Tess
20296
2   #1321982 2016-06-13 14:50 Tess
Nu tai primeskite tą eurą kur nors ir išlyginkite. smile
Pas mane irgi dažnai šokinėja.

dontcha
2714
#1322205 2016-06-15 12:25 dontcha
Sveiki, ar teikiant finansines ataskaitas registrams reikia kad aiskinamasis raštas būtų pasirašytas direktoriaus?:) smile

Tobulėjimui nėra ribų

Andrius_
77
#1322206 2016-06-15 12:34 Andrius_
Ne.

Tess
20296
3   #1322207 2016-06-15 12:34 Tess
Jau ne kartą buvo užduotas klausimas čia. smile
Kaip supratau, dauguma sega be parašo.

vilite
174
#1322262 2016-06-15 15:58 vilite
anksčiau aš tik su parašais o šiais metais be parašų, nes paskaičiau kad dauguma be parašų teikia , tik vienos įmonės su parašais smile

TOMIISSs
52
#1322593 2016-06-17 23:06 TOMIISSs
Sveiki, Gerb. Kolegos,

Aš čia apsilankau retai tačiau kai perskaičiau tokį VMI pranešimą, parūpo pasidalinti, ar daugiau kas nors esate tokių gavę?
Be to kiek pamenu FA reikia pateikti per 30 dienų nuo akcininkų susirinkimo ir kieno čia kaltė jeigu to susirinkimo dar nebuvo? :)


rašė:

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 str. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 str.3 d., UAB XXXXXXXX (identifikacinis numeris XXXXXXX, toliau - Bendrovė), Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo nedelsdama pateikti 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus.
Dokumentus pateikite iki 2016-06-30.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 146 str. 1 d., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 str. ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 4 d. ir 33 str. 1 d. skundas dėl šio rašto gali būti paduotas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.Va taip va padeda MM įgyvendinti savo teisias ir pareigas :D

19 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai
1. Pagrindiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai yra:
1) padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas;


Turėti skolų - vadinasi jau šį tą turėti.

Gita1
7655
#1322594 2016-06-18 06:41 Gita1
Tai normaliai priklauso priduoti iki birželio 1 dienos, tai jau šiandien dienai 18 dienų vėluojat..
Fa gal ir reikia pateikti per 30 dienų, bet susirinkimas, kuriame tvirtinama FA turi įvykti per 4 mėnesius nuo metų pradžios, tad...

artas71
12731
#1322595 2016-06-18 08:33 artas71

TOMIISSs rašė:


Sveiki, Gerb. Kolegos,

Be to kiek pamenu FA reikia pateikti per 30 dienų nuo akcininkų susirinkimo ir kieno čia kaltė jeigu to susirinkimo dar nebuvo? :)Akcininkų.
ABĮ.
24 straipsnis. Eilinis ir neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
1. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Girele
9663
#1322599 2016-06-18 11:08 Girele
Paprastai - įmonės vadovas 23 str., jei valdyba nesudaryta.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

arosirma
246
#1340227 2016-11-28 11:18 arosirma
Sveiki, o į kurią eilutę reikia rašyti įkūrus įmonę įstatinį kapitalą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje:
24. Sudaryti rezervai, ar
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) ?

MillaJ
859
#1342522 2016-12-18 17:09 MillaJ
sveiki, parašykit prašau, pildant interaktyviai finansinę atskaitomybę ar būtina pačią finansinę atskaitomybę pateikti pdf formatu pasirašytą, ar galima ir nepasirašytą? ačiū.

Protas ir žinios vienas kitą papildo, tačiau nepakeičia.

Tess
20296
#1342525 2016-12-18 18:59 Tess
Jei tvirtinate RC suformuotą FA nereikia.
Bet jei tvirtinama iš pradžių jūsų pvz. excel suformuota, o po to pildote RC, tuomet reikia įkelti su parašais.

Tess
20296
#1349795 2017-02-17 15:41 Tess
Teisingumo ministro įsakymo 1.1 punktu patvirtinti tokie metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai (jei privaloma, pridedamas aiškinamasis raštas ir kiti dokumentai):
1.1.1. Labai mažų įmonių, taikančių finansinės atskaitomybės sudarymo išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys FS0028:
– balansas (trumpas);
– pelno (nuostolių) ataskaita (trumpa).

1.1.2. Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys FS0029:
– balansas (sutrumpintas arba pilnas);
– pelno (nuostolių) ataskaita;
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

...taikančių finansinės atskaitomybės sudarymo išimtis... - čia apie ką? smile

Tess
20296
#1349797 2017-02-17 15:54 Tess
Na man ši ataskaita tamsus miškas. smile
Anksčiau buvo paprastesnės. smile
Reikia taisyklių.
Užstatą ir pinigus rašau "Kitas trumpalaikis turtas" smile smile

Tess
20296
#1349798 2017-02-17 15:55 Tess
O kas tai yra "TRUMPO BALANSO PRIEDAS" smile

Gita1
7655
1   #1349806 2017-02-17 16:35 Gita1
Tess, vadovas rašo berods metinį pranešimą..labai mažoms įmonėms jo rašyti nereikia, bet yra dalys to pranešimo, kurios yra privalomos aprašyti, tai va tas dalis surašot atskiram lape ir jis ir yra balanso priedas. Kas konkrečiai reikia parašyti nurodyta FA įstatyme.

Tess
20296
#1349892 2017-02-20 09:39 Tess
Labai mažos įmonės, rengiančios trumpą balansą ir turinčios standarto 19 punkte nurodytos informacijos, ją pateikia trumpo balanso priede ir nurodo, kad informacija pateikiama trumpo balanso priede. Standarto 19 punkte reikalaujamą atskleisti informaciją labai mažos įmonės gali pateikti tekstu arba lentelėmis.

19. Kai labai mažos įmonės pasirenka rengti trumpą balansą ir todėl nerengia aiškinamojo rašto, jos po trumpu balansu pateikia, jei turi, tokią informaciją:
19.1. Balanse neparodytų finansinių pasižadėjimų, garantijų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto bendras sumas, nurodo visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį.
19.2. Visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus, įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis.
19.3. Įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodo palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, atskirai nurodo įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą.
19.4. Apie savas akcijas:
19.4.1. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir Audito ir apskaitos tarnyba 2 VAS MR / 8 įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro.
19.4.2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro.
19.4.3. Jeigu savos akcijos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, jų apmokėjimą.
19.4.4. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastis.

Tai nurodyta 2-OJO VAS „BALANSAS“ metodinėse rekomendacijose. smile

Serebro
2541
#1349897 2017-02-20 10:00 Serebro
Man turbūt papraščiau bus aiškinamąjį raštą suruošti smile o sakykit labai mažoms nereikia kapitalo pokyčio ataskaitos? O jei tarkim praeitais metais buvo ruošta, tai einamais vis tiek galima pasirinkti neruoštjos?

Tess
20296
#1349898 2017-02-20 10:12 Tess
www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/Metodines-rekomendacijos/2-VAS-MR-pagal-11-redakcija-nuo-20160101.pdf
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/883083f0046f11e588da8908dfa91cac

20 straipsnis. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis
1. Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) balansas arba sutrumpintas balansas;
2) pelno (nuostolių) ataskaita;
3) aiškinamasis raštas.
2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) trumpas balansas;
2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.
3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) balansas;
2) pelno (nuostolių) ataskaita;
3) pinigų srautų ataskaita;
4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
5) aiškinamasis raštas.
4. Mažos įmonės, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių ataskaitų, savo nuožiūra gali rengti šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.
5. Visos šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytos finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.
6. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, jeigu finansinės ataskaitos sudaromos pagal tarptautinius apskaitos standartus.

www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo-apskaitos-standartai/priimti-standartai/
www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo-apskaitos-standartai/metodines-rekomendacijos/

N-pippi
367
#1349958 2017-02-20 15:28 N-pippi
Gal kas jau susidūrė. Pildau FS0029 rinkinį interaktyviai. Šiame rinkinyje yra tiek sutrumpintas, tiek pilnas balansas. Pildau sutrumpintą. Gal kas žino, kaip elgtis su pilno balanso forma, kurios nepildau?Palikt ją tuščią ar kažkaip panaiktinti? Ten yra ir NKPA, ir pinigų srautų ataskaita, kurių irgi nepildau. Bijau kažką prispausti ne taip.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis