laura9
10683
#365805 2007-01-30 12:15 laura9 redaguota: 2011-09-11 05-16

aromatas rašė:prosas rašė:laura9 rašė:

Jei dirbtas visas mėn. - tada reikia įskaičiuoti ir tą mėnesį.Tikrai taip.

Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį.O jeigu nuo vasario 1d.? smile


Tai vis tiek imi 11,12,01 mėn., tik DU už 02.01 dar paskaičuoji smile

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

RimaM
574
#365840 2007-01-30 12:36 RimaM
DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211825

Žinoti tai, ką žino visi, vadinasi, nieko nežinoti, Žinojimas prasideda nuo to, ko žmonės nežino. R. de Gurmonas

aromatas
499
#365862 2007-01-30 12:53 aromatas redaguota: 2011-09-11 05-16

RimaM rašė:

DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211825
Aciuks visiems smile

naujokiux
1158
#368316 2007-02-06 07:43 naujokiux
Sveiki, reikia jūsų konultacijos. Tokia situacija: vakar įdarbinome vieną darbuotoją, tačiau jis darbe taip ir nepasirodė ir į telefono skambučius neatsako, kaip elgtis tokiu atveju, gal kas patarsite. Ar jį iš katro dabar ir atleisti? Ar dar ko laukti? smile

AČIŪ visiems kas atsiliepsite

Dorota1
13417
#368321 2007-02-06 07:47 Dorota1
o gal jam kas atsitiko atleisti negalit dabar.geriausia daryti įdarbinant žmogu paprašyti jo kad duotu kontaktinio asmensduomenis, mes taip įmonei darom, ir labai patogu jau ne karta mūms pagelbėjo surasti dingusi darbuotoją

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Daivecka
198
#368354 2007-02-06 08:34 Daivecka redaguota: 2011-09-11 05-17

naujokiux rašė:

Sveiki, reikia jūsų konultacijos. Tokia situacija: vakar įdarbinome vieną darbuotoją, tačiau jis darbe taip ir nepasirodė ir į telefono skambučius neatsako, kaip elgtis tokiu atveju, gal kas patarsite. Ar jį iš katro dabar ir atleisti? Ar dar ko laukti? smile

AČIŪ visiems kas atsiliepsite

Statykit pravaikštas, surašykit aktą dėl darbo drausmės šiurkštaus pažeidimo, jam nusiųskit reg. paštu ir atleiskit

Daivecka
198
#368360 2007-02-06 08:36 Daivecka
Gal kas galit patart (gal buvot susidūrę) darbdavio iniciatyva atleidžiamas darbuotojas nesuėjus 3 mėn. bandomam laikotarpiui. Ar jį reiktų atleisti pagal DK 129.2 ? Kada turėtų būt pranešta darbuotojui apie numatomą darbo sutarties nutraukimą?

Tess
20274
#368362 2007-02-06 08:39 Tess redaguota: 2011-09-11 05-17

Daivecka rašė:

Gal kas galit patart (gal buvot susidūrę) darbdavio iniciatyva atleidžiamas darbuotojas nesuėjus 3 mėn. bandomam laikotarpiui. Ar jį reiktų atleisti pagal DK 129.2 ? Kada turėtų būt pranešta darbuotojui apie numatomą darbo sutarties nutraukimą?


www.tax.lt/postt8601.html"> Atleidimas bandomuoju laikotarpiu

aromatas
499
#368366 2007-02-06 08:44 aromatas
Gal kas galetu prikabinti straipsnius atleidimo.Turiu bet manau labai senus. smile

Tess
20274
#368371 2007-02-06 08:48 Tess redaguota: 2011-09-11 05-17

aromatas rašė:

Gal kas galetu prikabinti straipsnius atleidimo.Turiu bet manau labai senus. smile


LR DARBO KODEKSAS

Spanguole
831
#368372 2007-02-06 08:49 Spanguole redaguota: 2011-09-11 05-17

aromatas rašė:

Gal kas galetu prikabinti straipsnius atleidimo.Turiu bet manau labai senus. smile


125 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu
1. Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.).
2. Jei antroji šalis per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas.

126 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui
1. Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį.
2. Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu
1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio.Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.
2. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.
3. Darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (šio straipsnio 1 dalis), tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir kt.
4. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

128 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių
1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).
2. Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo
dienos.

129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės
1. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio Kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.
2. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių.
3. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti:
1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu;
2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje;
3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus;
4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms;
5) amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna;
6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.
4. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, invalidais, darbuotojais, auginančiaisvaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.
5. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį.

Pyktis yra tavo netobulumo išraiška.

Tess
20274
#369063 2007-02-07 11:05 Tess
Priemėm darbuotoją iš darbo biržos. Jis mums netiko. Kokia turi buti atleidimo procedūra?
DS nenurodytas išbandimo lakotarpis nes biržoje neleidžia. Kaip darbuotoją reikia įspėti, prieš kiek laiko? Kokius dokumentus paruošti? Nieko nežinau. Ačiukas.

Soffy
9214
#369068 2007-02-07 11:10 Soffy
Manyčiau, kad reikia klausti Darbo biržoje, jei tas darbuotojas kažkoks ypatingas yra. Tam darbuotojui gali tekti iš naujo nuo nulio registruotis Darbo biržoje, jei neteisingai atleisite.

Eiginta
50
#545832 2008-07-31 10:40 Eiginta
gal galite padėti: jei darbuotojas prašo atleisti iš darbo paskutinę atostogų dieną ( 07,31 d. paskutinė atostogų diena, 08,01 į darbą) ir parašo prašymą atleisti 07,31 d ? ar taip gerai, ar reikia , kad direktorius patvirtintų nuo 08. 01 ar kaip ?

Alina55
11033
#545835 2008-07-31 10:43 Alina55
jei darbuotojas prašo atleisti iš darbo paskutinę atostogų dieną , tai ir atleiskite smile

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Eiginta
50
#545863 2008-07-31 11:15 Eiginta
Kaip geriau patartumėte : atleidžiant iš darbo išmokame 4 mėn dydžio kompensacija už ilgametį darbą, nors darbuotojas išeina savo noru parašęs prašymą. ar forminti kaip išeitinę kompensaciją, ar tiesiog daryti priedą, direktoriaus įsakymu ir viskas ?

Margo48
200
#545876 2008-07-31 11:26 Margo48
Darbuotojas priimtas i darbą 2000.08.01,atostogavo už 2007-2008m iki 07.31,dabar nori išeiti iš darbo nuo 08.04(pirmadienis) Noriu pasitiklinti ar jam už 08.04d mokėti atlyginimą, (yg ir priklausytų ,atleidimo diena yra darbo, 08.01d atleisti negali,atostogos.))ir ar skaičiuot kompensacija už 3k.d.?

jonux
1305
#545882 2008-07-31 11:28 jonux redaguota: 2011-09-11 05-55

Eiginta rašė:

Kaip geriau patartumėte : atleidžiant iš darbo išmokame 4 mėn dydžio kompensacija už ilgametį darbą, nors darbuotojas išeina savo noru parašęs prašymą. ar forminti kaip išeitinę kompensaciją, ar tiesiog daryti priedą, direktoriaus įsakymu ir viskas ?


Savo noru kompensacijos nepriklauso tačiau jeigu yra noras mokėti man atrodo pakaktu įsakymo už ilgametį darbą

Dum spiru,spero(Ovidijus) Kol kvepuoju, vilties nenustoju

Tininga
49389
#545885 2008-07-31 11:30 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-55

Margo48 rašė:

Darbuotojas priimtas i darbą 2000.08.01,atostogavo už 2007-2008m iki 07.31,dabar nori išeiti iš darbo nuo 08.04(pirmadienis) Noriu pasitiklinti ar jam už 08.04d mokėti atlyginimą, (yg ir priklausytų ,atleidimo diena yra darbo, 08.01d atleisti negali,atostogos.))ir ar skaičiuot kompensacija už 3k.d.?


Galite atleisti ir per atostogas, kas sakė kad negalima? O be to, pagal jūsų parašymą 08.01 jau ir ne atostogos.
Kas jo prašyme nurodyta?
Jei jis daugiau neketina dirbti, kodėl norite jam mokėti pinigų?


Alina55
11033
#545888 2008-07-31 11:31 Alina55 redaguota: 2011-09-11 05-55

Margo48 rašė:

Darbuotojas priimtas i darbą 2000.08.01,atostogavo už 2007-2008m iki 07.31,dabar nori išeiti iš darbo nuo 08.04(pirmadienis) Noriu pasitiklinti ar jam už 08.04d mokėti atlyginimą, (yg ir priklausytų ,atleidimo diena yra darbo, 08.01d atleisti negali,atostogos.))ir ar skaičiuot kompensacija už 3k.d.?


Galite atleisti ir paskutinę atostogų dieną, jeigu prašyme nurodyta paskutinė atostogų diena. Arba teks skaičiuoti atlyginimą ir nepanaudotų atostogų kompensaciją.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis