urtele
13549
#1102350 2012-10-30 12:17 urtele

Informacija apie priemonę "Parama pirmajam darbui"
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos priemonės "Parama pirmam darbui" esmė - dalies darbo užmokesčio kompensavimas pirmą kartą įsidarbinusiam žmogui. Ji pakeis iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. galiojusias "Sodros" įmokų lengvatas.

Kokių žmonių darbo užmokestis gali būti subsidijuojamas?
Dalis darbo užmokesčio bus kompensuojama būtent jauniems žmonėms, t.y. darbuotojams nuo 16 iki 29 metų. Toks žmogus turi būti pirmą kartą įsidarbinęs, kitaip tariant, niekada nedirbęs Lietuvoje pagal darbo sutartį (taip pat neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusas išsaugomas ne tik pirmą kartą sudarius darbo sutartį, bet 12 kalendorinių mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą. Kitaip tariant, nesvarbu, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojas sudaro darbo sutarčių.
Taip pat verta pastebėti, kad į minėtą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį nėra įskaičiuojama jauno žmogaus darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį, pavyzdžiui, moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu.

Kaip apskaičiuojama dalies darbo užmokesčio kompensacija?
Darbuotojo darbo užmokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taikant fiksuotąjį įkainį, kuris lygus 0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio litą. Tai reiškia, kad, norint paskaičiuoti kompensuojamą sumą, reikia: darbuotojui priskaičiuotą darbo užmokesčio sumą (litais) padauginti iš minėto koeficiento (0,233). Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad maksimalus darbo užmokesčio dydis, nuo kurio skaičiuojama kompensacija už vieną darbuotoją, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį.

Kaip skaičiuojamas kompensacijos laikotarpis?
Dalies darbo užmokesčio kompensavimo pradžia - ne ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendruoju atveju darbo užmokesčio kompensacija gali būti teikiama 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens pirmos darbo dienos.
Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį, kad darbo užmokesčio dalis bus kompensuojama ne tik nuo š.m. rugpjūčio 1 d. įdarbintiems asmenims. Kompensuojama ir tais atvejais, kai šiuo metu vis dar dirbantis žmogus buvo įdarbintas anksčiau nei š. m. rugpjūčio 1 d. (anksčiausiai - praėjusiųjų metų rugsėjo mėnesį).
Paramos teikimas pagal priemonę "Parama pirmajam darbui" - tęstinis procesas, todėl darbdaviai dėl dalies darbo užmokesčio kompensacijos galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus poreikiui. Žinoma, jei iki tol nebus išnaudotos visos priemonei skirtos lėšos (priemonei įgyvendinti skirta 32 mln. litų ES fondų lėšų).
Išsamesnį pranešimą spaudai galite rasti adresais: www.sodra.lt bei www.socmin.lt.

Šiuo metu baigiami rengti su priemonės įgyvendinimu susiję teisės aktai, todėl jau lapkritį darbdaviai galės teikti paraiškas. Tiksli data, nuo kada bus galima teikti paraiškas, bus paskelbta per "Sodros" elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS.

Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (8 5) 210 0601 ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tel. (8 5) 266 8193.

Luka_Paciolis
3729
#1102913 2012-11-01 10:18 Luka_Paciolis
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė Įsakymo projektą 12-3612-01, 2012 m. spalio 31 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo "Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1k-372 "Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projektasNekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3729
#1102915 2012-11-01 10:25 Luka_Paciolis
DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 780 PAKEITIMO

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 861 PAKEITIMO

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


uoga3
180
#1103030 2012-11-02 13:59 uoga3
VMI rengiami seminarai lapkričio mėn. www.vmi.lt/lt/?itemId=1002763

Luka_Paciolis
3729
#1103101 2012-11-03 08:26 Luka_Paciolis
DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO IR MUITINĖS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMO DĖL IMPORTO PVM ĮSKAITYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Basa
186
#1103801 2012-11-06 13:35 Basa
Nutraukiant darbo sutartį nepanaudotų atostogų kompensacija bus išmokama tik už 3 metus
verslas.delfi.lt/business/dalis-sukauptu-atostogu-dings.d?id=59920867

Sandra_v
4591
#1105894 2012-11-12 11:29 Sandra_v
Keitėsi Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitos su šiuo mokesčiu susijusios formos bei jų užpildymo taisyklės.DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435953&p_query=&p_tr2=2

Visi geniai miršta nuo smegenų sukrėtimo

smalsuole
2859
#1105914 2012-11-12 12:30 smalsuole
Priėmė.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436831&p_query=&p_tr2=2

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-372 „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ DALYVIŲ NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR PASLAUGŲ ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Luka_Paciolis
3729
#1106416 2012-11-14 07:52 Luka_Paciolis
PVMĮ 80 straipsnio komentaro pakeitimas ir papildymas

PVMĮ 7 straipsnio komentaro papildymas ir PVMĮ 28 straipsnio komentaro papildymas

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


mariska
8697
#1106835 2012-11-15 08:43 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace631cea8f8d6d5482e959891b7ed8da0d3.e3eQb30Tb30Se3eLbNmQa3yTb41ynknvrkLOlQzNp65In0?id=1000117986

VMI parengė medžiagą apie MB apmokestinimą. :) Pagaliau

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3729
#1106849 2012-11-15 09:25 Luka_Paciolis
Statistikos departamentas informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 20 d. pradeda veikti nauja Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. statistika. Šią sistemą galima pasiekti adresu http://estatistika.stat.gov.lt/ Nuo lapkričio 20 d. statistinės ataskaitos el. būdu turės būti teikiamos naujoje sistemoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad sistemos e-formos veikimas lapkričio 16 d. 16 val. bus sustabdytas, o nauja sistema e. statistika pradės darbą nuo lapkričio 20 d. 10 val. Todėl jei norite suskubti pateikti statistines ataskaitas el. būdu iki lapkričio 20 d., maloniai prašome tai atlikti iki penktadienio, lapkričio 16 d. 16 val.

Sistemoje e-formos registruoti respondentų atstovai yra perkelti į naująją sistemą, paliekant jų naudotojų vardus ir slaptažodžius.

Kilus klausimams dėl prisijungimo, teiraukitės tel. (8 5) 236 4774 , el. p. problemos@stat.gov.lt.

Daugiau informacijos apie e. statistikos sistemą rasite http://estatistika.stat.gov.lt/.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Filippova
1469
#1106855 2012-11-15 09:46 Filippova
* Nustatytos 2013 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos
(įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2013 m. Intrastato ribų nustatymo
(2012 10 30 Nr. DĮ-194, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6519)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios 2013 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos:

- nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 700 tūkst. (buvo 650 tūkst.) litų;

- nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 750 tūkst. (buvo 700 tūkst.) litų;

- nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 11 mln. (buvo 10 mln.) litų;

- nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 39 mln. (buvo 34 mln.) litų.

_________________

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas dėl 2013 m. Intrastato ribų nustatymo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436846&p_query=&p_tr2=2

Luka_Paciolis
3729
#1107255 2012-11-17 08:31 Luka_Paciolis
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Voveruska01
3965
#1108127 2012-11-21 15:02 Voveruska01
Valstybinė darbo inspekcija socializuojasi - nuo šiol turi savo profilį Facebook'e.
www.vdi.lt/index.php?941390926mazeete_erika
11
#1108134 2012-11-21 15:10 mazeete_erika
nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų redakcija (paskelbta http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415961&p_query=&p_tr2=2 ; www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415954&p_query=&p_tr2=2 ).

Minėtų įstatymų pakeitimai nustato, kad gamintojai ir importuotojai negalės individualiai organizuoti išleistų į rinką gaminių pakuotės atliekų tvarkymo, o gamintojo ir/ar importuotojo atsakomybę tvarkant šios pakuotės atliekas galės realizuoti tik per licencijuotas gamintojų ir importuotojų organizacijas, kurių Lietuvoje pagal nustatytą teisinį reguliavimą negalės būti daugiau nei trys.

Šiuo metu Lietuvoje pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas yra gavusios dvi gamintojų ir importuotojų organizacijos - VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žalias taškas“.

tomukas
4476
2   #1108218 2012-11-21 16:22 tomukas
Teismai kartais priima sprendimus, vadovaudamiesi ne įstatymu, o tax.lt mokesčių skaičiuokle.

www.eteismai.lt/byla/261303396595315/2-68-722/2012


rašė:

teismas apskaičiavo ( www.tax.lt), kad atskaičius mokesčius ( 193,04 Lt pajamų mokesčio ir 143,77 Lt sodrai) atlyginimas į rankas turėtų būti 1260,61 Lt, todėl ieškovo nurodytas ir prašomas priteisti 2376,40 Lt atlyginimas už 2011m. rugsėjo mėn. nepagrįstas.


Filippova
1469
#1108338 2012-11-22 09:56 Filippova
* Oficialiu teisės aktų paskelbimo šaltiniu bus laikomas Teisės aktų registras
(įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2012 11 06 Nr. XI-2314, Žin., 2012 11 15, Nr. 132-6642)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu nustatyta, kad Teisėkūros pagrindų įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, oficialiu teisės akto paskelbimu bus laikomas ne teisės akto paskelbimas popieriniame leidinyje „Valstybės žinios", o teisės akto įregistravimas ir paskelbimas elektroniniame valstybės registre - Teisės aktų registre. Pasirašytas teisės aktas Teisės aktų registre turės būti įregistruojamas ir paskelbiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo.

Šiuo metu Teisės aktų registro (bandomosios versijos) interneto svetainės adresas yra:
tar.tic.lt/Default.aspx

Teisėkūros pagrindų įstatyme taip pat nustatyta, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatytas įpareigojimas skelbti informaciją leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" reiškia įpareigojimą tą informaciją skelbti atitinkamo subjekto interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Siekiant suderinti Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas su kitais teisės aktais, paskelbti 43-jų įstatymų pakeitimai (Žin., 2012 11 15, Nr. 132), kuriuose vietoj žodžių „Valstybės žiniose" įrašyti žodžiai „Teisės aktų registre", o vietoj žodžių „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" įrašyti žodžiai „... (atitinkamų) institucijų interneto svetainėse".

_________________

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437320&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436751&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436757&p_query=&p_tr2=2

mariska
8697
#1108393 2012-11-22 11:41 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437026&p_query=&p_tr2=2

Taigi ilgai lauktas gasusis DK pakeitimas

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Filippova
1469
#1110303 2012-11-29 08:58 Filippova
Patvirtintos elektros energijos kainos buitiniams vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d.
(įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2012 11 22 Nr. O3-366, Žin., 2012 11 27, Nr. 137-7048)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatomos tokios elektros energijos kainos pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų:

1. Vienos laiko zonos tarifas:
„Standartinis" tarifo planas - 51,9 (buvo – 46,0) ct/kWh;
„Elektrinės viryklės" tarifo planas - 50,5 (buvo – 44,2) ct/kWh;
„12000 kWh" tarifo planas - 48,5 (buvo – 42,3) ct/kWh;
„Namai" tarifo planas - 47,2 (buvo – 41, 6) ct/kWh ir 10 Lt/mėn. abonentinis mokestis;
„Namai plius" tarifo planas - 45,5 (buvo – 39, 9) ct/kWh ir 20 Lt/mėn. abonentinis mokestis.

2. Dviejų laiko zonų tarifas:
„Standartinis" tarifo planas:
- dieninė energijos dedamoji - 56,1 (buvo – 49,7) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 42,2 (buvo – 37,2) ct/kWh;
„Elektrinės viryklės" tarifo planas:
- dieninė energijos dedamoji - 54,5 (buvo – 47,6) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 41,3 (buvo - 36,0) ct/kWh;
„12000 kWh" tarifo planas:
- dieninė energijos dedamoji - 52,3 (buvo – 45,6) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 40,1 (buvo – 34,9) ct/kWh.
„Namai" tarifo planas:
- abonentinis mokestis 10 Lt;
- dieninė energijos dedamoji - 50,7 (buvo – 44,6) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 39,1 (buvo – 34,3) ct/kWh.
„Namai plius" tarifo planas:
- abonentinis mokestis 20 Lt;
- dieninė energijos dedamoji - 48,8 (buvo – 42,7) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 38,0 (buvo – 33,3) ct/kWh

_________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438131&p_query=&p_tr2=2


Filippova
1469
#1110304 2012-11-29 08:59 Filippova
Patvirtinti gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d.
(įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo,skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2012 11 22 Nr. O3-367, Žin., 2012 11 27, Nr. 137-7049)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatomi tokie gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams:

I pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems iki 500 m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 1,95 Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 2,71 (buvo – 2,79) Lt/m3;

II pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 tūkst. m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 13,81 Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 2,09 (buvo – 2,17) Lt/m3;

III pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems daugiau kaip 20 tūkst. m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 13,81 Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 2,08 (buvo – 2,16) Lt/m3.

_________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo,skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams skelbiamas interneto svetainėje adresu:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438132&p_query=&p_tr2=2

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis