Savaitės 2012.06.18 - 2012.06.24 apžvalga Nr. 25

Sukurta: 2012-06-26
Savaitės 2012.06.18 - 2012.06.24 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Tuo tarpu šiai dienai Sodra dabartinės Vyriausybės yra nuvaryta į gilų 9 mlrd. Lt. deficitą. A.Sysas, seimo narys

Komentaras: A.Sysas praleido progą patylėti - stebintys Sodros situaciją puikiai atsimena, kas kiek ir kada didino išmokas iš Sodros biudžeto, ir kokiai partijai priklauso V. Blinkevičiūtė, laisva ranka žarstydavusi Sodros milijardus.

SAVAITĖS KLAUSIMAS

«Jūs sutinkate prisidėti? Iš kokių pinigų tai galima padaryti? Kas čia turi tą aruodą pinigų, kur visiems viską būtų galima kompensuoti? Jeigu mokesčių mokėtojai sutinka prisidėti prie kompensavimo kam nors, tai mes niekada tam neprieštaraujame“, - taip pirmadienį po Vyriausybės pasitarimo sakė A. Kubilius, komentuodamas Konstitucinio Teismo nagrinėjamą bylą dėl Pensijų sistemos reformos įstatymo nuostatų konstitucingumo.

Komentaras: o mes ir nesiūlome nieko klausti - tiesiog masiškai pakratyti (su konfiskacija) otkatus naudojančius viešųjų pirkimų organizatorius, nes šriūbėnų yra kiekvienoje ministerijoje.

SAVAITĖS INFORMACIJA

VMI informuoja, kad Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento dalį politinėms partijoms forma FR0512 (02 versija) Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau - EDS) bus pradėta apdoroti birželio mėn. pabaigoje. Apie sėkmingą dokumento priėmimą arba jame esančias klaidas būsime informuoti per EDS. Ištaisyti klaidas arba patikslinti pateikto dokumento duomenis galėsime iki š. m. liepos 31 d.

SAVAITĖS "GUDRUOLIAI"

Kauno AVMI informuoja, kad, patikrinusi kauniečių sutuoktinių finansus už penkerius metus, išsiaiškino, jog šie mokesčių mokėtojai išleido beveik puse mln. litų daugiau, nei per tą laiką sugebėjo gauti legalių pajamų. Mokesčių administratorius, nustatęs, kad sutuoktinių išlaidos ženkliai viršijo pajamas, konstatavo, kad mokesčių mokėtojai turėjo kitų, mokesčių inspekcijai nežinomų pajamų šaltinių.

Patikrinimo metu sutuoktiniai savo išlaidoms pagrįsti nurodė pajamų šaltiniais iš įvairių asmenų gautas paskolas bei pateikė jų sutartis. Mokesčių administratorius, įvertinęs pateiktus dokumentus nustatė, kad didžioji dalis beprocentinių paskolų nepagrįstos ekonomine logika, nenaudingos jų davėjams, „suteiktos“ be jokių grąžinimo garantijų. Ištyrusi visą informaciją apie galimai pasiskolintas lėšas, mokesčių inspekcija patikrino ir skolinusių asmenų finansines galimybes teikti paskolas.

Kontrolės procedūrų metu surinkta informacija parodė, kad kai kurie dideles sumas pinigų skolinę asmenys neturėjo finansinių galimybių tai daryti. Pvz., 130 tūkst. litų beprocentinę paskolą sutuoktiniams „suteikė“ lopšelio-darželio darbuotoja, kurios pagrindinis pajamų šaltinis – gaunamas darbo užmokestis. Galbūt skolintoja iš anksčiau galėjo būti sukaupusi pinigų, bet tuo atveju, turėdama daugiau kaip 50 tūkst. litų banke ar namuose laikomų piniginių lėšų, 2003 metais ji privalėjo jas deklaruoti pagal Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatas, tačiau deklaracija mokesčių inspekcijai nebuvo pateikta. Minėto Įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravus turto, šiuo turtu negali būti grindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai.

Teiginius apie iš šeimos narių gautus pinigus sutuoktiniai irgi nepagrindė jokiais įtikinamais įrodymais. Jie aiškino, jog 100 tūkst. litų gavę mainais iš brolio už tai, kad šis ateityje nereikš turtinių pretenzijų dėl motinos buto. Kiek anksčiau tą butą patys sutuoktiniai motinai buvo ir padovanoję. Dėl 370 tūkst. litų, esą sūnaus gautų iš tėvų, mokesčių administratoriaus išvada taip pat buvo vienareikšmė: visą gyvenimą pedagogais dirbę tėvai jokiais dokumentais negalėjo pagrįsti tariamai gautų pajamų.

SAVAITĖS NUOBAUDA

Audito ir apskaitos tarnybai (AAT) atlikus audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ ir auditoriaus Ramūno Bartašiaus atlikto AB banko SNORAS 2010 metų finansinių ataskaitų audito tyrimą, paskirta drausminė nuobauda – nurodyta Lietuvos auditorių rūmams panaikinti auditoriaus Ramūno Bartašiaus auditoriaus vardą bei paskirtas nurodymas - audito įmonei UAB „Ernst & Young Baltic“ ištaisyti nustatytus trūkumus.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Ernst & Young pranešimas

Esame įsitikinę, kad AB banko SNORAS 2010 m. finansinių ataskaitų auditas, kuriam vadovavo auditorius Ramūnas Bartašius, buvo atliktas pagal galiojančius audito standartus. Mes laikomės audito nuomonės, kuri buvo pareikšta 2011 m. kovo 10 d.

UAB »Ernst & Young Baltic« supranta būtinybę ištirti AB banko SNORAS bankroto priežastį ir bendradarbiauja su visomis už tyrimą atsakingomis institucijomis. Tačiau mes nesutinkame su Audito ir apskaitos tarnybos (AAT) pateiktomis išvadomis. Manome, kad AAT auditą vertino pagal vėliau paaiškėjusias aplinkybes, tarp kurių buvo banko nacionalizavimas ir jo vadovybei bei akcininkams pareikšti įtarimai dėl įvairių nusikalstamų veikų. Taip pat AAT iškėlė tarptautiniuose audito standartuose auditoriams nustatytą pakankamo užtikrinimo* kartelę taip, tarsi auditorius turėtų gauti absoliutų, o ne pakankamą užtikrinimą. Tai yra nepriimtina ir neleidžia objektyviai įvertinti atlikto audito.

Dėl tolimesnių veiksmų ginant savo poziciją spręsime nuodugniai išnagrinėję AAT dokumentus dėl paskirto nurodymo ir drausminės nuobaudos.

SAVAITĖS TEISMO SPRENDIMAS

Europos Teisingumo teismas (ETT) nusprendė, kad darbuotojai, kurie suserga jų kasmetinių atostogų metu, turi teisę pasinaudoti atitinkamo laikotarpio kasmetinėmis atostogomis vėliau.

25. Neginčytina, kad teisė į mokamas kasmetines atostogas darbuotojui suteikiama tam, kad jis pailsėtų ir turėtų laiko pramogoms bei laisvalaikiui. Toks tikslas skiriasi nuo teisės į laikinojo nedarbingumo atostogų tikslo, nes pastarosios atostogos darbuotojui suteikiamos tam, kad jis pasveiktų.

SAVAITĖS TEISMO SPRENDIMAS - 2

Europos Teisingumo teismas (ETT)nusprendė: valstybei narei neleidžiama susieti teisės atskaityti importo PVM su tuo, ar asmuo, kuriam tenka prievolė jį sumokėti, anksčiau faktiškai jį sumokėjo, kai šis asmuo taip pat turi ir teisę į atskaitą.

ETT sprendimo taikymas Lietuvoje

Apmokestinamais asmuo, importavęs į Lietuvą prekes, skirtas jo ekonominei PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą nustatyta tvarka apskaičiuotą šių prekių importo PVM, nepriklausomai nuo to, ar šis mokestis jau buvo sumokėtas į muitinės sąskaitą, ar dar ne. Tačiau tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad šia importo PVM atskaitos teise buvo pasinaudota sukčiaujant, siekiant mokestinės naudos ir panašiai, tai mokesčių administratorius galėtų pareikalauti patikslinti importo PVM atskaitą ir sumokėti šį PVM į biudžetą.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas 9 -asis Verslo apskaitos standartas "Atsargos"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. VAS-8 „Dėl viešosios įstaigos 2000Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo» pakeitimo« (Žin., 2012, Nr. 64-3259) pakeisti 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos» 1, 2, 3.2, 4, 5.2, 19, 23, 26, 35, 41 ir 42 punktai ir įterpti nauji 71, 81, 82, 83, 191 ir 41.4 punktai. Išbrauktas standarto 41.3 punktas. Standarto pakeitimai įsigalios 2013 m. sausio 1 d.

Standartas papildytas nauju 71 punktu, kuriame aptartas atsiskaitymas už įsigytas atsargas per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį ir tikrąja atlygio verte apskaitoje registruojamos atsargos. Standartas papildytas naujais 81, 82 ir 83 punktais dėl neatlygintinai gautų (dovanotų) atsargų savikainos nustatymo. Naujame standarto 191 punkte pateikti išlaidų, neįtrauktų į gaminių savikainą ir pripažintų to ataskaitinio laikotarpio, kada jos buvo patirtos, sąnaudomis, pavyzdžiai. Naujame standarto 41.4 punkte nurodyta, kad aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama atsargų balansinė vertė, kuri pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis.

Pakeistos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-501 pakeistos «Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės». Šios taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką.“

Pakeistas įsakymas dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą

VMI prie FM informuoja, kad pakeistas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą“. Įsakymas išdėstytas nauja redakcija.

Svarbūs šie pakeitimai:

- naujos redakcijos įsakyme neliko nuostatos, kad «gyventojams, kurie prekiauja tik savos gamybos tautinio paveldo produktais», gali nenaudoti kasos aparatų;
- individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kuriems šio įsakymo 1.1–1.4 punktuose nustatytais atvejais leidžiama nenaudoti kasos aparatų, neprivalo pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvito ar kito teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamo apskaitos dokumento, kai perkama prekių ne daugiau kaip už 10 litų.

VMI komentuoja: dėl jūrų laivininkystės įmonių apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu

VMI prie FM, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ) straipsnių nuostatas dėl jūrų laivininkystės įmonių apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu bei siekdama suvienodinti PMĮ taikymo tvarką, parengė PMĮ 2 str. 10, 14, 15, 34, 35 dalių, 4 str. 7 dalies, 11 str. 7 dalies, 31 str. 1 d. 18 punkto ir 381 straipsnio apibendrintus paaiškinimus (komentarus)
VMI komentuoja: pajamų deklaracijos tikslinimas, norint pasinaudoti lengvata už gyvybės draudimo įmokas

VMI komentuoja situaciją, kai gyventojas pageidauja pateikti patikslintą pajamų deklaraciją ir pasinaudoti lengvata už gyvybės draudimo įmokas, jei, nutraukus gyvybės draudimo sutartį, išmoka buvo gauta ir pajamų mokesčiu neapmokestinta dėl to, kad nebuvo naudotasi lengvata.

VMI atsako:Gyventojas pateikti ir (ar) patikslinti deklaracijas gali už einamuosius ir penkerius praėjusius metus. Jei gyventojas patikslins praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijas ir pasinaudos lengvatomis, atitinkamai gyvybės draudimo išmokas, kurios taptų apmokestinamos, gyventojas turėtų deklaruoti gyventojo metinės pajamų deklaracijos apmokestinamosioms pajamoms skirtame priede.

KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: daugiausia darbo pasiūlymų – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad birželio 21 dieną Lietuvos darbo biržos duomenų registre buvo 207,2 tūkst. bedarbių, kurie sudarė 10,02 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų, praneša Lietuvos darbo birža. Per savaitę darbdaviai pateikė informaciją apie 4 tūkst. laisvų darbo vietų. Beveik trečdalį visų darbo pasiūlymų registravo Vilniaus (32,1 proc.), Kauno (14,6 proc.) ir Šiaulių (12,9 proc.) teritorinės darbo biržos. Ir toliau paklausiausi buvo pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, dažytojai, virėjai, pardavimų vadybininkai. Birželio 15–21 dienomis bedarbio statusas suteiktas 5,4 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų – 1,2 tūkst. (22 proc.) buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus. Nors bendras bedarbiais tapusių asmenų skaičius sumažėjo 16 proc., jaunimo skaičius augo 10 proc. Tai įprastas sezoninis padidėjimas dėl mokslo metų pabaigos. Tarp naujųjų bedarbių daugiau nei praėjusią savaitę įregistruota asmenų, kuriems sunku konkuruoti darbo rinkoje: be profesinio pasirengimo – 41,8 proc., darbo ieškančių pirmą kartą ir neturinčių darbo patirties – 25,5 proc., su didesne nei dvejų metų pertrauka – 24,2 proc. Teritorinės darbo biržos padėjo įsidarbinti 3,9 tūkst. bedarbių, dar 2 tūkst. dalyvauja užimtumo rėmimo priemonėse.

Finansų ministerija informuoja: tobulinamos biudžeto formavimo normos

Finansų ministerijos informuoja, kad Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems su biudžeto formavimu susijusių įstatymų pakeitimams, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Europos Sąjungos direktyvos normos. Jos būtinos siekiant, kad valstybės narės laikytųsi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytų įpareigojimų vengiant perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

Atsižvelgiant į direktyvos nuostatas, siūloma, kad Seimas, priimdamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, patvirtintų valdžios sektoriaus deficito kasmetinio mažėjimo vidutiniu laikotarpiu, t.y. per trejus ateinančius metus, užduotis.

Taip pat siūloma nustatyti tvarką, kaip naudoti viršplanines biudžeto pajamas nedidinant deficito. Įstatymo pakeitimais siūloma įdiegti procedūrą, kurios metu būtų nagrinėjamos biudžeto užduočių nesilaikymo pateisinamos priežastys ir jų pagrįstumas. Taip pat nustatyti, kad išskirtinis atvejis, kai savivaldybių biudžetai galės nukrypti nuo subalansuotų, yra tuomet, kai naudojamos ES projektų lėšos. Taip pat siūloma nustatyti taisykles ir 837procedūras, kuriomis reglamentuojamas biudžeto planavimui skirtų prognozių rengimas.

Priėmus įstatymų pataisas bus galima griežčiau nustatyti valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus.
FNTT praneša: Klaipėdos bendrovė įtariama sumokėjusi beveik pusę milijono litų vokeliuose

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl krovos darbais ir muitinės tarpininkavimu besiverčiančios uostamiestyje registruotos bendrovės apgaulingo apskaitos tvarkymo. Pirminiais duomenimis, bendrovėje dirbusiems krovėjams ir nelegaliems darbuotojams buvo išmokėta daugiau nei 400 tūkstančių litų neoficialių atlyginimų.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnais, atskleidė, kad neoficialūs darbo užmokesčiai buvo mokami bendrovės krovėjams, kurie perkraudavo įvairias prekes iš jūrinių konteinerių į geležinkelių vagonus. Vagonus kraudavo ir nelegalūs krovėjai, kuriems bendrovė buvo paruošusi fiktyvias darbo sutartis. Minėtos sutartys būdavo ruošiamos siekiant apsisaugoti nuo tikrintojų, kad būtų galima skubiai įrašyti datą ir tikrintojams parodyti, kad darbuotojas dirba pirmą dieną. Pirminiais skaičiavimais, krovėjams daugiau nei 400 tūkstančių litų neoficialaus darbo užmokesčio išmokėjusi bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo apie 220 tūkstančių litų mokesčių.

Tyrimo metu atlikta 16 kratų Klaipėdoje ir Kybartuose – bendrovės patalpose, administracijos darbuotojų namuose. Kratų metu rastos ir išimtos informacinės laikmenos, kuriose išsaugota dviguba buhalterinė apskaita.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR