Savaitės 2012.06.11 - 2012.06.17 apžvalga Nr. 24

Sukurta: 2012-06-19
Savaitės 2012.06.11 - 2012.06.17 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PAKRATYMAS

Aplinkos viceministrą, Stanislovą Šriūbėną (tą patį, Gedimino prospekto rekonstrukcijos skandalo herojų) pradėjo atsargiai kratyti Valstybinė mokesčių inspekcija. Verslo sluoksniuose S.Šriūbėnas senai žinomas kai vienas įžūliausių «otkatčikų». Dabar jau ir spaudoje drąsiai aprašomi senai ir gerai žinomi įžūlūs viešųjų pirkimų lėšų grobstymo sandoriai pvz. 2005 m. įvykdytas pirkimas iš bendrovės „Imparatas“ - dabartinis viceministras įsigijo beveik 120 kvadratinių metrų ploto butą ir dalį žemės sklypo už 350 tūkst. Lt, o po poros savaičių šį turtą pardavė už daugiau nei 700 tūkst. Lt. Kaip sakydavo komunistų vadeivos - «Vsio zakono». Tą patį sako (kol kas) ir Aplinkos, labiausiai korumpuotos ministerijos, ministras (kol kas) .

SAVAITĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Visokių otkatčikų šriūbėnų į dienos šviesą gali būti išvilkta ir daugiau. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) šiandien pasirašė bendradarbiavimo sutartį, padėsiančią pagrindus koordinuotai institucijų veiklai, siekiant didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo bei nustatant galimus mokesčių įstatymų pažeidimus ir neteisėto praturtėjimo atvejus.

Nuo šiol VPT Mokesčių inspekciją informuos apie įtartinus ir rizikingus viešuosius pirkimus, prekių/paslaugų tiekėjus bei teiks duomenis apie perkančiųjų institucijų/organizacijų viešųjų pirkimų komisijų narius, kuriems buvo taikyta administracinė atsakomybė dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų. VMI, gavusi informaciją iš VPT, vertins rizikingus viešųjų pirkimų „laimėtojus“ bei kontroliuos jų mokestinę drausmę. Komisijų nariai, kuriems buvo taikyta atsakomybė dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų, sulauks Mokesčių inspekcijos patikrinimų, kurių metu bus įvertinta, ar jų turtas įsigytas iš legaliai gautų pajamų.

SAVAITĖS ATSAKYMAS

Klausimas: ar gali gyventojas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas registruoti kaip individualią veiklą?

VMI atsako:

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, negali. Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas gali teikti tik juridiniai vienetai. Nuo 2013-01-01 pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalies nuostatas (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) buhalterinės apskaitos paslaugas galės teikti ir asmenys, vykdantys individualią veiklą.

SAVAITĖS GAUDYNĖS

Panevėžio AVMI informuoja, kad tikrinant telefonu gautą informaciją apie nelegalius darbuotojus buvo atliktas operatyvus patikrinimas vienoje iš Rokiškio kepyklų bei nustatytos keturios nelegalios darbuotojos. Atvykus AVMI specialistams trys kepykloje dirbusios moterys pabėgo iš gamybos cecho pro atsargines duris – mokesčių specialistai jas, nesėkmingai bandžiusias apsimesti pirkėjomis, surado tai pačiai įmonei priklausančioje šalia įkurtoje parduotuvėje. Nelegalias kepyklos darbuotojas išdavė miltuoti rūbai. Vėliau visos keturios darbuotojos savo pasiaiškinimuose pripažino, kad dirbo įmonėje prieš tai nepasirašiusios darbo sutarčių ir, kaip tokias atvejais dažnai pasitaiko, teigė, jog dirbo vos pirmąją arba antrąją dieną.

SAVAITĖS ĮDOMIOJI STATISTIKA

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje yra 125 293 vyresni nei 80 metų asmenys. Iš jų 122 528 (Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ 2011 metų duomenimis) vartoja kompensuojamuosius vaistus, T.Y 2765 asmenys neperka kompensuojamųjų vaistų.. 2011 metais vyresnių nei 80 metų asmenų vartojamų vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto buvo išleista 76,7 mln. litų. Priėmus projektą, visi vaistai vyresniems nei 80 metų asmenims būtų kompensuojami 100 procentų, todėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos kompensuojamiesiems vaistams per metus padidėtų apie 8 mln. litų.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Nauja redakcija išdėstytos rekomendacijos dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugų

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytos Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus, skirtus jiems aptarnauti, apdirbti bei perdirbimo paslaugoms atlikti, apskaičiavimo rekomendacijos, patvirtintos VMI prie Lietuvos Respublikos FM viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“.

Šiuo pakeitimu panaikinti Rekomendacijų III ir V skyriai, kurie, atsižvelgiant į nuo 2010-01-01 įsigaliojusį PVM įstatymo pakeitimą, įtvirtinusį naują paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindinę taisyklę, tapo nebeaktualūs.

Likusiuose Rekomendacijų skyriuose atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, atnaujinti pavyzdžiai, bei šie skyriai papildyti nuostatomis, kas turėtų išgabenti iš Lietuvos kilnojamuosius daiktus (kuriems jų tiekėjas pritaikė 0 proc. PVM tarifą) po jų apdirbimo ar perdirbimo, t. y., nurodyta, kad šie daiktai turėtų būti išgabenti paties tiekėjo, šių kilnojamųjų daiktų pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu trečiojo asmens (PVM įstatymo 49 ir 41 straipsnių nuostatos)).

Pakeistos Dokumentų teikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu taisykles

VMI prie finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-52 pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83. Išplėstos taisyklių reguliavimo ribos; taisyklės skirtos reglamentuoti ne tik mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų, bet ir jų priedų pateikimo VMI elektroniniu būdu tvarką. Anksčiau taisyklės numatė, kad elektroniniu būdu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis sudaroma tik su fiziniu asmeniu, o raštu – tiek su juridiniu, tiek su fiziniu. Pakeitimu suvienodinti tiek fizinių tiek juridinių asmenų sutarčių sudarymo būdai – elektroniniu būdu ir raštu. Taisyklėse nustatomas juridinio asmens sutarties sudarymo elektroniniu būdu momentas, t.y sutartis laikoma sudaryta, kai elektroniniu parašu pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo ir įgaliotas mokesčių administratoriaus atstovas. Sutartis raštu galima bus sudaryti bet kurioje AVMI, o ne pagal gyvenamą ar registracijos vietą.

Panaikinti ribojimas mokesčių mokėtojams perduoti Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) vartotojų administratoriaus teisę kitam EDS vartotojui. Sutarties pakeitimų (priedų) papildomai pasirašyti elektroniniu parašu nereikės. Norint pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, kaip ir anksčiau, VMI turės būti pateikiamas sutarties priedas raštu arba per EDS. Tačiau juridinis asmuo norėdamas nutraukti EDS vartotojų administratoriaus teisę, su VMI turės pasirašyti sutarties priedą tik raštu.

Supaprastintos taisyklės dėl naujų identifikavimo EDS priemonių išdavimo jas praradus: kai prisijungimo priemonės vartotojui gali būti išsiųstos jo EDS nurodytais kontaktais (pvz., slaptažodis nurodytu elektroninio pašto adresu), mokesčių mokėtojui užtek2000s į VMI kreiptis telefonu.

Taisyklių pakeitimai įsigaliojo nuo 2012.06.08
VMI komentuoja: kai vėluoja prekių (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos įrodymai

VMi komentuoja situaciją, kai vėluoja prekių (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos įrodymai

Klausimas:

Ką daryti, jeigu PVM mokėtojas iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna prekių (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos įrodymų?

Atsakymas:Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėti kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos į kitą valstybę narę įrodymų, tai rekomenduojame jam vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti raštišką laisvos formos pranešimą ir nurodyti, kada numatoma pateikti kilnojamųjų daiktų išgabenimo įrodymus, pagrindžiant tai atitinkamais dokumentais.

VMI komentuoja: papildytas PMĮ 46(1) straipsnio 5 dalies komentaras

VMI prie FM informuoja, kad papildė PM(Į) 461 straipsnio 5 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012-06-07 raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1210695)-6K-1205095. Komentaras papildytas 4 naujais pavyzdžiai dėl investicijų lengvatos taikymo esant reorganizacijai, įmonių susijungimui ar įrenginiųm, kurie buvo įsigyti investiciniam projektus, perdavimo dukterinei įmonei. Komentaras papildytas šia pastraipa:

Jeigu turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vienete buvo naudojamas trumpiau negu trejus metus dėl reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMĮ 41 str. 2 dalyje numatytus reikalavimus, tai apmokestinamasis pelnas už praėjusius mokestinius laikotarpius neperskaičiuojamas ir metinės pelno mokesčio deklaracijos netikslinamos, su sąlyga, kad įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudos iki tol, kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios.

Šiuo nuostatos taikomos ir šiais atvejais:- kai užsienio (įsigyjantysis) vienetas po reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMĮ 41 str. 3 dalyje numatytus reikalavimus, toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tęsia pradėtą vykdyti investicinį projektą; - jei reorganizavimas vykdomas pagal PMĮ 41 str. 2 d. 9 punktą, ir Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės per nuolatinę buveinę toliau vykdo investicinį projektą, naudodamos iš įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto perimtą investicinį turtą.Įsigyjantysis vienetas, perėmęs turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ar dėl teisės aktų reikalavimų, ir tęsiantis investicinį projektą, gali tęsti apmokestinamojo pelno mažinimą, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs vienetas. Jeigu turtą perleidęs vienetas ne visa įsigyto turto verte sumažino apmokestinamąjį pelną, įsigyjantysis vienetas apmokestinamąjį pelną gali mažinti nepanaudota turto verte.Jei reorganizavimo ar perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas perima turtą (dėl kurio perleidžiantis turtą asmuo susimažino apmokestinamąjį pelną šiame straipsnyje nustatyta tvarka) ir šio turto nenaudoja iki kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios, tai tiek turtą perleidęs vienetas, tiek turtą įsigijęs asmuo (jei jis apmokestinamąjį pelną toliau mažino nepanaudota turto verte), privalo perskaičiuoti ir apmokestinti atitinkamų praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus, kurie buvo sumažinti dėl šio turto įsigijimo, ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.Pažymėtina, kad šios dalies nuostatos taikomos, jei reorganizavimas ar perleidimas baigtas 2011 metų ar vėlesnių metų mokestiniais laikotarpiais.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: deficito augimas lėtėja, įmokų surenkama daugiau

«Sodros» biudžeto deficitas, preliminariais duomenimis, šiemet sausį-gegužę buvo 1,088 mlrd. litų, arba 17,6 proc. mažesnis negu prognozuota ir 7,8 proc. mažesnis negu tuo pačiu metu pernai. «Sodra» pranešė, kad šiemet per penkis mėnesius gavo 4,499 mlrd. litų pajamų - 6,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laiku, o jos išlaidos buvo 5,587 mlrd. litų - 3,5 proc. didesnės. Vien gegužę «Sodros» pajamos buvo 962,3 mln. litų, arba 4,9 proc. didesnės negu pernai gegužę, o išlaidos padidėjo 3,7 proc. iki 1,131 mlrd. litų. Pasak «Sodros» pranešimo, didžiausią «Sodros» biudžeto išlaidų dalį šiemet sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui - 3,41 mlrd. litų, arba 6,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu, o įmokų gauta 2,858 mlrd. litų - 16,2 proc. mažiau negu išmokėta išmokų.

«Išlaidų pensijų socialiniam draudimui didėjimą lėmė nuo sausio 1 dienos visiškai atstatytos valstybinio socialinio draudimo pensijos, kurios dėl sunkmečio 2010–2011 m. buvo sumažintos, todėl išlaidos yra didesnės palyginti su Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo taikymo laikotarpiu», - pranešė «Sodra».

Išlaidos ligos ir motinystės socialiniam draudimui sausį-gegužę buvo 584,9 mln. litų, arba 11,1 proc. mažesnės negu pernai tokiu pat metu. Ligos ir motinystės socialinis draudimas išlieka deficitinis: šios draudimo rūšies išlaidos per penkis šių mėnesius buvo 41,5 proc. didesnės nei įplaukos. Šiemet 12,1 proc. iki 133,4 mln. litų sumažėjo išlaidos nedarbo socialiniam draudimui.

VMI informuoja: mokestinę drausmę pajūrio kurortuose stebės specialia apranga vilkintys mokesčių inspektoriai

Klaipėdos AVMI informuoja, kad šio vasaros sezono metu pirmąkart viešose vietose mokesčių inspekcijos darbuotojai jiems pavestas užduotis vykdys vilkėdami VMI ženklais pažymėta skiriamąja apranga. Ši priemonė, atsižvelgiant į specifiką, pirmiausia pradedama taikyti Klaipėdos AVMI vykdomame projekte „Kurortinis sezonas“.

Pasak Klaipėdos AVMI viršininko Audriaus Morkūno, Klaipėdos AVMI formuojama praktika netrukus bus pradėta taikyti visoje Lietuvoje. Planuojama, kad tokia vieša stebėsena bus vykdoma masinių švenčių metu, taip pat vykdoma tikslinė stebėsena, pvz., turgavietėse ir pan. Be to, nebus apsiribota vien vasaros sezonu — tokio pobūdžio stebėjimas bus vykdomas nepriklausomai nuo metų laiko. Mokesčių specialistai vilkės VMI logotipu pažymėtas liemenes, bus užsidėję kepurėles arba ryšės skarutes. Tikimasi, kad tai drausmins mokesčių mokėtojus, žinant ir tai, kad gyventojams bus patogiau pastebėjus mokestinį pažeidimą apie jį iškart pranešti VMI darbuotojui.

Finansų ministerija informuoja: per bankus išplatinta beveik 70 milijonų vertės taupymo lakštų

Finansų ministerijos informuoja, kad prieš tris savaites Finansų ministerijai pradėjus taupymo lakštų platinti per bankus investuotojai įsigijo šių Vyriausybės vertybinių popierių už beveik 70 mln. litų. Tai sudaro beveik pusę per pastaruosius trejus metus išplatintų taupymo lakštų sumos.

Finansų ministerija taupymo lakštus platina per DNB, SEB ir Swedbank bankus. Juose gyventojai gali įsigyti taupymo lakštus atsiskaitydami ir grynaisiais pinigais (bankų skyriuose), ir pavedimu, pavyzdžiui, naudodamiesi elektronine bankininkyste.

Primename, kad investuotojai taupymo lakštų ta2ffip pat gali įsigyti internetu www.vtl.lt (mokėdami pavedimu) arba Lietuvos pašto skyriuose (atsiskaitydami grynaisiais pinigais).

Nuo 2009 m. gegužės investuotojai įsigijo taupymo lakštų už beveik 157 mln. litų (šiais metais – už beveik 120 mln. litų). Iš viso jau yra išpirkta taupymo lakštų už beveik 30 mln. litų.

Šiandien pradedamos platinti dvi naujos taupymo lakštų emisijos. Už 1 metų trukmės taupymo lakštus siūloma 2,2 proc., už 2 metų – 2,5 proc. metinės palūkanos.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR