 lito. Palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sumažėjo 1,6, valstybės sektoriuje – 2,4, o privačiajame – 1,0 procento. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniuoju, taip pat sumažėjo realusis darbo užmokestis: šalies ūkyje – 2,5, valstybės sektoriuje – 3,3, privačiajame sektoriuje – 1,9 procento.

Darbo užmokesčio mažėjimą pirmąjį 2012 m. ketvirtį lėmė išmokėtos mažesnės nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos, sumažėjusi darbų apimtis (žemės ūkio, statybos ir kt. įmonėse) ir kt.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo

Per metus (pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2011 m. ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 3,2, valstybės sektoriuje – 4,1, privačiajame sektoriuje –2,9 procento. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus taip pat padidėjo: šalies ūkyje – 3,0, valstybės sektoriuje – 3,8, o privačiajame – 2,7 procento.
Sodra praneša: bus išmokamos pensijų nepriemokos 1995–2002 m. dirbusiems pensininkams arba jų turto paveldėtojams

„Sodra“ informuoja, kad birželio mėnesį bus išmokėta likusi invalidumo ir senatvės pensijų nepriemokų dalis tiems pensininkams, kurie 1995–2002 metais dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl gavo ne viso dydžio senatvės arba invalidumo pensijas. Likusi neišmokėta pensijų nepriemokos dalis bus išmokėta asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lapkričio 6 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo įsigaliojimo dieną) nebuvo sukakę 70 metų. Vyresniems pensininkams šios nepriemokos buvo išmokėtos jau anksčiau. Nepriemokos suma bus pervedama į asmens, turinčio teisę gauti šią nepriemoką, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje. Senatvės ir invalidumo pensijų nepriemokų išmokėjimui prireiks 262,6 mln. litų. Šias nepriemokas gaus 88,3 tūkst. žmonių. Pensininkams, kuriems pensija pervedama į sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje, jokių papildomų dokumentų ar prašymų dėl nepriemokų išmokėjimo teikti nereikia, nes „Sodra“ turi visą informaciją, reikalingą tam, kad susidariusi nepriemoka būtų išmokėta.
Ūkio ministerija: siūloma trumpinti licencijų ir leidimų verslininkams išdavimo trukmę

Ūkio ministerija informuoja, kad šiuo metu fiziniai ir juridiniai asmenys, ketinantys vykdyti licencijuojamą komercinę veiklą, nepriklausomai nuo verslo srities rizikingumo, be išduoto leidimo ar licencijos (popierinio dokumento) neturi teisės pradėti veiklos, licencijos ar leidimo laukia apie 30 dienų. Vien tik todėl šalyje kasmet prarandama apie 1 000 darbo vietų. Projektu siūloma, kad verslininkai, kuriems reikalinga licencija ar leidimas verstis nerizikinga veikla (pavyzdžiui, prekiauti antikvariniais daiktais, atlikti geodezinius darbus ir kt.), įgytų teisę užsiimti šia veikla kitą dieną nuo asmens prašymo išduoti licenciją (kai reikia, ir kitų dokumentų) gavimo institucijoje dienos. Verslininkui licencija ar leidimas (dokf95umentas) bus išduodamas vėliau rašytine arba elektronine forma.
VMI informuoja: siuvimo fabrikas neapskaitė kas antro šiemet savo parduotuvėje parduoto gaminio

Šiaulių AVMI informuoja, jog patikrino siuvimo fabriką, kurio sandėlyje buvo prekiaujama savais gaminiais, jų realizavimą fiksuojant ne kasos apartu ar kitu leistinu būdu, o sąsiuviniuose. Rasta 2012 m. 4 mėnesių įmonės sandėlio „parduotuvės dokumentacija“ parodė didesnę nei 124 tūkst. litų realizaciją, kurią palyginus su įmonės kasos dokumentais paaiškėjo beveik 70 tūkst. litų neapskaitymas. Prekybą iš sandėlio vykdė įmonė, kurioje darbuojasi daugiau kaip 100 žmonių, o pernai įmonės sukurta pridėtinė vertė siekė 3,5 milijono litų.
Finansų ministerija informuoja: pritarta Lietuvos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) kvotos didinimui

Vyriausybė pritarė Lietuvos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) didinimui. Jei tam pritars Seimas, Lietuvos kvota šioje tarptautinėje organizacijoje padidės nuo 183,9 mln. iki 441,6 mln. specialiųjų skolinimosi teisių (SST) arba apie 1,029 mlrd. litų.

Valstybių kvotas TVF peržiūri kas dvejus trejus metus, atsižvelgusi į kintančias šalių pozicijas pasaulio ekonomikoje. Lietuva, kvotos peržiūros metu, buvo priskirta prie sparčiai kylančios ekonomikos šalių ir pagal ankstesnį kvotos dydį Lietuva buvo nepakankamai atstovaujama Tarptautiniame valiutos fonde.

TVF kvotų padidinimas įsigalios, kai tam pritars ne mažiau nei 70 proc. visų TVF valstybių narių. Lietuvos kvotos TVF didinimui įgyvendinti reikėtų išleisti 257,1 mln. SST vertės litais nominuotus neapyvartinius ir neprocentinius pasižadėjimo lakštus ir pervesti 0,6 mln. SST vertės litais sumą (apie 2,4 mln. Lt) į TVF sąskaitą. Tikėtina, kad tai gali įvykti 2013 m. arba vėlesniais metais.

TVF kvotos didinimas nėra susijęs su Lietuvos ketinimais skolintis iš TVF. Paskutinį dešimtmetį Lietuva nebesiskolino iš TVF ir artimiausiu laikotarpiu toks poreikis nenumatomas.
FNTT praneša: po tyrimo – įtarimai sutuoktiniams iš Kalvarijos neteisėtu praturtėjimu

FNTT Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame neteisėtu praturtėjimu įtariami Kalvarijos savivaldybėje gyvenantys sutuoktiniai. Įtariama, kad sutuoktiniai negalėjo įsigyti nekilnojamojo turto Kaune, kurio vidutinė rinkos vertė siekia daugiau nei 800 tūkstančių litų.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad sutuoktiniai 2009 metais įsigijo Kaune žemės sklypą ir gyvenamąjį namą. Viso bendra jungtinės nuosavybės teise įsigyto nekilnojamojo turto vertė 796 tūkstančių litų. Tyrimo metu minimalų atlyginimą gaudavę, o kai kuriuo laikotarpiu ir bedarbiais buvę sutuoktiniai įsigyto šimtatūkstantinio nekilnojamojo turto negalėjo pagrįsti teisėtai gautomis pajamomis. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras laikinai apribojo sutuoktinių nuosavybės teises į daugiau nei 800 tūkstančių litų. Baudžiamoji byla perduota Kauno miesto apylinkės teismui su prokuroro pareiškimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, prašant sutuoktiniams paskirti pinigines baudas bei konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą.

Baudžiamasis kodeksas nustato, kad asmuo, turėjęs nuosavybės teise didesnį negu 500 MGL vertės turtą, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR