Edmundasr2
Edmundasr2
5
#806583 2010-05-16 11:22 Edmundasr2
UAB yra vienintelis akcininkas. Prieš man įsidarbinant jis buvo šio UAB-o direktoriumi. Per daug neįsigilinęs, direktoriaus pareigas iš jo perėmiau aš. Bet pastebėjęs, kad neįmanoma normaliai vykdyt veiklos, visos sąskaitos uždarytos, padirbęs 1,5 mėn nusprendžiau atsistatydint. Vienintelis akcininkas atleidimo sprendimą pasirašė, rezoliuciją ant mano pareiškimo uždėjo. Bet... Registrų centras išregistruot mane atsisako. Motyvuoja tuom, kad vieną direktorių turi keist kitas. Nei sodroj, nei mok.insp. nebesiskaitau. Ar nepažeidinėjamos mano kaip LR piliečio teisės? Jeigu vienintelis akcininkas atsisako būti pats direktoriumi ir neieško kito, tai negi aš privalau surast vietoj savęs kitą direktorių? Jeigu daleiskim aš mirčiau, negi direktoriaus postas būtų perregistruotas kaip palikimas mano vaikams ir t.t.

Kokią atsakomybę aš nešu, jeigu registrų centre aš vis dar įregistruotas, kaip įmonės direktorius? Kaip išeiti iš šios padėties?
Panaikinta
Panaikinta
4559
#806585 2010-05-16 12:06 Panaikinta
Laba diena,
Įmonės administracijos vadovo (direktoriaus) padėtis yra itin specifinė. Jo teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso normos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, kurios, tenka pastebėti, nėra tarpusavyje pilnai suderintos.
Bendrovės vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, teisinio statuso dualistinę prigimtį nurodė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2001 m. spalio 16 d. išnagrinėtoje ieškovo V. P. civilinėje byloje Nr. 3K-7-760/2001, tokią nuostatą šis teismas išsakė ir kitose kasacinėse nutartyse.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad akcinės bendrovės administracijos vadovo, dirbančio bendrovėje pagal darbo sutartį, teisinė padėtis yra specifinė, nes iš esmės jį ir bendrovę sieja ne darbo teisiniai, bet civiliniai teisiniai santykiai, atsirandantys pavedimo sutarties pagrindu.
Direktoriaus rinkimo, o taip pat atšaukimo bei atleidimo iš pareigų tvarką reglamentuoja ABĮ. Šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta absoliuti kompetentingų bendrovės valdymo organų (valdybos arba stebėtojų tarybos), o jeigu jie bendrovėje nesudaromi, – visuotinio akcininkų susirinkimo teisė atšaukti bei atleisti iš pareigų jų išrinktą direktorių.
Todėl priimti sprendimą atšaukti iš pareigų direktorių, o tokio sprendimo pagrindu ir nutraukti tarp įmonės ir direktoriaus sudarytą darbo sutartį, gali tik įmonės akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo metu (susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusę visų balsų turintys akcininkai, o sprendimas dėl direktoriaus atšaukimo iš pareigų priimamas dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma).
Vadovaujantis DK 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojas (direktorius irgi laikytinas darbuotoju, nors ir turinčiu gana specifinį statusą) turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bendrovės direktorius yra materialiai atsakingas už žalą, padarytą įmonei jo ėjimo direktoriaus pareigas metu, būtina kiek įmanoma apsisaugoti dėl galimos atsakomybės, jei direktorius nutrauks darbą bendrovėje be akcininko sprendimo atšaukti direktorių iš jo užimamų pareigų. Todėl manytina, jog direktoriui nėra pakankama pranešti apie darbo sutarties nutraukimą jo iniciatyva ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbo sutarties nutraukimo dienos, kaip bet kurio kito darbuotojo atveju.
Direktorius, norėdamas nutraukti darbo sutartį, turėtų informuoti bendrovės organą, kompetentingą paskirti ir atšaukti bendrovės direktorių iš pareigų, šiuo atveju apie tai, kad direktorius nori išeiti iš darbo ir tuo pačiu informuoti akcininkus apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo vietą ir laiką, kada akcininkai turi atvykti ir patenkinti prašymą dėl direktoriaus atsistatydinimo iš užimamų pareigų bei tinkamai įforminti visus dokumentus.
Susirinkimas turi būti sušauktas, vadovaujantis bendrovės įstatuose įtvirtintomis nuostatomis apie susirinkimo sušaukimo, laikantis pranešimo apie susirinkimą tvarkos ir terminų. Paprastai apie susirinkimą turi būti pranešama ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jo dienos viešai įstatuose nurodytame dienraštyje arba tiesiogiai akcininkams registruotais laiškais.
Toks ilgas terminas būtinas tam, kad akcininkas turėtų laiko susirasti kitą direktorių, nes faktiškai įmonė be administracijos vadovo (direktoriaus) funkcionuoti negali. Žinoma, jeigu akcininkai sutinka (pasirašytinai), galima susirinkimą sušaukti ir nesilaikant įstatuose numatytos tvarkos.
Pastebėtina, kad prašyme apie darbo sutarties nutraukimą bei pranešime apie visuotinį akcininkų susirinkimą rekomenduotina nurodyti, kad už visus nuostolius bei veiksmus po to dienos (visuotinio akcininkų susirinkimo) direktorius jokių veiksmų kaip administracijos vadovas neatliks, todėl negalės būti atsakingas už įmonės patirtą žalą.
Jeigu atsitiktų taip, kad nesusirinktų pakankamas kvorumas, kad visuotinis akcininkų susirinkimas būtų laikomas įvykusiu, reikėtų šaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, tačiau, turint omenyje, jog akcininkai buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą (jeigu buvo), ir jeigu neatvyko vieną kartą, greičiausiai neatvyktų ir antrą, galima raštu surašyti aktą, pasitelkiant ir liudininkus, kurie galėtų paliudyti, kad akcininkai neatvyko, nors buvo tinkamai informuoti.
Tolesni veiksmai būtų: darbo sutarties nutraukimo dokumentų parengimas, pranešimas SODRAI apie atleidimą iš darbo ir pan. Būtina turėti visų dokumentų kopijas bei dokumentus, patvirtinančius, kad jie buvo išsiųsti registruotu paštu.
Panaikinta
Panaikinta
4559
#806591 2010-05-16 13:31 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-47

prosas rašė:

Kam čia ta paklodė apie akcininkus?

Paklodė tam, kad perskaitęs pasitikrintų ar nepažeidė jokių procedūrų pateikdamas prašymą atleisti iš užimamų pareigų. Nes direktoriaus atleidimo procedūra skiriasi nuo eilinio darbuotojo ir kablelis, padėtas ne vietoje,gali pakišti koją... smile
Panaikinta
Panaikinta
4559
#806593 2010-05-16 13:55 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-47

prosas rašė:

Kokios procedūros? Apie ką tu čia?

Gal vertėtų nerėkauti, o atidžiau paskaityti ko paklausėjas klausia.
O klausia jis štai ko: [quote:9393f3fec3]Ar nepažeidinėjamos mano kaip LR piliečio teisės? Jeigu vienintelis akcininkas atsisako būti pats direktoriumi ir neieško kito, tai negi aš privalau surast vietoj savęs kitą direktorių? Jeigu daleiskim aš mirčiau, negi direktoriaus postas būtų perregistruotas kaip palikimas mano vaikams ir t.t.
Kokią atsakomybę aš nešu, jeigu registrų centre aš vis dar įregistruotas, kaip įmonės direktorius? Kaip išeiti iš šios padėties? [/quote]
Mano atsakymas buvo į jo iškeltus nuogąstavimus, kurie iškilo iš nežinojimo kaip teisingai turi būti atleidžiamas direktorius. Priešingu atveju jam nekiltų tokių klausimų.
Ir tikrai nereikėtų prosui, kaip kunigui jo raminti.
Beje be jokių argumentų smile
Edmundasr2
Edmundasr2
5
#806599 2010-05-16 14:47 Edmundasr2
Kaip supratau visa šita apsurdiška situacija vien dėl įstatymo netobulumo-vienas str.prieštarauja kitam. Bendrovių įstatymuose 37 str.5 ,6 punktuose teigiama, kad netgi ir be akcininko sprendimo per 15d galiu atsistatydint.ir ten nenurodyta,kad visą likusį gyvenimą privalėsiu būt direktorium,nes kažkam tai dzin dėl naujo dir.paieškų. Tai kas man belieka- paduot registrų centrą į teismą.nes akcininkui pretenzijų aš neturiu,jis mane atleido. Ar Lietuvos teismai pajėgūs spręst tokias bylas,ar tai būtina spręst europiniu lygiu???

Panaikinta
Panaikinta
4559
#806601 2010-05-16 15:03 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-47
LAT yra atsakęs į klausimą: Ar gali būti bendrovė be vadovo? 2007 m. kovo 26 d. išnagrinėtoje Civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2007:

Akcinių bendrovių įstatyme nereglamentuoti santykiai, kai bendrovės vadovas faktiškai atlieka savo funkcijas pasibaigus įgaliojimų terminui, tačiau reglamentuota valdybos įgaliojimų pabaiga. Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Dėl to, teisėjų kolegija daro analogišką išvadą, kad bendrovės vadovo įgaliojimai turėtų baigtis, kai atitinkamas bendrovės organas išrinks naują bendrovės vadovą ir šis pradės dirbti.

Dar paskaitykite teisės portalo diskusiją, kur kaip tik panaši situacija aptariama:
forums.infolex.lt/forums/111887/ShowPost.aspx
Edmundasr2
Edmundasr2
5
#806607 2010-05-16 15:43 Edmundasr2
Kaip supratau atsidūriau painiame įstatymo voratinklyje, iš kurio ne taip paprasta ištrūkt, o ištrūkt privalau. Čia įžvelgiu akivaizdų žmogaus teisių pažeidimą. Už savo teises kovosiu. Jei nepavyks teisybės rast Lietuvos mastu,kreipsiuos aukščiau. Ačiū Jums už komentarus.
Su pagarba Edmundas
Panaikinta
Panaikinta
4559
#806608 2010-05-16 16:47 Panaikinta
Taip, Jūsų situacija yra išties kebli.
Linkiu sėkmės ieškant išeities iš susidariusios situacijos.
Donatas95
Donatas95
54
#806610 2010-05-16 17:58 Donatas95 redaguota: 2011-09-11 06-47

Regvita rašė:

Taip, Jūsų situacija yra išties kebli.
Linkiu sėkmės ieškant išeities iš susidariusios situacijos.Sveiki,

na, aš esu panašioje padėtyje. Tiksliau, pardavęs įmonę nebuvau tinkamai atleistas iš vadovo pareigų, todėl vis dar tebesu jos vadovas, nors įmonė parduota prieš 5 mėnesius. Pagal naujas AB įstatymo pataisas, įsigaliojusias nuo 2010 03 01 dienos, galima priverstinai išsiregistruoti (ar atsistatydinti) iš UAB vadovo pareigų. Kaip ir buvo minėta aukščiau, reikia sušaukti akcininkų susirinkimą, kurio metu būtų atleistas vadovas ir paskirtas naujas. Pabrėžiu, kad turi būti paskirtas naujasis vadovas, nes pagal visus teisės aktus, UAB negali būti be vadovo. Mano atveju, aš dariau taip. UAB vieninteliam akcininkui išsiunčiau registruotu laišku atsistatydinimo pareiškimą ir prašymą sušaukti susirinkimą bei susirinkimo darbotvarkę (pagal įstatymus, UAB vadovas turi teisę sušaukti neeilinį susirinkimą, jei jis nebegali eiti savo pareigų arba atsistatydina), kurioje buvo numatyti klausimai susiję su vadovo atleidimu ir naujo paskyrimu. Atkreipiu dėmesį, kad būtina laikytis reglamentuotų terminų sušaukiant susirinkimą. Jei akcininkas neatsilieps į jūsų prašymą, pagal įstatymus galite sušaukti antrą susirinkimą. Jei ir antruoju prašymu akcininkas nereaguos, tada įstatymuose numatyta tvarka einate į JAR'a, nešate visų dokumentų, kuriuos siuntėte, kopijas, patvirtinimą, kad prašymai buvo siunčiami registruotu laišku. Tada JAR'as jau neturės kur dėtis ir per 5 darbo dienas (jei neklystu) išregistruos vadovą iš pareigų ir JAR'e nebebus jokių duomenų apie vadovą (senąjį).
Edmundasr2
Edmundasr2
5
#806611 2010-05-16 18:36 Edmundasr2
Betgi akcininko sprendimą dėl atleidimo jau turiu.Negi jis negalioja? Negi privalau sušaukt 1 akcininko susirinkimą,po to dar pakartot, ir dar kartą eit į registrų centrą? Įstatymas gi reikalauja atvest kitą direktorių,nors jo paieškom užtruktum ir 100 metų.Neradęs įpėdinio-laisvas nebūsi. Už tokius įstatymus kažkas turėtų nešt atsakomybę.Čia gi pažeidžiamos mano teisės.
Donatas95
Donatas95
54
#806656 2010-05-17 07:41 Donatas95 redaguota: 2011-09-11 06-48

Edmundasr2 rašė:

Betgi akcininko sprendimą dėl atleidimo jau turiu.Negi jis negalioja? Negi privalau sušaukt 1 akcininko susirinkimą,po to dar pakartot, ir dar kartą eit į registrų centrą? Įstatymas gi reikalauja atvest kitą direktorių,nors jo paieškom užtruktum ir 100 metų.Neradęs įpėdinio-laisvas nebūsi. Už tokius įstatymus kažkas turėtų nešt atsakomybę.Čia gi pažeidžiamos mano teisės.


Na, kaip ir dauguma įstatymų, šis taip pat nėra tobulas (tokių turbūt niekas nesukurs smile ). Kadangi UAB'as negali būti be vadovo, tai toks įstatymo reikalavimas įpareigoja rasti naują vadovą, nes tik naujasis vadovas gali eiti į JAR'ą ir pristatyti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra vadovas. Kitaip tariant, JAR'e nėra, kaip tokios, išregistravimo procedūros (nebent kraštutinis atvejis, kokį aš minėjau savo pavyzdžiu, kai akcininkas piktybiškai ar dėl aplaidumo nevykdo savo pareigų). JAR'as tik registruoja vadovo pasikeitimą, t.y. keitimą vieną kitu tuo pačiu metu.
Dėl akcininko sprendimo. Iš visko išplaukia, kad akcininko sprendimas neatitinka teisinių reglamentavimų ir turinio reikalavimų, t.y. jūsų atveju sprendime turi būti 2 įrašai:
1. Atleisti jus iš pareigų
2. Paskirti pilietį (-ę) X Y nauju vadovu.
Tik tada naujasis vadovas gali kreiptis į JAR, o šis tokio sprendimo pagrindu gali atlikti atitinkamus veiksmus JA duomenų bazėje.
Deja, įstatymai tokie, kad pakliūni į jų netobulumo labirintus net ir prieš savo valią. Dažnai, norėdamas išsivaduoti iš vieno įstatymo gniaužtų turi naudotis visai kitais įstatymais smile
Prieš 2010 03 01 dienos AB įstatymo pakeitimus priverstinai išregistruoti JA vadovą visai nebuvo galimybės. Dabar valdžia, pamačiusi, kad yra apstu atvejų, kai įmonių vadovai pakliūna į keblias situacijas dėl trečiųjų asmenų, matyt, ir pataisė įstatymą
Edmundasr2
Edmundasr2
5
#809274 2010-05-23 08:38 Edmundasr2
Su džiaugsmu galiu visiems pranešt,kad vistik pavyko ištrūkt iš šios keblios situacijos.Vis tik prikalbinau ( žinoma be gero butelio neapsieita ) tą vienintelį akcininką perimt direktoriaus pareigas.Dabar,kai jau viskas baigės,galiu lengviau atsikvėpt.Antrą kart į tą balą nebebrisčiau.Ačiū visiems už konsultacijas ir už moralinį palaikymą,ir linkiu sėkmės tiems,kurie šiuo metu kapanojasi iš panašios situacijos.Sėkmės visiems
Rolanda
Rolanda
6913
#809282 2010-05-23 11:15 Rolanda redaguota: 2011-09-11 06-48

Edmundasr2 rašė:

Kaip supratau atsidūriau painiame įstatymo voratinklyje, iš kurio ne taip paprasta ištrūkt, o ištrūkt privalau. Čia įžvelgiu akivaizdų žmogaus teisių pažeidimą. Už savo teises kovosiu. Jei nepavyks teisybės rast Lietuvos mastu,kreipsiuos aukščiau. Ačiū Jums už komentarus.
Su pagarba EdmundasTo Edmindasr2:
jei negaila maždaug 200 Lt, paskelbkite vietiniame ir respublikiniame laikraščiuose, kad nuo tada ir tada vienintelio akcininko sprendimu esate atšauktas iš UAB "..." direktoriaus pareigų. Tuos skelbimus saugokite ateičiai, jei kiltų kokių nors problemų su valstybinėmis institucijmis arba kreditoriais. Ir negalvokite apie tai, kas būtų, jei būtų !... smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.
teisybe11
teisybe11
1
#812480 2010-05-31 16:42 teisybe11
Viskas kilo is to, kad JARas eme ir nebeisregistruodavo direktoriu, nustraukusiu darbo santykius, jeigu tie patys nepateikdavo naujuju direktoriu registracijas.
Tai buvo JAR sumanymas. Niekas taciau JAR neigaliojo sitaip elgtis. Tai tik registras, kuris registruoja faktus.
Taciau del sitos padeties kalti ir isejusieji direktoriai, kurie JARo nepagristu veiksmu neskusdavo teismams.
vdj
vdj
20
#982167 2011-09-02 12:19 vdj
Sveiki, planuoju stabdyti UAB veiklą, įmonėje esu ir akcininkas (100 %), ir direktorius, ir dabar jau vienintelis darbuotojas. Įmonės uždaryti nenoriu, gal dar prireiks, bet ir mokesčių mokėti nebenoriu:) Kaip man atleisti save?

Colop
Colop
13656
#982169 2011-09-02 12:25 Colop redaguota: 2011-09-11 07-27

vdj rašė:

Sveiki, planuoju stabdyti UAB veiklą, įmonėje esu ir akcininkas (100 %), ir direktorius, ir dabar jau vienintelis darbuotojas. Įmonės uždaryti nenoriu, gal dar prireiks, bet ir mokesčių mokėti nebenoriu:) Kaip man atleisti save?Rašomas vienintelio akcininko sprendimas.
kuriuo, vienintelis akcininkas Jonas Petraitis nusprendžia iš darbo atleisti ir nutraukti darbo sutartį su direktoriumi Jonu Petraičiu.
vdj
vdj
20
#982170 2011-09-02 12:53 vdj redaguota: 2011-09-11 07-27

Colop rašė:

Rašomas vienintelio akcininko sprendimas.
kuriuo, vienintelis akcininkas Jonas Petraitis nusprendžia iš darbo atleisti ir nutraukti darbo sutartį su direktoriumi Jonu Petraičiu.supratau. JAR'e kaip suprantu, liksiu direktoriumi, nereikia pranešinėti. O gal žinote, kaip mašiną iš įmonės "išimti"? Atsiprašau, kad ne vietoje klausinėju
Colop
Colop
13656
#982173 2011-09-02 13:08 Colop
Dėl JAR`o tai nežinau.
mano nuomone, įmonė negali neturėti direktoriaus.
manau liksite Jūs jar`e vistiek....

Bet čia reikia specialistų klausti.
Nes aš žinau tik tiek, kad jei jar`ą apie naują direktorių informuojate - tai senasis iš ten pradingsta.
vdj
vdj
20
#982175 2011-09-02 13:12 vdj
nieko, galiu pabūti, įmonė gi mano. Tik klausimas, jeigu jau nebebūsiu darbuotojas, tai negaliu iš esmės jos turtu naudotis, konkrečiai, automobiliu. Įmonė niekam neskolinga, tai gal galiu kaip akcininkas pasiimti smile bet čia turbūt ne apskaitos klausimas
Colop
Colop
13656
#982178 2011-09-02 13:17 Colop redaguota: 2011-09-11 07-27

vdj rašė:

nieko, galiu pabūti, įmonė gi mano. Tik klausimas, jeigu jau nebebūsiu darbuotojas, tai negaliu iš esmės jos turtu naudotis, konkrečiai, automobiliu. Įmonė niekam neskolinga, tai gal galiu kaip akcininkas pasiimti smile bet čia turbūt ne apskaitos klausimasApskaitos klausimas.Tik ne mano kompetencijai.
Palaukite kol Jums atrašys specialistai.
Jeigu įmonė neturi darbuotojų , o turi automobilį, tai mano nuomone vienintelis akcininkas nėra įmonės darbuotojas - ir automobilio naudoti negali.
bet nėra neišsprendžiamų dalykų. Patyrę viską moka įforminti - tad palaukite jų nuomonės :) aišku.. šiandien kažkaip nelabai kas yra :))) atostogauja daugelis gal :) smile

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Julian, MB , 306031596
Lubėnų g. 30, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92377
69,2 tūkst. € / 6,94 tūkst. €
TeamIN, UAB , 302851629
Gedimino pr. 45-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
0 € / 0 €
Kiškio ašarėlė, MB , 304848927
Žaliųjų Ežerų g. 26-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12200
38,3 tūkst. € / -23,7 tūkst. €
Eurometas, UAB , 303393095 , PVM k. LT100010497510
Maironio g. 6-1, Kauno m., Kauno m. sav. 44302
134 tūkst. € / 3,95 tūkst. €
GDGM Invest, UAB , 305599884
Sporto g. 50, Marijampolės m., Marijampolės sav. 68110
0 € / 980 tūkst. €
Broomkus, UAB , 302648924
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
1,31 mln. € / 31,4 tūkst. €
Linos namai, UAB , 300038452
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 22A
0 € / -24,8 tūkst. €
KLAIPĖDOS MEDIENA, AB , 240616710 , PVM k. LT406167113
Liepų g. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92100
178 mln. € / 6,06 mln. €
Index-K, UAB , 300549500 , PVM k. LT100002281716
Savanorių pr. 166, Kauno m., Kauno m. sav. 44149
1,05 mln. € / 34,9 tūkst. €
Labdaros ir paramos fondas VEDŲ ŽINIOS , 302705720 , PVM k. LT100007001211
Ežero g. 21-3, Vainotiškių k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 58346
10,5 tūkst. € / 0 €

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2023-01-01
246,21 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €