Mariusces
107
#1311407 2016-03-23 08:45 Mariusces
Gal pagelbėsit tokiu klausimu?? Yra interneto svetainė, ji buvo sukurta dar prieš užregistruojant individualią įmonę kurios veikloje ta svetainė bus naudojama elektroninei prekybai. Aš įsivaizduoju, kad jeigu ji bus naudojama veikloje ta svetainė turėtų būti įtrauktą į turtą kaip nematerialusis turtas. Tikriausiai gali būti ir kaip įmonės pasigamintas turtas, o ar gali būt perduotas kaip savininko įnašas?? Nujaučiu kad nelabai, nes per gerai būtų, bet norėtūs suvokt kaip geriausia daryt. Gal kas buvot susidūrę su panašiom spekuliacijom? :DD

Luka_Paciolis
3722
#1311410 2016-03-23 09:02 Luka_Paciolis

Mariusces rašė:


Gal pagelbėsit tokiu klausimu?? Yra interneto svetainė, ji buvo sukurta dar prieš užregistruojant individualią įmonę kurios veikloje ta svetainė bus naudojama elektroninei prekybai. Aš įsivaizduoju, kad jeigu ji bus naudojama veikloje ta svetainė turėtų būti įtrauktą į turtą kaip nematerialusis turtas. Tikriausiai gali būti ir kaip įmonės pasigamintas turtas, o ar gali būt perduotas kaip savininko įnašas?? Nujaučiu kad nelabai, nes per gerai būtų, bet norėtūs suvokt kaip geriausia daryt. Gal kas buvot susidūrę su panašiom spekuliacijom? :DD

Labas rytas,
IĮ savininko turtas negali būti įtraukiamas į įmonės turto apskaitą, nes šis turtas nebuvo įsigytas už įmonės pinigines lėšas.

Individualios įmonės savininko ir jo šeimos narių turto naudojimas įmonės veikloje yra įforminamas įmonės vadovo arba individualios (personalinės) įmonės savininko įsakymu, kuriame nurodoma:
1. turto pavadinimas;
2. turto apibūdinimas, techniniai-ekonominiai parametrai (plotas, tūris, pajėgumas ir pan.);
3. turto savininkas. Jei turto savininkas nėra įmonės savininkas, nurodoma, koks jo, kaip šeimos nario, ryšys su įmonės savininku;
4. turto vertė, kuri apskaičiuojama iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus turto nusidėvėjimo sumą už laikotarpį iki turto perdavimo naudoti įmonės veikloje. Turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama vadovaujantis PMĮ 18 str. 10 d. nuostatomis. Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto vertė gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis;
5. įmonės veiklos, kurioje turtas bus naudojamas, pavadinimas;
6. turto dalis, naudojama įmonės veikloje (procentais), kuri nustatoma atsižvelgiant į turto rūšį ir ekonominę naudą, kurią turto naudojimas teikia įmonei: naudojant transporto priemones - į įmonės reikalais nuvažiuojamų kilometrų skaičių, naudojant patalpas - į patalpų plotą (tūrį), naudojamą įmonės veiklai, naudojant įrenginius – į įrenginių darbo laiką ir pan. Pasikeitus įmonės veikloje naudojamai turto daliai, įmonės savininkas tą dalį privalo patikslinti (išleisti naują įsakymą, kuriame patikslinama įmonės veikloje naudojama turto dalis).
Per 15 dienų nuo įmonės savininko įsakymo išleidimo du jo egzemplioriai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pagal įmonės registravimo vietą. Vienas šio įsakymo egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu grąžinamas įmonei.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Mariusces
107
#1311414 2016-03-23 09:23 Mariusces
O kaip su turto perdavimo - priėmimo aktu? Pvz. kompą savininkas perdavė įmonei tokiu aktu, kuris buvo įtrauktas į įmonės turtą jo vertę apskaičiavus kaip priklauso pagal įstatymus, o pavyzdžiui automobilį įsakymu, nurodant dalį kuria jis bus naudojamas veikloje ir žinoma šiuo atveju į įmonės apskaitą automobilis nebuvo įtrauktas. Jug gali savininkas perduot įmonei ne tik pinigus bet ir kitokį turtą?

Luka_Paciolis
3722
#1311420 2016-03-23 09:43 Luka_Paciolis redaguota: 2016-03-23 09-46
Skaitykite atidžiai dar kartą mano postą, jokie aktai nerašomi. Rašomas tik įsakymas, pagal šį įsakymą perduotas savininko turtas į apskaitą netraukiamas, tik to turto eksplotacinės išlaidas kalima traukti į įmonės apskaitą.

Pateikiu keletą pavyzdžių:

1 pavyzdys

Individualios įmonės savininkas savo 150 m² name yra įsirengęs įmonės biurą ir parduotuvę. Įmonės vadovo įsakymu nustatyta, kad parduotuvės ir biuro plotas yra 90 m², t.y. įmonės veikloje naudojamo įmonės savininko namo dalis - 60 proc. (90/150 x 100). Viso šio pastato kaina, nurodyta įmonės vadovo įsakyme, yra 250 000 Lt, vadinasi, parduotuvės ir biuro kaina – 150 000 Lt. 2014 metais įmonė remontavo tik parduotuvės ir biuro patalpas ir patyrė 47 000 Lt pastato remonto išlaidų. Kadangi ši suma nėra didesnė kaip 50 proc. įmonės veikloje naudojamų patalpų dalies kainos (sudaro tik 31.33 proc. (47000/150000 x 100), tai 2014 metais prie leidžiamų atskaitymų gali būti priskirtos visos remonto sąnaudos, t.y. 47 000 Lt. Per mokestinį laikotarpį įmonė patyrė 9 000 Lt pastato eksploatavimo išlaidų. Prie leidžiamų atskaitymų gali būti priskirta tik 60 proc., t.y. 5 400 Lt (9000 x 60 /100) eksploatavimo sąnaudų.

2 pavyzdys

IĮ vadovo įsakymu nustatyta, kad IĮ savininko lengvasis automobilis įmonės veikloje naudojamas 50 procentų. Šiame įsakyme taip pat nurodyta, kad pagal gamintojo duomenis šios transporto priemonės benzino sunaudojimo norma yra 10 litrų šimtui kilometrų.
Minėtas lengvasis automobilis iš viso per mokestinį laikotarpį nuvažiavo 30 000 kilometrų. Vadinasi, įmonės sąnaudoms gali būti priskirtos tik 15 000 kilometrų (30 000 x 50 proc.), tenkančios benzino sunaudojimo sąnaudos. Šio automobilio benzino sunaudojimo norma 15 000 kilometrams yra 1 500 (15 000/100 x 10) litrų. Todėl individuali įmonė prie leidžiamų atskaitymų gali priskirti sumą, kurią įmonė faktiškai sumokėjo už 1 500 litrų benzino įsigijimą.

3 pavyzdys

Individualios įmonės vadovo įsakyme nustatyta, kad individualios įmonės savininko šeimos nario krovininis automobilis įmonės veikloje naudojamas 90 procentų. Šios transporto priemonės kaina, nurodyta įmonės vadovo įsakyme, yra 164 000 Lt. Ataskaitinį laikotarpį individuali įmonė krovininį automobilį remontavo 2 kartus: kovo mėnesį už remonto darbus buvo sumokėta 25 000 Lt, o rugpjūčio – 20 000 Lt. Vadinasi, per mokestinį laikotarpį remonto sąnaudos sudarė 45 000 Lt. Kadangi ši suma nėra didesnė kaip 50 proc. transporto priemonės kainos, nurodytos įmonės vadovo įsakyme (sudaro tik 27,44 proc. (45 000 /164 000 x 100), tai remonto darbų kainos dalis, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo įmonės veikloje daliai, gali būti priskirta mokestinio laikotarpio leidžiamiems atskaitymams. Vadinasi, apskaičiuojant ataskaitinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitoma 40 500 Lt (45 000 x 90 / 100) krovininio automobilio remonto sąnaudų suma.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Mariusces
107
#1311441 2016-03-23 10:47 Mariusces
Nu jau net užpanikavau, kad grybų pripjovėm, bet tuose individualių įmonių apmokestinimo ypatumuose taip pat parašyta:
IĮ savininko įnašas įforminamas surašant ir pasirašant pinigų ar kito turto perdavimo dokumentus. Pinigų įnešimo dokumentai įforminami teisės aktų nustatyta tvarka. Kito turto perdavimo dokumentai turi turėti šiuos privalomus rekvizitus: dokumento pavadinimą, datą, IĮ pavadinimą ir identifikacinį numerį (kodą), IĮ savininko vardą, pavardę ir asmens kodą, perduodamo (ar paimamo) turto pavadinimus, kiekius, matavimo vienetus, vertes ir bendrą sumą. Tuo atveju, kai IĮ perduodamas įnašas registruojamas viešajame registre, turto perdavimo dokumentuose turi būti nurodytas turto kodas ar unikalus numeris viešajame registre.

Tuo atveju, kai turtas perduodamas kaip savininko įnašas į IĮ, jis tampa IĮ nuosavybe, todėl savininkas netenka teisės neatlygintinai naudotis šiuo turtu savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

IĮ savininkas turi teisę susigrąžinti kaip įnašą perduotą ilgalaikį turtą arba gauti perduoto turto ekvivalentą kitu turtu ar pinigais.

virbuh
7938
#1311479 2016-03-23 12:01 virbuh

rašė:

Tuo atveju, kai turtas perduodamas kaip savininko įnašas į IĮ, jis tampa IĮ nuosavybe, todėl savininkas netenka teisės neatlygintinai naudotis šiuo turtu savo asmeniniams poreikiams tenkinti.


Ar turite to turto įsigijimo, sukūrimo dokumentus? Ar ta jo suma atitinka IT kainą? Ar tik įmonės veiklai naudosit? Jei viskas yra , taip, tada galima įnašas daryti, kuris bus įmonės turtas, bet amortizacija į leidžiamus nebus galima dėt.

Mariusces
107
#1311492 2016-03-23 12:54 Mariusces

virbuh rašė:rašė:

Tuo atveju, kai turtas perduodamas kaip savininko įnašas į IĮ, jis tampa IĮ nuosavybe, todėl savininkas netenka teisės neatlygintinai naudotis šiuo turtu savo asmeniniams poreikiams tenkinti.


Ar turite to turto įsigijimo, sukūrimo dokumentus? Ar ta jo suma atitinka IT kainą? Ar tik įmonės veiklai naudosit? Jei viskas yra , taip, tada galima įnašas daryti, kuris bus įmonės turtas, bet amortizacija į leidžiamus nebus galima dėt.Tai kas liečia pvz kompiuterį, tai viskas tvarkoj, kompas perduotas praėjus keliems mėnesiams po pirkimo, atskaičius tų kelių mėnesių nusidėvėjimą nuo įsigijimo kainos, reikalingi dokai yra.
O pats pradinis mano klausimas sussijęs su nematerialaus turto perdavimu, tada keblesnis, nes jokių pasigaminimo dokumentų nėra, tikriausia ir vertę nustatyt reikėtų kokio tai turto vertintojo pagalaba, o ir jokios kaip autorinės sutarties ar nuosavybės dokumentų irgi nėra. Tai įsivaizduoju perduot įmonei neišeina, bet jei ta svetainė naudojama pelnui gauti įmonės veikloj ji vistiek vienaip ar kitaip turėtų būti prie įmonės turto ar ne? Kaip daro internetinių parduotuvių savininkai įdomu? Gal yra čia?

nalaila
1060
#1311959 2016-03-25 14:43 nalaila
Sveiki,
IĮ savininko žmoga išsiėmė verslo liudijimą. Veiklos skirtingos.
Kaip dėl PVM ar IĮ ir savininko žmonos pajamos nesumuojamos PVM tikslais apskaičiuojant ribą nuo kada reikia registruotis PVM mokėtoju?

Mariusces
107
#1312594 2016-03-31 13:59 Mariusces
Aš visadar dėl tos savo pasigamintos svetainės. Remdamasis VAS 38 ir 13 nusprendžiau, kad reikia pasigamintą svetainę vest į apskaitą ir į sanaudas ataskaitiniu lakotarpiu. Klausimas išlieka kaip nusistatyt pasigaminimo savikainą? Manau imant pasigaminimui skirtą laiką ir dauginant iš valandinio atlyginimo, tokio pat kokiu paslaugos teikiamos klientams būtų logiškas variantas. Gal kas patarsit kokiu popierium tai galima apiformint? Įsakymu? Ir ar vaidintų čia kokį vaidmenį PVM'as? Dėkoju bičiuliai!!!! :))

Petronele
18341
#1312602 2016-03-31 14:06 Petronele

Mariusces rašė:


Aš visadar dėl tos savo pasigamintos svetainės. Remdamasis VAS 38 ir 13 nusprendžiau, kad reikia pasigamintą svetainę vest į apskaitą ir į sanaudas ataskaitiniu lakotarpiu. Klausimas išlieka kaip nusistatyt pasigaminimo savikainą? Manau imant pasigaminimui skirtą laiką ir dauginant iš valandinio atlyginimo, tokio pat kokiu paslaugos teikiamos klientams būtų logiškas variantas. Gal kas patarsit kokiu popierium tai galima apiformint? Įsakymu? Ir ar vaidintų čia kokį vaidmenį PVM'as? Dėkoju bičiuliai!!!! :))


Jei savininkas pats "pasigamino" svetainę, bijau, kad nelabai išeis sukurti jai vertę, nes jis atlyginimo tai negauna. Į savikainą galima sudėti tik realiai patirtas išlaidas, susigalvoti negalima. Bet galima užsipajamuoti ir su nuline savikaina.

Mariusces
107
#1312620 2016-03-31 14:49 Mariusces
Čia iš 38 VAS:
jei kompiuterių programos (apskaitos, gamybos procesų valdymo ir t. t.),
duomenų bazės, prekių ir paslaugų ženklai, kurie teiks ekonominės naudos ateityje, yra įgyjami, jie
pripažįstami nematerialiuoju turtu, tačiau, jei šie objektai sukuriami įmonėje, jų kūrimo išlaidos
dažniausiai priskiriamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms.


Tai pavyzdžiui jei savininkas sugaišo laiko kurdamas puslapį, o tas laikas galėjo būt naudojamas uždirbti pajamas tai ar ne logiška galvot kad tai būtų kūrimo išlaidos.

Čia toks dalykas kad labai sunku būtų įvertint kada buvo pradėtas gamint, kiek laiko sugaišta ir t.t. bet nėra pasakyta kad pasigaminto turto įtraukt negalima ar kad patiems įvertint savikainą draudžiama, tai realiai mokesčiai negalėtų kabintis.

Petronele
18341
#1312641 2016-03-31 15:23 Petronele

Mariusces rašė:

Tai pavyzdžiui jei savininkas sugaišo laiko kurdamas puslapį, o tas laikas galėjo būt naudojamas uždirbti pajamas tai ar ne logiška galvot kad tai būtų kūrimo išlaidos.


Ne, nelogiška. Jei tavo darbuotojas Petras ar Antanas sukurtų ir tu jam už papildomai sugaištą laiką sumokėtumei 1000 eur, tarkim, nuo šito DU sumokėtumėte priklausančius mokesčius, tuomet tą sumą galima būtų fiksuoti kaip puslapio kūrimo išlaidas. Bėda ta, kad savininkui taip paprastai DU nepaskaičiuosi. O ir prasmės nematau.

Mariusces rašė:

bet nėra pasakyta kad pasigaminto turto įtraukt negalima ar kad patiems įvertint savikainą draudžiama, tai realiai mokesčiai negalėtų kabintis.


Man panašu, kad tu nori "iš lemputės" susigalvoti savikainą ir paskui tą sumą kelti į sąnaudas. Mokesčiai tuomet labai net kabinsis.

Mariusces
107
#1312722 2016-04-01 08:22 Mariusces
Nu panašiai, aišku nenoriu daryti nieko nelegalaus ar spekuliantiško tik nerandu kad niekur būtų konkrečiai apibrėžta tokia sistuacija, kadangi anksčiau neesu susidūręs tai ir domiuosi. Keista kad niekas iš čia esančių nebuvo su tuo susidūręs, juk tiek dabar interneto parduotuvių manau daug jų patys prekybininkai susikuria.
Bet kai viskas taip neaišku tai geriau gal ir palikt iki kol bus visiškai aišku.

Petronele
18341
1   #1312737 2016-04-01 09:58 Petronele

Mariusces rašė:


Nu panašiai, aišku nenoriu daryti nieko nelegalaus ar spekuliantiško tik nerandu kad niekur būtų konkrečiai apibrėžta tokia sistuacija, kadangi anksčiau neesu susidūręs tai ir domiuosi. Keista kad niekas iš čia esančių nebuvo su tuo susidūręs, juk tiek dabar interneto parduotuvių manau daug jų patys prekybininkai susikuria.
Bet kai viskas taip neaišku tai geriau gal ir palikt iki kol bus visiškai aišku.


Žiūrėk paprasčiau. Ar tau tikrai tos vertės reikia? Gali surašyti IT pasigaminimo aktą, įvedimo eksploatacijon aktą ir IT kortelę, kur turto vertė 0 eur. Įsisegti į papkutę ir pamiršti. Užtat visas su el.parduotuve susijusias išlaidas galėsi ramiai traukti į sąnaudas, tikriausiai mokėsi už serverio nuomą, domeną ir pan.

Mariusces
107
#1312746 2016-04-01 10:31 Mariusces

Petronele rašė:Mariusces rašė:


Nu panašiai, aišku nenoriu daryti nieko nelegalaus ar spekuliantiško tik nerandu kad niekur būtų konkrečiai apibrėžta tokia sistuacija, kadangi anksčiau neesu susidūręs tai ir domiuosi. Keista kad niekas iš čia esančių nebuvo su tuo susidūręs, juk tiek dabar interneto parduotuvių manau daug jų patys prekybininkai susikuria.
Bet kai viskas taip neaišku tai geriau gal ir palikt iki kol bus visiškai aišku.


Žiūrėk paprasčiau. Ar tau tikrai tos vertės reikia? Gali surašyti IT pasigaminimo aktą, įvedimo eksploatacijon aktą ir IT kortelę, kur turto vertė 0 eur. Įsisegti į papkutę ir pamiršti. Užtat visas su el.parduotuve susijusias išlaidas galėsi ramiai traukti į sąnaudas, tikriausiai mokėsi už serverio nuomą, domeną ir pan.ačiū, ko gero kažką panašaus reiks ir daryt. Bus ramiau kai kužkur gulės popieriai kuriais bus galima mojuot mokesčam. :)

gintarelis213
96
#1313266 2016-04-06 09:03 gintarelis213
Laba diena, kreipiuosi pagalbos. Bandau perimti IĮ apskaitą, ir kaip visada iškyla klausimų, bet nusprendžiau kreiptis į Jus, o ne į buvusią buhalterę. FR0471 už 2015 m. deklaruojama suma 5000 su 27 kodu. Sąnaudose, mažinančiose pelno mokestį, rodoma 5000 suma kaip savininko darbo užmokestis. Kiekvieną mėn. buvo skaičiuojama Sodrai ir mokama PSD ir VSD. Kažkodėl atrodo, kad tai ne visai teisinga. Ar neturėtų ir galėtų būti suma 3750 deklaruojama 02 kodu, ja galima didinti sąnaudas, o likusią sumą 1250 deklaruoti 27 kodu ? Ačiū už nuomones smile

ilona1975
746
#1313267 2016-04-06 09:11 ilona1975
Labas, IĮ savininkas važiuoja į parodą su savo prekėm į Latviją. Kaip suforminti visas išlaidas? dvi dienas viešbutyje gyvens, kelionė, nario mokestis. Dienpinigių jokių negaliu skaičiuoti nėra DS, gal galiu viską į veiklos sąnaudas ar kaip reprezentaciją?

virbuh
7938
#1313272 2016-04-06 09:21 virbuh

gintarelis213 rašė:


Laba diena, kreipiuosi pagalbos. Bandau perimti IĮ apskaitą, ir kaip visada iškyla klausimų, bet nusprendžiau kreiptis į Jus, o ne į buvusią buhalterę. FR0471 už 2015 m. deklaruojama suma 5000 su 27 kodu. Sąnaudose, mažinančiose pelno mokestį, rodoma 5000 suma kaip savininko darbo užmokestis. Kiekvieną mėn. buvo skaičiuojama Sodrai ir mokama PSD ir VSD. Kažkodėl atrodo, kad tai ne visai teisinga. Ar neturėtų ir galėtų būti suma 3750 deklaruojama 02 kodu, ja galima didinti sąnaudas, o likusią sumą 1250 deklaruoti 27 kodu ? Ačiū už nuomones smileSveiki. Gerai pastebėjote, nes neteisingai padaryta. Žiūrėkite Kiek buvo įmonėje pelno, nesvarbu kurių metų(ar yra 5000)? Nuo kokios sumos kas mėn mokėjo VSD ir PSD, gal nuo MMA, gal gale metų nori nuo visos sumos 5000 damokėti sodrai VSD ir PSD, tada būtų visa suma 5000 leidžiami atskaitymai. Formoje FR471 tada neteisingas kodas, Kaip turi būti bandykit ieškoti.

virbuh
7938
#1313274 2016-04-06 09:23 virbuh

ilona1975 rašė:


Labas, IĮ savininkas važiuoja į parodą su savo prekėm į Latviją. Kaip suforminti visas išlaidas? dvi dienas viešbutyje gyvens, kelionė, nario mokestis. Dienpinigių jokių negaliu skaičiuoti nėra DS, gal galiu viską į veiklos sąnaudas ar kaip reprezentaciją?


Sveiki. Savininkui galit forminti ir skaičiuoti komandiruotpinigius.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.20.4.2#Scroll_600

ilona1975
746
#1313277 2016-04-06 09:40 ilona1975

virbuh rašė:ilona1975 rašė:


Labas, IĮ savininkas važiuoja į parodą su savo prekėm į Latviją. Kaip suforminti visas išlaidas? dvi dienas viešbutyje gyvens, kelionė, nario mokestis. Dienpinigių jokių negaliu skaičiuoti nėra DS, gal galiu viską į veiklos sąnaudas ar kaip reprezentaciją?


Sveiki. Savininkui galit forminti ir skaičiuoti komandiruotpinigius.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.20.4.2#Scroll_600


Ačiū, kad atsiliepėte gal dar kokią nuorodą turit kaip skaičiuoti kokiomis pajamomis remtis jis juk DS neturi


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis