medasta
92
#87296 2004-06-03 19:33 medasta
Sveiki, buhai...Žinau, kad Jūs daug žinot, todėl prašau padėkit...Man atrodo, kad šis testukas painokas...Labai ačiū
APSKAITOS TESTAS

1. Kuriais iš šių reikalavimų negalima vadovautis formuojant apskaitinę informaciją?
a) optimizmo
b) optimalumo
c) konservatyvumo
d) patikimumo
2. Kokios iš šių ataskaitų yra finansinės?
a) pelno ataskaita
b) sąskaitų balansas
c) piniginių srautų ataskaita
d) visos
3. Kuris iš paminėtų balanso straipsnių nepriklauso turtui?
a) pastatai
b) skola įmonei
c) ilgalaikė skola bankui
d) žemė
4. Individualios įmonės savininkas:
a) savo turtu atsako už įmonės veiklą
b) savo turtu neatsako už įmonės veiklą
c) nėra teisingo atsakymo
5. Ką rodo pelno ataskaita?
a) padarytas išlaidas
b) grynąjį pelną
c) turtą ir įsiskolinimus
d) padarytas išlaidas ir grynąjį pelną
e) visos ūkinės operacijos
6. Kas sudaro turto įsigijimo išlaidas?
a) sumokėta kaina
b) gauto mainais turto vertė
c) a, b, ir c
d) nėra teisingo atsakymo
7. Kas operatyviai valdo korporaciją?
a) akcininkai
b) direktorių taryba
c) prezidentas ???????
d) nėra teisingo atsakymo
8. Kas finansuoja korporaciją?
a) akcininkai
b) kreditoriai
c) akcininkai ir kreditoriai
d) pelnas
9. Kas priklauso akcininkų nuosavybei?
a) įsiskolinimas tiekėjams
b) įrengimai
c) pelnas
d) iš anksto apmokėta nuoma
10. Kuris teiginys neatitinka dvejybinio įrašo principo?
a) turto sumažėjimas ir padidėjimas
b) nuosavybės padidėjimas ir sumažėjimas
c) turto ir įsiskolinimų padidėjimas
d) įsiskolinimų ir nuosavybės sumažėjimas
11. Kiek sąskaitų gali paveikti 1 ūkinė operacija?
a) vieną
b) dvi ir daugiau
c) tris ir daugiau
d) sąskaitų nepaveikia
12. Kreditorinio įsiskolinimo sąskaitų debete rašoma:
a) turto padidėjimas
b) įsiskolinimo padidėjimas
c) įsiskolinimo sumažėjimas
d) nuosavybės sumažėjimas
13. Nuosavybės sąskaitų kredite rašoma:
a) turto padidėjimas
b) turto sumažėjimas
c) nuosavybės padidėjimas
d) nuosavybės sumažėjimas
14. Kuo bandomasis balansas skiriasi nuo sąskaitų balansų lentelės?
a) sudarymo data
b) duomenų apimtimi
c) operacijų pavaizdavimo būdų
d) nesiskiria
15. Kokiu nuoseklumu sudaromos finansinės ataskaitos?
a) pelno ataskaita-bandomasis balansas-sąskaitų balansų lentelė
b) pelno ataskaita-sąskaitų balansų lentelė-bandomasis balansas
c) bandomasis balansas-pelno ataskaita-sąskaitų balansų lentelė
d) bandomasis balansas-sąskaitų balansų lentelė-pelno ataskaita
16. Kuris terminas nepriklauso apskaitos registrams?
a) korespondencija
b) pagrindinės sąskaitos
c) bendrasis žurnalas
d) visi priklauso
17. Kurie iš šių duomenų nefiksuojami bendrajame žurnale?
a) debeto ir kredito sumos
b) operacijos data
c) sąskaitos balansas įvykus operacijai
d) operacijos turinys
18. Atliekant įrašus sąskaitose fiksuojama:
a) operacijos įvykdymo data
b) operacijos perkėlimo data
c) data neturi reikšmės
19. Sąskaitų plane tikslų sąskaitų pavadinimą nustato:
a) vyriausybė
b) direktorių taryba
c) akcininkų susirinkimas
d) apskaitininkas
20. Kada sudaromas sąskaitų balansas?
a) bet kada
b) kiekvieno mėnesio 31 dieną
c) ūkinių metų pabaigoje ????
d) kalendorinių metų pabaigoje ????
21. Parduotų prekių grąžinimas:
a) mažina pardavimus
b) didina pardavimus
c) didina prekių įsiskolinimą
d) neveikia nei vienos iš minėtų sąskaitų
22. Kredituojant pirkimų nuolaidų sąskaitą debetuojama sąskaita bus:
a) įsiskolinimas tiekėjams
b) pinigai
c) pirkiniai
d) pirkėjų įsiskolinimas
23. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų ir išlaidų suvestinė:
a) turi debeto likutį
b) turi kredito likutį
c) neturi likučio
d) gali turėti debeto ir kredito likutį
24. Kokiais atvejais suteikiama pardavimų nuolaida?
a) kai prekės nekokybiškos
b) kai už prekes apmokama skubiau
c) kai netikęs modelis
d) tam tikrų kategorijų vartotojams
25. Jeigu perkama kreditan, tai debetuojama sąskaita bus:
a) įsiskolinimas tiekėjams
b) įsiskolinimas pirkėjų
c) pinigai
d) pirkimai
26. Kurie iš šių rodiklių naudojami apskaičiuojant parduotų prekių savikainą?
a) pradinės atsargos
b) pardavimai
c) parduotų prekių grąžinimai
d) visi atsakymai teisingi
27. Kuriai iš šių sąvokų priklauso prekių atvežimo išlaidos?
a) pirkimai
b) pardavimai
c) pardavimų išlaidos
d) bendrosios ir administravimo išlaidos
28. Kuriai iš paminėtų sąskaitų neturi tiesioginės įtakos memo?
a) pirkėjų įsiskolinimui
b) įsiskolinimui tiekėjams
c) pinigams
d) nėra teisingo atsakymo
29. Kurios iš minėtų išlaidų priklauso pardavimo išlaidoms?
a) prekių atsivežimo išlaidos
b) palūkanų išlaidos
c) įvairios kontoros išlaidos
d) komiso išlaidos
30. Kurios iš paminėtų išlaidų nepriklauso bendrosioms ir administravimo išlaidoms?
a) įrengimų nusidėvėjimo išlaidos
b) algų išlaidos
c) draudimo išlaidos
d) palūkanų išlaidos
31. Pinigais nepadengti čekiai bankinio suderinimo metu turi būti
a) pridedami prie pinigų likučio banke
b) atimami iš pinigų likučio banke
c) pridedami prie pinigų likučio knygose
d) atimami iš pinigų likučio knygose
32. Neapmokėti čekiai bankinio suderinimo metu turi būti:
a) pridedami prie pinigų likučio banke
b) atimami iš pinigų likučio banke
c) pridedami prie pinigų likučio knygose
d) atimami iš pinigų likučio knygose
33. Kada atliekamas bankinis suderinimas?
a) kai gaunamas banko įrašas ????
b) mėnesio pabaigoje
c) pareikalavus bankui
d) pareikalavus akcininkams
34. Kuriems iš paminėtų operacijų tipų atliekami įrašai bendrajame žurnale?
a) mokesčiui už banko paslaugas
b) neapmokėtiems indėliams
c) indėliams kelyje
d) visiems
35. Pirkėjų abejotinų skolų sąskaita:
a) didina pirkėjų įsiskolinimo
b) mažina pirkėjų įsiskolinimo absoliučią sumą
c) neveikia pirkėjų įsiskolinimo
d) nėra teisingo atsakymo
36. Kada atliekamas koreguojantis įrašas pirkėjų abejotinų skolų sąskaitoje?
a) mėnesio pabaigoje
b) metų pabaigoje
c) kai susikaupė didelė suma
d) kai bankrutuoja vienas iš pirkėjų
37. Kur uždaroma abejotinų skolų išlaidų sąskaita:
a) pelno ataskaitoje
b) sąskaitų balansų lentelėje
c) bandomajame balanse
d) pajamų ir išlaidų suvestinėje
38. Abejotinos skolos įvertintos sąskaitų balansų lentelės metodu. Pradinis likutis sąskaitoje 2200. Apskaičiuota suma 4800. Kokia suma bus nurašyta į abejotinų skolų išlaidas?
a) 2200
b) 2600
c) 4800
d) 7000
39. Abejotinos skolos įvertintos pelno ataskaitos metodu. Pradinis likutis sąskaitoje 1400. Apskaičiuota suma 3500. Kokia suma bus įrašyta į abejotinų skolų išlaidas?
a) 1400
b) 2100
c) 1500
d) 4900
40. Abejotinų skolų sąskaita metų pabaigoje gali turėti likutį:
a) tik debete
b) tik kredite
c) neturi likučio
d) turi likutį bet kurioje pusėje
41. Augant kainoms FIFO duoda:
a) didžiausią pelną ir didžiausią atsargų sumą
b) didžiausią pelną ir mažiausią atsargų sumą
c) mažiausią pelną ir didžiausią atsargų sumą
d) mažiausią pelną ir mažiausią atsargų sumą
42. Augant kainoms LIFO duoda:
a) didžiausią pelną ir didžiausią atsargų sumą
b) didžiausią pelną ir mažiausią atsargų sumą
c) mažiausią pelną ir mažiausią atsargų sumą
d) mažiausią pelną ir didžiausią atsargų sumą
43. Mažėjant kainoms atsargų įkainojimo metodą parenkame norėdami gauti kuo didesnį pelną?
a) konkrečias pirkimo kainas
b) LIFO
c) FIFO
d) Vidutines kainas
44. Kokį atsargų apskaičiavimo būdą naudojant reikalinga prekių sąskaita?
a) neapskaitomų atsargų
b) nuolat apskaitomų atsargų
45. Jeigu prekės savikaina 1500, o jos rinkos kaina 1700, kaip įvertinti prekę pagal LOCAM?
a) 200
b) 1500
c) 1700
d) 3200
46. Kada atliekami patikslinantys buhalteriniai įrašai:
a) kiekvieno mėnesio pabaigoje
b) metų pabaigoje
c) pareikalavus akcininkams
d) kada mažiausias atsargų likutis
47. Pinigų sumokėjimas užrašomas kaip……….kas įgyta bus sunaudojama:
a) per šį laikotarpį
b) ne tik per šį laikotarpį
c) per būsimus ataskaitinius laikotarpius
48. Pinigų gavimas užrašomas kaip pajamos, jeigu tikimasi kad paslaugos bus atliktos:
a) per šį laikotarpį
b) ne tik per šį laikotarpį
c) per būsimus ataskaitinius laikotarpius
49. Apmokant draudimo sutartį debetuojama sąskaita:
a) draudimo išlaidos
b) iš anksto apmokėtas draudimas
c) pinigai
d) pirkėjų įsiskolinimas
50. Priskaičiuojant pastato nusidėvėjimą, kredituojama sąskaita:
a) ……………
b) pastato nusidėvėjimas
c) pastato nusidėvėjimo išlaidos
d) pinigai
51. “N” kompanijoj gegužės mėnesį apskaitoje buvo įrašytos tokios operacijos:
Gegužės 1d. likutis 700vnt. Po 5,0
Pirkimai: gegužės
4d. 300 po 5,2
8d. 300 5,2
13d. 1000 5,1
21d. 400 5,5
29d. 300 5,6
Pardavimai: gegužės
3d. 400 po 9,0
9d. 500 8,5
11d. 300 9,2
23d. 600 8,6
27d. 800 8,7
Reikia apskaičiuoti atsargų savikainą laikotarpio pabaigoje naudojant:
A) FIFO taikant neapskaitomų atsargų metodą
a) 2000
b) 1630
c) 2230
d) 2180
e) nei vienas iš jų
B) FIFO taikant nuolat apskaitomų atsargų metodą:
a) 2230
b) 2180
c) 1680
d) 2000
e) nei vienas iš jų
C) LIFO taikant neapskaitomų atsargų metodą:
a) 2180
b) 2000
c) 2230
d) 1680
e) nei vienas iš jų
D) LIFO taikant nuolat apskaitomų atsargų metodą:
a) 2080
b) 1630
c) 2230
d) 2180
e) nei vienas iš jų
E) Svertinį vidurkį:
a) 2080
b) 2180
c) 2230
d) 1680
e) nei vienas iš jų

astazi
332
#87312 2004-06-03 23:49 astazi
Atleisk už tokį klausimą, bet ar tu lankei to dalyko paskaitas, ar turi konspektus, ar tiesiog gavai testą prieš pat egzaminą? smile

Panašų testą bakalaure (VU KHF) per kažkurį apskaitos dalyką sprendžiau, gal jie visi kažkuo panašūs.
Tai dabar tax'iečiai turėtų daugiau nei 50 klausimų testą tau išspręsti? smile
O tu nė į vieną klausimą atsakymo nesusižvejojai ir pati nežinai? smile

1 klausimas geras - optimizmo principu turbūt visi vadovaujasi, nors gal yra ir tokių, kurie vadovaujasi pesimizmo principu smile

Viso testo tikrai atidžiai neskaitysiu ir nespręsiu.
Kai kurie atsistiktinai parinkti klausimai (už kurių labiau akis kliuvo, ir tiek):
3c, 4a, 9c, 10d, 17c, 19d, 20c, 48a.

O apie FIFO, LIFO, LOCAM, abejotinas skolas, bankinius čekius ir pan tai tikrai siūlau pačiai pasiskaityti konspektus, tokių uždavinių per paskaitas tikrai turėjot būti sprendę.
Naudingiau pačiai išsiaiškinti, nei gauti tiesiog suvirškintas 'raidytes'.

medasta
92
#87403 2004-06-04 10:52 medasta
Aš labai atsiprašau, kad pažeidžiau forumo taisykles... smile Galėjau ir kitaip pasitikslinti dėl šio teksto atsakymų...Tiesiog esu jį išsisprendusi. bet norėjau pasitikslinti, ar gerai tai padariau su žinančiųjų pagalba. Atsiprašau dar kartą, Tomuk...

Ievux1
17
#120366 2004-11-10 19:44 Ievux1
O cia kokio universiteto testas. Gal ir man praverstu. smile

merilda
7
#659966 2009-06-02 14:14 merilda redaguota: 2011-09-11 06-18
gal kas turi visus atsakymus? smile

Individas
8683
#660041 2009-06-02 15:41 Individas
Turim. Ir ką? Esant, mažesniai,nei mažęsniai smegenų masei, galima pasiekti stulbinančiu rezultatų.

Eikite ir ieškokite gėrio.

Tininga
49137
#660049 2009-06-02 15:45 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-18

individas rašė:

Esant, mažesniai,nei mažęsniai smegenų masei....


Taisyklingai būtų - mažesnei. Ir be nosinės. smile


merilda
7
#660099 2009-06-02 16:45 merilda redaguota: 2011-09-11 06-18
na tai gal pasidalintumet ? smile butu gerai pasitikrinti kaip issprendziau ar gerai, o kai kuriu kl ats nezinau smile smile

vovere
26052
#660104 2009-06-02 16:47 vovere
o jūs norite pasakyt, kad per 5 metus beveik visiškai nepasikeitė klausimai? smile

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

merilda
7
#660107 2009-06-02 16:50 merilda
nežinau ar pasikeitė ar ne, aš mokausi egzaminui, ir man šis testas kaip papildoma priemonė smile tik va nėra kaip pasitikrinti smile

Elyte
2860
#660111 2009-06-02 16:52 Elyte
O Jus kiekvieną testo klausimą užduokite tinkamoje temoje su savo atsakymu - gal kas ir atsakys... smile

lada
1127
#660123 2009-06-02 17:01 lada
Ir paskaitykit Pačiolio knygą "Buhalterinės apskaitos pagrindai". Tikrai rasit daug atsakymų.

merilda
7
#660170 2009-06-02 20:15 merilda
Ačiū smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis