artas71
12711
#657333 2009-05-25 21:54 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-17
Savaitės 2009.05.18 - 2009.05.24 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.


SAVAITĖS ĮSAKYMAS


Pagaliau sulaukėm Finansų ministro įsakymo "DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO". Taigi, šiame įstatyme gavome krūvą galvosūkių, kuriuos po kaulelį turime laiko išnarplioti iki 2009 07 01 t.y. iki įsakymo įsigaliojimo, nors niekas kol kas negali garantuoti, ar šio įsakymo VMI netaikysi nuo 2009 01 01 ( būtent tada buvo pakeistas GPM įstatymas). Bendra tvarka - pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal pajamų natūra davėjo šiam turtui įsigyti arba paslaugoms apmokėti turėtas išlaidas, tačiau, kaip dabar madinga, yra išimtys, svarbesnės už pačius principus:
* - gaunant nuosavybėn PM įstatyme nurodytą ilgalaikį turtą arba turtą, kurį gamina ir (ar) parduoda pats pajamų natūra davėjas, ar paslaugas, kurias teikia pats pajamų natūra davėjas, pajamos, gautos natūra, įvertinamos tikrąja rinkos kaina pajamų natūra gavimo momentu;
* - kai toks turtas suteikiamas naudotis , natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais;
* - automobiliams ypatinga išimtis - per mėnesį gyventojo natūra galimai gauta nauda, gali būti įvertinama 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu.
* - nauda, gauta pastatų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens lėšomis (pvz. nuomininko), įvertinama pagal grąžinimo momentu susidariusį grąžinamo turto vertės padidėjimą, ir apskaičiuojama atsižvelgiant į turto nuomininko ar panaudos gavėjo turėtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant ir į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu- pilna laisvė VMI kūrybai;
* - nauda, gauta už be procentinę ar su labai mažomis palūkanomis paskolą, įvertinama atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, naudos gavimo momentas lengvatinių palūkanų išmokėjimas, jei jos nemokamos , paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu, jei paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama – paskutinę mokestinio laikotarpio dieną/.Taigi, jeigu palūkanos faktiškai nėra mokamos, variantų nėra daug ir pajamų natūra gavimo momentas pagal naują įsakymą pasiskirstys taip:
* 1) Jei paskola dalinai grąžinama- pajamų pripažinimo momentas yra paskolos grąžinimo ar jos dalies grąžinimo momentas.
* 2) Jei paskola negrąžinama - pajamos pripažįstamos paskutinę mokestinio laikotarpio t.y. gruodžio 31 dienai.
Spėjame, kad 5 punktu VMI galės naudotis, kaip gąsdinimo priemone. Filosofinės formuluotės tokiuose įsakymuose palieka slogų įspūdį:
* 5. Kai gyventojas turi galimybę naudotis kitam asmeniui priklausančiu …. automobiliu ir asmeniniais tikslais…. Tos galimybės turėjimą ar neturėjimą VMI vertins kiekvienu atveju atskirai, nedetalizuodama, kokie įrodymai turi būti pateikti, kad gyventojas «negalėjo turėti galimybės naudotis automobiliu/turtu asmeniniais tikslais».

SAVAITĖS PRANEŠIMAS


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perspėja: mes jus tikrinsim, ir gal būt truputuką gąsdinsim. Preventyviai. Bei informuoja, kad pastaruoju metu Sodra itin aktyviai bendradarbiauja su VMI, tarp jų ir regioniniame lygmenyje,« organizuojant planinius draudėjų patikrinimus, operatyviai keičiantis statistiniais duomenimis ir informacija apie išaiškintas „Sodros“ įmokų nepriemokas.»Ministro R. Dagio pasirašytame rašte teigiama: „Siekiant glaudesnio visų kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimo regionuose, mūsų nuomone, šiose grupėse turėtų dalyvauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės darbo inspekcijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM vietinių padalinių atstovai“.SADM mano, kad dabartiniu laikotarpiu būtų tikslinga visoms kontroliuojančioms institucijoms suaktyvinti savo veiklą, nukreiptą įvairiems finansiniams pažeidimams išaiškinti. Atskiruose regionuose siūloma rengti koordinuotus kompleksinius patikrinimus, o esant įtarimams – netikėtus operatyvinius reidus, kurie turėtų dar ir prevencinę prasmę.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Seimas pritarė Lito patikimumo įstatymo pakeitimui


Teikiamu projektu siūloma įtvirtinti nuostatą, kad tik Seimui apsvarsčius ir patvirtinus nepaprastų aplinkybių buvimą šalyje, kai nustatyto lito kurso tolesnis išlaikymas žlugdytų nacionalinės ekonomikos stabilumą, Lietuvos bankas, suderinęs su Vyriausybe, galėtų keisti bazinę valiutą ir (ar) oficialų lito kursą. Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad esant šioms nepaprastoms aplinkybėms, Lietuvos bankas, suderinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, gali keisti bazinę valiutą ir (ar) oficialų lito kursą.

Pakeistos Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės


Vyriausybė, siekdama sugriežtinti prekybą maisto produktais turguose, nauju punktu 2.5.4 uždraudė verslo liudijimus turintiems asmenis parduoti žemės ūkio ir maisto produktus gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus. Tai pat pakeistas 54 punktas:draudžiama teikti raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūros ir remonto paslaugas įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo. Šio nutarimo nuostatos įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.


Patvirtintos Valstybinės darbo inspekcijos nuostatos


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus.Šis įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos išskyrus 1 punkte patvirtinti nuostatų 8.3.6 ir 30.6 punktai įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.Dokumentas įdomus ir naudingas susipažinti tuo, kad IV skyriuje aprašyta VDI inspekcijų vykdymo tvarka.


Siūlomi valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai


Seimo narys Vytautas Gapšys pateikė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-370.Seimo nariai pritarė projektui po pateikimo ir pradės jo svarstymo procedūrą.Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Taip pat nutarta dėl šio projekto prašyti Vyriausybės išvados. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – birželio 23 d.Teikiamu projektu siūloma įtvirtinti nuostatą, kad socialinio draudimo įmokos bus neskaičiuojamos nuo atlyginimo, mokamo mokiniams iki 18 metų ir dirbantiems vasarą ne mokslo metų metu.


Seimas: siūlomi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai


Seimo narys K.Daukšys pateikė Pelno mokesčio įstatymo pataisas. Siūloma papildyti 47 straipsnio 2 dalį nauju 3 punktu :
* “3) mokesčio mokėtojas po pirmojo metų ketvirčio vieną kartą gali pakeisti pasirinktą avansinio pelno mokesčio sumos apskaičiavimo tvarką ir iki antrojo metų ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės dienos apie savo sprendimą privalo informuoti mokesčių inspekciją.“ .. bei pakeisti 47 straipsnio 5 dalį:
* “5. Jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 350 tūkst. litų, vienetas mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti neprivalo.”
Taip pat numatyti, kad pakeista avansinio pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. ( PMĮ 51 str.).

Vyriausybė: tikslinami valstybinį socialinį draudimą reguliuojantys teisės aktai


Vyriausybės posėdyje pritarta nutarimų, kuriais tikslinamos Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės ir Apdraustųjų socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, projektams. Jais siekiama suderinti šių teisės aktų nuostatas su įstatymų nuostatomis. Derinant socialinio draudimo įmokas ir išmokas reglamentuojančių įstatymų veikimą, nutarta pakeisti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių punktus, kuriais nustatomas asmens draudimo laikotarpis, kai šis yra draudžiamas nuo pajamų, gautų pagal autorines sutartis, atlikėjo ar sporto veiklos pajamų. Šių asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpis bus nustatomas pagal priskaičiuoto atitinkamo atlygio sumą, nuo kurios sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Jei priskaičiuoto atlygio suma lygi minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumai, draudimo laikotarpis yra vienas mėnuo. Tais atvejais, kai priskaičiuoto atlygio suma yra mažesnė arba didesnė, draudimo laikotarpis yra proporcingai trumpesnis arba ilgesnis.Taip pat siekiant paspartinti netiksliai nuskaitytų lėšų už įsiskolinimus „Sodros“ biudžetui grąžinimą, numatyta, kad jei nurašytos sumos viršija draudėjo įsiskolinimus, skirtumas įskaitomas į būsimąsias socialinio draudimo įmokas arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną grąžinamas draudėjui.Vienas svarbesnių Apdraustųjų socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų pakeitimų, kad nuo 2009 m. spalio 1 d. draudėjai, turintys 10 ir daugiau apdraustųjų asmenų, duomenis teritoriniam „Sodros“ skyriui turės teikti naudodami Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą.


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


LLRI: Laisvės nuo mokesčių diena išaušta gegužės 23 d.


Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia, kad šiemet 142 dienas dirbame valstybei. Laisvės nuo mokesčių diena išaušta gegužės 23 d. 2008 m. Laisvės nuo mokesčių dieną minėjome gegužės 30 d. Pakėlus mokesčius, vis mažiau žmonių juos nori ir gali sumokėti – tuo paaiškinamas sumokamų mokesčių sumažėjimas šiais metais. Sumažėjusi mokesčių našta, deja, yra ne apkarpytos valdžios, bet didelių mokesčių įbaugintų ir į šešėlį pasislėpusių gyventojų bei ekonominės krizės pasekmė.


Sodra: naudinga informacija motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjams


Sodra (kaip ir tax.lt) yra už bombarduota klausimais dėl motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) (vaiko priežiūros) pašalpų skyrimo tvarkos, dydžių ir dokumentų pašalpai gauti pateikimo.Todėl Sodra dar kartą išsamiai aprašė pašalpoms gauti būtino stažo dydžius, pašalpos dydžio apskaičiavimą ir t.t.


VMI paruošė standartizuotą verslo planą, kuris teikiamas norint atidėti mokesčių mokėjimą


VMI standartizuoja reikalavimus keliamus verslo planui tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas prie prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, vadovaujantis Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 14 punktu, turi pridėti verslo planą ir kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad jis turi realių galimybių atsiskaityti su biudžetu. Tokio siūlymo motyvacija — reikalavimai verslo planui nebuvo apibrėžti, siekiama sudaryti prielaidas išvengti nereikalingų mokesčių mokėtojų veiklos trukdžių, be to mokesčių administratoriui suteikta gana plati diskrecija (sprendimo priėmimo laisvė) vertinant pateiktus dokumentus. Verslo aplinkos gerinimo komisija (Saulėtekio komisija) pritarė pateiktiems pasiūlymams dėl verslo plano ir pagrindinės informacijos jame standartizavimo bei paskelbimo viešai. Verslo plano pavyzdį Word formate galite rasti čia.


VMI: mokestinę paskolą verslui nuo šiol galima gauti paprasčiau


VMI prie FM informuoja, kad siekdama sumažinti biurokratinę naštą verslui ir stengdamasi supaprastinti nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo procedūras, parengė standartizuotą verslo planą, kuris reikalingas mokestinei paskolai gauti. ”Mokesčių inspekcija stengiasi prisidėti prie verslo sąlygų gerinimo, išvengiant nereikalingų mokesčių mokėtojų veiklos trukdžių. Šiuo laikotarpiu mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo klausimai aktualūs daugeliui verslininkų, todėl stengiamės jiems šią procedūrą supaprastinti ir padaryti ją kuo skaidresnę,” – teigia VMI prie FM Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Virvilienė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#659793 2009-06-01 21:50 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-18
Savaitės 2009.05.25 - 2009.05.31 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.


SAVAITĖS DISKUSIJA


Finansų ministro įsakymas "DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" pretenduoja tapti:
* a) šių metų valdžios žioplumo ir mokesčių sistemos nesupratimo apofeozu (lot.- geriausiu pavyzdžiu);
* b) įmonių kankinimo įrankiu, kai galimai gautos pajamų sumas kiekvienos apskrities VMI skaičiuos pagal tos apskrities VMI pareigūnų nustatytas galimo įmonių darbuotojų naudojimo asmeniniai tikslais normas.
Kaip ir su standartizuotu verslo planu, prognozuojama, kad mokesčių administratoriui bus «suteikta gana plati diskrecija (sprendimo priėmimo laisvė) vertinant pateiktus dokumentus» ir apskaičiuojant pajamų natūrą dydį.
Į šią siaubingai kvailą tvarką reikia žiūrėti per GPMĮ prizmę.Taigi: 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama: 3) asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas, ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos;
Situacija:darbuotojas panaudos būdu/išnuomavo įmonei automobilį tam, kad jis būtų naudojamas įmonės tikslais. Pagal Tvarką pats automobilio buvimas įmonėje sukuria teorinę galimybę šiuo automobiliu naudotis ir asmeniniais tikslais, nepriklausomai nuo to ar gauna iš to nuomos pajamas ar ne (panaudos atveju). Atidžiau panagrinėkime 5-ą punktą:5. Kai gyventojas turi galimybę naudotis kitam asmeniui priklausančiu (valdomu nuosavybės ar patikėjimo teise, pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, išsinuomotu, gautu panaudos pagrindais, taip pat valdomu kitais teisės aktuose numatytais pagrindais) automobiliu ir asmeniniais tikslais. Panašu, kad šiame sakinyje trūksta žodžių «priklauso nuosavybes teise». Darbuotojo išnuomotas ar panaudos būdu perduotas automobilis ir toliau jam priklauso. Nuomos atveju gaunamos pajamos ir mokamas mokestis. Panaudos atveju mokestis nemokamas, tačiau naudą gauna įmonė, o ne darbuotojas, todėl apie pajamų natūrą apmokestinimą kalbos neturi būti.Sutikite,kad nelogiška būtų už asmeninį automobilį, kurį naudoji ir asmeniniais tikslais, pripažinti savininkui pajamomis natūra. Kitas variantas iš darbuotojo gautą automobilį nuoma/panauda naudoja ne savininkas, o kitas asmuo - tokiu atveju tikrai gali būti pajamos natūra, nes automobilis «priklauso» kitam asmeniui.

SAVAITĖS CITATA


Raimundas Kuodis, bankininkas: «Opozicija bando suversti visas problemas atskiruose ūkio sektoriuose gana nereikšmingiems mokesčių pakeitimams».

Komentaras: taip R. Kuodis, kuris artėjančiuose Europarlamento rinkimuose yra įrašytas į konservatorių sąrašą, aršiai gina valdančiosios partijos sudarytos vyriausybės ekonomikos politiką. Tai tas pats asmuo, kuriam individuali veikla, individuali įmonė, verslo liudijimas ir autorius yra verslavimo būdai, kuriuos reikia išnaikinti.Keista, kad tokius asmenis TSKD deleguoja į Europos parlamentą, kuris propaguoja (oficialiai ir dažnai) paramą smulkiam verslui.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeistos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės


Socialinio draudimo įstatymas pakeistas jau senokai, bet taisyklių pakeitimų teko luktelėti. Šiame nutarime pakartotos VSDF įstatymo nuostatos. Dauguma pakeitimų nebus naujiena:
* 1) nustatytas autorių, sportininkų, atlikėjų socialinio draudimo laikotarpis, priklausomai nuo įmokėtų įmokų;
* 2) padaryti kiti pakeitimai, nurodant kaip ir kada už autorius, sportininkus ir atlikėjus turi būti mokamos įmokos;
* 3) 20.13 punktas labai įdomus ir reikalauja atskiro dėmesio: jei vykdote veiklą įsigijus verslo liudijimą, tačiau vykdote ir kitą veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo;
* 4) autorinės įmokas panaikintos kai išimtis, kada VSD įmokos neskaičiuojamos.
Yra nemažai ir kitų pakeitimų kurie tiesiog yra suderinimas su Įstatymu.


Pakeistas nutarimas dėl apdraustųjų valstybinių soc. draudimu ir išmokų gavėjų registro nuostatų


Vyriausybėpakeitė nutarimą Nr. 435 «Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo». Registras kaups ir rinks (ir dabar jau tai daro, tiesiog nutarimas pavėluotas) informaciją ir apie autorius, sportininkus, atlikėjus ir jų draudžiamąsias pajamas ir įmokas. Blogoji naujiena yra tokia:
* „251. Draudėjai, turintys 10 (dešimt) ir daugiau apdraustųjų asmenų, duomenis, nurodytus šių Nuostatų 25 punkte, teritorinei registro tvarkymo įstaigai teikia per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, …. Socialinio draudimo pranešimai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.“
Taigi nurodoma prievole ne tik teikti per EDAS, bet ir pirkti el. parašą.Ši nuostata bus taikoma nuo 2009 m. spalio 1 d.


Papildyti įmokų kodai


Papildytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas: „Valstybinių gamtos išteklių mokestis“ skyriaus „Didesnio tarifo mokestis (bauda už gamtinių išteklių išgavimo limito viršijimą) 5381 5383 5384 5385 – – –“ įmokų eilutė yra tokia:„Už nedeklaruotą ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį 5381 5383 5384 5385 – – –“;1.2. Išdėstome Sąrašo „Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos – – – – – – 5449“ skyrių-įmokų eilutę taip:„Už elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą – – – – – – 5449“.Nustatyta, kad Sąrašo pakeitimai taikomi po 15 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.


Vyriausybė pakeitė medikų atostogų trukmę


Vyriausybė nutarė suvienodinti praktiškai visų medikų atostogas, kai kuriems iš jų atostogos gerokai patrumpėjo. Vyriausybė pakeitė asmenų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmę, patvirtintą LR Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3375; 2004, Nr. 19-585): Vienas iš pakeitimų - 4 punktas.„4. Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantys darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, dirbantys įmonėse, įstaigose ir organizacijose, – 36 kalendorinės dienos.“Šiuo nutarimu nustatytos trukmės kasmetinės pailgintos atostogos taikomos, kai šios atostogos suteikiamos už darbo metus, kurie tęsiasi ar prasideda po 2009 m. birželio 1 dienos.

Vyriausybė: pailginta daugelio medikų darbo savaitė


Vyriausybės pakeitėDarbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“. Pakeistas 6 punktas:„6. Sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo savaitė.“ Pripažinti netekusiais galios 7, 8, 8(1) ir 9 punktai.


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


Vyriausybė teikia pasiūlymus verslui skatinti


Trečiadienį vyriausybės posėdyje pritarta tokiems pasiūlymams:
* 1. Mokesčių laiku nesumokėję verslo subjektai, kuriems yra skolingos valstybės institucijos, bus atleisti nuo delspinigių mokėjimo. (Savivaldybės čia neįeina, todėl, jei skolinga savivaldybė būkim ramūs- delspinigius skaičiuos)
* 2.Įmonę įsteigti nuo šiol užteks 1000 litų, iki šiol įstatinis kapitalas turėjo sudaryti 10 tūkst. litų. Ateityje reikalaujamas įmonės įstatinio kapitalo minimumas turėtų būti tik vienas litas. (kažin kada sulauksim -reikia keisti ABĮ. O žioplinėjantis seimas vargu ar spės iki rugsėjo).
* 3.Netaikyti pelno mokesčio iš užsienio bankų paimtoms palūkanoms, šio siūlymo realizavimas atveria kelius įmonėms skolintis ne tik Lietuvoje.
(kažin kada sulauksim -reikia keisti PVMĮ. O išgerinėjantis seimas vargu ar spės iki rugsėjo).
* 4.Numatoma atidaryti „žaliąjį koridorių“ - PVM permokos grąžinti per 5 darbo dienas.(Matyt ne visiems ir ne visada- gal tik DMM (didiesiems mokesčių mokėtojams bei krištolo tyrumo įmonėms - t.y paskutinius 5 metus be delspinigių ir pradelstų mokėjimų)
* 5.Vyriausybė panaikina 4 licencijas: antspaudų gamybos, priešgaisrinės įrangos gamybos, bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų bei netauriųjų metalo laužo ir atliekų, skirtų realizuoti, supirkimo.
(Taigi, kiekvienas galėsim pasigaminti spaudą- kokį tik pageidausim. Siūloma Specialiai Sodrai Kauno skyriui pasigaminti spaudą su užrašu Kaunas - nesvarbu , kur įmonė yra registruota).
* 6.Įmonės taip pat bus išvaduotos nuo varginančio kelionių lapų ir reprezentacinių išlaidų apskaitos dokumentų pildymo, jei pačios nenuspręs kitaip. Įmonės pačios gali nustatyti, kaip turi būti įforminama kelionė ir degalų bei kitų medžiagų sunaudojimas.(Nepulkim ploti. O kaip dėl pajamų natūra? Be lengvojo automobilio kelionės lapo 0.75% nuo vertės pajamų natūra yra garantuoti. )
…. Su Saulėtekio komisijos veikla, siūlomais sprendimais ir darbo rezultatais galima susipažinti Ekonomikos skatinimo planui skirtoje interneto svetainėje www.skatinimoplanas.lt


Sodra: mūsų tikslas – ne tėvų persekiojimas, bet teisėto motinystės (tėvystės) pašalpos paskyrimo užtikrinimas


Sodra, reaguodama į spaudoje vis dažniau pasirodančius straipsnius apie motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų persekiojimą, pateikė spaudai kontrargumentus.Pripažinusi, kad tai rimta problema, «kuriai tiek „Sodros“, tiek ir teisėsaugos specialistai skiria daug pastangų, siekdami užtikrinti, kad motinystės (tėvystės) pašalpos būtų skiriamos teisėtai. Todėl „Sodros“ inicijuojami tyrimai dėl galimo piktnaudžiavimo pašalpomis neturėtų būti vertinami kaip būsimųjų tėvų persekiojimas, tuo labiau, kad taip vadinamojo „persekiojimo“ burbulas spaudoje gerokai išpūstas. Nejaugi visi turime užsimerkti, kai akivaizdžiai matome neteisybę ar net piktnaudžiavimą. Per 2008 m. ir 2009 m. I ketvirtį Fondo valdybos teritoriniai skyriai iš viso paskyrė virš 33 tūkst. motinystės (tėvystės) pašalpų. Iš jų 1110 atvejų Fondo valdybos teritoriniams skyriams sukėlė įtarimų (3,3 proc.). Tačiau ikiteisminis tyrimas pradėtas tik dėl 250 atvejų, kas sudaro tik 0,76 proc. visų motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų skaičiaus. Pabrėžiame, jog įtarimą dėl draudžiamųjų pajamų galimo dirbtinio padidinimo sukelia ne motinystės (tėvystės) pašalpos dydis. Jeigu asmuo, dirbdamas labiau kvalifikuotą ar geriau apmokamą darbą, gavo dideles pajamas, nuo kurių buvo mokamos socialinio draudimo įmokos, tai tikrai nereiškia, kad šis asmuo neabejotinai atsidurs po „Sodros“ „padidinamuoju stiklu“. Analizuojant draudėjo pateiktus pirminius dokumentus, įtarimą dėl galimo sukčiavimo kelia nukrypimas nuo schemos: darbo užmokestis – įmokos – socialinės garantijos. Pavyzdžiui, įtarimą dėl galimo piktnaudžiavimo pašalpomis „Sodrai“ sukeltų faktas, kad įmonė nevykdo veiklos, o nurodytos apdraustojo pajamos yra ženkliai padidintos. Atkreipiame dėmesį, kad „Sodra“, nagrinėdama dokumentus dėl galimo piktnaudžiavimo pašalpomis, situaciją aiškinasi ne tiesiogiai su pašalpos gavėju (mama ar tėčiu), bet su darbdaviu. Darbdavys yra atsakingas už laiku apskaičiuotas ir sumokėtas socialinio draudimo įmokas bei teisingų duomenų pateikimą apie apdraustuosius asmenis. Tik nuo darbdavio priklauso, kokie apdraustojo duomenys deklaruojami „Sodrai“. Jeigu asmeniui kyla įtarimas, visą informaciją apie save (draudžiamąsias pajamas, išmokas (pašalpas), įmokas ir t.t.) jis gali gauti Fondo valdybos teritorinio skyriaus specialistui pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba „Sodros“ internetiniame puslapyje www.sodra.lt/ Elektroninės Valdžios Vartų portale. Tik teisėsaugos institucijoms priėmus sprendimą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar laikino nuosavybės teisės į pašalpą apribojimo, Fondo valdybos teritoriniai skyriai priima atitinkamus sprendimus. Visais atvejais, kai dėl paties darbo fakto nekyla jokių abejonių, toliau yra mokama minimali pašalpa (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų). Nepasitvirtinus įtarimams (pagal teisėsaugos institucijų išvadas), visoms mamoms išmokamos susidariusios pašalpų nepriemokos. Ir visa tai tik labai atskiriems atvejams.


Vyriausybė: Individualių įmonių įstatyme – naujos galimybės


Vyriausybė, įgyvendindama verslo saulėtekio iniciatyvas, trečiadienio posėdyje pritarė Individualių įmonių įstatymo pakeitimų projektui, kurio tikslas – įtvirtinti galimybę individualios įmonės nuostatus rengti supaprastinta tvarka. Projekte numatyta, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtintų nuostatų pavyzdinį modelį – pavyzdinius nuostatus, kuriais galėtų pasinaudoti individualias įmones steigiantys fiziniai asmenys ar nuostatus keičiantys individualių įmonių savininkai. Taip būtų sumažinta su individualių įmonių steigimu ir jų registravimu Juridinių asmenų registre susijusi administracinė našta bei pagerintos verslo sąlygos. Įgaliojimus tvirtinti pavyzdinius nuostatus numatoma suteikti Ūkio ministerijai, suderinus su Teisingumo ministerija. Įstatymo pataisų projektas teikiamas Seimui.


VMI:individualios veiklos neįregistravęs vilnietis biudžetą papildys 10,1 mln. litų


Vilniaus VMI prie FM informuoja, kad vienas vilnietis per paskutiniuosius trejus metus su savo dukra ir sūnumi sudarė šešis žemės sklypų ar sklypų su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu dovanojimo sandorius. Netrukus šis turtas buvo parduotas. Patikrinimo metu įrodyta, kad dovanojimo sandoriai sudaryti siekiant mokestinės naudos, t.y. vengiant individualios veiklos požymių ir gautų pajamų apmokestinimo. Be šių sandorių, vilnietis sudarė 17 žemės sklypų įsigijimo ir 4 žemės sklypų pardavimo sandorius. Patikrinimo metu nustatyta, kad šis vilnietis iš individualios veiklos gavo beveik 28 mln. litų pajamų. Jam priskaičiuota daugiau kaip 10,1 mln. litų gyventojų pajamų, pridėtinės vertės mokesčių bei delspinigių. „Siekiant išvengti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėjimo nuo individualios veiklos pajamų gana populiaru įforminti tarpinius nekilnojamojo turto dovanojimo tėvams ar vaikams sandorius, vėliau tą turtą iškart parduodant“, — pasakojo Vilniaus AVMI I patikrinimų skyriaus vedėja Vitalija Remeikienė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#662196 2009-06-08 21:14 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-18
Savaitės 2009.06.01 - 2009.06.07 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.

SAVAITĖS CITATA


«VMI prie FM pažymi, kad kito asmens lėšomis už gyventoją sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos nepripažįstamos pajamomis natūra. Mokestį išskaičiuojančio asmens (pajamų natūra davėjo) nuo pajamų natūra į biudžetą už gyventoją sumokėti mokesčiai jam kompensuojami gyventojo ir pajamų natūra davėjo susitarimu. Įmonės mokesčiai negali būti kompensuojami.»

Komentaras: ši citata paimta iš čia.Neabejojame, kad daugelis įmonių buhalterių turi tiek raštiškus VMI atsakymus, tiek pačios VMI komentarus, kur nuomonė buvo išdėstyta kitokia: pajamomis natūra nepripažįstama tik įmonės lėšomis sumokėtas gyventojų pajamų mokestis.Ką gi, ir toliau skęstame mokesčių sistemos pertvarkos betvarkėje, kai kas savaitę gaunam kitokius komentarus, prieštaraujančius ankstesnei, raštiškai išdėstytai nuomonei….SAVAITĖS KOMENTARAS


Finansų ministro įsakymas "DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" yra ir toliau įnirtingai komentuojamas: tiek politikų ir vyriausybės, tiek verslo visuomenes bei apskaitos darbuotojų.Kaip atsvarą ar gelbėjimosi ratą šiam beviltiškai kvailam įsakymui vykdyti VMI prie FM pateikė komentarą bei davė naudingų patarimų, kaip elgtis, kad nebūtų švaistomasi papildomų mokesčių priskaičiavimo vėzdu.Iš VMI komentaro:«GPMĮ nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei gyventojui yra suteikta teisė naudotis tarnybiniu automobiliu ne tik darbo, bet ir asmeniniais tikslais. Taigi darbdavys (pajamų natūra davėjas), siekdamas tinkamai įgyvendinti GPMĮ, turėtų savo nuožiūra nustatyti, ar darbuotojai turi teisę naudoti tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais. Jeigu tokios teisės darbdavys nesuteikia, tai ir prievolė apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nekyla

SAVAITĖS MALDA


Kalbama tada, kai, po VMI apsilankymo jūsų įmonėje nebus priskaičiuoti papildomi mokesčiai dėl lengvųjų automobilių naudojimo, atsižvelgiant į naują «Pajamų natūrą įvertinimo» tvarką.
* Ačiū visagaliam FinMinui.
* Tebūnie tavo ir tavo tarnų iš VMI protinga valia,
* Tiek ministerijoje, tiek įmonėse
* Vardan Debeto ir Kredito, GPM ir .
* Te padeda mums Pajamos natūra, Mokestinis tyrimas ir Rinkos kaina.
* Amen.

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Nauja redakcija išdėstyti Draudimo priežiūros komisijos nurodymai dėl pinigų plovimo užkirtimo


Pakeistas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. N-68 „Dėl draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 37-1221). Nurodymai išdėstyti nauja redakcija.Nutarimas aktualus draudimo įmonėms bei draudimo tarpininkams (brokeriams).


VMI: pajamų natūra apmokestinimas, kai gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka


VMI toliau komentuoja (pilną nesąmonių) pajamų natūra įvertinimo tvarką . Nuo 2009-01-01 pagal GPMĮ ( 9 straipsnio nuostatas pajamomis natūra yra pripažįstama nauda, kai gyventojas (pajamų natūra gavėjas) už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka*. Ši nuostata taikoma, kai paskola ar kreditas yra gauti tiek iš juridinio asmens (banko ar kt. kredito įstaigos ar įmonės), tiek iš fizinio asmens. Paskolos davėju (pajamų natūra davėju) gali būti tiek darbdavys, tiek asmuo, su kuriuo gyventojas nėra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Kokia yra suteikto kredito ar paskolos paskirtis — pajamų natūra nuostatų taikymui taip pat neturi reikšmės, išskyrus tą atvejį, kai gyventojas gauna naudą iš darbdavio pagal iki 2009-01-01 jo suteiktą kreditą arba paskolą gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti. Tokiu atveju gyventojo gauta nauda (kaip ir iki 2009-01-01) nepripažįstama pajamomis natūra. Pagal paskolos ar kredito sutartį (nesvarbu kokios paskirties), sudarytą po 2009-01-01, gauta nauda yra pripažįstama pajamomis natūra.Toliau yra pateikti pavyzdžiai, kada gyventojas gauna pajamas natūra, o kada- ne.
* iki 2008-12-31 gyventojo gauta nauda dėl lengvatinės ar be procentinės paskolos nebuvo pripažįstama pajamomis natūra.


Pakeistas nutarimas dėl apdraustųjų valstybinių soc. draudimu ir išmokų gavėjų registro nuostatų


Papildytas Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502). naujai išdėstytas 34 punktas (papildytas 3 pastraipa):34. Taisyklių 33 punkte nustatytais atvejais atskiri mokesčių mokėtojo prašymai (pvz., dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės pateikimo) gali būti neteikiami. Kai atitinkamo mokesčio deklaracijos pateikimo tvarka (pvz., pelno nesiekiantis vienetas gali būti atleidžiamas nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo) arba atskiras VMI prie FM viršininko įsakymas numato, mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą (pavyzdys išdėstytas Taisyklių 3 priede) ir papildomus, AVMI pareikalautus, dokumentus. Prašyme turi būti nurodytos teisės aktuose nustatytos priežastys, dėl kurių prašoma atleisti, ir mokestiniai laikotarpiai, kuriais laikinai nebus teikiamos deklaracijos.Pelno nesiekiantys vienetai laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, netaikant Taisyklių 39, 40 ir 42 punktuose numatytų procedūrų. Pelno nesiekiančio vieneto prašyme nurodyta informacija įrašoma į Mokesčių mokėtojų registrą.“T.y šiuo įsakymo pakeitimu pelno nesiekiančio vieneto prašymo pateikimo atveju nebus:
* - patikrinta, ar pateikti visi reikalingi dokumentai;
* - taikoma 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos sprendimo priėmimo atidėjimas;
* - išduodama pateikimo forma FR1037, kuria patvirtinimas ar nepatvirtinamas deklaracijų pateikimo atidėjimas .

Vyriausybė: atidėtas nutarimo, kuriuo pailginta darbo savaitė, įsigaliojimas


Po medikų protestų, vyriausybė atidėjo nutarimo, kuriuo buvo padidinta darbo savaitė ( nuo 36 iki 38 valandų), įsigaliojimą. Pakeitimu nustatoma, kad nutarimas įsigalios nuo 2009.07.01.


Kultūros ministerija: sumažinti limitai tarnybiniams mobiliesiems telefonams


Kultūros ministro įsakymu sumažinti limitai tarnybiniams mobiliesiems telefonams - pakeistas 2007 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-676 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo tarnybiniams mobiliesiems telefonams“ (Žin., 2007, Nr. 119-4872) 1 punktas. Dabar šių išlaidų suma negali viršyti 0,3 procento įstaigoms patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.Įsakymas įsigalioja nuo 2009.05.31

Papildyti įmokų kodai


Papildyta įmokų eilutė skyriuje,,Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ po įmokų eilutės ,,Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos iki 2005-08-01 mokestinio patikrinimo metu – – 1914 1915 1916 1917 –“ :
* ,,Asmenų, kurie moka 3 minimalių mėnesinių algų dydžio įmoką – – – – – – 1959“.


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


Vyriausybė: bus naikinamas reikalavimas notariškai tvirtinti dokumentų kopijas ir parašo tikrumą


Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos pateiktiems įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pakeitimams, kuriais panaikinamas reikalavimas notariškai tvirtinti dokumentų nuorašus ir išrašus bei asmens parašo dokumentuose tikrumą.Balandžio pabaigoje nusprendusi, kad šių notarinių procedūrų turi būti atsisakoma, Vyriausybė įpareigojo visas institucijas peržiūrėti savo reguliavimo srities aktus ir parengti atitinkamus jų pakeitimo projektus. Teisingumo ministerija pateikė šešių įstatymų ir dviejų Vyriausybės nutarimų projektus, kuriems šiandien buvo pritarta. Vyriausybės nutarimų dėl nekilnojamojo turto nuostatų patvirtinimo ir Hipotekos registro nuostatų patvirtinimo pakeitimai įsigalios artimiausiu metu, o pateiktus Seimo rinkimų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Kredito unijų įstatymo, Kooperatinių bendrovių įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimus dar turės patvirtinti Seimas.


Vyriausybė: įkeisti turtą bus galima greičiau ir paprasčiau


Vyriausybė teiks Seimui įstatymų pakeitimų projektus, kuriuos priėmus bus galima greičiau ir paprasčiau įregistruoti turto įkeitimo sandorį, paprastesnė taps paskolų įmonėms išdavimo tvarka, palengvės teismų darbas. Šiuo metu įstatymuose nustatyta, kad asmenys ar įmonės gali įkeisti tiek kilnojamą, tiek nekilnojamą turtą. Įkeičiant pastarąjį, reikia sudaryti hipotekos sandorį ir jį užregistruoti hipotekos registre. Prieš įregistruojant, nekilnojamo turto įkeitimo sandorio teisėtumą dar tikrina notaras ir hipotekos teisėjas. Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, toks dvigubas patikrinimas yra visiškai nereikalingas ir papildomai apkrauna teismus darbu, todėl planuojama nustatyti, kad šiuo sandorius tvirtins tik notarai.


Sodra: socialinių išmoku statistika


Sodra informuoja, kad remiantis jos duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį motinystės (tėvystės) pašalpa, kol vaikui sukaks dveji metai, vidutiniškai per mėnesį buvo mokama 43 740 asmenų, iš jų 2660 sudarė vyrai. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laiku iš 29850 motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų vyrų buvo 990. Taigi lyginant paskutiniųjų ir šių metų duomenis, vyrų, pasinaudojusių teise į motinystės (tėvystės) pašalpas, skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – 2008 m. pirmąjį ketvirtį vyrai sudarė 3,32 proc., o 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu – 6,08 proc. visų motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų. 2007 metais, kai motinystės (tėvystės) pašalpa buvo mokama iki vaikui sukaks 1 metai, ši pašalpa vidutiniškai per mėnesį buvo skiriama 16900 gavėjų, iš jų 480 arba 2,84 proc. sudarė vyrai. 2008 m., motinystės (tėvystės) atostogas prailginus iki 2 m., vyrų padaugėjo 4,35 proc. – iš 37 500 motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų vyrų buvo 1630.


VMI tinklalapyje – išsami informacija užsienio investuotojams


VMI informuoja, kad siekdama užsienio investuotojams padėti plėtoti verslą Lietuvoje, pateikia visą jiems aktualią informaciją interneto svetainėje www.vmi.lt. Mokesčių mokėtojai apsilankę VMI interneto svetainėje naujame skyrelyje „Investuotojams“ galės rasti informaciją apie veiklos įteisinimą Lietuvoje, mokesčius, jų deklaravimą, sumokėjimą bei tarptautinius susitarimus.Informacija užsienio investuotojams skelbiama ir angliškoje interneto svetainės versijoje, adresu http://www.vmi.lt/en/?itemId=1089797.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#664704 2009-06-15 23:03 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-18
Savaitės 2009.06.08 - 2009.06.14 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.SAVAITĖS REPREZENTACIJA


Spaudoje pasirodė informacija, kaip mūsų ministrai-komikai leidžia pinigus. Iš ministrui skiriamų reprezentacinių lėšų pvz. p. Vilkaitis nusipirko kostiumą, marškinius ir batus, šie pirkiniai mokesčių mokėtojams atsiėjo 1.073 Lt. R. Dagys prisipirko tualetinio popieriaus ir prigriebė nepigią rankinę (1052 Lt).«Manau, kad kostiumas, batai, marškiniai ir yra reprezentacija», - sako p. Vilkaitis. O mus, mokesčių mokėtojus, VMI dar kartą perspėjo, kad mes taip nemanytume.

SAVAITĖS PATIKRINIMAS: BEPROCENTINIŲ PASKOLŲ AUKOS- KIENO KALTĖ?


Klaipėdos AVMI išaiškina vis daugiau atvejų, kai suteikus be procentines paskolas įmonių akcininkams ar kitiems su įmone susijusiems asmenims, tame tarpe ir juridiniams, vengiama laiku sumokėti privalomus mokesčius. Viena Klaipėdos bendrovė, kurios veikla — nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, per kelerius metus susijusiam asmeniui – kitai bendrovės akcininko įmonei – suteikė per 10 mln. litų be procentinių paskolų, tačiau palūkanų neskaičiavo ir jų nepriskyrė prie pelno mokesčiu apmokestinamų pajamų. Prievolę valstybei minėta bendrovė atliko tik po mokestinio tyrimo — apskaičiavo per 880 tūkst. litų palūkanų bei pateikė patikslintas Pelno mokesčio deklaracijas už metus, kai buvo naudojamasi minėtomis paskolomis.

Komentaras: graudu skaityti tokius VMI pranešimus. Atrodo, pati įmonė įkišo galvą į kilpą.Iš šios trumpos žinutės neaišku, kieno pamokytos įmonės dalina beprocentines paskolas (akcininko, buhalterio, ar konsultantų) ir kokių tikslų siekiama-ar «susimažinti» pajamas ir nemokėti pelno mokesčio?Ar ne laikas pagaliau įsigilinti, kad beprocentinės paskolos yra nenaudingos daugeliu atveju: nustatyti paskolų palūkanas, kurių tikrąją (rinkos )kainą nesunku rasti Lietuvos banko tinklapyje ar pasidomėti tuo metu platinamų Vyriausybės vertybinių popierių kaina. Kodėl aukščiau nurodytu atveju, susijusios įmonės rizikavo gauti papildomų mokesčių? Argi ne paprasčiau buvo nustatyti palūkanas, vienai įmonei gauti pelną, kitai patirti sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną (aišku, atsižvelgiant į «plonos kapitalizacijos taisyklę)? Mokestinius nuostolius juk nuo 2008 galima perkelti neribotą laiką. Juo labiau, kad Valstybė dabar skolinasi brangiai, labai brangiai- pusės metų šiandien vykusio aukciono aukščiausias patvirtintas pelningumas 9,25%. Saugokime akcininkų ir savininkų pinigus ir nešerkim vis didėjančio (nežiūrint į krizę) valdininkų aparato.Tada ir mus, apskaitos specialistus, akcininkai bei vadovai gerbs, mylės ir mokės nemažus, panašius kaip vidutinės grandies valdininkų, atlyginimus…


SAVAITĖS KOMENTARAS: ar skaito VMI savo parašytus komentarus?


* Registracijos Nr. KD-6517 2009-06-11

Visais atvejais (nesvarbu, kad gyventojas draustas privalomuoju sveikatos draudimu dar ir bet kurioje kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje) gyventojas, įregistravęs individualią veiklą , pasibaigus kalendoriniams metams privalo perskaičiuoti savo įmoką.

[i]Komentaras: jeigu labai nešališkai žiūrėti į komentarą, pradinės išvados tokios: [b]visais atvejais nesvarbu, kad gyventojas draustas privalomuoju sveikatos draudimu dar ir bet kurioje kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje, privalo mokėti

Kitame komentare parašyta trumpai ir aiškiai:
* Registracijos Nr. KD-6516 2009-01-07
Fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą neįsigijus verslo liudijimo, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA (šiuo metu MMA yra 800 Lt, todėl 2) gauna darbo užmokesčio pajamas.


SAVAITĖS PASIŪLYMAI: KAIP IŠVENGTI PAJAMŲ NATŪRA


* 1) Samdytis sargą įmonės automobilių saugojimui (jei jam ir bus nauda, tai netiesioginė (automobilių techninių pasų jam nepalikinėti);
* 2) Saugoti automobilius aikštelėse;
* 3) Nusipirkti saugojimo aikštelę;
* 4) vystyti nauja verslo rūšį : »Galimybes panaikinimas automobiliu naudotis asmeniniais tikslais«. Įmonė reikiamu momentu VMI pateikia gyventojo alibi apie tai, kad asmuo negalėjo tuo momentu naudoti automobilio asmeniniais tikslais, nes pvz.:
* a) skaudėjo ranką;
* b) skaudėjo koją;
* c) visą laiką praleido su meiluže/meilužiu;
* d) negalėjo surasti automobilio;
* e) ir fantastinis variantas: darbuotojui sąžinė neleidžia to daryti, ką ir patvirtina gydytojo išduota pažyma;
* 5) automobilių saugojimui įrengti stebėjimo kameras, įrašus laikyti pirminiais apskaitos dokumentais;
* 6) kasdien po darbo priduoti automobilio raktus direktoriui, direktorių patupdyti į areštinę;
* 7) pridavinėti raktus į apskrities VMI po parašu, paliekant tikimybę, kad ji gaus pajamas natūra.
Taip pat galima pasinaudoti biudžetinių įstaigų patvirtintų Tvarkų pavyzdžiais, adaptuojant jas savo įmonėse.
* Pavyzdinės tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklės.
* Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės.

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Informacija draudėjams apie Sodros išmokėtas pašalpas - per EDAS


VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu pripažintas netekusius galios 2008 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-192 „Dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“.Nustatyta, kad informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išmokėtas pašalpas apdraustiesiems jų prašyme nurodytam draudėjui teikiama Fondo valdybos Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos portale Draudėjo srityje arba draudėjo prašymu – pažymoje.Įsakymas neteko galios nuo 2009 06 07 d. Taigi - apie SODROS išmokėtas pašalpas informacija draudėjui (įmonei) bus teikiama pagal prašymą, pateiktą per EDAS.Todėl perskaičiavimas priklausys visiškai nuo draudėjo. Užtat Sodra sutaupys popieriaus - išsaugosim nedidelę girelę . Nors tai džiugina….


Pakeistos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės


VMI prie Finansų ministerijos, nelaukdama kol seimas priims Pelno mokesčio įstatymo 47 str. pakeitimus, leido keisti Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą:»50.3. Nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi teikti laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo (toliau – Prašymas). Prašymas teikiamas elektroniniu paštu, paštu arba pristatant jį atitinkamai AVMI. Vienetui pateikus Prašymą, AVMI darbuotojas susisiekia su vienetu Prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis ir praneša apie prieš tai pateiktos (arba pateiktų patikslintų) deklaracijos (deklaracijų) galiojimo sustabdymą. Tik po to vienetas pateikia iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pasirinktas kitas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju iš naujo teikiamos deklaracijos 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė“.Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų dešimto mėnesio pirmos dienos.VMI paruošė ir informacinį pranešimą dėl FR430 taisyklių pasikeitimo.

Operatyvių patikrinimų rezultatai bus nedelsiant fiksuojami


VMI prie Finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo´ pakeitimo 2009 m. birželio 3 d. Nr. VA-41 .Prie kitų operatyvaus patikrinimo dokumentu VMI priskirs ir 1.4. Faktų fiksavimo pažymą FR1050. Pažyma pildoma, siekiant nedelsiant fiksuoti nustatytus faktus, įrodymus, aplinkybes, paaiškėjusias operatyvaus patikrinimo metu, iki patikrinimo pažymos surašymo, kai įtariama, kad mokesčių mokėtojas vykdo tam tikrą neteisėtą veiką bei ateityje galėtų nuslėpti, pakeisti ar kitaip įtakoti operatyvaus patikrinimo metu paaiškėjusias reikšmingas faktines aplinkybes. Tik faktai:
* 1) Patikrinant įmonės automobilį, jame buvo rasta meškerė ir tuščias alaus butelys;
* 2) Į klausimą: «Ar naudojate automobilį asmeniniais tikslais?» darbuotojas atsakydavo:«Ne», su Monos Lizos šypsena veide.
* 3) Įmonės vadovas buvo sustabdytas vairavęs automobilį ir paaiškėjo, kad automobilyje yra dar 3 asmenys, kurie nėra įmonės darbuotojai, todėl įvykis buvo vertinimas kaip nelegalus darbas, nes viskas vyko darbo metu.
Su pažyma Jus prašys susipažinti pasirašytinai, tačiau Jūs galite ir atsisakyti, ir tuojau pat būsite apskųstas apie savo veiksmus toje pačioje pažymoje. Operatyviniai patikrinimai pagal naują tvarką prasidės nuo 2009 m. liepos 1 d.

Papildytas rinkliavų sąrašas


Papildytas valstybės rinkliavų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
* 135. licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą 193 litai.“
* 2. Šiuo 3.136 punktu:
* ,3.136. licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pakeitimą 267 litai.“
* 3. Šiuo 3.211 punktu:
* „3.211. licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:
* 3.211.1. išdavimą 72 litai
* 3.211.2. dublikato išdavimą 19 litų
* 3.211.3. patikslinimą 43 litai
* 3.211.4. pakeitimą 72 litai.“

Nustatytas palūkanų dydis už naudojimosi mokestine paskola


Finansų ministras savo įsakymu 2009 metų trečiajam ketvirčiui nustatė 0,02 procento palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.


Nustatytas delspinigių dydis 2009 m. trečiajam ketvirčiui


Nuo 2009 m. liepos 1 dienos 2009 metų trečiajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis ir toliau – 0,05 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.Delspinigių dydis nustatytas 2009 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1K-180.


Neteko galios nutarimas "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminų ir taisyklių"


LR vyriausybė pripažinimo netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 727 «Dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminų ir taisyklių patvirtinimo» ir jį keitusius aktus. Nepraėjo ir pusė metų, kol surado jau seniai faktiškai negaliojantį nutarimą ir jį panaikino. Anksčiau sveikatos draudimo įmokas mokėjom vadovaujantis pastarojo nutarimo tvarka.


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


Vyriausybė: siekdama skatinti eksportą valstybė siekia prisiimti dalį prekinio kredito rizikos


Siekdama paskatinti eksportą bei spręsti sudėtingos ekonominės situacijos padarinius Lietuvoje, Vyriausybė pritarė Valstybės specialiųjų garantijų dėl prekinio kredito įstatymo projektui, kuriuo reglamentuojamas prekinio kredito draudimas dalyvaujant valstybei, kai valstybė prisiima dalį prekinio kredito draudimo rizikos. Įstatymo projektas teikiamas Seimui.Šiuo metu valstybės specialiųjų garantijų teikimas draudžiant Lietuvos ūkio subjektų prekinį kreditą, nėra reglamentuotas ir Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos negali suteikti atitinkamų garantijų.


Seimas: Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarstė užimtumo politikos klausimus


Birželio 10 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas posėdyje buvo svarstomos Darbo kodekso pataisos. Komitetas pritarė pasiūlymui papildyti Darbo kodeksą nuostatomis, kurios užtikrintų darbuotojų teisę po nėštumo ir gimdymo atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas), įskaitant darbo užmokestį, ne mažiau palankiomis sąlygomis ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, į kurias jos būtų turėję teisę, jeigu būtų dirbę. Siekiant užtikrinti geresnę nelegalaus darbo kontrolę, komitetas pritarė siūlymui patikslinti Darbo kodekse įtvirtintą nelegalaus darbo sąvoką. Siūloma, kad vienu iš nelegalaus darbo požymių gali būti darbas, dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą. Nepritarta siūlymams iš Darbo kodekso išbraukti nuostatą, neleidžiančią sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Taip pat nepritarta nuostatoms, kad kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygta, jog apribojimas atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva būtų taikomas darbuotojams, auginantiems vaikus iki dešimties metų (liko galioti nuostata – iki keturiolikos metų).Komitetas nepritarė siūlymui leisti dirbti viršvalandinius darbus darbuotojo ir darbdavio rašytiniu susitarimu bei pasiūlymui kolektyvinėje sutartyje sutarti dėl apmokėjimo už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės sumažinimui. Komitetas pasisakė prieš galimybę kolektyvinėje sutartyje sulygti dėl mažesnių išeitinių išmokų ir pasiūlė palikti galiojančią tvarką dėl kasmetinių papildomų atostogų. Svarstant Darbo kodekso pataisas, komitetas pritarė siūlymui nustatyti galimybes lanksčiau tartis dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo ir jų nutraukimo. Siūloma leisti kolektyvinėse sutartyse sulygti dėl įspėjimo terminų; peržiūrėtas darbuotojų, su kuriais darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu jų palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, sąrašas; numatytos patogesnės atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju nuostatos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais, ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstant lygiomis dalimis ir ne rečiau nei kas mėnesį.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#667629 2009-06-22 22:01 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-19
Savaitės 2009.06.15 - 2009.06.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.


SAVAITĖS NAUJIENA: PVM BUS 21%, BUS MAŽINAMOS MOTINYSTĖS PAŠALPOS


Vyriausybės vadovas jau garsiai kalba apie dar veną mokesčių didinimą -PVM iki 21% - bei pareiginės algos bazinio dydžio ir gal būt net pensijų mažinimą. Įvertinusi paskutinius statistinius duomenis bei tariamos pasaulinės finansinės krizės poveikio realiajai ekonomikai pasekmes Vyriausybė pritarė patikslintam Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui. Pagal jį numatoma mažinti asignavimus valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Pareiginės algos bazinis dydį jiems siūloma sumažinti nuo 475 Lt iki 430 Lt, bazinę mėnesinę algą – nuo 128 Lt iki 115 Lt. Tai leis valstybei sutaupyti 262,5 mln. litų. Be to, numatyta 2 procentiniais punktais padidinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą – jis siektų 21 proc. Svajojama, kad dėl to valstybės biudžetas 2009 metais gaus apie 300 mln. litų pajamų (papildomai).


SAVAITĖS PIRKINIAI


Nauji seimo narių pirkiniai iš lėšų, skirtų parlamentinei veiklai : V.Blinkevičiūtė, «pensininkų motina», už mokesčių mokėtojų pinigus prigriebė kramtoškės «Hubba bubba» ir saldainių, B. Bradauskas -konservų atidarytuvą ir žirkles mėsai.


SAVAITĖS CITATOS-1


[i]Išvažiuos mūsų Šemeta į Briuselį. Tik kaip gaila, kad tie ES komisarai turi tiek mažai galių. Įvestų mūsiškis visiems lietuviškus mokesčius su visais navarotais: kintamu
tax.lt narys

Ne, aš ne radikalas. Bet pyktis ima. Mūsų vyriausybė puikiai tvarkosi, tik dėl tų latvių krizė vis Lietuvoje nesibaigia.Net Kubilius taip sako -čia viskas dėl latvių..Mes jiems, supranti, braliukai latviai, braliukai latviai, o jie mums krizę!
tax.lt narys


SAVAITĖS CITATOS-2


Pasak seimo etikos sergėtojo A. Salamakino, šiemet nusistovėjusios pinigų švaistymo tvarkos pavadinimu «išlaidos parlamentinei veiklai vykdyti» keisti, tarkim, nustatant, kad ne daugiau kaip pusė parlamentinėms išlaidoms skiriamų lėšų būtų skirtos transportui, negalima.„Gal kitą kadenciją ir reikės keisti sistemą, bet dabar jau pavėlavome. Juk sudarytos sutartys, sudėtinga būtų pakeisti, nors gal gruodį tai reikėjo daryti“, – sakė A. Salamakinas.Štai taip - PVM tarifus du kart per metus pakeisti galima, o seimo narių prabangių automobilių nuomos sutarčių - ne.


SAVAITĖS SKAIČIUS-1


130. Tiek naujų etatų atsirado Sodroje per šiuos metus. Tai pripažino ir Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis. Tam Sodra turi atliekamų pinigų. Matyt išgirsim naujų absurdiškų Sodros skyrių reikalavimų (kaip antai antspaudai su miesto pavadinimu), kad šios įstaigos nauji darbuotojai turėtų ką veikti.


SAVAITĖS SKAIČIUS-2


Šri Lanka šią savaitę sėkmingai išplatino 2 metų trukmės 115,8 mln. USD nominalios vertės obligacijas už 6,13% metų palūkanų. Šalis, kurioje tik prieš mėnesį baigėsi kruvinas karas su «Tamilų tigrų» grupuotėmis. Lietuva praeitą savaitę išplatino 5 metų trukmės skolos vertybinius popierius eurais, už kuriuos teks mokėti 9,375% metų palūkanas. Štai taip: investuotojai 1,5 karto geriau vertina karo nusiaubtos šalies perspektyvas, negu šalį su Europos kultūros sostine.Ir dar vienas faktas: 41% emisijos išpirko tikslinėse teritorijose registruoti fondai (ofšorkės).SAVAITĖS SKAIČIUS-3


250. Maždaug tiek darbo vietų gal būt sukurs Barclays bankas, atidaręs informacinių technologijų padalinį Lietuvoje. Vyriausybė jau antrą savaitę džiaugiasi tokiu «įspūdingu» naujų darbo vietų skaičiumi.O bedarbių per tas dvi savaites padaugėjo kokiais 6000…


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Nuo 2010 sausio 1-os - nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai biudžetinėms įstaigoms


Vadovaudamasi LR buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 dalimis, vyriausybė nutarė patvirtinti viešojo sektoriaus subjektams minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) – 1 000 litų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). Pridėti ir minimalūs bei maksimalūs ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

Priimtos Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisos


Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą (projektas Nr. XIP-585 (2). Balsavo: už – 56, prieš – 22, susilaikė 19. Priimtomis įstatymo pataisomis nustatyta, kad bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka bus skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta. Taip pat nustatyta, kad savivaldybių teritorijose, kuriose vidutinis paskutinio ketvirčio registruotų bedarbių ir paskutinio skelbto darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto ir daugiau didesnis už šalies vidutinį santykį, Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka gali būti 2 mėnesius pratęsta nedarbo draudimo išmokų bedarbiams mokėjimo trukmė. Sprendimą dėl savivaldybių teritorijų, kuriose pratęsiama nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos teikimu priims socialinės apsaugos ir darbo ministras.Be to, priimtame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, šalpos ar valstybines pensijas (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas), taip pat netekto darbingumo periodines kompensacijas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, iš nedarbo draudimo lėšų mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą.Šios pataisos įsigalios nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.


Priimtas Užimtumo rėmimo įstatymas ir išdėstytas nauja redakcija


Priimtas Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas (projektas Nr.XIP-583 (3). Balsavo: už – 96, prieš – 1, susilaikė 15. Įstatyme numatoma išplėsti viešųjų darbų taikymo sritį ir dalyvių sąrašą bei papildomus finansavimo šaltinius. Viešuosius darbus galės organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos, nepaisant nuosavybės formos, siekiant padėti išlaikyti darbo vietas ir sudaryti sąlygas užsidirbti įmonės darbuotojams.Išplečiamas ratas asmenų, turinčių teisę gauti subsidiją darbo vietai steigti, jiems pradedant savo verslą. Siūloma mokėti subsidiją darbo vietai steigti asmeniui, pradėjusiam savo verslą, kai jis steigia darbo vietą sau, naudodamas Globalizacijos fondo lėšas. Taip pat siūloma remti savarankišką užimtumą, kai savo verslą pradeda vienas iš tėvų šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Įstatymo iniciatoriai tikisi, kad sėkmingas šių asmenų verslas galėtų įtraukti į darbinę veiklą ir kitus šeimos narius.Įstatyme numatyta nauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonė – bedarbių teritorinio judrumo rėmimas. Bedarbiams, kuriems teritorinė darbo birža negali pasiūlyti tinkamo darbo arti gyvenamosios vietos, bus kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidos jiems įsidarbinus nutolusiose nuo gyvenamosios vietos įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose..Šios išlaidos bus kompensuojamos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos. Apgyvendinimo išlaidos bus kompensuojamos, kai į darbo vietą bus vykstama ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę. Šių išlaidų kompensavimo dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio už 1 mėnesį.PVM įstatymo projektas: siūloma nekeisti lengvatinio PVM tarifo vaistams


Seimo narys Antanas Matulas pristatė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 pripažinimo netekusiu galios įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-704.Projektui pritarta po pateikimo ir pradėta jo svarstymo procedūra. Balsavo: už – 91. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomu – Sveikatos reikalų komitetas.Teikiamu projektu siūloma pratęsti lengvatinio PVM tarifo (5 proc.) galiojimą kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms iki 2009 m. gruodžio 31 d.Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad lengvatinis PVM tarifas kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms galios iki 2009m. birželio 30 d., o nuo 2009 m. liepos 1 d. bus taikomas 19 proc. PVM tarifas. Kaip pažymima aiškinamajame rašte, Valstybinės ligonių kasos duomenimis, įvertinus kompensuojamųjų vaistų poreikį 2009 m. ir 19 proc. PVM tarifo įvedimą nuo 2009 m. liepos 1 d., Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui reikėtų skirti papildomai 52 mln. Lt lėšų kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų PVM padidėjimui kompensuoti. Jame taip pat konstatuojama, kad bendrai vaistams, medicinos pagalbos ir ortopedijos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimui skiriamų PSDF biudžeto lėšų poreikis, atsižvelgiant į 19 proc. PVM tarifo įvedimą nuo 2009 m. liepos 1 d., turėtų išaugti apie 63,3 mln. Lt.Siūloma mažinti akcizus alkoholiui ir naftos dujoms


Siūloma keisti Akcizų įstatymo 24 ir 37 straipsnius. Nutarta projektui po pateikimo pritarti ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 30, prieš – 8, susilaikė 19.Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomais –Ekonomikos bei Sveikatos reikalų komitetai. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – rudens sesijoje. Projekto iniciatoriai siūlo mažinti akcizo tarifus etilo alkoholiui nuo 4416 iki 3740 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą, o naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) taikyti 432 litų už toną produkto akcizo tarifą vietoj dabar nustatyto 1050 litų už toną produkto.VMI:pateikta socialinio draudimo įmokų lentelė


Mokesčių inspekcija pateikė susistemintą informaciją apie socialinio draudimo įmokas- įmokų tarifai pagal mokesčių mokėtojų grupes.KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


Vyriausybė: smulkaus ir vidutinio verslo veiklos sąlygų pagerinimas


Vyriausybė iš esmės pritarė Finansų ministerijos teiktam mokesčių ir kitų įmokų įstatymų pakeitimų paketui, kuriuo tikslinamos individualią veiklą vykdančių gyventojų bei individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų narių apmokestinimo sąlygos (įskaitant valstybinio socialinio ir privalomo sveikatos draudimo įmokas). Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į keleto šiais klausimais dirbusių darbo grupių veiklos metu pateiktas pastabas ir siūlymus. Kartu teikiami ir kai kurie kiti mokesčių įstatymų pakeitimai.

Pasikeitimai individualių įmonių ir ūkinių bendrijų apmokestinime

Vyriausybė pritarė siūlymui, kuriuo keičiamas valstybinio socialinio draudimo ir privalomo sveikatos draudimo įmokų skaičiavimo principas, t.y. pereinama prie šių įmokų skaičiavimo atsižvelgiant ne į pačios individualios įmonės ar ūkinės bendrijos pajamas, bet jas susiejant su savininko ar tikrojo nario pajamomis, kurios galėtų būti prilyginamos darbo pajamoms. Siūloma nustatyti, kad individualios įmonės savininko bei ūkinės bendrijos tikrojo nario ir valstybinio socialinio draudimo, ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo tos sumos, kurią šie asmenys deklaruotų atitinkamoms institucijoms (SODRAI ir Valstybinei mokesčių inspekcijai) kaip „savininko algą“ ir kuri per kalendorinį mėnesį negalėtų būti mažesnė kaip minimali mėnesinė alga. Taip pat siūloma nustatyti, kad šia deklaruota suma, nuo kurios skaičiuojamos minėtos įmokos, būtų mažinamas individualios įmonės ar ūkinės bendrijos apmokestinamasis pelnas skaičiuojant pelno mokestį. Tokiu būdu būtų iš esmės atsižvelgta į tokių įmonių savininkų siūlymus leisti įmonei sudaryti darbo sutartį su jos savininku – nors ir be darbo sutarties sudarymo, apmokestinimo sąlygos būtų tokios pačios, kaip ją sudarius.

Pasikeitimai individualios veiklos apmokestinime

Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų įstatymų pakeitimais siekiama nustatyti racionalią šių įmokų bazę, kadangi ne visas individualios veiklos rezultatas gali būti prilygintas darbo užmokesčiui ir atitinkamai apmokestintas. Siūloma nustatyti, kad individualia veikla besiverčiantiems asmenims, įskaitant sportininkus, atlikėjus bei gyventojus, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, jos būtų skaičiuojamos ne nuo visų, o nuo pusės šios veiklos pajamų. Minėtų grupių atstovams būtų nustatytos ir nuolatinės šių įmokų „lubos“ - maksimali suma, kurią viršijus nebūtų mokamos šios įmokos. Ji būtų lygi 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumai (šiuo metu – 71 424 litams). Dabar tokios lubos nustatytos kaip laikinos. Taip pat siūloma atsisakyti nuostatos, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo nereguliarių (pasyvių) pajamų, tokių kaip dividendai, turto pardavimo pajamos, palūkanos ir kt. Kartu buvo pritarta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams, kuriais siekiant supaprastinti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimą, siūloma numatyti alternatyvų leidžiamų atskaitymų, kurie mažina apmokestinamąsias pajamas, nustatymo būdą. Gyventojas, gavęs pajamų iš individualios veiklos, turėtų teisę rinktis – arba iš pajamų atimti visas faktiškai patirtas išlaidas (jas pagrindžiant juridinę galią turinčiais dokumentais), arba atimti fiksuoto dydžio leidžiamus atskaitymus, kurių dydis lygus 30 proc. gautų pajamų sumos (pasirinkus pastarąjį būdą nebūtų reikalaujama patirtų išlaidų pagrįsti dokumentais).

Siūlomi Pelno mokesčio įstatymo pasikeitimai

Vyriausybė pritarė Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo Lietuvos verslui siekiama sudaryti palankesnes sąlygas skolintis iš užsienio subjektų. Projekte siūloma nustatyti, kad nuo 2010 metų visoms Europos ekonominėje erdvėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, registruotoms įmonėms išmokamos palūkanos už paskolas nebūtų apmokestinamos pelno mokesčiu „prie šaltinio“. Projektai, kuriems Vyriausybė iš esmės pritarė, iki jų pateikimo Seimui dar bus papildomai derinami su suinteresuotomis institucijoms, todėl pageidaujantys susipažinti su projektų tekstais gali juos rasti Finansų ministerijos tinklalapyje pagal šią nuorodą, o norintys pateikti savo atsiliepimą, gali tai padaryti el. pašto adresu L.Siksnelyte@finmin.lt iki šių metų birželio 19 d. Šiems įstatymų pakeitimams dar turi pritarti Seimas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#669652 2009-06-29 21:44 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-19
Savaitės 2009.06.22 - 2009.06.28 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga.


SAVAITĖS "GERA" NAUJIENA-1: ALGOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS (ĮSKAITANT SEIMO NARIUS) NEBUS MAŽINAMOS


Seimas nepritarė siūlymui mažinti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį


SAVAITĖS "GERA" NAUJIENA-2:MAKSIMALIOS MOTINYSTĖS PAŠALPOS GREIČIAUSIAI BUS MAŽINAMOS DVIGUBAI


Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys pateikė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-791.Nutarta pritarti projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 35, prieš – 20, susilaikė 7. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – liepos 9 d. Teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms apskaičiuoti negali viršyti teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų: nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 2,5 dydžio sumos (tai būtų 3720 Lt), nuo 2012 m. sausio 1 d. – penkių dydžių sumos. Šios įstatymo pataisos taip pat būtų taikomos motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms, į kurias teisė buvo įgyta iki šio įstatymo įsigaliojimo. Nesumokėta motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dalis būtų išmokama 2012–2014 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.Kaip teigiama aiškinamajame rašte, taip būtų sudaryta galimybė, nedarant žymesnio poveikio mažesnes socialinio draudimo pašalpas gaunančioms Lietuvos gyventojų grupėms bei išsaugant dviejų metų motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimo laikotarpį, laikinai sutaupyti dalį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


PVM įstatymo pakeitimai


Priimti PVM įstatymo pakeitimai.Pakeistos 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, įrašant «standartinis PVM tarifas».Kad nereikėtų kiekvieną kartą, pakėlus PVM, kaitalioti įrašytus procentus. 3. Pakeista 19 straipsnio 3 dalis:
* „3. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).“
19 straipsnis papildytas 4 dalimi:
* „4. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.”
Pakeitimai įsigalios nuo liepos 1 dienos.


Vyriausybė antrą kartą atidėjo prailgintos iki 38 val. darbo savaitės medikams įvedimą


Vyriausybė po eilinės medikų protesto akcijos jau antrą kartą atidėjo prailgintos iki 38 val. darbo savaitės medikams įvedimą.


Pakeistas viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas


Finansų ministro įsakymu pakeistas viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Sąskaitų planas išdėstytas nauja redakcija.


Pakeista Mokestinės paskolos sutarties forma


Finansų ministro įsakymu pakeista Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma, patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo“.


VMI: dėl pareigūnams ir statutiniams tarnautojams išmokėto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio už atostogas deklaravimo


VMI šiame rašte pateikė deklaracijos FR0572A priedo pildymo pavyzdžius, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka darbo užmokestį, avansus ir atostoginius pareigūnams ir statutiniams tarnautojams.


VMI: dėl įmokų į Garantinį fondą


VMI pateikė išaiškinimą dėl Garantinio fondo įstatymo nuostatų taikymo nuolatinėms buveinėms ir reziumavo, kad : «Garantinio fondo lėšos gali būti skiriamos darbuotojams, kurie dirba Lietuvos Respublikoje teisinės registracijos neturinčiose užsienio valstybių įmonių nuolatinėse buveinėse, todėl užsienio valstybių įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemokaSiūloma keisti Sveikatos draudimo įstatymą


Pagaliau pradedamas taisyti pilnas nesąmonių Sveikatos draudimo įstatymas 17 straipsnis 4. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 5 dalyje, ir asmenis, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tačiau kurių pajamos iš šios veiklos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos.« 4 punkto nesąmonę išbraukia: per kalendorinius metus gautų individualios veiklos gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamųjų pajamų (išskyrus pajamas, nuo kurių privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumokėtos šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka“. Naikina idiotišką 17 straipsnio 6 dalį :,,6. Ūkinių bendrijų nariai ir individualių įmonių savininkai moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo per kalendorinius metus iš tokios ūkinės bendrijos ar individualios įmonės apmokestinto pelno gautų pajamų.

8. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys kitas, - braukiama ([u]negu šio straipsnio 1–6 dalyse nurodytos pajamas, [/u])Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas , nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, nuo šių pajamų,braukiama išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
* Išvada: Sveikatos draudimo įmokos bus mokamos nuo tų pačių pajamų, nuo ko mokama Sodra - tiek IĮ, tiek IDV, tiek kitų pajamų atžvilgiu.

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas.Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2010 metų sausio 1 dienos ir taikomas apskaičiuojant ir mokant 2010 metų ir vėlesnių metų privalomojo sveikatos draudimo įmokas.Taigi: net ir pakeitus SDĮ, per 2009 metus ( ar ne bus kad ir »už 2009 metus«? ) mokėsim nuo įmonės pelnų, dividendų, nuomos, tantjemų, metalo laužo ir kitokių pasyvių pajamų.

Siūloma keisti Pelno mokesčio įstatymą


Finansų ministras Algirdas Šemeta pateikė Pelno mokesčio įstatymo 5 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Nutarta pritarti projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 54, prieš – 1, susilaikė 22. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – liepos 14 d. Projektu siūloma nustatyti, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. visiems užsienio vienetams, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išmokamos palūkanos būtų neapmokestinamos pelno mokesčiu. Taip pat siūloma nustatyti, kad vienetų (individualių įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų) leidžiamiems atskaitymams galėtų būti priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.


Siūlomi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai


Finansų ministras pateikė ir GPMĮ įstatymo 2, 9, 17, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.Seimo nariai nutarė pritarti projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 70, susilaikė 10. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – liepos 14 d.Kaip teigiama aiškinamajame rašte, teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos su individualia veikla susijusios reprezentacinės išlaidos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad gyventojų atveju yra sudėtinga vykdyti reprezentacinių išlaidų kontrolę atskiriant atitinkamas išlaidas, patirtas individualios veiklos tikslais, nuo gyventojo asmeninių išlaidų ir siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, siūloma nustatyti tam tikrus apribojimus: individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti 50 proc. su individualios veiklos pajamomis susijusių gyventojo patirtų reprezentacinių išlaidų sumos, tačiau bet kokiu atveju tokia suma neturėtų viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų.VMI raštai:dėl būsto paskolų sumokėtų palūkanų lengvatos


Įdomus VMI raštas. Paklausimas buvo apie tai, ar UAB »Būsto paskolų draudimui« (BPD) sumokėtos būsto paskolos palūkanos patenka į GPM lengvatą.Tarp GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punkte išvardintų subjektų BPD nepatenka nei į vieną , kuriems turėtų būti mokamos palūkanos pagal būsto kredito sutartį, grupę, norint gauti lengvatą. Tačiau VMI šį kartą už lengvatos taikymą: »...atsižvelgdami į protingumo ir turinio viršenybės prieš formą principus, manome, jog gyventojai, kurių įsiskolinimų dalis dvišale sutartimi buvo perleista UAB „Būsto paskolų draudimas“, turi teisę pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata tą mokestinį laikotarpį, kurį jie grąžina UAB „Būsto paskolų draudimas“ už juos sumokėtas palūkanas (jų dalis).«
KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


VMI: toliau atidžiai nagrinėjami sandoriai su nekilnojamuoju turtu


Vilniaus AVMI, atlikdama ankstesnių metų mokestinius patikrinimus, nustatė įvairių pažeidimų, kai nekilnojamojo turto sandorius sudarantys gyventojai siekia išvengti individualios veiklos įregistravimo bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėjimo, o bendrovės sandorius „pamiršta“ įtraukti į buhalterinę apskaitą. Sudarant fiktyvius butų pirkimo ir pardavimo sandorius, kartais į „pagalbą“ pasitelkiami ir kitų šalių gyventojai. Štai vienas Lietuvos gyventojas, veikdamas pagal Rusijos gyventojų vardu išduotus įgaliojimus Lietuvoje supirkdavo naujos statybos butus, o vėliau juos parduodavo. VMI pavyko surinkti įrodymų, kad butams pirkti panaudotos ne Rusijos gyventojų, bet tikrinamo Lietuvos gyventojo lėšos». Patikrinimo metu nustatyta, jog šie Rusijos gyventojai niekada neužsiėmė nekilnojamojo turto prekyba ir neketino to daryti, nes neturėjo tam lėšų. Taip pat nustatytas faktas, kad dalį už parduotus butus gautų pajamų Lietuvos gyventojas, veikdamas pagal tuos pačius įgaliojimus, panaudojo naujiems butams įsigyti, kitą dalį – savo poreikiams tenkinti. š šios veiklos jis gavo 1,3 mln. litų pardavimo pajamų. Minėtam Lietuvos gyventojui priskaičiuota beveik 640 tūkst. gyventojo pajamų ir pridėtinės vertės mokesčių bei delspinigių. Jam gresia bauda iki 204 tūkst. litų. Nekilnojamojo turto pardavimo operacijas dažnai „pamiršta“ į buhalterinę apskaitą įtraukti ir bendrovės. Kaip atskleidė Vilniaus AVMI viršininko pavaduotoja, prabangius apartamentus Vilniaus senamiestyje pastačiusi įmonė pardavė 4 butus dviem juridiniams asmenims. Tačiau to neįtraukė į buhalterinę apskaitą, neišrašė PVM sąskaitų faktūrų ir nedeklaravo PVM. Bendra neapskaitytų ir nedeklaruotų sandorių vertė — 3,4 mln. litų. Be to, neapskaičiuota daugiau kaip 524 tūkst. litų pardavimo PVM.Patikrinimo metu paaiškėjo, kad, bendrovei pažeidus statybos terminus, keliems butus rezervavusiems gyventojams išmokėta per 700 tūkst. litų. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, tokios išmokos laikomos gyventojo gautomis A klasės pajamomis, todėl jos turėjo būti apmokestintos tuo metu galiojusiu 27 proc. pajamų mokesčio tarifu. Prievolė išskaičiuoti šį mokestį tenka pinigus išmokėjusiai įmonei. Tačiau ji to nepadarė ir nesumokėjo į biudžetą daugiau nei 190 tūkst. litų. Dėl šių pažeidimų bendrovei apskaičiuota apie 750 tūkst. litų mokesčių ir delspinigių, jai gresia bauda iki 210 tūkst. litų.Sodra: pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno medicinos universitetu


Šia sutartimi Kauno medicinos universitetas įsipareigoja teikti „Sodrai“ duomenis apie neakivaizdinių skyrių studentų įskaitų ir egzaminų datas. Gavusi šiuos duomenis, „Sodra“ aiškinasi, ar studentai nepažeidinėja elgesio taisyklių nedarbingumo metu, t.y. ar turėdami nedarbingumo pažymėjimus laiko įskaitas ir egzaminus. Nustačius tokius atvejus, įvertinamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumas ir teisėtumas. Išanalizavus visas aplinkybes, priimami sprendimai dėl ligos pašalpos mokėjimo ar nemokėjimo, pašalpos išieškojimo. Netikriems „ligoniams“ ligos pašalpa iš „Sodros“ biudžeto nemokama. Jeigu elgesio taisyklių pažeidimai nedarbingumo metu nustatomi po ligos pašalpos išmokėjimo, nepagrįstai išmokėtos sumos yra išieškomos iš asmenų įstatymų nustatyta tvarka. Pasitaiko atvejų, kai neakivaizdinių skyrių studentai išlaiko įskaitas ir egzaminus prieš sesiją, ir tik jų rezultatai arba kursinių darbų įvertinimai įrašomi tomis dienomis, kai studentai buvo laikinai nedarbingi. Patikslinus įskaitų bei egzaminų datas ir nustačius neatitikimus, ligos pašalpos tokiems asmenims išmokamos. „Sodra“ dar 2004-is metais kreipėsi į aukštąsias mokyklas ir kolegijas su prašymu bendradarbiauti teikiant duomenis apie neakivaizdinių skyrių studentus, kurie, būdami laikinai nedarbingi, sesijos metu į mokslo įstaigą atvyksta laikyti egzaminų ir įskaitų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba jau sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei Mykolo Romerio universitetu. Sutarties pasirašymo galimybės yra svarstomos ir su kitais universitetais.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#672788 2009-07-08 15:01 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-20
Savaitės 2009.06.29 - 2009.07.05 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS NUTARIMAS ARBA KAIP KUBILIUS BIUDŽETININKUS GĄSDINO


Vyriausybė dar birželio 17 dieną priėmė nutarimą sumažinti bazinės bazinės mėnesinės algos dydį iki 115 Lt ir bazinį valandinio atlygio dydį iki 0,68 Lt. Nutarimo tekstas, pasirodęs šeštadienio ( 2009.06.27) „Valstybės žiniose“, sukėlė šoką tiek biudžetinių įstaigų darbuotojams, tiek profsąjungoms. Pasirodo,( ir tai pripažino premjeras), šis pakeitimas su niekuo nebuvo derintas.“ Tai tokia diskusijos forma“ – tepasakė premjeras. Ši vyriausybė ir jos vadovas pripažįsta tik tokią diskusijos formą kai pirmai vėzdu į paširdžius( nutarimas, įstatymo pakeitimas) , o sulaukus atsako (riaušės prie seimo, organizuojamos bado akcijos, mitingai ), sutinkama susėsti ir aptarti, ar sprendimai tenkina visas puses. Premjeras jau žada, kad nutarimas bus panaikintas.

SAVAITĖS CITATA


Auditorius ir konsultantas mokesčių klausimais Artūras Kapitanovas: „Kai išgirstu kalbas, kad reikia skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, visada pagalvoju, kad valdžia ir vėl nori iš manęs kažką atimti“.

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


[u][b][color=blue]Pakeistas 16

[url= www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347489][u]Pakeisti 16-ojo „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ 4, 7, 8 ir 60 punktai. 60-ame punkte nustatytas, kad „pagal šį standartą tvarkoma 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų apskaita ir sudaromos 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos“.

Darbo kodekso pakeitimas


Pakeistas Darbo kodekso 46-asis straipsnis. Kitų trišalių ar dvišalių tarybų (komisijų, komitetų) darbo, užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimams nagrinėti ir spręsti lygiateisio trišalio ar dvišalio bendradarbiavimo pagrindu sudarymo tvarką ir funkcijas nustato atitinkamų tarybų (komisijų, komitetų) nuostatai. Šiuos nuostatus įstatymų nustatytais atvejais nuo šiol tvirtina įstatymuose nurodyti subjektai arba kolektyvinių sutarčių subjektai, ir nuo 2009.08.01 nebetvirtins Vyriausybė.

PVM įstatymo pakeitimai


Paskelbti PVM įstatymo pakeitimai. Pakeistos 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, įrašant «standartinis PVM tarifas».Kad nereikėtų kiekvieną kartą, pakėlus PVM, kaitalioti įrašytus procentus. 3. Pakeista 19 straipsnio 3 dalis:

„3. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).“ 19 straipsnis papildytas 4 dalimi:
„4. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.”
Pakeitimai įsigalios nuo liepos 1 dienos.

Taip pat pakeista 56 straipsnio 4 ir 5 dalių formuluotė: t.y, neįrodžius išvežimo į ES ar eksporto į trečias šalis fakto, apmokestinimui bus taikomas ne tik standartinis PVM tarifas (19%), bet lengvatinis, jeigu jis šioms prekėms arba paslaugoms nustatytas

Pakeistos Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės


VMI prie FM viršininko įsakymu VA-44 nauja redakcija išdėstytos „ Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisykles“ ir atnaujintos pažymų formos;- prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma FR0319 forma;- atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 forma;- nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 forma ir jos priedas.“

Pakeistas Nedarbo socialinio draudimo įstatymas


Seimas pakeitė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nemažai straipsnių. Pakeitimai akivaizdžiai blogina bedarbių padėti. Pvz. bedarbiui, gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek mėnesių po darbo sutarties nutraukimo, kiek mėnesių išeitinė išmoka arba kompensacija buvo išmokėta. Belieka tartis su darbdaviu, kad ši išmoka būtų išmokama anksčiau, nei vyksta galutinis atsiskaitymas, įsakyme nurodant, kad tai vienkartinė premija už rezultatus. Taip pat pakeitimais numatyta, kad nedarbo draudimo išmokos mokėjimas gali būti 2 mėnesius pratęstas. Tačiau bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas. Kai bedarbis pagal Užimtumo rėmimo įstatymą dalyvauja profesiniame mokyme, mokama tik viena iš išmokų – mokymo stipendija. Pasibaigus mokymui ir neįsidarbinus nedarbo draudimo išmokos mokėjimas pratęsiamas už neišmokėtą laikotarpį.

Pakeisti nekilnojamojo turto registro nuostatai


Vyriausybės pakeitė nutarimą Nr.1129 «Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo» Nekilnojamojo turto registro nuostatų 17 punkte, pagal kurį „ visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu sandoris sudarytas ar kiti dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai“ nebereikės vertimo tvirtinti notaro parašu“.

Papildytas valstybės rinkliavų sąrašas


Vyriausybė savo nutarimu papildė valstybinių rinkliavų sąrašą. Naujos rinkliavos susijusios su laivybos įmonėm: rinkliavos bus renkamos už atitikties liudijimo pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus kasmetinį patvirtinimą.

Patvirtinta pavyzdinė Verslo liudijimo forma GPM307


Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. VA-46 patvirtinta nauja Verslo liudijimo forma GPM307. Sena forma FR0461 nuo 2010 m. sausio 1 dienos nebegalios.

Keičiasi Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles


Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu nauja redakcija išdėstytos Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles. Taisyklės galioja nuo 2009.07.01

VMI: parengtas leidinys „Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“


VMI parengė Mokestinių procedūrų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje leidinį, skirtą naujiems mokesčių mokėtojams. Šiame leidinyje glaustai aprašomos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje atliekamos pagrindinės mokestinės procedūros ir jas reglamentuojantys teisės aktai, su kuriais siūloma naujiems mokesčių mokėtojams išsamiau susipažinti dar prieš atliekant bet kokias mokestinės procedūras. VMI savo pranešime pabrėžė, kad šiame nedidelės apimties leidinyje nebuvo siekta detaliai aprašyti visas mokestines procedūras.

KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


VMI džiaugiasi įstatymų projektų komentarų pasiūlymais iš įmonių ir organizacijų


VMI prie FM informuoja, kad sulaukia vis daugiau mokesčių mokėtojų iniciatyvos ir pasiūlymų rengiamiems teisės aktų komentarams.Birželį VMI interneto tinklalapyje paskelbus Pelno mokesčio įstatymo komentaro projektą, susijusį su investicinio turto lengvatų nuostatų aiškinimu, VMI sulaukė 11 įmonių ir organizacijų pasiūlymų ir komentarų, reikšmingų projektui. „Vertiname mokesčių mokėtojų indėlį rengiant teisės aktų komentarus, nes siekiame, kad jie būtų aiškūs ir patogiai pritaikomi praktikoje. Todėl raginame juos nepraleisti galimybės prisidėti prie komentarų projektų rengimo ir laukiame konstruktyvių mokesčių mokėtojų pasiūlymų, nes šie mokesčių įstatymų paaiškinimai skirti būtent jiems“, — teigia VMI viršininko pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis. VMI rengiamų teisės aktų komentarų projektus galima rasti institucijos interneto tinklalapyje www.vmi.lt (Naujienos ⇒ Mokesčių įstatymų komentarų projektai), o savo pasiūlymus bei pastabas mokesčių mokėtojai gali pateikti e. paštu komentaru.projektai@vmi.lt. Šiuo metu visuomenės dėmesiui VMI svetainėje yra pateiktas Mokesčių administravimo įstatymo komentaro pakeitimo projektai, kuriais nustatoma mokesčių deklaracijų pateikimo bei atleidimo nuo jų teikimo tvarka. Dėl šių teisės akto komentaro projektų gyventojų pastabų ir pasiūlymų VMI laukia iki liepos 7 d. Artimiausiu metu taip pat planuojama paskelbti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaro, susijusio su pajamomis natūra, projektą. Iš viso nuo praėjusių metų pradžios VMI svetainėje jau paskelbta 44 mokesčių įstatymų paaiškinimų projektai.

VMI: dėl kai kurių įsakymų įsigaliojimo atidėjimo


VMI prie FM informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-48 „Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos“ pakeitimo“ atidėtas 2009 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-15 galiojimas. Įsakymo Nr.VA-15 įsigaliojimo terminas – nuo 2010 m. sausio 1 d. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai ir užsienio valstybių piliečiai, norintys įsiregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, turi naudoti Prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčių mokėtojų registre užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės FR0224 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255.Taip pat VMI prie FM viršininko 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ pakeitimo“ atidėtas 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 galiojimas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#673838 2009-07-12 16:28 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-20
Savaitės 2009.06.29 - 2009.07.05 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS PROJEKTAS: SEIMŪNAI PINIGŲ PRIĖMIMO KVITUS NAIKINTI NORI


Akivaizdu, kad kai kurie seimo nariai rimtai nutarė dar įkišti pagalių į ir taip sunkiai gyvenančio verslo ratus. Šis siūlomas Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimas gali žymiai apsunkinti mažų įmonių, veikiančių provincijoje, atsiskaitymus. Sunku suprasti, kuo vadovavosi seimo nariai V.Matuzas ir A.Butkevičius, siūlydami atsiskaityti įmonėms grynaisiais pinigais tik naudojant kasos aparatus. Aiškinamajame rašte išdėstyti motyvai, kodėl reikia drausti pinigų priėmimo kvitus:
* «Projekto tikslas – įpareigoti ūkinės-komercinės veiklos subjektus atsiskaitymų teisiniuose santykiuose naudoti negrynuosius pinigus tokiu būdu apsaugant ūkinės-komercinės veiklos subjektų darbuotojus nuo rizikų (darbuotojų saugumas, piktnaudžiavimų galimybės), susijusių su grynųjų pinigų priėmimu, gabenimu, apskaita.Pagal šiuo metu galiojančias atitinkamas LR mokėjimų įstatymo nuostatas, mokėjimai (atsiskaitymai) grynaisiais pinigais yra atliekami mokėtojo ir gavėjo susitarimu nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kitaip sakant, šiuo metu atsiskaitymų grynaisiais pinigais tvarka yra palikta savireguliacijai.»

SAVAITĖS CITATA


Naujoji finansų ministrė Ingrida Šimonytė žino, kuo tikrai nebus: „Nenoriu užsikabinti populistinės etiketės, pavyzdžiui, pasakyti, kad būsiu verslui Motina Teresė“.
TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Vyriausybė panaikino 614 nutarimą, kuriuo buvo sumažinta bazinė alga


Vyriausybė labai skubiai pripažino netekusiu galios 2009 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 614 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo“, kuriuo buvo sumažinta bazinė alga.


Vyriausybė nepritarė progresinių mokesčių įvedimui


Vyriausybė nepritarė progresinių mokesčių įvedimui nes, «atsižvelgiant į tai, kad priėmus siūlomas įstatymo pataisas reali mokestinė našta sumažėtų gyventojams, kurie gauna iki 5000 litų per mėnesį pajamų, o remiantis 2009 metų I ketvirčio duomenimis, tokių – 95 procentai visų dirbančių gyventojų, preliminariu vertinimu, neigiamas poveikis 2010 metų nacionalinio biudžeto pajamoms būtų apie 220 mln. litų. Be to, įvedus progresinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, pagal tarptautinę patirtį (siekiant išvengti progresyvumo elementų kartojimosi) tektų atsisakyti regresinio neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo. Nustačius 470 litų visiems pajamų, susijusių su darbo santykiais, gaunantiems gyventojams, nacionalinis biudžetas netektų apie 420 mln. litų pajamų. Taigi bendras tokios mokestinės reformos rezultatas valdžios sektoriaus finansams: būtų netekta apie 640 mln. litų pajamų ir 2010 metais valdžios sektoriaus deficitas padidėtų 0,7 procentinio punkto.

Vėl siūlomi progresiniai mokesčiai


Seimo nariai nepalieka minties vis tik įvesti labiau progresinius pajamų mokesčius. Šiuo atveju seimo narys Veselka siūlo papildyti 6 straipsnio 1 ir 2 dalį ir išdėstyti jas taip:
* 1. Pajamų mokesčio tarifas yra 15 ir 33 procentai, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“
* „2 Pajamų mokesčio 33 procentų tarifas taikomas pajamoms, susijusioms su darbo santykiais, arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo mėnesinių pajamų, viršijančių 10001 ir daugiau litų“.

Siūlomi kompromisiniai Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai


Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo taip keisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą:
* - motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 90 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 50 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio;
* -jeigu apdraustasis, kuris gauna motinystės (tėvystės) pašalpą, turi draudžiamųjų pajamų, kurių dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą (bendrą šių pašalpų sumą), jam, iki vaikui sukaks vieni metai, mokamas šios pašalpos (bendros šių pašalpų sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas, o kol vaikui sukaks dveji metai, - pašalpa mokama neatsižvelgiant į tai, ar apdraustasis turi draudžiamųjų pajamų.
Siūloma, kad paskirtos ir (ar) mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. bei naujai skiriamos motinystės (tėvystės) pašalpos nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gegužės 1 d. būtų sumažintos 10 procentų iki 2012 m. balandžio 30 d., bet ne mažiau kaip iki Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos. Siūloma, kad šis įstatymas, išskyrus 21 straipsnio pakeitimą, įsigaliotų nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. o 21 straipsnis įsigaliotų nuo 2010 m. gegužės 1 d.


Pakeistos Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės


Pakeistos Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689; toliau – Taisyklės).Atkreipiame dėmesį į kelis punktus:
* 7-1.2. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms nepriemokoms padengti ir/ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti“.
* „5.1. įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140; 2007, Nr. 80-3220), nustatyta tvarka bei pervedama antstoliams pagal jų pateiktus patvarkymus areštuoti turimas mokesčių mokėtojo mokesčių permokas (skirtumą)“.


Numatoma mažinti pareiginių algų koeficientus ir priedus už kvalifikacines klases


Seimas po pateikimo pritarė Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektui. Projekto tikslas – atsižvelgiant į dabartines valstybės biudžeto finansines galimybes, laikinai (iki 2010 m. gruodžio 31 d.) sumažinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytų priedų už kvalifikacines klases dydžius bei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priede nustatytus 11-20 valstybės tarnautojų kategorijų pareiginių algų koeficientus. Projekte siūloma nustatyti, kad laikinai (iki 2010 m. gruodžio 31 d.) priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos. Taip pat siūloma laikinai mažinti 11-20 valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus. Šiuo metu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priede nustatyti valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientai, kurie neatitinka dabartinių valstybės biudžeto finansinių galimybių.Bus pradėta svarstymo procedūrą ypatingos skubos tvarka.


Siūloma mažinti pareiginės algos bazinį dydį


Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audra Mikalauskaitė pateikė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto finansines galimybes, Vyriausybė siūlo valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnyje numatytą 475 litų bazinį dydį, į 450 litų dydį, kuris bus taikomas nuo 2009 metų rugpjūčio 1 dienos iki 2009 metų gruodžio 31 dienos.Šis dydis taip pat būtų taikomas karių tarnybiniams atlyginimams, bei kitiems teisės aktais nustatytoms išmokoms apskaičiuoti. Pasak viceministrės, preliminariais skaičiavimais, valstybės biudžetas galėtų sutaupyti apie 60 mln. Lt. Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti (už – 60, prieš – 23, susilaikė 26) ir pradėti jo svarstymo procedūrą ypatingos skubos tvarka.


VMI primena: socialinio draudimo įmokų permoka negali būti įskaitoma kitų mokesčių nepriemokai padengti


VMI primena, kad Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti įskaitoma kitų mokesčių nepriemokai padengti, o kitų mokesčių permoka negali būti įskaitoma valstybinio socialinio draudimo įmokų nepriemokai padengti. Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės.


VMI leidinys: Juridinio asmens likvidavimo procedūros apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje


Šiame leidinyje mokesčių mokėtojai ras informaciją apie tai, kokius veiksmus turi atlikti likviduojamo juridinio asmens likvidatorius, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui AVMI pateiktų tinkamai užpildytą pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais JAR-PBA formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1R-77, (Žin., 2009, Nr. 32-1261).


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


VMI primena: fiktyvūs dovanojimo sandoriai – nepatikima priedanga vengiantiems mokesčių


Klaipėdos AVMI informuoja, kad mokesčių specialistai išaiškina atvejų, kai gyventojai, manipuliuodami nekilnojamojo turto bei vertybinių popierių dovanojimo sandoriais, bando išvengti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) mokėjimo. Formalūs dovanojimo sandoriai tarp artimų giminaičių tampa turto pardavimo priedanga. Per pastaruosius kelerius metus Klaipėdos apskrityje išaiškinti 28 tokie atvejai, priskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų suma siekia per 4,5 mln. Paprastai formaliai dovanojamas trejus metus neišlaikytas nekilnojamasis turtas, kuris netrukus parduodamas tretiesiems asmenims. Vienas Palangos gyventojas tokiu būdu siekė išvengti per 70 tūkst. litų GPM mokėjimo: už 11 tūkst. litų nupirkęs 3,6 ha žemės sklypą Klaipėdos rajone, po mėnesio jį padovanojo motinai (žemės sklypo vertė, lyginant su sklypo pirkimo kaina, dovanojimo sutartyje buvo padidinta 45 kartus), o ši po kelių dienų – kitam savo sūnui. Netrukus žemės sklypas, išvengiant mokėtinų mokesčių, buvo parduotas už daugiau nei 0,5 mln. litų.


VMI tikina: mokesčių mokėtojams PVM permoka grąžinama laiku


VMI prie FM informuoja, kad šių metų pirmąjį pusmetį, kaip ir anksčiau, Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoka verslui grąžinama laiku. Nors Mokesčių administravimo įstatymas numato, kad PVM permoka mokesčių mokėtojui turi būti grąžinta per 30 dienų, VMI pirmąjį pusmetį permokas grąžino vidutiniškai per 21,5 kalendorinę dieną. Iš viso per šį laikotarpį įmonėms grąžinta arba įskaityta daugiau nei 1,529 mlrd. litų PVM permokos. Šiuo metu PVM permoka nesiekia 1 mlrd. litų ir liepos 1 d. sudarė 986 mln. litų.„Mokesčių inspekcija PVM permoką verslui, kai pateikiamas mokesčio mokėtojo prašymas, grąžina greičiau, nei numatyta įstatyme – mažiau nei per 22 kalendorines dienas, o PVM permoka, siekiant padengti kitų mokesčių nepriemoką, įskaitoma per 7 kalendorines dienas. Tiems verslo subjektams, kurių prašymai nagrinėjami pagal „Žaliojo koridoriaus“ principą, PVM permoka grąžinama per 7 kalendorines dienas“, — sako VMI viršininko pavaduotojas Dainius Daugirda, pažymėdamas, kad pagal prašymus, nagrinėjamus „Žaliojo koridoriaus“ principu, grąžinama mokesčio permokos dalis sudaro 20 proc. Minėtu principu prašymai nagrinėjami pagal tam tikrus VMI nustatytus atrankos kriterijus, kuriais vertinama mokesčių nesumokėjimo rizika.


Sodra tęsia šimtamečių sveikinimo tradiciją


Remiantis Gyventojų registro ir VSDF valdybos teritorinių skyrių duomenimis, 2009 m. šimto metų jubiliejų švenčia 161 asmuo. 2008 metais šimto metų sukaktį minėjo 281, o 2007 m. – 246 Lietuvos gyventojai. Šimtamečių sveikinimo tradiciją „Sodra“ tęsia jau penktus metus. „Sodros“ teritorinių skyrių atstovai ne tik aplanko jubiliatus, palinki jiems sveikatos, ilgų metų, bet ir įteikia dovanų.Šiemet daugiausiai šimtamečių gyvena Kaune. Čia numatyta pasveikinti 19 pensininkų. Vilniuje 2009 m. šimto metų jubiliejų švenčia 17, Šiauliuose ir Panevėžyje – 11, Šakiuose – 9, Utenoje ir Klaipėdoje – 7 asmenys.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#677007 2009-07-19 19:35 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-21
Savaitės 2009.07.13 - 2009.07.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS:UŽ ASMENINIAMS TIKSLAMS NAUDOJAMUS ĮMONĖS AUTOMOBILIUS MOKESČIŲ SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOL KAS NEREIKĖS


Naudojantiems tarnybinį automobilį asmeninėms reikmėms gyventojų pajamų mokesčio mokėti kol kas dar nereikės. Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ir Finansų ministerijų susitarimui atidėti šio mokesčio įsigaliojimą iki 2010 m. sausio 1 d., kol bus patvirtinta šio mokesčio apskaičiavimo tvarka.„Esame įsipareigoję verslui mažinti administracinę naštą, todėl privalome užtikrinti, kad nauji įsigaliojantys teisės aktai nesukurtų papildomos administracinės naštos“, – tvirtina l.e.p. ūkio ministras Dainius Kreivys, kuris taip pat yra Verslo aplinkos gerinimo („Saulėtekio“) komisijos pirmininkas. Pasak jo, šio mokesčio įsigaliojimo atidėjimas reikalingas, kad neliktų vietos interpretacijoms dėl jo taikymo ir verslas pasirengtų mokesčio įvedimui. Pagal dabar galiojančius GPM įstatymo nuostatas, gyventojų pajamos, įskaitant ir pajamas natūra, privalo būti apmokestinamos. Pagal šį įstatymą pajamomis įvardijamas atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas bei kita gauta nauda (pavyzdžiui, dovanos, prizai, loterijų laimėjimai ir pan.).


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


[u][b][color=blue]Pakeistas 15-as

[url= www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348784][u]Pakeistas 15-as 8 ir 9 punktai, vietoj žodžių „įsigijimo savikaina“ įrašant žodžius „savikainos metoduPakeistas standarto 32.2 punktą ir išdėstau jį taip: 32.2. investuotojo dalis procentais asocijuotosios įmonės kapitale ir balsų, kuriuos suteikia turimos akcijos, dalis procentais, jei turimų akcijų skaičius skiriasi nuo jų suteikiamų balsų skaičiaus“.


Patvirtinta nauja su individualia veikla susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarka


Finansų ministro įsakymu patvirtinta nauja su individualia veikla susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarka.Finansų ministro įsakymu patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas. Kas ir vėl nemaloniai stebina, tai kad tvarka paskelbta liepos 18 dieną, tačiau sąnaudas pagal ją pripažinti reikia jau nuo sausio 1 dienos…Taigi, kokie esminiai pakeitimai: aiškiai, pagal grupes, nurodyti apribojimai ilgalaikio turto sąnaudų ir nusidėvėjimo nurašymui į leidžiamus atskaitymus ( daugeliui grupių tai ne daugiau kaip 90% ); į leidžiamus atskaitymus galima nurašyti natūralią netektį (apribota iki 1%, vaisių ir uogų – iki 3% metinių pajamų) .


Pakeistas finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 304


Pakeistas finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 304 ,,Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo. Vienas iš pakeitimų yra techninio pobūdžio – pakeistas pats įsakymo pavadinimas, (į „Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas“ ) nekeičiant pačių įstatymo nuostatų. Tačiau panaikintas III skyrius, Jame buvo nurodyta, kad nenuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę, leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriamos tam tikros išlaidos (palūkanos ir honorarai), kurios negalėjo būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nustatytos nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris verčiasi individualia veikla.


Patvirtintas Bankroto administratorių elgesio kodeksas


Bankroto administratorių elgesio kodeksas reglamentuoja bankroto administratorių profesinės veiklos etikos principus, kuriais jie turi vadovautis, atlikdami savo funkcijas.


Priimti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai


Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Pakeitimų nemažai, peržvelgsim kelis. Papildytas 4 straipsnis nauja 4 dalimi „4. Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija«.Gali būti, kad naujų įmonių steigėjai sutaupys pinigų. 4 straipsnis papildytas 7 dalimi:„7. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.“ Naujas 16¹ straipsnis. »Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų
* 1. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
* 2. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.
* 3. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi.
* 4. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės konfidencialia informacija, komercine (gamybine) paslaptimi, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.
* 5. Šio straipsnio 4 dalis netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, komercinės (gamybinės) paslapties. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.“
Pakeistos 21 straipsnio 3,4 ir 5 dalys
* 3. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
* 4. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.
* 5. Tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybės nustatymui ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

Seimas sumažino pareigūnų darbo užmokestį


Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas.Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas.Valstybės tarnautojams laikinai nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. sumažinti priedai už kvalifikacinę klasę: už trečią kvalifikacinę klasę sumažinta nuo 15 iki 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – nuo 30 iki 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – nuo 50 iki 30 procentų pareiginės algos. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymas.Balsavo: už – 59, prieš – 13, susilaikė 10. Šiuo įstatymu Tarnybos pareigūnams priedą pagal Valstybės tarnybos įstatymą už 3-iąją kvalifikacinę kategoriją siūloma laikinai iki 2010 m. gruodžio 31 d. sumažinti ir nustatyti 10 procentų pareiginės algos, už 2-ąją kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų pareiginės algos, už 1-ją kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų pareiginės algos.


Sodra primena: Individualių įmonių savininkų socialinis draudimas


VMI primena, kad Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali „Sodra“ primena, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. pakeista savarankiškai dirbančių asmenų, tarp jų ir individualių įmonių savininkų socialinio draudimo tvarka. Individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti. Individualių įmonių savininkų socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo praėjusiais metais gautų pajamų metinės sumos. Individualių įmonių savininkai socialinio draudimo įmokas turi mokėti nuo savo deklaruoto apmokestinamo pelno atėmus pelno mokesčio sumą neviršijant 4 draudžiamųjų pajamų dydžių per mėnesį, t.y. 5952 Lt. Nuo tos sumos 2009 m. privaloma mokėti 10 proc. dydžio socialinio draudimo įmokas. Kasmet šiems asmenims socialinio draudimo įmokas numatoma laipsniškai didinti iki 28,5 proc. – šį įmokos dydį numatyta pasiekti 2011 m. Individualių įmonių savininkai įmokas už praėjusius metus privalo sumokėti iki metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos (spalio 1 d.)Individualių įmonių savininkai socialinio draudimo įmokas gali mokėti ir avansu kartą per ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne mažesnės nei 0,8 MMA per mėnesį. Atkreipiame dėmesį į tai, jog nuo 2009 m. sausio 1 d. neliko sąlygų, kai socialinio draudimo įmokų individualių įmonių savininkai gali nemokėti.


VMI konsultuoja: bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams IDV atveju


VMI atsako į klausimą, kokia dalimi sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos priskiriamos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams? Pagal nustatytą tvarką šios išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik esant kito sutuoktinio sutikimui ši turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu. Nesant tokio sutikimo, vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. nustatyta tvarka apskaičiuotos tokio individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų sumos. Kai perleidžiamas vieno iš sutuoktinių individualioje veikloje naudotas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas, individualią veiklą vykdančiam (vykdžiusiam) gyventojui tenkanti šio turto įsigijimo kainos dalis mažinama nustatyta tvarka iš gyventojo individualios veiklos pajamų atskaityta to turto įsigijimo išlaidų suma.


KITOS NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS


VMI: Avižieniuose – betono fabrikas, „įteisintas“ verslo liudijimu


Vilniaus AVMI informuoja, kad pagal pasitikėjimo telefonu 1882 gautą pranešimą patikrintos patalpos Vilniaus rajone, kuriose rasta veikianti betono gamybos linija. „Šeimyniniu verslu“ užsiėmė tėvas (patalpų, kuriose įrengta betono gamybos linija, savininkas) ir sūnus.Patikrinimo metu paaiškėjo, kad tėvas turėjo įsigijęs verslo liudijimą, leidžiantį gaminti betono, gipso ir cemento gaminius, tačiau nesuteikiantį teisės gaminti ir parduoti patį betoną. Sūnus, įregistravęs bendrovę, turėjo 4 krovininius automobilius, kuriais klientams išvežiodavo savo pagamintą produkciją. VMI specialistai nustatė, jog 2007 m. tėvas įsigijo daugiau kaip 240 tonų cemento betonui gaminti. Kaip rodo pirkimo-pardavimo dokumentai, vienos tonos betono pardavimo kaina – apie 200 litų. Tačiau asmuo gautų pajamų nedeklaravo. 2008 m. buvo įsigytos beveik 168 tonos cemento, minimali pardavimo kaina — 240 Lt/t. Už 2008 m. pateiktos GPM deklaracijos duomenys nesutampa su įrašais pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale. Kadangi tėvas vertėsi veikla, kuriai negalimas verslo liudijimas, jo pajamos apmokestintos 15 proc. GPM. Be to, pajamos iš veiklos viršijo 100 tūkst., todėl jis dar 2007 m turėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju, tačiau to nepadarė ir PVM nemokėjo. Bet po Mokesčių inspekcijos patikrinimo mokesčių mokėtojas savanoriškai pateikė deklaracijas bei sutiko sumokėti į biudžetą apie 70 tūkst. litų mokėtino GPM ir PVM.


Vyriausybė: siūlomos papildomos mokestinės lengvatos


Vyriausybė pritarė PVM ir akcizų tarifų pakeitimams. Atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusią situaciją naftos rinkose, kuri įtakoja padidėjusias degalų kainas, siūloma sumažinti akcizo tarifą dyzeliniams degalams. Taip pat siūloma nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. vienerius metus (iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.) šilumos energijai ir karštam vandeniui taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas būtų taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir šilumos energijai, sunaudotai vandeniui pašildyti. Šiuo metu šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas 19 proc. PVM, tačiau skirtumas tarp 19 ir 5 proc. dengiamas iš valstybės biudžeto. Vyriausybė taip pat siūlo nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. dyzeliniams degalams nustatyti 947 litų (tai sudarytų 274 eurų, t.y. minimalų akcizų dydį, kurį Lietuva privalo taikyti nuo 2008 m. sausio 1 d.) už 1000 litrų akcizo tarifus. Dėl akcizų tarifų sumažinimo vidutinė mažmeninė litro dyzelinių degalų kaina sumažėtų 0,22 lito. Ši pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į situaciją naftos rinkose (didėjančias kainas) bei į tai, kad šiuo metu Lietuvoje taikomi akcizų tarifai gazoliams viršija nustatytus minimalius ES akcizų tarifus. Be to, sumažinus akcizo tarifus dyzeliniams degalams, tikimasi, kad sumažės nelegaliai iš trečiųjų valstybių ir legaliai iš kitų valstybių narių įsivežamų dyzelinių degalų. Dėl akcizo tarifų gazoliams sumažinimo valstybės biudžetas negautų iki 70 mln. litų, tačiau sumažėjęs akcizas galėtų padidinti šių degalų realizavimo kiekį ir visiškai ar iš dalies atsverti bei sumažinti valstybės biudžeto netekimus.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#680301 2009-07-27 20:47 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-22
Savaitės 2009.07.20 - 2009.07.26 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.Ši savaitė ir vėl kaip niekad seime buvo darbinga - atėjo jau trečioji per nepilnus septynis mėnesius mokestinių įstatymų pakeitimo banga. Šioje Savaitėlėje trumpai apžvelgsim ką seimas dar «pridirbo».


SAVAITĖS SPRENDIMAS: Seimas pritarė Vyriausybės siūlymui sumažinti akcizo tarifą gazoliams


Priimtas Akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymas. Seimo nariai balsavo labai vieningai: už – 103, prieš – 1.Nutarta sumažinti akcizo tarifą gazoliams nuo 1140 iki 947 litų už 1 000 litrų produkto. Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d. Galiojimo datos nuspręsta nenustatyti, o metų pabaigoje įvertinti šio sprendimo pasekmes.Premjerui Kubiliui -nioliktą kartą užlipus ant grėblio ir dar kartą skaudžiai smogus padidėjusius biudžeto deficitu, atrodo pradėjo veikti mąstymo mechanizmas. Ankstesnis mokesčių didinimas ne tik neduodavo norimo efekto (padidėjusio biudžeto pajamų), bet ir turėjo neigiamų pasekmių. Šį kartą nutarta sumažinti akcizą dyzelinui ir pažiūrėti, kas bus (kaip išsireiškė kažkas iš valdančiųjų tai bus savotiškas „socialinis eksperimentas“).Na ką- mums ne pirmas kartas,mes, mokesčių mokėtojai, dar kartą pabūsim «bandomaisiais triušiais».


SAVAITĖS VMI ATSAKYMAS


* Klausimas: ar reikia mokėti įmokas, jei darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos ar darbuotojas neatvyksta į darbą administracijos leidimu?
* Atsakymas: nemokamų atostogų atveju ar neatvykus į darbą administracijos leidimu asmenys negauna su darbo santykiais susijusių pajamų, todėl įmoka yra 72 Lt).
Šis reikalavimas netaikomas:
-jei asmuo moka įmokas pagal SDĮ 17 str. 3-8 dalis. Gauna pajamas pagal autorinę sutartį, iš sporto, atlikėjo veiklos, iš individualios veiklos, iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą, ŪB nariai, IĮ savininkai, ūkininkai, kurių ūkio dydis ne didesnis kaip 2 EDV, asmenys gaunantys kitas pajamas;
-jei asmuo patenka į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją pagal SDĮ 6 str.4 d.Jeigu darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos ar darbuotojas neatvyksta į darbą administracijai leidus nuo mėnesio pabaigos iki kito mėnesio vidurio – įmoką už birželio mėnesį.


SAVAITĖS CITATA


Seimo narys Jurgis Razma nenori pripažinti, kad sveikatos draudimo mokestis nuo ligos pašalpų , dividendų ar SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ nėra klaida ir ne kompetencijos simptomas: „Mes taisome ne savo klaidas, o tiktai darome kitus politinius sprendimus“.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


SVARBU: Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles


Esminis pakeitimas: „Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus, kurie negali būti ilgesni kaip vienas mėnuo, atskaitingam asmeniui nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ūkio subjekto vadovas.“ Taigi atskaitingam asmeniui išdavus iš kasos pinigus, per vieną mėnesį bus privaloma atsiskaityti.


Seimas nutarė mažinti motinystės (tėvystės) pašalpos dydį


[[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349707| ] Pakeista šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalis:]]
* „1. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 90 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 75 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“ Taip pat įstatymu nustatyta, kad iki 2009 m. rugsėjo 1 d. paskirtos ir (ar) mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skiriamos motinystės (tėvystės) pašalpos sumažinamos 10 procentų, bet ne mažiau kaip iki Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos, ir sumažintos mokamos iki 2012 m. birželio 30 d. Nuo 2010 m. liepos 1 d. pašalpos skiriamos pagal šio įstatymo 1 straipsnio nuostatas.

PVM įstatymo pakeitimai


Šiuo pakeitimu už lengvatinis 9 procentų PVM bus tarifas taikomas taip
* 1) iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;
* 2) iki 2010 m. gruodžio 31 d. knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).“
PVM įstatymo 2, 58, 91 ir 125(1) straipsnių pakeitimo įstatymas(projektas Nr. XIP-782(2)). Balsavo: už – 66, prieš – 34, susilaikė 18. Šiuo pakeitimu padidintas standartinis PVM tarifas: patvirtintas 21 procento PVM tarifas (buvo 19). Siekiant, kad visos įstatymų leidybos procese dalyvaujančios valstybės institucijos turėtų laiko įvertinti Seimo priimtus teisės aktus, nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data – įstatymas įsigalios 2009 m. rugsėjo 1 d..Informaciją apie PVM įstatymo pakeitimus labai operatyviai patalpino ir VMI savo tinklalapyje.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr.XIP-779(2). Balsavo: už – 99, prieš – 4.1. Taigi, pajamomis, gautomis natūra, pripažįstama:
* 1)už darbą, atliekamą darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu, vietoj piniginio atlygio gyventojo gautas nuosavybėn turtas ir gyventojui suteiktos paslaugos;
* 2)gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojo apgyvendinimą ir gyvenamojo ploto išlaikymą, už gyventojui suteiktas įvairias laisvalaikio praleidimo, pramogų, poilsio, turizmo ir kitas panašias paslaugas, už gydymo paslaugas (išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai), taip pat suteikus gyventojui (nemokamai ar už lengvatinę kainą) gyvenamąsias patalpas (naudotis ar nuosavybėn);
* 3)gyventojo gautos nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), išskyrus 320 litų vertės neviršijančius dovanas ir laimėjimus (prizus), gautus iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
* 4)už šios dalies 1 punkte nenurodytus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą ar kitaip perleistą arba investuotą turtą ar lėšas gyventojo gautas nuosavybėn turtas ir gyventojui suteiktos paslaugos;
* 5)gyventojo nauda, gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis;
* 6)gyventojo nauda, gauta turto naudotojui turto savininko vardu sumokėjus už su turto eksploatavimu susijusias paslaugas (atlyginimą už komunalines, telekomunikacijų ir panašias paslaugas), kai už tai turi būti mokama neatsižvelgiant į tai, ar turtas faktiškai naudojamas, ar ne.“

. Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:
* 3) asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas, ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos;
* 5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.“
1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2009 metų mokestinio laikotarpio pajamas.2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.Įdomus įstatymo pasikeitimo įsigaliojimas -:
* -nuostatos dėl to, kas pripažįstama pajamomis natūra pagal šį pakeitimą taikomos nuo 2009 sausio 1 dienos;
* -nuostatos dėl to, kas nepripažįstama pajamomis natūra pagal šį pakeitimą taikomos nuo 2010 sausio 1 dienos

Dar keli GPMĮ pakeitimai.
* Naujai išdėstyta sąvoka «su darbo santykiais susijusios pajamos». „35. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – pajamos, gautos iš šio straipsnio 31 dalyje nurodytos veiklos, taip pat individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos gauta suma, kuri neviršija sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.“
* Pakeistas 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas – pajamomis natūra nepripažįstama „5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos“.
3 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies 44 punkto pripažinimas netekusiu galios. Panaikinta 17 straipsnio 1 dalies 44 punktas - nuo 2010 sausio 1 dienos IĮ įmonių savininkų pelno išėmimo lengvata ( 4000 Lt) nebegalioja.
* 4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Papildyti 18 straipsnį nauja 2 dalimi:„2. Iš gyventojo individualios veiklos pajamų leidžiama atskaityti ne daugiau kaip 50 procentų patirtų reprezentacinių sąnaudų, tačiau šios atskaitomos sąnaudos negali viršyti 2 procentų gyventojo individualios veiklos pajamų per mokestinį laikotarpį. Reprezentacinėmis sąnaudomis laikomos gyventojo išlaidos konkrečių asmenų naudai naujiems verslo ryšiams su kitais gyventojais ar vienetais, išskyrus su šiuo gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusius asmenis, taip pat sutuoktinius, sugyventinius, vaikus (įvaikius), tėvus (įtėvius) ir vienetus, kuriuose gyventojas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus akcijų (dalių, pajų), užmegzti ar esamiems pagerinti. Išlaidos, nustatytos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos.“
* 2. 18 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi, pakeisti šios dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,9) neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai;“.* 4. Papildyti 18 straipsnį 11 dalimi:
„11. Nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos.“
* 5. Papildyti 18 straipsnį 12 dalimi:
,,12. Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas gyventojo pasirinkimu vietoj kitose šio straipsnio dalyse nurodytų patirtų išlaidų gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Ši nuostata netaikoma, kai minėtas individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti šioje dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.“
* Įstatymo taikymas - įstatymo 1, 3, 4 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 m. ir vėlesnių metų pajamas, įstatymo nuostata dėl kito kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėto socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų“ taikoma nuo paskelbimo (?)Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas


Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimus: balsavo: už – 77, prieš – 1, susilaikė 14. 10 straipsnio 5 dalį pakeista išbraukiant «2010» t.y tik 2009 metais «asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo šių asmenų iš sporto veiklos gautų pajamų, neviršijančių keturių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per mėnesį. Už 2009 metus individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių ir asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų šių asmenų gautų pajamų metinės sumos, neviršijančios keturių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per mėnesį.“ Nuo 2010 metų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per mėnesį riba panaikinama - sportininkai, ūkinių bendrijų nariai, IĮ savininkai ir IDV vykdantys mokės sodrai »be lubų«…


Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai


Pakeisti 5 ir 17 pelno mokesčio įstatymo straipsniai.Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.“ Deja, šio pakeitimo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį. * »3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas.1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.Ir šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.«


Individualių įmonių įstatymo pakeitimas


Vienas iš papildymų: 4 straipsnis papildytas nauja 5 dalimi:
* „5. Individualios įmonės nuostatai gali būti sudaromi vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais. Individualios įmonės pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“ Gali būti greitai sulauksim Vyriausybės patvirtintų individualių įmonių nuostatų.Darbo kodekso pakeitimas


Darbo kodekso 179 straipsnis (Nėštumo ir gimdymo atostogos) papildytas 4 dalimi.
* *4. Darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs.


Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnis


Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnis , sąvokos „Vyriausybės kancleris“, „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ keičiamos į sąvokas „Ministro Pirmininko kancleris“ ir „Ministro Pirmininko tarnyba“. Naujai apibrėžtos sąvokos įsigalios nuo 2009 m. rugsėjo 15 dienos (atsiradus naujai pareigybei bei naujam juridinio asmens pavadinimui bei statusui).


KITOS NAUJIENOS


VMI: nepaimtas kasos čekis – pagalba mokesčių vengiantiems sukčiams


VMI informuoja, kad patikrinusi keletą visoje šalyje veikiančių maitinimo restoranų tinklų valdančių bendrovių, nustatė panašaus pobūdžio sukčiavimo atvejus: pasinaudodama elektroninių kasos aparatų intelektualiomis valdymo programomis bei išduodama klientams tik tarpinius čekius, per keletą mėnesių, preliminariais duomenimis, viena įmonė neapskaitė apie 1,5 mln. litų, o nuo valstybės „nusukta“ per 300 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio. Mokesčių inspekcijos specialistai vienos bendrovės valdomuose restoranuose peržiūrėję elektroninių kasos aparatų programos užregistruotas kasines operacijas pastebėjo, kad kiekvieną dieną buvo atliekama įvairių nefiskalinių (operacijos, kurios nefiksuojamos galutiniuose apskaitos dokumentuose) ūkinių operacijų. Klientams šiame restoranų tinkle buvo išduodami ne galutiniai čekiai, o sąskaitos (prie – čekiai), kurios savo išoriniais rekvizitais beveik nesiskiria nuo fiskalinio čekio, tačiau duomenys neišsaugomi apskaitos dokumentuose. Peržiūrint nefiskalines operacijas pastebėta, kad kasdien sistemingai buvo atliekamos tos pačios operacijos: atspausdintų prie-čekių duomenys moderniomis programomis buvo anuliuojami, gautos lėšos neapskaitomos, į valstybės biudžetą nesumokamas pridėtinės vertės bei kiti mokesčiai. Per kiek daugiau nei 2 mėnesius vienas restoranų tinklas preliminariais VMI specialistų paskaičiavimais neapskaitė apie 1,5 mln. litų, o nesumokėto pridėtinės vertės mokesčio suma siekia apie 300 tūkst. litų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#682710 2009-08-03 19:24 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-22
Savaitės 2009.07.27 - 2009.08.02 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.


SAVAITĖS VETO


Prezidentė nepasirašė ir grąžino seimui tobulinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymą. Motyvai yra šie:1) Konstitucijoje yra įtvirtinta, jog valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą. Ši Konstitucijos nuostata įpareigoja valstybę užtikrinti šeimų ekonominį ir socialinį saugumą, sukurti šeimoms galimybes apsirūpinti pakankamomis pajamomis, tuo sudarant palankias sąlygas auginti vaikus; 2) numatomu teisiniu reglamentavimu dėl susidariusios sunkios ekonominės padėties valstybėje siūloma sumažinti motinystės (tėvystės) pašalpas, kurios mokamos kol vaikui sueis vieni metai, dydį nuo 100 procentų iki 90 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – nuo 85 procentų iki 75 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šiuo Įstatymu siekiama sumažinti ne tik tas pašalpas, kurios bus paskirtos nuo 2010 m. liepos 1 d., bet ir šiuo metu jau paskirtas ir (ar) mokamas motinystės (tėvystės) pašalpas; 3) Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, numatanti jau paskirtų ir (ar) mokamų motinystės (tėvystės) pašalpų mažinimą nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., vertintina kaip prieštaraujanti teisėtų lūkesčių apsaugos principui, pagal kurį įgytos teisės turi būti išlaikytos ir realiai įgyvendintos. Asmenų, kuriems jau yra paskirta ir (ar) mokama motinystės (tėvystės) pašalpa, taip pat asmenų, kuriems šios pašalpos dar nėra paskirtos ir (ar) mokamos, tačiau bus paskirtos nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., lūkestis visą motinystės (tėvystės) pašalpos gavimo laikotarpį gauti tokio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą, koks yra nustatytas šiuo metu galiojančių teisės aktų, yra pagrįstas ir ginamas konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos principo;4) net ir susidarius sunkiai ekonominei ir finansinei situacijai valstybėje, siekiant užtikrinti visuomenės pasitikėjimą valstybe ir teise, keičiant valstybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų, susijusių su pašalpų bei kitų išmokų apskaičiavimu ir mokėjimu, teisinį reguliavimą, turi būti laikomasi teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir saugumo principų. Šie principai reiškia, kad, nesant kitos išeities, socialinio draudimo išmokos gali būti mažinamos, tačiau tik tiek, kiek tai objektyviai neišvengiama ir būtina siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, laikantis proporcingumo ir asmenų lygybės principų. Nustatytas laikotarpis iki Įstatymo nuostatų taikymo pradžios yra nepakankamas ir nesudaro sąlygų motinystės (tėvystės) pašalpas gaunantiems asmenims prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos ir imtis atitinkamų veiksmų, kurie leistų sušvelninti pašalpų sumažėjimo poveikį šeimų finansinei padėčiai. Atsižvelgiant į ypatingą tėvų, auginančių vaikus iki dvejų metų, padėtį, išskirtinius jų poreikius ir socialinį pažeidžiamumą, Įstatymo nuostatų, keičiančių šių pašalpų dydžius, įsigaliojimas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. prieštarauja lygiateisiškumo principui, kol nėra nuspręsta, ar objektyviai neišvengiama ir būtina ir kokia apimtimi mažinti kitų iš socialinio draudimo fondo biudžeto mokamų išmokų dydžius


SAVAITĖS SKAIČIUS


Teisės instituto studijoje „Administracinė našta verslui, verslo teisinio reglamentavimo supaprastinimo galimybės“ minimi 152 verslą prižiūrintys subjektai. 118 minėtų subjektų kompetencija įtvirtinta įstatymuose ir įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, 16 – Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei kituose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, 18 – kituose teisės aktuose. Skirtingo pavaldumo subjektų veikla reguliuojama specialiaisiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, įstaigų vadovų įsakymais, nuostatais arba reglamentais, savivaldybių tarybų sprendimais ir panašiai.


SVAITĖS GERA NAUJIENA-1: DEGALAI PIGS


Prezidentė pasirašė Akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimą, kuriuo sumažinamas Gazoliams taikomas akcizas – nuo 1140 litų už 1000 litrų iki 947 litų. Skaičiuojama , kad degalai turėtų vidutiniškai atpigti apie 20-22 centus litrui.


SVAITĖS GERA NAUJIENA-2: VMI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS REKOMENDUOJA MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ NETYČINES KLAIDAS VERTINTI NEFORMALIAI


Tik spaudoje pasirodė informacija, kad Šiaulių apskrities mokesčių inspekcija turgaus prekiautoją už tai, kad neturėjo su savim verslo liudijimo, nubaudė 1500 Lt bauda, pritaikydama 172 straipsnį (Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas –užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų), VMI prie FM oficialiai pranešė, kad apskričių mokesčių inspekcijoms rekomenduojama tikrinant mokesčių mokėtojus jų netyčines klaidas vertinti neformaliai, o skiriant baudas vadovautis Mokesčių administravimo įstatymo 10 bei 69 straipsniuose įtvirtintais teisingumo, protingumo kriterijais bei taikyti turinio viršenybės prieš formą principą.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Individualių įmonių įstatymo pakeitimai


Paskelbti Individualių įmonių įstatymo pakeitimai.Inividualių įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio tikslas – įtvirtinti galimybę individualios įmonės nuostatus rengti supaprastinta tvarka. Įstatyme nustatyta, kad individualios įmonės nuostatai galės būti sudaromi vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais, kuriuos patvirtins Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Įgaliojimus tvirtinti pavyzdinius nuostatus numatoma suteikti Ūkio ministerijai, suderinus su Teisingumo ministerija. Tikimasi, kad jau šį rudenį pavyzdiniais nuostatais galės pasinaudoti individualias įmones steigiantys fiziniai asmenys ar nuostatus keičiantys individualių įmonių savininkai. Taip bus sumažinta su individualių įmonių steigimu ir jų registravimu Juridinių asmenų registre susijusi administracinė našta bei pagerintos verslo sąlygos. Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra įregistruota apie 60 tūkstančių individualių įmonių. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos.


Darbo kodekso pakeitimas


Pakeistas Darbo kodekso 98 straipsnis. Nelegaliu darbu bus laikomas ir darbas, atitinkantis nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą. Pakeitimas įsigalioja nuo 2009 rugpjūčio 1 dienos.


Paskelbti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai


Įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo įtvirtinta galimybė uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentus rengti supaprastinta tvarka, pagerinti bendrovių akcininkų teises bei sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Įstatyme numatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės pavyzdines steigimo akto ir steigimo sutarties formas, taip pat pavyzdinius įstatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, kad įgaliojimai tvirtinti pavyzdinius steigimo dokumentus bus suteikti Ūkio ministerijai, suderinus su Teisingumo ministerija. Keli Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su Akcininkų teisių direktyvos (taikoma listinguojamoms akcinėms bendrovėms) nuostatų įgyvendinimu nacionalinėje teisėje. Įstatymo pakeitimais akcininkams sudaromos vienodos galimybės visoje ES pasinaudoti jiems teisės aktų suteikiamomis teisėmis, iš jų - vienodomis sąlygomis gauti informaciją, susijusią su visuotiniu akcininkų susirinkimu, galimybe visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, galimybe paskirti įgaliotinius elektroninių ryšių priemonėmis ir kita. Dar vienas įdomesnis pakeitimas - 14 straipsnio 6 dalies „6. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant šio Įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.“ Taigi, paskelbus įmonę nemokia, tačiau, išsiaiškinus, kad viena iš nemokumo priežasčių yra išmokėti dividendai, juos gali tekti grąžinti.Dauguma straipsnių įsigalioja nuo 2009 rugpjūčio 1 dienos


Pakeistos Registravimo VMI prie FM laiduotoju ir/ar garantu taisyklės


Pakeistas 8 punktas. Nustatoma, kad nereikia legalizuoti dokumentų, pateikiamų iš tų užsienio valstybių, kurios yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ir patvirtintų pažyma Apostille, taip pat su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišales sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose ir šios sutartys yra įsigaliojusios (tokių dokumentų nuorašai tvirtinami notaro).“


Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo sprendimai


Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutarė patvirtinti Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarkos aprašą.

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutarė patvirtinti Atestuoto auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašą.

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutarė patvirtinti Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).


VMI informacinis pranešimas: Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo


Labai išsamus ir naudingas dokumentas, vykdantiems individualią veiklą. Papunkčiui paaiškinta, kaip keičiasi leidžiamų atskaitymų pripažinimas už 2009 metus. Gaila, kad toks dokumentas, po visų Seimo «pridirbimų» į mokestinius įstatymus, atsiranda praėjus SEPTYNIEMS mėnesiams nuo metų pradžios.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#684840 2009-08-10 20:23 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-22
Savaitės 2009.08.03 - 2009.08.09 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Darbo kodekso pakeitimai


Paskelbti darbo kodekso pakeitimai.Jų iš ties nemažai, dauguma apžvelgsime.Dauguma pasikeitimų susiję su sąlygų darbdaviams švelninimu ir kompensacijų dydžių mažinimu esant kolektyvinėms darbo sutartims.
* 109 straipsnis papildytas 5 dalimi:,,5. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės nei darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis.“ T.y. bus bandoma išgyvendinti praktika, kai pagal terminuotas darbo sutartis dirbantieji negaudavo tokių pačių tarkim premijų už tuos pačius darbo rezultatus, buvo apribojami mokymai bei kvalifikacijos kėlimas.
* Pakeista 129 straipsnio 4 dalis: darbo sutartis gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai , tačiau jeigu yra kolektyvinėje sutartyje sulygta, kad šis apribojimas taikomas darbuotojams, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip treji metai.
* Analogiškai pakeista 129 straipsnio 5 dalis: darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį, o esant kolektyvinei darbo sutarčiai - turės sumokėti ne mažesnę nei darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
* Pakeista 130 straipsnio 1 dalis: darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius ( o pagal kolektyvinę darbo sutartį – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį). Darbuotojus, nurodytus Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, esant kolektyvinei darbo sutarčiai reikės įspėti apie atleidimą iš darbo ne vėliau kaip prieš du mėnesius, nesant tokiai darbo sutarčiai terminas lieka tas pats - prieš keturis mėnesius.
* Pakeista 130 straipsnio 3 dalis: darbo laiko naujo darbo paieškoms apmokėjimas - esant kolektyvinei darbo sutarčiai gali būti mokamas ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną suteiktą valandą naujo darbo paieškoms.
* Pakeista 141 straipsnio 1 dalis: išeitinė išmoka gali būti išmokama dalimis jau po atleidimo - jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos ( o ne atleidimo dieną), išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau nei kas mėnesį.“
* pakeista 152 straipsnio 1 dalis: viršvalandžius galima dirbti ir kiekvieną dieną(pamainą), tačiau ir toliau jie neturi viršyti keturių valandų per pamainą ir šimto dvidešimties valandų per metus. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia metinė viršvalandinių darbų trukmė, bet ne daugiau kaip šimto aštuoniasdešimties valandų per metus. Tačiau nežiūrint liberalesnės viršvalandžių tvarkos , Darbo kodekse įrašyta nauja nuostata, kad vis tiek turi būti laikomasi poilsio laiko normų (Darbo kodekso XIV skyrius).“
* Labai juokingai pakeista 188 straipsnio 1 dalis: nustatoma, kad darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka nustatomi kolektyvinėse sutartyse, o jei kolektyvinės sutarties nėra, - darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose, suderinus su darbuotojų atstovais. taigi, VISŲ NAUJŲ DARBUOTOJŲ darbo užmokestį, darbo laiką ir kvalifikacinius reikalavimus reikia derinti su darbuotojų atstovais (darbo tarybos), kurių 95% įmonių nėra. Valstybinė darbo inspekcija bandys matyt rašyti į aktus apie darbo sąlygų nesuderinimą su atstovais, bet, jeigu darbo tarybos nėra privalomos, nieko ši institucija nepeš.Ir kam tokius PRAKTIŠKAI NEĮVYKDOMUS įstatymo pakeitimus priiminėti?
* Pakeistas 203 straipsnis. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas. Nustatyta, kad naujos darbo apmokėjimo sąlygos (Kodekso 120 straipsnio 3 dalis), darbdavys turi raštu pranešti ne vėliau kaip per mėn. nesant kolektyvinei darbo sutarčiai ir esant - ne kaip per trumpesnį terminą nei 2 savaitės iki jų įsigaliojimo.
* 206 straipsnio 1 dalies punktas papildytas atsižvelgiant į 141 straipsnio pakeitimą: kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, atsiskaityti reikia iki paskutinės darbo dienos, išskyrus kai šio Kodekso 141 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais atsiskaitoma vėliau.
* dar vienas p. Syso juokingas išmislas apie darbuotojų atstovus įdėtas į 256 straipsnio 1 dalį : konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, - darbo tvarkos taisyklėse, suderinus su darbuotojų atstovais.
Ir labai savotiškas įstatymo galiojimas: 1. Šis įstatymas, išskyrus 109 ir 127 straipsnių pakeitimus, ir kolektyvinių sutarčių nuostatos, sulygtos pagal šį įstatymą, galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d. nuo paskelbimo dienos. Kiti pakeitimai įsigalioja iš kart po paskelbimo, o nuo 2011 m. sausio 1 d. jie jau NEBEGALIOS, t.y jie padaryti laikinai, iki 2010.12.31


PVM įstatymo pakeitimai - standartinis tarifas 21%


Šiuo pakeitimu nustatyta, kad nuo 2009 rugsėjo 1 dienos standartinis PVM tarifas – 21 procentas.Atsižvelgus į standartinio tarifo pakeitimą, atitinkamai pakeisti ir kiti straipsniai.


PVM įstatymo 19 straipsnio pakeitimas


Pratęstas lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas:
* 1) iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;
* 2) iki 2010 m. gruodžio 31 d. knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).“

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai


Šiuo pakeitimuose yra panaikinta nuostata, kad asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių ir asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, pajamos 2010 metais bus apmokestinamos taikant pajamų lubas.

Šiuo VSDĮ pakeitimu naujai išdėstyta draudžiamųjų pajamų sąvoka.Papildytas įstatymo 4 straipsnis; nustatyta, kokie asmenys draudžiami kokia socialinio draudimo rūšimi. Pakeistas ir papildytas įstatymo 7 straipsnis; jis nustato, nuo kokių pajamų skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip pat pakeistas 8 straipsnis. Šiame straipsnyje nurodytos pajamos, nuo kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos. Pakeistas 9 straipsnis nustato socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką..
Paskelbti sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai


Apie priimtus pakeitimus Savaitelėje jau rašėme. Trumpai apie pakeitimus: pakeistas 6 straipsnis – nustato, kokie asmenys draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, pakeistas 8 str., reglamentuojantis privalomojo sveikatos draudimo galiojimą, 17 straipsnis, nustatantis privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Naujai išdėstytas visas 18 straipsnis, nustatantis privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo ir mokėjimo tvarką , Pakeistas ir 19 straipsnis, nustatantis atsakomybę už privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d. ir taikomas apskaičiuojant ir mokant 2010 ir vėlesnių metų privalomojo sveikatos draudimo įmokas.


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai


Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 ir 17 straipsniai bei papildyti 2 ir 18 straipsniai. GPM įstatymo 2 straipsnis papildytas nauja su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sąvoka. Dabar galės taikyti ir individualių įmonių savininkai. Pakeistas 9 straipsnis – pajamos natūra. Pakeistas 17 straipsnio 30 punktas - neapmokestinamųjų pajamų. Pakeistas ir papildytas 18 straipsnis; jis reglamentuoja, kokios išlaidos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais vykdant individualią veiklą.


Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimas


Pakeisti mokesčio už naudingąsias iškasenas ir mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai. Mokesčio už kai kurias naudingąsias iškasenas bei mokesčio už mineralinį vandenį tarifai padidinti 2 kartus. Pakeitimai įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.


Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimas


Šiuo įstatymo pakeitimu atidėta iki 2012 m. sausio 1 d įstatymo 6 straipsnio 24 punkto nuostatos įsigaliojimas dėl duomenų apie darbo priemonių, darbo sąlygų neatitikimo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytiems reikalavimams teikimo.


Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai


Pakeisti Pelno mokesčio įstatymo 5 ir 17 straipsniai. 5 straipsnis reglamentuoja pelno mokesčio tarifus. 17 straipsnyje dabar nurodoma , kad vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.Pakeitimai įsigalioja nuo 2010 sausio 1 dienos ir taikomi apskaičiuojant 2010 ir vėlesnių metų Pelno mokestį.

Dar keli PMĮ pakeitimai - pakeisti 8 ir 12 straipsniai, įstatymas papildytas 371 straipsniu. Šis straipsnis nustato pajamų (sumų), išmokamų užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei, neapmokestinimo prie pajamų šaltinio kriterijus ir reikalavimus.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#690621 2009-08-25 20:41 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-24
Savaitės 2009.08.17 - 2009.08.23 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


SAVAITĖS PRANEŠIMAS


Pagaliau ir VMI išdrįso parašyti, kad nuo sveikatos draudimo įmokų mokamas sveikatos draudimo mokestis. Tik tam reikėjo AŠTUONIŲ mėnesių. Tikrai sunku buvo įtikėti į 2008.12.23 priimtus sveiku protu nesuvokiamus Sveikatos draudimo įstatymo nesveikus pakeitimus. Jau metų pradžioje tiek apskričių VMI, tiek Sodra ir net Ligonių kasa buvo gavusi Gyvybės draudimo įmonių asociacijos , tiek pačių gyvybės draudimo bei kitų įmonių užklausimus šia tema. Visi sutartinai atrašydavo, kad sveikatos draudimo mokesčio nuo sveikatos draudimo įmokų mokėti nereikia. Nors atrašydavo nelabai užtikrintai, cituodami ir argumentuodami visai kitais įstatymo straipsniais. Kelis mėnesius vyko žaidimas -įmonės klausi apie «batus», įvairios organizacijos atsako apie «ratus». Nacionalinė Buhalterių Asociacija iš vieno iš savo narių gavo kopiją rašto, pasirašyto tuo metu buvusios Finansų ministerijos sekretorės Ingridos Šimonytės, kuri vienintelė dar vasario mėn. vienai iš įmonių atrašė, kad Sveikatos draudimo mokestį nuo sveikatos draudimo įmokų mokėti reikia. Blogai, kad reikės įmokomis bus neapmokestinamos.


Patvirtintas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas


Įsakymas įsigalioja nuo 2009.08.19 .Netenka galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A1-118 ,,Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 46-1669). Svarbu, kad šis aprašas netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimų nariams bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimų nariams, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Taip pat atkreiptinas dėmesys į 8-ą punktą 8. Iš užsieniečio nereikalaujama įsigyti leidimo dirbti, esant šioms sąlygoms, kai:
* 8.1. įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip ….
* 8.2. užsienietis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė sudaro ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, …..
* 8.3. atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl sutarties sudarymo ir su tos sutarties vykdymu, personalo mokymu, komerciniu įsisteigimu, įrangos įdiegimu ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui per metus;
* 8.4. yra užsienio juridinio asmens (išskyrus ne pelno siekiančio), kurio buveinė yra Pasaulio prekybos organizacijos (toliau vadinama – PPO) valstybėje narėje (ne Europos Sąjungos valstybėje narėje), …., darbuotojas, kuris yra perkeliamas į Lietuvos Respublikoje įregistruotą ir panašias paslaugas teikiančią šio juridinio asmens dukterinę įmonę, filialą ar atstovybę.
Ir iš viso yra 13-a punktų, kai nereikalaujama įsigyti leidimo dirbti.


Patvirtintos Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklės


Taisyklės aktualios įmonėms, prekiaujančioms kuru ir naftos produktais. Įsakymas įsigaliojo nuo 2009.08 19 . Ir nuo tos dienos neteko galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1997 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1 ,,Dėl naftos produktų apskaitos jais prekiaujančiose įmonėse tvarkos“.


Vyriausybė sumažino bazinę algą


Vyriausybė savo nutarimu patvirtino, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. bazinę mėnesinė alga – 122 litai ir bazinis valandinis atlygis – 0,73 lito.


Pakeistas Akcizų įstatymo komentaro 35 straipsnis


Atsižvelgiant į Akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimą, atitinkamai komentare pakeičiamas akcizų tarifas, taikomas gazoliams nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.


VMI komentuoja: dienpinigių apmokestinimas, kai buvo kelios komandiruotės į užsienį


Jeigu darbuotojui buvo kelios komandiruotės per mėnesį į užsienį ir jo alga neviršijo minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3 (t.y. 800 Lt x 1,3 = 1040 Lt), arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijo minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3 (t.y. 4.85 x 1.3 = 6.31 Lt), tai apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos, sudedamos.


Finansų ministerija: siūlo pritarti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimui


Seimo narys E.Žakaris siūlė pakeisti įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
* Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinami:
„10) neįgaliųjų asociacijų bei įmonių ir įstaigų, kurių dalyviais yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas;“

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#692402 2009-08-31 23:38 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-24
Savaitės 2009.08.24 - 2009.08.30 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.


SAVAITĖS CITATA


„Sutarties sąlygos šiuo metu neleidžia atskleisti nuomos įkainių“, – aiškina Dainoras Bradauskas, Vilniaus apskrities VMI viršininko pavaduotojas. Pasirodo informacija, apie tai, už kiek valstybinė institucija nuomojasi patalpas yra konfidenciali. Tačiau prieš darant tokius pareiškimus, reikėjo tiesiog pažiūrėti į Viešųjų pirkimo įstatymo 19 straipsnį bei Visuomenes informavimo įstatymo 6 straipsnį.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo«.Keli pakeitimai. Pakeistas 10 punktas
* Bedarbiams, atleistiems iš darbo (tarnybos) ir gavusiems išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jiems buvo išmokėta (atsiskaitymo su darbuotoju dieną jam apskaičiuota išeitinė išmoka arba kompensacija).“ Klausimas: o jeigu tik PRISKAIČIUOTA, o ne išmokėta? Arba, atsižvelgiant į darbo kodekso nuostatas, išeitinė (kokių 6 mėnesių dydžio) išmokama per kelis mėnesius?

VMI konsultuoja: kada reikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas


VMI atsako į klausimą, ar reikia mokėti įmokomis.


Vyriausybė: nepritarta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimui


Vyriausybė nusprendė nepritarti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-376. Įstatymo projekte buvo siūloma nustatyti, kad ligos pašalpos būtų apskaičiuojamos pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, buvusius prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Šiuo metu ligos pašalpa apskaičiuojama pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas užpraeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Draudėjai neteikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir jos teritoriniams skyriams duomenų apie apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas kas mėnesį, todėl draudėjas ligos pašalpai paskirti ir kompensuojamajam uždarbiui apskaičiuoti apdraustajam asmeniui privalėtų išduoti pažymą apie jo draudžiamąsias pajamas, turėtas 3 paskutinius mėnesius. Tai padidintų administracinę naštą tiek draudėjams, tiek apdraustiesiems.


Kitos naujienos


Vyriausybė: neturim patikimų duomenų apie valstybės tarnyboje dirbančių žmonių skaičių


Vyriausybė nutarė pasiaiškinti visuomenei, kodėl teikiami tokie prieštaringi duomenys apie valstybės tarnautojų skaičių ir jų kitimo dinamiką.Taip ir neaišku, mažėja ar didėja valdininkų skaičius.Keli pasiteisinimai»Pirmiausiai, Vyriausybė tiesiogiai valdo tik sau pavaldžių institucijų pareigybių skaičių. Siekiant bendrų valstybės tarnybos optimizavimo tikslų čia ypač svarbi tokių nepriklausomų institucijų kaip Seimas, Prokuratūra, Valstybės kontrolė, teismai, taip pat savivaldybės konkretūs veiksmai atsisakant perteklinių pareigybių.Antra, vertinant situaciją reikalingi patikimi duomenys apie visoje valstybės tarnyboje dirbančių žmonių skaičių bei atitinkamus pokyčius. Prieš keletą metų tam tikslui buvo sukurtas Valstybės tarnautojų registras, kurio funkcionalumu rūpinasi Valstybės tarnybos departamentas prie VRM. Deja, tenka pripažinti, kad dėl minėto registro duomenų patikimo ir išsamumo vis dar yra labai rimtų abejonių. Todėl Ministras Pirmininkas nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri turi kuo greičiau pasiūlyti sprendimus dėl privalomo duomenų pateikimo į registrą ir atsakomybės už netikslių duomenų skelbimą.«Taigi, jeigu netyčia nesugebate suskaičiuoti savo įmonėje algą gaunančių darbuotojų, siūlome elgtis kaip vyriausybė - sukurti darbo grupę…


Finansų ministerija: Tarptautinio valiutos fondas pateiks pasiūlymus dėl efektyvesnio mokesčių administravimo


Tarptautinio valiutos fondo (TVF)techninės pagalbos misijos atstovais, kurių paprašyta pateikti ekspertinius pasiūlymus dėl efektyvesnio mokesčių administravimo.Siekiant sumažinti šešėlinės ekonomikos daromą neigiamą įtaką biudžeto pajamoms ir pagerinti mokesčių surinkimą, Lietuva galės pasinaudoti TVF ekspertų vertinimais ir įžvalgomis. Planuojama, kad TVF ekspertai įvertins dabartinę mokesčių administravimo padėtį, pateiks pasiūlymų, kaip tobulinti šią sritį ekonomikos nuosmukio laikotarpiu, kokių priemonių imtis, siekiant pagerinti sąlygas mokesčių mokėtojams, turintiems laikinų sunkumų dėl mokesčių sumokėjimo.


Vyriausybė: valstybė kompensuos studijų paskolų palūkanų dalį, viršijančią 5 proc


Vyriausybė priėmė sprendimą dengti palūkanas, viršijančias 5 proc., valstybės remiamoms paskoloms, kurios bus išduotos mokesčiui už studijas sumokėti. 5 proc. viršijanti palūkanų dalis bus kompensuojama tik studijų metu. Šiais metais palūkanas numatoma kompensuoti iš valstybės biudžeto lėšų, o ateinančiais metais – ir iš ES struktūrinių fondų. Sprendimas kompensuoti palūkanas priimtas siekiant sudaryti studentams palankesnes paskolų studijų kainai sumokėti sąlygas ir padidinti studijų prieinamumą. Siūlydami valstybės remiamas paskolas konkuruos 5 bankai: „DNB Nord“, „Swedbank“, „Snoras“, „Nordea“ ir „Šiaulių bankas“. Prognozuojama, kad studijų paskolų palūkanos litais svyruos nuo 10,59 iki 11,09 procento, eurais – nuo 3,36 iki 3,86 procento. Palūkanos kis priklausomai nuo Vilibor arba Euribor dydžio. Bankų pasiūlyta maksimali marža yra nuo 2,5 iki 3 procentų. Kokias palūkanas turės mokėti studentas, paaiškės jam pasirašant sutartį su bankais.Norintieji gauti valstybės remiamas paskolas galės registruotis Valstybinio mokslo ir studijų fondo internetinėje svetainėje: http://www.vmsfondas.lt . Registraciją Valstybinis mokslo ir studijų fondas pradės rugpjūčio 27 d., o baigs spalio 4 d. Studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti šių metų spalio 19 d.


Ūkio ministerija: laukiame siūlymų dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų


Ūkio ministerija kviečia individualių, įmonių savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis iki 2009 m. rugsėjo 14 d. teikti nuomonę bei pasiūlymus dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų projektų.
Siekdama palengvinti individualių įmonių steigimo procedūras ir pagerinti verslo sąlygas, Ūkio ministerija parengė pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų projektus. Šie projektai parengti atsižvelgiant į šių metų liepos mėnesį įsigaliojusias Individualių įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas, kuriomis įtvirtinta galimybė individualios įmonės nuostatus sudaryti vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais. Pavyzdinius individualios įmonės nuostatus tvirtins Ūkio ministerija, suderinusi su Teisingumo ministerija.Visi gauti pasiūlymai bus analizuojami ir vertinami siekiant tobulinti minėtus teisės aktų projektus. Pasiūlymus prašome teikti el. paštu V.Mozuriene@ukmin.lt .Pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų projektus ir su jais susijusią medžiagą galima rasti Ūkio ministerijos interneto svetainės skiltyje „Teisės aktų projektai“ adresu: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=205 .Statistikos departamentas: vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje sumažėjo 0,9 procento


Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) antrąjį 2009 m. ketvirtį sudarė 2172,6 lito ir, palyginti su pirmuoju 2009 m. ketvirčiu, sumažėjo 0,9 procento. Valstybės sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 2316,8 lito ir, palyginti su pirmuoju 2009 m. ketvirčiu, sumažėjo 0,1 procento, o privačiame sektoriuje – 2073,8 lito ir buvo 1,8 procento mažesnis nei pirmąjį ketvirtį. Darbo užmokesčio mažėjimą antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2009 m. ketvirčiu, lėmė darbų mastų mažėjimas, nereguliarių išmokų mažėjimas ir kt. Antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2009 m. ketvirčiu, vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius sumažėjo 4,1 procento. Labiausiai jis sumažėjo statybos (11,8%), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (7,5% ), apdirbamosios gamybos (6,9%), prekybos (6,2%) įmonėse. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu, sumažėjo: šalies ūkyje 2,9, privačiame sektoriuje – 6,1, o valstybės sektoriuje padidėjo 1,3 procento.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#694991 2009-09-07 16:00 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-24
Savaitės 2009.08.31 - 2009.09.06 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.


SAVAITĖS RAŠTAS


Nors tiek spaudoje tiek forumuose buhalteriai-praktikai jau 2008 metų gruodžio mėn. diskutavo apie nekompetetingai paruoštus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus, apie tai, kad pagal šį įstatymą beveik VISOS pasyvios pajamos ( kaip dividendai, nuoma, turto pardavimas, pajamos natūra ir papildomas sveikatos draudimas mokamas darbdavio) apmokestinamos .
P.s: bus gražu, kai kokiais 2012 metais VMI prie FM paskelbs raštą, kuriuo panaikins ankstesnę nuomonę dėl FR0572 klastojimo už 2009 metus, ir puls skaičiuoti delspinigių. Tačiau, nors tiek gerai, kad yra konkrečių asmenų parašai raštuose, kuriuose buvo dėstyta klaidinga nuomonė dėl Sveikatos draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo.


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Vyriausybė pritarė Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimui


Vyriausybės nutarė pritartinekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimui.Primena, kad seimo narys E.Žakaris pateikė LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 10 punkto pakeitimą. Parengto projekto tikslas – suderinti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 10 punkto sąvokas su LR Asociacijų įstatymu bei užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui.


Vyriausybė nepritarė Gyventojų pajamų mokesčio 21 straipsnio pakeitimui


Vyriausybės nepritarėgyventojų pajamų mokesčio 21 straipsnio pakeitimui. Seimo nario E.Žakario pateikto projekto tikslas buvo – sudaryti galimybę ne tik tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams), bet ir patėviams susigrąžinti iš sumokėto pajamų mokesčio dalį patirtų išlaidų, nurodytų šio įstatymo 21 straipsnyje. Šiuo metu, dalį patirtų išlaidų, nurodytų šio įstatymo 21 straipsnyje, iš pajamų mokesčio turi teisę susigrąžinti pats mokėtojas, tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai).Buvo tikimasi, kad priėmus įstatymo projektą, visi dirbantys šeimos nariai turės teisę susigrąžinti dalį tam tikrų išlaidų iš sumokėto pajamų mokesčio, šeimos nariai, nepriklausomai nuo giminystės ryšių, bus lygūs prieš įstatymą. Finansų misterija pateikė išaiškinimą, kad nuostatos, gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarką siejančios su vaikų auginimu, paremtos siekiu palengvinti tėvams konstitucinių pareigų vykdymą savo vaikams, t.y. nuostatos dėl papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo ir dėl įstatymo 21 straipsnyje numatytų iš pajamų leidžiamų atimti išlaidų taikomos tik tėvams (įtėviams). Todėl priėmus Įstatymo projekte siūlomas pataisas būtų pažeista įstatymo nuostatų, siejančių gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarką su vaikų auginimu, sistema ir tikslai.Įstatymo projekte vartojamų sąvokų „posūnis“, „podukra“, „patėviai“ turinys nėra apibrėžtas teisės aktuose, todėl jų vartojimas mokesčių įstatymuose gali kelti praktinių įstatymo nuostatų taikymo keblumų.


VMI informuoja: PVM tarifo taikymo nuostatos nuo rugsėjo 1-osios


VMI informuoja, kad nuo rugsėjo 1 d įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, numatantys naują mokesčio tarifą bei lengvatas kai kurioms prekių grupėms. VMI atkreipia mokesčių mokėtojų dėmesį į kai kurias naujo standartinio PVM tarifo taikymo nuostatas. įsigalioja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, numatantys naują mokesčio tarifą bei lengvatas kai kurioms prekių grupėms. VMI atkreipia mokesčių mokėtojų dėmesį į kai kurias naujo standartinio PVM tarifo taikymo nuostatas.VMI atkreipia dėmesį, kad įstatyme nenumatyta jokių pereinamųjų PVM apmokestinimo nuostatų teikiamoms viešbučių tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms. Todėl nuo rugsėjo 1 d. suteiktoms šioms apgyvendinimo paslaugoms, kurioms išankstinė rezervacija buvo padaryta 2009 m. iki pasikeitimų įsigaliojimo ir vėliau, turi būti taikomas 21 proc. dydžio PVM tarifas


VMI informacinis pranešimas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarkos užsieniečiams


VMI išsamiai paaiškina, kokiai atvejais užsienio šalių piliečiai privalo ir kokiais atvejais neprivalo mokėti įmokų.Keletas citatų iš šio pranešimo.

III. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų administruojamų įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.
* Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, asmenims, kuriems taikomas Reglamentas 1408/71 ir kurie pagal darbo sutartį dirba Lietuvoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir legaliai gyvena vienoje iš šių valstybių, taikomos Reglamento 1408/71 nuostatos, nustatančios, kad socialinio draudimo (įskaitant įmokas nuo su darbo santykiais susijusių pajamų ta pačia tvarka kaip ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

VMI: su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos


VMI pateikė išsamų paaiškinimą kaip pasikeitus kelių įstatymo nuostatoms , pasikeis individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos gautų sumų traktavimas. Taigi šių asmenų gautų pajamų suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos bus laikoma su darbo santykiais susijusios pajamos. Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.


Kitos naujienos


Registrų centras: finansinės veiklos rezultatus nuslėpė 7 tūkst. įmonių


Registrų centras sudarė "juodąjį sąrašą", į kurį pateko 7 tūkst. įmonių, iki šiol nepateikusių Juridinių asmenų registro tvarkytojui praėjusių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Finansinės veiklos rezultatus nuslėpusių įmonių sąrašas perduotas Registrų centro filialams, o šie įgalioti surašyti įstatymą pažeidusių įmonių vadovams administracinių teisės pažeidimų protokolus. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą laiku finansinės atskaitomybės nepateikusios įmonės vadovui skiriama nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. litų administracinė nuobauda.«Juodasis sąrašas» artimiausiu metu taip pat bus perduotas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos. Nuo praėjusių metų Valstybinė mokesčių inspekcija pati nebe priima finansinės atskaitomybės dokumentų, o reikiamus įmonių finansinės veiklos duomenis gauna iš Registrų centro. Ateinančią savaitę inspekcijos ir Registrų centro atstovai tarsis, kokių papildomų poveikio priemonių reikėtų imtis už finansinės veiklos rezultatų slėpimą.


Vyriausybė: mokestį už aplinkos teršimą reikės mokėti kartą per metus


Vyriausybė pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, kad būtų įgyvendintos naujosios Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos. Šios nuostatos numato, kad mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių reikia mokėti nebe kas ketvirtį, o už teršimą iš stacionarių taršos šaltinių nebe kas ketvirtį ar pusmetį (priklausomai nuo mokamos metinės mokesčio sumos), kaip buvo ligi šiol, o kartą per metus, pasibaigus kalendoriniams metams. Todėl minėtojo mokesčio tarifai turi būti indeksuojami jau nebe kas ketvirtį ar pusmetį, o kartą per metus pagal Statistikos departamento skaičiuojamą vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą. Tai ir numato 2009.09.02 Vyriausybės pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarka. Pati tvarka kol kas nepaskelbta.


Vyriausybė: paprastinama muitinio įforminimo tvarka


Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos kartu su Muitinės departamentu parengtos Konvencijos dėl nacionalinių surinkimo išlaidų, kurios pasiliekamos, kai tradiciniai nuosavi ištekliai pervedami į Europos Sąjungos biudžetą, paskirstymo, susijusio su centralizuotu muitiniu įforminimu ratifikavimui reikalingiems teisės aktų projektams. Įsigaliojus konvencijai, būtų taikoma centralizuota muitinio įforminimo procedūra, kuri galėtų prisidėti prie palankesnių prekybos sąlygų kūrimo. Naudojantis minėta supaprastinta muitinės procedūra, vežėjams sutrumpėtų muitinės formalumų atlikimo trukmė, prekės greičiau pasiektų gavėją bei sumažėtų prekių gabenimo kaštai.


FNTT : kaip AB "Gubernija" su ilgalaikiu turtu "makliavojo"


FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl akcinei bendrovei „Gubernija“ priklausančios polietilentereftalato (PET) plastikinių butelių pūtimo įrangos, kurios vertė daugiau nei 395 tūkstančiai litų, įkeisto ir aprašyto turto neteisėto perleidimo ir vėlesnio šio sandorio neteisėto anuliavimo. Buvusiam AB „Gubernija“ direktoriui R. D. kaltinimai pareikšti dėl aprašyto turto perleidimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos organizavimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, o UAB „Linos namai“ direktorei L. D. – dėl pagalbos organizuojant apgaulingą apskaitos tvarkymą. Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad 2006 m. lapkričio mėn. AB „Gubernija“ dėl PET plastikinių butelių pūtimo įrangos sudarė pardavimo sutartį su UAB „Linos namai“. Nustatyta, kad parduodama šią įrangą AB „Gubernija“ nebuvo gavusi kreditus suteikusio banko leidimo ją parduoti. PET butelių pūtimo įranga buvo parduota UAB „Linos namai“, tačiau AB „Gubernija“ buhalterinėje apskaitoje šis turtas nuo 2007 m. sausio mėn. buvo įtrauktas į įmonės registrus ir apskaitytas kaip esantis sandėlyje, nors faktiškai PET butelių pūtimo įrangos bendrovėje nebuvo. Iškraipant realią AB „Gubernija“ turto ir įsipareigojimų būklę, buvo apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita, dėl to iš dalies negalima nustatyti 2007 m. AB „Gubernija“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Bendrovei padaryta daugiau nei 395 tūkstančių litų žala.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija


Valstybinė kelių transporto inspekcijainformuoja, kad nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. visose 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, įsigalios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, reglamentuojančios vairuotojų, vežančių krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, pradinės kvalifikacijos įgijimą bei jų periodinio mokymo tvarką. Vairuotojai, įgiję vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d., ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d. turės išklausyti 35 val. periodinį kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) atkreipia dėmesį, kad vežėjai sistemingai planuotų vairuotojų pasiuntimą į profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursus, kad nustatytu laiku įgytų šių mokymo kursų pažymėjimus. Pagal nustatytą tvarką licencijas vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas, susijusias su vairuotojų pirminiu ir periodiniu mokymu, yra įgiję Vilniaus Jeruzalės, Kauno Naujamiesčio, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centrai bei Vilniaus Saugaus eismo centras bei UAB „LDV UNIO“.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#698887 2009-09-15 18:01 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-25
Savaitės 2009.09.07 - 2009.09.13 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS CITATA


Finansų ministrė Ingrida Šimonytė atskleidė, kokiu tikslu yra rašomi mokesčių įstatymų komentarai ir pasiūlė buhalteriams vadovautis protingumo principu:«Galiausiai viskas (mokesčių įstatymuose) ir negali būti aprašyta, todėl tokiais atvejais vadovaujamasi protingumo, analogijos ir kitais principais.Tuo pačiu priminčiau, kad VMI paaiškinimai yra įpareigojantys tik pačios VMI atžvilgiu, ,kad mokesčių mokėtojas žinotų, kokios administratoriaus pozicijos gali tikėtis tuo konkrečiu atveju.Mokesčių mokėtojo administratoriaus nuomonė niekaip neįpareigoja».

Komentaras: kam pirmam reikia PAGALIAU PRADĖTI vadovautis protingumo principu - tai periferijose esančioms apskrities mokesčių inspekcijoms. Priminsime, kad šiais metais jau buvo du garsūs skandalai: 1500 Lt bauda už verslo liudijimo neturėjimą prekybos vietoj (paliko prekiautoja jį namie) ir kai iš neįgalaus šiauliečio, nepaisant visų jo ir jo artimųjų pastangų, už neva nemokamus mokesčius vos nebuvo atimtas butas. Ar liko daug tokių, kurie po konservatoriaus Gedimino Žiauriojo laikų skundžia pačią VMI? Deja nelabai, dar neužaugo «žiauriųjų akcijų» nualinta ir jų nežinanti buhalterių karta. O kiek mokesčių mokėtojų buvo tiesiog sužlugdyti, priskaičiavus maksimalias baudas ir mokesčius? Kita įdomi pastaba: kokiu tikslu yra rašomi įstatymu komentarai. Finansų ministrė šiek tiek arogantiškai pareiškia, kad, suprask, mokesčių mokėtojas jų gali ir neskaityti bei jais nesivadovauti, apskaičiuoti mokesčius taip, kaip jam atrodo ( svarbu ne mažiau), nes jie rašomi PAČIAI mokesčių inspekcijai. Tai kur dingo terminai, kaip «patarėjas», «verslo pagalbininkas»? O kad įstatymo komentaras kertasi su «neKREIVU» įstatymu, tai čia nėra nieko baisaus


SAVAITĖS DISKUSIJA


Finansų ministrė atvirai išsakė požiūrį į ekonominė situaciją Lietuvoje, Lenkijoje ir kritikus, kurie teigia, kad reikėjo eiti kitu keliu.Tiesiog įdėdam nuorodas, o išvadas pasidarykite patys….

Ingridos Šimonytės straipsnis čia.Blogerių pamąstymai, faktai ir išvados čia:http://rokiskis.livejournal.com/60236.htmlhttp://www.commonsense.lt/?p=985

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai


Vyriausybės pakeitė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309. Vienas iš pakeitimų :3. Nustatyti, kad nuo 2010 m. balandžio 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nedarbingumo pažymėjimus išduoda tik per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą.

Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatai


Vyriausybės pakeitė Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatus. Pakeitimais numatyta, kokias pagrindai skiriama ir mokama ligos pašalpa tais atvejais, kai apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi pasibaigus ar nutrūkus draudiminiam laikotarpiui(pvz. po atleidimo iš darbo). Sodros mokamas ligos pašalpos dydis yra toks: nuo trečiosios iki septintosios laikinojo nedarbingumo dienos – 40 proc., nuo aštuntosios dienos – 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio (išskyrus nuostatuose išvardintas išimtis). Pakeista bendroji pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Nedarbingumo pažymėjimas arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, išduotas ir tęsiamas laikantis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, ar per elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas arba elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas yra esminiai rodikliai, pagal kuriuos skiriama ir mokama ligos arba motinystės pašalpa.Nutarime taip pat patvirtinti asmenys, kurie laikomi apdraustais motinystės bei tėvystės pašalpoms gauti.

Ūkio ministerija įpareigota per mėnesį parengti pavyzdinius AB IR UAB įstatus bei IĮ nuostatus


Vyriausybės savo nutarimu įgaliojo Ūkio ministeriją per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir suderinus su Teisingumo ministerija patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus, pavyzdines steigimo akto ir steigimo sutarties formas ir pavyzdinius individualios įmonės nuostatus.

Vyriausybė siūlo neleisti seimui dalyvauti lito ir euro kurso nustatyme


Vyriausybė nepritaria Lito patikimumo įstatymo 3 straipsnio keitimui.Šiuo įstatymo projektu numatyta, kad nepaprastųjų aplinkybių buvimą, kurioms esant nustatyto lito kurso tolesnis išlaikymas žlugdytų nacionalinės ekonomikos stabilumą, tvirtintu Lietuvos Respublikos Seimas. Tik Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus nepaprastųjų aplinkybių buvimą, Lietuvos bankas bazinę valiutą ar oficialų lito kursą galėtų keisti tik suderinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

VMI: kaip bus apskaičiuojama socialinio draudimo įmokų bazė IDV vykdantiems gyventojams 2010 metais


VMI konsultuoja IDV vykdančius. Nuo 2010 metų socialinio draudimo įmokų bazė ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazė individualia veikla užsiimantiems asmenims bus lygi 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) sumos. O leidžiamiems atskaitymams VSD ir įmokos bus priskiriamos «tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos».

VMI: primena apie prievolę pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą


VMI primena, kad laikinai nenaudojant kasos aparato apie šį faktą, vadovaujantis Nutarimo Nr. 1283 15punktu, reikia pranešti «iki to kasos aparato laikino darbo sustabdymo pradžios», o jei kasos aparatas kurį laiką bus naudojamas kitu adresu (ne ilgiau 10 dienų), tai VMI reikės pranešti taip pat iki jo perkėlimo pradžios ir pranešime nurodyti laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos datą.

VMI konsultuoja: fizinis asmuo negali teikti pervežimo paslaugų


VMI primena, kad fizinis asmuo negali įregistruoti individualios veiklos vežimo paslaugoms teikti. Vežėjo paslaugas gali teikti tik juridinis asmuo. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau - Kodeksas) 7 str. 2 dalyje nurodyta, kad: „Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius, krovinius, bagažą, paštą, dokumentų siuntas, smulkias siuntas“. Kodekso 8 str. 3 d. 2 punkte nustatyta, jog kroviniams vežti licencija (leidimas) reikalinga, kai vežama vidaus ir tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos. Taigi licencija (leidimas) vežti kroviniams yra nereikalinga, jeigu transporto priemonės bendroji masė yra mažesnė arba lygi 3,5 tonoms. Tačiau šiuo atveju vežimo veikla negali verstis fizinis asmuo, nes minėtoje Kodekso 7 str. 2 dalyje nustatyta, kad vežėjas yra įmonė.

VMI konsultuoja: galime atleisti ( arba ne) nuo delspinigių, priskaičiuotų nuo laiku nesumokėtų pelno mokesčio avansinių mokėjimų


VMI komentuoja Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnį.VMI, taikydama MAĮ 100 str. 1 d. 2 p. bei 141 str. 1 d., mokesčių mokėtojus gali atleisti (bet gali ir neatleisti) nuo apskaičiuotų delspinigių arba jų dalies, kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti jį nuo delspinigių, priskaičiuotų nuo laiku nesumokėtų pelno mokesčio avansinių mokėjimų, tais atvejais, kai avansinis pelno mokestis mokamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tačiau metų eigoje pelno mokesčio suma padidėja. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 47 str., pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą apskaičiavo ir deklaravo avansinį pelno mokestį, tačiau vėliau paaiškėja, kad faktiškai mokėtina pelno mokesčio suma yra didesnė nei buvo numatyta, o tai sąlygojo nuo mokesčių mokėtojo valios nepriklausančios aplinkybės, kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti arba mokesčių mokėtojas įrodo, kad jis nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo (pvz., dėl kiaulių gripo sumažėjus kiaulienos importui iš kaimyninių valstybių, lyginant su praėjusiais mokestiniais laikotarpiais, žymiai padidėjo Lietuvoje veikiančio mokesčių mokėtojo mokestinio laikotarpio apmokestinamosioms pajamos, gautos iš veiklos, susijusios su kiaulių auginimu bei prekyba kiauliena).

Kitos naujienos


Sodra: Asmenų, dirbančių pagal autorines sutartis, valstybinio socialinio draudimo stažo nustatymas pašalpoms gauti


Siekdama išsklaidyti abejones ir neaiškumus,«Sodra» pateikia informaciją apie asmenų, dirbančių pagal autorines sutartis, valstybinio socialinio draudimo stažo nustatymą pašalpoms gauti. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, nuo 2009m. sausio 1d. privalomai draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Apdraustaisiais šie asmenys laikomi tik tada, kai yra sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Tačiau, kad būtų įgyta teisė į ligos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpą, pagal autorines sutartis pajamas gaunantys asmenys, kaip ir visi kiti apdraustieji, turi tenkinti ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimą. Socialinio draudimo stažo reikalavimai atskiroms pašalpoms gauti numatyti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Pagal autorines sutartis pajamas gaunantys asmenys socialinio draudimo stažą ligos pašalpai gauti įgyja tuo atveju, jeigu iki laikinojo nedarbingumo pradžios buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį. Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos, kai už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 9, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.Tarkime, kad asmuo, kuriam 2009-06-15 išmokėtas 3300Lt autorinis atlyginimas ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos, 2009-08-31 susirgo. Šis asmuo turi teisę gauti ligos pašalpą, nes laikinai nedarbingu tapo draudimo laikotarpiu (nuo 2009-06-15 iki 2009-10-18) ir turi 4 mėnesių ir 4 dienų ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (3300Lt:800Lt).

Vyriausybė: siekiame neapsunkinti viešųjų pirkimų procedūrų planavimo ir vykdymo


Vyriausybė nutarė nepritarti Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektui, kuriuo buvo siūloma nustatyti, kad pradedant viešojo pirkimo procedūrą pateikiamuose skelbimuose nurodytas pirkimų sąlygas įvertintų ekspertai, kuriais būtų skiriami asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Dėl šio įstatymo projekto Vyriausybės išvados prašė Seimas.Ūkio ministerijos nuomone, įstatymo projekte siūlomas ekspertinis vertinimas yra perteklinis ir sudarytų sąlygas nepagrįstam procedūrų vilkinimui ir apsunkintų viešųjų pirkimų procedūrų planavimą ir vykdymą. Siūlomų įstatymo pataisų įgyvendinimas padidintų administracinę naštą perkančiajai organizacijai, taip pat pareikalautų papildomų biudžeto lėšų ekspertų darbui apmokėti, nes vien pernai buvo paskelbta apie 11 tūkst. viešųjų pirkimų. Be to, pateiktame projekte neapibrėžta

Vyriausybė: pritarta valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės griežtinimui


Vyriausybė iš esmės pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktoms išvadoms dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektų, kuriais siekiama sugriežtinti valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę, ir siūlo Seimui tobulinti šį įstatymą pagal pateiktas pastabas.Įstatymo projektuose siūloma numatyti, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas gali būti pradėtas ir tais atvejais, kai asmuo jau atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų bei nustatyti tokio tyrimo tvarką.Siūloma įtvirtinti ir naują valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų pagrindą – nepriekaištingos reputacijos praradimą padarius šiurkštų tarnybinį ar baudžiamąjį nusižengimą arba neatsargų nusikaltimą. Įstatymo projektuose nustatoma, kad asmuo taip pat nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Vyriausybė pasiūlė tikslinti, kokia tvarka vadovaujantis būtų konstatuotas piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis faktas, kokios aplinkybės ar jas pagrindžiantys dokumentai tai patvirtintų.

Vyriausybė: bus supaprastinta apmokestinimo PVM tvarka


Vyriausybė pritarė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimams, kuriais keičiamos paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės, Europos Sąjungos mastu įgyvendinamas vieno langelio principas ir aiškiau reglamentuojami kai kurie apmokestinimo PVM tvarkos aspektai. Šie pakeitimai įgyvendina naujas ES Tarybos direktyvų nuostatas, kurias valstybės narės turi perkelti į savo teisinę sistemą nuo 2010 metų.Šiuo metu taikoma tokia pagrindinė paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklė – paslaugos laikomos suteiktomis ir apmokestinamomis PVM toje valstybėje, kurioje įsikūręs paslaugos teikėjas. Tai taikoma tiek teikiant paslaugas apmokestinamiesiems asmenims, tiek teikiant paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims. Parengtuose pakeitimuose siūloma apmokestinamiesiems asmenims nustatyti naują pagrindinę taisyklę – teikiamos paslaugos laikomos suteiktomis ir apmokestinamomis PVM valstybėje, kurioje įsikūręs pirkėjas. Tuo atveju, kai paslaugas įsigyja neapmokestinamasis asmuo, nesantis PVM mokėtoju, paslaugos kaip iki šiol būtų laikomos suteiktomis toje valstybėje, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas. Atsižvelgiant į kai kurių paslaugų pobūdį, atskirais atvejais ir toliau būtų taikomos kitokios specifinės taisyklės.Taikant minėtą naująją taisyklę, PVM už užsienio apmokestinamųjų asmenų Lietuvoje suteiktas paslaugas turėtų apskaičiuoti šias paslaugas įsigijęs Lietuvos pirkėjas. Kartu numatoma, kad ataskaitose apie sandorius, reikės teikti ir duomenis apie kitų ES valstybių PVM mokėtojams suteiktas paslaugas. Be to, šiais pakeitimais ES mastu įgyvendinamas vieno langelio principas ir visų ES valstybių apmokestinamiesiems asmenims sudaroma galimybė prašymus skirtingoms valstybėms dėl pirkimo (importo) PVM grąžinimo teikti elektroninėje sistemoje per savo valstybės mokesčių administratorių. Pavyzdžiui, numatoma, kad Lietuvos ūkio subjektai, siekdami susigrąžinti pirkimo PVM, kurį sumokėjo įsigydami prekes ar paslaugas kitose ES valstybėse, galės kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Šiuo metu norint susigrąžinti PVM reikia teikti rašytinius prašymus skirtingų ES valstybių mokesčių administratoriams pagal jų nustatytas procedūras.

Taigi, pažiūrim ką ir kaip palengvins (duok Dieve ne įmonių sąskaitas nuo pinigų):
Projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo priemonės.
Dėl paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklių: atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, įstatymo projektu paslaugų teikimo apmokestinamiesiems asmenims atveju siūloma nustatyti naują pagrindinę taisyklę ir apmokestinamiesiems asmenims teikiamas paslaugas apmokestinti šalyje, kurioje įsikūręs pirkėjas. Tuo atveju, jeigu paslaugas įsigytų neapmokestinamasis asmuo, nesantis PVM mokėtoju, paslaugos kaip iki šiol būtų laikomos suteiktomis šalyje, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas.Atsižvelgiant į kai kurių paslaugų pobūdį, atskirais atvejais ir toliau būtų taikomos specifinės taisyklės. Projektu numatoma, kad esminiai paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklių pasikeitimai įsigaliotų nuo 2010 m., kai kurie su kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių paslaugų suteikimo nustatymo vieta susiję pasikeitimai – įsigaliotų nuo 2011 m, su atitinkamos rūšies transporto nuomos paslaugų suteikimo vieta – nuo 2013 m. (PVM įstatymo 121, 13 straipsnių pakeitimo projektai).
Kartu projektu yra numatoma, kad visoms užsienio apmokestinamųjų asmenų apmokestinamiesiems asmenims Lietuvoje suteiktoms paslaugoms, kurioms taikoma nauja pagrindinė paslaugų apmokestinamiesiems asmenims teikimo vietos nustatymo taisyklė, bus taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas, taip pat numatoma, kad apmokestinamieji asmenys teikiamose ataskaitose apie sandorius su kitų valstybių narių asmenimis be prekių tiekimo į kitas valstybes nares duomenų, teiks ir duomenis apie kitose valstybėse narėse kitų valstybių narių PVM mokėtojams suteiktas paslaugas. Taip pat numatoma, kad, atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2008/117/EB, šios ataskaitos bus teikiamos ne kas ketvirtį, o kas mėnesį, kartu tikslinamas momentas, kada pirkėjai taikant atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą privalės apskaičiuoti pardavimo PVM už užsienio apmokestinamųjų asmenų apmokestinamiesiems asmenims Lietuvoje suteiktas paslaugas, pvz, tais atvejais, kai ilgalaikės paslaugos bus teikiamos ilgiau nei 12 mėnesių ir šiuo laikotarpiu nebus išrašyta PVM sąskaita-faktūra už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų prekių kiekį ir nesumokėtas atlygis, prievolė apskaičiuoti PVM atsiras kiekvienų kalendorinių metų paskutinę dieną, iki paslaugos bus baigtos teikti (PVM įstatymo PVM įstatymo 14 straipsnio 3 ir 6 dalių, 881, 95 straipsnių pakeitimo projektai).Be to, atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, projektu numatoma, kad PVM mokėtojais taip pat privalės registruotis ir tie apmokestinamieji asmenys, kurie šiuo metu neprivalo jais registruotis, nes vykdo iš esmės neapmokestinamą PVM veiklą arba jų atlygis iš vykdomos ekonominės veiklos neviršija nustatytos metinės 100 000 Lt ribos, tačiau kurie po 2010-01-01 įsigis užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, už kurias šie paslaugų pirkėjai pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą turės skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, arba teiks paslaugas, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, bus kita valstybė narė ir jos bus apmokestinamos PVM toje kitoje valstybėje (PVM įstatymo 711 straipsnio pakeitimo projektas).

Dėl PVM, sumokėto kitose ES valstybėse narėse, grąžinimo taisyklių pasikeitimų: Tarybos direktyvos 2008/9/EB nuostatomis Europos Bendrijų mastu įgyvendinamas vieno langelio principas ir apmokestinamiesiems asmenims sudaroma galimybė prašymus grąžinti PVM skirtingoms valstybėms narėms teikti elektroninėje sistemoje per savo įregistravimo valstybės mokesčių administratorių. Atskiras Tarybos direktyvos 2008/9/EB nuostatas būtina perkelti į Pridėtinės vertės mokesčių įstatymą. Įgyvendinant šias nuostatas, projektu įstatyme iš dalies tikslinamos su PVM grąžinimu kitose valstybėse narėse įsikūrusiems asmenims susiję atskiros nuostatos, pvz., yra nustatoma, kad kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo tam, kad turėtų teisę į PVM grąžinimą Lietuvoje, jis savo valstybėje turi vykdyti sandorius, suteikiančius teisę į PVM atskaitą valstybėje narėje, kurioje šis asmuo yra įsisteigęs, o tuo atveju, kai šis asmuo valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, vykdo teisę į PVM atskaitą suteikiančius sandorius ir tokios teisės nesuteikiančius sandorius, grąžinama tokia PVM dalis, kuri priskiriama sandoriams, suteikiantiems teisę į PVM atskaitą, ir pan. (PVM įstatymo 118, 119 straipsnio pakeitimo projektai).
Dėl juridinio asmens statuso neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių veiklos forma yra investicinis fondas, registravimo PVM mokėtojais. Projekte yra tikslinama Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens sąvoka ir tokiu būdu numatoma galimybė PVM mokėtojais registruoti ir juridinio asmens statuso neturinčius Lietuvos Respublikoje įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus, kurių veiklos forma yra investicinis fondas (pvz. nekilnojamojo turto investicinis fondas). Siekiant užtikrinti su PVM susijusių mokestinių prievolių įvykdymą projektu taip pat siūloma nustatyti, kad valdymo įmonė, valdanti investicinį fondą, solidariai atsako už jos valdomo investicinio fondo mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą (PVM įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 71 straipsnio papildymo 12 dalimi projektas).
Dėl veiklos kaip komplekso perdavimo. Projektu siūloma visais atvejais kaip kompleksą perdavus ekonominę veiklą (ar jos dalį) kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam tokią veiklą, nelaikyti to nei prekių tiekimu nei paslaugų teikimu. Atitinkamai siūloma keisti ir taisykles dėl prievolės tikslinti PVM atskaitą perdavimo (PVM įstatymo 9 ir 68 straipsnių pakeitimo projektai).
Dėl PVM nuo gauto avanso skaičiavimo. Projektu yra siūloma leisti apmokestinamiesiems asmenims iš anksto pasirinkti nuo gauto avanso skaičiuoti PVM (PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalies pakeitimo projektas).
Dėl pašto paslaugų. Projektu siūloma tikslinti PVM įstatymo 25 straipsnio nuostatas, atsižvelgiant į 2009 m. Europos Teisingumo Teismo byloje C-357/07 pateiktą sprendimą, numatantį siauresnį neapmokestinimo PVM, taikytino pašto paslaugų atžvilgiu, nuostatų aiškinimą.
Dėl PVM atskaitos, susijusios su tam tikromis finansinėmis paslaugomis. Projektu, atsižvelgiant į jau minėtos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 169 straipsnio (c) punkto nuostatas, yra siūloma neleisti atskaityti pirkimo (importo) PVM už įsigytas (importuotas) prekes (paslaugas), skirtas teikti PVM įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodytas neapmokestinamas PVM finansines paslaugas (t. y. investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, investicinių fondų ir pensijų fondų turto valdymo paslaugas) už Europos Bendrijos teritorijos ribų arba kai šios PVM įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodytos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Bendrijų teritorijos (PVM įstatymo 46 ir 58 straipsnių pakeitimo projektai).
Dėl prekių tiekimo muitinės sandėliuose. Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo PVM, projektu yra siūloma PVM įstatyme nustatyti, kad muitinės sandėliuose tiekiamoms prekėms, kurioms buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra ir kurios, jas pardavus, yra importuojamos ir tuo pagrindu už jas yra nustatyta tvarka skaičiuojamas dar ir importo PVM, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas (PVM įstatymo 53 straipsnio pakeitimo projektas).
Dėl PVM sąskaitų faktūrų įforminimo. Projektu, atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2006/112/EB 221 straipsnį, kuris valstybėms narėms suteikia teisę tame straipsnyje apibrėžtais atvejais atleisti apmokestinamuosius asmenis nuo prievolės įforminti PVM sąskaitomis faktūromis neapmokestinamą PVM prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, siūloma nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais PVM sąskaita faktūra galėtų būti neišrašoma, kai tiekiamos (teikiamos) PVM neapmokestinamos ar 0 procentų PVM tarifu apmokestinamos prekės (paslaugos) (PVM įstatymo 79 straipsnio pakeitimo projektas).
Dėl PVM grąžinimo trečiųjų (ne Europos Sąjungos) valstybių apmokestinamiesiems asmenims. Projektu yra siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai suteikti teisę nustatyti grąžinimo apribojimus užsienio valstybės apmokestinamiesiems asmenims, siekiantiems susigrąžinti PVM Lietuvos Respublikoje, tais atvejais, jeigu užsienio valstybė taiko apribojimus Lietuvos Respublikos apmokestinamiesiems asmenims, siekiantiems susigrąžinti PVM (ar jam tapatų mokestį) toje užsienio valstybėje (PVM įstatymo 116 straipsnio pakeitimo projektas).
Dėl klaidų deklaracijoje taisymo. Projektu siūloma atsisakyti PVM įstatymo nuostatų dėl klaidų, padarytų PVM deklaracijose, taisymo, taip pat dėl terminų, kuriais gali būti taisomos dėl klaidos neatskaitytos pirkimo (importo) PVM sumos. Tokiu būdu, PVM tikslinimui bus taikomos bendros Mokesčių administravimo įstatymo nustatytos priemonės ir neatskaitytų pirkimo (importo) PVM sumų taisymui taikomi tokie pat terminai kaip pardavimo PVM sumų tikslinimui, t. y. už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus (PVM įstatymo 911 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas).
Be to, projektu, atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pastabas, tikslinamos PVM įstatyme vartojamos sąvokos (PVM įstatymo 2 straipsnio pakeitimo projektas). Taip pat projektu, atsižvelgiant į galiojančias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, siūloma atsisakyti sąvokų ,,piktybiniai mokesčių pažeidimai“ bei siūloma panaikinti nuostatas, susijusias su Komisija mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti, taip pat siekiama atsisakyti perteklinio, Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnį dubliuojančio reglamentavimo, atsisakyti kitų neaktualių nuostatų (PVM įstatymo 91 straipsnio pakeitimo įstatymas).

Vyriausybė: už veiklą be leidimo-higienos paso numatoma administracinė atsakomybė


Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktam Administracinių teisės pažeidimų kodekso kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo projektui. Priėmus šį teisės aktą Seime, bus galima taikyti realią administracinę atsakomybę asmenims už Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus bei ūkinę komercinę veiklą be leidimo-higienos paso, kai jis yra privalomas.Šiuo metu dažnai ūkinė komercinė veikla vykdoma, nepaisant reikalavimo turėti leidimą-higienos pasą. Pagal dabar galiojančius teisės aktus Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos pasaugos ministerijos ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, nustačiusios tokį faktą, neturi teisinių įrankių patraukti pažeidėją administracinėn atsakomybėn ir skirti nuobaudą. Naujajame projekte suteikiama teisė Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams surašyti administracinių teisių pažeidimų protokolus, numatoma, jog tokias bylas nagrinės miestų ir rajonų apylinkių teismai.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#701109 2009-09-21 19:32 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-26
Savaitės 2009.09.14 - 2009.09.20 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS NAUJIENA


Ūkio ministerija nenoriai pripažino,kad už garbę priimti Barclay‘s banko Informacinių Technologijų padalinį Lietuvoje, kuris per dvejus metus sukurs NET 250 darbo vietų, dalinai teks susimokėti biudžeto pinigais, įvardinant tai kaip dotaciją. Dotacijos dydis neįvardinamas. Priminsim, kad kiekvieną savaitę Lietuvoje atsiranda 5 500 – 6 000 naujų bedarbių…Užsienio investuotojai didžiausiomis problemomis įvardina šias:galimybę gauti finansavimą, mokesčių tarifus, biurokratiją, infliaciją, korupciją bei įstatymų nepastovumą. Dėl šių problemų mes dar ilgai džiaugsimės bet kokiu, net ir tokiu mažu, naujų darbo vietų sukūrimu.

SAVAITĖS RAŠTAS


Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimams, numatytas naujas standartinis 21 proc. mokesčio tarifas bei lengvatos kai kurioms prekių grupėms. VMI atkreipia dėmesį, kad įstatyme nenumatyta jokių pereinamųjų PVM apmokestinimo nuostatų tiekiamiems periodiniams leidiniams (pvz., laikraščiams, žurnalams) pagal prenumeratos sutartis, kurios buvo sudarytos 2009 m. iki PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo ir vėliau. „Prenumeratos sutartis yra išankstinis susitarimas tarp leidinių pardavėjo ir jų pirkėjo dėl tokių prekių tiekimo tam tikrą laikotarpį. Tačiau PVM objektas yra ne prenumerata, o pagal sudarytą prenumeratos sutartį tiekiamos prekės – šiuo konkrečiu atveju: laikraščiai, žurnalai, todėl visiems periodiniams leidiniams, patiektiems pirkėjams nuo rugsėjo 1 d., turi būti taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas“, — aiškina VMI Teisės departamento direktorė Vilma Vildžiūnaitė.VMI, įvertindama šių prekių tiekimo specifiką ir siekdama palengvinti PVM mokesčio sumokėjimą, neprieštaravo, kad tiekėjai išrašytų vieną PVM sąskaitą faktūrą visam prenumeratos laikotarpiui, jei mokesčio tarifas nesikeičia. Dabar jokių palengvinimų nėra numatyta, o seimas, priėmęs tokį įstatymą, tik dar labiau pasunkino sąlygas verslui. VMI argumentai paprasti: kadangi apmokestinimui taikomas PVM tarifas, esantis prekės tiekimo momentu, pasikeitus mokesčio tarifui, sąskaitos faktūros turi būti patikslintos. Tai pat VMI atkreipia dėmesį, kad tokia pati tvarka taikoma ir PVM apmokestinant viešbučių tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugas. Todėl nuo rugsėjo 1 d. suteiktoms šioms apgyvendinimo paslaugoms, kurioms išankstinė rezervacija buvo padaryta 2009 m. iki pasikeitimų įsigaliojimo ir vėliau, turi būti taikomas 21 proc. dydžio PVM tarifas.

Užtat tabakui taikomos pereinamosios nuostatos*32. Standartinis PVM tarifas – 21 procento PVM tarifas.*Pastaba: Neatsižvelgiant į 32 dalies nuostatas, cigarečių ir kito apdoroto tabako, kurie privalo būti paženklinti specialiais ženklais – banderolėmis, kurios buvo užsakytos iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir kuriose maksimali mažmeninė kaina yra nustatyta atsižvelgiant į iki 2009 m. rugsėjo 1 d. galiojusį 19 procentų PVM tarifą, tiekimui iki 2009 m. gruodžio 1 d. taikomas 19 procentų PVM tarifas.Finansų ir biudžeto komisijos posėdyje šios lengvatos prašė trys organizacijos, o V.Matuzas prastūmė.2. Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija. Prašo numatyti įstatyme pereinamąjį laikotarpį tabako gaminių likučių išpardavimui su 19% PVM. Atsižvelgti. Pritarta Seimo nario V.Matuzo pasiūlymui3. UAB AVS prekyba. UAB „AVS prekyba“ jungianti 10 įmonių su 80 parduotuvių, pageidauja suteikti galimybę realizuoti natūraliai esančias tabako gaminių atsargas taikant 19% PVM tarifą. Atsižvelgti. Pritarta Seimo nario V.Matuzo pasiūlymui.4. UAB „AIBĖS mažmena“. Būtina suteikti galimybę verslui realizuoti turimas tabako gaminių atsargas taikant 19 proc. tarifą , kad esant sudėtingai ekonominei situacijai smulkusis verslas nebūtų dar labiau žlugdomas. Atsižvelgti. Pritarta Seimo nario V.Matuzo pasiūlymui.

Atrodo, kad šiai vyriausybei bei seimui tabakas yra svarbiau, nei laikraščiai ir žurnalai….

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Vyriausybė pritarė Gyventojų pajamų mokesčio ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimams


keli svarbesni pakeitimai.GPMĮ: siūloma pakeisti 27 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:„3. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba piniginę socialinę paramą, taip pat išskyrus atskaitinę gyventojo turto deklaraciją teikiančius Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodytus asmenis, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisydamas šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminais.“Gyventojų turto deklaravimo įstatymas. 71 straipsnis. Atskaitinis turto deklaravimas1. Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai vieną kartą deklaruoja tų kalendorinių metų, kai jie sulaukė 18 metų amžiaus arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje (jei ši teisė įgyta vėliau negu sulaukus 18 metų) gruodžio 31 dieną turimą turtą. Deklaracija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gegužės 1 dienos. Šiuo atveju pateikiama atskaitinė gyventojo turto deklaracija.2. Tuo atveju, jei šio straipsnio 1 dalyje paminėti asmenys neturi šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto, atskaitinės deklaracijos pateikti neprivalo, ir laikoma, kad jie nustatyta tvarka deklaravo, kad neturi šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto.3. Atskaitinė deklaracija neteikiama, jei asmuo turtą deklaruoti privalo remdamasis šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1-19 punktais.“


Pakeistas įsakymas Dėl pirkimo PVM dalies, kuri gali būti įtraukta į atskaitą kai prekes ar turtą įsigyja fizinis asmuo


Finansų ministerija pakeitė įsakymą Dėl Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, kuri gali būti įtraukta į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat už susijusias su šiuo turtu kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1823), ir išdėstė jį nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. spalio 1 dienos. PVM atskaita suderinta/suvienodinta su individualios veiklos turto sąnaudų priskyrimo leidžiamais atskaitymais dydžiais.

Vyriausybė siūlo numarinti ir nesvarstyti Įmonių Socialinių iniciatyvų įstatymo


Vyriausybė, motyvuodama tuo, kad ruošiamos Pelno mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis bus išplėstas leidžiamų ir ribojamų dydžio leidžiamų atskaitymų sąrašas, siūlo nesvarstyti Socialinių iniciatyvų įstatymo. Priminsime šio įstatymo tikslus:Įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai.Šis įstatymas nustatė įmonių socialinių iniciatyvų sampratą, jų įgyvendinimo principus ir galimas įmonės, įgyvendinančios socialines iniciatyvas, skatinimo formas. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nedraudžia įgyvendinti darbuotojų motyvaciją darbui ir lojalumą darbdaviui skatinančių priemonių, tačiau konkrečiai jų nereglamentuoja. Įstatymo projekte įmonės iniciatyvos, skatinančios jos darbuotojų motyvaciją, lojalumą įmonei, laikomos įmonių socialinėmis iniciatyvomis. Siekdama sudaryti palankias sąlygas vykdomos veiklos efektyvumui, tęstinumui ir plėtrai didinti, ilgalaikiam jos konkurenciniam pranašumui užtikrinti, įmonė socialines iniciatyvas įgyvendina savanoriškai skirdama lėšų darbuotojų socialinei gerovei didinti, darbo sąlygoms gerinti, sveikatinimo veiklai, psichologinei pagalbai, kompetencijai ugdyti ir mokymuisi visą gyvenimą skatinti, laisvalaikiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti, socialinės partnerystės plėtrai ir kitoms iniciatyvoms, kuriomis siekiama skatinti įmonės darbuotojų motyvaciją, lojalumą įmonei. Socialines iniciatyvas įmonė įgyvendina pati arba pasitelkdama trečiuosius asmenis. Įstatymo projekte nustatytas nebaigtinis socialinių iniciatyvų įgyvendinimo priemonių sąrašas. Konkrečios socialinių iniciatyvų įgyvendinimo priemonės įmonėje, naudojimosi jomis tvarka ir kontrolė bus nustatomos įmonės ir darbuotojų atstovų laisvų kolektyvinių derybų būdu sudarytoje įmonės kolektyvinėje sutartyje.

VMI parengė PMĮ 2 ir 4 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą bei papildymą, suderintą su Finansų ministerija


VMI pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio „Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos“ komentarą. Komentaras papildytas sąvokų: „Atlikėjo veikla“, „Honoraras“, „Nuolatinė bazė“, „Nuolatinis Lietuvos gyventojas“, „Sporto veikla“ komentarais. Taip pat naujai išdėstyti 4 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 4 punkto, 5 punkto komentarai.

VMI: Sodros skolininkams individualią veiklą neregistruos, kol nebus sumokėtas įsiskolinimas


Pagal LR Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 41 punkto nuostatas, teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija registruodama individualią veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, turi patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau - Fondas) pateiktą asmenų, įsiskolinusių Fondui, sąrašą. Jeigu asmuo, registruojantis veiklą, skolingas Fondui, teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija neregistruoja individualios veiklos, kol nesumokamas įsiskolinimas Fondui ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

Kitos naujienos


Statistikos departamentas: antrąjį 2009 m. ketvirtį įmonės dirbo pelningai


Statistikos departamento atlikto nefinansinių įmonių, finansinių rodiklių tyrimo duomenimis, 2009 m. antrąjį ketvirtį šalies įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 36,9 mlrd. litų. Tai 34 procentais mažiau nei praėjusių metų antrąjį ketvirtį, bet beveik 4 procentais daugiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį.Per antrąjį šių metų ketvirtį įmonių pelnas sudarė 0,5 mlrd. litų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, įmonių pelnas sumažėjo 87 procentais. Tačiau pirmąjį šių metų ketvirtį patyrus nuostolį, antrasis ketvirtis buvo pelningas. Palyginti su šių metų pirmu ketvirčiu pelnas padidėjo daugiau nei 4 kartus, ypač prekybos (5,6 karto), apdirbamosios gamybos (2,7 karto) ir nekilnojamojo turto operacijų (1,8 karto) sektoriuose. Didžiausius nuostolius 2009 m. antrąjį ketvirtį patyrė sausumos transporto, pastatų statybos, transporto priemonių prekybos bei nuomos ir išperkamosios nuomos įmonės, o chemijos produktų gamybos ir miškininkystės įmonių pelnas sumažėjo labiausiai – atitinkamai 4,6 ir 4,3 karto.

VMI: pradėjo pervedinėti elektroniniu būdu skirtą paramą


VMI informuoja, kad paramos gavėjams – visuomeninėms organizacijoms, fondams ir kitiems juridiniams vienetams jau pradėta pervesti parama, kurią gyventojai skyrė nuo 2008 m. pajamų mokesčio. Apie 13 tūkst. paramos gavėjų, kuriems prašymus skirti paramą gyventojai pateikė elektroniniu būdu, šiomis dienomis bus pervesta beveik 21 mln. litų.

„Nors įstatymas numato, kad parama turėtų būti pervesta iki lapkričio 16 d. (nes 15 d. yra sekmadienis), mokesčių inspekcija paramos gavėjams, kuriems gyventojai ją skyrė e. būdu, perveda anksčiau. Taip yra todėl, kad e. prašymų apdorojimo terminas yra trumpesnis“, — aiškina VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

Vyriausybė: siūloma tikslinti kai kurių išmokų mokėjimą gaunantiems autorinius atlyginimus


Vyriausybė pritarė patikslintai išankstinių senatvės pensijų, šalpos pensijų, priedų prie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo ir mokėjimo tvarkai asmenims, gavusiems autorinius atlyginimus ar pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais). Šias išmokas reguliuojančiuose įstatymuose nustatyta, kad jos neskiriamos, o paskirtųjų mokėjimas sustabdomas, kai asmuo tampa privalomai draudžiamuoju pensijų socialiniu draudimu. Siūloma nustatyti, kad minėtosios išmokos neskiriamos ar sustabdomos, kol gavęs autorinį atlyginimą asmuo dėl pastarųjų pajamų yra draudžiamas privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu. Šis laikotarpis tiesiogiai priklausys nuo asmeniui priskaičiuoto atlygio sumos. Jį apskaičiuos „Sodra“. Pavyzdžiui, jeigu priskaičiuoto atlygio suma bus 400 Lt, minėtų išmokų mokėjimas bus sustabdomas pusei mėnesio, jeigu priskaičiuoto atlygio suma 800 Lt, – mėnesiui, jeigu 1600 Lt – dviem mėnesiams ir pan. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba užsiimantys atlikėjo ar sporto veikla, valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pradėti drausti nuo šių metų pradžios.

Vyriausybė: supaprastinta antspaudų gamyba


Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pasiūlytam įstatymo projektui, kuriuo bus supaprastinta antspaudų gamyba – šiai veiklai nebereikės specialių licencijų, antspauduose paprasčiau bus galima naudoti ir valstybės herbą. Tikimasi, kad šios pataisos ne tik pagerins verslo aplinką, tačiau ir ženkliai sumažins administracinę naštą, tenkančią įmonėms.Įstatymo projekte numatoma, kad priėmus siūlomas pataisas, antspaudus galės gaminti ne tik įmonės, bet ir fiziniai asmenys. Svarbu yra ir tai, jog antspaudus savo veikloje norinčioms naudoti įmonėms nebereikės gauti specialių leidimų. Be to, įmonių antspauduose Lietuvos valstybinis herbas galės būti naudojamas paprasčiau.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#704468 2009-09-29 18:52 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-26
Savaitės 2009.09.21 - 2009.09.27 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.
SAVAITĖS CITATA


Finansų ministrė Ingrida Šimonytė:«Skolą reikės grąžinti iš mūsų visų sumokėtų mokesčių. Žmonėms kartais atrodo, kad skolinasi kažkoks mistinis subjektas vardu valstybė, tačiau iš tikrųjų skolinasi mokesčių mokėtojai.»

Komentaras: o mes, mokesčių mokėtojai taip nemanome. Reta įmonė sulaukia paramos biudžeto pinigais, todėl toks teiginys kelia abejonių. Pelno siekiantys subjektai dažniausiai tik ĮDEDA į biudžetą. Tačiau matome, kaip ir kiek skolinasi valstybė, matyt tam, kad seimo nariai ir toliau turėtų galimybę nevaržomai švaistyti biudžeto pinigus naujiems automobiliams. Šiuo metu jau per daug drąsu būtų seimo narius vadinti mokesčių mokėtojais. Gal teisingiau juos vadinti mokesčių švaistytojais..
SAVAITĖS NAUJIENA: BEVEIK VISOS SOCIALINĖS IŠMOKOS MAŽĖS


Trečiadienį Vyriausybė pasitarime apsvarstė Laikinojo socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo bei socialinio draudimo įmokų tarifo padidinimo įstatymo projektą, kuriame numatytos laikinos priemonės socialinių išmokų mokėjimo užtikrinimui. Šiuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtu įstatymu siūloma įgyvendinti dviejų etapų socialinės apsaugos sistemos pertvarką. Pirmojo etapo metu siūloma laikinai peržiūrėti išmokas ir socialinio draudimo įmokų tarifus. Antrojo etapo metu, per 2010 m. pirmąjį pusmetį, būtų parengta ilgalaikė socialinio draudimo ir valstybinių išmokų reforma, kuri būtų pradėta įgyvendinti nuo 2011 metų. Vadovaujantis tai vadinamais solidarumo ir socialinio teisingumo principais, siūloma progresyviai mažinti visas socialines išmokas, pradedant nuo valstybinių pensijų, rentų, kitų socialinių išmokų, kurias mažinti iki 2011 m. gruodžio 31 d. siūloma nuo 2009 m. gruodžio 1 dienos. Nuo 2010 m. sausio 1 d. dvejiems metams siūloma progresyviai, vidutiniškai nepilnais 5 proc., mažinti didesnes nei 650 litų socialinio draudimo pensijas, taip pat sumažinti mokamas išmokas dirbantiems pensijų gavėjams, perskaičiuoti motinystės pašalpas, pertvarkyti išmokų vaikams sistemą. Laikinuoju įstatymu numatoma dvejiems metams 2 proc. padidinti socialinio draudimo įmokų tarifą.Daugelį kitų įstatymu siūlomų pakeitimų bei apskaičiavimų galima rasti šioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštoje apžvalgoje.
TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeistos B klasės pajamų formos FR0471 pildymo taisyklės


Pakeitimai susiję su privalomojo sveikatos draudimo mokesčio atvaizdavimu/deklaravimu. Nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtinta Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formą ir jos papildomų lapų FR0471P bei FR0471PU formas bei pridėta FR0471 formos 4 versija.

Nustatytos palūkanos už mokestinę paskolą 2009 m. ketvirtajam ketvirčiui


Finansų ministrė savo įsakymu nuo 2009 m. spalio 1 dienos 2009 metų ketvirtajam ketvirčiui nustatė 0,02 procento palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Nustatytas delspinigių dydis 2009 m. ketvirtajam ketvirčiui


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 99 straipsniu, Finansų ministrė nuo 2009 m. spalio 1 dienos nustatė 2009 metų ketvirtajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydį - 0,05 procento už kiekvieną pavėluotą dieną .
VMI: Žemės mokesčio administravimas 2009 metais


VMI prie FM informuoja, kad 2009 metais pasikeitė žemės mokesčio administravimo tvarka.Žemės mokesčio mokėtojai, kurie su VMI yra sudarę dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis (toliau – EDS vartotojų), žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos (toliau – deklaracijos) jiems bus pateikiamos tik telekomunikacijų galiniais įrenginiais (t. y. elektroninio deklaravimo sistemos tinklalapyje (toliau – EDS tinklalapyje). Šiems mokesčių mokėtojams, EDS vartotojams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims), deklaracijos nebus siunčiamos papildomai tradiciniu paštu, išskyrus patikslintas deklaracijas (patikslintos deklaracijos EDS vartotojams bus pateikiamos ir paštu).EDS vartotojai, turintys pažymų matymo teises, deklaracijos duomenis gali rasti prisijungę prie EDS tinklalapio (išsamų aprašymą kaip pasižiūrėti deklaracijos duomenis galite http://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=Pristatymas_IP_0916.pps). Informuojame, kad mokesčių mokėtojams, EDS vartotojams, pažymose pateikiama informacija ir tų deklaracijų, kuriose apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 5 litams (tokiais atvejais deklaracijose nurodyta, kad mokėtina žemės mokesčio suma lygi nuliui), tačiau žemės mokesčio mokėti nereikia//.
Pakeistas įsakymas Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo


Pakeistos 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-71 patvirtintos „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo“ taisyklės ir formų“. Patvirtinta Operatyvaus patikrinimo pažymos FR1042 formą nauja redakcija.Pakeitimas yra įdomus tuo, kad mokesčių inspekcija žodį „nurodymai“ keliose įsakymo punktuose pakeitė žodžiais „rekomendacijos, pasiūlymai, pastabos“ tuo sušvelnindama bendrą įsakymo toną. Taigi , VMI po patikrinimo nenurodinės o: „12.13. atsižvelgiant į operatyvaus patikrinimo metu nustatytus faktus, pateikiami siūlymai, pastabos, rekomendacijos mokesčių mokėtojui.“ Pripažįstamas netekusiu galios 12.14 punktas. Šiame punkte buvo nurodoma, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti nurodymus. Kadangi vietoj nurodymų bus pastabos, rekomendacijos ir pasiūlymai, kurių kaip ir nėra privalu vykdyti, skundo objekto nebelieka.Taip pat nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo užsakytų, pagamintų ir naudojamų FR1042 ir FR0296 formų blankuose vietoj žodžio „Nurodymas“ turi būti įrašoma „Siūlymai, pastabos, rekomendacijos mokesčių mokėtojui“. Įsakymas įsigaliojo nuo 2009 rugsėjo 25 dienos
Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymo nr. 771 „Dėl įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas


Pakeistas Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 771 „Dėl Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5183; 2004, Nr. 173-6426):Nurodytuoju įsakymu patvirtintas Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisykles išdėstytos nauja redakcija. Šis įsakymas įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d.
Siūlomi pakeitimai: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 ir 25 straipsnių pakeitimas


Finansų ministerija pateikė o Vyriausybė posėdyje pritarė Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimams. Pakeitimų parengime dalyvavo ir Saulėlydžio komisija.Vyriausybė siūlo Seimui keisti Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir sumažinti audituojamų uždarųjų akcinių bendrovių skaičių. Jei uždarosiose akcinėse bendrovėse valstybė ar savivaldybė turi akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių mažiau kaip 20 procentų balsų, metinių finansinių ataskaitų auditas nebus atliekamas. Būtent tokioms akcinėms bendrovėms sumažėtų administracinė našta. Siekiant padidinti veiklos skaidrumą, taip pat siūloma nustatyti, kad akcinės bendrovės, kuriose valstybė ir (arba) savivaldybė turi akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 50 procentų balsų, išskyrus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytas labai mažas ir mažas įmones, atskiroje metinio pranešimo dalyje turi pateikti papildomą informaciją. Šiuo metu tokią informaciją turi pateikti tik tokios įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.
Kitos naujienos


Vyriausybė: viena komandiruotės diena Lietuvoje nebus apmokama


Atsižvelgdama į ekonominę ir finansinę situaciją, Vyriausybė nutarė, kad valstybės tarnautojams, pareigūnams, politikams, savivaldybių tarybų nariams, teisėjams vykstant į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvoje nebūtų mokami dienpinigiai. Tokia taupymo nuostata įtvirtinta pakeistose tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse.Taip pat nustatyta, kad siunčiamo darbuotojo į užsienį komandiruotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 dienų, jeigu darbuotojas siunčiamas dalyvauti Europos Sąjungos arba tarptautinių organizacijų finansuojamuose paramos teikimo projektuose, kurių komandiruotės išlaidos apmokamos iš ES arba tarptautinių organizacijų lėšų.
VMI: „Fenikso sindromo“ pavadinimu žinomą sukčiavimo modelį taikiusios Panevėžio įmonės turės sumokėti beveik 400 tūkst. litų mokesčių


Panevėžio AVMI informuoja, kad apskrityje išaiškinta ne viena įmonė, prieš bankrotą arba žymų veiklos sumažinimą, pardavusi savo turtą kitai, susijusiai įmonei taip bandydama išvengti mokesčių valstybei — toks sukčiavimo modelis, tarptautinėje mokesčių administravimo praktikoje žinomas “fenikso sindromo” pavadinimu. Neseniai mokestinio patikrinimo metu Panevėžio AVMI specialistai nustatė, kad viena kepykla, kurioje buvo apie 100 darbuotojų prieš bankrotą Panevėžyje esantį nekilnojamąjį turtą pardavė kitai įmonei, turinčiai keletą darbuotojų ir priklausančiai tiems patiems akcininkams. Pardavimo sandoris sudarytas siekiant išvengti mokesčių sumokėjimo: pirmoji įmonė, dėl paskelbtos bankroto bylos, nesumokėjo priklausančio Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o antroji įmonė — Mokesčių inspekcijai pateikė prašymą grąžinti dėl turto įsigijimo susidariusį PVM skirtumą.Mokesčių inspekcijos specialistai taip pat nustatė, kad apskrities statybos įmonė griebėsi to paties sukčiavimo modelio. Skirtumas tik tas, kad įmonė ne bankrutavo, o labai smarkiai sumažino veiklą ir pardavė savo turtą susijusiai, naujai įsteigtai įmonei. Naujoje įmonėje buvo įdarbinti beveik visi iš pirmosios įmonės atleisti darbuotojai. Be to, naujai įsteigta įmonė pateikė prašymą VMI sugrąžinti PVM skirtumą, susidariusį įsigyjant turtą. VMI atidžiai stebi bankrutuojančias bei naujai steigiamas bankrutavusių įmonių savininkų, jų giminaičių įmones, bei nustato nemažai atvejų, kai bendrovės, norėdamos išvengti mokesčių sumokėjimo valstybei ar įsiskolinimų tretiesiems asmenims, savo turtą ir veiklą perkelia kitai susijusiai naujai įsteigtai įmonei, priklausančiai tiems patiems savininkams, arba tų pačių savininkų naujai nusipirktai ir anksčiau veiklą vykdžiusiai įmonei.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#706557 2009-10-05 21:20 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-27
Savaitės 2009.09.28 - 2009.10.04 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.

SAVAITĖS CITATA


Seimo narys Julius Veselka apie tai, kad dirbantiems pensininkams ( tame tarpe ir jam), bus sumažinta pensija:«Aš labai piktas, kad iš manęs atima. Tikrai nesu kaltas, jog tautos valia premjeru tapo toks asmuo, kurio nė viena rimtesnė įmonė neskirtų net direktoriaus pavaduotoju kadrų reikalams».


SAVAITĖS SKAITALAS


Verta paskaityti. Ir prisiminti, ką sakė premjeras pavasarį, kur galima sutaupyti 3-4 milijardus litų, tačiau jau pamiršo tai padaryti - sutvarkyti Viešuosius pirkimus. Savaitės klausimas: kodėl Finansų ministrė ir premjeras užsispyrusiai nenori darkyti pilną «kyšininkų, otkatčikų ir protekcionistų» viešųjų pirkimų sistemą, o biudžeto skyles ruošiasi lopyti didesniais mokesčiais, mažesnėmis socialinėmis išmokomis ir naujomis paskolomis?


TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeistos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės


Pakeistos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklė.Vienas iš pakeitimų -pakeistas 5 punktas.„5. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu arba potvarkiu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas. Įsakyme arba potvarkyje nurodytas avanso dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.“


VMI: pakeistas ir papildytas GPMĮ 22 str. 2 d. 1 ir 2 punktų bei 3 dalies apibendrintas komentaras


VMI paskelbė papildytą GPM įstatymo 22 str. komentaro redakciją, kuriame paaiškinama pajamų priskyrimo A ir B klasėms tvarka iki 2008-12-31 ir po 2009-01-01.


VMI paaiškina: kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ūkininkui ir jo partneriams, vykdantiems veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį


VMI prie FM paaiškina, kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ūkininkui ir jo partneriams, vykdantiems veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.Išvada yra tokia: atlygis iš žemės ūkio veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių apskaičiuojamas atskirai, t.y. kiekvienam asmeniui, vykdančiam veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį .


Patvirtinta elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų pildymo ir išdavimo pereinamuoju laikotarpiu tvarka bei šių pažymėjimų formos


Sveikatos apsaugos ministro įsakymu siekiant sumažinti administracinę naštą LR piliečiams ir kitiems asmenims, ir siekiant tobulinti laikinojo nedarbingumo nustatymo ir finansavimo sistemą, stiprinant laikinojo nedarbingumo kontrolę ir didinant socialinio draudimo lėšų panaudojimo efektyvumą, patvirtinti pridedami:1.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų pildymo ir išdavimo pereinamuoju laikotarpiu tvarkos aprašą;1.2. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo formą;1.3. Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą formą;1.4. Elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo formą;1.5. Pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formą.

Įsakymas įsigalioja nuo 2009 spalio 1 dienos.


Papildytas mokesčių ir rinkliavų sąrašas


Papildytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų įLR valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo «Už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą – – – – – – 535XX“.Sąrašo pakeitimai taikomi po 15 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos


Nauja redakcija išdėstytos Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės


Pakeistas VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ . Taisyklės išdėstytos nauja redakcija bei patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 forma.


Kitos naujienos


Sodra: primenam, kad nuo spalio 1 d. keičiasi ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimas


Pagal 2008 m. gruodžio mėn. patvirtintus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, nuo 2009 m. spalio 1 d. minėtos pašalpos bus skiriamos, jeigu pirmajai nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų dienai apdraustasis turės ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Anksčiau buvo reikalaujama turėti ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Asmenims, jau įgijusiems teisę gauti motinystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama neatsižvelgiant į kintančio stažo reikalavimą.


VMI: perima atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją kontrolę


VMI primena, kad šiandien įsigalioja Seimo 2009 m. birželio 16 d. pakeisto ir papildyto Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo nuostatos. Atsiskaitymų kontrolę perima Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri kartu su savo teritoriniais skyriais tikrins, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai su šios produkcijos pardavėjais atsiskaito, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.„VMI baigia ruošti duomenų inspekcijai teikimo tvarką, kurią kuriant buvo aktyviai bendradarbiaujama su Prekybos įmonių asociacija, Mėsos perdirbėjų asociacija bei LR Žemės ūkio ministerija. Ruošiant tvarką buvo atsižvelgta į suinteresuotų pusių pasiūlymus, kad verslui tektų kuo mažesnė biurokratinė našta, o institucijos gautų reikiamą informaciją“, — teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis, pažymėdamas, kad ataskaitas ateityje bus galima teikti elektroniniu būdu. Akcentuotina, kad pirmą kartą informaciją už spalio mėnesį mokesčių inspekcijai ūkio subjektai privalės pateikti iki lapkričio 25 dienos.


VMI: nauji „Fenikso sindromo“ atvejai


Vilniaus AVMI informuoja, kad apskrityje išaiškintas dar vienas mokesčių sukčiavimo, vadinamojo fenikso sindromo, atvejis.„Fenikso“ sindromas plačiai paplitęs ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje, -sako Vilniaus AVMI viršininko pavaduotoja Raimonda Savickienė. – Įmonei „sukaupus“ didelę skolą biudžetui, ji skelbia bankrotą, savininkai steigia naują įmonę, kuriai perduoda senosios įmonės turtą“.Kaip vieną tokių pavyzdžių R.Savickienė pateikia įmonę, kuri, likus dviem mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo, pardavė kitai įmonei specialiosios paskirties transporto priemonių, iš anksto žinodamos, jog pirmoji įmonė nesumokės beveik 4,4 mln. pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o antroji pasinaudos teise į PVM atskaitą ir Mokesčių inspekcijai pateiks prašymą grąžinti dėl turto įsigijimo susidariusį PVM skirtumą. „Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad sudarydama sandorį įmonė žinojo apie kitos per 9 mln. litų siekiančią mokestinę nepriemoką ir ketinamą kelti bankroto bylą. Vienos bendrovės direktorė kitoje dirbo direktoriaus pavaduotoja, abi įmonės savo veiklą vykdė tose pačiose patalpose ir jų buhalterinę apskaitą tvarkė viena bendrovė,“- pažymi Raimonda Savickienė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12711
#709282 2009-10-12 19:59 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-27
Savaitės 2009.10.05 - 2009.10.11 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga.SAVAITĖS ĮSAKYMAS ARBA KAS TAI YRA "NEĮPRASTAI MAŽA KAINA"


Savaitės įsakymu pretenduoja tapti (ne)Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas. šiuo įsakymu apibrėžiama sąvoka «neįprastai maža kaina». Taigi, prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. 2. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:2.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;2.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.Atrodo, kad šis įsakymas stumiamas pridengti spaudoje paviešintas Viešųjų pirkimų aferas. Pavyzdžiui Valstybės sienos apsaugos tarnyba paskelbė konkursą įrengti valstybės sienos kontrolės sistemą Viešvilės užkardoje. Pradinė suma – 10 mln. Lt. Į tą sumą „sutilpo“ mažiausią kainą pasiūliusi bendrovė „Belam telekomunikacijos“, tačiau, anot jos vadovų, „viešąjį pirkimą vykdantys pareigūnai techninių įrangos galimybių net nesiteikė išbandyti“, o įmonė jaučiasi stumte stumiama iš konkurso. Konkursui dar nepasibaigus Vidaus reikalų ministerija sugeba papildomai „surasti“ šiam pirkiniui dar 4 mln. Lt ir galutinė suma išauga iki 14 mln. Lt. taigi, pagal naują įsakymą «Belam telekomunikacijos“ su 10 mln. pasiūlymu gali likti »už borto«, nes jų kaina yra »neįprastai maža« - t.y 40% mažesnė nei konkurso suma..
TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas


Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas.10. Nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų: *10.17. kaimo vietovėse esančiose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose aprūpinant gyventojus vaistiniais preparatais Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais ir medicininės paskirties produktais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 (Žin., 2007, Nr. 90-3574), nustatyta tvarka.11. Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas:11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus šio Aprašo 10.17 punkte nurodytu atveju;
Patvirtintos Nedarbingumo pašalpų pranešimų bei Nedarbingumo pažymėjimų elektroninės versijos


Sulaukėme elektroninių nedarbingumo pažymėjimų.) Sodros direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 956 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 ir 5.2 punktais, patvirtintos1.1. Pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) pildymo ir pateikimo taisykles;1.2. Pranešimo dėl pašalpos skyrimo formą (NP-SD);1.3. Elektroninio pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) (01 versija) duomenų struktūros aprašą.Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d. Beje, šis įsakymas paskelbtas tik 2009 spalio 6-ą dieną ….
VMI: pakeistas ir papildytas GPMĮ 22 str. 2 d. 1 ir 2 punktų bei 3 dalies apibendrintas komentaras


VMI paskelbė papildytą GPM įstatymo 22 str. komentaro redakciją, kuriame paaiškinama pajamų priskyrimo A ir B klasėms tvarka iki 2008-12-31 ir po 2009-01-01. Atkreiptinas dėmesys į šį pavyzdį:»Nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba reklamos įmonėje teisininku ir yra įregistravęs individualią veiklą. Įmonė šį gyventoją pasamdo kaip individualią veiklą vykdantį asmenį, kad jis išverstų įmonės parengtą reklamą į anglų kalbą. Reklamos įmonės išmokamos šiam gyventojui individualios veiklos pajamos už vertimą laikomos A klasės pajamomis.«T.y individualios veiklos pajamos, gautos iš įmonės, kurioje gaunamos ir su darbo santykiais susijusios pajamos, tampa A klasės pajamomis, mokesčius išskaičiuoti ir sumokėti turi pajamas išmokantis asmuo. Ši nuostata galioja 2009 metais.
Lietuvos respublikos konstitucinio teismas aiškinsis ar tėvystės pašalpos yra apmokestinamos pajamos GPM įstatymo prasme


Lietuvos respublikos konstitucinio teismo pirmininko potvarkiu LR Konstitucinis teismas imsis nagrinėti ar tėvystės pašalpos pagrįstai nepatenka į Neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, išvardintų GPMĮ 17 straipsnyje. Konstitucinis teismas priėmė » pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-44/2009) ištirti, ar Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio (2002 m. liepos 2 d., 2008 m. gruodžio 23 d. redakcijos) 1 dalies nuostata „Neapmokestinamosios pajamos yra <…> 2) pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas“ ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nenustatyta, kad tėvystės pašalpos priskiriamos prie neapmokestinamųjų pajamų išimčių, neprieštaravo (neprieštarauja) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui« ir bylą perdavė rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.
Aplinkosauginių mokesčių indeksavimas


Netiesa, kad visi mokesčiai tik didėja -yra tokių mokesčių, kurie dėl defliacinių procesų mažėja. Aplinkosaugos mokesčiams 2009 m. IV ketvirtį yra taikomi šie indeksavimo koeficientai:- nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikoje nustatytiems baziniams tarifams indeksuoti – 1,678;- aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikoje nustatytam išmestų teršalų žalos atlyginimo dydžiui indeksuoti – 1,307.Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, 2009 m. IV ketvirtį mokant 2009 m. III ketvirčio mokesčius už aplinkos teršimą, indeksuojami taikant indeksavimo koeficientą – 1,332. Jie yra mažesni, nei buvę III 2009 ketvirtį.
Papildytas mokesčių ir rinkliavų sąrašas


Papildytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į LR valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas.,,Už Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas – 5767“.
VMI: sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams vykdant individualią veiklą


Šiuo raštu VMI paaiškina ar gali gyventojas pripažinti leidžiamais atskaitymais iki individualios veiklos įregistravimo įsigytų medžiagų, žaliavų, detalių ar kitų prekių, kurias veliau parduoda vykdydamas individualia veikla, o pajamas, gautas už prekes, priskiria individualios veiklos pajamoms. Jis gali šių prekių įsigijimo kaina priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu turi Gyventoju pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 8 ar 9 dalyse nustatytus reikalavimus atitinkančius prekių įsigijimo dokumentus, t.y turi šių prekių dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. - Prekių ir paslaugų įsigijimo iš užsienio vienetų ir gyventojų atvejais išlaidos pagrįstos užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jeigu iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.
VMI: pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymas


Šiuo raštu VMI paaiškina, kaip turi būti skaičiuojami dienpinigiai, atsižvelgiant į 2009 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 25-987). Primenam, kad šiuo nutarimu nuo 2009 m. kovo 6 d. pakeistas Taisyklių 9 punktas, kuriame nustatyta, kad iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos, galiojančios mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmąją dieną, sumos, jeigu šių Taisyklių 10 punkte nenustatyta kitaip. Apskaičiavimą paaiškina šis pavyzdys.Vieneto pavedimu vieneto darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvoje nuo 2009 m. kovo 4 d. iki kovo 7 d. Darbuotojui grįžus iš komandiruotės, kovo 18 d. jam išmokami dienpinigiai. Vadovaujantis Taisyklių 9 punkto nuostatomis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami dienpinigiai už 2009 m. kovo 4 d. ir 5 d. būtų apskaičiuoti komandiruotės dienai, taikant 12 procentų nustatyto minimalaus gyvenimo lygio 15,60 Lt (130 Lt x 12 %), o 2009 kovo 6 d. ir 7 d. – 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos 19,50 Lt (130 x 15 proc.).
Audito ir apskaitos tarnyba: 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ diskusijų projektas


Audito ir apskaitos tarnyba skelbia 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys» diskusijų projektą. Pastabas prašo pateikti el. paštu admin@aat.lt arba klasikiniu paštu iki 2009 m. lapkričio 5 d.
Kitos naujienos


Vyriausybė: bus aiškesnis valstybės rinkliavų reglamentavimas


Atsižvelgdama į praktikoje neretai kylančius neaiškumus, nustatant valstybės rinkliavos objektą, Vyriausybė siūlo Seimui keletą Rinkliavų įstatymo pakeitimų, kuriuose tiksliau apibrėžiamos institucijų teikiamos paslaugos, už kurias turi būti mokama valstybės rinkliava. Be to, siūloma taikyti galiojančią valstybės rinkliavos lengvatą ne tik už paso, bet ir už asmens tapatybės kortelės išdavimą.Projekte patikslinta valstybės rinkliavos sąvoka, nustatant, kad ji imama už valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, išskyrus teismus, teikiamas administracines paslaugas, kartu apibrėžiama, kas yra institucijų teikiamos administracinės paslaugos. Atsižvelgiant ir į Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, šioms paslaugoms priskiriami institucijų atliekami juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimo ir su tuo susiję paskesni veiksmai (pavyzdžiui, dokumentų patikslinimas ar jų dublikatų išdavimas), taip pat įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims, išskyrus atvejus, kai už tokios informacijos teikimą teisės aktai numato kitokį atlyginimą.Pakeitimuose taip pat siūloma nustatyti valstybės rinkliavos 50 proc. lengvatą už asmens tapatybės kortelės išdavimą arba keitimą bendra tvarka asmenims, kuriems nesukakę 18 metų arba kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius
VMI: bendradarbiausime su asociacija, vienijančia autoverslininkus


VMI siekdama glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo su verslu, pasirašė sutartį su Lietuvos autoverslininkų asociacija (toliau – LAA). Sutartimi siekiama skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą ir mažinti mokesčių vengimą automobilių, jų detalių bei reikmenų importo, eksporto, pardavimo bei automobilių remonto paslaugų srityse. Panašius susitarimus VMI jau yra pasirašiusi ir su kitomis asocijuotomis verslo struktūromis. Jų pagrindu teikiama pagalba, konsultacijos bei informacija atitinkamam verslo sektoriui, o partneriai mokesčių administratorių informuoja apie sektoriaus ekonominius rodiklius, šešėlinės ekonomikos reiškinius.
FNTT: uostamiesčio viešąją įstaigą sužlugdė noras neteisėtai gauti 2 procentų paramą


Šį tyrimą FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai pradėjo gavę informacijos, kad asociacijos „Ludtas“ vadovai ir nariai E. G., A. P., J. G. naudoja įvairių asmenų anketinius duomenis ir jiems nežinant jų vardu pildo ir pasirašo deklaracijų formas FR0512 (Prašymas pervesti 2 % pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą). Kaip paramos gavėjas suklastotose deklaracijose buvo nurodyta asociacija „Ludtas“, kurią įkūrė E. G., A. P., J. G.Atliekant tyrimą nustatyta, kad E. G., J. G. ir A. P. asmenų, kurių vardu vėliau užpildydavo deklaracijų formas FR0512, anketinius duomenis rinko iš pažįstamų asmenų ir viename Klaipėdos autoservise, kuriame juos palikdavo remontuojamų automobilių savininkai. Išaiškinta, kad taisant Valstybinei mokesčių inspekcijai 2006 metais pateiktas ir elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) sulaikytas formas FR0512 buvo nustatyta atvejų, kai gyventojai nebuvo teikę minėtos formos, bet sistemoje buvo jų vardu pateikti prašymai skirti paramą asociacijai „Ludtas“. Taip pat išaiškinti atvejai, kai elektroninio deklaravimo sistemoje to paties gyventojo vardu buvo pateiktos kelios formos FR0512 su skirtingais paramos gavėjais, vienas iš kurių – asociacija „Ludtas“. Ikiteisminio tyrimo metu FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad kaltinamieji suklastojo 214 prašymų (forma FR0512), pagal kuriuos asociacijos „Ludtas“ naudai pasikėsino gauti daugiau nei 75 tūkstančių litų piniginę paramą.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „Savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/postx8244-0-1360.html

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis