Savaitės 2012.07.02 - 2012.07.08 apžvalga Nr. 27

Sukurta: 2012-07-10
Savaitės 2012.07.02 - 2012.07.08 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAITALAS

Ilja Laurs apie darbuotojų motyvaciją, taikant aukciono principą.

SAVAITĖS ATMINTINĖ

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, Į Valstybinę darbo inspekciją dažnai kreipiasi darbdaviai, klausdami, ką daryti, kai darbuotojas ateina į darbą neblaivus, kaip įrodyti jo neblaivumą, kokiomis teisinėmis priemonėmis nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo ir pan. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai apibendrino klausimus dėl neblaivumo darbe ir teikia rekomendacijas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnis

Papildytas ir pakeistas Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnis. 72 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 10 punktu, įrašant naują įmonės formą - mažoji bendrija. Leista pertvarkyti Uždarąją akcinę bendrovę į mažąją bendriją. Į mažąją bendriją gali būti pertvarkoma bendrovė, kurios visų akcijų savininkai yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.
Seimas pratęsė terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybę

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIP-4614 (2), kuriomis siekiama leisti įmonėms greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, pratęsiant dabar galiojančių nuostatų dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybę. Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 5 parlamentarai.

Siekiant padidinti darbo santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, priimtais pakeitimais nutarta pratęsti galimybę sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtose darbo vietose iki 2015 m. liepos 31 d. Iki šiol Darbo kodeksas nustatė, kad nuostata dėl terminuotų darbo sutarčių naujai įsteigtose darbo vietose turėjo galioti iki šių metų liepos 31 d.

Pakeistos Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos formos FR0524 pildymo taisyklės

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 145-5844; 2012, Nr. 44-2162). Įsakymu pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 forma, jos papildomo lapo FR0524P forma ir jos priedų FR0524F, FR0524K ir FR0524Z formos bei jų pildymo taisyklės.

VMI komentuoja: dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių pakeitimo

VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-64 ,,Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 ,,Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 74-3869, toliau – įsakymas Nr. VA-55) padaryti šie esminiai pakeitimai:

1. Patvirtinta naujos redakcijos Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma KIT703 (toliau - deklaracija KIT703), kuri formuojama teikiant tik pirminius žemės mokesčio apskaičiavimo duomenis. Šioje deklaracijoje atlikti minimalūs formos pildymo pakeitimai, kurie aprašyti žemės mokesčio administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).
2. Patvirtinta nauja Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma KIT716 (toliau – tikslinimo forma KIT716), kurioje pateikiami einamų ir ankstesnių metų patikslinti duomenys (apskaičiuota žemės mokesčio suma ankstesnėje deklaracijoje, žemės mokesčio suma po perskaičiavimo, skirtumas bei nurodoma tikslinimo priežastis). Tikslinimo forma KIT716 mokesčių mokėtojui gali būti formuojama po kalendorinių metų spalio 1 dienos. Į elektroninę deklaravimo sistemą (toliau - EDS) KIT716 formos duomenys, jei buvo vykdomas einamų ar ankstesnių metų duomenų tikslinimas, perduodami kaip einamų metų pirminės deklaracijos antras priedas.
3. Taisyklėse patikslintos nuostatos susijusios:
3.1. su naujos redakcijos deklaracijos KIT703 forma bei nauja tikslinimo forma KIT716. Patikslinti ir pakeisti taisyklių punktai, nustatantys atitinkamų formų užpildymo tvarką.
3.2. taisyklėse atnaujinta informacija, nurodant VMI prie FM interneto tinklapį, kur galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitas, bankų rekvizitus.
3.3. taisyklės papildytos nuostatomis dėl deklaracijų įteikimo telekomunikacijų galiniais įrenginiais - paaiškinta, kad EDS‘e deklaracijų ir tikslinimo formų duomenys teikiami visiems registruotiems EDS mokesčių mokėtojams. Mokesčių mokėtojams, kurie per 2 paskutinius metus elektroniniu būdu yra pateikę bent vieną deklaraciją, papildomai paštu deklaracijos nebesiunčiamos.
3.4. taisyklių atskiruose punktuose atnaujinta informacija, kuri susijusi su AVMI funkcijų centralizavimu.

Įsakymas VA-55 įsigalioja 2012 m. birželio 30 d.
VMI komentuoja: nuo rugpjūčio 1 dienos keičiasi mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos

VMI prie FM primena, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. minimali mėnesinė alga didinama iki 850 Lt. Atsižvelgdama į pakeitimus, VMI prie FM informuoja, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (toliau - PSD) įmokų sumos.

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai , vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ; Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123 -5512) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:

- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (2007 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368 (toliau – Nutarimas Nr.1368; Žin., 2007, Nr. 137-5592) nuo 2008 m. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 800 Lt, o nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Nutarimu Nr. 718 – 850 Lt, todėl mėnesinė PSD įmoka už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 24 Lt (3 proc. x 800 Lt), o nuo rugpjūčio 1 d. – 26 Lt (3 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 298 Lt); įmokos kodas – 1791;

- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. 1763lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1921.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1891. Atkreipiame dėmesį, kad dirbantys pagal darbo santykius ar draudžiami PSD valstybės lėšomis gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1901.
VMI komentuoja: Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai

VMI komentuoja Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimus. LPĮ 8 straipsnyje nustatyti leidžiami paramos gavėjo įsipareigojimai paramos tiekėjui (šiuo metu tai reglamentuota poįstatyminiame teisės akte - Leistinų paramos gavėjo įsipareigojimų paramos teikėjui tvarkoje, patvirtintoje Finansų ministro 2000 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. 350 (Žin., 2001, Nr. 3-53). Pažymėtina, kad jeigu viešindamas informaciją apie paramos tiekėja, paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės, tai šios minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paskirtį (pagal LPĮ 8 str. 2 dalį).

LPĮ 15 straipsnio 3 dalis papildyta 6 punktu, pagal kurį paramos gavėjo statusas gali būti panaikinamas, nustačius, kad „asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja pagal šiame įstatyme nustatytą paramos paskirtį“. Taip pat pažymėtina, kad LPĮ 13 straipsnio 1 dalies pakeitimu, LPĮ įtvirtinta nuostata, kad labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (ne tik su mokesčių lengvatų taikymu kaip dabar galiojančiame LPĮ). Todėl ji gali imtis veiksmų paramos gavėjo statusui panaikinti dėl LPĮ 15 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių ir tais atvejais, kai šios aplinkybės nėra susijusios su mokesčių lengvatų taikymu.

KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša: darbo biržų darbuotojai bus motyvuojami už veiklos rezultatus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad Lietuvos darbo biržos sistemoje – permainų metas. Pradėtas įgyvendinti naujas darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su klientais – darbo ieškančiais žmonėmis - veiklos vertinimo modelis, kuriuo siekiama sėkmingai įdarbinti kuo daugiau bedarbių, padėti jiems įsitvirtinti darbo rinkoje, randant nuolatinį darbą, kas stiprintų pasitikėjimą ir pačia darbo birža. To bus siekiama darbo biržų darbuotojų veiklos rezultatus tiesiogiai susiejant su darbo užmokesčiu – kuo daugiau sėkmingai įdarbintų bedarbių, tuo didesnis atlyginimas.

Taigi nuo liepos 1 d. minėtas naujas šių darbuotojų veiklos vertinimo modelis pradėtas įgyvendinti 3 teritorinėse - Alytaus, Kauno ir Marijampolės - darbo biržose, į jį įtraukiant 57 tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančius šių teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Tai pirmosios 3 teritorinės darbo biržos, dalyvaujančios bandomajame projekte.
Sodra praneša: parduota Sodrai priklausiusio neefektyvaus turto už daugiau nei 8 mln. litų

Šiais metais aukciono būdu jau parduoti du „Sodrai“ priklausę, tačiau su socialinio draudimo funkcijų vykdymu nesusiję objektai: administracinis pastatas Birštone ir Palangoje esanti sanatorija UAB „Palangos Žvorūnė“. Pastaroji parduota UAB „Litrada“ birželio 11 d. vykusiame aukcione už 6 mln. 720 tūkst. litų. Tai buvo jau penktasis aukcionas, kuriame dalyvavo net trys pirkėjai. Aukciono metu pradinė parduodamo turto kaina pakilo daugiau nei puse milijono litų. Administracinis pastatas Birštone, kuriame anksčiau buvo įsikūręs „Sodros“ Mokymų centras, buvo parduodas UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ šių metų vasario 29 d. vykusio viešojo aukciono metu už 1 mln. 271 tūkst. litų. Šiame aukcione taipogi dalyvavo ne vienas pirkėjas, tad pradinę kainą pavyko pakelti beveik 250 tūkst. litų. Praėjusiais metais vykusiuose viešuosiuose aukcionuose „Sodra“ pardavė su socialinio draudimo funkcijų vykdymu nesusisijusio nekilnojamojo turto už bendrą 392 tūkst. litų. sumą. Pernai parduotas garažo boksas Palangoje, du gyvenamieji namai Alytuje, administracinės patalpos Kaune, 4 garažai Lazdijuose, Vilkaviškyje.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR