Savaitės 2012.05.28 - 2012.06.03 apžvalga Nr. 22

Sukurta: 2012-06-05
Savaitės 2012.05.28 - 2012.06.03 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI prie FM primena, jog iki birželio 1 d. Lietuvos juridiniai asmenys Valstybinei mokesčių inspekcijai privalėjo pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2011 m., o pelno mokestį, kaip ir ankstesniais metais, sumokėti iki spalio 1 d.

Mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, kad yra patvirtintos naujos versijos(03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės. 03 versijos deklaracijų formos naudojamos nuo 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais. Jeigu juridiniai asmenys pateikė nuo 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio Metinės pelno mokesčio deklaracijos 02 versiją, tai tikslindami to paties mokestinio laikotarpio deklaraciją, turi teikti tą pačią 02 versiją.

SAVAITĖS "MAKLIA"

Klaipėdos AVMI išaiškino Plungės rajone veikiančią bendrovę, kuri siekdama išvengti mokesčių keliskart brangiai „remontavo“ ta pačią techniškai tvarkingą darbo techniką, už neva atliktus remonto darbus mokėdama kone šimtus tūkstančių litų verslo liudijimus tuo tikslu įsigijusiems asmenims, tarp jų ir įmonės direktoriui bei vienam iš darbuotojų. Per pusmetį dėl medienos smulkintuvo-traktoriaus ir krautuvo remonto buvo sudarytos net 9 sutartys, šiems darbams įmonė atseikėjo apie 0,5 mln. litų. Dėl galimai apgaulingai vedamos įmonės buhalterinės apskaitos medžiaga perduota teisėsaugai.

SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė «Ekonomika minus faktai ir matematika lygu demagogija».

SAVAITĖS SKOLA

VMI prie FM informuoja, jog už praėjusius metus daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, pateikusių Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas (toliau – GPM), į biudžetą dar nesumokėjo 24,6 mln. litų. Sumokėti mokestį šiemet reikėjo iki gegužės 2 dienos.

VMI prie FM ragina gyventojus nedelsti ir sumokėti GPM nepriemoką, kadangi nuo sumokėjimo termino pabaigos, t.y. gegužės 2 d., už kiekvieną pradelstą dieną jiems yra skaičiuojami delspinigiai – 0,03 proc. Nedrausmingi mokesčių mokėtojai jau prarado per 225 tūkst. litų. Gyventojams, kurie deklaravo, bet dar nesumokėjo GPM, VMI jau šiandien išsiųs priminimus elektroniniu paštu.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės

Vyriausybės nutarimu pakeistas 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo«. Šiuo nutarimu leista sąskaitose faktūrose ir PVM sąskaitose faktūrose tuo atveju, kai pardavėjas ar (ir) pirkėjas yra fizinis asmuo, vietoje asmens kodo nurodyti kitus rekvizitus. Jeigu fizinis asmuo yra PVM mokėtojas, užteks nurodyti PVM mokėtojo kodą, o jeigu jo neturi, - pasirinktinai bus nurodomas arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris. Pakeistas 2.7 punktas dabar išdėstytas taip:

„2.7. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras tik tuo atveju, jeigu jose nurodytas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - asmens kodas PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), taip pat pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris).

Jeigu sąskaitų faktūrų arba PVM sąskaitų faktūrų pagrindu sąnaudomis pageidaujama pripažinti ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidas finansų ministro nustatyta tvarka, nurodomas to asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris.»

Tokios pačios nuostatos įtvirtintos ir pakeistuose taisyklių 5.1 ir 17.2 punktuose.

Nauja redakcija išdėstytas valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus nustatymo ir prognozavimo tvarkos aprašas

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus nustatymo ir prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija.Priminsime vieną iš svarbesnių šio aprašo punktų: remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatomos šios draudžiamųjų valstybės lėšomis grupės:

9.1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
9.2. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą;
9.3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
9.4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;
9.5. vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų;
9.6. asmenys iki 18 metų;
9.7. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
9.8. valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
9.9. vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
9.10. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
9.11. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
9.12. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
9.13. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos

2000padarinių likvidavimo;

9.14. buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
9.15. valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
9.16. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
9.17. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
9.18. papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius;
9.19. nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

Pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

Pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“ . Keli svarbesni pakeitimai. Standartas papildytas naujais punktais.

18(1). Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaitoje registruojama pelno ar nuostolio dalis, kuri atsiranda, kai apsidraudimo priemonės nuo pinigų srautų ir (ar) nuo grynųjų investicijų į užsienio įmonę valiutos kurso pasikeitimo įvertinamos tikrąja verte pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.
22(1). Nurašant ar perleidžiant iš apsidraudimo priemonės atsiradusį finansinį turtą ar finansinį įsipareigojimą arba dėl tikrosios vertės pasikeitimo sumažėjus iš apsidraudimo priemonės atsiradusio finansinio turto ar padidėjus iš apsidraudimo priemonės atsiradusio finansinio įsipareigojimo vertei, apskaitoje registruojamas perkainojimo rezervo (rezultatų) sumažėjimas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas pelnas ar nuostoliai.“

VMI komentuoja: atnaujintas leidinys "Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį“

VMI prie FM informuoja, kad atnaujino ir papildė leidinį "Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį “. Keli svarbesni pakeitimai:

- atnaujinta privalomo PVM registravimo riba - 155 000 Lt; paaiškinta šios ribos apskaičiavimo tvarkos pasikeitimas, ( į 155 000 įeina tik šalies teritorijoje pateiktos paslaugos ir prekės ir tik vykdant ekonominę veiklą);
- primenama, kad apmokestinamasis fizinis asmuo AVMI turėtų pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, kurią numatoma viršyti nustatytą 155 000 Lt atlygio sumą;
- papildyta nauja dalimi apie fizinio asmens, įsigyjančio paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, PVM prievoles;
- paaiškinant PVM mokėtojo su apskaitos dokumentais susijusias prievoles, neliko nuostatų dėl įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalo pildymo.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: „Sodros“ elektroninės paslaugos – ir išmaniuosiuose telefonuose

„Sodra“ tikisi, kad galimybė elektroninėmis paslaugomis naudotis išmaniuosiuose telefonuose bus naudinga klientams ir padidins elektroninių paslaugų populiarumą.

„Sodros“ elektroninės paslaugos išmaniesiems telefonams pritaikomos palaipsniui. Šiuo metu jau pilnai pritaikytos populiariausios paslaugos, tokios kaip prašymų skirti ligos, motinystės, tėvystės, kitas pašalpas teikimas, įvairių suvestinių draudėjams ir apdraustiesiems formavimas, pvz.: apie asmens gautas išmokas, apie prognozuojamą pensijos dydį, apie su asmeniu susijusių duomenų teikimą įstaigoms ir kt. Per šiuos metus išmaniesiems telefonams bus pritaikyta didžioji dalis „Sodros“ elektroninių paslaugų dalis.

Įdiegus Elektroninė pažymėjimų tvarkymo sistemą (EPTS), nuo 2010 liepos 1 d., Lietuvoje pereita prie elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir visiškai atsisakyta popierinių analogiškų dokumentų. EPTS sukūrimas ir įdiegimas „Sodrai“ kainavo 2 mln. litų. Sistemos projektavimas ir kūrimas užtruko iki 1,5 metų.

Ši sistema per metus vizitų pas gydytoją skaičių leido sumažinti 640 tūkstančių. Iki EPTS įdiegimo gyventojai norėdami „uždaryti biuletenį“ privalėjo vykti pakartotinio vizito pas gydytoją, dabar tai daryti nebūtina. Jei skaičiuosime, kad gyventojui nuvykti pas gydytoją ir grįžti namo vidutiniškai užima dvi valandas, o viena žmogaus darbo valanda vidutiniškai kainuoja 12,48 Lt, įvertinus sumažėjusį vizitų pas gydytojus skaičių per metus, skaičiuojama, kad EPTS įdiegimas Lietuvos visuomenei 2010 m. rugsėjo 1d. – 2011m. rugpjūčio 31d. laikotarpiu leido sutaupyti 16 mln. Lt.

Ši suma dar padidėtų, jeigu įskaitytume sutaupytą gydytojų darbo laiką, gyventojų išlaidas kelionei ir pan. Sutaupo lėšų ir gydymo įstaigos: popierinių nedarbingumo pažymėjimų spausdinimo išlaidos kasmet sudarydavo apie 1 mln. Lt, dar tiek pat gydymo įstaigos išleisdavo pažymėjimų vežiojimui ir archyvavimui.

Ūkio ministerija svajoja: Lietuva šiais metais sulauks 2 milijonų užsienio turistų

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (VTD) informuoja, kad 2012 m. pradžioje Lietuva išlieka tarp lyderių Europoje pagal užsienio turistų skaičiaus augimą. VTD vertinimais, per pirmus tris šių metų mėnesius Lietuvą aplankė 300 tūkst. užsienio turistų arba 15 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jei ši tendencija išsilaikys, šiais metais Lietuvą turėtų aplankyti apie 2 milijonai užsienio turistų.

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, metų pradžioje Europos turizmo augimas pranoko lūkesčius (5 proc. daugiau turistų nei 2011 m.), didžiausią postūmį tam suteikė Centrinės ir Rytų Europos šalys, kurių vidutinis augimas siekė net 8 proc.

VMI informuoja: nesąžiningi paukštiena prekiavusios įmonės sandoriai – bandymas nuslėpti daugiau kaip 300 tūkst. Lt mokesčių

Kauno AVMI informuoja, jog atlikus vienos paukštienos prekyba besiverčiančios įmonės patikrinimą nustatyta, kad pastaroji per dvejus metus nuslėpė per 300 tūkst. litų mokesčių ir neteisėtai į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įtraukė daugiau nei 100 tūkst. litų pirkimo PVM.

Mokesčių inspekcijos specialistai patikrinę įmonės deklaruotą ir sumokėtą PVM, išsiaiškino, jog įmonė iš bankrutavusios ir jau likviduotos uždaros akcinės bendrovės (toliau – UAB) pirko produkciją (sojų aliejaus ir pašarų papildų) už daugiau nei 600 tūkst. litų, kurią vėliau pardavė kitai UAB. Bendrovės, pardavusios produkciją vardu įformintus dokumentus (sąskaitas-faktūras ir pinigų priėmimo kvitus) pasirašė niekada joje nedirbę asmenys. Mokesčių administratorius nustatė, kad tarp įmonės ir UAB ūkinės operacijos nurodytomis sąlygomis nevyko, sandorių metu bendrovė jau buvo likviduota, tad jokių prekių įmonei negalėjo parduoti, todėl PVM atskaita daugiau nei už 100 tūkst. litų buvo pripažinta neteisėta.

Finansų ministerija informuoja: balandžio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

Finansų ministerijos duomenimis, balandžio mėnesio centrinės valdžios a95sektoriaus pajamos buvo 2 mlrd. 702,4 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 753,1 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 82,8 mln. litų. Balandžio mėnesio centrinės valdžios (viešųjų finansų - išskyrus savivaldybes) deficitas (apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu) buvo 133,5 mln. litų arba 0,1 proc. prognozuojamo 2012 metų BVP (110 mlrd. 526 mln. litų).

Daugiausia pajamų balandžio mėnesį gauta iš mokesčių (48,9 proc.) ir socialinių įmokų (37,9 proc.) Didžiausia dalis – 52 proc. visų išlaidų buvo skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės bei nedarbo ir kt.) išmokoms.

FNTT praneša: prokurorų ir tyrėjų atkaklaus darbo dėka teismui perduota dar viena PVM grobstymo byla

FNTT pareigūnai baigė tirti ir Klaipėdos apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimo ir per 700 tūkst. Lt. (739 993 Lt) mokesčių (PVM, pelno mokesčio) grobstymo. Kaltinimai byloje dėl sukčiavimo (Baudžiamojo kodekso (toliau – BK ) 182 str. 2 d.), nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas didelės vertės svetimą turto pasisavinimo (BK 216 str. 1 d.), dokumento suklastojimo ir disponavimo juo (BK 300 str. 2 d.) pareikšti šešiems asmenims bei vienai Lietuvos bendrovei.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro U. Vyčino, tyrimas buvo pradėtas dar 2007 m. gavus informacijos apie galimai grobstomas valstybės lėšas. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuotos grupės vadovas S. K. (anksčiau teistas 4 kartus) organizavo penkių realiai jokios veiklos nevykdančių įmonių įsigijimą, kurias per statytinius asmenis pats ir valdė. Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, veikdami organizuotoje grupėje, 2005-2007 metais Klaipėdos mieste, „padėdavo“ Lietuvoje veikiančioms įmonėms (daugiausia registruotoms ir veikiančioms Klaipėdoje) neteisėtai išvengti turtinės prievolės valstybės biudžetui, t. y. už tam tikrą mokestį pateikdavo suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų, kurių pagalba ir būdavo išvengiama mokesčių valstybei.

Organizuotos grupės nariai taip pat padėjo kitam šioje byloje kaltinamam asmeniui legalizuoti per 1223 tonas metalo laužo. Suklastotų dokumentų pagalba jie melagingai nurodė, kad metalo laužas gautas iš teisėtos veiklos. Vėliau jis buvo realizuotas Lietuvos bendrovėms.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR