Avatar
artas71
12591
1   #1084494 2012-08-13 22:00 artas71
Savaitės 2012.08.06 - 2012.08.12 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PATIKRINIMAI

Valstybinė darbo inspekcija skelbia 2012 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų ** sąrašą** . Šis sąrašas patalpintas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra.

Planiniai ūkio subjektų tikrinimai bus atliekami pagal Bendrinį ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną bei kitus teminius klausimynus, atitinkančius numatytus tikrinimo tikslus bei temas. Šiuos klausimynus galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.


SAVAITĖS SKAIČIUS

83 tūkstančiai. Tiek mokesčių mokėtojų, kurie privalėjo deklaruoti pajamas, šios prievolės dar neįvykdė. VMI informuoja, kad mokesčių mokėtojų, kurie už praėjusius metus nepateikė Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, nuo šiandien (2012 rugpjūčio 13 d.) sulauks VMI priminimų.

„ Didžiąją dalį jų sudaro gyventojai pasinaudoję didesniu nei priklauso neapmokestinamuoju pajamų dydžiu“ – teigė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, ir pažymi, jog taip pat tarp nepateikusiųjų yra nemažai tokių, kurie vykdė individualią veiklą pagal pažymą arba buvo išsiėmę verslo liudijimą arba pardavė nekilnojamąjį turtą neišlaikę nuosavybėje trejus metus ar penkerius metus, jei turtas buvo įsigytas nuo 2011 metų.

Mokesčių mokėtojams, kurie privalėjo, bet nedeklaravo savo pajamų, iki š.m. gegužės 2 d., t.y. deklaravimo termino pabaigos, už mokestinių prievolių nevykdymą laiku skaičiuojami delspinigiai, jiems gresia administracinė atsakomybė. Pajamas šiemet deklaravo beveik 807 tūkst. mokesčių mokėtojų, iš jų 93 proc. tai darė naudodamiesi VMI Elektroninio deklaravimo sistema.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Europos Teisingumo teismas (ETT) VMI informuoja, kad nuo 2012 rugpjūčio 7 dienos mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (toliau – įmokos) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą bus galima sumokėti ir „Lietuvos spauda“ kioskuose. Juose bus galima sumokėti tiek VMI administruojamus mokesčius (Gyventojų pajamų mokestį, žemės mokestį ir t.t.), tiek ir kitas įmokas ar rinkliavas, pavyzdžiui, paskirtas baudas už kelių eismo taisyklių ar kitus pažeidimus.

VMI pažymi, kad mokesčių mokėtojai, norėdami sumokėti įmokas „Lietuvos spauda“ kioskuose, su savimi būtinai turi turėti įmokos priėmimo dokumentą su „BAR kodu“. VMI internetinėje svetainėje yra patalpintas įmokos priėmimo dokumento generatorius, kurio pagalba mokesčių mokėtojui pagal jo turimus duomenis suformuojamas įmokos priėmimo dokumentas. Jį atsispausdinus galima sumokėti mokesčius vietose, kur naudojami „BAR kodo“ skaitytuvai: „Lietuvos spauda kioskuose“, Perlo terminaluose ir Lietuvos pašto skyriuose. Generatorių galite rasti www.vmi.lt pasirinkus paskyrą Mokėjimai /Mokėjimo vykdymo dokumento formavimas.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintos fizinio ir juridinio asmens, siekiančių teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, atitikties teisės aktų reikalavimams deklaracijos

Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu V-69 patvirtinta fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.


Pakeistos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės

VMI prie FM viršininko 2012.08.01 įsakymu Nr. VA-75 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-77.


Pakeistas 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr.VAS-9 pakeistas 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“, patvirtinto viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 2 punktu priedai Nr. 1, 2, 3, 4 ir 5. Juose po įmonės vadovo parašo rekvizitu įrašytas antro parašo rekvizitas - vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas, parašas ir vardas pavardė.

Šiuo įsakymu nustatytas pakeitimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.


Pakeistas 3-asis verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr.VAS-10 pakeistas 3-ojo verslo apskaitos standarto «Pelno (nuostolių) ataskaita», patvirtinto viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 3 punktu priedai 1, 2, ir 3. Juose po įmonės vadovo parašo rekvizitu įrašytas antro parašo rekvizitas - vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas, parašas ir vardas pavardė.

Pakeitimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Atitinkami pakeitimai - dėl antrojo parašo - atlikti ir kituose Verslo apskaitos standartuose:

5-ajame verslo apskaitos standarte „Pinigų srautų ataskaita“;
43-ajame verslo apskaitos standarte „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“;
39-ajame verslo apskaitos standarte „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos”;
33-ajame verslo apskaitos standarte „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“,;
16-ajame verslo apskaitos standarte „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“;

VMI informuoja : papildytas PVM įstatymo 29 straipsnio komentaras

VMI prie FM, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr.17-505) taikymo tvarką, parengė PVM įstatymo 29 straipsnio paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) pakeitimą ir papildymą. Keli p2000avyzdžiai iš komentaro:

2 pavyzdys

Įmonė A, kuri nėra universaliųjų pašto paslaugų teikėja, pardavinėja pašto mokos ženklus – ženklintus atvirukus, vokus, aerogramas už jų nominalią vertę.
Ar įmonės A parduodami pašto ženklai apmokestinami PVM?

Kadangi įmonė A pašto mokos ženklus pardavinėja už jų nominalią kainą, tai tokių ženklų pardavimas, vadovaujantis PVM įstatymo 29 straipsnio nuostatomis, PVM neapmokestinamas.

3 pavyzdys

Įmonė A, kuri nėra universaliųjų pašto paslaugų teikėja, pardavinėja pašto mokos ženklus – ženklintus atvirukus, vokus, aerogramas už didesnę, nei jų nominali, vertę. Ar įmonės A parduodami pašto ženklai apmokestinami PVM?

Kadangi įmonė A pašto mokos ženklus pardavinėja už didesnę, nei jų nominali, vertę, tai tokių ženklų pardavimas apmokestinamas PVM, taikant standartinį PVM tarifą.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliota institucija gali patvirtinti specialių ženklų, kurie parduodami už nominalią vertę, sąrašą, kuriems galės būti taikoma PVM lengvata. Kol kas šis sąrašas nepatvirtintas.5. Asmenys, PVM mokėtojai, pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, skirtas PVM neapmokestinamam prekių tiekimui, neturi teisės traukti į PVM atskaitą (žr. 58 str. komentarą).


VMI informuoja: PVM įstatymo 47 str. 8 dalies komentaro pakeitimas ir papildymas

VMI prie FM, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 47 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą , kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-07-04 raštas Nr. (14.17-02)-5K-1212710-6K-1205928).

PVMĮ 47 str 8. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui tiekiamos prekės, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuvos Respublika. Šioje dalyje nurodyta lengvata taikoma prekėms, kurias darbuotojai įsigyja ne vėliau kaip vieni metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti šioje dalyje nurodytos lengvatos taikymo apribojimus.

Komentaras

1. Šių PVM lengvatų taikymas yra įgyvendinamas grąžinant sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau-įstaiga), darbuotojai už savo asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui įsigytas prekes pardavėjams sumoka standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau darbuotojui yra grąžinamas.
2. Kad darbuotojai galėtų susigrąžinti pardavėjui sumokėtą PVM, jie turi atitikti tokius kriterijus:
2.1. neturi būti Lietuvos piliečiais,
2.2. praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo įstaigoje pradžios neturi būti Lietuvos Respublikoje.
Be kita ko, tokie darbuotojai turi turėti tai įrodančius dokumentus, kaip pvz., nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo (plačiau žr. PVM įstatymo 2 str. 19 d. komentarą), leidimus gyventi Lietuvoje, pasus ir kt.
3. Taikant minėtą PVM lengvatą, prekės turi būti įsigytos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo darbuotojų įsidarbinimo pirmą kartą įstaigoje pradžios.
4. Jeigu prekes Lietuvoje įsigyja įstaigos aptarnaujantis personalas ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguoti ekspertai, aukščiau paminėta lengvata jiems netaikoma.
5. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taip pat taikomos prekėms, kurias ne vėliau kaip per vienus metus nuo šios dalies įsigaliojimo dienos (2012-01-01) įsigyja darbuotojai (atitinkantys nustatytas lengvatos taikymo sąlygas), šios PVM lengvatos įsigaliojimo metu jau dirbantys įstaigose.
6. Vadovaujantis 2006-12-06 Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos sprendimu šiuo metu Lietuvoje yra įkurtas Europos lyčių lygybės institutas su buveine Vilniuje, kurio darbuotojai, atitinkantys aukščiau išdėstytas sąlygas, galėtų pasinaudoti šiame punkte nurodyta PVM lengvata.
7. PVM grąžinimas vadovaujantis šio straipsnio 9 dalies komentaro 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytais teisės aktais.

KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: metus „vėlavę“ registruoti nuolatinę buveinę Lietuvoje rumunai turės sumokėti beveik milijoną litų mokesčių ir baudų

Klaipėdos AVMI išaiškino užsienio bendrovę, kuri metus delsė registruoti užsienio buveinę Lietuvoje, taip tikėdamasi išvengti mokesčių. Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje įvairius darbus atlikusi Rumunijos įmonė nedeklaravo 2,4 mln. litų gautų pajamų — mokesčių administratorius priskaičiavo sumokėti beveik 1 mln. litų pelno, gyventojų pajamų ir socialinio mokesčio, taip pat delspinigių ir baudų. Užsienio bendrovės mokestinis patikrinimas atliktas bendradarbiaujant Lietuvos ir Rumunijos mokesčių administratoriams.

Patikrinimo metu nustatyta, kad užsienio įmonė pagal sutartis laivų remonto, metalo konstrukcijų surinkimo ir kitas paslaugas Lietuvoje teikė kelioms uosto įmonėms. Iš Rumunijos komandiruotiems laivų korpusininkams, suvirintojams, kitiems darbuotojams atlyginimus mokėjo tos šalies įmonė pagal iš Lietuvos gautus darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Nors užsienio kompanija ir vykdė Lietuvoje ūkinę komercinę veiklą, nuolatinę buveinę mūsų šalyje, pažeisdama Lietuvos teisės aktus, registravo tik metams pasibaigus.


VMI informuoja: sutuoktiniams nepavyko nuslėpti parduotų namų, tad į valstybės biudžetą teks sumokėti beveik 240 tūkst. litų

Kauno AVMI) informuoja, kad tiriant fizinių asmenų deklaracijas, išsiaiškinta, jog kauniečių sutuoktinių pora pardavinėjo žemės sklypus, o už juos gautas pajamas deklaravo ne kaip pajamas iš individualios veiklos, bet kaip atsitiktinius pardavimus. Atlikus mokestinius patikrinimus paaiškėjo, kad sutuoktiniai vykdė prekybos nekilnojamuoju turtu individualią veiklą. Siekdami išvengti mokesčių jie ne tik keletą kartų sumažino dešimties žemės sklypų pardavimo kainas, bet ir nedeklaravo bei nesumokėjo mokesčių nuo gautų pajamų už parduotus 10 nebaigtos statybos gyvenamųjų namų. Po patikrinimo kauniečiai į valstybės biudžetą turės sumokėti beveik 240 tūkst. litų mokesčių.

Mokesčių administratorius, siekdamas įrodyti nebaigtos statybos gyvenamųjų namų pardavimo faktą, nustatė, kad sutuoktiniai įsigiję Kauno rajone daugiau nei 0,4 ha žemės pakeitė jos tikslinę paskirtį į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai bei užsakė projektavimo darbus padalindami ją sklypais. Savo vardu jie išsiiminėjo statybos leidimus, sudarinėjo sutartis su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, rūpinosi elektros tinklų prijungimo prie operatoriaus tinklų techninėmis sąlygomis bei atliko kitus su statybomis susijusius veiksmus. Be to, tikrintojams įtarimą sukėlė ir tai, kad praėjus vos porai mėnesių po žemės sklypų pardavimo beveik visi naujieji jų savininkai įteisino apie 70 – 80 proc. baigtumo statybas.

Apklausus nekilnojamąjį turtą įsigijusius gyventojus paaiškėjo, kad jie „neprisimena“, t. y. negali nur16beodyti statybos darbus atlikusių asmenų pavardžių, už tuos darbus sumokėtų pinigų sumų, neturi ir statyboms panaudotų medžiagų įsigijimo dokumentų.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša: liepą – mažesnis registruotas nedarbas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad Lietuvos darbo biržos duomenų registre rugpjūčio 1 dieną buvo 208,4 tūkst. bedarbių – 10,3 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Tai yra mažiau 0,1 proc. punkto nei prieš mėnesį ir 0,8 proc. punkto nei 2011 metų analogišku laikotarpiu.

Liepą įregistruota 7,2 tūkst. darbo ieškančių jaunųjų specialistų – beveik 8 proc. mažiau nei pernai. Su aukštuoju universitetiniu ir neuniversitetiniu išsilavinimu sudaro 63 proc., su profesiniu – 37 proc. Per mėnesį iš visų teritorinėse darbo biržose įregistruotų 30,4 tūkst. bedarbių 12,1 tūkst. buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus.

Nuo rugpjūčio 1 d. Lietuvos darbo birža įgyvendina naują projektą „Jaunimo užimtumo didinimas“, kuris finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis. Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių užimtumą, sudarant galimybes įgyti darbo įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Projekte dalyvaus 6 tūkst. jaunų bedarbių, iš jų – darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje –2,5 tūkst. jaunuolių, kurie įgys praktinius įgūdžius realioje darbo vietoje ir padidins galimybes pasilikti nuolatiniam darbui. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvaus 3,5 tūkst. iki 29 metų.

Liepą užimtumas pasiūlytas 25,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių: 15,3 tūkst. įsidarbino, 4,1 tūkst. bedarbių pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., 6,5 tūkst. tapo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyviais, iš kurių daugiausiai – 4,4 tūkst. dirbo viešuosius darbus.


FNTT praneša: išaiškinta 850 tūkstančių litų iššvaistęs Panevėžio statybų bendrovės vadovas

FNTT Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Panevėžyje veikusios statybų bendrovės direktorius S. L. įtariamas bendrovės turto iššvaistymu ir 850 tūkstančių litų žalos padarymu kreditoriams. Atskleista, kad 64-erių metų statybų bendrovės vadovas, žinodamas apie bendrovės nemokumą, gresiant bankrotui, su vilniečiu sudarė sutartį ir įsipareigojo iš jo nupirkti 1,5 ha žemės sklypą, esantį Vilniuje, Pupinės kaime. Už sklypą sunkumų turinti Panevėžio statybų bendrovė per devynis mėnesius įsipareigojo sumokėti 1 milijoną litų. FNTT Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad bendrovės vadovas S. L., remdamasis šia pirkimo sutartimi, vilniečiui už sklypą iš bendrovės kasos sumokėjo 850 tūkstančių litų.

Statybos bendrovės direktoriaus iššvaistyti 850 tūkstančių litų sumažino bendrovės turėtas pinigines lėšas, kuriomis buvo galima padegti bent dalį skolos kreditoriams.


FNTT praneša: vilkaviškiečiai įtariami išplovę beveik milijoną litų

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų daugiau nei 900 tūkst. Lt. Pinigų plovimu įtariami vilkaviškiečiai 29-erių metų M. P. ir 23-erių metų M. V.

Baigto tyrimo metu išaiškinta, kad pasinaudojus vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungus prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, buvo pagrobta ir į Lietuvą pervesta apie 400 tūkstančių JAV dolerių. Įtariama, kad tokią nusikalstamą veiklą įvykdė anksčiau teisto M. P. brolis V. P., dėl kurio 2010 metais paskelbta tarptautinė paieška ir išduotas Europos arešto orderis.

Nustatyta, kad įtariamasis M. P. surasdavo asmenis, į kurių banko sąskaitas buvo pervedami, o vėliau išgryninami, pinigai. Atskleista, kad vien M. P. tarpininkaujant iš trijų asmenų banko sąskaitų arba naudojantis grynųjų pinigų perlaidų sistema buvo išgryninta 900 tūkstančių litų. Išaiškinta, kad ir antras įtariamasis, V. M., ne tik grynindavo pinigus, bet ir naudodavo asmeninę banko sąskaitą pervesti sukčiavimu įgytoms lėšoms. Vien į M. V. sąskaitą buvo pervesta daugiau nei pusė milijono litų. Iš užsienio pervedami pinigai buvo išgryninti Vilkaviškyje, Marijampolėje ir Kaune. Surinkta pakankamai duomenų, kad išgrynintus pinigus įtariamieji M. P. ir M. V. perduodavo šiuo metu ieškomam įtariamajam V. P.

Vilkaviškiečių vykdyta pinigų plovimo nusikalstama schema buvo atskleista, kai prieš porą metų FNTT tyrėjai surengė įtariamųjų sulaikymo operaciją. Jos metu Kaune, Laisvės alėjoje, netoli vieno komercinio banko skyriaus, buvo sulaikyti M. P ir M. V., kurie iš banko sąskaitos buvo paėmę iš JAV nusikalstamu būdu pervestus pinigus – daugiau nei 130 tūkstančių litų. Tuomet buvo nustatyta, kad šie pinigai buvo pervesti iš vieno JAV piliečio sąskaitos Kanados banke, o banko sąskaita atidaryta pasinaudojus vogtais JAV piliečio asmens dokumentais.

Itin sudėtingo tyrimo metu buvo bendradarbiauta su JAV ir Kanados teisėsaugos institucijomis – buvo tiriami pinigų pervedimai iš JAV į Lietuvą, prisijungimo prie sąskaitų mechanizmas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1085730 2012-08-20 21:00 artas71
Savaitės 2012.08.13 - 2012.08.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS PATARIMAI

Darbo teisės ekspertas, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokatas, Tomas Bagdanskis pataria, į ką svarbu atsižvelgti, sudarant darbo sutartį.

«Sudarant darbo sutartį, darbuotojas ir darbdavys gali derėtis, sukurti savo sąlygas, kurios būtų priimtinos abiems pusėms. Šio straipsnio tikslas pateikti darbdaviui rekomendacijas, kokias sąlygas ir kaip nustatyti darbo sutartyje, kad jos užtikrintų darbdavio interesus, ir kartu, kilus ginčui, galiotų ir nebūtų pripažintos kaip prieštaraujančios imperatyvioms darbo įstatymų nuostatoms.»


SAVAITĖS SKAITALAS

Finansų ministrės komentaras :apie „mąstymą skaičiais“ kaip nemąstymo alternatyvą. Tai atsakymas į Algirdo Butkevičiaus straipsnį «Taupyti negalima skatinti. Kur dėti kablelį?».


SAVAITĖS VIEŠUMAS

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-239 pakeistos valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklės.naujai išdėstytas 16 punktas „16. Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui patvirtinus Planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašą, šis sąrašas skelbiamas viešai Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. VA-77 pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės.


Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas

VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus Nr. VA-76/1B-604 pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas. Papildytas skyrius „Kitos baudos“: policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus – kodas 6728, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus - kodas 6729. Kitų įplaukų į biudžetus skyriuje apie valstybės ir savivaldybių įmonių pelno mokesčio įmokas, išbrauktas žodžis ,,mokesčio“ ir dabar valstybės ir savivaldybės įmonės ankstesniais įmokų kodais mokės paties pelno įmokas. pakeisti įmokų kodai galioja 2012 08 25.


VMI komentuoja: dėl gyventojų turto deklaravimo įstatymo taikymo

VMI prie FM paaiškina, kaip taikomos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2100 (Žin., 2012, Nr. 78-4022, toliau – Įstatymas) pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatos, įpareigojančios gyventojus, aukojančius savarankiškiems politinėms kampanijos dalyviams, ir jų šeimų narius, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų, deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas).

Dėl laikotarpio, kurio turtas deklaruojamas.

Nustatyta, kad pagal GTDĮ 7-2 straipsnį gyventojai (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai) ir jų šeimų nariai deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) privalo dar prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui. Deklaruotinas kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 d. turėtas turtas ir tų metų pajamos. Turtui deklaruoti skirta deklaracija turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. Šiomis nuostatomis pakeista anksčiau galiojusi turto deklaravimo tvarka, pagal kurią aukas suteikę gyventojai turėjo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais suteikta auka, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant pajamas), turto deklaracijas pateikdami iki kitų metų gegužės 1 d.

Dėl aukų dydžio .

Įstatymu GTDĮ nuostatos buvo suderintos su Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894, 2011, Nr. 153-7205, toliau – PPPKFFKĮ) 10 straipsnio 2 dalimi, suteikiančia teisę gyventojui teikti tam tikrą dydį neviršijančias aukas. Nustatyta, kad bendra vieno fizinio asmens aukų suma (neįskaičiuojant mažų aukų, nurodytų PPPKFFKĮ 10-1 straipsnyje) per kalendorinius metus neturi viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Vadinasi, gyventojo teikiamos aukos dydis turi būti palyginamas su jo praėjusių paskutinių kalendorinių metų deklaruota bendra gautų pajamų suma.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: nelegaliai lenkiškas prekes pardavinėjęs kaunietis aiškino taip norėjęs „prisidurti“ artėjančioms vestuvėms

Kauno AVMI informuoja, jog, bendradarbiaudama su Kauno miesto valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, atliko operatyvų patikrinimą Kauno rajone, kurio metu išaiškintas nelegalios prekybos lenkiškais maisto produktais atvejis.

Kauno AVMI specialistai, tikrindami iš kontroliuojančios institucijos gautą informaciją apie galimai vykdomą nelegalią prekybą lenkiškais maisto produktais, kauniečio namų valdą stebėjo daugiau nei 3 valandas. Šis laikas nenuėjo veltui: stebimo namo teritorijoje pasirodė Lenkijoje registruotas krovininis automobilis, iš kurio į ūkinį pastatą imti krauti įvairūs mėsos gaminiai.

Operatyvaus patikrinimo metu paaiškėjo, jog Lenkijos pilietis Kauno rajono gyventojui pristatė apie 180 kg mėsos gaminių, o ūkiniame pastate be jų aptikta ir daugiau lenkiškos produkcijos: per pusantros tonos cukraus, virš 400 kg riebalų, per 200 kg sūrio gaminių. Didžiajai daliai sandėliuojamų prekių kaunietis negalėjo pateikti jų įsigijimo dokumentų.

Vyras mokesčių inspekcijos specialistams aiškino, jog prekės pristatytos neva jo asmeniniam naudojimui. Įkliuvęs gyventojas pasakojo, jog dalį jų ketina panaudoti po kelių savaičių įvyksiančioms savo vestuvėms, tačiau galiausiai prisipažino, jau pardavęs anksčiau gautų prekių keliems pažįstamiems. Esą taip jis norėjo „prisidurti“ artėjančiai šventei.


Socialines apsaugos ir darbo ministerija informuoja: šiemetinis „Sodros“ deficitas išlieka mažesnis nei pernykštis

Liepą „Sodros“ pajamos bei išlaidos išliko stabilios, metinis biudžeto deficitas tebėra mažesnis nei buvo pernai, rodo išankstiniai duomenys.

Šią liepą „Sodros“ pajamos buvo 972,5 mln. Lt, o išlaidos – 1 mlrd. 123,4 mln. Lt. Tai yra atitinkamai 2,7 proc. (26,3 mln. Lt) ir 3,9 proc. (43,8 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Liepos mėnesį socialin10b6io draudimo fondo deficitas buvo 150,9 mln. Lt.

Palyginti su planuotomis, „Sodros“ įplaukos liepą buvo didesnės 1,8 proc., o išlaidos – 3,9 proc. didesnės.

Per septynis šių metų mėnesius „Sodros“ įplaukos buvo 6 mlrd. 527,9 mln. Lt, o išlaidos – 7 mlrd. 860,7 mln. Lt, tai yra atitinkamai 5,8 proc. (354,7 mln. Lt) ir 3,8 proc. (287,1 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

Sausį – liepą „Sodros“ deficitas sudarė 1 mlrd. 332,8 mln. Lt – tai yra 286,5 mln. Lt mažiau nei planuota ir 67,6 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų periodu.

Didesnes „Sodros“ pajamas šiemet labiausiai lemia augantis apdraustųjų skaičius – iki liepos pabaigos į darbą priimta 47,8 tūkst. gyventojų daugiau nei atleista. Didesnės buvo ir dirbančiųjų savarankiškai įmokos – šiemet jos išaugo 14 proc. (16,7 mln. Lt) ir siekė 136 mln. Lt.


Sodra informuoja: padidintos valstybinės išmokos gavėjus pasieks spalį

Sodra informuoja, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo pataisos, kuriomis dirbantiems valstybinių pensijų, rentų buvusiems sportininkams gavėjams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams, atstatoma ta pensijos ar rentos dalis, kuri buvo sumažinta dėl draudžiamųjų pajamų sunkmečio laikotarpiui. Šios išmokos yra mokamos už praėjusį mėnesį, taigi, didesnės išmokos pasieks gavėjus spalio mėnesį (už rugsėjį). Primename, kad ta pati tvarka galioja ir dėl kito pasikeitimo valstybinių pensijų srityje. Valstybinių pirmo ir antro laipsnių, nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų valstybinės pensijos bei tam pačiam asmeniui priskirtų socialinio draudimo pensijos bendros sumos „lubos“ grąžinamos iki 1,5 užpraeito ketvirčio šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio (sunkmečiu ši riba buvo sumažinta iki 1,3 dydžio). Didesnės pensijos (jeigu viršijama 1,3 dydžio suma) gavėjus pasieks spalio mėnesį.


FNTT praneša: atskleista mažeikiškio, nuomojusio patalpas iš Lenkijos atvykusiems darbuotojams, sukčiavimo schema

FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai sustabdė galimą sukčiavimą teikiant apgyvendinimo paslaugas keturiems šimtams iš Lenkijos atvykusių asmenų, atliekančių Mažeikių naftos perdirbimo įmonės remonto darbus. Atliekamame ikiteisminiame tyrime įtarimai ne tik sukčiavimu, bet ir turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu pareikšti 45-erių metų Mažeikiuose veikiančios bendrovės direktoriui A. R.

Pirminiais duomenimis, vos praėjusių metų spalį įkurtos bendrovės vadovas A. R. su keliomis Lenkijos bendrovėmis, kurių darbuotojai turėjo atlikti Mažeikių naftos perdirbimo įmonės planinius remonto darbus, sudarė sutartis dėl 400 asmenų apgyvendinimo ir maitinimo. Įtariama, kad siekiant sumažinti Mažeikių bendrovės pelną, buvo sudarytos ne tik realios, bet ir fiktyvios, tikrovės neatitinkančios sutartys su tiek Mažeikiuose gyvenančiais fiziniais asmenimis, tiek su asmenimis, dirbančiais pagal verslo liudijimus. Atskleista, kad sudarant fiktyvias sutartis su fiziniais asmenimis ir asmenimis, dirbančiais pagal verslo liudijimus, buvo dirbtinai padidinti nuomos įkainiai, o asmenys apgyvendinami nebūtinai sutartyje nurodytoje vietoje. Sudarius fiktyvias sutartis su šešėliniais tarpininkais, vieno darbuotojo iš Lenkijos apgyvendinimo kaina išaugdavo trečdaliu ar net puse kainos.

Kaip įtariama, šis už nuomą pervestų pinigų skirtumas būdavo perduodamas įtariamajam A. R., kuris juos pasilikdavo, nemokėdamas jokių mokesčių valstybei. Atskleista, kad Mažeikių verslininkas vos per 2 mėnesius iš dviejų fiktyvių nuomotojų išgrynino apie 55 tūkstančius litų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1087194 2012-08-27 20:48 artas71
Savaitės 2012.08.20 - 2012.08.27 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS IEŠKOTOJAI

Vyriausybė 4 METUS IEŠKOJO ir toliau ieško būdų išjudinti gyvenamųjų namų renovaciją. Vis labiau artėjant atsiskaitymo valandai, nutarta nemažą dalį (daugiau nei ketvirtadalį) pinigų, skirtų renovacijai, išmesti malūnsparnių pirkimui. O dujos ir toliau brangsta, ir žiema artėja. Bet malūnsparniai svarbiau…


SAVAITĖS DEMAGOGIJA

„Niekas žmonių neapgaudinėja ir nesityčioja, pinigų užteks visiems, kurie tik pageidaus atnaujinti savo namus. O paties J. Antanaičio (Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas) norėčiau paklausti - jei nutiks kokia avarija ir neturėsime tinkamų priemonių, kad ir tų pačių sraigtasparnių, jai likviduoti, ar tai jau nebus pasityčiojimas iš žmonių? ….(Pinigų renovacijai) pasiūla šiuo metu yra kur kas didesnė nei paklausa. Todėl, užuot didžiąją dalį lėšų tiesiog laikius banke, priimtas minėtas sprendimas“.

Tomas Beržinskas, Aplinkos ministerijos atstovas spaudai.

P.s: kai žmonėms sudarytos apgailėtinos ir siaubingai nepatrauklios sąlygos renovuoti namus, ir toliau «pasiūla bus didesnė nei paklausa». «Klounų» partijos deleguoto ministro vadovaujama ministerija nesugebėjo per 4 metus paruošti renovaciją išjudinančius teisės aktus. O su kokia pompastika 2009 metų pradžioje buvo pristatinėjama renovacijos idėja - tūkstančiai renovuotų daugiabučių, mažesnės sąskaitos už šildymą ir milijardai statybos įmonėms…


SAVAITĖS KOMENTARAS

Finansų ministerija komentuoja Valstybės kontrolės išvadas.


SAVAITĖS SKAITALAS

Rūta Vainienė «Kodėl mažose parduotuvėse pirkti brangiau?»


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Tautvydas Marčiulaitis «Pasiūlymai ateinančiai valdžiai».

SAVAITĖS ĮPAREIGOJIMAS

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo kliento skundą dėl banko BIGBANK AS filialo sudarytos vartojimo kredito sutarties ir pripažino, kad sutartis neatitinka reikalavimų, nustatytų Vartojimo kredito įstatyme. BIGBANK AS filialas buvo įpareigotas nutraukti neteisėtus veiksmus ir informuoti Lietuvos banką apie kliento sutarties pakeitimą bei apie naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių turinį.

Priežiūros tarnyba Vartojimo kredito įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros metu nustatė, kad BIGBANK AS filialas pažeidė šio įstatymo nuostatas. Tarp kliento ir BIGBANK AS filialo sudarytoje vartojimo kredito sutartyje aiškiai nenurodyta bendra vartojimo kredito suma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma (nesilaikyta įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktų reikalavimų), be to, vartojimo kredito sutarties įmokų mokėjimo grafike nenurodyta, kokia kiekvienos įmokos dalis skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti ir visoms papildomoms išlaidoms padengti (nesilaikyta įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimų).

Pažymėtina, kad BIGBANK AS filialas informavo Lietuvos banką apie atliktus kliento sutarties pakeitimus bei apie naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių turinio pakeitimus ir įvykdė įpareigojimą.


SAVAITĖS DARBO SKELBIMAS

Gal norite dirbti nesvarumo būklėje? Ir montuoti langus Marse (už kokių 15 metų)? Tada šis skelbimas Jums. Išradingi skelbimo kūrėjai - iš UAB Aulaukis.


SAVAITĖS ATLEIDIMAS

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius 2012 rugpjūčio 24 dieną iš pareigų atleido antstolį Aleksandrą Christenoką, kurį teismas pripažino kaltu už turto pasisavinimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, apgaulingai tvarkius buhalterinę apskaitą.


SAVAITĖS ISTORIJOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas bei viceministras Dalius Bitaitis, dalyvaudami ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje ir pristatydami svarbiausius pokyčius socialinėje srityje, pasakojo ir pašalpų grobstymo istorijas.

Socialinės inovacijos skirstant socialines pašalpas tikrai įmanomos, reikalingas tik noras ir atsakingas požiūris naudojant valstybės biudžeto lėšas. Po rinkimų paskelbsime 10 savivaldybių, kurios neatsakingai elgiasi su lėšomis, skirtomis socialinei paramai. Tai padaryti padės jau kuris laikas po šalies savivaldybes važinėjančios mobilios Socialinės pagalbos tarnybos specialistų surinkta informacija, kuomet išvykų metu jie ne tik konsultuoja, bet ir vertina realią situaciją.

Socialinės pagalbos tarnyba – tai mobili specialistų grupė, sudaryta iš ministerijos Lietuvos darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – specialistų, kuri jau daugiau kaip mėnuo važinėja po Lietuvą.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Dalius Bitaitis tvirtino, jog svarbu aiškintis galimus piktnaudžiavimo atvejus, su savivaldybės vadovais aptarti jiems aktualius paramos skyrimo ir bendresnius socialinės apsaugos bei darbo srities klausimus. Individualių atvejų analizė geriausiai ir padeda atsijoti netikslinius paramos gavėjus.

Anot jo, SPT specialistams susitikus su savivaldybių atstovais atrenkamos ir aptariamos probleminės bylos, vykstama pas socialinės paramos gavėjus, susipažįstama su jais ne tik «pagal dokumentus», bet ir pagal realų jų gyvenimą.

„Pasitaiko atvejų, kai dokumentai tvarkingi, rodos parama iš tiesų priklauso, tačiau nuvykus pas paramos gavėją į namus, pakalbėjus su kaimynais, kartais - ir šeimos nariais, išaiškėja, kad realybė toli gražu nesutampa su pateiktais dokumentais. Štai, pavyzdžiui, komanda apsilankė vienos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą, nurodytoje gyvenamojoje vietoje, o ten statomas namas, trys statybininkai kaip mat puola slėptis. Kitu atveju, apsilankius oficialiai bedarbio ir negaunančio pajamų paramos gavėjo namuose žmona nurodė, kad vyras šiuo metu darbe, dirba autoservise. Tik patikrinus buitį, realias gyvenimo sąlygas, kilus įtarimams kreipusis į kitas institucijas dėl bendradarbiavimo, bus galima mažinti atvejų, kuomet parama gaunama apgaule, skaičių“, - pasakojo viceministras D. Bitaitis.

SPT jau aplankė Kaišiadorių raj., Šiaulių m., Telšių raj., Švenčionių raj., Tauragės raj., Šilutės raj., Elektrėnų raj., Marijampolės, Lazdijų raj., Panevėžio m. , Utenos raj. savivaldybes. Šiandien ši mobili specialistų grupė lankosi Anykščiuose.


SAVAITĖS JUBILIEJUS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija maloniai kvietė dalyvauti rugpjūčio 22 d., 10 val. socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 312 salėje, vyksiančiuose spaudos pusryčiuose, ir paminėjo, kad «..tądien suėjo treji metai ir vienas mėnuo, kai šios ministerijos vadovo pareigas eina ministras Donatas Jankauskas». Tiesiog jubiliejus. kažkodėl kukliai nutylėta, kad kad p. Jankauskas tą dieną švenčia ir gimtadienį. Sunku suprasti, kuri data svarbesnė - gimtadienis ar vadovavimas ministerijai 3 metus ir VIENĄ mėn. Vienu žodžiu - yra proga… sukviesti konferenciją ir paruošti pusryčius… Tikimės, kad kiti spaudos pusryčiai bus rugsėjo 22 dieną, kai p. Jankauskas vadovaus socminui jau 3 metus ir du mėn.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija dėl Rugsėjo pirmosios.

Šiais metais Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių diena, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme, bus šeštadienį. Švietimo ir mokslo ministerija mokyklų bendruomenėms šiemet suteikė teisę pačioms pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę: ar šeštadienį, ar pirmadienį, rugsėjo 3 dieną.

Valstybinė darbo inspekcija, siekdama, kad būtų išvengta įvairaus įstatymų traktavimo numatomais dvejopais pasirinkimų atvejais, primena kai kurias Darbo kodekso nuostatas.

Jei mokyklos mokslo metų pradžios šventę rengtų rugsėjo 1-ąją, šeštadienį, tą diena dirbsiantiems mokytojams turėtų būti apmokama kaip už darbą poilsio dieną. Darbuotojo pageidavimu, ši diena taip pat gali būti kompensuojama suteikiant jam kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

Nuo šių metų Darbo kodeksas buvo papildytas dar viena lengvata asmenims, auginantiems vaikus - darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Kadangi ši garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, ja turės teisę pasinaudoti ir tėvai, kurių vaikams iki dvylikos metų mokslo metų pradžios šventė jų mokykloje rengiama rugsėjo 3-ąją.

Primintina, kad ši garantija taikytina tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t.y. netaikytina darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai

LR vyriausybės 2012 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.975 pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo".


Patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniai nurodymai

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-241 buvo patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniai nurodymai, kurie įsigalios nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Iki tol nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, registravimo bei jų analizės tvarką reglamentavo Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004-10-18 įsakymu Nr. 1-285 (Žin., 2004, Nr. 156-5719). Vadovaujantis šiuo teisės aktu buvo tiriami nelaimingi atsitikimai darbe, pildomi ir koduojami N-1 ir N-2 formos aktai, vedama nelaimingų atsitikimų apskaita.

Tačiau šiame teisės akte trūko išsamesnio nelaimingų atsitikimų darbe tyrėjų privalomų veiksmų, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos reglamentavimo, todėl jis buvo pakeistas.

Naujame teisės akte detaliau reglamentuota:· kokius veiksmus turi atlikti tyrėjai, kokius dokumentus ar įrodymus turi surinkti, kad būtų nustatytos įvykio aplinkybės bei įvardintos priežastys;· nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo pažeidimų nagrinėjimo tvarka;· nelaimingų atsitikimų darbe, kai darbuotojas nėra apdraustas privalomuoju nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, įforminimo tvarka;· nelaimingų atsitikimų darbe perkvalifikavimo tvarka;· nustatyta, kuriuos lengvų nelaimingų atsitikimų N-1 formos aktų punktus pildo įmonių dvišalės komisijos.

Siekiant supažindinti darbdavių ir darbuotojų atstovus, įmonių dvišalių komisijų narius su pasikeitimais, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė __Viešą konsultaciją dėl nelaimingų atsitikimų tyrimo__. Joje aprašyti pasikeitimai, naujovės, taip pat pateiktas lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo ir N- 1 formos akto pildymo pavyzdys.


VMI komentuoja: dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių pakeitimo

VMI prie FM, informuoja, kad taisyklių pakeitimai yra susiję su 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2100 pakeistomis LR gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatomis, įpareigojančiomis gyventojus, aukojančius savarankiškiems politinėms kampanijos dalyviams, ir jų šeimų narius, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų, deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas).

Esminiai Taisyklių pakeitimai:
1) Aptarta, kad gyventojai (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai) ir jų šeimų nariai deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) privalo dar prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, t.y. deklaracija turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo.
2) Savarankiškam politinės kampanijos dalyviui aukojantys gyventojai turi užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui deklaracijos FR0001 formą su atitinkamais jos priedais, įskaitant pajamoms įrašyti skirtą FR0001P priedą, kuriame privalo būti deklaruojamos visos praėjusių kalendorinių metų gautos pajamos. Vienos rūšies pajamos turi būti nurodomos vienoje eilutėje.
3) Nustatyta, kad auką teikiančiam gyventojui (šeimos nariui) nereikia teikti metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos), jeigu jis tų metų pajamas deklaruoja turto deklaracijoje (FR0001P priede), tačiau tik tuo atveju, jeigu pareiga deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių (kalendoriniais metais eitų pareigų, būtinumo sumokėti pajamų mokestį, vykdytos individualios veiklos ir pan.)

VMI komentuoja: kaip ir nuo kokios vertės apskaičiuojamas žemės mokestis nuo 2013 metų?

VMI paaiškina, kai bus apskaičiuojamas žemės mokestis nuo 2013 metų sausio 1 dienos.

Mokesčio bazė yra žemės mokestinė vertė, kuri yra lygi žemės vidutinei rinkos vertei arba žemės vertei nustatytai atlikus individualų žemės vertinimą (tuo atveju, kai nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų):

Žemės ūkio paskirties žemės (kuriai priskiriama ir mėgėjiškų sodų žemė), išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas , mokestinė vertė apskaičiuojama jos vidutinę rinkos vertę arba individualiu vertinimu nustatytą žemės vertę, padauginus iš koeficiento 0,35;

Žemės mokestinės vertės skaičiavimui nustatytas 5 metų pereinamasis laikotarpis, t. y. jei 2013 metų mokestiniu laikotarpiu žemės ploto vieneto (aro) mokestinė vertė (t. y. vidutinė rinkos vertė arba individualiu vertinimu nustatyta žemės vertė) padidėja lyginant su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu buvusia mokestine verte (t. y. nominalia verte), tai iš 2013 m. mokestinės vertės atimama 80 procentų vertės padidėjimo (t. y. 80 procentų skirtumo susidariusio tarp 2013 m. me94okestiniu laikotarpiu nustatytos mokestinės vertės ir 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusios mokestinės vertės), 2014 m. mokestiniu laikotarpiu atimama 60 proc. vertės padidėjimo, 2015 m. – 40 procentų ir 2016 m. – 20 procentų;

Pereinamuoju laikotarpiu (2013–2017 metų mokestiniais laikotarpiais) mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą (100 litų už 1 ha).

Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai.


KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: darbo biržos įdarbino 97 tūkst., privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai – 3,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių

Šalies teritorinių darbo biržų intensyvus darbas su beveik 60 tūkst. šalies darbdavių (72,2 proc. visų veikiančių) duoda teigiamus rezultatus: darbo birža per šių metų pirmąjį pusmetį duomenų bazėje įregistravo 4,4 proc. daugiau laisvų darbo vietų nei 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Darbo biržai tarpininkaujant per pirmąjį pusmetį iš viso buvo įdarbinta 97 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Apie 80 proc. nuolatiniam darbui pagal neterminuotas darbo sutartis.

Daugiausiai įdarbinta paslaugų (56 proc.) ir pramonės (21 proc.) įmonėse. Palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu, laisvų darbo vietų dalis paslaugose išaugo 1,9 proc. punkto, žemės ūkyje – 1 proc. punktu ir nedaug pramonėje – 0,1 proc. punkto. Sumažėjo lyginamasis svoris laisvų darbo vietų statyboje (3 proc. punkto).

Savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą per minėtą laikotarpį pradėjo 26,1 tūkst. bedarbių, vidutiniškai 4,4 tūkst. kiekvieną mėnesį.


Sodra praneša: šiemetinis „Sodros“ deficitas išlieka mažesnis nei pernykštis

Liepą „Sodros“ pajamos bei išlaidos išliko stabilios, metinis biudžeto deficitas tebėra mažesnis nei buvo pernai, rodo išankstiniai duomenys. Šią liepą „Sodros“ pajamos buvo 972,5 mln. Lt, o išlaidos – 1 mlrd. 123,4 mln. Lt. Tai yra atitinkamai 2,7 proc. (26,3 mln. Lt) ir 3,9 proc. (43,8 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Liepos mėnesį socialinio draudimo fondo deficitas buvo 150,9 mln. Lt. Palyginti su planuotomis, „Sodros“ įplaukos liepą buvo didesnės 1,8 proc., o išlaidos – 3,9 proc. didesnės. Per septynis šių metų mėnesius „Sodros“ įplaukos buvo 6 mlrd. 527,9 mln. Lt, o išlaidos – 7 mlrd. 860,7 mln. Lt, tai yra atitinkamai 5,8 proc. (354,7 mln. Lt) ir 3,8 proc. (287,1 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Sausį – liepą „Sodros“ deficitas sudarė 1 mlrd. 332,8 mln. Lt – tai yra 286,5 mln. Lt mažiau nei planuota ir 67,6 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų periodu. Didesnes „Sodros“ pajamas šiemet labiausiai lemia augantis apdraustųjų skaičius – iki liepos pabaigos į darbą priimta 47,8 tūkst. gyventojų daugiau nei atleista. Didesnės buvo ir dirbančiųjų savarankiškai įmokos – šiemet jos išaugo 14 proc. (16,7 mln. Lt) ir siekė 136 mln. Lt.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

[b] Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas[/b

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1088727 2012-09-03 22:13 artas71 redaguota: 2012-09-03 22-16
Savaitės 2012.08.27 - 2012.09.02 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS "ŠĖRYKLA"

Partijos, kurioms pavyksta po rinkimų prasliūkinti prie lovio, nesismulkina, ir lojalius partiečius stengiasi «pašerti» šimtatūkstantinėmis kompensacijomis. Išaiškėjo, kad gero dydžio «lovys» partijai „Tvarka ir teisingumas“ tapo UAB «Litesko». Tvarkietis Bronius Cicėnas 2002 m. įsidarbino šilumos tiekėjos „Litesko“ generalinio direktoriaus patarėju, o 2007 m., kai sostinei vadovavo partijos atstovas Juozas Imbrasas, tapo VŠT direktoriumi. Jo ir „Litesko“ sudaryta sutartis numatė, kad B. Cicėną atleidus iki pensijos, jam reikia išmokėti 24 mėnesių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją – daugiau kaip 400 tūkst. Lt iki mokesčių. «Susišerti» visos sumos nepavyko, todėl B.Cicėnas tampėsi per teismus.Pavyko «ištempti» 78,5 tūkst. Lt iki mokesčių.


SAVAITĖS PASIŪLYMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo tarpinį civilinių teisinių santykių variantą – galimybę žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimui samdyti žmones pagal paslaugų kvitą.

Paslaugų kvitas būtų griežtos apskaitos dokumentas, jį išrašytų paslaugų gavėjas. Paslaugų kvite būtų nustatyti šie rekvizitai: paslaugų gavėją ir teikėją identifikuojantys duomenys; konkrečios paslaugos bei jų teikimo terminas, įkainis; atsiskaitymo už paslaugas suma, sveikatos draudimo įmokų suma ir kt.

Paslaugų teikėjas turės teisę pradėti teikti paslaugas tik kai bus užpildyti tam tikri paslaugų kvito duomenys, o paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas pasirašys. Iki paslaugų teikimo pabaigos paslaugų kvitą turės saugoti paslaugų gavėjas. Paslaugas vienam paslaugų gavėjui vienas teikėjas galės teikti tik 60 dienų, o jei paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams – 90 dienų per kalendorinius metus. Jei pajamos už paslaugas per nustatytą laikotarpį kalendoriniuose metuose viršys 6000 litų, jos bus apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu t.y. 15 proc., iki 6000 litų pajamos nebus apmokestintos. Paslaugų gavėjai už paslaugų gavėjus mokės 9 proc. sveikatos draudimo įmokų, kurios bus skaičiuojamos nuo atlygio už suteiktas paslaugas.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

„Standard & Poor's“ pagerino Lietuvos trumpalaikio skolinimosi reitingus. Finansų ministerija informuoja, kas Tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor's“ pagerino Lietuvos trumpalaikio skolinimosi reitingą nuo A-3 iki A-2, o ilgalaikio skolinimosi reitingo nekeitė - paliko BBB su stabilia prognoze.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė «Rinkimų programų apžvalga: dirbantieji versus pensininkai».


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Nustatytas palūkanų dydis už naudojimosi mokestine paskola 2012 metų ketvirtajam ketvirčiui

Finansų ministro įsakymu nuo 2012 m. spalio 1 dienos 2012 metų ketvirtajam ketvirčiui nustatytas 0,01 procento palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.


Nustatytas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį 2012 metų ketvirtajam ketvirčiui dydis

Finansų ministro įsakymu nuo 2012 m. spalio 1 dienos 2012 metų ketvirtajam ketvirčiui nustatytas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.


Informacinė lentelė "Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2012 metų sausio 1 dienos"

VMI prie FM paruošė ir pateikia naudojimui «Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2012 metų sausio 1 dienos» informacinę lentelę. Sugrupuota ir pagal gyventojų gaunamų pajamų pobūdį ( samdomų darbuotojų, atlikėjų, sportininkų, IDV vykdančių, advokatų ir t.t), ir pagal mokesčius (GFPM, VSD, PSD ir PVM), nurodyta, kokios prievolės kam tenka deklaruojant gautas pajamas ar išmokant išmokas.


VMI komentuoja: papildytas ir pakeistas PVM įstatymo 25 straipsnio komentaras

VMI prie FM siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos PVM įstatymo taikymo tvarką, parengė PVM įstatymo 25 straipsnio paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą. Komentare pateikti 5 pavyzdžiai, kada ir kokios universaliųjų pašto paslaugos neapmokestinamos PVM, nagrinėjamos situacijos, kada universaliųjų pašto paslaugų tiekėjas veikia kaip atsiskleidęs, ar kaip neatsiskleidęs tarpininkas.


VMI atsako į klausimus, susijusiu su Mažosios bendrijos steigimu, pelno skirstymu, likvidavimu ir pan.

Mažosios bendrijos samprata.

Mažosios bendrijos finansinė atskaitomybė.

Mažosios bendrijos steigimas ir registravimas.

Mažosios bendrijos pertvarkymas.

VMI prie FM paaiškina, kaip bus skirstomas Mažosios bendrijos pelnas.

Mažosios bendrijos narių susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti bendrijos pelną.Pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus bendrijos finansiniams metams -už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Numatant skirstyti pelną jos nariams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, bendrija privalo sudaryti trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma nariams skirta pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinį.

Pelno dalis, skirta nariams, paskirstoma kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia pelno paskirstymo nariams tvarka. Nariui tenkanti mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis turi būti sumažinta nario per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma.

Tuo atveju, kai mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis, tenkanti nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, narys bendrijai turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį. Tuo atveju, kai mažojoje bendrijoje per finansinius metus yra susidarę nuostolių, nario per finansinius metus iš bendrijos gautų išmokų suma kaip avansu išmokėtas pelnas turi būti visa grąžinta bendrijai.

Narys bendrijai išmokų sumas turi grąžinti per 30 dienų nuo metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos.

Kai narys turi grąžinti per finansinius metus iš bendrijos gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno sumą, viršijančią jam tenkančią finansinių metų pelno dalį laikoma, kad suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas buvo skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, grąžinama paskiausiai.


VMI komentuoja: papildyti Mokesčių administravimo įstatymo 2, 5, 102 ir 106 straipsnių komentarai

VMI prie FM papildė Mokesčių administravimo įstatymo 2, 5, 102 ir 106 straipsnių komentarus. Komentarai papildyti atsižvelgus į pakeistas Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir el1cb6ektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisykles, pakeitimai numatyti 2012 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. VA-61". Priminsime, kad Lietuvos Respublikoje mokesčių mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys apie visų rūšių sąskaitų užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarymą ar uždarymą privalo pranešti VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos. Fiziniai asmenys apie sąskaitų užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarymą ar uždarymą privalo pranešti Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas, pateikiant formą FR0526.


VMI pateikia seminaro "Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo tvarka" medžiagą

VMI pateikia seminaro „Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo tvarka. Neapmokestinamojo pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas“ dalijamąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Ūkio ministerija informuoja: naujoji verslo forma - mažoji bendrija

Ūkio ministerija primena, kad nuo š.m rugsėjo 1 d. norintieji pradėti savo verslą gali steigti naujos teisinės formos įmonę – mažąją bendriją. Mažoji bendrija – itin patogi ir patraukli smulkiajam, šeimos ir pradedančiųjų verslui. Visiems, kurie norėtų pradėti savo verslą, bet dar nesiryžo, baimindamiesi didelių išlaidų ar sudėtingo įmonės steigimo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie Mažąją bendriją.

Mažosios bendrijos ir individualios įmonės palyginimas.


FNTT praneša: už neteisėtą praturtėjimą iš erotinio masažo paslaugų - kaltinamųjų suolas

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, daugiau nei 350 tūkstančių litų įvairių mokesčių nuslėpimo nuo valstybės biudžeto, dokumentų suklastojimo ir daugiau nei 2 milijonų litų neteisėto praturtėjimo. Minėtų veikų padarymu kaltinimas trijų Klaipėdoje registruotų bendrovių savininkas A. K., o dokumentų klastojimu – V. K. ir L. M.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro pareigūnais atskleidė, kad kelerius metus trims uždarosioms akcinėms bendrovėms vadovavęs A. K. jų apskaitą tvarkė taip, kad į oficialią buhalteriją nebuvo įtraukiamos pajamos, gautos už striptizo bei erotinio masažo paslaugas. Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad į trijų įmonių buhalterinę apskaitą galimai nebuvo įtraukta daugiau nei 500 tūkstančių litų pajamų, ir tokia pati suma išlaidų, išmokėtų kaip darbo užmokestis striptizą bei erotinius masažus atliekantiems asmenims. Įtariama, kad apgaulingai tvarkant buhalteriją ir neteisingai teikiant duomenis valstybės institucijoms, nebuvo sumokėta daugiau kaip 350 tūkstančių litų privalomų sumokėti mokesčių ir įmokų.

Atliekant tyrimą dėl juodosios buhalterijos šiose įmonėse kilo įtarimų, kad kaltinamojo A. K.patiriamos išlaidos viršija gaunamas oficialias pajamas, ir jos galėtų būti gaunamos iš pajamų, neįtrauktų į įmonių buhalterinę apskaitą. FNTT tyrėjams, atliekantiems finansų tyrimą dėl galimo A. K. neteisėto praturtėjimo, buvo pateikti paskolų sutartys ir vekseliai, neva pagrindžiantys daugiau nei dviejų milijonų litų gavimą iš įvairių fizinių asmenų. Įtariant, kad dalis tyrimui pateiktų dokumentų gali būti suklastoti, buvo atliktos, asmenų tariamai paskolinusių pinigus A. K. apklausos, kratos ir kiti procesiniai veiksmai. Atskleista, kad dalis kaltinamojo A. K. pateiktų pajamas pagrindžiančių dokumentų buvo suklastoti. Įtarimai dėl dokumentų klastojimo buvo pareikšti trims asmenims, dviem iš jų pripažinus savo kaltę, tyrimas baigtas, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Tęsiant finansų tyrimą vėliau buvo pateiktos dvi paskolos sutartys, pagal kurias Jungtinėje Karalystėje registruota ribotos atsakomybės bendrovė trijų įmonių vadovui neva paskolino 450 tūkstančių eurų, kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 1,5 mln. litų. Įtarus, kad pateiktos paskolos sutartys gali būti suklastotos, buvo atliktos kratos minėtas sutartis surašiusio L. M. patalpose. Kratų metu rasti duomenys pagrįstai leidžia manyti, kad paskolos sutartys galėjo būti suklastotos, todėl L. M. pareikšti įtarimai dėl netikrų dokumentų pagaminimo.

Atlikus finansų tyrimą nustatyta, kad trijų įmonių vadovas A. K. daugiau nei 2 milijonų litų išlaidų negali pagrįsti jų teisėtomis pajamomis.


FNTT praneša: išaiškintas šimtatūkstantines pajamas iš svetimo karjero gavęs žvyro prekeivis

FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nelegalaus žvyro prekeivio iš Nemunaičio kaimo Alytaus rajone. Įtariama, kad nelegalus prekeivis iš neteisėtos veiklos gavo daugiau nei 100 tūkstančių litų pajamų.

Pirminiais tyrimo duomenimis, 42-ejų įtariamasis R. K., tikrajam žemės savininkui nieko nežinant, iš Kulabiškių k., Alytaus raj., esančio neįregistruoto karjero neteisėtai kasė žvyrą ir jį pardavinėjo. Neteisėtai iškastą žvyrą be jokių dokumentų Nemunaičio kaimo gyventojas parduodavo Alytaus rajono ūkininkams, statybos ir kelių tiesimo darbus atliekančioms įmonėms ar fiziniams asmenims. Pirminiais skaičiavimais, R. K. per šiuos metus iškasė apie 4 tūkstančius kubinių metrų žvyro, o jį pardavęs gavo apie 100 tūkstančių litų pajamų.

Neįsteigęs įmonės ir neturintis jokių leidimų įtariamasis žvyrą kasdavo dviem įsigytais ekskavatoriais, o išgabendavo jį dviem krovininiais automobiliais „Kraz“ ir „Man“. Nustatyta, kad nelegaliai iškastas žvyras buvo gabenamas transporto priemonėmis, jau išregistruotomis iš transporto priemonių registro, be jokių techninių apžiūrų, neapdraustomis privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir neturinčiomis licencijų vežti tokius krovinius.

FNTT Kauno apygardos valdybos pareigūnai šiuo metu tikslina iškasto žvyro kiekį, nustatinėja žalą gamtai, skaičiuoja už iškastas žemės gelmių iškasenas gautas pajamas ir nesumokėtus mokesčius.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1090623 2012-09-11 17:54 artas71
Savaitės 2012.09.03 - 2012.09.09 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS CITATA

Kartu su privačiu verslu įgyvendinsime Kelionių programą senjorams: kiekvienais metais sudarydami sąlygas susipažinti su pasaulio kultūros objektais

Iš partijos Tvarka ir teisingumas programos.

Komentaras: laimėjus šiai partijai, verslininkai matyt gali ruoštis naujam mokesčiui - «Pensininkų kelionių po pasaulio žymias vietas mokesčiui».


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė apie tai, kas ir kiek mokės už politikų skambiai deklaruojamą «verslo skatinimą».


SAVAITĖS NAUJIENA

Vyriausybė nusprendė - nedarbo išmokas skirs ir mokės „Sodra“. Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą nuo 2013 m. sausio 1 d. bus perduota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) teritoriniams skyriams. Šiuo metu šias išmokas skiria ir moka Lietuvos darbo birža (LDB).

Tokie pasikeitimai inicijuoti siekiant sumažinti nedarbo išmokų administravimo kaštus. Šiuo metu nedarbo išmokas skiria ir moka Lietuvos darbo biržos skyriai, tačiau jos Darbo biržai pervedamos iš „Sodros“ biudžeto.

Planuojama, kad perdavus nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą „Sodros“ teritoriniams skyriams, nebereikės tarp institucijų pervedinėti nedarbo draudimo išmokoms skirti ir mokėti reikalingų lėšų, sumažės informacijos apsikeitimo poreikis tarp Lietuvos darbo biržos ir „Sodros“, taigi ir „Sodros“ valdomos duomenų bazės apkrova bei ilgainiui informacinės sistemos aptarnavimo kaštai. Taip pat supaprastės ir sumažės LDB administravimo sąnaudos. Sutaupytos lėšos galės būti panaudotos vykdant kitas su užimtumu susijusias funkcijas.

Gyventojų šis sprendimas tiesiogiai nepalies – nedarbo draudimo išmokas, kurias iki šiol žmogui skirdavo ir mokėdavo LDB, nuo kitų metų skirs ir mokės „Sodra“.

Dėl šių pakeitimų dar turi apsispręsti Seimas.


SAVAITĖS PRAŠYMAS

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paprašė Generalinės prokuratūros patikrinti... ją pačią.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, reaguodama į 2012 m. rugsėjo 5 dieną naujienų portalo „Alfa.lt“ publikuotame straipsnyje „Gailius: Gariūnų bylai teisėsauga nebevadovauja, jai įtaką daro kontrabandininkų advokatai“ išsakytus teiginius, kreipėsi į generalinį prokurorą su prašymu organizuoti platų atgarsį visuomenėje sukėlusių FNTT Vilniaus apygardos valdyboje atliekamų ikiteisminių tyrimų dėl Vilniaus Gariūnų turgavietės patikrinimą.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintos mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formos, mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos

Ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878 patvirtinti šie Mažosios bendrijos pavyzdiniai dokumentai ir formos:
1. Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo akto forma, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas (toliau – Forma Nr. 1);
2. Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas (toliau – Forma Nr. 2);
3. Mažosios bendrijos pavyzdinius nuostatus, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys (toliau – Nuostatai Nr. 1);
4. Mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių (toliau – Nuostatai Nr. 2);
5. Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo akto ir steigimo sutarties formos bei mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, pildymo rekomendacijas;
6. Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo akto forma, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas (toliau – Forma Nr. 3);
7. Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas (toliau – Forma Nr. 4);
8. Mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys (toliau – Nuostatai Nr. 3);
9. Mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių (toliau – Nuostatai Nr. 4);
10. Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo akto ir steigimo sutarties formos bei mažosios bendrijos pavyzdiniai nuostatai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas, pildymo rekomendacijos.

VMI komentuoja: Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 20 punkto komentaras

VMI prie FM informuoja, kad paruošė 33 straipsnio 20 punkto apibendrintas paaiškinimą. 20 punktas skamba taip:
20) atleisti mokesčių mokėtoją ar trečiąjį asmenį nuo mokesčių administratoriaus kompetencijai priklausančiuose įgyvendinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, jeigu tinkamas mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įvykdymas užtikrinamas centrinio mokesčių administratoriaus pripažintomis lygiavertėmis alternatyviomis priemonėmis;

Ši MAĮ nuostata sudaro galimybę sumažinti mokesčių mokėtojų ir trečiųjų asmenų administracinę naštą, nes mokesčių administratorius gali juos atleisti nuo mokesčių administratoriaus kompetencijai priklausančiuose įgyvendinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, jeigu mokestinės prievolės vykdymas gali būti užtikrintas kitomis priemonėmis.

Pavyzdys

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi teisę nustatyti atvejus, kada kasos aparatas gali būti nenaudojamas, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą ir atsižvelgiant į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį nustatyti reikalavimus dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522), 10-12 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų išrašymo.

VMI komentuoja: dėl nutarimo "Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" pakeitimo

VMI prie FM primena, kad 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1031 Vyriausybė pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“. Naujos redakcijos nutarimas ir nutarimu patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklės įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d.

Esminiai pakeitimai:

1. Nustatyta, kad PVM užsienio keleiviams bus grąžinamas ir už įsigytus ir iš Europos Sąjungos išvežtus maisto produktus (išskyrus alkoholinius gėrimus);

2. Numatyta, kad PVM užsienio keleiviams gali būti grąžinamas ne tik už iš prekybos įmonių PVM mokėtojų įsigytas prekes, bet ir už prekes, kurios buvo įsigytos i1b39š prekybininkais esančių fizinių asmenų, registruotų PVM mokėtojais;

3. Nustatyta, kad PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo paslaugas gali teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys;

4. Praplėstas dokumentų, įrodančių, kad prekes įsigyjančio užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjunga, sąrašas;

5. Nustatyta, kad viena užsienio keleivio deklaracija gali būti pildoma ir pagal kelis kasos aparato kvitus ar kitus atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus, jei prekės buvo pirktos iš to paties prekybininko tą pačią kalendorinę dieną;

6. Numatyta, kad tarpininkai, t.y. asmenys, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų kopijas prekybininkams gali būti grąžinamos ir elektronine forma (tačiau esant rašytiniam prekybininko ar mokesčių administratoriaus prašymui šių dokumentų originalai turi būti pateikiami per 2 savaites nuo prašymo gavimo);

7. Reglamentuoti grąžintino užsienio keleiviui PVM išmokėjimo būdai, nustatant, kad, neatsižvelgiant į tai, ar PVM grąžina pats prekybininkas, ar tarpininkas, PVM gali būti grąžinamas išrašant čekį, atliekant pavedimą į užsienio keleivio nurodytą banko sąskaitą (nebūtinai priklausančią pačiam užsienio keleiviui), išmokamas grynaisiais pinigais ar kitais būdais;

8. Nustatyta, kad skaičiuojant 200 litų sumą, atsižvelgiama tik į tokių prekių, už kurias PVM gali būti grąžinamas, vertę.


Seminaro „Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka“ dalijamoji medžiaga

VMI pateikia seminaro „Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka“ dalijamąją medžiagą.


Seminaro „NPD ir PNPD taikymas“ dalijamoji medžiaga

VMI pateikia seminaro „Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) taikymas“ dalijamąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: atnaujinus ekonominės raidos scenarijų gali tekti koreguoti deficito mažinimo užduotis

Finansų ministerija, įvertinusi pirmojo 2012 m. pusmečio Lietuvos ekonomikos raidą ir susiformavusias tendencijas, esminių pakeitimų vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijuje 2012 m. nedaro.

Ūkio lėtėjimas ES ir euro zonoje pirmąjį 2012 m. pusmetį neturėjo esminio poveikio nei Lietuvos eksportui, nei vidaus paklausai. Lietuva turi labai ribotus ekonominius saitus su problemiškomis Pietų Europos valstybėmis – pirmąjį pusmetį į taip vadinamas PIIGS šalis Lietuva eksportavo apie 3 proc. visų eksportuojamų prekių. Pagrindinėmis Lietuvos eksporto partnerėmis yra Rusija ir ES šalys narės, kurių ūkis, nepaisant antrąjį ketvirtį užfiksuoto ES ir euro zonos nuosmukio, auga gana sparčiai (Latvija, Vokietija, Estija, Lenkija, Skandinavijos šalys). Į šiuo metu patiriančias nuosmukį ES šalis – Jungtinę Karalystę ir Nyderlandus, Lietuva eksportavo apie 12 procentų visų eksportuojamų prekių.

Liepą ir rugpjūtį užfiksuoti sumažėję ekonominių vertinimų ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai signalizuoja apie lėtesnę ūkio raidą antrąjį 2012 m. pusmetį, kas atitinka balandžio mėnesį suformuotą vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų. Numatome, kad dėl nepalankių išorinės aplinkos sąlygų Lietuvos BVP 2012 m. augs lėčiau nei 2011 m. – 2,5 procento.


FNTT praneša: Kaune atskleista sukčių grupė, vykdžiusi milijoninę prekybą cukrumi

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra išaiškino organizuotą 17 asmenų grupę, kuri iš šešėlinės prekybos cukrumi apgaule gavo ir pasisavino beveik 10 milijonų litų.

Šiuo metu įtarimai sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu pareikšti galimai organizuotos grupės organizatoriams 62-ejų kauniečiui V. A. ir 53-ejų metų Latvijos gyventojui M. S. Be to, įtarimai pareikšti 2 apskaitininkėms ir 10 padėjėjų, iš kurių net 4 – nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys Visagino miesto gyventojai. Kitiems galimai organizuotos grupės nariams įtarimai bus pareikšti artimiausiu metu.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais, išaiškino, kad į tarptautinę sukčiavimo schemą, kaip įtariama, buvo įtraukta 11 Lietuvoje ir 4 Latvijoje veikiančių bendrovių. Atskleista, kad bendrovės įsigydavo didelius kiekius cukraus iš Europos Sąjungos valstybių. Daugiausia cukraus buvo perkama iš tiekėjų, esančių Lenkijoje ir Čekijoje, o perparduodama įvairioms bendrovėms Lietuvoje ir Latvijoje. FNTT Kauno apygardos valdybos pareigūnai nustatė, kad įtariamųjų valdomų bendrovių metinės apyvartos iš prekybos cukrumi siekė apie 100 milijonų litų. Didelės bendrovių apyvartos sukaupdavo milijonines mokėtino pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumas. Kaip atskleista, vengiant jį mokėti, įtariamųjų valdomos Lietuvoje registruotos bendrovės sudarydavo galimai fiktyvias kompiuterinės programinės įrangos pardavimo Latvijos bendrovėms, kurioms taip pat vadovavo tos pačios nusikalstamos grupės nariai, sutartis. Paaiškėjo, kad tokių bendrovių formalūs vadovai buvo asocialūs asmenys iš Visagino, už galimai fiktyvių sutarčių pasirašymą jiems buvo mokamas nuo 100 iki 300 litų mėnesio atlyginimas. Už galimai fiktyviai parduodamą kompiuterinę programinę įrangą, įvertintą ne vienu milijonu litų, buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais, per keletą kartų paimant iš įmonių kasų. Informacinių technologijų specialistų vertinimu, milijonais litų fiktyvių sandorių dokumentuose įvertinta kompiuterinė programinė įranga yra bevertė. Preliminariai paskaičiuota, kad galimai organizuotos grupės nariai fiktyviais sandoriais pasisavino beveik 10 milijonų litų.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai, atlikdami kratas įtariamųjų valdomose bendrovėse bei jų gyvenamosiose vietose, rado ir paėmė apie tris šimtus tūkstančių litų grynaisiais pinigais, buhalterinės apskaitos ir kitokių dokumentų, turinčių reikšmės atliekamam ikiteisminiam tyrimui.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1092006 2012-09-17 21:18 artas71 redaguota: 2012-09-17 21-23
Savaitės 2012.09.10 - 2012.09.16 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS DIALOGAS

Buratinas: Mielas bičiuli, ar jūs girdėjot, kokie baisūs dalykai dedasi Klaipėdoje?
Pinokis: Girdėjau. „Meridianas“ skęsta, uosto bocmanai iš Gentvilo vagia dyzelį ir Naglis Puteikis surinko parašus ant Seimo nario pareigų.
Buratinas: Čia smulkmenos. Yra baisesnių dalykų – Klaipėdos „Sodra“ atėmė pinigus iš Kalėdų Senelio.
Pinokis: Taigi Kalėdų Senelio nėra.
Buratinas: Nu, tai pasirodo, kad yra. Iš pasakos personažo tų pinigų nepaimsi, o iš Kalėdų Senelio paėmė.
Pinokis: Palaukit, atšaldykim emocijas ir pasvarstykim logiškai. Kalėdų Senelis, net ir būdamas labai senas, niekada neišeina į pensiją. Jis kasmet turi aplankyti vaikučius. Taip?
Buratinas: Taip. Faktas.
Pinokis: Tai jeigu jis niekada neišeina į pensiją, tai kam jam mokėti „Sodrai“. Jis gi niekada negaus pensijos.
Buratinas: Pensijos negavimas neatleidžia nuo mokesčių. Tai pagrindinis „Sodros“ principas. Vat tu žinai, kad po pusės mėnesio užsilenksi, žinai, kad iš „Sodros“ gausi pagrabinę pašalpą, bet šiandien prašom susimokėti mokesčius…
Pinokis: Aš skaitau, kad „Sodrą“ reikia pervadinti „Asodra“ – asocialinis draudimas.
Buratinas: Kodėl?
Pinokis: Jeigu tu gyveni socialiai ir padoriai, tai tu „Sodrai“ moki mokesčius. O jeigu gyveni asocialiai, tai mokėti nieko nereikia, tik gauni pašalpas.
Buratinas: Nu jo, jeigu Kalėdų Senelis bomžavotų, tai galėtų gyventi iš pašalpų. O dabar dirba, vaikučius lanko, elnius vairuoja, verslo liudijimą perka ir nukentėjo…

«Dviračio šou»


SAVAITĖS PANEIGIMAS

SODRA informuoja, kad dienraštyje „Verslo žinios“ (2012-09-14, Nr. 161/2012) spausdinamas žurnalisto Ryto Staselio straipsnis „Verslas nenori priklausomybės nuo „kolūkių buhalterių“ Seime“. Jame rašoma: „Dainius Dundulis, UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas, stebisi, kodėl „Sodros“ administravimo sąnaudos siekia net 18% gautų lėšų: „Manęs, kaip verslininko, netenkina išpūstas biurokratinis aparatas ir valdininkų skaičius, kurį turi išlaikyti mokesčių mokėtojai“.

Informacija, kad „Sodros“ administravimo sąnaudos siekia net 18% gautų lėšų“, yra klaidinga. „Sodros“ administravimo sąnaudos niekada nesiekė 18% gautų lėšų.Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2012 metų rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad šiemet „Sodros“ pajamos sieks 11,29 mlrd. litų, o „Sodros“ administravimo įstaigų finansavimas bus 0,237 mlrd. litų. Taigi, pagal įstatymą, šiemet „Sodros“ administravimo sąnaudos turėtų būti 2,1% nuo gautų pajamų.Faktiškai šiais metais „Sodra“ pajamų surenka daugiau, o administravimui išleidžia mažiau nei planuota. Taigi, realiai šis dydis bus mažesnis.Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. nustatytos 237 mln. litų „Sodros“ administravimo sąnaudos yra 10,5 mln. litų arba 4,2% mažesnės nei 2011m. Iš minėtos sumos išlaidos „Sodros“ darbuotojų darbo užmokesčiui (ir su juo susijusiems mokesčiams) 2012 m. turėtų siekti 106,3 mln. litų – tai yra 8 mln. litų mažiau nei pernai.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Finansų ministerijos duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius į nacionalinį biudžetą gauta 13 mlrd. 248,4 mln. litų, t.y. 567,4 mln. litų arba 4,5 proc. daugiau nei per tą patį 2011 metų laikotarpį.

Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per aštuonis 2012-ųjų mėnesius įplauks 13 mlrd. 75 mln. litų, o faktiškai įplaukė 173,4 mln. litų arba 1,3 proc. daugiau.

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

Į valstybės biudžetą pajamų per aštuonis šių metų mėnesius gauta 11 mlrd. 126,1 mln. litų t.y. 498,5 mln. litų arba 4,7 proc. daugiau palyginus su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu. Prognozuota, kad per šį laikotarpį pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 11 mlrd. 124,1 mln. litų, taigi valstybės biudžeto prognozė įvykdyta 100 proc., gauta 2 mln. litų daugiau nei prognozuota.

Per aštuonis šių metų mėnesius daugiausia valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES) lėšų skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui ir pan.) – 2 mlrd. 516 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms ir kt.) – 2 mlrd. 027 mln. litų; ekonomikai – 1 mlrd. 394 mln. litų; sveikatos apsaugai – 1 mlrd. litų; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – daugiau nei 963 mln. litų.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA - 2

Informacija apie priemonę „Parama pirmajam darbui“

arbdaviams siūloma nauja paramos forma įdarbinant darbinės patirties neturinčius darbuotojus. Ja naudojantis, darbdaviams bus kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio. Tam skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. darbdaviams buvo suteikta galimybė naudotis „Sodros“ įmokų lengvata įdarbinant pirmą kartą pagal darbo sutartį dirbančius žmones. Tai buvo priemonė, skirta ne vien jaunimui, bet visiems, kas iki šiol neturėjo darbo patirties. Už pirmą kartą pagal darbo sutartį įdarbintą asmenį darbdaviui „Sodros“ įmokos buvo sumažintos nuo 31 proc. iki 7,7 proc. – jis buvo atleistas nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, tačiau turėjo pareigą mokėti motinystės, ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe įmokas. Ši lengvata galiojo iki šių metų liepos 31 d.Buvusią „Sodros“ įmokų lengvatą darbdaviams keičia nauja paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Nors nuo rugpjūčio darbdavys turi mokėti visas „Sodros“ įmokas už pirmą kartą įsidarbinusį jauną asmenį, įskaitant pensijų draudimo įmokas, tačiau vėliau, jam pageidaujant (pateikus paraišką), bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis. Toks dalies darbo užmokesčio kompensavimas darbdaviams bus teikiamas pagal ES fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Parama pirmajam darbui“. Parama bus teikiama pirmą kartą įsidarbinusiems ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusiems žmonėms nuo 16 iki 29 metų – juos įdarbinusiems darbdaviams bus kompensuojama dalis darbo užmokesčio ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.Pirmą kartą įsidarbinusiu pagal darbo sutartį laikomas žmogus, iki tol Lietuvoje nedirbęs ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso. Toks statusas išsaugomas 12 kalendorinių darbo mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą, nepaisant to, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių jaunuolis sudaro darbo sutartį. Darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį (pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu) nėra įskaičiuojama į minėtą 12 mėnesių laikotarpį.Darbdaviui, įdarbinusiam jauną žmogų, bus kompensuojama dalis (fiksuoto dydžio suma) pastarajam mokamo darbo užmokesčio. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui mokės nustatytą darbo užmokestį ir visas įmokas „Sodrai“, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų.Šios priemonės parama galės pasinaudoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybių institucijos, įstaigos), užsienio įmonių filialai bei atstovybės, fiziniai asmenys.Dalies darbo užmokesčio kompensavimas bus teikiamas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įdarbintiems žmonėms, t.y. darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį bet kuriuo metu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau, nuo spalio mėnesio turės galimybę kreiptis dėl dalies darbo užmokesčio kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus priemonės „Parama pirmajam darbui“ valdytojui UAB "Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Planuojama, kad kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį.Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad toks paramos teikimas bus tęstinis procesas, t.y. darbdaviai galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus tokiam poreikiui.Atnaujinta su šia priemone susijusi informacija bei paraiškos forma ir kiti dokumentai, kuriuos turės pateikti darbdaviai paramai gauti, bus skelbiami interneto svetainėse www.esparama.lt, www.socmin.lt, www.invega.lt. Parengus visus priemonės įgyvendinimui būtinus dokumentus, darbdaviai bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS. Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (+370 5) 210 0601 bei rašyti el. paštu viktorija.jonusaite@invega.lt.SADM ryšių su visuomene skyrius, tel. 8 5 266 8122.


SAVAITĖS KLAUSIMAS

«Ar jūs turite darbo sutartį? Ne? Tai jūs esate visiški nelegalai. Ir nesuprantu kodėl jūsų iki šiol neužtrumpina mokesčių inspekcija!»

Verslininko Beno Gudelio klausimas LNK laidoje „Valanda su Rūta“ dalyvavusiems Seimo nariams Birutei Vėsaitei ir turtingiausiam Seimo nariui Valdemarui Valkiūnui.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VMI komentuoja: darbuotojo šeimos nariui įteiktas prizas

VMI prie FM primena, kad pagal GPMĮ 9 str. 7 d. nuostatas, darbuotojo šeimos nariui darbdavio natūra išmokėtos išmokos pripažįstamos gyventojo, susijusio su pajamų natūra davėju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamomis. Išmokos forma (piniginė ar natūra) nepakeičia išmokos turinio, vadinasi, remiantis šia GPMĮ nuostata, pinigais darbuotojo šeimos nariui išmokėtas prizas taip pat laikomas darbuotojo su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.

Taikant GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p. numatytą lengvatą (neapmokestinama iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, neviršijanti 700 litų), turėtų būti įskaitoma tiek pinigais, tiek natūra darbuotojui ir jo šeimos nariams išmokėtų prizų vertė (suma).


VMI komentuoja: dėl apskaitos žurnalų pildymo vykdant

VMI atsako.

Klausimas

Kokius apskaitos žurnalus reikia pildyti ir kuriame žurnale (-uose) fiksuoti išlaidas, jeigu gyventojas, vykdantis individualią prekybos veiklą, yra įdarbinęs tris asmenis, kurie prekiauja su kasos aparatais skirtingose prekyvietėse?

Atsakymas:

Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale. Tokiu atveju pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nereikia.

Tuo atveju, kai gyventojas naudoja kelis kasos aparatus, kiekvieno kasos aparato pajamos ir iš kasos aparato patirtos išlaidos fiksuojamos atskiruose Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnaluose. Tačiau jeigu neįmanoma nustatyti atskiram kasos aparatui tenkančių išlaidų, jos turi būti fiksuojamos ne kasos operacijų žurnale, o pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skiltyje. Be to, ir ataskaitiniai duomenys apie kiekvieno kasos aparato gautas atitinkamo mėnesio pajamas bei patirtas iš kasos aparato išlaidas į pajamų ir išlaidų žurnalą turi būti įrašomi iš kasos operacijų žurnalų to mėnesio ataskaitų.


VMI komentuoja: mokesčių priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

VMI prie FM, atsižvelgdama į gaunamus paklausimus ir pasikeitusias mokesčių apskaičiavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatas bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 24 str. 1 ir 2 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (toliau – komentarų) pakeitimą ir papildymą. Komentarai suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-08-30 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1216948)-6K-1207390).

Keletas ištraukų iš papildyto komentaro:

7.4. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas užsienio ES valstybės pardavėjo apskaičiuotas PVM, kai Lietuvos įmonei yra prievolė už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas) apskaičiuoti PVM Lietuvoje.

7.5. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama negrąžinama PVM suma, kai suma mažesnė už ES valstybės teisės aktuose nustatytą minimalią grąžinamą PVM sumą. Įmonė privalo pateikti įrodymus, pagrindžiančius negalimumą susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM.

7.6. Kitos šalys. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis vienetas prekes (paslaugas) įsigyja ne ES valstybėse (ar šios dalies komentaro 7.3. punkte nenurodytose valstybėse), kurių teisės aktai nenumato teisės susigrąžinti PVM (arba PVM nesusigrąžinamas, nors Lietuvos Respublikos apmokestinamasis vienetas išnaudoja visas teisines galimybes susigrąžinti tose šalyse sumokėtą PVM), tai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams pripažįsta tose užsienio valstybėse pirktų prekių (paslaugų) įsigijimo kainą su PVM. Tačiau, jeigu užsienio valstybėse sumokėtą PVM, įtrauktą į sąnaudas, vienetas vėliau susigrąžina, tai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, grąžinta PVM suma turi būti mažinami leidžiami atskaitymai tą mokestinį laikotarpį, kurį prekių (paslaugų) įsigijimo PVM buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams. Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinami einamojo mokestinio laikotarpio leidžiami atskaitymai.


KITOS NAUJIENOS

FNTT informuoja: FNTT ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

FNTT ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija rugsėjo 11 dieną, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, padėsiantį glaudžiau koordinuoti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas šalies buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančias įmones yra įpareigojęs teisės aktų reikalavimų tvarka nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę, informuoti FNTT apie klientų vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius, administruoti atskirų operacijų registracijos žurnalus. Be to, tokios įmonės turėtų vykdyti vidines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kontrolės procedūras ir būti paskyrusios už prevencinių priemonių įgyvendinimą atsakingus asmenis, kurie palaikytų kontaktus su FNTT. Pasirašytu FNTT ir 2800 narių jungiančios LBAA bendradarbiavimo susitarimu siekiama ne tik tinkamai įgyvendinti prevencijos priemones, bet ir išvengti galimų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų.


VMI informuoja: suskaičiuota, kiek paramos partijoms skyrė gyventojai

VMI informuoja, kad šiandien paskelbė informaciją apie gyventojų paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skyrimą politinėms partijoms. Statistinius duomenis galima rasti VMI interneto svetainėje šiuo adresu. VMI primena, kad iš viso šiemet pateikta per 496 tūkst. prašymų skirti 2 proc. paramą nuo saveaao sumokėto gyventojų pajamų mokesčio įvairiems fondams, organizacijoms, o taip pat ir 1 proc. politinėms partijoms. 2011 m. beveik 414 tūkst. gyventojų skirta 36,5 mln. litų parama pervesta 17,7 tūkst. organizacijų. 2010 metais 456 tūkst. gyventojų 16,7 tūkst. organizacijų skyrė apie 40 mln. litų.


Finansų ministerija informuoja: siekiama, kad valstybės finansai nepriklausytų nuo politinio ciklo

Finansų ministerija pateikė Vyriausybei Lietuvos Respublikos stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektą ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų paketą.

Šiuo įstatymo paketu siekiama sukurti ilgalaikį pagrindą išlaikyti tvarius valstybės finansus, nepriklausančius nuo politinio ciklo, ir sudaryti visas prielaidas, kad apdairus valstybės finansų tvarkymas ir skolos mažinimas būtų ne pasirinkimas, o pareiga.

Stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad būtų kaupiamos valstybės iždo atsargos, kurias, prasidėjus sunkmečiui, būtų galima naudoti valstybės funkcijoms finansuoti. Tokios atsargos galėtų būti ir svarbus veikinys, jeigu esant poreikiui vyktų derybos su tarptautinėmis finansų institucijomis dėl skolinimosi už mažesnes nei rinkos palūkanas.

Poreikis reglamentuoti valstybės iždo atsargų sunkmečiui kaupimo tvarką ypatingai išryškėjo po 2008 metais prasidėjusios krizės. Garantuoti veiksmingą ir stabilų valstybės funkcijų finansavimą bandyta dar 2002 metais po Rusijos krizės sukūrus Rezervinį (stabilizavimo) fondą. Tačiau neišsamus teisinis fondo veiklos reglamentavimas neužtikrino, kad jame sukauptos lėšos būtų adekvačios valstybės rezervo lėšoms, kurių reikėjo ūkio gyvybingumui palaikyti 2008 metų rudenį kilus finansų krizei.


FNTT tyrimas: naudotų automobilių prekeivis nuslėpė mokesčius, bet nespjovė į bedarbio pašalpą

Prekiavo naudotais automobiliais ir nemokėjo mokesčių. Tokią dviejų anykštėnų bylą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) perdavė teismui. Be to, vienas automobilių prekeivių dar įtariamas ir sukčiavimu. Nors gavo pajamų, jis registravosi darbo biržoje ir jam buvo mokama bedarbio pašalpa.

FNTT Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir išsiaiškino, kad 38 metų Anykščių gyventojas V. J. ir 41 metų Kavarsko (Anykščių raj.) gyventojas D. S., neįsigiję leidimų verstis individualia veikla, pernai kartu nusipirko ir perpardavė 107 naudotus lengvuosius automobilius. Už šias transporto priemones įtariamieji gavo daugiau nei 150 tūkst. litų pajamų, tačiau nei apie vienuolika mėnesių vykdytą prekybą automobiliais, nei apie gautas pajamas anykštėnai nepateikė duomenų mokesčių inspekcijai ir taip nuslėpė beveik 38 tūkst. litų privalomų sumokėti mokesčių.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai išsiaiškino, kad vienas automobilių prekeivių – V. J. neteisėtai gavo bedarbio pašalpą. Įtariamasis nuo teritorinės darbo biržos darbuotojų nuslėpė, jog turėjo pajamų iš prekybos automobiliais ir kas mėnesį gaudavo 315 litų nedarbo draudimo išmoką. Paskaičiuota, kad tuo metu, kai vyras iš prekybos automobiliais gavo tūkstantines pajamas, iš savivaldybės biudžeto jam buvo išmokėta beveik 3,5 tūkst. litų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1093873 2012-09-24 21:20 artas71 redaguota: 2012-09-24 21-36
Savaitės 2012.09.11 - 2012.09.23 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS CITATA

Kodėl dabar aimanuoja bankai, tiksliau pasakius, ponas S. Kropas, kai už indėlius mokamos apie 1 proc. palūkanos, niekaip nesuprantu. Logiškai mąstant, pigiau skoliniesi – pigiau ir paskolint gali, jei yra kitaip, derėtų kreiptis į gydytojus ar kokias užkerėtojas nuo gobšumo

Ramūnas Terleckas

Visas Ramūno Terlecko komentaras patalpintas lrt.lt


SAVAITĖS NUORODA

Lietuvoje prieš rinkimus vėl ištraukus progresinių mokesčių kortą/vėzdą/kuoką/argumentą politikams verta priminti, kad Lietuvoje laisvų profesijų ir laisvų verslininkų mokesčiai yra REGRESINIAI. T.y kuo didesnės asmens pajamos, gautos iš savo verslo (neskaitant dividendų), tuo mokesčiai mažesni. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) įdomią statistiką. Australijos pavyzdys:
-10% turtingiausių australų gauna 28,6% visų gyventojų pajamų, bet sumoka 36,8% (daugiau nei trečdalį !!!) visų šalies gyventojų pajamų mokesčių. t.y 10% turtingiausių moka vidutiniškai 29% daugiau mokesčių nuo gauto pajamų dolerio nei kiti.

Didžiausias progresyvumas Amerikoje. 10% turtingiausių gaudami 33,5% visų gyventojų pajamų, sumoka net 45,1% (beveik pusę) visų šalies gyventojų pajamų mokesčių. t.y 10% turtingiausių moka vidutiniškai 35% daugiau mokesčių nuo gauto pajamų dolerio nei kiti. Mažiausias progresyvumas Europoje -Lenkija, Islandija, Šveicarija ir Belgija.


SAVAITĖS SKELBIMAS IR PANEIGIMAS

BUHALTERIŲ KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO IR TOBULINIMO KURSAI ALYTAUS KOLEGIJOJE

Siekiant užtikrinti kokybišką įmonėse vedamos apskaitos paslaugos teikimą ir kelti apskaitos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją, LR Seimas priėmė Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisą, pagal kurią ūkio subjektų apskaitą tvarkantis asmuo turės būti išlaikęs atitinkamą kvalifikacijos egzaminą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą tvarką. Kartu numatoma galimybė pripažinti į aukštųjų mokyklų programas įtrauktų atitinkamų disciplinų egzaminus.Priimtame įstatyme įtvirtintos nuostatos, kad vyriausiasis buhalteris (buhalteris), apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, teikiantys vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas turės laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų ir būti išlaikę profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei mokesčių egzaminus. Įstatyme nustatyta, kad minėta tvarka įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d. Alytaus kolegija siekdama užtikrinti savo regiono įmonių buhalterių kvalifikacijos pripažinimą ir tobulinimą, nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. organizuoja kursus, kuriuos baigus, bus suteikta reikalinga buhalterio kvalifikacija.Alytaus kolegija jau pradeda registraciją el. paštu: sigitas.narusevicius@akolegija.lt

Norą organizuoti buhalterių kvalifikacinius egzaminus yra pareiškusios auditorių ir buhalterių profesinės asociacijos, Lietuvos universitetai ir kolegijos. Kol kas konkrečių sprendimų dar nėra priimta. Šiuo metu, pasak Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus Audriaus Linarto, dar nė viena mokymo įstaiga ar privati organizacija nežino galimos buhalterių kvalifikacinių egzaminų rengimo tvarkos, apimties ir pobūdžio ir tikrai nėra gavusi užtikrinimo, kad tik jų rengiami egzaminai bus užskaityti. Direktorius teigia, kad Buhalterinės apskaitos įstatyme (BAĮ) nėra numatyta, kad egzaminus organizuos tik vienas kuris nors ūkio subjektas, todėl bet kokie tvirtinimai, kad kažkas tai galės daryti, yra niekuo nepagrįsti.


SAVAITĖS SIGNALAI

Vilniaus AVMI informuoja, kad šiais metais, pakartotinai įvertinusi mokesčių slėpimo prielaidas, ypatingą dėmesį skirs statybų, automobilių remonto, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėms.

Vilniaus AVMI, kovodama su nelegalaus darbo ir atlyginimų vokeliuose apraiškomis, pradėjo tikrinti įmones, kuriose 2011 m. ir 2012 m. vidutinis darbo užmokestis buvo mažesnis nei 800 Lt, o didelė dalis darbuotojų dirbo ne visą darbo dieną. Didžiausias tokių įtarimų šešėlis krenta ant statybų, automobilių remonto, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių.

„Turint mintyje, kad bedarbio pašalpa šiandien siekia 650 Lt, o maksimali socialinė išmoka 350 Lt, įmonių savininkų pasiteisinimai, esą darbuotojai mielai dirba už mažesnę nei 400 Lt mėnesinę algą, neįtikina. Sveika nuovoka leidžia įtarti, kad tokiose įmonėse fiksuojamos ne visos pajamos, daromi darbo laiko apskaitos pažeidimai“, — sako Vilniaus AVMI viršininkas Marius Žemgulis.


SAVAITĖS "MAKLIA"

Klaipėdos AVMI išaiškino atvejį, kai buvę sutuoktiniai disponavo iš ofšorinių kompanijų gautomis milijoninėmis sumomis, tačiau pajamų nedeklaravo ir mokesčių nemokėjo. Siekiant išvengti mokesčių buvo teigiama, kad šios lėšos – tai grąžintos paskolos. Versijai subliūškus, papildomai priskaičiuota sumokėti daugiau nei pusė milijono litų gyventojų pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų, delspinigių ir baudų.

Į mokesčių administratoriaus akiratį buvę sutuoktiniai, Lietuvoje nuolat gyvenantys Rusijos piliečiai, pateko susidomėjus kai kuriais šalies bendrovių sandoriais su ofšorinėmis kompanijomis. Nustatyta, kad per dvejus metus į Klaipėdos apskrities gyventojų turimas asmenines sąskaitas šalies bankuose pervesta per 2 mln. litų įvairia valiuta. Gautų pajamų jie nedeklaravo, atitinkamai nemokėdami jokių mokesčių.

Rusijos piliečiai painiojosi aiškindami, kokiu tikslu užsienio kompanijos jiems pervedė lėšų: teigė, jog tai paskolų grąžinimas, nors paskolų sutarčių „neišsaugojo“ ir kitaip įrodyti skolinę neįstengė; aiškino gavę lėšų tų kompanijų reprezentavimui ir klientų paieškai, tačiau negalėjo nurodyti, kur tikslingai buvo panaudoti pinigai. Be kita ko, vienas jų įrodinėjo, kad Lietuvoje nuolat negyvena, todėl ir mokesčių Lietuvai mokėti neprivalo, nors mokesčių administratoriaus turima informacija patvirtino priešingai. Niekuo nepadėjo ir paskolos sutarčių „kopijos“, netikėtai atsiradusios mokestiniam patikrinimui įsibėgėjus.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė toliau nagrinėja politinių partijų programų nuostatas, skirtas ekonominius aspektams. Šį kartą jos taikinyje - Liberalų sąjūdis.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms, taisyklės

Ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 4-895 nauja redakcija išdėstytas įsakymą Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“. Naujai buvo išdėstytos ir šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės, kuriomis reguliuojamas alkoholinių gėrimų pardavimo ir pirkimo reprezentacinėms reikmėms procesai. Taisyklėse atsisakyta detalizacijos, kokias licencijas turinčios įmonės/padaliniai turi teisę parduoti alkoholinius gėrimus. Taisyklėmis nustatyta, kad reprezentacinėms reikmėms alkoholinius gėrimus gali parduoti (pirkti) ir Europos juridiniai asmenys bei jų filialai.

Nuo 2012-09-20 įsigaliojusi nauja ta1ad0isyklių redakcija nustato turintiems teisę parduoti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms:

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims;
Lietuvos Respublikoje įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams;
Europos juridiniams asmenims ir jų filialams;
užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvoje;

šiuos papildomus įpareigojimus:

- prievolę išduoti PVM sąskaitą faktūrą su žyma „Reprezentacinėms reikmėms“. Žymos formą ir vietą apskaitos dokumente leidžiama nusistatyti patiems;
- ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. šias PVM sąskaitas faktūras (ar patvirtintas jų kopijas) perduoti į pardavėjo buveinėje esančią atskirą bylą ir jas saugoti- PVM sąskaitas faktūras atitinkamai – 10 m. nuo jų išrašymo, kaip numatyta PVM įstatyme, o jų kopijas – 3 m. Šie dokumentai būtini Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui patikrinimų atlikimo metu.

VMI komentuoja: pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 6 punkto ir 54 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarai

VMI prie FM, atsižvelgdama į LR pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 26, 41, 43, 54 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo įstatymą (Žin., 2008, Nr. 87-3457) bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 4 str. 4 d. 6 punkto, 54 str. 1 ir 3 dalių apibendrintus paaiškinimus (komentarus, toliau - komentarai). Komentarai suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-08-30 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1217764 (5K-1213678)-6K-1207391).


VMI pateikia seminaro „Gyventojų, vykdančių individualią veiklą, buhalterinė apskaita“ dalijamą medžiagą

VMI pateikia seminaro „Gyventojų, vykdančių individualią veiklą, buhalterinė apskaita“ dalijamą medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Lietuva pirmą kartą pasiskolino Šveicarijos frankais

Rugsėjo 19 dieną Lietuva Šveicarijos finansų rinkoje išplatino penkerių su puse metų trukmės 175 mln. Šveicarijos frankų (apie 500 mln. litų) obligacijų emisiją, už kurią bus mokamos 2,0 proc. metinės palūkanos. Sandoriui tarpininkavo «Credit Suisse» ir «BNP Paribas» bankai.

„Mūsų šaliai tai buvo nauja patirtis, kadangi Lietuva Šveicarijos frankais skolinosi pirmą kartą. Sandorio rezultatai rodo investuotojų pasitikėjimą mūsų šalimi, o taip pat atveria naujas galimybes ir alternatyvias skolinimosi rinkas“, – sakė finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Lėšos, gautos už šią obligacijų emisiją bus panaudotos 2013 metų kovą išpirkti 2003 m. išleistą ir 2004 m. papildytą 1 mlrd. eurų (3,45 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją.

Šiai euroobligacijų emisijai išpirkti rugsėjo pradžioje Vokietijos finansų rinkoje pasiskolinta ir 167 mln. eurų (577 mln. litų). Tada buvo sudaryti dviejų trukmių sandoriai – šešerių (metinė palūkanų norma – 3,40 proc.) ir dešimties (metinė palūkanų norma – 4,03 proc.) metų. Sandoriams tarpininkavo HSBC bankas.

Kaupdama rezervą euroobligacijų emisijai 2013 metais išpirkti, Lietuva sumažino refinansavimo riziką bei kitų metų skolinimosi poreikį.


VMI informuoja: mėsos perdirbimo įmonė, deklaravusi pernai 7 milijonus litų pajamų, galėjo nuslėpti 2,5 milijono litų

Šiaulių AVMI, gavusi pranešimą VMI pasitikėjimo telefonu 1882 , kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos pareigūnais vienoje iš Šiaulių apskrities mėsos perdirbimo įmonių atliko operatyvų patikrinimą. Per 17 rugsėjo dienų už parduotą produkciją į įmonės kasą įplaukė beveik 180 tūkst. Lt, o daugiau nei 66 tūkst. Lt buvo neapskaityti. Pagal šią proporciją, kad šešėlyje lieka daugiau kaip trečdalis įmonės apskaitytų pajamų, ir įvertinus, kad pernai minėtos įmonės deklaruotos pajamos siekė beveik 7 mln. litų, galima prielaida, jog nuslėpti liko beveik pustrečio milijono litų.

Tikrinant, kaip vedama apskaita mėsos perdirbimo įmonėje bei vienoje iš 19 jai priklausančių parduotuvių, rasti dokumentai, rodantys, kad be oficialios buhalterinės apskaitos vedama ir „juodoji“. Segtuve su užrašu „Gauti pinigai“ fiksuotas pajamas mokesčių specialistai lygino su oficialiai apskaitytomis įplaukomis. Paaiškėjo, kad per rugsėjo 17 dienų už parduotą produkciją į įmonės kasą įplaukė beveik 180 tūkst. Lt, o neapskaitytų pinigų buvo daugiau nei 66 tūkst. Lt. Vadinasi, vos ne 37 proc. nuo apskaitytų pinigų nutūpė į „šešėlį“. Taip pat įmonėje rasta šūsnis važtaraščių, kurių įmonės buhalterinėje apskaitoje nėra.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: rugpjūčio mėnesio „Sodros“ biudžeto rezultatai

Išankstiniais duomenimis, rugpjūtį „Sodros“ įplaukos buvo 918,9 mln. Lt, o išlaidos – 1 mlrd. 103,5 mln. Lt. Tai yra atitinkamai 4,7 proc. (41,5 mln. Lt) ir 3,3 proc. (35,5 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Rugpjūčio mėnesį socialinio draudimo fondo deficitas buvo 184,6 mln. Lt.

Palyginti su planuotomis, „Sodros“ įplaukos rugpjūtį buvo didesnės 3 proc. (26,6 mln. Lt), o išlaidos – 0,9 proc. (9,8 mln. Lt) mažesnės.

Per aštuonis šių metų mėnesius „Sodros“ įplaukos buvo 7 mlrd. 446,8 mln. Lt, o išlaidos – 8 mlrd. 964,2 mln. Lt, tai yra atitinkamai 5,6 proc. (396,2 mln. Lt) ir 3,7 proc. (322,6 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

Sausį – rugpjūtį „Sodros“ biudžeto deficitas sudarė 1 mlrd. 517,4 mln. Lt – tai yra 322,9 mln. Lt mažiau nei planuota ir 73,6 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų periodu. Bendra „Sodros“ skola rugpjūtį siekė 9 mlrd. 140 mln. Lt ir buvo 1 mlrd. 530 mln. didesnė negu praėjusių metų pabaigoje.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1095511 2012-09-30 19:35 artas71
Savaitės 2012.09.24 - 2012.09.30 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS NUOMONĖ

«Jei įmonė nemoka bent 1000 litų mėnesinės algos, tai, tikėtina, ji moka algas „vokeliuose“, artėja prie bankroto arba tiesiog neetiškai elgiasi. Akivaizdu, kad dabartinis minimalus atlyginimas nebetinkamas, jis nebegali toks būti. Turėtų būti 1000 litų. Nes tai simbolinė riba, kurią peržengus įmanomas tolimesnis dialogas tarp darbdavių, darbuotojų, visuomenės“.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus


SAVAITĖS MELAGIS ?

»Šie paskelbti duomenys (FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ) parodo, kad jie niekada nebuvo paslaptis. Visus įmonės veiklos duomenis visos valstybės atsakingos institucijos turi ir visada turėjo. Remiantis jais, jos vykdo mūsų įmonės kontrolę«, - BNS sakė »Vilniaus energijos« atstovas spaudai Nerijus Mikalajūnas.

Deja, Registro centro duomenų bazėje paskutinė Finansinių atskaitų rinkinys yra už 2009 metus. Nei už 2010, nei už 2011 finansinė atskaitomybė registrui centrui nepateikta (2012 rugsėjo 28 dienos duomenys).http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=111760831


SAVAITĖS SUKČIAVIMAS

Marijampolė AVMI informuoja, jog AVMI specialistai nesilanko gyventojų namuose ir neprašo sumokėti žemės mokesčio.

„Marijampolės AVMI pasiekė informacija, kad praeitos savaitės sekmadienį Vilkaviškio rajone vaikščiojo vyrai su dokumentų šūsnimis bei gyventojų sąrašais, ragino sumokėti žemės mokesčio „skolas“, tačiau pažymime, kad mūsų darbuotojai tokių veiksmų tikrai nevykdo“, -sako Marijampolės AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas Daiva Baniulienė.

Marijampolės AVMI žiniomis sukčiai klausinėjo netgi apie kaimo gyventojus, mirusius prieš 5 ar daugiau metų. Sunerimę gyventojai kreipėsi į rajono Žemėtvarkos skyrių, kurio darbuotojai, pasakę, kad jų tarnybos pareigūnai niekur nevaikščiojo ir nieko neieškojo, patarė pasiteirauti mokesčių inspekcijoje — galbūt šios institucijos darbuotojai sekmadienį „dirbo“ miestelyje.


SAVAITĖS PANEIGIMAS

SODRA informuoja, kad naujienų portale „Delfi“ 2012 rugsėjo 21 dieną buvo publikuojamas žurnalistės Ugnės Karaliūnaitės straipsnis „PSD nuskaičiavo, tačiau gydytojai nepriima“. Jame rašoma: „Nedirbantiems arba dirbantiems su verslo liudijimais gyventojams, nesusimokėjus privalomojo socialinio draudimo (PSD) mokesčio, jį savavališkai nuskaičiuoja „Sodra“. Ši informacija yra klaidinga ir neatitinka tikrovės.
Pirma, skirtingai nei vykdantys individualią veiklą, gyventojai, dirbantys su verslo liudijimais, PSD įmokas moka ne „Sodrai“, o Valstybinei mokesčių inspekcijai. Taigi, minėtiems gyventojams „Sodra“ PSD įmokų nenuskaičiuoja.
Antra, Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį „savavališkai“ apibrėžia kaip „nesilaikant įstatymų, taisyklių“. Publikacijoje minimam skaitytojui ir ją rengusiai žurnalistei buvo paaiškinta, kad:
1. Jeigu draudėjas pažeidžia PSD įmokų mokėjimo tvarką ir jų laiku nesumoka, Sveikatos draudimo įstatymas įpareigoja „Sodrą“ vadovautis Valstybinio socialinio draudimo įstatymu (19 str. 1 d.):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430718
2. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, „Sodros“ teritoriniai skyriai laiku nesumokėtas įmokas, gali išieškoti priverstine tvarka duodami nurodymą kredito jas nurašyti iš draudėjo sąskaitos (17 str. 1 d.):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430210
3. Pagal Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, pirmiausiai mokėjimo nurodymas pateikiamas visai skolos sumai į vieną iš skolininko sąskaitų kredito įstaigoje. Jeigu ši per penkias dienas negali atlikti mokėjimo nurodymo (kai skolininko kredito įstaigos sąskaitoje nėra lėšų arba mokėjimo nurodymas buvo įvykdytas iš dalies), mokėjimo nurodymas teikiamas visai skolos sumai į kiekvieną skolininko sąskaitą kredito įstaigose (20 p.):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431126 Taigi, „Sodra“ laikėsi visų įstatymų ir taisyklių reikalavimų, todėl teiginys, kad ji elgėsi „savavališkai“, neatitinka tikrovės.


SAVAITĖS POVEIKIO PRIEMONĖS

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ inspektavimo rezultatus, nusprendė apriboti kredito unijos priimamų indėlių palūkanų normas ir skolinimo sandorių su kredito unijos nariais fiziniais asmenimis sumą. Taip pat nutarta nušalinti nuo pareigų kredito unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką.

Taikyti tokios poveikio priemones nuspręsta inspektavimo metu įsitikinus, jog kredito unijos vadovas, eidamas administracijos vadovo ir valdybos pirmininko pareigas, neužtikrino, kad kredito unija vykdytų Lietuvos banko duotus raštiškus nurodymus, o kredito unijos veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus. Be to, kredito unija, didesnėmis negu vidutinės rinkoje terminuotųjų indėlių metinėmis palūkanų normomis priimdama indėlius iš neprofesionalių rinkos dalyvių, siekė pritraukti kuo daugiau lėšų, kurios vėliau buvo investuojamos į rizikingus aktyvus, tinkamai neįvertinus prisiimamos kredito rizikos ir neturint pakankamai kapitalo galimiems nuostoliams dengti.


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Aš pažįstu vieną vargšą verslininką, kurio pajamos per metus 12*200 Lt, tokios pat ir jo žmonos, bei sūnaus. Bet, nepaisant to, jis pasistatė didžiausią namą ant ežero kranto (žemę paveldėjo), visa šeima važinėjasi apynaujėmis mašinomis, ir keliauja atostogauti per Kalėdas pvz. į Pietų Afrikos Respubliką.


SAVAITĖS KANDIDATAS

Be konkurencijos, savaitės kandidatu į seimo narius tapo Vladimir Romanov, kuriam net 22 fiziniai asmenys (dvi futbolo komandos) padovanojo po 9 999 999 Lt.. Taigi, neskurstantis verslininkas per 2012 sausio 4-ą dieną praturtėjo 220 000 000 Lt.

Savaitės kandidato interesų deklaracija.


SAVAITĖS LICENCIJA

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti pirmąją elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę vykdyti veiklą, susijusią su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu. Šiandien tokia licencija suteikta „EVP International“, UAB.

Gavusi šią licenciją, bendrovė numato teikti paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems internetu nusipirkti ar parduoti tam tikras prekes ar paslaugas, naudojantis elektronine atsiskaitymų sistema.

„EVP International“, UAB klientai – fiziniai ir juridiniai asmenys – savo vardu bendrovės elektroninėje sistemoje galės atsidaryti asmenines sąskaitas (Mokėjimai.lt sąskaitas) jiems patogiu būdu (grynaisiais pinigais, naudodamiesi internetine bankininkyste ir kt.), papildyti šias sąskaitas, atlikti lėšų pervedimus į Lietuvos ir užsienio valstybių bankus, atsiskaityti įvairiose internetinėse parduotuvėse, sumokėti mokesčius už paslaugas ir daryti pavedimus į kitų Mokėjimai.lt sąskaitų vartotojų sąskaitas. Taip pat planuojama ateityje klientams išduoti mokėjimo priemones ─ debetines ar su šia sąskaita susijusias lojalumo korteles, kuriomis bus atsiskaitoma už prekes ir paslaugas, lojaliems klientams planuojama teikti kredito linijos paslaugą. Klientai mokėjimus galės vykdyti telekomunikacijų galiniais įrenginiais (mobiliaisiais telefonais) ir kt.

Komentaras: »EVP International« tarptautinių pavedimų maži mokesčiai tikrai daro įspūdį.https://www.mokejimai.2000lt/mokejimai_saskaita_kainos.html

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės bei kelios socialinio draudimo pranešimų/prašymo formos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr.444 pakeistas įsakymas Nr. V-243 »Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo". Įsakymu nauja redakcija išdėstytos (pateiktos naujos versijos) šios formos:
1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią forma;
9-SD pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti forma (versija 04);
PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos PT-9-SD priedą (versija 05);
Elektroninio 9-SD pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti formos duomenų struktūros aprašas (versija 04);
Elektroninio PT prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 05).


Pakeistos Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklės

Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-311 pakeistas finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.
Keli pakeitimai. Pakeistas 19 punktas ( pakeitimas įsigalios nuo 2013 kovo 1 dienos):
19. Mokesčio mokėtojas gali skolas laikyti beviltiškomis, kai negali jų atgauti dėl to, kad skolininkas yra:
19.1. bankrutavusi įmonė, kaip ši sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010);
19.2. fizinis asmuo, dėl kurio baigta fizinio asmens bankroto byla, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme (Žin., 2012, Nr. 57-2823), išskyrus atvejus, kai bankroto byla baigta teismui pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus;
19.3. asmuo, bankrutavęs pagal užsienio valstybės įstatymus.“

Priimti Investicijų įstatymo pakeitimai

Seimas priėmė Investicijų įstatymo 12, 13 straipsnių pataisas, įstatyme įtvirtindamas skatinimo priemones naujas darbo vietas steigiančioms įmonėms bei praplėsdamas investicijų rėmimo galimybes. Nustatyta, kad valstybė rems ir investicijas, jei bus investuojama į įsteigimą ne mažiau kaip 20 darbo vietų, išlaikomų ne mažiau kaip trejus metus, į kurių kiekvieną įdarbinto asmens atitinkamų metų vidutinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas tų metų šalies ūkio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Priimtomis pataisomis papildytas investavimo skatinimo būdų sąrašas, į jį įtraukiant šiuos elementus: darbuotojų perkvalifikavimo ir darbo vietų steigimo išlaidos iš dalies ar visiškai bus padengiamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka; dėl ne mažesnių kaip 5 mln. litų kapitalo investicijų ir investicijų, įsteigiant ne mažiau kaip 20 išlaikomų ne mažiau kaip trejus metus darbo vietų, į kurių kiekvieną įdarbinto asmens atitinkamų metų vidutinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas tų metų šalies ūkio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka sudarys su investuotojais investicijų sutartis, kuriose bus nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos.


Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisyklės

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisykles, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.


VMI pateikia seminaro „Kasos aparato naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka“ dalijamąją medžiagą

VMI pateikia seminaro „Kasos aparato naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka“ dalijamąją medžiagą. Medžiagos apimtis - 60 puslapių, išsamiai išnagrinėti kasos aparatų naudojimo ar nenaudojimo atvejai.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: pritarta siūlymui nurašyti beviltiškas skolas

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui pripažinti 11 Lietuvos įmonių skolas beviltiškomis ir jas nurašyti arba revizuoti.
Paskolas valstybės vardu ar su valstybės garantija šios įmonės gavo pagal sutartis, pasirašytas daugiausiai 1993-1997 metais. Nurašyta suma sudaro apie 170 mln. litų, iš kurių 92 mln. litų sudaro skolos, 27 mln. litų – palūkanos ir 51 mln. litų – delspinigiai. Valstybės įmonės „Turto bankas“ duomenimis, beveik visas įsiskolinimas tenka įmonėms, kurios yra bankrutavusios arba kitaip likviduotos ir iš jų nebėra galimybių skolų išieškoti. Įmonės, kurių skolas siūloma revizuoti, neturi turto arba jis nėra likvidus. Šių įmonių įsiskolinimas sudaro apie 110 tūkst. litų.

Minėtos sumos nurašymas nepareikalaus valstybės biudžeto lėšų, nes valstybės vardu gautos paskolos kreditoriams yra grąžintos, o valstybės garantiniai įsipareigojimai – įvykdyti ankstesniais metais. Kai Vyriausybė pripažino šias skolas beviltiškomis ir jas nurašė, bus nutraukti ir beviltiškų skolų, kurių realiai išieškoti nėra iš ko, išieškojimo veiksmai.


Versli Lietuva praneša: Lietuvoje – ženklus verslų augimas

Pirmojo 2012 metų pusmečio statistiniai duomenys rodo, kad verslo aktyvumas Lietuvoje didėjo – ženkliai išaugo naujai įsteigtų įmonių skaičius, gerėjo darbo našumo rodikliai. Tam nesutrukdė nei stingstančios Vakarų rinkos, nei viešojoje erdvėje pasigirstantys nuogąstavimai apie antrąją sunkmečio bangą. Per pirmąjį metų pusmetį naujų įmonių įsteigta 18,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Nepaisant įspūdingo augimo, antrojo ketvirčio rezultatai dar geresni, mat naujų įmonių buvo įsteigta 20,9 proc. daugiau nei prieš metus.
Iš viso per antrąjį metų ketvirtį įsteigtos 3272 naujos įmonės. Beveik pusė jų registruota Vilniaus miesto savivaldybėje. Skaičiuojama, kad čia įsteigta979 beveik pusė – 48,1 proc. visų naujų įmonių Lietuvoje (1574 įmonės). Po sostinės rikiuojasi kitų dviejų didžiausių miestų savivaldybės. Kaune įsteigta 311 naujų įmonių, o Klaipėdoje – 192.


VMI praneša: paramos gavėjams jau pervesta beveik 3 milijonus gyventojų skirto gyventojų pajamų mokesčio

VMI informuoja, jog šiandien paramos gavėjams ir politinėms partijoms pradėtos pervesti lėšos, kurias iki 2 procentų organizacijoms ir iki 1 procento politinėms partijoms nuo praėjusiais metais sumokėto pajamų mokesčio skyrė beveik 460 tūkst. gyventojų. Paramos suma organizacijoms ir partijoms šiais metais siekia 37,8 mln. litų. Praėjusiais metais (po deklaracijų tikslinimo) 481 tūkst. gyventojų organizacijoms skyrė apie 37 mln. litų. Šiemet paramos iš gyventojų sulauks 18,9 tūkst. skirtingų paramos gavėjų, o praėjusiais – 17,9 tūkst. Parama, kaip numato teisės aktai, turėtų būti pervesta iki lapkričio 15 d., parama dalimis bus pervedama kasdien, o paramos gavėjus sistemos parenka atsitiktine tvarka.


VMI praneša: parduotuvių tinklo vadovė su pardavėjomis nevengė atsiskaityti „vokeliais“

Panevėžio AVMI informuoja, kad tikrinant VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją apie „vokelius“, mokamus viename Pasvalio rajono parduotuvių tinkle, nustatyta, kad su dvejomis pardavėjomis buvo atsiskaityta ne tik oficialiu, bet ir neapskaitytu darbo užmokesčiu — per kelis mėnesius joms išmokėta daugiau kaip tūkstantis litų.
Pranešėjo teigimu, bendrovės direktorė, siekdama sumažinti riziką būti nutvertai, „vokelius“ išmokėdavusi netikėtai, tam nebuvo pasirinkta konkreti mėnesio diena. Rinkdami informaciją Panevėžio AVMI specialistai apklausė bendrovėje dirbančius ir anksčiau atleistus darbuotojus. Jų teigimu, „vokeliai“ dalyti vienos iš parduotuvių patalpose, juos išmokėdavusi direktorė. Dėl buhalterinėje apskaitoje nustatyto neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo fakto surašytas protokolas ir medžiaga perduota į teismą.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1097256 2012-10-08 21:53 artas71
Savaitės 2012.10.01 - 2012.10.07 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalgaSAVAITĖS VAIZDELIS

Rinkėjau, būk atidus !!! Daug įdomių pinigais išreikštų skaičių ir faktų apie seimo nario «pareigybę».


SAVAITĖS ATSAKYMASKadangi su mažosios bendrijos (toliau – MB) vadovu sudaroma ne darbo sutartis, o civilinė (paslaugų) sutartis, tai nuo atlyginimo, gauto pagal minėtą sutartį, socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos ir vadovas (jeigu jis nėra MB narys) nėra privalomai draustas valstybiniu socialiniu draudimu. Tačiau vadovas gali, jam pageidaujant, savanoriškai draustis socialiniu draudimu (socialiniu pensijų draudimu ar/ir socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpoms). Išsamiau apie savanorišką socialinę draudimą galima rasti „Sodros“ tinklalapyje: www.sodra.lt/index.php?cid=313 .

Pagarbiai,Grigorij KočanValstybinio socialinio draudimo fondo valdybosVilniaus skyrius skyriusTel.: (8-380) 53776El. paštas: grigorij.kocan(eta)sodra.lt


SAVAITĖS SPRENDIMAS

VMI dirba ir nusprendė nukonkuruoti tax.lt Galėsime on-line režimu diskutuoti su kolegomis, prižiūrimi VMI darbuotojų. Daugiau informacijos - «Teisės aktų apžvalga» dalyje


SAVAITĖS RINKIMŲ PAŽADAI

Milijonierius UAB „Mėslita“ direktorius Saulius Poška buria visuomeninį judėjimą „Tiesos ir mėsos“, su kuriuo kandidatuos Seimo rinkimuose.

Judėjimas Lietuvos varguoliams žada:
1. Kiekvienas Lietuvos varguolis, arba dar kitaip žinomas kaip pilietis, niekada Lietuvoje nepasiges tiesos ir mėsos.
2.Partijos suka į dešinę, į kairę, į centrą, o „Tiesos ir mėsos“ judės į viršų.
3.Gausite orų atlyginimą, tokias pensijas, kokių net nenusipelnėte, o motinystės išmokos truks penkis metus ir bus kaip Švedijoje.
4. Algos - po 3 tūkstančius kiekvienam! Kompensacijos - po 3 tūkstančius kiekvienam! Rinkimų proga - dar po 3 tūkstančius kiekvienam!
5.Pensijos - po 1410 litų, nes viskas, ką atsimena pensininkai - tai Žalgirio mūšio metai. O aš noriu, kad jie atsimintų, ką mes žadam, ir kaimynams pakartotų.
6. Mes nestabdysime emigracijos, nenaikinsime nedarbo. Argi čia problemos? Pailsėt ir pakeliaut visi tik ir nori.
7. Mes ateiname kurti gerovę. Nes dabar yra blogovė. Aš pažiūriu, kiek mano „Mėslitoje“ darbuotojai gauna algos, tai man baisu – kaip už tiek galima išgyventi? Taip tęstis nebegali. Todėl ir subūriau judėjimą „Tiesos ir mėsos“.
8. Smerkiu, kad visi kandidatai draskosi, pilstosi srutom ir skiedžia varguoliams. Visi žino, kad greičiausias kelias į rinkėjo širdį - per skrandį. Žodžiu, varguoliai, jei kartais skaitot - tai balsuokit už mane. Ir tik tada mėsos ir tiesos šalyje bus po lygiai!

SAVAITĖS TYRIMAS

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ tarnybos pareigų neatlikimo (LR BK 229 str. ). Tyrimas pradėtas išnagrinėjus ir įvertinus „Ernst & Young Baltic“ auditorių pateiktą AB banko „Snoras“ 2010 metų ataskaitą, kuri parengta nesurinkus pakankamų įrodymų audito metu nustatytoms rizikoms sumažinti iki priimtinai žemo lygio, ataskaitoje padaryti ir kiti reikšmingi banko “Snoras“ 2010 metų audito trūkumai.Ikiteisminį tyrimą atlieka Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdyba.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Sodra pagaliau turi bendrą konsultavimo telefonu numerį -1883.

Radviliškyje oficialiai pradėjo veikti „Sodros“ informacijos centras. Jo paskirtis – kuo efektyviau suteikti informaciją apie socialinį draudimą gyventojams ir draudėjams, kurie kreipiasi telefonu. „Dirbdamas Seime ir ministerijoje puikiai žinau, kad teisės aktai keičiasi. Tačiau ne visi atitinkamą informaciją iš karto gali rasti internete. Taigi specialistų konsultacijos telefonu bus labai naudingos. Džiugu, kad toks centras pagaliau įsteigtas ir informacija gyventojus pasieks operatyviau“, – atidarydamas centrą kalbėjo Donatas Jankauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras. Iki šiol konsultacijas teikdavo visi „Sodros“ valdybos ir teritorinių skyrių specialistai. Interesantai ne visada žinojo, į kurį darbuotoją geriausia būtų kreiptis, dėl to pastarieji ne visada galėjo atsakyti į interesantų klausimus. Taigi, kartais nepavykdavo išvengti nesusipratimų, informavimas užtrukdavo. Naujame centre įdiegta programinė ir techninė leis telefoninius pokalbius įrašyti ir vėliau perklausyti. Be to, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, bus fiksuojama, per kiek laiko į skambutį atsiliepiama, kiek trunka kiekviena konsultacija, į kiek skambučių neatsakoma, kokiais klausimais skambinama dažniausiai ir daugelis kitų duomenų.


SAVAITĖS GANDAS

Beveik pusantro šimto įmonių vadovų gali sulaukti policijos pareigūnų vizito, mat Registrų centrui nepateikė finansinės ataskaitos. Pirmą kartą Registrų centras policijai ketina perduoti sąrašą įmonių, kurios kelis kartus ragintos pateikti ataskaitas, bet dėl nežinomų priežasčių jau ne pirmus metus nesugebėjo to padaryti.LRT „Panoramos“ žiniomis, tarp tokių įmonių – „Lag&d“, „ICOR“, „Vilniaus energija“, Verslo plėtros ir administravimo agentūra, „Ūkio banko investicinė grupė“, Bionovus, „Axis Industries“ ir kitos.Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, įmonės vadovui nepateikusiam finansinės ataskaitos, gresia bauda nuo 1 iki 10-ties tūkstančių litų, o Registrų centras gali tokią įmonę apskritai išregistruoti iš registro.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintos Dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų administravimo taisyklės

VMI prie Lietuvos Respublikos FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-90 patvirtintos Dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų administravimo taisykles.Pagrindinės e.VMI portalo sąvokos:
- autorizuoti dalyviai − Diskusijų dalyviai, prisijungę prie Diskusijų per VMI prie FM portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“, kurie gali kurti temas, komentuoti kitų dalyvių sukurtas temas;
- darbuotojas − VMI prie FM darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį bei gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;
- diskusijos − virtuali vieta bendrauti mokesčių procedūrų ir mokesčių klausimais, keistis mintimis ir patirtimi. Diskusijose galima kurti temas, diskutuoti, komentuoti diskusijų dalyvių sukurtas temas;

- diskusijų administratorius − VMI prie FM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už Diskusijų sritį, galintis kurti, redaguoti, trinti Diskusijų kategorijas ir temas. Diskusijų administratorius turi teisę šalinti ar informuoti Diskusijų dalyvius apie Diskusijų taisyklių pažeidimus;
- diskusijų kategorijos − Diskusijų temų grupė, suskirstyta pagal atitinkamus kriterijus ir tematiką;
- diskusijų temos − Diskusijų dalis, skirta konkrečiam rūpimam klausimui ar problemai aptarti;
- diskusijų vedėjas (moderatorius) − VMI prie FM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, turintis teisę kurti Diskusijų temas, redaguoti ir trinti klausimus bei atsakymus;
- neautorizuoti dalyviai − Diskusijų dalyviai, kurie gali stebėti vykstančias diskusijas, skaityti jas, tačiau jie negali kurti temų, komentuoti ar papildyti kitų vartotojų sukurtų temų, jiems gali būti apribota prieiga prie tam tikrų kategorijų su jose esančiomis diskusijų temomis;

Svarbu:
5. Diskusijos nėra skirtos paklausimams mokesčių klausimais pateikti, nagrinėti ir atsakymams į juos gauti bei kitoms diskusijoms ne mokestine tematika.
15. Diskusijų dalyviams draudžiama paskleisti trečiųjų šalių informaciją, informaciją apie bet kurį kitą asmenį (asmens kodą, vardą, pavardę (kitus asmens duomenis), telefonų numerius, adresus ir pan.), komercines paslaptis. Diskusijų dalyviams draudžiama vykdyti reklamą, siuntinėti privačias žinutes, dalyvauti diskusijose kitais, nei diskusijos mokesčių klausimais, tikslais.
16. Diskusijose netoleruojamas dvigubų vartotojo vardų (slapyvardžių) turėjimas, ypač kai siekiama sudaryti palaikymą savo sukurtam kitam vartotojui, arba norint sukelti ginčą, intrigą.
17. Diskusijų dalyviams draudžiama reikšti asmeninio pobūdžio nepasitenkinimą, nusiskundimus Diskusijomis, jo dalyviais.

Pakeistos Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklės

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-501 pakeistos Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 patvirtintos Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklės.
5. Nuo paskirtų baudų mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas esant MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje nurodytiems šiems pagrindams:
5.l. jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;
5.2. jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;
5.3. kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;
5.4. kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį – mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.
6. Esant šių taisyklių 5 punkte nurodytiems pagrindams, mokesčių mokėtojas nuo paskirtos baudos gali būti atleistas tik tuo atveju, kai:
6.l. su paskirta bauda susijęs mokestis yra sumokėtas (įskaitytas mokesčių mokėtojo prašymu);
6.2. su paskirta bauda susijęs mokestis yra priverstinai išieškotas (įskaitytas mokesčių administratoriaus iniciatyva);
6.3. su paskirta bauda susijusio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ 88 straipsnyje nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.

VMI komentuoja: papildytas PMĮ 26 straipsnio 1 ir 2 dalies komentaras

VMI prie FM, vadovaudamasi PMĮ 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

Komentaras papildytas įdomiu pavyzdžiu:

Įmonė ,,A“ nusprendė apmokėti už darbuotojo Vardenio Pavardenio bakalauro studijas (2006-2010 m.). Darbuotojas pradėjo studijuoti Vilniaus universitete 2006 metais:– 2006 metų įmonė ,,A“ tiesiogiai Vilniaus universitetui sumokėjo 2500 Lt; – 2007 metais už savo studijas Vardenis Pavardenis susimokėjo pats, o patirtas 5000 Lt išlaidas vienetas jam kompensavo;– 2008 metais už darbuotojo Vardenio Pavardenio studijas įmonė ,,A“ tiesiogiai Vilniaus universitetui sumokėjo 5 000 Lt; – 2009 metais už darbuotojo Vardenio Pavardenio studijas įmonė ,,A“ tiesiogiai Vilniaus universitetui sumokėjo 5000 Lt.2010 m. sausio mėnesį Vardenis Pavardenis nutraukia su įmone ,,A“ darbo sutartį. Vardenis Pavardenis įmonėje „A“ vadybininku dirbti nepradėjo.Įmonė ,,A“:- 2006 metais už darbuotojo mokymą sumokėti 2500 Lt turėjo būti kaupiami ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami tik tada, kai darbuotojas įgis išsilavinimą. Pasikeitus PMĮ nuostatoms, sukauptos išlaidos (2500 Lt) iš pajamų gali būti atskaitomos 2008 metais prasidedantį mokestinį laikotarpį; - kadangi 2007 metais vienetas sumokėjo mokymo įstaigai netiesiogiai, todėl darbuotojui kompensuota 5000 Lt suma turi būti priskirta neleidžiamiems atskaitymams;- 2008 metais sumokėta 5000 Lt suma atskaitoma iš pajamų tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu; - 2009 metais sumokėta 5000 Lt suma atskaitoma iš pajamų tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu. Vieneto už darbuotojo mokymąsi mokymo įstaigai 2006 – 2009 m. sumokėtos sumos tais mokestiniais laikotarpiais atitiko PMĮ nustatytus reikalavimus, todėl buvo pagrįstai priskirtos vieneto ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad darbuotojas įmonėje vadybininku dirbti nepradėjo, mokymo įstaigai sumokėtų įmokų sumomis, kurios ankstesniais laikotarpiais PMĮ nustatyta tvarka buvo priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (12500 Lt), turi būti sumažinti 2010 metų ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: EDS paskelbti 2012 metų žemės mokesčio deklaracijų duomenys

VMI informuoja, kad Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) yra paskelbti žemės mokesčio deklaracijų duomenys, kuriuos galima peržiūrėti prisijungus prie EDS skiltyje „EDS funkcijos“ → „Deklaravimas“ → „Žemės mokesčio deklaracijų duomenys“ arba „Paslaugos“ → „Turintiems žemės, nekilnojamojo turto“ → „Žemės mokesčio deklaracijų duomenys“.Atkreipiame dėmesį, kad žemės mokesčio mokėtojams, su Valstybine mokesčių inspekcija sudariusiems Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis, žemės mokesčio deklaracijų duomenys pateikiami EDS ir deklaracijos paštu nesiunčiamos.


VMI informuoja: dėl naujos fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto deklaracijos KIT715 formos pildymo ir teikimo

VMI informuoja, kad pagal VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. VA-47 sukurtas Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos šablonas, skirtas 2012-ųjų ir vėlesnių metų turtui deklaruoti ir duomenims tikslinti elektroniniu būdu. Primename, kad mokesčiui deklaruoti KIT715 formą turi pildyti ir iki 2012 m. gruodžio 17 d. pateikti gyventojai, kurių asmens (šeimos) nuosavybės teise turim17fdo ar jų įsigyjamo nekilnojamojo turto bendra vertė viršija 1 mln. litų. KIT715 forma gali būti pildoma, naudojant ABBYY eFormFiller 2.5 priemonę, ir teikiama per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Iki 2012 m. gruodžio mėnesio vyks VMI informacinės sistemos pritaikymo KIT715 formos duomenims apdoroti darbai. Kol vyks VMI informacinės sistemos pritaikymo KIT715 formos duomenims apdoroti darbai, EDS jai laikinai suteikiamas statusas „Pateikta“, o vėliau pagal tai, ar KIT715 forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai suteikiamas statusas „Priimta“, „Priimta su klaidomis“ arba „Nepriimta“. Apie suteiktą KIT715 formai statusą mokesčių mokėtojui bus pranešama elektroniniu paštu pagal jo informavimo nustatymus EDS.


Teisingumo ministerija praneša: juridiniai asmenys visą elektroninę korespondenciją nuo šiol gauti ir ją siųsti naudodamiesi virtualiu adresu

Teisingumo ministerija praneša, kad juridiniai asmenys visą elektroninę korespondenciją nuo šiol galės patogiai gauti ir ją siųsti naudodamiesi virtualiu adresu. Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus siūlymui įtvirtinti tokią galimybę šiandien pritarė Vyriausybė.
Šis virtualus adresas - tai oficiali pašto dėžutė, kurią juridinis asmuo Juridinių asmenų registre galės savanoriškai nurodyti šalia fizinio įmonės adreso ir į kurią galės būti siunčiami visi elektroninės formos dokumentai. Toks dokumentų apyvartos būdas užtikrina korespondencijos siuntimo ir gavimo fakto fiksavimą bei saugumą, o kartu leidžia juridiniams asmenims sutaupyti ir lėšų, ir laiko. Virtualųjį adresą asmeniui suteiks arba pats Registrų centras, arba kiti elektroninių siuntų pristatymo paslaugų teikėjai.

Iki šiol oficialiai korespondencijai gauti juridiniai asmenys privalėjo nurodyti fizinį įmonės buveinės adresą ir tik juo gauti dokumentai buvo laikomi oficialiai įteiktais.


Finansų ministerija praneša: siekiama, kad valstybės finansai nepriklausytų nuo politinio ciklo

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pateiktam Lietuvos Respublikos stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektui ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų paketui.

Šiuo įstatymo paketu siekiama sukurti ilgalaikį pagrindą išlaikyti tvarius valstybės finansus, nepriklausančius nuo politinio ciklo, ir sudaryti visas prielaidas, kad apdairus valstybės finansų tvarkymas ir skolos mažinimas būtų ne pasirinkimas, o pareiga.

Stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad būtų kaupiamos valstybės iždo atsargos, kurias, prasidėjus sunkmečiui, būtų galima naudoti valstybės funkcijoms finansuoti. Tokios atsargos galėtų būti ir svarbus veikinys, jeigu esant poreikiui vyktų derybos su tarptautinėmis finansų institucijomis dėl skolinimosi už mažesnes nei rinkos palūkanas.

Poreikis reglamentuoti valstybės iždo atsargų sunkmečiui kaupimo tvarką ypatingai išryškėjo po 2008 metais prasidėjusios krizės. Garantuoti veiksmingą ir stabilų valstybės funkcijų finansavimą bandyta dar 2002 metais po Rusijos krizės sukūrus Rezervinį (stabilizavimo) fondą. Tačiau neišsamus teisinis fondo veiklos reglamentavimas neužtikrino, kad jame sukauptos lėšos būtų adekvačios valstybės rezervo lėšoms, kurių reikėjo ūkio gyvybingumui palaikyti 2008 metų rudenį kilus finansų krizei.


FNTT praneša: labdaros ir paramos fondas uostamiestyje globojo ne nuskriaustuosius, o mokesčius nusukinėjančias įmones

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame tiriama uostamiestyje veikusio labdaros ir paramos fondo, tariamai globojusio vaikus, turinčius negalią ir sergančius onkologinėmis ligomis, bei rėmusio sunkiai besiverčiančias šeimas, ir jo direktoriaus 33-ejų metų R. A. nusikalstama veikla.

Į FNTT tyrėjų akiratį pateko labdaros ir paramos fondo vadovas, skelbimų portaluose publikavęs skelbimus, kad padeda pelningai dirbančioms įmonėms susimažinti pelną, išsigryninti pinigus už tam tikrą atlygį. Informacija pasitvirtino, kai FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atliktos operacijos metu su įkalčiais – fiktyvia paramos sutartimi ir kasos pajamų orderiais dėl tariamos finansinės paramos skyrimo – sulaikė fondo direktorių R. A., kuris fiktyvius dokumentus perdavė vienos neva suteikusios paramą įmonės direktoriui ir iš jo gavo neteisėtą atlygį už minėtus fiktyvius dokumentus. Labdaros ir paramos fondo direktorius R. A. buvo sulaikytas, jam pareikšti įtarimai sukčiavimu, svetimo turto pasisavinimu stambiu mastu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Be to, toliau analizuojant labdaros ir paramos fondo veiklą nustatyta, kad Lietuvoje dirbančioms įmonėms įtariamasis R. A. išsiuntinėjo laiškus, prašydamas paremti jo vadovaujamą labdaros ir paramos fondą ir skirti finansinę paramą neįgaliems ir sunkiai onkologinėmis bei kitomis ligomis sergantiems asmenims. Buvo sukurta ir atskira internetinė fondo svetainė, kurioje buvo prašoma skirti paramą sunkiai sergantiems vaikams.

Tiriant labdaros ir paramos fondo veiklą nustatyta, kad paramos teikėjų buvo atsiradę nemažai – tai Vilniaus, Kauno miestų įmonės, fiziniai asmenys, atsirado paramos teikėjų ir iš užsienio šalių – tačiau labdaros ir paramos fondo vadovas negalėjo įrodyti dokumentais, kaip panaudoti juridinių ar fizinių asmenų fondui pervesti pinigai. Nustatyta, kad didžiąją dalį pinigų pasiimdavo pats fondo direktorius R. A., o asmenims, kuriems reikalinga parama, pinigai nebuvo skiriami.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1098670 2012-10-15 20:08 artas71
Savaitės 2012.10.08 - 2012.10.14 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SKAIČIUS

Norvegijos biudžete kitąmet bus 250 mlrd. kronų (daugiau kaip 116 mlrd. litų) perviršis, rodo pirmadienį paskelbtas biudžeto projektas.


SAVAITĖS CITATA

„Vėl grįžtame atgal ir tik tiek, kad ateičiai užkertamas kelias bet kam. Jau ten nuo 2016-ųjų jau kas naujas ateis į rinką ir norės pradėti dirbti vyr. buhalteriu nebaigęs jokių mokslų aukštojoje mokykloje, tai jis jau turės laikyti egzaminus, o šitie, kurie dirba dabar, jų visos kvalifikacijos pripažįstamos, bet ateičiai pagrindai padedami geresni, nei turime“.

LBAA prezidentė atestuotoji auditorė Danguolė Pranckėnienė.


SAVAITĖS CITATA - 2

Nuėjau po pietų, gal ir gerai, kad neskubėjau, nes pas mus tik viena «persirengimo kabina» iš dviejų vietų tebuvo. Nemačiau už ką žmonės balsuoja, bet girdėjau, kad myli suvirinimą ir juodą buhalteriją, manau, kad daugelis akis elektrodais krapštys ne vienerius metus.

tax.lt narys apie rinkimus


SAVAITĖS NAUJIENA

VMI informuoja, kad jų teikiamos paslaugos jau įsibrovė ir į namus. VMI, siekdama gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, plėsti elektroninių paslaugų naudojimą, VMI įgyvendina projektą e. VMI, kurio metu bus skurtos 46 naujos elektroninės paslaugos bei pristato pirmąsias keturias: naują, ergonomišką VMI interneto svetainę, elektroninę mokesčių mokėtojo kortelę, e. forumą bei nuotolinius mokymus.

„Jau šiandien gyventojus ir verslo atstovus kviečiame aktyviai naudotis pirmosiomis e. VMI paslaugomis, kurių bandomosios „beta“ versijos pristatomos gyventojų vertinimui“ – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė ir ragina visus mokesčių mokėtojus prisidėti prie tolimesnės projekto e. VMI plėtros ir pateikti pastabas / pasiūlymus, į kuriuos bus atsižvelgiama kuriant naujas bei tobulinant jau sukurtas elektronines paslaugas.


SAVAITĖS NAUJIENA - 2

Šį mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įregistruota pirmoji Lietuvoje teritoriniu lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis tarp Vakarų Lietuvos statybininkų ir projektuotojų profesinių sąjungų susivienijimo ir Asociacijos Vakarų Lietuvos statybos ir projektavimo įmonių grupės.

Sutartyje aptarti darbo apmokėjimo, socialinės partnerystės rėmimo, papildomo užimtumo rėmimo bei darbo saugos ir sveikatos klausimai.

„Ši sutartis – tai pirmas žingsnis, skatinant socialinį dialogą teritoriniu lygiu. Tikimės, jog tai bus teigiamas postūmis ir kitiems socialiniams partneriams pasekti šiuo pavyzdžiu“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pareikštine tvarka registruoja valstybės (nacionaliniu), šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu) ar teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu sudarytas kolektyvines sutartis, kurių šalys yra profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos.

Šiuo metu Lietuvoje taip pat galioja 2007 metais užregistruota šakos kolektyvinė sutartis, pasirašyta Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos.


SAVAITĖS NUORODA

Teisingumo ministerijos darbų ataskaita.


SAVAITĖS KONKURSAS

VMI informuoja, kad spalio 15 d. startuoja moksleivių fotografijų konkursas „Blykstę šešėliui“. Visi 5-8 ir 9-12 klasių (gimnazijų I–IV klasių) moksleiviai kviečiami pro fotoobjektyvą išreikšti savo požiūrį į tai, kokią žalą nesumokėti mokesčiai — „šešėlis“ — daro žmonėms bei mūsų valstybei.

„Fotografija – tai kaip pats gyvenimas, kuriame yra ne tik šviesių, skaidrių spalvų, bet ir šešėlių žaismo. Organizuodami konkursą, skatiname moksleivius domėtis šešėlinės ekonomikos problema šalyje, įvertinti jos žalą kiekvienam žmogui ir, pasitelkiant meninės raiškos priemones, išreikšti savo pilietinę poziciją bei netoleruoti mokesčių nemokėjimo atvejų ateityje“, — sako VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

Konkursas vyks dviem etapais. Pirmajame konkurso etape darbai laukiami nuo spalio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 5 d. el. paštu l.rimkus@vmi.lt. Moksleivis konkursui pateikia 1 savo autorystės nuotrauką, kuri turi būti siunčiama .jpg arba .jpeg formatu, ilgoji kraštinė 800-1000 px, dydis – ne daugiau kaip 1 MB. Kompetentinga komisija kiekvienoje apskrityje atrinks 2 geriausius darbus: atitinkamai po 1 nuotrauką 5-8 kl. bei 9-12 kl. kategorijose, atsižvelgiant į nuotraukos atitikimą temai, kūrybišką temos interpretavimą, originalumą, techninę nuotraukų kokybę.


SAVAITĖS GAUDYNĖS

Šiaulių AVMI pagal Pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją atliko patikrinimą Šiaulių apskrities bendrovėje, užsiimančioje medžio ir metalo gaminių gamyba. Įmonė tikrinta dėl galimai mokamų atlyginimų „vokeliuose“. Tos dienos darbuotojams skirtas „vokelis“ buvo 5 tūkst. litų, o pagal rastus užrašus su neapskaitytų pajamų sumomis vien per šių metų šešis mėnesius buvo išmokėta daugiau kaip 84 tūkst. litų. Maža to, įmonės vadovas stvėrė nuo stalo „juodąją“ buhalteriją liudijančių užrašų pundą, iššoko pro langą ir pasileido stogais.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės

LR vyriausybės nutarimu Nr.1240 pakeistas 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“. keli svarbesni pakeitimai

Pakeistas 2.2 punktas:
2.2. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1 000 litų. Finansų ministras turi teisę nustatyti papildomus išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus apribojimus. Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas
Nutarimas papildytas nauju 20(1) punktas
20(1). Prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnio 2 dalyje nurodytą laisvos formos apskaitos dokumentą, kuriuo įformina skolos pripažinimą beviltiška ir pardavimo PVM sumos jai priskyrimą, turi išrašyti ne mažiau kaip 2 egzemplioriais, kurių pirmasis skirtas prekių (paslaugų) pirkėjui, antrasis – prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), tai yra pardavėjui. Jeigu pirkėjas miręs, paskelbtas mirusiu, likviduotas, išskyrus tuos atvejus, kai apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo ekonominė veikla (ar jos dalis) kaip kompleksas perduota apmokestinamajam asmeniui, kuriam pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 68 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka prievolė tikslinti PVM atskaitą, prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnio 2 dalyje nurodytą laisvos formos apskaitos dokumentą turi išrašyti ne mažiau kaip vienu egzemplioriumi, kuris skirtas prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui). Šiame dokumente nurodoma:
20(1).1. dokumento išrašymo data;
20(1).2. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu jis fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, o jeigu jo neturi, – kodas ar asmens pasirinkimu asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jeigu jis fizinis asmuo);
20(1).3. prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu jis fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, o jeigu jo neturi, – kodas ar asmens pasirinkimu asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jeigu jis fizinis asmuo);
20(1).4. įrašas, kad dėl skolų pripažinimo beviltiškomis tikslinamas pardavimo PVM;
20(1).5. beviltiška skola laikomo atlygio (jo dalies) suma (be PVM) ir jai priskiriama PVM suma;
20(1).6. apskaitos dokumento (dokumentų), pagal kurį (kuriuos) prekės (paslaugos) buvo patiektos (pateiktos), išrašymo data (datos), serija (serijos) ir numeris (numeriai), jeigu tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis, arba kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, pagal kurį (kuriuos) apskaitos dokumentą (dokumentus) prekės (paslaugos) buvo įsigytos) apie išrašytus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kita).“


VMI komentuoja: dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo PVM tikslais

VMI prie FM informuoja apie Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, kurios reglamentuoja, kokiu būdu apmokestinamasis asmuo PVM tikslais įrodo skolų arba jų dalies įskaitant pardavimo PVM, beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tas skolas.
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89-1 straipsnio nuostatas, PVM įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti mažinama šio straipsnio nustatyta tvarka pripažintoms beviltiškoms skoloms (įskaitant pardavimo PVM) (toliau – skolos) priskiriama pardavimo PVM suma. Šios nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVM įstatymo nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama beviltiškos skolos suma be PVM sumos, kuria buvo sumažinta mokėtina į biudžetą PVM suma.

Beviltiška skola yra laikomas gautinas atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, jeigu tokio atlygio PVM mokėtojas negali susigrąžinti:
praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo
PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas buvo apskaičiuota ir deklaruota arba
skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, arba
skolininkas yra likviduotas, arba
kai skolininkas yra bankrutavęs.

Skolų beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti PVM mokėtojas turi įrodyti vadovaudamasis Taisyklių nuostatomis.


VMI pateikia seminaro "Prekių (paslaugų), sunaudotų reklamai, reprezentacijai, paramai, privatiems poreikiams tenkinti apmokestinimas PVM" medžiagą

VMI pateikia seminaro „Prekių (paslaugų), sunaudotų reklamai, reprezentacijai, paramai, privatiems poreikiams tenkinti apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą.


VMI komentuoja: pelno mokesčių lengvatų taikymas mažosiose bendrijose (MB) ir kituose vienetuose, kurių dalyviai yra MB nariai

VMI pateikia PMĮ 5 straipsnio 2 ir 3 dalies komentaro pakeitimas. Priminsime, kad PMĮ 5 str. 2 dalis mini pelno mokesčių lengvatų taikymą vienetams (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje;Komentaras papildytas.

Komentaras papildytas pavyzdžiais - kada ir kaip gali ar negali taikyti PMĮ 5 str. numatytas lengvatas Mažosios bendrijos ir kiti vienetai, kurių dalyviai yra MB nariai.


KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: Įmonių darbuotojai didins konkurencingumą naudodamiesi ES parama

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko pasirašytu įsakymu duotas startas teikti paraiškas įmonių darbuotojų mokymų finansavimui iš Europos Sąjungos lėšų gauti.

Paraiškas pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ galima teikti iki 2012 m. gruodžio 10 dienos. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas projektams planuojama paskirstyti iki 33 mln. Lt Europos socialinio fondo lėšų. Šios priemonės tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Plačiau apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas rasite ES paramai skirtoje svetainėje http://www.esparama.lt/kvietimas?id=090bdd538015b6ff

Įmonės finansavimui gauti bus atrenkamos konkurso būdu. Paraiškas teikti ir projektus pagal šią priemonę įgyvendinti galės valstybės ir savivaldybių įmonės ir privatieji juridiniai asmenys; asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus; pramonės, prekybos ir amatų rūmai.


VMI informuoja: VMI biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita – ir „Danske“ banke

VMI prie FM informuoja, kad nuo šiol visas Valstybinei mokesčių inspekcijai mokamas įmokas, mokesčius ir rinkliavas mokesčių mokėtojai gali mokėti ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą „Danske“ banke. Kaip ir iki šiol mokėtojai gali naudotis biudžeto surenkamosiomis sąskaitomis bankuose „Swedbank“ ir „Nordea“.

„Valstybinė mokesčių inspekcija siekia, kad mokesčių mokėtojai savo prievoles galėtų įvykdyti mažiausiomis sąnaudomis. Bendradarbiavimas su „Danske“ banku ir VMI biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos atidarymas užtikrins mokesčių mokėtojams – „Danske“ banko klientams mažesnius atsiskaitymo tarifus“, – pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.


Teisingumo ministerija praneša: bus keičiama sankcijų verslui taikymo tvarka

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius pateikė Vyriausybei siūlymus, kuriems pritarus bus nustatyta tvarka, leisianti užtikrinti objektyvų, išsamų bei sąžiningą juridinių asmenų padarytų pažeidimų tyrimą bei sankcijų už juos skyrimą. Šiuo metu poveikio priemonių skyrimo tvarką reguliuoja per 30 skirtingų įstatymų. Pagal vienus jų verslo kontrolieriai privalo verslininkus informuoti apie tai, kad dėl jų veikloje nustatytų pažeidimų yra pradėtas tyrimas, kitais atvejais apie tai net nepranešama ir verslininkai supažindinami tik su jau priimtais sprendimais. Ne visuomet verslas gali gauti ir išsamią informaciją apie tai, kuo yra kaltinami bei tinkamai apsiginti, mat paaiškinimui skirtas terminas yra neadekvačiai trumpas ir pan.

„Esamą reguliavimą būtina keisti ir nustatyti labai aiškius sankcijų skyrimo principus, kurie padėtų užtikrinti teisingą ir proporcingą ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus. Poveikio priemonių skyrimo procesas turi būti aiškus ir pagarbus, nepažeisti verslininkų teisių“, - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Pasiūlymuose vadovaujamasi esminiu principu, jog nubaudimas nėra savitikslis, juo siekiama užkardyti tod9climesnius pažeidimus, o sankcijos ūkio subjektams taikomos tik tada kai teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais

Įgyvendinant šį principą siūloma įtvirtinti, kad nustačius, jog padarytas pažeidimas yra mažareikšmis (nepadaręs žalos viešajam interesui ar žmonėms arba tokia žala labai nežymi), juridiniam asmeniui būtų skiriama žodinė pastaba arba nustatomas pažeidimams ištaisyti skirtas protingas terminas, per kurį nepašalinus pažeidimo būtų skiriama nuobauda.

Taip pat įtvirtinamos procesinės garantijos, kuriomis galėtų pasinaudoti juridiniai asmenys, įtariami pažeidimo padarymu. Pavyzdžiui, pradėjus tyrimą dėl verslininko veikloje aptikto pažeidimo, apie tai jam bus privaloma pranešti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, aiškiai informuojant, dėl ko tyrimas pradėtas ir kokiais įrodymais remiamasi. Verslininkui suteikiama teisė pateikti paaiškinimus bei įrodymus; informacija apie posėdžius išsiunčiama ne mažiau kaip prieš 10 dienų, kartu uždraudžiama nagrinėti pažeidimą nepranešus apie nagrinėjimo laiką; sprendimas skirti sankciją turės būti motyvuotas.


FNTT praneša: išaiškino mokesčių nemokantį milijonierių, kuris neatsisakė ir socialinės pašalpos

FNTT Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai baigė ikiteisminį tyrimą ir išaiškino, kad anksčiau 4 kartus teistas Pasvalio rajono gyventojas R. M. iš šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra per kelerius metus gavo daugiau nei 1 milijoną litų pajamų. Paskaičiuota, kad nelegaliai prekiaudamas technika 40-metis įtariamasis ne tik nesumokėjo daugiau nei 130 tūkstančių litų pajamų mokesčio, bet ir apgaule gavo daugiau nei 4 tūkstančių litų socialinę pašalpą.
Kelis kartus teistas R. M. įsigydavo, kaip įtariama, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse vogtą prabangiuose automobiliuose naudojamą vaizdo, garso ir navigacinę techniką bei automobilių detales, skelbdavo duomenis apie jų pardavimą internetinės prekybos sistema Ebay, parduodavo Kinijos, Taivano, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos įmonėms ir fiziniams asmenims. Dalis technikos buvo parduodama ir Lietuvoje. Nustatyta, kad pirkėjai už įsigytą techniką pinigus pervesdavo į įtariamojo ir jo sutuoktinės banko sąskaitas, o pardavėjas automobilių detales ir techniką persiųsdavo naudodamasis pašto paslaugas teikiančia bendrove ar siuntų tarnybomis. Paskaičiuota, kad neįregistravęs įmonės ir netvarkydamas buhalterinės apskaitos Pasvalio rajono gyventojas per kelerius metus iš šešėlinės prekybos automobilių technika ir detalėmis gavo daugiau nei 1 milijoną litų pajamų ir nesumokėjo 131 207 litų pajamų mokesčio. Atliekant ikiteisminį tyrimą, FNTT Panevėžio valdybos tyrėjai atskleidė, kad 40-mečiui R. M., gaudavusiam solidžias neoficialias pajamas, tuo pačiu metu buvo mokama socialinė pašalpa. Iš viso Pasvalio rajono gyventojui apgaule buvo sumokėta daugiau nei 4,3 tūkstančio litų pašalpos. Šiam faktui išaiškėjus, įtariamojo šeimai socialinės pašalpos mokėjimas buvo nutrauktas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1100597 2012-10-22 20:03 artas71
Savaitės 2012.10.15 - 2012.10.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PRISIMINIMAS

2007 m. rugsėjo 21 d. Viktoras Uspaskich Maskvoje organizavo spaudos konferenciją „Žmogaus ir piliečių teisių pažeidimai Europoje – pasikėsinimas pagrobti ir nužudyti kandidatą į LR Seimo narius Viktorą Uspaskich“, kurioje specialiai sukviestiems Kremliui palankios žiniasklaidos atstovams viešai kaltino Lietuvos teisėsaugą neva pažeidinėjant žmogaus teises, nepagrįstai jį persekiojant.

SAVAITĖS ATSAKYMAS

2. Ar MB vadovo pagal sudarytą civilinę paslaugų sutartį teikiamos MB paslaugos yraPVM objektas?Atsakymas.MB vadovo pagal sudarytą civilinę paslaugų sutartį šalies teritorijoje už atlygį MBteikiamos paslaugos (kurios PVM tikslais nelaikomos darbo veikla) pagal Pridėtinės vertėsmokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 3 straipsnionuostatas yra PVM objektas. Todėl gautam (gautinam) atlygiui už šias paslaugas viršijus PVMįstatymo 71 straipsnyje nustatytą ribą (155 000 Lt), MB vadovas turi registruotis PVM mokėtoju irPVM įstatymo nustatyta tvarka mokėti PVM į biudžetą.


SAVAITĖS NUORODA

Finansų ministerija informuoja apie 2013 metų biudžetą.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Ūkio ministras Žylius apie «būsimo premjero», suvirintojo su nupirktu aukštuoju, Viktoro Uspaskich svajones apie skirtingus mokesčius skirtingų šakų įmonėms.

SAVAITĖS NURAMINIMAS

Finansų ministrė I. Šimonytė ramina: ateities Vyriausybių darbas bus mažiau sudėtingas. Finansų ministrė prognozuoja, kad 2013 m. valstybės biudžeto ir nacionalinio biudžeto pajamos augs labai nuosaikiai, todėl ir išlaidos, remiantis Fiskalinės drausmės įstatymo nuostatomis gali augti gana nežymiai-kiek daugiau nei 1 proc. Tuo tarpu 2014-2015 m. pajamų augimas, jeigu pavyks išvengti neigiamų rizikų ūkio raidai išsipildymo, bus gerokai spartesnis – prognozuojama apie 8 proc. kasmet. Atitinkamai vienu metu bus įmanoma ir pakankamai sparčiai (apie 1 procentinį punktą BVP) mažinti viešųjų finansų deficitą ir spręsti tam tikras finansines problemas. Laikantis Fiskalinės drausmės įstatymo 2014-2015 m. valstybės biudžeto išlaidų augimas gali siekti ir vidutiniškai 6 proc. kasmet.

„Labai džiaugiuosi, kad kai kurie dabartinės opozicijos politikai pabrėžia deficito mažinimo svarbą, ir jeigu formuos naują valdančiąją daugumą, subalansuotus finansus žada naujo Seimo kadencijos pabaigoje. Visgi, kaip matyti iš Vyriausybės patvirtintų trimečių rodiklių projekto, tuo atveju, jei nebus netikėtumų dėl ūkio plėtros, t.y. ūkio raida atitiks dabartines projekcijas ir bus laikomasi Fiskalinės drausmės įstatymo, viešieji finansai 2016 m. taps subalansuoti ne „dėl“, o „nepaisant“ tuometinės valdžios“, - sakė finansų ministrė Ingrida Šimonytė.


SAVAITĖS SUKLAIDINIMAS

Savaitraštyje „Savaitė“ (2012 m. spalio 3 d., Nr. 40, p. 3) ir naujienų portale „Delfi.lt“ (2012 m. spalio 6 d., 20:38 val.) publikuojamas žurnalisto Arūno Marcinkevičiaus straipsnis „Senatvė su „Sodra“ ar be jos?“. Jame kalbinama Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė Kaetana Leontjeva teigia: „Be to, minimalią algą uždirbančio gyventojo įmokos „Sodrai“ sudaro net 290 litų per mėnesį“. Toks teiginys yra klaidingas ir neatitinka tikrovės. Minimalioji mėnesinė alga šiuo metu sudaro 850 litų. Ją gaunančiam ir pagal darbo sutartį dirbančiam gyventojui įstatymas nustato 3 procentų dydžio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifą ir 6 procentų dydžio sveikatos draudimo įmokos tarifą. Taigi, minimaliąją algą gaunančio gyventojo įmokos „Sodrai“ sudaro 76,5 lito (850 Lt x 9 proc.) per mėnesį. Su visais socialinio draudimo įmokų tarifais, kurie nustatyti draudėjams ir apdraustiesiems, galima susipažinti perskaičius Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2012 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430856.

Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus informacija


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintas 39 -asis Verslo apskaitos standartas "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VAS-18 patvirtintas 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos«.Šis standartas nustato:

1. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, t. y. tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų ir individualių įmonių, buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų turinio ir sudarymo reikalavimus. 2. Mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus. Mažosios bendrijos 38-ąjį verslo apskaitos standartą taiko nuo standarto paskelbimo „Valstybės žiniose" dienos. Nuo 2013 m. sausio 1 d. 38-asis verslo apskaitos standartas pakeis 36-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė", nes nuo 2013 m. sausio 1 d. 36-asis verslo apskaitos standartas neteks galios. Kad nereikėtų vidury metų keisti apskaitos politikos ir perskaičiuoti duomenų, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys iki 2013 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko pagal 36-ąjį verslo apskaitos standartą, o nuo 2013 m. sausio 1 d. ją tvarkys ir finansines ataskaitas sudarys pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad sudarydami 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas naudosis pakeistomis pavyzdinėmis finansinių ataskaitų formomis. Palyginti su 36-uoju verslo apskaitos standartu, 38-ojo verslo apskaitos standarte nustatytoje balanso formoje daugelis straipsnių nedetalizuojama, o pelno (nuostolių) ataskaitoje išskirta nauja eilutė „finansinė ir investicinė veikla", išbraukta eilutė „Valstybinio socialinio draudimo įmokos papildomai pensijos daliai". Pagal 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatas mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys naudoja vienodas pavyzdines balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formas. Kadangi neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, skirtingai nuo mažųjų bendrijų, rengia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir skiriasi neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų nuosavo kapitalo sudėtis, atitinkami apskaitos reikalavimai yra pateikti atskiruose skyriuose: V skyriuje Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų nuosavas kapitalas ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir VI skyriuje Mažosios bendrijos nuosavas kapitalas. Standarte taip pat atskirai išskirti neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų aiškinamajame rašte atskleidžiamos informacijos reikalavimai. Skirtingai nuo neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, mažosios bendrijos darbuotojų skaičių atskleidžia tik tuo atveju, jei jų turi. Taip pat mažosios bendrijos pateikia informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį savo nariams avansu išmokėtą pelno dalį. Tiek mažosios bendrijos, tiek neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys aiškinamajame rašte be reikalaujamos atskleisti informacijos gali pateikti ir kitą reikšmingą informaciją.

Palyginti su akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių apskaitos tvarkymo ir finansinių atskaitų sudarymo reikalavimais, 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" nustato daug paprastesnius, nes nereikalaujama rengti pinigų srautų ataskaitos, vertinti turto ir įsipareigojimų tikrąja verte, atsargų - grynąja galimo realizavimo verte, perkainoti ilgalaikio materialiojo turto, nuvertinti turtą, sudaryti atidėjinių, skaičiuoti atidėtąjį pelno mokestį, retrospektyviniu būdu taisyti apskaitos klaidų ir keisti apskaitos politikos.

Pakeistas 24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VAS-17 pakeistas 24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis“. Standartas pakeistas dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir kitų verslo apskaitos standartų nuostatų . Pakeisti 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis» 3, 14.4, 16, 17.4, 18, 23, 30, 42, 43, 43.5 punktai, išbrauktas standarto 43.5 punktas, pakeista 43.3, 43.4 ir 43.5 punktų numeracija.Keli svarbesni pakeitimai. 3 punktas:
3. Šio standarto gali netaikyti įmonės, kurios įstatymų nustatyta tvarka:
3.1. gali sudaryti sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą ir sutrumpintą aiškinamąjį raštą;
3.2. privalo sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą, jeigu jų atidėtojo pelno mokesčio sumos nereikšmingos.“
30 punktas.
30. Kiekvieną kartą sudarydama finansines ataskaitas įmonė peržiūri ir iš naujo įvertina atidėtojo mokesčio turtą. Jei būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais nesitikima gauti tiek apmokestinamojo pelno, kad būtų galima panaudoti visus nepanaudotus mokestinius nuostolius, atidėtojo mokesčio turtas sumažinamas arba iš viso nepripažįstamas.“

VMI komentuoja: dėl individualia veikla besiverčiančių gyventojų buhalterinės apskaitos

VMI prie FM primena, kad 2012 m. rugsėjo 19 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-313 ,,Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (, kuris įsigaliojo nuo 2012 m. rugsėjo 23 dienos.

Keičiamas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių 4.1 punktas, kuriame nustatoma, kad Prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitą privaloma išrašyti, kai ,,tai numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 “. Iki pakeitimo buvo nustatyta, kad Kvitą privaloma išrašyti, kai prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato vadovaudamasis Aprašo 11 punktu, parduoda prekes.

Aprašo 10, 11, ir 12 punktuose yra nustatyti atvejai, kada neprivaloma naudoti kasos aparato, tačiau turi būti išrašomi Kvitai:

1.1. Aprašo 10 punkte išdėstyti atvejai, kuriais nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų (veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą tokiu dokumentu laikomas Kvitas). Tačiau, jei šiame punkte nustatytais atvejais, pirkėjas iš veiklą vykdančio, įsigijus verslo liudijimą, gyventojo pareikalaus Kvito, tai Kvitas privalės būti išduotas.

1.2. Aprašo 11 punkte išdėstyti atvejai, kuriais naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jų naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas (veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą tokiu dokumentu laikomas Kvitas). Atvejai, kuriais naudoti kasos aparatų nereikalaujama prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nurodyti Aprašo 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 bei 11.7 punktuose.

1.3. Aprašo 12 punkte taip pat nustatyti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų. Aprašo 12-2 punkte nustatyta, kad kasos aparatų naudoti nereikalaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Šio punkto taikymas reglamentuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą“ (Žin., 2012, Nr. 41-2003; 2012, Nr. 69-3579; toliau – Įsakymas VA-40). Šiame įsakyme nustatyti atvejai, kuriais nereikalaujama naudoti kasos aparatų, tačiau kiekvienam asmeniui turi būti išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas, išskyrus pirkėjus, perkančius prekių ne daugiau kaip už 10 litų ir nereikalaujančius prekių įsigijimo dokumento (Kvito).

Vadinasi, prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, nenaudojantys kasos aparato privalo išrašyti Kvitus:
1. Aprašo 10 punkte nurodytais atvejais, kai Kvitų pageidauja prekes perkantys gyventojai,
2. Visais Aprašo 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 ir 11.7 punktuose nustatytais atvejais,
3. Visais Įsakymo VA-40 nustatytais atvejais, kai perkamos prekės už daugiau kaip 10 litų arba kai Įsakymo VA-40 nustatytais atvejais Kvito pareikalauja pirkėjas perkantis prekių mažiau kaip už 10 litų.

Atkreipiame dėmesį, kad individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdantis gyventojas, parduodamas savos gamybos maisto produktus pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t.y. ne lauko sąlygomis, savo veikloje privalo naudoti kasos aparatą.

2. 2012 m. rugsėjo 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-312 ,,Dėl Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr.1K-040 ,,Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.110-5616, toliau – Taisyklės), kuris įsigaliojo nuo 2012 m. rugsėjo 23 dienos.

Keičiamas Taisyklių 9 punktas, kuriame nustatoma, kad gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš šių taisyklių 8.1–8.4 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nenustatyta kitaip.


VMI pateikia seminaro "Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas“ medžiagą

VMI pateikia seminaro „Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas“ medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: per dvi dienas - trys nelegalios degalinės

Vilniaus AVMI informuoja, kad per dvi dienas Vilniuje ir rajone buvo aptiktos try1bd3s nelegalios degalinės su daugiau nei 6 tonomis degalų.

Vilniaus AVMI specialistai Valčiūnų kaimo Draugystės gatvėje pastebėjo vilkiką, į kurio baką buvo pilamas kuras. Pradėjus operatyvų patikrinimą, šalia vilkiko stovinčiame jūriniame konteineryje rastos keturios tūkstančio litrų talpos talpyklos, 4 trisdešimties litrų talpos kanistrai ir 200 litrų talpos statinė su dyzeliniu kuru. Talpyklose rasta 3120 litrų dyzelinio kuro, jos nebuvo registruotos Vilniaus AVMI. Nustatyta, kad dyzelinis kuras priklauso individualiai įmonei, kurios veikla — tarptautinis krovinių gabenimas keliais.
Vilniaus AVMI, bendradarbiaudama su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnais, operatyvaus patikrinimo metu panašų atvejį nustatė ir sostinėje: Svirno g. pastate rado penkias tūkstančio litrų talpos talpyklas ir kuro pilstymo įrangą. Nustatyta, kad talpyklose buvo laikomas dyzelinis kuras, iš viso 1500 litrų. Talpyklos ir kuro skaitiklis nebuvo registruoti Vilniaus AVMI. Patalpose buvęs asmuo negalėjo pateikti kuro įsigijimo dokumentų, tačiau paaiškino, kad kuras priklauso jam ir yra įsigytas iš vilkikų vairuotojų.


Sodra praneša: deficitas buvo mažesnis negu prognozuota

Sodra informuoja šiemet per devynis mėnesius „Sodros“ biudžeto deficitas buvo 343,1 mln. Lt. mažesnis negu prognozuota.

Išankstiniais duomenimis, rugsėjį „Sodros“ įplaukos buvo 932,6 mln. Lt, o priskaičiuotos išlaidos – 1 mlrd. 105,9 mln. Lt. Tai yra atitinkamai 4,4 proc. (39,4 mln. Lt) ir 5,7 proc. (60 mln. Lt) daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Rugsėjo mėnesį socialinio draudimo fondo deficitas buvo 173,3 mln. Lt.

Palyginti su planuotomis, „Sodros“ įplaukos rugsėjį mažesnės buvo 0,5 proc. (4,7 mln. Lt), o išlaidos – 2,2 proc. (24,9 mln. Lt).

Per devynis šių metų mėnesius „Sodros“ įplaukos buvo 8 mlrd. 379,4 mln. Lt, o išlaidos – 10 mlrd. 70,1 mln. Lt. Tai yra atitinkamai 435,6 mln. Lt ir 382,6 mln. Lt daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

Sausį – rugsėjį „Sodros“ biudžeto deficitas sudarė 1 mlrd. 690,7 mln. Lt – tai yra 343,1 mln. Lt mažiau nei planuota ir 53,0 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų periodu. Bendra „Sodros“ skola rugsėjį siekė 9 mlrd. 282 mln. Lt ir buvo 1 mlrd. 672 mln. didesnė negu praėjusių metų pabaigoje.

„Sodros“ pajamas šiemet labiausiai augina didėjantis apdraustųjų skaičius – iki rugsėjo pabaigos į darbą priimta 46,6 tūkst. gyventojų daugiau nei atleista. Su tuo susijusi ir draudėjų bei apdraustųjų sumokama valstybinio socialinio draudimo įmokų suma – palyginti su praėjusiais metais ji išaugo 6,1 proc. (454,8 mln. Lt).


VMI praneša: už plagiatu pripažintus kūrinius sveikatingumo centras „Radnyčėlė“ papildomai turės sumokėti beveik 80 tūkst. litų mokesčių

VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino VMI sprendimą, kuriuo UAB Sveikatingumo centrui “Randyčėlė” priskaičiuota sumokėti beveik 80 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio, delspinigių ir baudų. Papildomi mokesčiai priskaičiuoti nustačius, kad sveikatingumo centras išmokėjo autorinius atlyginimus darbuotojams už neva jų sukurtus darbus, kurie pasirodė esantys internete lengvai randamų studentų ir mokslininkų darbų plagiatai. Vietoj 15 proc. tarifo GPM (toks tarifas buvo taikomas autoriniams darbams), bendrovei nurodyta darbuotojų išmokas apmokestinti tuo metu (2007 metais) galiojusiu 27 proc. GPM tarifu.

VMI dar 2009 metais tikrino, ar sveikatingumo centras „Radnyčėlė“ 2007 metais teisingai vykdė savo mokestines prievoles, ar teisingai apskaičiavo ir sumokėjo GPM. Mokesčių specialistams įtarimų sukėlė dvi autorinės sutartys: „dėl sukūrimo ir pateikimo kineziterapijos programų įvairių ligų susirgimui gydyti ir reabilitacijai bei šių programų įgyvendinimo, taip pat sporto inventoriaus parinkimo bei jų išdėstymo rekomendacijas rekonstruojamame Bendrovės vandens procedūrų komplekse“ ir „Ergoterapijos pritaikymas šiuolaikinėje reabilitacijoje UAB SC „Radnyčėlė“ veiklai ir jo bei visų intelektinių nuosavybės (autorių) turtinių teisių į jį perdavimo užsakovui (Bendrovei)“. Pagal šias dvi autorines sutartis keliems gyventojams iš viso buvo sumokėta 375 tūkst. litų, šias išmokas apmokestinant tuo metu galiojusiu tokioms pajamoms taikomu 15 proc. GPM tarifu.


FNTT praneša: po tyrimo prieš teismą stos sumaniai iš bendrovės pinigus nugvelbusi buhalterė

FNTT Kauno apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 58-erių metų draudimo bendrovės buhaltere dirbusi A. D. įtariama sumaniai pasisavinusi daugiau nei 80 tūkstančių litų. Tyrimo metu išaiškinta, kad draudimo bendrovės vadovų pasitikėjimą įgavusi buhalterė ketverius metus keliais būdais savinosi bendrovės pinigus, apgaulingai tvarkė buhalteriją ir klastojo apskaitos dokumentus.

FNTT Kauno apygardos tyrėjai nustatė, kad iš pradžių įtariamoji A. D., naudodamasi jai suteiktomis interneto prieigomis prie bendrovės bankų sąskaitų, pinigus pervesdavo į savo asmeninę sąskaitą. Pavedimuose būdavo nurodoma, kad tai išmokėta premija, komisiniai mokesčiai ar atlyginimas. Beveik kiekvieną mėnesį draudimo bendrovės buhalterė savo neoficialų „atlyginimą“, kuris neretai būdavo didesnis nei realiai gaunamas nuo kelių šimtų iki 1,5 tūkst. Lt, pervesdavo į savo asmeninę sąskaitą. Vėliau, kaip atskleista, buhalteriją tvarkanti moteris iš bendrovės pasisavintus pinigus pervesdavo ne į asmeninę, o į studento sūnėno sąskaitą. Nustatyta, kad dalis lėšų buvo išmoningai pasisavinta, kai draudimo bendrovės buhalterė, tuo pačiu metu dirbusi ir saldumynus kepančioje bendrovėje, pinigus internetu pervesdavo į kitos bendrovės sąskaitą, nurodydama, kad lėšos skirtos už grąžinamas draudimo įmokas, už paslaugas pagal sudarytas sutartis. Vėliau lėšos iš saldumynus kepančios bendrovės sąskaitos buvo pervedamos į A. D. asmeninę sąskaitą.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad slėpdama daugiau nei 80 tūkstančių litų bendrovės pinigų pasisavinimą, buhalterė klastojo mokėjimo pavedimus, mokėjimų nurodymus, bei kitus buhalterinius dokumentus, kuriuos vėliau įtraukdavo į draudimo bendrovės buhalteriją.

Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno apygardos teismui, už inkriminuojamas nusikalstamas veikas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nustato laisvės atėmimo bausmę iki 10 metų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1102204 2012-10-29 17:51 artas71
Savaitės 2012.10.22 - 2012.10.28 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS KOMENTARAS

Atsižvelgdami į viešus pasisakymus, apie tai, kad tam tikros žiniasklaidos priemonės moka atlyginimus „vokeliuose«, pateiktas finansų ministrės Ingridos Šimonytės komentaras šiuo klausimu:

Finansų ministerija konkrečių mokesčių mokėtojų tikrinimų neatlieka, todėl neturi galimybių nei tvirtinti, nei neigti „vokelių“ naudojimo faktus konkrečiose įmonėse. Tačiau, žinoma, Finansų ministerijai jokia paslaptis, kad atskiri darbdaviai, įskaitant ir darbdavius leidyboje, naudojo ir toliau bando naudoti įvairius būdus mokėtiniems mokesčiams minimizuoti. Taip iki 2009 m. buvo itin populiaru įdarbinti už minimalią algą,, likusią dalį uždarbio išmokant „neapsodrintais“ autoriniais atlyginimais. Ši praktika buvo paplitusi ne tik leidyboje, buvo ir „valytojų-autorių“. Kai šis būdas prarado savo patrauklumą, nes mokesčiai buvo suvienodinti, atsirado pastangų bandyti naudoti individualios veiklos institutą, kuris tinkamas vadinamiesiems laisvai samdomiems (free-lancer‘iams), tačiau, žinoma, neskirtas faktiniams darbo santykiams. Buvo ir bandymų naudoti verslo liudijimus „perkant“ įvairias tikras ar tariamas paslaugas. Būtent Finansų ministerijos iniciatyva verslo liudijimų naudojimas santykiuose su juridiniais asmenimis dėl tokių bandymų maskuoti darbo santykius buvo šių metų pavasarį stipriai susiaurintas ir tą priežastį esu minėjusi ne kartą viešai.
….Kadangi viena iš žurnalisčių (leidinys»Valstiečių laikraštis«) prieš kelias dienas viešai teigė, kad Vilniaus apskrities VMI vadovas nereagavo į teikiamą informaciją ir nesiėmė jokių veiksmų galimai slepiamiems mokesčiams nustatyti - o tai rimtas kaltinimas - neabejotinai paprašiau paaiškinimų apie šią situaciją. Preliminariai vertindama man pateiktą informaciją, drįstu spėti, kad galbūt kreipimosi metu buvo tikimasi, jog mokesčių bei darbo inspekcijos yra pajėgios išspręsti situaciją be įmonės darbuotojų dalyvavimo, kuris būtų apėmęs raštiškus šios informacijos patvirtinimus ir galbūt kreipimąsi į teisėsaugos institucijas, kurios turėtų galimybę fiksuoti nusikalstamas veikas specialiomis priemonėmis.

Susipažinusi su visa informacija, galėsiu pateikti tikslesnį vertinimą. Tačiau nuogąstauju, kad žmonės labiau linkę tikėtis, kad anoniminiai ir panašūs liudijimai, pakeis situaciją be jų aktyvaus dalyvavimo, nes, kaip sakoma, „mums dar čia reikės dirbti“ ir „mums su jais reikės gyventi toliau“. Laikantis tokio požiūrio situacija gerės tik labai iš lėto, nes visus sukčiaujančius pagauti netyčia ar operatyvinėmis priemonėmis užtruks daug ilgiau, nei elgiantis pilietiškai ir įsisąmoninus, kad „vokeliai“ apvaginėja visų pirma patį dirbantįjį.

Grįžtant prie temos, kadangi p. M.Širvinskas pateikė informaciją viešai ir, tikiuosi, savo teiginių neatsisakys, yra pradėtas patikrinimas, apie kurio rezultatus bus galima kalbėti jį pabaigus. Finansų ministerija, nesikišdama į patį patikrinimą, nes tam ir neturi įgaliojimų, procesą neabejotinai stebės ir imsis priemonių, jeigu tai atrodys reikalinga.

P.s:„Valstiečių laikraštis“ ir „Ekonomika.lt“ priklauso tai pačiai žiniasklaidos bendrovei „Balsas.lt leidiniai“.


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

»Tikrino mano vieną įmonėlę, mažmeninė parduotuvė, dirbanti tik vasaros sezono metu. Tikrino dėl to, kad pernai skausmingai išsiskyrus su kompanjonu, tas užvertė skundais visas įmanomas instancijas. Įkalė baudą už tai, kad nebuvo alkoholio inventorizacijos akto. Niekaip nesuprantu kaip galima kažką inventorizuoti, jeigu rugsėjo mėn pilnai atsiskaitoma su tiekėjais, o visas neparduotas alkoholis gražinamas. Tame ir visas absurdas, kad jie per patikrinimą pareikalavo alkoholio inventorizacijos akto. Žinau, kad jis privalomas prekybos vietose. Bet ką gali pateikti, jei nėra «objekto» . Įkalė baudą. O man «obidno»

TAX.LT narys


SAVAITĖS CITATA

Būtų nesmagu dirbti finansų ministru Lietuvoje, nes greičiausiai tai daugiausiai pastangų reikalaujantis darbas pasaulyje. Negali daryti jokių veiksmų susijusių su ekonomikos augimu, nes tai nulemia įvykiai Europoje.

Banko „Danske Bank“ vyriausiasis analitikas Larsas Christensenas


SAVAITĖS STATISTIKA

Eurostat informuoja, tarp valstybių, kurių biudžeto deficitas pernai viršijo 3 proc. bendrojo vidaus produkto buvo ir Lietuva, jos deficitas siekė 5,5 proc.

Lietuva patenka tarp valstybių, kurių viešosios skolos pernai buvo mažiausios. Estijos skola siekė 6,1 proc. BVP, Bulgarijos - 16,3 proc. BVP, Liuksemburgo - 18,3 proc. BVP, Rumunijos - 33,4 proc., Švedijos - 38,4 proc., o Lietuvos - 38,5 proc.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeisti apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai

LRV nutarimu pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai. Nuostatai suderinti su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98, 99 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 981 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170, 178, 179, 180, 184 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatomis.

Nuostatų 25.1 punkte draudėjai įpareigoti pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių:

„25.1. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, asmens socialinio draudimo numerį (kai asmeniui jau suteiktas socialinio draudimo numeris pagal šių Nuostatų 30 punktą), ir valstybinio socialinio draudimo pradžios datą (šių Nuostatų 19.1-19.4, 20.1.1, 20.2.24 ir 20.6 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Nuostatų 25.3, 25.7, 25.8 ir 25.9 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.«

LRV nutarimu nustatyta, kad draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos.


Patvirtintos Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie LR fi2000nansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-94/1B-785 Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisykles (pridedama). Šiuo įstatymu nustatyta, kad importo pridėtinės vertės mokestis, kurį mokėti prievolė atsirado iki 2013 m. vasario 28 d., įskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 2.5 ir 2.6 punktais.Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 dieną.
5. Importo PVM įskaitomas, jeigu prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu prekių importuotojas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.
6. Įskaitomas importo PVM:
6.1. apskaičiuotas prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu;
6.2. apskaičiuotas papildomai, išleidus prekes į laisvą apyvartą.
7. Importo PVM neįskaitomas, kai:
7.1. prievolė mokėti importo PVM atsiranda kitais Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytais atvejais nei išleidžiant prekes į laisvą apyvartą;
7.2. išleidžiant prekes į laisvą apyvartą, prekių importuotojas muitinėje atstovaujamas netiesiogiai.
8. Informacija apie prekių importuotojo registraciją PVM mokėtoju patikrinama turimomis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis.
9. Jeigu informacijos apie prekių importuotojo registraciją PVM mokėtoju turimomis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis patikrinti neįmanoma, muitinės pareigūnas PVM mokėtojo kodą patikrina Europos Komisijos arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėse suteiktomis galimybėmis. Jeigu muitinės pareigūnas prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu turi pagrįstų abejonių dėl prekių importuotojo buvimo PVM mokėtoju, jis turi teisę pareikalauti pateikti garantiją, užtikrinančią muitinės deklaracijoje nurodytų mokesčių sumokėjimą.
10. Muitinė, patikrinusi muitinės deklaraciją, išleidus prekes į laisvą apyvartą, ir nustačiusi, kad muitinės deklaracijoje nurodyta neteisinga importo PVM suma, priima sprendimą dėl muitinės deklaracijoje nurodytos importo PVM sumos perskaičiavimo ir apie priimtą sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja prekių importuotoją ir Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI).
11. Prekių importuotojo prašymai perskaičiuoti importo PVM, kuris buvo įskaitytas Taisyklių nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami muitinei.
12. PVM mokėtojai, kurių importo PVM įskaitomas vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, apskaičiuotą importo PVM privalo deklaruoti VMI FR0600 formos mokestinio laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2004, Nr. 46-1545; 2009, Nr. 154-7001), nustatyta tvarka ir terminais.


Pateiktas įsakymo projektas "Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo"

VMI prie FM informuoja, kad paruoštas įsakymo projektas Nr. 12-3534-01«Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 »Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo. keli svarbesni siūlomi pakeitimai:
* 13. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295, toliau – VSDĮ) numatytų baudų skyrimas. VSDĮ 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei patikrinimo metu nustatoma, jog socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, tai priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir skiriama 50 procentų šios sumos dydžio bauda. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad apskaičiavo per mažas socialinio draudimo įmokas, bet iki datos, nurodytos pavedime patikrinti draudėją (jei pavedimo nėra, – iki tikrinimo pradžios), klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą socialinio draudimo įmokų sumą ir pristatė patikslintas ataskaitas bei informavo apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, bauda už padarytą pažeidimą neskiriama. Jeigu šie veiksmai buvo atlikti tą dieną, kai buvo išrašytas pavedimas tikrinti, bauda turi būti skiriama.“;
* „18.1.3. mokesčių administratorius koreguoja ištiestosios rankos principo neatitinkančių kontroliuojamųjų sandorių kainas taikydamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalį arba Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas mokestinio patikrinimo metu pateikia teisės aktų nustatyta tvarka parengtą šių sandorių kainodaros dokumentaciją;“.


VMI komentuoja: pajamų iš paskirstytojo pelno apmokestinimas

VMI prie FM, siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, papildė ir pakeitė GPMĮ 6 straipsnio 2 dalies, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012-10-04 raštu Nr. (14.16-01)-5K-1219189)-6K-1208256. * 2. Pajamų mokesčio 20 proc. tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautas pajamas. Pagal GPMĮ 12 straipsnio nuostatas pajamoms iš paskirstytojo pelno priskiriamos neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, tačiau šios pajamos yra apmokestinamos taikant šio straipsnio 1 dalies nuostatas - 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu.3. Mažosios bendrijos nario pajamos, gautos iš šios bendrijos paskirstytojo pelno, išskyrus mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.


KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: darbo rinkai trūksta pardavėjų, vairuotojų ir vadybininkų

Teritorinių darbo biržų specialistai spalio 19–25 dienomis užimtumą suteikė 6,3 tūkst. bedarbių: padėjo įsidarbinti 4,4 tūkst. darbo ieškančių žmonių, pasiūlė dalyvauti laikino užimtumo rėmimo priemonėse – 1,9 tūkst., iš kurių daugiausia – 38,8 proc. ėmėsi savarankiškos veiklos, įsigiję verslo liudijimus, ir 30,9 proc. pradėjo dirbti viešuosius darbus. Per savaitę darbdaviai pateikė 4,4 tūkst. darbo pasiūlymų. Darbo rinkoje paklausiausi pardavėjai – 319, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai – 319, garo variklių ir katilų operatoriai – 148, rinkodaros specialistai ir pardavimų vadybininkai – 138, pardavėjai ir bufetininkai – 98, virėjai – 85, buhalteriai ir apskaitininkai – 66, kompiuterių programuotojai – 46, techninės įrangos pardavimo atstovai – 35. Bedarbio statusas buvo suteiktas 6,4 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų 1,4 tūkst. (21,7 proc.) – jaunesni nei 25 metų amžiaus. Lietuvos darbo birža praėjusią savaitę gavo du pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, iš viso įspėti 56 darbuotojai. Juos pateikė IĮ „Statreta“ (Šiauliai) – dėl bankroto įspėti 28 darbuotojai ir UAB „Lokio bravoras“ (Plungė) – dėl veiklos sustabdymo įspėti 28 darbuotojai. Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 32 tūkst. (16,3 proc.) registruotų bedarbių.

== Finansų ministerija informuoja: Lietuva – lyderė pagal Europos Komisijos išmokėtą paramą ==

Pagal naujausius Europos Komisijos (EK) paskelbtus duomenis, Lietuva pirmauja pagal įvykdytus Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų mokėjimus.
Lietuvai EK išmokėta suma siekia beveik 50 procentų (49,4) visų 2007 – 2013 metų ES finansinėje perspektyvoje numatytų skirti struktūrinės paramos lėšų. Antroje vietoje pagal EK įvykdytų mokėjimų dalį yra Airija (48,1 proc.).
Nuolatinė projektų priežiūra, institucijų ir projektų vykdytojų bendradarbiavimas lemia tai, kad Lietuva jau nebe pirmą kartą pirmauja pagal EK įvykdytus mokėjimus. Iš viso 2007-2013 metų finansinėje perspektyvoje Lietuvai numatyta daugiau kaip 23 mlrd. Lt ES fondų lėšų. Šiuo metu įgyvendinamų arba jau įgyvendintų projektų skaičius viršija 6 500, kuriems sutartyse numatyta skirti daugiau kaip 20 mlrd. litų ES fondų lėšų arba 86 proc. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui Lietuvai skirto finansavimo.


FNTT informuoja: panevėžietis įtariamas siekimu legalizuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą

FNTT Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra baigė baudžiamąją bylą, kurioje nusikalstamų veikų padarymu – neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu kaltinamas 37 metų panevėžietis D. B.
Įtariama, kad Panevėžio rajone registruotos ir automobilių transporto paslaugomis užsiimančios įmonės direktorius D. B. neteisėtu būdu, pažeisdamas įstatymų ir teisės aktų nustatytą tvarką – nepateikęs prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, neteikdamas pajamų deklaracijų ir nemokėdamas privalomų mokesčių, versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla.
Tyrimo metu nustatyta, kad D. B., vertęsis tarptautine prekyba naudota automobiline technika, į savo ir žmonos atsiskaitomąsias sąskaitas keliuose bankuose periodiškai gaudavo pajamas iš užsienio už parduotas prekes.
Iš tyrimo metu nenustatytų asmenų įgijęs naudotas „Mercedes Benz“, BMW, „Volkswagen“, „Audi“ ir kitų automobilių detales ir aparatūrą, D. B. duomenis apie parduodamas prekes skelbdavo internetinėje erdvėje – nenustatytuose tinklapiuose ir per internetinės prekybos sistemą „eBay“.
Už į užsienį iškeliavusių prekių siuntas verslininkas gavo 163 tūkstančius 980 litų pajamų ir nesumokėjo 23 tūkstančius 576 litų pajamų mokesčio.
Prieš savaitę dar vienoje baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo ir neteisėto vertimosi komercine veikla teismo baudžiamuoju įsakymu pasvaliečiui R. M. paskirta 455 MGL – 59 tūkstančių 150 litų bauda ir nutarta konfiskuoti vieno milijono 33 tūkstančių 236 litų vertės turtą – toks sprendimas priimtas Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės Jolitos Pocienės perduotoje su prašymu užbaigti procesą supaprastinta tvarka baudžiamojoje byloje.
Iš nusikalstamų pajamų praturtėjęs Pasvalio rajone gyvenantis keturiasdešimtmetis vyriškis iš šešėlinės prekybos automobilių technika ir detalėmis gavo daugiau nei vieną milijoną litų pajamų ir nesumokėjo 131 tūkstančio 207 litų pajamų mokesčio.
Baudžiamoji byla buvo išskirta iš Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnais tiriamų vienos organizuotos grupės nusikalstamų veikų – iš neteisėtos prekybos garso, vaizdo ir navigacine technika nelegalūs prekeiviai galėjo gauti daugiau nei puspenkto (4,5) milijono litų pajamų.
Už siekimą nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinant, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, už atlikimą su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sandorių sudarymą ar jų naudojimą ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingą nurodymą, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, baudžiama laisvės atėmimu iki septynerių metų.

FNTT praneša: po FNTT tyrimo uostamiesčio verslininkas stos prieš teismą dėl fiktyvaus šimtatūkstantinio sandorio

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiestyje registruotos bendrovės direktorius V. S., sudaręs fiktyvų gamybinių patalpų ir įrangos pirkimą už daugiau nei 0,5 mln. Lt, įtariamas sukčiavimu, buhalterinės apskaitos dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Atskleista, kad verslininkas dar siekė gauti daugiau nei 95 tūkst. Lt pridėtinės vertės mokesčio.
Tyrimo metu išaiškinta, kad 33-ejų uostamiestyje įregistruotos ir automobilių prekybos bei remonto veiklą vykdžiusios bendrovės direktorius V. S. suklastojo Kauno rajone registruotos ir finansinių sunkumų turinčios bendrovės sąskaitą faktūrą, kurioje buvo įrašyta, kad Klaipėdos bendrovė už daugiau nei 558 tūkst. Lt iš įsigijo gamybines patalpas, įrangą, esančius Kauno rajone. Be to, atskleista, kad uostamiesčio bendrovės direktoriaus V. S. pažįstamas klaipėdietis A. D., pasirašęs kaip Kauno rajono bendrovės kasininkas, suklastojo dar ir kasos pajamų orderį. Šiame buhalterinės apskaitos dokumente užfiksuota, kad Klaipėdos bendrovės vadovas grynaisiais pinigais Kauno rajono bendrovei už gamybines patalpas ir įrangą sumokėjo daugiau kaip 558 tūkst. Lt. Nustatyta, kad realiai uostamiesčio verslininkas šimtatūkstantinių sumų nemokėjo, o apgaulingai tvarkant apskaitą ir melagingai pateikiant duomenis apie pirkimo PVM, siekė apgaule iš valstybės biudžeto susigrąžinti daugiau nei 96 tūkstančius litų.
Baigtą baudžiamąją bylą Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Už apgaulingai tvarkytą buhalteriją, suklastotus dokumentus ir sukčiavimą Klaipėdos bendrovės direktoriui gresia maksimali iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1103597 2012-11-05 19:40 artas71
Savaitės 2012.10.29 - 2012.11.04 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SKAIČIUS

„Hot Doc“ skelbia pavardes 2 tūkst. graikų, įtariamų mokesčių vengimu, pavardes. Manoma, kad kai kurių graikų santaupos siekia net 500 mln. eurų (1,726 mlrd. Lt).


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Kas vakar per žinias girdėjote statistikos genijaus Šemetos siūlymus dėl PVM įstatymo pakeitimo ? Kaip jums ?Į deklaraciją traukti tik tas sąskaitas kurios pirkėjų per apyskaitinį laikotarpį apmokėtos. Kaip įsivaizduotumėte tokį darbą ? PVMui turėtumėm taikyti pinigų apskaitos principą …. smile O ministras be portfelio Butkevičius , jau komentuoja kad šioje vietoje jam viskas tinka…

Idėja pati gera, bet turi minusų…. Kaip visada Šemeta viską suvelia. Jam viską kuo sudėtingiau. Sąžiningam verslui, tai palengvėjimas. Ypač tom įmonėm kurios teikia paslaugas valstybinėm ar savivaldybės institucijom ir jos labai vėluoja apmokėti, nes biudžete nėra pinigų. Švogerių verslui, tai aleliuja….. Ištems n metų skolą. :) O kaip sužiūrėti apmokėjimus per kasą :) Bet dar ne tai išgyvenom, išgyvenom karą, marą, badą, išgyvenom Šemetą finansų ministro poste, išgyvensim ir tokias idėjas.

tax.lt narių diskusija


SAVAITĖS CITATA

Tada buvo XVIII amžiaus antra pusė, pasaulis, kur mokesčiai apskritai yra labai maži, nėra jokių viešųjų paslaugų. Adamas Smithas nekalba apie progresinius mokesčius, tokios frazės Jūs nerasite, bet jis mano, kad turtingieji turi išlaikyti šalį, nes kiti tiesiog neturi pakankamai pajamų. Lietuvoje, manau, jokių mokesčių negali mokėti žmonės, kurie uždirba iki 14-15 tūkstančių litų per metus. Na, kokie čia mokesčiai? Čia vadinasi - iš ubago atimkim lazdą. Na, kad nereikėtų Viktorui Uspaskichui nuo 7 milijonų mokėti mokesčių. Tai tiesiai taip ir pasakykim, ką čia vynioti žodžius į vatą.

Aušra Maldeikienė


SAVAITĖS SKAITALAS

Paulius Valatkevičius apie įmonės sąskaitos atidarymą banke - kaip Lietuvoje ir kaip Anglijoje.

Banke Vilniuje prasėdėjau beveik 1,5 valandos. Apie 10 minučių nurašyčiau nepatyrusiai vadybininkei, nes ji neiškart susigaudydavo dokumentuose. Bet sugaištas laikas dar būtų pakenčiama auka, jeigu per tas 1,5 valandos man nebūtų reikėję dirbti išsijuosus!

Galiu prisiekti, kad ranka užpildžiau daugiau dokumentų nei banko vadybininkė. Prašymai laisva forma, prašymai beveik laisva forma, specialios prašymų formos… „Pasirašykite čia, pažymėkite ten, čia galite praleisti ir t.t“…

Pabandykite atspėti, ką darė vadybininkė su ranka surašyta informacija? Suvedė ją į kompiuterį! Į kompiuterį! Tada man atvipo žandikaulis… Gerbiami klientų aptarnavimo skyrių (departamentų) vadovai, jums gal premijas mokėjo už absurdiškiausią būdą surinkti informaciją? Leiskite jūsų būsimus klientus išvaduoti nuo kančių – visa informaciją iš žmonių galima surinkti žodžiu, jiems nereikės spėlioti, kurios punktus pildyti, kurių ne, o vadybininkas vėliau galės atspausdinti lapus ir klientas juos pasirašys. Tai jau išbandyta ir veikia kitur pasaulyje!


SAVAITĖS VAIZDELIS

SBERBANK Kazachstane siūlo auksinę (iš tikro aukso) kredito kortelę.


SAVAITĖS ISTORIJA

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame daugiau nei 790 tūkst. Lt neteisėtu praturtėjimu įtariamas 37 metų marijampolietis G. D.

Išaiškinta, kad 2004–2007 metais įtariamasis nusipirko du butus Vilniuje, sandėliavimo patalpas Marijampolėje, kelis žemės sklypus Lazdijų bei Vilniaus rajonuose ir automobilį, bet jų įsigijimo negalėjo pagrįsti teisėtai gautomis pajamomis. Daržovių auginimu ir jų prekyba įvairiose Marijampolės apskrities turgavietėse besivertęs marijampolietis negalėjo gauti šimtatūkstantinių pajamų, nes nerealu, kad didelį kiekį žemės ūkio produkcijos galėjo užauginti namų valdos žemėje. Marijampolietis, negalėjęs pagrįsti daugiau nei 790 tūkst. Lt pajamų, jau anksčiau yra teistas už nusikalstamą prekybą automobilių garso ir vaizdo technika. Paskutinį kartą G. D. buvo teistas 2009 metais už nusikalstamu būdu įgytų daiktų laikymą ir pervežimą, kai įsigijo ne mažiau kaip 700 automobilių navigacijos prietaisų, pagrobtų iš automobilių Vokietijoje. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo bendradarbiauta su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais. Baigta baudžiamoji byla perduota Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Baudžiamasis kodeksas nustato, kad tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 500 MGL (65 tūkst. Lt) vertės turtą, žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.


SAVAITĖS BĖGLYS

Generalinėje prokuratūroje pradėtą tyrimą dėl galimo kalinių balsų pirkimo Darbo partijos naudai stabdo vieno įtariamojo dingimas. Prokurorai turi duomenų, kad slaptame įraše dėl kalinių balsų už „darbiečių“ kandidatus besiderantis Eugenijus Maciulevičius seka partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho keliais – prasidėjus tyrimui išvyko į Rusiją.


SAVAITĖS NUORODA

Finansų ministerija pristato 2013 metų valstybės biudžete.

SAVAITĖS PASIŪLYMAS

Finansų ministerija siūlo patiems sudaryti 2013 valstybės biudžetą.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės,

LR finansų ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-359 pakeistos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles, patvirtintos LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Nauja redakcija pateiktas 1 priedas - pateikta nauja pavyzdinė pinigų priėmimo kvito forma.


Patvirtintos pavyzdinės labdaros ir paramos fondo steigimo akto, fondo steigimo sutarties bei pavyzdinė labdaros ir paramos fondo įstatų formos

LR teisingumo ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1R-269 patvirtinti:1.1. pavyzdinė labdaros ir paramos fondo steigimo akto forma;1.2. pavyzdinė labdaros ir paramos fondo steigimo sutarties forma;1.3. pavyzdinė labdaros ir paramos fondo įstatų, kai fonde yra vienasmenis valdymo organas – vadovas, forma;1.4. pavyzdinė labdaros ir paramos fondo įstatų, kai fonde yra vienasmenis valdymo organas – vadovas ir kolegialus valdymo organas – valdyba, forma.


Pakeistos pavyzdinės asociacijos steigimo sutarties ir pavyzdinės asociacijos įstatų formos

Teisingumo ministro 2012 m. spalio 25 d. Nr. įsakymu 1R-270 pakeistas teisingumo ministro 2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1R-142 „Dėl pavyzdinės asociacijos steigimo sutarties formos ir pavyzdinės asociacijos įstatų formos patvirtinimo«.Įsakymu patvirtinti:

1.1. pavyzdinė asociacijos steigimo sutarties forma;
1.2. pavyzdinė asociacijos įstatų, kai asociacijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas, forma;
1.3. pavyzdinė asociacijos įstatų, kai asociacijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas ir kolegialus valdymo organas – valdyba, forma.

Įsakymu nustatyta, kad asociacijų steigimo dokumentus, kai asociacijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas ir kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryti naudojantis nurodytuoju įsakymu patvirtintomis pavyzdinėmis dokumentų formomis ir juos teikti elektroniniu būdu Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinių priemonių pakeitimus.“


Pakeistas ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos reglamentavimo

Finansų ministro įsakymu pakeistas 1999 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 146 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos reglamentavimo“
1. Nurodytu įsakymu patvirtintas Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, registravimo taisyklės išdėstytos nauja redakcija.
2. Nurodytu įsakymu nauja redakcija išdėstytos Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių realizavimo, supirkimo, perdirbimo, naudojimo, sandėliavimo, apskaitos, saugojimo ir transportavimo taisyklės.


Pateiktas projektas dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo

Finansų ministerija pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo »Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1k-372 «Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo» pakeitimo" projektą.


VMI komentuoja: dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių

VMI prie FM informuoja, kad Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeistos šiuo nutarimu patvirtintos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės:

Taisyklių 9 punktas papildytas nuostata, kad prekių (paslaugų) tiekimas PVM sąskaitomis faktūromis, taip pat avanso sumokėjimas įforminamas laikantis ne tik PVM įstatymo 79, bet ir 78-1 straipsnių nuostatų, kuriose yra nustatyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo įforminimui PVM sąskaita faktūra reikalavimai (taikoma nuo 2013 metų sausio 1 d.).

Taisyklių 10 punktas papildytas nuostata, kad tuo atveju, kai išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra, tai tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti įrašyti PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje nurodyti rekvizitai, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus (taikoma nuo 2013 metų sausio 1 d.).

Taisyklių 16 punktas, pagal kurį PVM mokėtojai turi teisę visus per mokestinį laikotarpį įvykusius prekių (paslaugų) tiekimus (teikimus) (t.y. prekių suvartojimą privatiems poreikiams tenkinti, paslaugų teikimą privatiems poreikiams tenkinti), įforminti viena bendra PVM sąskaita faktūra, netenka galios, nes nuo 2013 metų sausio 1 dienos teisė įforminti prekių tiekimą (paslaugų teikimą) bendra PVM sąskaita faktūra yra nustatyta PVM įstatymo 79 straipsnio 6 dalyje.

Taisyklės papildytos 19.5 punktu, pagal kurį PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai fiziniam asmeniui, kuris pagal PVM įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo, prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) per prekybos (paslaugų teikimo) automatus, atitinkančius prekybos (paslaugų) automatams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus techninius, naudojimo ir gautų įplaukų apskaitos reikalavimus.

Taisyklių 20 punktas papildytas nuostata, kad tuo atveju, kai fiziniam asmeniui išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra, tai tokioje PVM sąskaitoje faktūroje jo prašymu turi būti įrašyti ir kiti PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje nenurodyti rekvizitai (taikoma nuo 2013 metų sausio 1 d.).

Taisyklės papildytos 20-1.-20-2. punktais, kuriuose nustatyta laisvos formos apskaitos dokumento, kuriuo prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) turi įforminti skolos pripažinimą beviltiška ir pardavimo PVM sumos jai priskyrimą, išrašymo tvarka ir reikalaujami jame nurodyti rekvizitai. Pagal Taisyklių nuostatas, prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) laisvos formos apskaitos dokumentą turi išrašyti ne mažiau kaip 2 egzemplioriais, kurių pirmasis skirtas pirkėjui, antrasis-tiekėjui (teikėjui). Tuo atveju, jeigu pirkėjas yra miręs, paskelbtas mirusiu, likviduotas (išskyrus tuos atvejus, kai apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo ekonominė veika (ar jos dalis) kaip kompleksas perduota apmokestinamajam asmeniui, kuriam pagal PVM įstatymo 68 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka prievolė tikslinti PVM atskaitą), prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) laisvos formos dokumentą turi išrašyti ne mažiau kaip 1 egzemplioriumi, kuris skirtas prekių (paslaugų) tiekėjui (teikėjui). Taisyklėse taip pat yra nustatyti rekvizitai, kurie turi būti nurodyti šiame dokumentai (pvz. išrašymo data, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jei tai fizinis asmuo), prekių (paslaugų) pirkėjo pavadinimas, vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo), beviltiška skola laikoma atlygio (jo dalies) suma (be PVM) ir jai priskiriama PVM suma, įrašas, kad dėl skolų pripažinimo beviltiškomis tikslinamas pardavimo PVM ir kiti rekvizitai.


VMI komentuoja: dėl Įrodymų, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos veikos, taisyklių pakeitimo

VMI komentuoja LR Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimą. Minėtu Nutarimu yra pakeistos Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos veikos, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 taip:

Pakeistas Taisyklių 7 punktas, nustatant, kad PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamasis asmuo norėdamas netikslinti PVM atskaitos ar nemokėti PVM už prarastas prekes dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos privalo turėti dokumentą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas (iki šio pakeitimo PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamasis asmuo norėdamas netikslinti PVM atskaitos ar nemokėti PVM privalėjo turėti dokumentą, patvirtinantį, kad iškelta baudžiamoji byla).

Taisyklių 8 punktas papildytas nuostatomis, kad prarastų prekių PVM atskaita turi būti patikslinta arba sumokėtas PVM už muitinės prižiūrimas prarastas prekes ir tuo atveju, jeigu paaiškėja aplinkybės, kad prekės prarastos ne dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos.


KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: bus kompensuojama apie 23 proc. jauno žmogaus darbo užmokesčio

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos priemonės „Parama pirmam darbui“ esmė – dalies darbo užmokesčio kompensavimas pirmą kartą įsidarbinusiam žmogui. Ji pakeis iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. galiojusias „Sodros“ įmokų lengvatas.

Šios priemonės pagrindinis tikslas – skatinti jaunų žmonių integravimą į darbo rinką, dalis darbo užmokesčio bus kompensuojama būtent jauniems žmonėms, t.y. darbuotojams nuo 16 iki 29 metų.

Taip pat toks žmogus turi būti pirmą kartą įsidarbinęs, kitaip tariant, niekada nedirbęs Lietuvoje pagal darbo sutartį (taip pat neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Verta atkreipti dėmesį, kad pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusas išsaugomas ne tik pirmą kartą sudarius darbo sutartį, bet 12 kalendorinių mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą. Kitaip tariant, nesvarbu, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojas sudaro darbo sutarčių.

Pavyzdžiui, jei žmogus 2012 m. sausio 1 d. įsidarbino bendrovėje X, vasario mėnesį – bendrovėje Y ir vėliau – dar penkiose bendrovėse, tai lapkričio 1 d. jis vis dar galėtų įsidarbinti kaip žmogus, turintis statusą „pirmą kartą įsidarbinęs“ bei tokį statusą išlaikytų iki š. m. gruodžio 31 d. Tiesa, reiktų atkreipti dėmesį, kad per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojo amžius vis dar turi atitikti paramos sąlygą dėl amžiaus ribos, t.y. jam turi nesukakti 30 metų.

Taip pat verta pastebėti, kad į minėtą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį nėra įskaičiuojama jauno žmogaus darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį, pavyzdžiui, moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu.

Darbdavių dėmesiui: šiuo metu baigiami rengti su priemonės įgyvendinimu susiję teisės aktai, todėl jau lapkritį darbdaviai galės teikti paraiškas. Tiksli data, nuo kada bus galima teikti paraiškas, bus paskelbta per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (apie tai bus informuoti visi Lietuvos darbdaviai). Tačiau jau dabar verslo subjektai gali susipažinti, kokiems esamiems ir būsimiems darbuotojams galės gauti paramą.

Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (8 5) 210 0601 ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tel. (8 5) 266 8193.

Dažniausiai užduodami klausimai apie kompensavimą.


VMI informuoja: lapkričio 7 dieną ir 8 dienos rytą EDAS neveiks

VMI prie FM per EDAS informuoja, kad nuo š. m. lapkričio 8 d. 7.00 val. iki lapkričio 9 d. 7.00 val. dėl planuojamų techninės profilaktikos darbų laikinai nebus galima prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prie Mano VMI portalų ir iš anksto atsiprašo už laikinus nepatogumus.


VMI informuoja: vaizdo stebėjimo sistema nelegalios degalinės savininko neapsaugojo nuo tikrintojų

Vilniaus AVMI informuoja, kad Vilniuje aptiko nelegalią degalinę, kurioje buvo įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Patikrinimo metu inspektoriai rado 3,5 tonos dyzelinių degalų.

Vilniaus AVMI, bendradarbiaudama su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnais, apžiūrėdama Titnago g. teritoriją, pastebėjo krovininę transporto priemonę „Iveco“ su Rusijos Federacijos valstybiniais numeriais ir asmenį, iš automobilio bako į plastikinę talpyklą perpilantį degalus. Asmuo pasirodė esąs Rusijos Federacijos pilietis, jis į 1 kub. m plastikinę talpyklą buvo spėjęs perpilti apie 250 litrų dyzelinio kuro. Gretimose patalpose rastos Vilniaus AVMI neregistruotos 5 plastikines 1 kub. m kuro talpyklos su 3,5 tonos dyzelinių degalų. Taip pat rasta ir kuro perpylimo įranga.

Neturkus paaiškėjo, kad dyzelinis kuras priklauso Lietuvos Respublikos piliečiui. Šis asmuo pripažino, kad patalpose laikomi degalai priklauso jam, tačiau jokių kuro gabenimą ar laikymą patvirtinančių dokumentų nepateikė. Savininkas tvirtino, esą degalus atsiveždavęs ir persipildavęs pats bei naudodavęs tik savoms reikmėms.


FNTT praneša: po tyrimo uostamiesčio verslininkas stos prieš teismą dėl fiktyvaus šimtatūkstantinio sandorio

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiestyje registruotos bendrovės direktorius V. S., sudaręs fiktyvų gamybinių patalpų ir įrangos pirkimą už daugiau nei 0,5 mln. Lt, įtariamas sukčiavimu, buhalterinės apskaitos dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Atskleista, kad verslininkas dar siekė gauti daugiau nei 95 tūkst. Lt pridėtinės vertės mokesčio.

Tyrimo metu išaiškinta, kad 33-ejų uostamiestyje įregistruotos ir automobilių prekybos bei remonto veiklą vykdžiusios bendrovės direktorius V. S. suklastojo Kauno rajone registruotos ir finansinių sunkumų turinčios bendrovės sąskaitą faktūrą, kurioje buvo įrašyta, kad Klaipėdos bendrovė už daugiau nei 558 tūkst. Lt iš įsigijo gamybines patalpas, įrangą, esančius Kauno rajone. Be to, atskleista, kad uostamiesčio bendrovės direktoriaus V. S. pažįstamas klaipėdietis A. D., pasirašęs kaip Kauno rajono bendrovės kasininkas, suklastojo dar ir kasos pajamų orderį. Šiame buhalterinės apskaitos dokumente užfiksuota, kad Klaipėdos bendrovės vadovas grynaisiais pinigais Kauno rajono bendrovei už gamybines patalpas ir įrangą sumokėjo daugiau kaip 558 tūkst. Lt. Nustatyta, kad realiai uostamiesčio verslininkas šimtatūkstantinių sumų nemokėjo, o apgaulingai tvarkant apskaitą ir melagingai pateikiant duomenis apie pirkimo PVM, siekė apgaule iš valstybės biudžeto susigrąžinti daugiau nei 96 tūkstančius litų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1106092 2012-11-12 18:32 artas71 redaguota: 2012-11-12 18-40
Savaitės 2012.11.05 - 2012.11.11 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS NUORODA

Šiame puslapyje yra patalpintos vaikų, gyvenančių sudėtingomis sąlygomis, kalėdinių dovanų svajonės. Išsirinkite svajonę ir įgyvendinkite ją.


SAVAITĖS PRIPAŽINIMAS

Žinomas žurnalas apie mokesčius "International Tax Review" paskelbė 50 pačių įtakingiausių žmonių ir organizacijų mokesčių srityje. Algirdas Šemeta paskelbtas antru žmogumi pasaulyje pagal įtakingumą tarptautinių mokesčių srityje.


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Man irgi atrodo, kad VMI darbe trūksta natūralumo, nes per eilę metų jie bando atrasti kažką tokio, kad tik nesuprastų buhalteris. Negi jiems sunku sudaryti paprasčiausią lentelę, kur matytųsi «mokėtinas-gražintinas PVM » ir kaip ir kada ir kokiomis datom iš jo išskaitomi (net sumokėti per banką ) mokesčiai, ir pateikti pageidaujamo laikotarpio išrašus įmonės buhalteriui?Regis VMI stengiasi, bent jau daugiau už Sodrą`, bet išeina «taip kaip visada».

TAX.LT narys


SAVAITĖS BJAURUS ATVIRUMAS

«..didesnė vyksta diskusija tarp Socialdemokratų partijos ir Darbo partijos dėl Susisiekimo ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos, nes vieni norėjo, kad abi ministerijos priklausytų kažkuriai vienai partijai, mūsų yra partijos pozicija, kad šitos abi ministerijos negali priklausyti vienai politinei jėgai, nes tai yra ir didžiuliai Europos Sąjungos pinigai..»

A.Butkevičius atvirai, nevyniodamas žodžių į politinę vatą, paaiškina, ko eina į valdžią.


SAVAITĖS KOMENTARAS

A.Butkevičius neatmeta kompromiso su «Gazprom» ir ruošiasi peržiūrėti medžiagą, pateiktą Stokholmo arbitražui.

"Na, bet žiūrėkit, kaip greitai Gazpromo investicijos i LT politikus atsiperka: atsiima ieškinį ir iškart kiek pinigų susitaupo. Aišku, 5 mlrd. niekas jiems nepriteis, bet koki 1 milijardą ir galėtų (juk netgi čekams perskaičiavo kainas atgaline data, taip kad čia nieko nerealaus). Taigi va: suplojo rusai tikrai ne daugiau nei 20 mln. remdami «koaliciją» per pastaruosius keletą metų, o grąža kokia! Ir dar kaip operatyviai!"

Komentaras iš "Verslo žinių" portalo…


SAVAITĖS DEKLARACIJA

Vitalijos Vonžutaitės (tos pačios) pajamų deklaracija. Direktorė - vargeta… Arba mus mulkina (t.y slepia mokesčius ir kaip visad, gauna «juodais»). Spręsti mums.


SAVAITĖS DEKLARACIJA - 2

Živilės Pinskuvienės ( Vilniaus mero pavaduotojo žmona) pajamų deklaracija. Mokesčių 2012 metais nemokėjo. Neuždirbo...


SAVAITĖS SKAITALAS

Paulius Valatkevičius tęsia straipsnių ciklą apie tai, kaip jis pradėjo savo verslą.

Mums įdomioji dalis - citata:

"Mūsų MB buvo įregistruota prieš šiek tiek daugiau kaip mėnesį, apskaitos bendrovę vis dar renkamės, todėl visus reikalus su VMI kol kas tenka tvarkyti patiems. Galiu tvirtai pasakyti: pirmoji pažintis buvo įspūdinga!

Pirmojo laiško esmė buvo tokia: „Sveikiname tapus mokesčių mokėtoju, prašome mums pateikti tam tikrą informaciją apie save. Tą turite padaryti per 5 dienas nuo šio laiško gavimo. Užpildyti formas galite mūsų poskyryje arba elektroniniu būdu“. Pasirinkau elektroninį būdą. Jau rašiau, kad esu šalininkas to, kad su valstybinėmis institucijomis būtų galima bendrauti ne akis į akį.

VMI pranešimas lyg ir visai aiškus, taip? Norėtumėt! Tas laiškas buvo parašytas kažkokia labai keista lietuvių tarme, apie kurią man iki tol nebuvo tekę girdėti. Tik girdėjau, kad ja suguldyti raštai guli ministerijose, savivaldybėse ir kitose valdiškose institucijose.

Minėtąjį laišką iš pradžių perskaitė vienas iš partnerių, tada perdavė man. Jo žodžiai buvo tokie: „Gavom laišką iš mokesčių, paskaityk, reikia kažkokią formą užpildyti. Aš nelabai supratau, ko jie iš mūsų nori…“.

Perskaičiau. Tada perskaičiau vėl. Na, ir dar trečią kartą. Tada dar paskambinau nurodytu numeriu pasitikslinti dėl to, ką perskaičiau. Pridedu jums vieną sakinį, kuris šioje istorijoje buvo esminis.Vienas sakinys telpa į 10 eilučių! Viskas buvo aišku perskaičiuos pirmą kartą? Iš šio sakinio supratau, kad mūsų MB reikia užpildyti visas minėtas formas… Visos trys formos jums pateiktame sakinyje yra parašytos „per kablelį“ arba su „ir“. Dėl visa pikta paskambinau trumpuoju numeriu, kur paaiškino, kad galiu užpildyti tik pirmąją. Ir to pakaks.

Pati forma buvo paprasta ir aiški, tik ją užpildžius kilo klausimas: kodėl n-tąjį kartą valstybinėms institucijoms turiu pateikti tą pačią informaciją? Toje formoje manęs klausė tų pačių dalykų, kuriuos esame pateikę „Registrų centrui“. Supratau, kad VMI nėra ta institucija, kuri taupo kitų laiką. Tiksliau, jie taupo savo laiką ir liepia dirbti kitiems."


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Edvardas Pocius apie kuro skurdžius.

Citata: «Neseniai mačiau BBC laidą apie Britanijos ir Europos ekonomikas, kylančias kainas ir nepopuliarius politinius sprendimus. Ten panaudojo terminą fuel poor. Lietuviškai, turbūt, būtų kuro skurdžiai. Jei trumpai, kuro skurdžius – asmuo, kuris kurui išleidžia 10 % ar daugiau savo atlyginimo. Pabandom sudėliot skaičiukus.»

Skaičiukai Edvardo įraše.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

New York'o (JAV) mokesčių inspekcija dėl uragano Sandy atidėjo mokesčių deklaracijų pateikimo terminus. Daugelį deklaracijų, kurių pateikimo terminas buvo iki nuo spalio 26 iki lapkričio 1 dienos, teikimas pratęstas mėnesiui.


SAVAITĖS SUKČIAVIMAS

FNTT įtaria, kad buvusi Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vyriausioji buhalterė mokėjo atlyginimą fiktyviai dirbusiai seseriai. FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl buvusios Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vyriausiosios buhalterės R. P., kuri įtariama fiktyviai mokykloje įdarbinusi savo seserį ir per kelerius metus apgaule pastarajai išmokėjusi daugiau nei 35 tūkstančius litų atlyginimo.

Atskleista, kad vyriausiąja buhaltere dirbusi 48-erių metų R. P. 2006 metų pabaigoje Šilutės Pamario pagrindinės mokykloje 0,5 valytojos etato įdarbino savo seserį A. B., kuri realiai nedirbo ir nevalė mokyklos, bet darbo užmokestį į banko sąskaitą gaudavo. Išaiškinta, kad 2007 metų gegužės mėn. įtariamoji R. P. suklastojo sesers prašymą įdarbinti ją dirbti 0,5 etato pastatų priežiūros darbininke Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje, o po kelių mėnesių – ir mokytojo padėjėja. Be to, nustatyta, kad jau kelis darbus neva dirbusi A. B. fiktyviai buvo įdarbinta dar ir kiemsarge ir inžiniere, o vėliau dar turėjo pavaduoti sergančią bibliotekininkę ir buhalterę. Tyrimo metu išaiškinta, kad kelis darbus Šilutės Pamario pagrindinės mokykloje fiktyviai dirbusi A. B. ne vienus metus per parą turėjo dirbti po 12–16 val. Paskaičiuota, kad suklastojusi prašymus priimti į darbą, pagal darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius vyriausioji buhalterė R. P. į savo sesers sąskaitą pervesdavo vidutiniškai per mėnesį nuo 500 iki 1050 litų. Per kelerius metus apgaule buvo išmokėta daugiau nei 35 tūkstančiai litų lėšų, skirtų mokyklos savarankiškoms funkcijoms vykdyti iš mokinio krepšelio.

Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šilutės rajono apylinkės teismui. Už sukčiavimą, suklastotus dokumentus ir apgaulingai tvarkytą mokyklos buhalterinę apskaitą R. P. gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų, o jai padėjusiai seseriai gali būti taikoma švelnesnė bausmė.

Šiuo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Šilutės Pamario pagrindinės buvusių mokyklos direktorės ir ūkvedžio galimų nusikalstamų veikų.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Priimtos Darbo kodekso pataisos dėl apmokėjimo už nepanaudotas atostogas

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisų ir papildymo įstatymą. Darbo kodekse įtvirtinta, kad piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama nutraukiant darbo sutartį, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.

Darbo kodeksas taip pat papildytas nuostata, numatančia, kad verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsis tokiomis pačiomis sąlygomis verslo perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo bus draudžiama. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turės būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.

Nustatyta, kad naujomis teisėtomis priežastimis darbdavio iniciatyva nutraukti darbo santykius negalės būti darbuotojo ketinimas turėti vaikų bei priklausomybė asociacijoms, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų, dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jei reikalavimas darbuotojui dėl išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas reikalavimas.

Kodekse įtvirtintos draudimo atsisakyti priimti į darbą išimtys, kurios galės būti taikomos šiais atvejais: dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, kai darbuotoją į darbą priima religinė bendruomenė, bendrija ar centras ir reikalavimas darbuotojui dėl religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas.

Priimtomis pataisomis iš darbo sutarčių rūšių išbrauktos sutartys patarnavimo darbams, kuriomis darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas.

Nustatyta, kad pataisos įsigalios 2012 m. gruodžio 1 d. Iki tos dienos sudarytos patarnavimo sutartys tęsis ir joms bus taikomos atitinkamų darbo sutarčių (neterminuotų ar terminuotų) nuostatos. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turės teisę jas išnaudoti iki 2015 m. lapkričio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. lapkričio 1 d., piniginė kompensacija bus išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Vyriausybė iki 2012 m. gruodžio 1 d. turės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


Priimtas Administracinės naštos mažinimo įstatymas

Seimas nenumatytame posėdyje priėmė Administracinės naštos mažinimo įstatymą (projektas Nr. XIP-4175(2), kuriuo siekiama užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Šį įstatymą Seimas priėmė atsižvelgdamas į nepagrįstos ir neproporcingos administracinės naštos neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai.

Teisės aktu reglamentuojami administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas. Pagal dokumentą turės būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės: esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus įpareigojimus; institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija; informacinių technologijų bei elektroninių paslaugų plėtojimas; išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų įpareigojimams įvykdyti pateikimas; teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas ir kt.

Dokumentu taip pat nutarta įsteigti Geresnio reguliavimo priežiūros komisiją. Šios Vyriausybės komisijos tikslas – atlikti Vyriausybės jai pavestas užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu bei jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. Komisija bus sudaroma iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, mokslo ir studijų institucijų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių ir visuomenės atstovų.

Administracinės naštos mažinimo planą kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Vyriausybė turės teikti Seimui. Informacija apie šio plano įvykdymą turės būti skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atnaujinama Vyriausybės interneto svetainėje.

Už įstatymą, kuris įsigalios 2013 m. kovo 1 d., balsavo 69 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 5 parlamentarai.


Pakeista ne PVM mokėtojo PVM deklaracija forma FR0608 ir nauja redakcija išdėstytos jos pildymo taisyklės

VMI prie FM informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2012 spalio 25 d. įsakymu Nr. VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.Nurodytuoju Įsakymu Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitos su šiuo mokesčiu susijusios formos bei jų užpildymo taisyklės pakeistos taip:

1. Patvirtinta naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 forma (formos FR0608 02 versija), t. y., ši forma papildoma trimis laukeliais (22, 23 ir 24 laukeliai), reikalingais pirkimo (importo) PVM atskaitomos sumos deklaravimui ir mokėtinos į biudžetą (grąžintinos iš biudžeto) PVM sumos apskaičiavimui (įgyvendinant nuo 2013-01-01 įsigaliosiančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 631 straipsnio nuostatas, suteikiančias teisę į PVM atskaitą PVM mokėtoju neįsiregistravusiam apmokestinamajam asmeniui, kuriam pagal PVM įstatymo nuostatas atsiranda prievolė apskaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM .

2. Panaikinta FR0616 forma (Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenys), kadangi ji tapo nebeaktuali.

3. Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės toliau – Taisyklės) taip:

3.1. FR0600 formos užpildymo taisyklėse patikslinta:

3.1.1. 26 laukelio užpildymo tvarka, nurodant, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į šį laukelį dar nesumokėtas į muitinės sąskaitą importo PVM;

3.1.2. 27 laukelio užpildymo tvarka, ryšium su nuo 2013-03-01 įsigaliosiančia nauja importo PVM įskaitymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) tvarka. Šio laukelio užpildymo tvarkoje nurodyta, kokios Lietuvos Respublikoje įregistruotų PVM mokėtojais apmokestinamųjų asmenų importuotų preki2000ų apskaičiuotos (perskaičiuotos) importo PVM sumos turės būti įrašomos į šį laukelį (nes jų sumokėjimo (įskaitymo) kontrolė nuo 2013-03-01 bus perduota VMI), o kurios ne (nes jas PVM mokėtojai ir toliau turės sumokėti į muitinės sąskaitą).

3.2. Ryšium su naujos redakcijos FR0608 formos (02 versijos) patvirtinimu išdėstoma nauja redakcija šios formos užpildymo taisyklės. Šiose naujos redakcijos taisyklėse be kita ko yra nurodyta naujų šios formos laukelių 22, 23 ir 24 užpildymo tvarka, mokėtinos į biudžetą (grąžintino iš biudžeto) PVM sumos apskaičiavimo tvarka ir kt.

3.3. Iš Taisyklių išbraukiama FR0616 formos užpildymo tvarka;

3.4. Taisyklėse atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai (atsižvelgiant į galiojančio PVM įstatymo nuostatas tikslinamos formuluotės, pvz., formuluotė ,,Europos Bendrijos“ keičiama į formuluotę ,,Europos Sąjunga“ ir kt.).

3.5. Taisyklių priedas papildomas nauju FR0608 formos (02 versijos) užpildymo pavyzdžiu.


Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. Nr. įsakymu V-544 pakeistas 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo".

SAV pranešimo pildymo ir pateikimo Taisyklės papildytos nauju 5.6 punktu:
* „5.6. Draudėjai, kurie neteikė SAV pranešimų pagal šių Taisyklių 5.1–5.3, 5.5 punktus, ar draudėjai, kurie teikė SAV pranešimus pagal Taisyklių 5.1–5.3, 5.5 punktus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis.“

Taisyklių 8 punkte po žodžio „pranešimą“ įrašyti žodžiai „šių Taisyklių 5.1–5.3, 5.5 punktuose nustatytais atvejais“, bei punktas papildytas antruoju sakiniu:
* „8. SAV pranešimą šių Taisyklių 5.1–5.3, 5.5 punktuose nustatytais atvejais draudėjai privalo pateikti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos. Šių Taisyklių 5.6 punkte nustatytu atveju draudėjai SAV pranešimą privalo pateikti pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos.“

Taisyklės papildytos nauju 23 punktu :
* „23. Savarankiškai dirbančių asmenų duomenys apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamųjų pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą įrašomi pagal draudėjų Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiktus duomenis (SAV pranešimas) ir jiems sumokėjus apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.“


VMI komentuoja: dėl gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2012 m. spalio 17 d. įstatymu Nr. XI-2283 buvo pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 6 ir 9 straipsnių nuostatos. Esminiai Įstatymo pakeitimai:
* 1. GTDĮ 2 straipsnio, kuriame pateiktas baigtinis sąrašas pareigybių (priežasčių), dėl kurių atsiranda pareiga deklaruoti turtą, papildytas 31-36 punktais, pagal kuriuos pareiga deklaruoti turtą nustatyta:
* 1.1. valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimos nariams,
* 1.2. valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovams, jų pavaduotojams (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariams,
* 1.3. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojams ir jų šeimos nariams. Nacionaliniam saugumui svarbios (reikšmingos) įmonės yra nurodytos Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 103-4604, 2009, Nr. 93-3968, 2012, Nr. 76-3931),
* 1.4. valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojams ir jų šeimos nariams,
* 1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimtiems Europos Komisijos nariams, Audito Rūmų nariams, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariams, Regionų komiteto nariams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnams ir jų šeimos nariams,
* 1.6. kandidatams į šias pareigas, taip pat į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5-23, 29-30 punktuose išvardytas pareigas.
* 2. Numatyta, kad paminėtas pareigas einantys, ėję ar į jas kandidatuojantys nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir jų šeimos nariai (nuolatiniai Lietuvos gyventojai) turi deklaruoti GTDĮ 3 straipsnyje nurodytą turtą, turėtą ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną.
* 3. Kandidatai į minėtas pareigas, taip pat ir į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5-23, 29-30 punktuose išvardytas pareigas (išskyrus tuos, kurie yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš tuos metus, kuriais kandidatuojama į minėtas pareigas, gruodžio 31 dieną turėtą turtą) privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš tuos metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 d. turėtą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas mokesčių administratoriui pateikti privalo per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.
* 4. Gyventojai, priimti, paskirti ar išrinkti į pareigas, nurodytas GTDĮ 1 dalies 5-23, 29-35 punktuose, taip pat turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš tuos metus, kuriais jie buvo paskirti (išrinkti, priimti) į pareigas, gruodžio 31 dieną turėtą turtą. Tokia pat pareiga nustatyta jų šeimos nariams. Priimti (paskirti, išrinkti) į pareigas gyventojai ir jų šeimos nariai turto deklaracijas pateikti privalo per 30 dienų nuo priėmimo (paskyrimo, išrinkimo) pradžios, išskyrus atvejus, kai tų metų gruodžio 31 dieną turimas turtas jau buvo deklaruotas. Jiems per 15 darbo dienų turi būti išduodamos pažymos apie turto deklaracijų pateikimą.

Įstatymo nuostatos įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.


KITOS NAUJIENOS


Konstitucinis teismas konstatuoja: ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų punktai prieštarauja konstitucijai ir įstatymui

Konstitucinis Teismas 2012.10.31 priimtame nutarime pripažino, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų (toliau - Nuostatai) 68 punkte nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį ligos pašalpos skiriamos, jeigu dėl jų į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ligos pabaigos, ir mokamos ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos, taip pat pagal kurį tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos pašalpa skiriama, jeigu dėl jos į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos, prieštarauja Konstitucijai, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymui. Konstitucijai prieštaraujančiu taip pat pripažintas Nuostatų 61 punktas tiek, kiek jame nustačius, kadligos pašalpos pervedamos į pašalpo1d6es gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje, nebuvo nustatyta dar ir kitokių būdų mokėti įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamas ligos pašalpas jų gavėjams.

Nutarime konstatuota, kad asmuo, pagal įstatymą turintis teisę į ligos pašalpą, šią teisę galėjo įgyvendinti tik per Nuostatų 68 punkte nustatytą terminą, o asmeniui, nepraleidusiam šio termino, priklausančios ligos pašalpos išmokėjimas buvo ribojamas minėtame Nuostatų punkte nustatytu maksimaliu laikotarpiu (terminu). Konstatuota ir tai, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nebuvo ir nėra nustatyta tokio pobūdžio terminų ar laikotarpių.


VMI komentuoja: Valstybės kontrolės išvados ir rekomendacijos dėl gyventojų pajamų ir turto deklaracijų

VMI teigiamai vertina Valstybės kontrolės išvadas bei rekomendacijas dėl gyventojų pajamų ir turto deklaracijų. VMI sutinka, kad elektroninis deklaracijų pateikimas yra pigesnis tiek pačiam mokesčių mokėtojui, tiek valstybei, užtikrina duomenų saugumą ir yra operatyvesnis. Būtent dėl to VMI nuo 2006 metų vykdo komunikacines kampanijas, taiko skatinamąsias priemones, kad kuo didesnis gyventojų skaičius deklaracijas teiktų elektroniniu būdu. Pažymėtina, kad šiai dienai 92 proc. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas teikia naudodamiesi VMI Elektroninio deklaravimo sistema.

Visgi, VMI pažymi, kai kurios mokesčių mokėtojų grupės diskusijose su mokesčių specialistais ne kartą yra išsakiusios pageidavimų deklaracijas teikti jiems įprastu — popieriniu būdu, be to, tokia galimybė yra numatyta ir Mokesčių administravimo įstatyme, todėl mokesčių mokėtojas gali pasirinkti jam patogų būdą pateikti deklaraciją.

Atsakydama į pastebėjimą dėl duomenų saugumo neužtikinimo, VMI akcentuoja, kad institucijoje yra patvirtintos deklaracijų priėmimo, apdorojimo, saugojimo procedūros. Jei procedūrų nesilaikoma dėl žmogiškojo faktoriaus, gali būti taikomos drausminės nuobaudos ir t.t. Tuo pačiu pažymėtina, kad nebuvo nei vieno atvejo, kad iš VMI „nutekėtų“ žmogaus asmeniniai duomenys. Vis dėl to, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas, VMI sugriežtins deklaracijų priėmimo procedūras.


VMI perspėja: kvitai – visiems taksi klientams

Negavus kvito iš taksi vairuotojo, VMI kviečia apie tai pranešti telefonu 1882 ar programėle „Pranešk“. VMI prie FM primena, kad nuo lapkričio 1-osios visi taksi keleiviai turi gauti kvitus — keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas visada privalo jam išduoti pinigų priėmimo dokumentą. Tokia tvarka nustatyta LR Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintose Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse. Taksi vairuotojas gali pasirinkti, kokia forma išduoti kvitą klientui — užpildyti jį ranka arba išduoti su taksometru sujungtu spausdintuvu spausdintą kvitą. Individualią veiklą vykdantys gyventojai turi naudoti VMI patvirtintą FR0508 formos prekių pirkimo – pardavimo kvitą (jį galimą rasti www.vmi.lt, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569), o bendrovės darbuotojai klientams privalo išduoti pinigų priėmimo kvitą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-359.

VMI akcentuoja, kad abiem atvejais taksi vairuotojai privalo kvite nurodyti savo rekvizitus bei kitą nekintančią informaciją (tai galima padaryti užsakant atitinkamos formos kvitus ar juos pasirengiant kitais būdais), paslaugos pavadinimą („taksi paslaugos“), galutinę paslaugos kainą ir pasirašyti. Kitus duomenis taksi paslaugas teikiantis gyventojas gali nurodyti, jei to pageidauja klientas. Daugiau informacijos taksi vairuotojams – http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10826855.


Finansų ministerija praneša: tikslinamas šių metų biudžetas

Savivaldybėms valstybės priskirtoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms pareigūnų ir teisėjų pensijoms mokėti, asignavimų valdytojų kreditiniams įsipareigojimams mažinti šių metų biudžete bus perskirstomos lėšos. Tam Finansų ministerija siūlo tikslinti 2012 m. valstybės biudžetą, atsižvelgiant tik į tuos poreikius, kurių institucijos objektyviai nepajėgios iki metų pabaigos finansuoti iš joms numatytų lėšų.

90 mln. litų papildomai siūloma numatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kad be sutrikimų iki metų pabaigos būtų finansuojama savivaldybėms priskirta valstybės funkcija mokėti išmokas socialinės paramos gavėjams.

Panaikinus Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą dėl valstybinių pensijų dirbantiems pensijų gavėjams mokėjimo ir atsižvelgus į pensininkų skaičiaus augimą, Finansų ministerija siūlo papildomai skirti 13,2 mln. litų valstybinėms pareigūnų ir teisėjų pensijoms išmokėti. Iš jų 12 mln. litų - Vidaus reikalų ministerijai, 0,8 mln. litų - Kalėjimų departamentui, beveik 0,1 mln. litų - Nacionalinei teismų administracijai, bemaž 0,3 mln. litų - Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.


FNTT praneša: po FNTT tyrimo dar vienas šešėlinis milijonierius stos prieš teismą

FNTT Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 33-ejų metų Ž. A. įtariamas iš nelegalios prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra legalizavęs daugiau nei 1,4 mln. Lt.

Tai trečioji baigta byla iš šiuo metu FNTT Panevėžio apygardos valdybos kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra tęsiamo ikiteisminio tyrimo, kuriame grupė panevėžiečių iš neteisėtos prekybos garso, vaizdo ir navigacine technika gavo daugiau nei 6 mln. litų pajamų.

Išaiškinta, kad Panevėžio rajone gyvenantis Ž. A. prekiavo naudotomis „Mercedes Benz“, BMW, „Volkswagen“, „Audi“ ir kitų automobilių detalėmis ir aparatūra, o siūlomų prekių duomenis skelbdavo internetinėje erdvėje – nenustatytuose tinklapiuose ir per internetinės prekybos sistemą „eBay“. Internetu automobilių detales ir aparatūrą įsigiję pirkėjai atsiskaitydavo pinigus pervesdami į įtariamojo ir jo žmonos atsiskaitomąsias sąskaitas keliuose bankuose. Atskleista, kad prekiaudamas automobilių detalėmis ir aparatūra įtariamasis nebuvo įsteigęs jokios įmonės, nemokėjo mokesčių. Per kelerius metus Ž. A. iš nelegalios tarptautinės prekybos naudota automobiline technika gavo daugiau nei 1,4 mln. Lt pajamų ir nesumokėjo daugiau nei 200 tūkst. Lt mokesčių.

Baigta baudžiamoji byla dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla perduota Panevėžio apygardos teismui. Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už įvykdytas nusikalstamas veikas Ž. A gresia maksimali laisvės atėmimo iki septynerių metų bausmė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1107603 2012-11-19 21:34 artas71 redaguota: 2012-11-19 22-34
Savaitės 2012.11.12 - 2012.11.18 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS CITATA

Didinti MMA trukdo stereotipai ir buhalterinis mąstymas (t.y. kvailas mąstymas). Na, dar ir kai kurių didžiųjų magnatų godumas, visgi. Tvarkingas žmogelis su šeima, du vaikai, gaunantis minimalką būtinai susirinks pašalpas, nes kitaip neišgyvens. Verslas (reikėtų tokį verslininką rašyti kabutėse) patenkintas: valstybė taip finansuoja pelnus.

Arūno Daugėlos komentaras

P.s: asmeniniame tinklapyje giriamasi, kad 1993 m. įkūrė kompaniją “Zadora”, 2003 m. – “Viešųjų ryšių idėjos”, bet, kadangi ponas Arūnas neturi buhalterinio (t.y kvailo) mąstymo, jo kompanijos sėkmingai užsilenkė…UAB «Viešųjų ryšių idėjos» dar ir Sodrai 14 tūkstančių liko skolinga.


SAVAITĖS ATSIKIRTIMAS

Finansų ministerija ne pirmą kartą atkerta Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui.

Meras «… ne pirmą kartą bando įteigti, kad nevykdomas sostinės biudžeto pajamų planas yra nuo 2011 m. sausio įsigaliojusių Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisų padarinys. Sostinės mero nuorodos į Vilniaus biudžeto nepritekliaus kaltininkus - klaidina, todėl Finansų ministerija dar kartą pateikia paaiškinimą.

Kaip esminę priežastį, dėl kurios miesto biudžete atsirado skylė, A.Zuokas mini po 2011 metų masinio vertinimo sumažėjusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.

Pirmiausia, atkreipiame dėmesį, kad ši procedūra niekaip nesusijusi su Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimais, o tik su 2011 m. Registrų centro atliktu masiniu objektų vertinimu, kurio metu buvo nustatytos naujos mokestinės vertės.

Antra – nekilnojamojo turto mokesčio trūkumas sostinės biudžete atsirado dėl vienos akcinės bendrovės patikslintos nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos už 2007 – 2011 metus. Dėl to šios įmonės Vilniaus miesto savivaldybei mokėtina nekilnojamojo turto mokesčio suma sumažėjo 18,4 mln. Lt. Ši suma persiskirstė per kitas savivaldybės. Atkreipiame dėmesį, kad būtent dėl šio perskirstymo kitąmet Vilniaus miestui tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį siūloma padidinti nuo 40 iki 42 proc.

Dar kartą norime pabrėžti, kad nuo praėjusių metų pradžios įsigaliojusios Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisos tik prilygino išperkamosios nuomos (finansinio lizingo) ir pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sandoriuose dalyvaujančių šalių pareigas kreditavimo sąlygoms, nes ekonominė esmė yra ta pati. Tik nuosavybė šiuo atveju pirkėjui pereina sumokėjus paskutinę įmoką, o kreditavimo atveju – iš karto. Todėl, nėra jokio pagrindo kalbėti apie suteiktas kažkokias lengvatas bankams.»


SAVAITĖS NAUJIENA

Kauno statybininkų rengimo centro smulkiojo verslo organizavimo skyrius pasiūlė apskaitininko ir kasininko mokymo programą, kuri sudomino ne tik mokinius, kurie nori įgyti apskaitininko ir kasininko specialybę, bet ir darbdavius, laukiančius gerai paruoštų specialistų.

Ši programa sudomino ne tik baigusius vidurinę mokyklą mokinius, bet ir vyresnio amžiaus verslo įmonėse dirbančius žmones, kurie mano, kad jiems trūksta su apskaita susijusių žinių. Buvo priimti 29 mokiniai, kurie tikisi įgyti jiems reikalingų žinių. Ši mokymo programa pasirinkta neatsitiktinai: buvo atliktas darbo rinkos tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad darbdaviai laukia ne tik aukštųjų mokyklų absolventų, išmanančių buhalterinę apskaitą, bet ir profesinių mokyklų mokinių, turinčių praktinių-profesinių gebėjimų, nes nuo teisingo apskaitininko darbo priklauso geri rezultatai, tuo pačiu ir įmonės rezultatai.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė apie mokesčius. Naudinga nuoroda skaičiavimui - JAV pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai.

Citata:Pavyzdys, kurį apskaičiuoti trunka kokias 15 minučių (jei moki naudotis internetu ir sugebi sudėti, atimti bei skaičiuoti procentus). Palyginkime du žmones— progresinius mokesčius mokantį JAV pilietį ir samdomą Lietuvos darbuotoją, ir tarkime, kad abu per metus savo šalies valiuta į rankas gavo 33637,5.

Lietuvos gyventojas, kuris gauna tokią sumą mokės 15 proc. biudžetui, 34 proc. Sodrai (dalį jo uždirbtų lėšų perves darbdavys) ir 6 proc. Sveikatos draudimo fondui — iš viso 24334,13 litų, o jo metinės pajamos „ant popieriaus“ bus 44259,96 litų (3688,33 lito per mėnesį).

Amerikietis (jo pajamos iki mokesčių bus 40000 dolerių) iš pradžių atims 9750 litų neapmokestinamą dalį (beje, kiekvienas vaikas tą dalį padidintų apie 3500 dolerių), po to nuo kitų 8700 dolerių mokės 10 proc. mokesčių, nuo dar kitų 21550 dolerių 15 proc. arba 3232,50 tūkst. Dar 4,2 proc., nuo visos uždirbtos sumos bus skirta socialinio draudimo įmokoms (iš viso 1680 dolerių) ir 1,45 proc. medicinos apsaugai (580 dolerių). Taigi, visi jo federaliniai mokesčiai bus 6362,50 dolerio (15,9 proc. jo pajamų). Tiesa, apskaičiuojant jo mokesčius paklius įvairiausios pajamos, ir nebent kai kurių rūšių investicijų prieaugiai bus apmokestinami kukliau. Dar teks mokėti vienokius ar kitokius valstijų mokesčius (kurie irgi nebus nustatyti iš lubų, o siesis su realiu gyvenimu). Dar tas žmogus galės savo bendrą apmokestinamą sumą įvairias būdais sumažinti atidėdamas pensijai ar aukodamas labdarai ir panašiai. Jo kolega Lietuvoje, tokių galimybių irgi turės (studijų suma, gyvybės draudimas), bet nepalyginamai mažiau.

Tačiau primenu rezultatą: 6362,5 amerikiečio palyginus su 24334,13 Lietuvos gyventojo. Taigi, jei Lietuvoje būtų tokia progresinė mokesčių sistema, kokia veikia JAV, Lietuvos gyventojas mokėtų beveik keturis kartus mažiau.


SAVAITĖS SKAITALAS - 1

COMMON SENSE apie keistus sutapimus. Aprašyta beveik ideali schema, kaip mums, Lietuvos piliečiams, Europos sąjungos skirtus pinigus, tobulai «įsisavinti» gali dvi «nesusijusios» firmelės…


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Artūras Račas apie minimalios algos didinimą.


SAVAITĖS KVIETIMAS

VMI kviečia registruotis į seminarus. Gruodžio mėnesį seminaro dalyviai kviečiami susipažinti su mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumais. Gyventojų pajamų mokesčio srityje gyventojams bus paaiškinta dovanų, prizų, laimėjimų deklaravimas ir apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, metinės A klasės išmokų deklaracijos ir metinės B klasės išmokų pažymos pildymo tvarka. Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, bus pristatyta jiems aktuali buhalterinė apskaita, o gyventojams, vykdantiems veikla su verslo liudijimais, bus paaiškinta verslo liudijimų išdavimo tvarka, apskaitos vedimas, pajamų deklaravimas.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės

Finansų ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.1K-371 pakeistas 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.


Pakeistos Intrastato ribos 2013 metams

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-194 pakeistos 2013 m. intrastato ribos. Įsakymu nustatyta, kad :

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 700 tūkst. litų.
2. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 750 tūkst. litų.
3. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 11 mln. litų.
4. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 39 mln. litų.

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Seimas priėmė Gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Pakeista 10 straipsnio 3 dalis ir naujai išdėstyta taip:

„3. Šio straipsnio 2 dalyje išvardytų gyventojų deklaracijų duomenys skelbiami centrinio mokesčio administratoriaus interneto svetainėje. Pagrindinių deklaracijos duomenų išrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Šių gyventojų deklaracijų išrašų duomenys ir paskutinių kalendorinių metų deklaracijų patikslinti duomenys kasmet paskelbiami iki spalio 1 dienos.“

Pakeista 10 straipsnio 4 dalis ir naujai išdėstyta taip:

„4. Kiti valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai gali centriniam mokesčio administratoriui pateikti prašymą paskelbti jų deklaracijų duomenis centrinio mokesčio administratoriaus interneto svetainėje.“

Šie įstatymo pakeitimai įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
Pakeistos formos FR0471 (B klasės pajamų) pildymo taisyklės

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA-99 pakeistas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Pripažintas netekusiu galios 3 punktas. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėse pakeistas 15 punkto trečias pavyzdys:„3) Individualios įmonės savininkui (ūkinės bendrijos tikrajam nariui) 2010 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį, o mažosios bendrijos nariui 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį išmokėtos išmokos, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. FR0471 formos 14 laukelyje įrašomas 02 kodas.“

Pakeisti priedo „Pajamų rūšių kodai“ 02,26 ir 27 pajamų rūšies kodų aprašymai.


VMI komentuoja: papildyti PVM įstatymo 7 ir 28 straipsnio komentarai

VMI prie FM, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, papildė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 7 ir 28 straipsnių apibendrintus paaiškinimus (komentarus). Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentarų projektams pritarė 2012-11-05 raštu Nr. 14.17-02-5K-1221726-6K-1209001.

PVM įstatymo 7 straipsnio komentaro 1.2 dalis papildyta tokiu paaiškinimu:

«Tačiau netesybomis negali būti laikoma pinigų suma, kurią buvęs skolininkas privalo sumokėti kreditoriui už ankščiau laiko tinkamai įvykdytą sutartyje nurodytą prievolę. Todėl jeigu klientui išduota paskola (kreditas) bankui grąžinama anksčiau laiko (tuo tikslu kredito sutartis laikoma pasibaigusia (įvykdyta)), tačiau už ją pagal sutartyje numatytas sąlygas reikia sumokėti tam tikrą mokestį (kuris nėra tiksliai įvertintas, o paskolos sutartyje yra numatyti tik tam tikri jo ribų intervalai ir šis mokestis tik minimaliai kompensuoja banko negautas pajamas), tai toks mokestis nelaikomas netesybomis (nes prievolė (paskolos grąžinimas) yra įvykdyta), o bankui mokama suma savo esme yra laikoma atlygiu už minėtos sutarties nutraukimą.

Pavyzdys

Bankas X fiziniam asmeniui suteikė paskolą 5 metų laikotarpiui. Paskolos sutartyje už paskolos grąžinimą prieš laiką numatytas nustatyto dydžio mokestis (tarkime, 0,5 proc. nuo grąžinamos sumos, bet ne mažiau nei 300 litų). Praėjus 3 metams nuo paskolos sutarties pasirašymo (t. y. nepasibaigus paskolos sutarties galiojimui), fizinis asmuo sugrąžino bankui visą likusią paskolos sumą, tarkime, 25 000 litų. Bankas X fiziniam asmeniui papildomai apskaičiavo sumokėti 300 litų, kuriais minimaliai kompensuos savo negautas pajamas.Toks mokestis (300 litų) negali būti laikomas netesybomis, nes iš banko gautas kreditas sugrąžintas, todėl ši suma savo esme laikoma atlygiu už pirmalaikio sutarties nutraukimo paslaugą.»

PVM įstatymo 28 straipsnis papildytas šia pastraipa ir pavyzdžiu:

Mokestis, mokamas už išankstinį paskolos sugrąžinimą, PVM tikslais laikomas atlygiu už su paskolos teikimu susijusią paslaugą, kuri, remiantis Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamų finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1-4 dalyse, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 157 (Žin., 2002, Nr. 58-2373), 1.2 punktu, PVM neapmokestinama.

2 pavyzdys

Bankas X fiziniam asmeniui suteikė paskolą 5 metų laikotarpiui. Paskolos sutartyje už paskolos grąžinimą prieš laiką numatytas nustatyto dydžio mokestis (tarkime, 0,5 proc. nuo grąžinamos sumos, bet ne mažiau nei 300 litų). Praėjus 3 metams nuo paskolos sutarties pasirašymo (t. y. nepasibaigus paskolos sutarties galiojimui), fizinis asmuo sugrąžino bankui visą likusią paskolos sumą, tarkime, 25 000 litų. Bankas X fiziniam asmeniui papildomai apskaičiavo sumokėti 300 litų, kuriais minimaliai kompensuos savo negautas pajamas.Toks mokestis (300 litų) negali būti laikomas netesybomis, nes iš banko gautas kreditas sugrąžintas, todėl ši suma savo esme laikoma atlygiu už pirmalaikio sutarties nutraukimo paslaugą. Ši paslauga, kaip paslauga, susijusi su paskolos suteikimu, PVM neapmokestinama.


VMI komentuoja: atnaujintas leidinys "Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu"

VMI atnaujino leidinį ,,Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM)“ . Iš naujos redakcijos leidinio išbraukta nuostata, kad ,,jei žemės ar kito nekilnojamojo turto pardavimas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą laikoma individualia veikla, tai PVM įstatymo požiūriu tokia fizinio asmens veikla bus laikoma ekonomine veikla“. Priminsime, kad jau nuo 2010 m. sausio 1 d. žemės ir NT pardavimas nebelaikomas individualia veikla.


KITOS NAUJIENOS

Statistikos departamentas 1529informuoja: pradeda veikti nauja Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema

Statistikos departamentas informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 20 d. pradeda veikti nauja Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. statistika. Šią sistemą galima pasiekti adresu http://estatistika.stat.gov.lt/ Nuo lapkričio 20 d. statistinės ataskaitos el. būdu turės būti teikiamos naujoje sistemoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad sistemos e-formos veikimas lapkričio 16 d. 16 val. bus sustabdytas, o nauja sistema e. statistika pradės darbą nuo lapkričio 20 d. 10 val. Todėl jei norite suskubti pateikti statistines ataskaitas el. būdu iki lapkričio 20 d., maloniai prašome tai atlikti iki penktadienio, lapkričio 16 d. 16 val.

Sistemoje e-formos registruoti respondentų atstovai yra perkelti į naująją sistemą, paliekant jų naudotojų vardus ir slaptažodžius.

Kilus klausimams dėl prisijungimo, teiraukitės tel. (8 5) 236 4774 , el. p. problemos@stat.gov.lt.

Daugiau informacijos apie e. statistikos sistemą rasite http://estatistika.stat.gov.lt/.


Finansų ministerija: informacija apie Lietuvos įsipareigojimus, akcizų tarifus ir pokyčius – visuomet buvo ir yra vieša

Viešojoje erdvėje pasirodė socialdemokratų partijos lyderio Algirdo Butkevičiaus pasisakymas, jog dabartinė Vyriausybė neva „niekada nepateikdavo tikslios informacijos“, kokius akcizus Lietuva turi taikyti pagal ES reikalavimus.

Dėl akcizų kurui ir jiems taikomų pereinamųjų laikotarpių Lietuva susitarė prieš stodama į Europos Sąjungą. Šie susitarimai galioja ligi šiol. Jie yra nustatyti Europos Komisijos direktyvoje 2004/74/EC, kuri buvo paskelbta 2004 m. balandžio 29 d. ir įsigaliojo tų metų gegužės 1-ąją.

„Algirdas Butkevičius finansų ministru tapo 2004 metų gegužės 3-ąją, o iki tol vadovavo Seimo Biudžeto ir finansų komitetui. Vyriausybei, kurios įgaliojimų metu prieš dešimtmetį buvo sutarta dėl pereinamųjų laikotarpių ir tarpinių akcizo didinimo datų bei lygių, vadovavo Algirdas Brazauskas. Pagal Direktyvoje nurodytus pereinamuosius laikotarpius akcizus nuo 2008 metų sausio 1-osios didino tuometinė Vyriausybė, kurioje susisiekimo ministru dirbo pats A. Butkevičius“, - sako finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Primename, kad ir dabartinės Vyriausybės kadencijos metu su ES reikalavimais susiję akcizų pokyčiai buvo priimami su atitinkamų metų nacionaliniu biudžetu, išsami informacija buvo teikiama ir Seimo nariams, ir visuomenei.

„Norėčiau, matyt, retoriškai paklausti – kokią dar viešą ir seniai žinomą tiesą reikėtų priminti pretenduojantiems valdyti: gal, kad 2012 metais Lietuvai baigiasi perviršinio deficito ištaisymo laikotarpis?“, – sako finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Informaciją apie akcizų tarifus galima rasti Finansų ministerijos ar Europos Komisijos interneto svetainėse (į ją veda nuorodos iš atitinkamų Finansų ministerijos puslapių).


FNTT ir VMI atskleidė: šešėlinė prekyba grybais - ne vienkartinis atvejis

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atskleidė Ignalinoje ir Varėnoje veikusią asmenų grupuotę, kuri iš milijoninę apyvartą siekiančios šešėlinės prekybos grybais pelnė daugiau kaip milijoną litų.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino, kad per pusmetį grybus superkanti bendrovė, registruota Vilniuje, įsigijo 402 tonas miško gėrybių už daugiau nei 4 mln. Lt, tačiau net trečdalis šios sumos – daugiau nei 1,2 mln. Lt – buvo supirkta klastojant pinigų išmokėjimo kvitus, apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad grybai buvo superkami iš įvairių fizinių asmenų be apskaitos dokumentų ir neidentifikuojant realių pardavėjų. Įtariama, kad bendrovės darbuotojai klastojo pinigų išmokėjimo kvitus bei kitus dokumentus, pagal kuriuos tariamai buvo perkami grybai. Neretai bendrovės darbuotojai buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodydavo išgalvotus grybų pardavėjus. Suklastoti finansiniai dokumentai buvo įtraukiami į oficialią bendrovės apskaitą ir tokiu būdu buvo nuslepiama realiai vykdytos veiklos mastas. Dalis grybų buvo atgabenti iš Baltarusijos. Išaiškinta, kad dalis supirktų grybų buvo perparduodama kitoms įmonėms Lietuvoje, o kita dalis – eksportuojama į užsienio valstybes.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 16 kratų, per kurias paimti suklastoti bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos ir kiti duomenys, patvirtinantys tvarkomą juodąją buhalterinę apskaitą.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai 11-kai asmenų pareiškė įtarimus dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. Jiems skirtos įvairios kardomosios priemonės.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1109453 2012-11-26 23:28 artas71 redaguota: 2012-11-27 14-50
Savaitės 2012.11.19 - 2012.11.25 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Na va,jau pirmas bandymas atkurti lėsyklėles. Žinoma ,is kur kitur paimsi praplauti pinigėlių savo partijoms.

Taip paaiškina komentatoriai Vytenio Andriukaičio prašymo teikimą Konstituciniam Teismui (KT), kad būtų ištirta Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitiktis Konstitucijai. Seimo narys teigia, kad «įpareigojimas viešiesiems juridiniams asmenims siekti pelno prieštarauja viešųjų juridinių asmenų esmei, nes jie nėra siekiantys naudos sau, o skirti tenkinti viešuosius interesus». Reikalavimas užtikrinti valstybės investuoto kapitalo grąžą ir pervesti į biudžetą pelno įmoką – vertinamas kaip ribojantis ūkinę veiklą. O metinių veiklos strategijos ataskaitų rengimas vadinamas apsunkinančiu veiklą, biurokratiniu ir netikslingu.


SAVAITĖS TEISMO SPRENDIMAS

Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimas.

Citata.
Ta pačia pažyma nustatyta, kad ieškovui priskaičiuotas darbo užmokestis už 2011m. rugsėjo mėn. yra 1597,42 Lt, teismas apskaičiavo ( www.tax.lt), kad atskaičius mokesčius ( 193,04 Lt pajamų mokesčio ir 143,77 Lt sodrai) atlyginimas į rankas turėtų būti 1260,61 Lt, todėl ieškovo nurodytas ir prašomas priteisti 2376,40 Lt atlyginimas už 2011m. rugsėjo mėn. nepagrįstas.

P.s: labai džiaugiamės, kad dabar visiems aišku, kuo naudojasi Teismai, apskaičiuodami mokėtinus mokesčius.


SAVAITĖS NUORODA

Teisės aktų registro (bandomosios versijos) interneto svetainės adresas.
SAVAITĖS NUGALĖTOJAI

VMI prie FM informuoja, jog baigėsi fotografijų konkursas — „Blykstę šešėliui“. Konkurso nugalėtojus išrinko komisija ir „Facebook“ socialiniame tinkle Elektroninio deklaravimo paskyroje balsavę lankytojai. Nugalėtojais tapo moksleiviai iš Alytaus ir Ignalinos.

5-8 kl. kategorijoje fotografijų konkurso „Blykstę „šešėliui“ laimėtoju tapo Utenos AVMI išrinkta Ignalinos raj. Naujojo Daugėliškio mokyklos aštuntoko Dovydo Cicėno nuotrauka:„Žinojome, kad mūsų mokinio nuotrauka pateko į konkurso pusfinalį ir visa mokykla palaikėme Dovydą. N. Daugėliškio mokyklos bendruomenė nėra didelė, tačiau stengiamės dalyvauti įvairiuose projektuose ir mokinius raginame nelikti abejingais šių dienų aktualijoms,“ — sakė vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja Gražina Mackonienė, pažadėdama į kitą savaitę vyksiantį susitikimą su Utenos AVMI viršininku Pranu Alsiu būtinai sukviesti ne tik 5-12 kl. moksleivius, bet ir mokytojų kolektyvą.

9-12 klasių kategorijoje originaliausia ir kūrybiškiausia pripažinta Alytaus AVMI išrinkta Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos 10b klasės mokinės Indrės Paulauskaitės fotografija: „Džiaugiamės, kad mokyklos entuziastingai dalyvavo moksleivių fotografijų konkurse „Blykstę šešėliui“. Tikimės, kad šis gražaus bendradarbiavimo su mokyklomis pavyzdys ateityje subrandins naujų originalių idėjų ir paskatins surengti daugiau bendrų renginių“, — sako Alytaus AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas, Zita Jarmalienė.


SAVAITĖS STATISTIKA

Statistikos departamentas informuoja, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) trečiąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 2171,0 lito, valstybės1 ir privačiajame sektoriuose – atitinkamai 2307,1 ir 2091,2 lito.Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1686,0 lito, valstybės sektoriuje – 1785,3 lito, privačiajame – 1627,7 lito.Palyginti su antruoju 2012 m. ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto ir neto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 0,8, valstybės sektoriuje – 1,2 ir 1,1, o privačiajame – 0,7 ir 0,6 procento. Realusis darbo užmokestis trečiąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniuoju, padidėjo: šalies ūkyje – 0,5, valstybės sektoriuje – 0,8, privačiajame – 0,3 procento. Darbo užmokesčio padidėjimą trečiąjį 2012 m. ketvirtį lėmė didesnė darbų apimtis (žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos ir kitose įmonėse) ir nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (iki 850 Lt).

Deja, tačiau realusis darbo užmokestis per metus vėl sumažėjo (mažėja jau trečius metus iš eilės). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis trečiąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su trečiuoju 2011 m. ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje – 2,6, valstybės sektoriuje – 2,8, o privačiajame sektoriuje – 2,7 procento. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus taip pat padidėjo: šalies ūkyje – 2,4, valstybės sektoriuje – 2,6, o privačiajame – 2,5 procento. Realusis darbo užmokestis per metus sumažėjo: šalies ūkyje – 0,8, valstybės sektoriuje – 0,6, privačiajame – 0,7 procento. Realiojo darbo užmokesčio mažėjimą lėmė sparčiau nei neto darbo užmokestis augusios vartojimo prekių ir paslaugų kainos.


SAVAITĖS SKAITALAS - 1

Artūras Račas apie apie tai, kaip Darbo inspekcija reagavo į žurnalisto M.Širvinsko išpažintį apie vokelius balsas.lt ir susijusiose įmonėse.


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Rūtos Vainienės straipsnis apie pensijų reformą.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Paskelbti darbo kodekso pakeitimai

Paskelbti Darbo kodekso pakeitimai.Svarbesni pakeitimai:

129 straipsnio 2 dalies pakeitimas
„2. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių, taip pat tais atvejais, kai priežastis nustato šis Kodeksas ir kiti įstatymai.“
Pakeistas 129 straipsnio 3 dalies 4 punktas:
„4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, ketinimas turėti vaiką (vaikų), santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir asociacijoms, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas;“.
Pakeista 136 straipsnio 2 dalis:
„2. Darbdaviui mirus, darbo sutartis pasibaigia, kai nėra jo teisių perėmėjo.“
Pakeistas 138 straipsnio pavadinimas bei straipsnis papildytas 2 dalimi
„138 straipsnis. Apribojimai nutraukti darbo sutartį
1. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.
2. Verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis verslo
perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo draudžiama. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turi būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.“
Pakeista 147 straipsnio 3 dalis:
„3. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, − darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Įmonėse, įstaigose, organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, kuriuose taikoma suminė darbo laiko apskaita, ir darbams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.“

Pakeista 177 straipsnio 2 dalies pakeitimas
„2. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.“

Pakeista 183 straipsnio 1 dalis:
«1. Darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti rinkimų teisės; pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas, į prokuratūrą ir teismą liudytoju, nukentėjusiuoju, specialistu, vertėju ar kviestiniu, asociacijos arba darbuotojų kolektyvo atstovu; atlikti donoro pareigų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.“

Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus 14 straipsnį, įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.
2. Patarnavimo sutartys, sudarytos iki 2012 m. gruodžio 1 d., tęsiasi ir joms taikomos atitinkamų darbo sutarčių (neterminuotų ar terminuotų) nuostatos.
3. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Oficialiu teisės aktų paskelbimo šaltiniu bus laikomas Teisės aktų registras

Pakeistas Teisėkūros pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu nustatyta, kad Teisėkūros pagrindų įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, oficialiu teisės akto paskelbimu bus laikomas ne teisės akto paskelbimas popieriniame leidinyje „Valstybės žinios», o teisės akto įregistravimas ir paskelbimas elektroniniame valstybės registre - Teisės aktų registre. Pasirašytas teisės aktas Teisės aktų registre turės būti įregistruojamas ir paskelbiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo.Pakeitimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Teisėkūros pagrindų įstatyme taip pat nustatyta, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatytas įpareigojimas skelbti informaciją leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" reiškia įpareigojimą tą informaciją skelbti atitinkamo subjekto interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Siekiant suderinti Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas su kitais teisės aktais, paskelbti 43-jų įstatymų pakeitimai (Žin., 2012 11 15, Nr. 132), kuriuose vietoj žodžių „Valstybės žiniose« įrašyti žodžiai „Teisės aktų registre», o vietoj žodžių „Valstybės žinių« priede „Informaciniai pranešimai» įrašyti žodžiai „… (atitinkamų) institucijų interneto svetainėse".


Paskelbtos Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklės

Patvirtintos Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklės.

Patvirtinta Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams programa.

1. Kasos aparato įsigijimo išlaidos kompensuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka, jeigu:
— kasos aparatą įsigijo Lietuvos Respublikoje įregistruota individualia veikla besiverčiantis ir ne savo gamybos ne maisto prekėmis pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse prekiaujantis gyventojas, kuriam pareiga naudoti kasos aparatą nuo 2012 m. gegužės 1 d. atsirado pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283;
— kasos aparatas įsigytas ir įregistruotas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. spalio 31 dienos;
— iki 2012 m. gruodžio 10 d. pateikiami kasos aparato įsigijimą pagrindžiantys dokumentai;
— įsigytą kasos aparatą galima identifikuoti pagal unikalų numerį;
— gyventojas nėra gavęs kasos aparato įsigijimo išlaidų kompensacijos;
— gyventojui netaikyta administracinė atsakomybė už kasos aparato nenaudojimą.

2. kompensuojama:
- 100 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 800 litų, kai naujas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2011 metų lapkričio – 2012 metų balandžio mėnesiais;
- 70 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 560 litų, kai naujas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2012 metų gegužės–birželio mėnesiais po AVMI priimto neigiamo sprendimo dėl kasos aparato nenaudojimo atvejo vadovaujantis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-42, kai prašymas priimti tokį individualų sprendimą pateiktas iki 2012 m. balandžio 30 d.;
- 40 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 320 litų, kai kitais atvejais naujas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2012 metų gegužės–spalio mėnesiais;
- 100 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 400 litų, kai naudotas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2011 metų lapkričio – 2012 metų balandžio mėnesiais;
- 70 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 280 litų, kai naudotas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2012 metų gegužės–birželio mėnesiais po AVMI priimto neigiamo sprendimo dėl kasos aparato nenaudojimo atvejo, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-42, kai prašymas priimti tokį individualų sprendimą pateiktas iki 2012 m. balandžio 30 d.;
- 40 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 160 litų, kai kitais atvejais naudotas kasos aparatas įregistruotas AVMI 2012 metų gegužės–spalio mėnesiais.

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojams kompensuojamos kasos aparato įsigijimo išlaidos be pridėtinės vertės mokesčio.

Už tą patį kasos aparatą kompensuojama vieną kartą.

VMI primena: asmenų sąrašas, kurie draudžiami valstybės lėšomis

VMI primena, kokie asmenys yra draudžiami valstybės lėšomis.

Nuo 2010-01-01 apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal SDĮ 17 str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2012-01-01) ir 8 dalis), laikomi:
1) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
2) darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą (bedarbiai, asmenys, ieškantys darbo);
3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
4) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;
5) vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų; nuo 2013-01-01 vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų ;
6) asmenys iki 18 metų;
7) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
8) valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
9) vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005-07-01 – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005-07-01 – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005-07-01 – visiška negalia);
10) asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
11) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;
12) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
13) asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
14) buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
15) valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
16) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
17) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
18) papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius.
19) nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis - Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

Asmenys, drausti valstybės lėšomis, laikomi nuo vieno iš aukščiau nurodytų statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita – ir „Šiaulių banke“

VMI prie FM informuoja, kad visas VMI mokamas įmokas, mokesčius ir rinkliavas mokesčių mokėtojai jau gali mokėti ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (LT327180000000141038) „Šiaulių banke“.

Gyventojų patogumui iki šiol jau atidarytos VMI banko sąskaitos „Danske“, „Nordea“, „Swedbank“ bankuose (platesnę informaciją galite rasti http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391).

„Mokesčių inspekcija ir toliau, siekdama padėti mokėtojui kuo pigiau ir patogiau vykdyti prievoles valstybei, plečia savo bankinių sąskaitų ir įmokų surinkimo taškus. Mokesčių mokėtojas savarankiškai gali pasirinkti, kuriame banke ar kitoje atsiskaitymo vietoje sumokėti įmokas – visos jos bus galiojančios bei pervestos įstaigai, kuriai pinigai buvo skirti (pvz., savivaldybei ir t.t.)“, — pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, akcentuodama, kad nei savivaldybė, nei kita įstaiga negali nurodyti mokesčių mokėtojui, kur pinigai turi būti sumokėti.


VMI informuoja: prašymus kompensuoti kasos aparato įsigijimo išlaidas reikia pateikti iki gruodžio 10 d.

VMI prie FM informuoja, jog gyventojai, prekiaujantys ne savo gamybos ne maisto prekėmis dengtose prekyvietėse, prašymus kasos aparato (toliau – EKA) įsigijimo išlaidoms ar jų daliai padengti (toliau – prašymas) turi pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — AVMI) iki š.m. gruodžio 10 d. Kompensacija priklauso tiems gyventojams, kurie:· įsigijo ir įregistravo kasos aparatus AVMI nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. spalio 31 d,· AVMI iki š.m. gruodžio 10 d. pateiks prašymą ir EKA įsigijimą pagrindžiančius dokumentus,· anksčiau nėra gavę kompensacijos už EKA įsigijimą,· jiems nėra taikyta administracinė atsakomybė už tai, kad kasos aparato nenaudojo.
„Gyventojams, kurie prašymą įregistruoti EKA AVMI pateikė paskutinę dieną, t. y. š.m. spalio 31 d., tad faktiškai jų EKA įregistravimo data yra laikoma lakpričio 2 d. (kadangi lapkričio 1 d. buvo ne darbo diena), taip pat priklauso kompensacija EKA įsigijimo išlaidoms padengti“ – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė ir ragina gyventojus prašymus pateikti nelaukiant paskutinės dienos.
Šiandien, gyventojams įregistravusiems EKA nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. spalio 31 d., elektroniniu paštu VMI prie FM išsiuntė laiškus, informuodama apie galimybę susigrąžinti kasos aparato įsigijimo išlaidas ar jų dalį. Laiške gyventojai raginami laiku pateikti prašymą AVMI, o tie gyventojai, kurie iki šiol nesinaudojo VMI elektroninėmis paslaugomis, bus informuojami kt. būdais.


FNTT praneša: po tyrimo buvusi mokyklos direktorė stos prieš teismą

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl buvusios Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktorės N. Š., kuri įtariama netinkamai atlikusi savo pareigas ir mokyklai padariusi daugiau nei 43 tūkstančių litų žalą.

Tyrimo metu išaiškinta, kad N. Š., būdama Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktore, atsakinga 705už mokyklos veiklos organizavimą ir valdymą, netinkamai atliko savo pareigas, pasirašydama įsakymus, kuriais į pareigas 2006 metų pabaigoje Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje 0,5 valytojos etato įdarbino vyriausiosios buhalterės seserį. Suklastojus fiktyviai įdarbintos sesers prašymą, ji buvo priimta dar ir pastatų priežiūros darbininke, mokytojo padėjėja, kiemsarge, inžiniere, o vėliau dar ir paskirta pavaduoti sergančią bibliotekininkę ir buhalterę.

64-erių buvusi mokyklos direktorė įtariama patvirtinusi neteisėtus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o daugybę darbų menamai dirbusiai moteriai per kelerius metus apgaule buvo išmokėta daugiau nei 35 tūkstančiai litų lėšų, skirtų mokyklos savarankiškoms funkcijoms vykdyti iš mokinio krepšelio.

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta ir daugiau netinkamo buvusios Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktorės pareigų atlikimo faktų. Atskleista, kad mokykloje N. Š. vadovavimo laikotarpiu nebuvo nustatyta įsigytų knygų – metodinės ir grožinės literatūros perdavimo bibliotekai naudoti tvarka. Be to, 2010 m. I pusmetį mokyklos garantinis turtas, įsigytas už daugiau nei 7,5 tūkst. Lt, buvo nurašytos nepagrindus jokiais dokumentais. Pažeidžiant teisės aktus neteisėtai buvo nurašyti ir mokyklos sveikatos kabinete buvę 373 Lt vertės medikamentai.

Įtariama, kad dėl netinkamai N. Š. atliktų pareigų Šilutės Pamario pagrindinė mokykla padyrė daugiau nei 43 tūkstančius litų turtinės žalos.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1111504 2012-12-03 20:33 artas71
Savaitės 2012.11.26 - 2012.12.02 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS ARCHYVAI

http://www.tax.lt/temos/5084-savaitele-naujienu-apzvalga/12#573060

Ponas Uspaskich apie apie ponią Grybauskaitę:« Ji ir finansų ministerijoje buvo tik gera buhalterė».

Komentaras: ko aiškiai p. Uspaskich (ponui U) trūksta šiame gyvenime - dirbti kartu su gerais buhalteriais. Tą akivaizdžiai įrodo nesibaigiantis partijos «juodosios buhalterijos» skandalas bei pono U įmonėse išaiškinti «vokelinių» pinigų dalybos faktai. Šios žiaurios apskaitos klaidos, tikėkimės, palaidos politinę pono Ukarjerą. Priminsiu, šis pono U teiginys nuskambėjo premjero kandidatūrų paieškos kontekste. Yra didelė tikimybė, kad gera (-as) buhalterė(-is) gali žymiai geriau vadovauti vyriausybei negu kvalifikaciją praradęs suvirintojas su neaiškios kilmės universiteto diplomu.


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Sveiki. Pavėlavau pateikti deklaraciją už spalio mėnesį. Pateikiau ne lapkričio 26 d., o 27 d. Šiandien (11.29) jau skambino iš VMI ir liepė rytoj atvykti ant kilimėlio. Sakė surašys protokolą. Kokia nuobauda gresia? Negi baus apie 500 Lt, kad pavėlavau tik vieną dieną?P.S mokesčiai mokami laiku.

Sveiki. Taigi gavau baudą 100 Lt., arba galima gruodžio mėn. eiti į komisijos posėdį ir pateikti svarius įrodymus kodėl pavėlavau tą vieną dieną. Komisija gali anuliuoti baudą, arba padidinti iki 500 Lt. Žodžiu sakė, kad jau apie keturis mėnesius tokia griežta tvarka. Jei tik pavėluoji dieną, automatiškai traukia į kažkokius «juodus» sąrašus ir paskui stebi tą įmonę.Taigi stenkitės laiku pateikti deklaracijas

Tax.lt narys, Vilnius


SAVAITĖS PRIPAŽINIMAS

Finansų ministerija informuoja, kad Finansų ministerijoje įdiegta viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistema (VSAKIS) sulaukė dėmesio viename svarbiausių pasaulio informacinių technologijų renginių „SAPPHIRE NOW“. Sistemos privalumus teigiamai įvertino ir jos naudotojai Lietuvoje.

„SAPPHIERE NOW“ – tai kasmet pasaulinės verslo programinės įrangos gamintojos SAP organizuojamas renginys, kuriame be naujausių informacinių technologijų (IT) sprendimų pristatomi ir geriausi jų pritaikymo pavyzdžiai versle ir viešajame sektoriuje. Šiemet lapkritį Madride vykęs renginys pritraukė 11 tūkst. dalyvių iš viso pasaulio.
Konferencijoje buvo pristatyta Lietuvos Finansų ministerijoje veikianti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS). Su jos diegimo patirtimi dalyvius supažindinusi Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamento direktorė Diana Seredokaitė teigė, kad Lietuva yra viena iš pirmųjų valstybių, visiškai įgyvendinusi viešojo sektoriaus apskaitos reformą ir įdiegusi tokios paskirties centralizuotą sistemą visame viešajame sektoriuje.


SAVAITĖS VAIZDELIS

Pinigų karta apie tai, kaip menininkai nesėkmingai bandė užsiimti buhalterija ir LR mokesčių sistemos perkandimu.


SAVAITĖS "GUDRUOLĖ"

Klaipėdos AVMI išaiškino atvejį, kai Klaipėdos gyventoja, už daugiau nei 5,5 mln. litų pardavusi viešojo maitinimo įstaigos pastatą pajūrio kurorte, pirkėjui iškėlė sąlygą dalį suderėtos sumos pervesti kaip beprocentinę paskolą. Tokiu būdu nuslėpus tikrąsias pardavimo pajamas siekta išvengti per 0,5 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM). Patikrinimo metu priskaičiuota sumokėti per 1 mln. litų GPM, delspinigių ir baudų.

Patikrinimo metu Klaipėdos AVMI nustatė, kad pastatą kartu su kiemo aikštele prestižinėje Palangos kurorto vietoje įsigijo Rusijos pilietis. Notaro patvirtintoje pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta, jog pastatą – valgyklą jis įsigijo už 3 mln. litų, tačiau mokesčių inspektoriai išsiaiškino, kad dar prieš sudarant sutartį į Klaipėdos gyventojos sąskaitą kaip „kreditą“ tas pats Rusijos pilietis pervedė per 2,5 mln. litų. Menama „ilgalaikė“ paskola suteikta nesudarius rašytinės sutarties, be jokių grąžinimo garantijų ir be jokios naudos paskolos davėjui, t.y., be palūkanų.
Parduotą pastatą Klaipėdos gyventoja prieš kelis metus buvo įsigijusi už panašią kainą, kuri nurodyta oficialioje pirkimo pardavimo sutartyje. Susumavusi gautas pardavimo pajamas ir visas su minėto pastato įsigijimu ir vėliau pardavimu susijusias išlaidas bei nutylėjusi apie tikrąją „paskolos“ paskirtį, klaipėdietė mokesčių deklaracijoje nurodė tokią sumą, nuo kurios neatsiranda prievolės sumokėti pajamų mokestį. Mokesčių administratoriaus vertinimu, nedeklaruota per 3,2 mln. litų apmokestinamųjų pajamų, patikrinimo metu nuo jų apskaičiuota sumokėti per 522 tūkst. litų GPM.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė apie gyventojų pajamų ir sodros mokesčius - kaip kinta mokesčių našta, kintant veiklos formoms.


SAVAITĖS STATISTIKA

Sodra informuoja, kad ja pasitiki 50,7 proc. šalies gyventojų. Taip rodo lapkričio 9 – 19 dienomis „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa. Gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad palyginti su praėjusio mėnesio rezultatais, pasitikėjimas „Sodra“ padidėjo 4 procentiniais punktais – nuo 46,7 proc. spalį iki 50,7 proc. lapkritį. Atitinkamu laikotarpiu „Sodra“ nepasitikinčių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 16,3 proc. iki 15,3 proc. Labiau už „Sodrą“ gyventojai pasitiki tik ugniagesiais gelbėtojais, kariuomene, bažnyčia ir švietimu.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeisti Kasos aparatų techniniai reikalavimai

VMI prie FM viršininko 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. VA-102 pakeistas Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninius reikalavimai, patvirtinti VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 ,,Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų techninių reikalavimų".


Pakeisti Audito ir apskaitos tarnybos nuostatai

Finansų ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-394 pakeisti Audito ir apskaitos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1K-115 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“. Nuostatai išdėstyti nauja redakcija. Mums svarbesnės atliekamos Audito ir apskaitos tarnybos funkcijos:
9.6. stebi, kaip Lietuvos auditorių rūmai verčia Buhalterių profesionalų etikos kodeksą, tarptautinius audito standartus ir Tarptautinį kokybės kontrolės standartą į lietuvių kalbą (vertina Buhalterių profesionalų etikos kodekso, tarptautinių audito standartų ir Tarptautinio kokybės kontrolės standarto vertimo į lietuvių kalbą kokybę ir esant netikslumų teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos auditorių rūmams ir kt.);
9.16. tvirtina buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės egzamino bei mokesčių egzamino (toliau – egzaminai) programas;
24. Penki komiteto nariai konkurso būdu atrenkami iš asmenų, turinčių ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį apskaitos, audito ar finansų srityje. Atranką konkurso būdu pagal finansų ministro patvirtintas taisykles organizuoja Tarnyba. Atrenkant komiteto narius, siekiama, kad tarp jų būtų ne daugiau kaip 3 audito veiklą vykdantys atestuoti auditoriai, bent vienas buhalteris praktikas ir mokslininkas. Į komitetą negali būti atrenkamas daugiau kaip vienas narys iš tos pačios įmonės ar įstaigos.


VMI komentuoja: pakeistas GPMĮ 2 str. 14 dalies 5 punkto komentaras (kas nelaikoma gyventojo pajamomis)

VMI prie FM informuoja, kad pakeistas GPMĮ 2 str. 14 dalies 5 punkto komentaras - plačiau pakomentuota, kas nelaikoma gyventojo pajamomis)

1. Viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis vienetas) padengia nuolatinių Lietuvos gyventojų (mokytojų) dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminare bei tobulinimosi kursuose išlaidas.Šio pelno nesiekiančio vieneto kompensuojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų patirtos dalyvavimo seminare ir kursuose, kelionės išlaidos yra nelaikomos šių gyventojų pajamomis, t. y.nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas, jeigu nuolatiniai Lietuvos gyventojai su šiuo pelno nesiekiančiu vienetu nėra susiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir šios išlaidos yra susiję su minėtų gyventojų darbo veikla.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nutarė iš kultūros ir sporto fondo rėmimo lėšų padengti muzikantų (nuolatinių Lietuvos gyventojų) dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose išlaidas. Šiomis lėšomis bus kompensuojamos šių muzikantų nakvynės, maitinimo, kelionės išlaidos.Šiuo atveju išlaidos kompensuojamos asmens, nesusijusio su kompensacijos gavėjais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, o kelionė susijusi su šių atlikėjų darbo ar individualia atlikėjų veikla, todėl šios kompensacijos nelaikomos konkurse dalyvaujančių menininkų pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsiimantis individualia kūrybine veikla, vyksta dalyvauti užsienio vieneto X organizuojamame tarptautiniame seminare. Nuolatinis Lietuvos

gyventojas dalyvauti yra pakviestas kaip žymus kūrėjas, o su seminarą organizuojančiu užsienio vienetu nėra susijęs darbo santykiais. Užsienio vienetas apmoka nuolatinio Lietuvos gyventojo nakvynės ir maitinimosi išlaidas. Šiuo atveju kompensuotos nakvynės ir maitinimo išlaidos nėra pripažįstamos gyventojo pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas – biudžetinės įstaigos darbuotojas – vyksta į tarnybinę komandiruotę į užsienį. Komandiruotė yra susijusi su jo darbo veikla. Tarptautinė organizacija –priimančioji šalis – kompensuoja kelionės, nakvynės ir maitinimosi išlaidas. Šios tarptautinės organizacijos apmokamos kelionės, nakvynės ir maitinimosi išlaidos nėra pripažįstamos gyventojo pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

5. Akcinė bendrovė padengia šios bendrovės valdybos narių (nuolatinių Lietuvos gyventojų) dalyvavimo parodoje išlaidas. Valdybos nariai su bendrove nesusiję darbo santykiais. Minėta paroda yra susijusi su akcinės bendrovės vykdoma veikla, o į parodą vykę valdybos nariai tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme. Šios akcinės bendrovės kompensuojamos valdybos narių (nuolatinių Lietuvos gyventojų)patirtos dalyvavimo parodoje ir kelionės bei nakvynės išlaidos yra nelaikomos šių gyventojų pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas, kadangi gyventojai su šia bendrove nėra susiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, o padengtos išlaidos yra susiję su valdybos narių darbo veikla.

6. Įmonė padengia nuolatinio Lietuvos gyventojo, su kuriuo yra sudariusi autorinę sutartį, dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminare išlaidas. Gyventojas nėra įregistravęs individualios veiklos ir su įmone nesusijęs darbo santykiais. Gyventojas vyksta į seminarą, kuris tiesiogiai susijęs su gyventojo teikiamomis paslaugomis įmonei pagal autorinę sutartį, t. y. susijęs su gyventojo darbo funkcijomis. Įmonė padengia gyventojo patirtas nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės (tarp jų ir kelionės draudimo) išlaidas. Kadangi gyventojas nėra susijęs su įmone darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, o seminaras yra susijęs su gyventojo teikiamomis paslaugomis pagal autorines sutartis, todėl įmonės padengtos išlaidos nėra pripažįstamos gyventojo pajamomis, t. y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.“


VMI komentuoja: gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 22 straipsnių pakeitimai

VMI prie FM informuoja, kad 2012 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. XI-2412 buvo papildyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalis 55 punktu, pakeistas GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas.

Esminiai Įstatymo pakeitimai:
1. 1 straipsnis. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies papildymas 55 punktu
GPMĮ 17 str. 1 dalis papildyta nauju 55 punktu, nustatančiu, kad pajamų mokesčiu neapmokestinamos „6000 Lt per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.
2. 2 straipsnis. GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas
GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas pakeistas nustatant, kad gyventojų pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, kurias GPMĮ nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis gyventojas. Pajamų mokestis turi būti apskaičiuojamas ir mokamas nuo sumos per mokestinį laikotarpį viršijančios GPMĮ 17 str. 1 dalies 55 punkte nustatytą neapmokestinamą 6000 Lt pajamų dydį.

Įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies papildymas 55 punktu ir GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas susiję su nuo 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojančiomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo (Žin., 2012, Nr. 136-6965) nuostatomis. Šis įstatymas reglamentuoja atlygintinų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai ar kursai, teikimą, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo administravimą, nustato žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito (toliau – paslaugų kvitas) pildymo, išdavimo, galiojimo ir saugojimo tvarką, paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų teises ir pareigas.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2012 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. XI-2414 (Žin., 2012, Nr. 136-6968) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnis. Šio straipsnio 8 punkte nustatyta, kad į gyventojo pajamas įskaitomos pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, viršijanti 6000 litų per einamuosius kalendorinius metus. Ši nuostata įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.


KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: centrinės valdžios sektoriaus skola spalio mėnesio pabaigoje

Finansų ministerija informuoja, centrinės valdžios skola po apsidraudimo sandorių* spalio pabaigoje sudarė 42 mlrd. 118 mln. litų arba 37,5 proc. prognozuojamo šių metų BVP (112 mlrd. 342 mln. litų).

Centrinės valdžios sektoriaus skola, neįvertinus sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių, šių metų spalio pabaigoje buvo 43 mlrd. 114 mln. litų arba 38,4 proc. prognozuojamo 2012 metų BVP

Spalio pabaigoje centrinės valdžios sektoriaus skola užsienio finansų institucijoms sudarė 30 mlrd. 862,5 mln. litų, vidaus finansų institucijoms – 5 mlrd. 880,3 mln. litų, tarptautinėms organizacijoms – 4 mlrd. 743,1 mln. litų, kitiems vidaus kreditoriams (namų ūkiams ir pelno nesiekiančioms institucijoms) – 1 mlrd. 243,1 mln. litų, nefinansiniam sektoriui – 385 mln. litų.

Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola sudarė 41 mlrd. 823,1 mln. litų (97 proc. visos skolos), trumpalaikė skola – 1 mlrd. 290,9 mln. litų (3 proc. visos skolos).


Sodra informuoja: išeitis susirgus – prašymas internetu

Sodra informuoja, kad kasmet gyventojai vis dažniau naudojasi elektroninėmis „Sodros“ paslaugomis. Viena iš populiariausių tokių paslaugų – elektroninis prašymas skirti ligos pašalpą. Per devynis šių metų mėnesius internetu buvo pateikta 39 proc. visų prašymų skirti ligos pašalpą. Pernai atitinkamu laikotarpiu ši dalis sudarė 32 proc., o 2010-aisiais – 20 proc. Šiemet iki rugsėjo pabaigos „Sodra“ iš viso gavo 347 tūkst. prašymų (elektroninių ir įprastų), kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 440 tūkst. Viena iš priežasčių, dėl ko mažėjo ligos prašymų skaičius, gali būti mažesnis sergamumas kai kuriomis įprastinėmis ligomis. Pavyzdžiui, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripo atvejų skaičius šiemet yra 96,5 tūkst. mažesnis nei pernai (2012 m. sausį – rugsėjį fiksuota 411,7 tūkst. atvejų, o 2011 m. tuo pačiu metu – 508,2 tūkst.). Kaip ten bebūtų, atšalus orams šių susirgimų gali vėl padaugėti. Kad užkrečiamos ligos neplistų, jų simptomus pajutusiems gyventojams gydytojai rekomenduoja vengti viešų vietų, gydytis namuose. O kad gyventojams nereikėtų važiuoti į artimiausią „Sodros“ teritorinį skyrių, prašymą skirti ligos pašalpą greitai ir patogiai galima užpildyti namuose. Beje, elektroninių „Sodros“ paslaugų privalumus jau senokai įvertino verslas. Pavyzdžiui, absoliuti dauguma įmonių (per 99 proc.) privalomus pranešimus „Sodrai“ teikia elektroniniu būdu. Primename, kad susirgus darbuotojui arba vaikui ir gydančiam gydytojui pripažinus šį asmenį laikinai nedarbingu dėl ligos ar slaugos, gydytojas išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą (biuletenį). Tuomet darbdavys pateikia „Sodrai“ NP-SD pranešimą dėl pašalpos skyrimo.


FNTT praneša: atliekamas dar vienas tyrimas dėl Gariūnų turgavietės

FNTT Vilniaus apygardos vadybos pareigūnai, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūrai, išaiškino nusikalstamą grupuotę iš 13 asmenų, vykdžiusią prekybą be apskaitos dokumentų Vilniaus Gariūnų turgavietėje. Ikiteisminio tyrimo metu 2012 m. lapkričio 27 ir 28 dienomis buvo sulaikyta 13 įtariamųjų, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo pagal LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir 222 str. 1 d. Du iš sulaikytųjų yra Kinijos Liaudies Respublikos piliečiai.

Sulaikymo operacijos metu įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose buvo atlikta daugiau kaip 30 kratų, kurių metu rasti ir išimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, daugiau kaip 50 tūkstančių litų įvairia valiuta, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.


FNTT praneša: po tyrimo prieš teismą stos elektroniniu būdu mokesčius nuslėpęs tauragiškis

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarptautinių krovinių pervežimo paslaugas teikiančios bendrovės savininkas, apgaulingai tvarkęs apskaitą ir teikęs melagingus duomenis apie pajamas, įtariamas nuslėpęs daugiau nei 190 tūkstančių litų pelno mokesčio.

Išaiškinta, kad tauragiškis V. Z. į savo vadovaujamos individualiosios įmonės buhalterinę apskaitą neįtraukė visų už pervežimo paslaugas gautų iš verslo partnerių Vokietijoje ir Rusijoje lėšų. Atliekant tyrimą nustatyta, kad iš Vokietijos atsiųstos sąskaitos iš viso nebuvo įtrauktos į tauragiškio įmonės buhalteriją, o iš Rusijos – tik dalis pateiktų sąskaitų. Be to, atskleista, kad milijonines pajamas gaunančios tarptautinių krovinių pervežimo bendrovės savininkas, siekdamas išvengti mokesčių, 2007 metais elektroniniu būdu pateikė melagingą deklaraciją, joje nenurodydamas daugiau nei 16 tūkstančių litų įmonės lėšų. Dar didesnę pajamų sumą – daugiau nei 1,6 mln. Lt – transporto įmonė nuslėpė 2008 metais, taip pat elektroniniu būdu teikdama deklaracijas. Tyrimo metu apskaičiuota, kad kelerius metus melagingai teikiant duomenis apie gautas pajamas ir apgaulingai tvarkant individualiosios įmonės buhalteriją iš viso nesumokėta daugiau nei 190 tūkstančių litų mokesčių.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
1   #1113360 2012-12-11 06:34 artas71
Savaitės 2012.12.03 - 2012.12.09 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS NAUJIENA

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) atliko kratas keliose «Vičiūnų“ grupei priklausančiose įmonėse. Teigiama, kad FNTT kratas atliko restoranų tinkluose Vilniuje ir Kaune, paimti buhalterinės apskaitos dokumentai. NTT įmonėmis galėjo susidomėti dėl PVM mokėjimo ir dokumentų klastojimo. Preliminariai apskaičiuota valstybei padaryta žala gali siekti per du milijonus litų.


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Šiandien kandidate ponia Graužinienė į ministrės postą grasinasi nesileisianti žeminama! Bet jai nesutrukdė žemintis lakstant į Maskvą - paskui visai ne savo diedą, jeigu ką..

Liaudies balsas


SAVAITĖS DOKUMENTAS

Koalicija pateikė vyriausybės programą - 539 punktais.

Kaip ir ankstesnėse programose, populiariausi žodžiai SIEKSIME ( pavartotas 118 kartų), REMSIME (54 kartus), SUDARYSIME (41 kartą), SKIRSIME (36 kartus), SKATINSIME (88 kartus).


SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI prie FM informuoja, kad fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso ar jie yra įsigiję nekilnojamojo turto, kurio bendra vertė viršija 1 milijoną litų, iki š. m. gruodžio 17 d. turi šį turtą deklaruoti ir nuo viršijančios dalies sumokėti 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio. Iki šiandien (2012.12.06) deklaracijas jau pateikė 140 gyventojų (šeimų).

SAVAITĖS RAGINIMAS

VMI prie FM primena, kad liko mažiau nei savaitė, kada gyventojai gali teikti prašymus kasos aparato (toliau – EKA) įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Gyventojai, prekiaujantys ne savo gamybos ne maisto prekėmis dengtose prekyvietėse, raginami nelaukti paskutiniosios – gruodžio 10-osios — dienos, ir teikti prašymus jau dabar.

Iki šios dienos gauti 2438 prašymai kompensuoti EKA įsigijimo išlaidas – beveik 1,2 mln. litų. Priimti 2388 teigiami sprendimai – 1,19 litų sumai (beveik pusei numatytos išmokėti 2,4 mln. litų sumos). 1533 gyventojams VMI jau išmokėjo beveik 791 tūkst. litų kompensacijų.


SAVAITĖS SKAITALAS

Nerius Jasinavičius apie minimalią algą: kodėl jam, kaip verslininkui, minimalios algos didinimas yra naudingas.


SAVAITĖS ATŠAUKIMAS

Danijos vyriausybė nutarė panaikinti metų pradžioje įvestą taip vadinamą »riebalų mokestį" kaip nepasiteisinusį. Danai kaloringus gaminius ( sviestą, margariną, sūrius, sausainius) ėmė pirkti pas kaimynus- Vokietijoje. Šios šalies pasienio miesteliuose prie prekybos centrų pusė automobilių - su daniškais numeriais. Labai pažįstamas vaizdelis, ane?


SAVAITĖS BESOTIS

Europos Sąjungos komisaras mokesčiams Algirdas Šemėta ir toliau ragina šalis didinti pridėtines vertės mokestį. Per paskutinius tris metus vidutinis PVM tarifas Europos Sąjungos šalyse padidėjo nuo 17% iki 21%.


SAVAITĖS STATISTIKA

Statistikos departamentas praneša, kad per trečiąjį ketvirtį darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) trečiąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su antruoju, padidėjo visose apskrityse – nuo 4,1 lito Telšių iki 53,4 lito Alytaus apskrityje, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Trečiąjį (kaip ir antrąjį) 2012 m. ketvirtį Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai gavo didžiausią bruto darbo užmokestį – 2421,7 lito, kuris šalies ūkio vidurkį (2171,0 Lt) viršijo 11,5 procento. Tauragės apskrities darbuotojai uždirbo mažiausiai, jų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1752,3 Lt) buvo 38,2 procento mažesnis nei Vilniaus apskrities. Darbo užmokesčio didėjimą trečiąjį 2012 m. ketvirtį lėmė didesnė darbų apimtis (žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos ir kitose įmonėse) ir nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (iki 850 Lt).

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis kito panašiai kaip ir bruto. Trečiąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2012 m. ketvirčiu, neto darbo užmokestis didėjo visose apskrityse. Alytaus ir Panevėžio apskrityse jis augo sparčiausiai (atitinkamai 2,7 ir 2,3 proc.), Telšių ir Vilniaus apskrityse – lėčiausiai (po 0,2 proc.).


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VMI komentuoja: gyventojų pajamų mokesčio 5 straipsnio 4 dalies 2, 5 ir 8 punktų komentaras

VMI prie finansų ministerijos siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, papildė ir pakeitė GPMĮ 5 straipsnio 4 dalies 2, 5 ir 8 punktų apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012-11-16 raštu Nr. (14.16-01)-5K-12231778-6K-1209372. VMI plačiau pakomentavo kai kurių pajamų rūšių priskyrimą klasėms, apmokestinimą ir deklaravimą, kai jas gauna nenuolatinio Lietuvos gyventojas:

2.2. Pajamos iš paskirstytojo pelno ir metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;
2.5. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos
2.8. Pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį

daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje.


VMI komentuoja: mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 10 punkto bei MAĮ 88 straipsnio 1-6 dalių komentarą

VMI prie Finansų ministerijos, siekdama suvienodinti MAĮ taikymo tvarką, parengė MAĮ 40 straipsnio 10 punkto bei MAĮ 88 straipsnio 1-6 dalių komentarą (apibendrintą paaiškinimą) (pridedama), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-11-09 raštas Nr.((14.18-03)-5K-1218073)-6K-1209165).

Komentare primenama prievolė teikti mokesčių administratoriui informaciją apie sandorius, numatytus Mokesčių administravimo įstatymo 42(1).

42(1) straipsnis. Informacijos apie sandorius pateikimas
1. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau šiame straipsnyje – gyventojas) pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie jų sudarytus sandorius, kurie atitinka visas šias sąlygas:
1) gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų (toliau šiame straipsnyje – asmuo);
2) asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų;
3) sandoriai nėra notarinės formos;
4) gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama vieną kartą per kalendorinius metus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
3. Jeigu gyventojas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos nepateikė, tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai. Gyventojo pavėluotai pateikta arba patikslinta šiame straipsnyje nurodyta atitinkamo laikotarpio informacija nevertinama, jeigu dėl gyventojo kompetentinga valstybės institucija yra jau pradėjusi mokestinį patikrinimą arba kitą šio Įstatymo 143 straipsnyje nurodyto teisės pažeidimo tyrimą.

VMi pakomentavo Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo galimybes mokesčių mokėtojui: kam gali būti suteikta, kokios aplinkybės yra svarbios ir kokia tvarka yra suteikiama teisė atidėti mokesčių nepriemokų sumokėjimą.


VMI informuoja: atnaujintas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

VMI prie FM pateikia atnaujintą (iki 2012 gruodžio 3 dienos) gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintą paaiškinimą (komentarą).


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: VMI biudžeto surenkamoji sąskaita – ir „ Medicinos banke“

VMI prie FM informuoja, kad visas VMI mokamas įmokas, mokesčius ir rinkliavas mokesčių mokėtojai jau gali mokėti ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (LT427230000000120025) „Medicinos banke“.

Gyventojų patogumui iki šiol jau atidarytos VMI banko sąskaitos „Šiaulių bankas“, „Danske“, „Nordea“, „Swedbank“ bankuose (platesnę informaciją galite rasti http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391).

VMI primena, kad mokesčius, rinkliavas ir kitas biudžeto įmokas, pavyzdžiui, paskirtas baudas už kelių eismo taisyklių ar kitus pažeidimus galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir Lietuvos pašto skyriuose, kai kurių prekybos centrų kasose, „Perlo“ terminaluose. Ateityje tokių atsiskaitymo vietų šalyje tik daugės. Daugiau informacijos apie VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokų kodus galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skyrelyje „Mokėjimai“ (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391).


FNTT praneša: po tyrimo mėsos perdirbimo bendrovės vadovas įtariamas pasisavinęs milijonines sumas

FNTT Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame mėsos perdirbimo bendrovės Kazlų Rūdoje direktorius G. M. įtariamas pasisavinęs daugiau nei 2,1 mln. litų, o jo vadovaujama bendrovė kelerius veiklos metus vengė sumokėti daugiau nei 470 tūkst. litų mokesčių.

Nustatyta, kad mėsos perdirbimo bendrovės direktorius G. M. keletą metų ne tik vadovavo bendrovei, bet ir dirbo kasininku. Tuo metu dvejas pareigas bendrovėje užėmęs G. M., kaip kasininkas turėdamas savo žinoje visus bendrovės pinigus bei juos valdydamas, 2006–2011 m. laikotarpiu dalimis iš kasos paėmė daugiau nei 2,1 mln. Lt grynųjų pinigų. Vyriškis privalėjo visiems gryniesiems pinigams išrašyti finansinę operaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau to nepadarė ir nepateikė vyriausiajai buhalterei jokių dokumentų, pagrindžiančių pinigų panaudojimą, be to, susidariusios kelių milijonų litų sumos į bendrovės kasą negrąžino.

Tyrimo metu buvo išaiškinta ir tai, kad finansinių galimybių turinti didelė Kazlų Rūdos mėsos perdirbimo bendrovė vengė sumokėti 474 tūkstančius litų mokesčių. Nustatyta, kad Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo teikiamos deklaracijos, kuriose buvo deklaruoti mokėtini mokesčiai, tačiau bendrovė ilgą laiką vengė juos sumokėti.


FNTT praneša: teismas dyzelinio kuro išvežimą imitavusiems jo pardavėjams priteisė daugiau nei 5 milijonus litų

Lapkričio 12 dieną Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjų tirtoje baudžiamojoje byloje, kurioje neteisėtu didelių kiekių akcizinės prekės – dyzelinio kuro, skirto laivams, neišvežimu ir realizavimu buvo kaltinami penki klaipėdiečiai ir tauragiškis bei Klaipėdoje registruota uždaroji akcinė bendrovė, nuomojusi tanklaivį „Banga“. Dviem klaipėdiečiams skirtos realios laisvės atėmimo bausmės, kitiems – dešimtis tūkstančių litų siekiančios piniginės baudos. Klaipėdoje registruotai bendrovei, nuteistai kaip juridiniam asmeniui, skirta 300 tūkstančių litų bauda ir iš jos valstybei priteista daugiau nei 2,4 mln. litų. Be to, iš dviejų kaltinamųjų konfiskuota po 1,4 mln. Lt nusikalstamu būdu gautų pajamų.

FNTT tyrėjai atskleidė, kad klastojant dyzelinį kurą talpinančio tanklaivio ir akcizinio sandėlio dokumentus, buvo įrašomi neteisingi duomenys apie tai, kad iš tanklaivio „Banga“ iš Latvijos Respublikos pagal eksporto dokumentus atgabentas dyzelinis kuras, skirtas laivams, buvo perpumpuojamas dviem Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavusiems laivams. Tyrimo metu atskleista, kad realiai dyzelinis kuras nebuvo perkraunamas, o visa dyzelinių degalų perdavimo procedūra tik imituojama. Tyrimo metu buvo užfiksuota, kad dyzelinio kuro perpylimas vyko toje pačioje tanklaivio talpykloje, o skaitiklių rodmenys buvo klastojami. Tęsiant nusikalstamą veiklą buvo klastojamos muitinės eksporto deklaracijos ir jose nurodoma, kad neva iš Lietuvos buvo išgabentas Latvijoje įsigytas laivams skirtas dyzelinis kuras. Atskleista, kad klastojant dokumentus apie fiktyviai įvykusias eksporto procedūras iš Lietuvos buvo neišvežtos 1 614 tonų dyzelinio kuro, kurio vertė daugiau nei 2,9 milijono litų.

FNTT tyrėjai išaiškino, kad iš Lietuvos neišvežtas dyzelinis kuras buvo realizuojamas įvairiuose Lietuvos regionuose.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1114954 2012-12-17 14:59 artas71
Savaitės 2012.12.10 - 2012.12.16 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS NAUJIENA

Lietuvos bankas praneša, kad įvertinus Nacionalinės kredito unijos (NKU) rizikingą veiklą ir nustačius teisės aktų pažeidimus Lietuvos banko valdyba iki 2013 m. sausio 31 d. apribojo šios įstaigos veiklą ir skyrė laikinąjį administratorių – bendrovės „Verslo konsultantai“ vadovą Alvydą Mogenį. Veiklos apribojimo metu NKU negalės teikti finansinių paslaugų ir vykdyti kitos veiklos (įskaitant indėlių grąžinimą), nebent tai bus būtina jos veiklai moratoriumo metu užtikrinti. Iki 2012 m. gruodžio 28 d. laikinasis administratorius privalės pateikti išvadas dėl NKU finansinės būklės ir pasiūlymus, kuriuos įvertinus bus sprendžiama dėl šios unijos veiklos perspektyvų.

LR Kredito unijų įstatyme numatyta poveikio priemonė pritaikyta įvertinus NKU tikslinio inspektavimo metu aptiktų pažeidimų mastą, taip pat jų kartotinumą. Inspektavimo komisijos vertinimai rodo, kad, įvertinus papildomus apskaičiuotus specialiuosius atidėjinius, jos grynasis turtas būtų mažesnis už įsipareigojimus. Inspektavimo ataskaitos duomenimis, ši unija vykdė rizikingų ir neskaidrių projektų kreditavimą, nesilaikė saugios ir patikimos kredito įstaigų veiklos principų. NKU suteiktų paskolų kokybė buvo bloga, o jos finansinėse ataskaitose nebuvo atvaizduota reali finansinė būklė.

Itin sparčiai augant paskolų portfeliui, NKU didelę dalį paskolų suteikė iš esmės nevertindama prisiimamos rizikos: nebuvo analizuojamas kredituojamų įmonių verslo planų realumas, jų įgyvendinimo perspektyvos, netikrinta, ar būsimi skolininkai pateikė teisingus duomenis, būtinus jų rizikai įvertinti, o už paskolas įkeičiamas turtas neužtikrino įsipareigojimų įvykdymo. Priimti sprendimai dėl paskolų suteikimo dažnai buvo ekonomiškai nepagrįsti ir neskaidrūs. Įtartinus sandorius, bendradarbiaudama su Lietuvos banku, tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.


SAVAITĖS SKAITALAS

Ingridos Šimonytės pamąstymai apie naujos vyriausybės programą.


SAVAITĖS MELAGIS?

Savaitės melagio titulą gali gauti naujasis aplinkos apsaugos ministras Mazuronis, pareiškęs, kad per 4 metus buvo renovuoti 6 namai. Šiame žemėlapyje, su adresais, nurodoma kur ir kiek namų buvo renovuota.


SAVAITĖS PERSPĖJIMAS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, jog vis dar užfiksuojama tarnybos diskreditavimo faktų, kai apsimetėliai, prisistatę inspektoriais, atlieka neteisėtus „patikrinimus“ parduotuvėse, prekybos centruose ar turgavietėse ir reikalauja sumokėti baudas neva „už nustatytus pažeidimus“. Pasitaiko ir prekybininkų apgaudinėjimo atvejų, kada prašoma susimokėti už neva nustatytų pažeidimų „nefiksavimą“. Taip teršiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, jos inspektorių vardas.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena visiems asmenims, vykdantiems maisto tvarkymo veiklą, kad prieš pradėdami patikrinimą, inspektoriai privalo pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą pavedimą atlikti tikrinimą ir prisistatyti, parodant tarnybinį pažymėjimą. Pavedime turi būti nurodyta: tikrinančio inspektoriaus vardas, pavardė, pareigos, patikrinimo rūšis, objekto pavadinimas, adresas, patikrinimo tikslas, patikrinimo pradžios data. Pavedimas privalo būti pasirašytas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko ar tarnybos direktoriaus ir patvirtintas įstaigos antspaudu. Atlikus patikrinimą, visuomet rašomas patikrinimo aktas, kurio antras egzempliorius paliekamas maisto tvarkymo subjekto savininkui ar jo įgaliotam atstovui.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Finansų ministro įsakymu patvirtintos palūkanos už mokestinę paskolą 2013 1 ketvirčiui

Finansų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-409 nuo 2013 m. sausio 1 dienos pirmajam ketvirčiui nustatomos 0,01 procento palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.


Finansų ministro įsakymu patvirtintas delspinigių dydis 2013 1 ketvirčiui

Finansų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-408 nuo 2013 m. sausio 1 dienos pirmajam ketvirčiui nustatomi delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis ― 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.


Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos forma GPM308 pildymo taisyklės

LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. VA-106 buvo pakeistas VMI prie FM viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 ,,Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-501 pakeistos

Esminiai pakeitimai:
1. Nauja redakcija išdėstyta GPM308 forma. Pakeistos 2012 m. teikiamose deklaracijose šios formos 36A, 37, 38, 40A ir 40B laukeliuose įrašytinų Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą paaiškinančios nuostatos.
2. Pakeistos Taisyklių nuostatos, susijusios su verslo liudijimą įsigijusio gyventojo gautų pajamų deklaravimu, kai:
2.1. už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos sumos yra didesnės kaip 15500 litų,
2.2. verslo liudijimą įsigijęs gyventojas privalo registruotis ar yra įregistruotas pridėtinės vertės (toliau − PVM) mokėtoju.
Tokioms pajamoms yra taikomos tokios pačios apmokestinimo ir deklaravimo taisyklės, kokios yra nustatytos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš įregistruotos individualios veiklos. Atsižvelgus į tai, pakeistas ir papildytas Taisyklių IX skyrius ,,GPM308V priedo ,,Individualios veiklos pajamos“ pildymas“ . Taisyklėse aptarta, kad GPM308V priedo I skyriuje turi būti deklaruojamos gautos (uždirbtos) pajamos ne tik vykdant įregistruotą individualią veiklą, bet ir vykdant veiklą, kurią privaloma registruoti, įskaitant tokias pajamas:
− per 2012 m. gegužės-gruodžio mėnesių laikotarpį (2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį) už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautas visas pajamas, kai per 2012 m. gegužės-gruodžio mėnesių laikotarpį (2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį) iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė kaip 15500 litų suma,
− individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per 2012 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį uždirbtas pajamas. Toks gyventojas GPM308V priedo I skyriuje turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos uždirbtas pajamas.
Kadangi tokios pajamos nėra pripažįstamos gautomis iš veiklos pagal verslo liudijimą, todėl jos (išskyrus nesančio ir neprivalančio registruotis PVM mokėtoju gyventojo gautas iš žemės ūkio veiklos), apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimus ,,Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ ir „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“, tokiais atvejais taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.
3. Atsižvelgiant į tai, kad pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą nėra laikomos individualios veiklos pajamomis, nustatyta, kad gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą veiklai ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, tas per 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas už patalpų nuomą, kurios viršija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, Nr. 40, 46, 48) 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio atlygį už suteiktas paslaugas (2012 m. – 155000 litų), turi deklaruoti GPM308P priede.
4. Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, pageidaujantis, kad už verslo liudijimą sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai jo individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą, turi pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Ši forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689, 2012, Nr. 47-2325). FR0781 formos prašymą turi pateikti ir veiklą ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, viršijęs Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, pageidaujantis, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai nuomos pajamos apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą.
5. Deklaruojant 2012 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308P priede 02 pajamų rūšies kodu turi būti žymimos ne tik individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, bet ir mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. gautos pajamos, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 2 straipsnio 34 dalį priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Pakeistos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklės

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2012.12.11 įsakymu Nr. pakeistos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo". Neliko 16 straipsnyje išvardytų rekvizitų kvitui. Vietoj jų yra nuoroda į kitą teisės aktą.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti kvitus, kai tai yra numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654). Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o kitas lieka pardavėjui.“


Patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-04-V visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-527 patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-04-V visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ aprašas.

Kam bus kompensuojama:
4.3. Darbuotojas (arba projekto dalyvis) – Lietuvos Respublikoje pirmą kartą įsidarbinęs asmuo nuo 16 iki 29 metų.

Kompensavimo trukmė:
16.7. darbo užmokestis darbuotojui yra apskaičiuotas ne anksčiau kaip nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.;

Kiek bus kompensuojama:
17. Darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama projektų vykdytojams ne rečiau kaip kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio, 30 dienos.
18. Kompensuojama darbuotojo darbo užmokesčio dalis (tinkamų finansuoti išlaidų suma) pagal Kompensuojamojo darbo užmokesčio dalies fiksuotojo įkainio dydžio nustatymo tyrimo ataskaitą (Aprašo 6 priedas) nustatoma šia tvarka:
18.1. projekto vykdytojui darbuotojo darbo užmokesčio daliai kompensuoti yra nustatytas vienodas fiksuotojo įkainio dydis, kuris yra lygus 0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio litą;
18.2. fiksuotojo įkainio dydis yra nekintantis;
18.3. kompensuojamą sumą sudaro: darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma (išreikšta litais) kompensacijos laikotarpiu vienam projekto vykdytojo darbuotojui (neatsižvelgiant į tai, pagal kiek darbo sutarčių darbuotojas dirba pas projekto vykdytoją), padauginta iš fiksuotojo įkainio dydžio;
18.4. maksimalus faktinis apskaičiuoto darbo užmokesčio dydis, pagal kurį skaičiuojama darbuotojo darbo užmokesčio kompensacija vienam projekto vykdytojui, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 1700 Lt per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 1700 Lt sumą;
18.5. maksimali kompensuotina vieno darbuotojo darbo užmokesčio suma vienam projekto vykdytojui, esant maksimaliam galimam 12 kalendorinių mėnesių kompensacijos laikotarpiui, sudarytų 4753,2 Lt per 12 kalendorinių mėnesių;
18.6. kompensuojama darbo užmokesčio dalis pervedama į projekto vykdytojo sąskaitą, nurodytą Pažymoje apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą paramai pagal VP1-1.2-SADM-04-V priemonę „Parama pirmajam darbui“ gauti (Aprašo 3 priedas).
19. Kompensuojamos darbuotojo darbo užmokesčio dalies (tinkamų finansuoti išlaidų sumos) apskaičiavimo pavyzdžiai:
19.1. jei darbuotojui per kalendorinį mėnesį apskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 990 Lt: 990 Lt x fiksuotojo įkainio dydis (0,233) = 230,67 Lt per kalendorinį mėnesį;
19.2. jei darbuotojui per kalendorinį mėnesį apskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 1700 Lt: 1700 Lt x fiksuotojo įkainio dydis (0,233) = 396,1 Lt per kalendorinį mėnesį;
19.3. jei darbuotojui per kalendorinį mėnesį apskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 1950 Lt: 1700 Lt x fiksuotojo įkainio dydis (0,233) = 396,1 Lt per kalendorinį mėnesį.


VMI informuoja: atnaujintas leidinys ,,Pelno mokesčio lengvatos“

VMI prie FM informuoja, kad yra parengtas naujas leidinys ,,Pelno mokesčio lengvatos“, patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje.


VMI informuoja: laikinai neveiks e. VMI beta versija ir asmeninės mokesčių mokėtojų erdvė – Mano VMI

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, jog gruodžio 15-20 dienomis dėl atliekamų techninės profilaktikos darbų laikinai nebus galima prisijungti prie e. VMI beta versijos ir asmeninės mokesči�2000� mokėtojų erdvės – Mano VMI. Tuo metu bus vykdomi duomenų bazių programinės įrangos atnaujinimo darbai, kurie leis toliau užtikrinti sklandžią VMI sistemų veiklą.

VMI atsiprašo už laikinus nepatogumus.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: automobilių nuoma bandęs prisidengti taksi bendrovės vadovas atsidūrė teisme

Vilniaus AVMI informuoja, kad vienos Vilniuje veikusios taksi bendrovės vadovas už tikrosios veiklos slėpimą prisidengiant automobilių su vairuotoju nuoma atsidūrė teisme ir turės sumokėti daugiau nei 10 tūkst. litų.

Vilniaus AVMI, įtardama tikrosios veiklos slėpimą, vienoje sostinės transporto įmonėje atliko operatyvų patikrinimą. Oficialiai ši įmonė deklaravo automobilio nuomos su vairuotoju veiklą, tačiau Vilniaus AVMI nustatė, kad pagal visus veiklos organizavimo ir vykdymo kriterijus šios vežėjų bendrovės veikla atitinka lengvojo automobilio taksi veiklą, o ją organizuojant nesilaikoma reikalavimų.

„Sodros“ duomenimis, šioje įmonėje dirbo tik 1 darbuotojas – įmonės vadovas, einąs ir buhalterio pareigas. Tačiau atlikus kontrolinius paslaugos pirkimus paaiškėjo, kad įmonėje nelegaliai dirba 3 vairuotojai. Nustatę šiuos faktus, Vilniaus AVMI darbuotojai apsilankė bendrovės biure ir dispečerinėje Naugarduko gatvėje. Ten inspektoriai rado bendrovės direktorių ir tris asmenis. Pasirodžius Vilniaus AVMI darbuotojams, jie suskubo pasišalinti su įmonės vadovo išplėštais užsakymų sąsiuvinio lapais. Vėliau vadovas šių asmenų vardų ir pavardžių sakė neprisimenąs, tačiau prisipažino sąsiuvinio lapus plėšęs iš streso.

Iš buhalterinės apskaitos duomenų matyti, kad ši įmonė iš keleivių pervežimo veiklos nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. gavo 7602 litų pajamų, tačiau neturėjo savivaldybės leidimo keleivius vežti lengvaisiais automobiliais taksi.


Finansų ministerija informuoja: informacija apie nacionalinio biudžeto pajamas (11 mėnesių)

Finansų ministerijos duomenimis, per vienuolika šių metų mėnesių į nacionalinį biudžetą gauta 18 mlrd. 933,6 mln. litų, t.y. 1 mlrd.239,2 mln. litų arba 7,0 proc. daugiau nei per tą patį 2011 metų laikotarpį. Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per vienuolika 2012-ųjų metų mėnesių įplauks 18 mlrd. 616 mln. litų, o faktiškai įplaukė 317,6 mln. litų arba 1,7 proc. daugiau.

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

Į valstybės biudžetą pajamų per vienuolika šių metų mėnesių gauta 15 mlrd. 982,6 mln. litų t.y. 1 mlrd. 101,9 mln. litų arba 7,4 proc. daugiau palyginus su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu. Prognozuota, kad per šį laikotarpį pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 15 mlrd. 917,5 mln. litų, faktiškai įplaukė 65,1 mln. litų arba 0,4 proc. daugiau. Per vienuolika šių metų mėnesių daugiausia valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES) lėšų skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui ir pan.) – 3 mlrd. 341 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms ir kt.) – 2 mlrd. 720 mln. litų; ekonomikai – 1 mlrd. 998 mln. litų; sveikatos apsaugai – 1 mlrd. 492 mln. litų; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mlrd. 330 mln. litų.

Pajamos iš mokesčių:

Daugiausia pajamų per vienuolika šių metų mėnesių gauta iš pridėtinės vertės mokesčio – 8 mlrd. 292,3 mln. litų (planuota gauti 8 mlrd. 326 mln. litų, planas įvykdytas 99,6 proc.). Per šį laikotarpį iš akcizų (už visas akcizines prekes) gauta 3 mlrd. 33,1 mln. litų pajamų (planuota gauti 3 mlrd. 83,8 mln. litų, planas įvykdytas 98,4 proc.). Pelno mokesčio per šių metų sausio-lapkričio mėnesius surinkta 1 mlrd.127 mln. litų (planuota gauti 1 mlrd.35,6 mln. litų, planas įvykdytas 108,8 proc.). Nacionalinio biudžeto (kartu su savivaldybėmis) pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio gauta 3 mlrd. 496 mln. litų (planuota gauti 3 mlrd. 269,1 mln. litų, planas įvykdytas 106,9 proc.).

Patvirtintame 2012 metų valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 131,1 mln. litų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), numatyta gauti 18 mlrd. 16,2 mln. pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 624,2 mln. litų.


Statistikos departamentas informuoja: radėjo veikti nauja elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. statistika

Statistikos departamentas informuoja, kad jau pradėjo veikti nauja elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. statistika. Ši sistema pakeitė buvusią statistinių ataskaitų elektroninio surinkimo sistemą e-formos.

Pagrindinės naujovės:
– statistinių ataskaitų pildymas ir pateikimas perkeliamas į internetą (on-line), lygiagrečiai integruojant ir palaikant esamą technologinį sprendimą (off-line);
– registruoti naudotojai užpildytas statistines ataskaitas gali teikti el. paštu estatistika@stat.gov.lt.
– respondentų autentifikavimas atliekamas ne tik tradiciniu būdu, bet ir naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema (VAIISIS);
– integracija į statistinių duomenų apdorojimo sistemą, prijungiant administracinius duomenų šaltinius;
– statistinių duomenų priėmimas iš respondentų verslo valdymo ir apskaitos sistemų, pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą duomenų mainų standartą.
Nuo šiol statistinės ataskaitos el. būdu teikiamos naujoje sistemoje e. statistika.
Kilus klausimams dėl prisijungimo, teiraukitės tel. (8 5) 236 4774, (8 5) 236 4780, el. p. problemos@stat.gov.lt.

http://estatistika.stat.gov.lt/


Finansų ministerija praneša: teikiamas patobulintas valstybės biudžetas

Finansų ministerija Vyriausybei teikia patobulintą 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Jis pataisytas, įvertinus atnaujintas makroekonomikos prognozes, numatomą didinti minimalų mėnesio atlyginimą, apibendrintus Seimo narių, valstybės institucijų siūlymus bei atsižvelgus į Valstybės kontrolės pastabas. Palyginti su ankstesniuoju projektu, valstybės biudžeto rodikliai kinta nedaug.

Visos valstybės biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7,546 mlrd. litų) sudarys 18,2 mlrd. litų, su ES ir kitos paramos lėšomis – 25,7 mlrd. litų. Palyginti su ankstesniuoju projektu, pajamos mažėja 0,4 mln. litų. Patobulintame projekte valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti sudarys 26,4 mlrd. litų – 42,4 mln. litų daugiau, palyginti su ankstesniuoju projektu. 2013 m. valstybės biudžeto asignavimai viršija pajamas 740 mln. litų, deficitas sudarys 0,6 proc. BVP (grynųjų pinigų principu), o planuojamas 2013 m. visų viešųjų finansų deficitas – apie 2,5 proc. BVP. Planuojama, kad šių, 2012 metų viešųjų finansų deficitas neviršys 3,0 proc. BVP. Numatoma, kad kitų metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų) sudarys beveik 21,4 mlrd. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28,9 mlrd. litų.


FNTT praneša: atliekamos kratos „Nacionalinėje kredito unijoje“

FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Generaline prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų, taip pat galimo šių kredito unijų turto iššvaistymo, disponavimo tokiu būdu nusikalstamai įgytu turtu, kai kurių įmonių neteisėtos veiklos ir dokumentų klastojimo (LR BK 182 str. 2 d., 184 str. 2 d., 203 str. 2 d., 300 str. 1f5b, 2 d., 216 str. 1 d.).

Tiriant Lietuvos kredito unijų veiklą gauta duomenų, kad grupė asmenų, atitinkanti organizuotos grupės požymius, iš „Nacionalinės kredito unijos“ galėjo apgaule gauti kreditų už beveik 25 mln. litų, nors turto, kuriam įsigyti buvo išduoti kreditai ir kuris buvo įkeistas paskoloms užtikrinti, vertė nesiekia 800 tūkst. litų.

Įvertinęs šias aplinkybes ir kitus „Nacionalinėje kredito unijoje“ nustatytus pažeidimus, Lietuvos Bankas šiandien paskelbė apie šios kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo metu Nacionalinė kredito unija negalės teikti finansinių paslaugų ir vykdyti kitos veiklos (įskaitant indėlių grąžinimą), nebent tai bus būtina kredito unijos veiklai moratoriumo metu užtikrinti. Iki šių metų gruodžio 28 d. laikinasis administratorius privalės pateikti išvadas dėl Nacionalinės kredito unijos finansinės būklės ir pasiūlymus, kuriuos įvertinus bus sprendžiama dėl unijos veiklos perspektyvų.


FNTT praneša: pinigų plovimo prevencijos priemonės padeda efektyviai kovosi su šešėline ekonomika

FNTT informuoja, kad gruodžio 13 dieną, įsiteisėja Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtas nutarimas už padarytą administracinį teisės pažeidimą, kai nebuvo paisoma reikalavimo deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, konfiskuoti 265 tūkst. eurų, kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 900 tūkst. Lt, ir pervesti į valstybės biudžetą.

Administracinis teisės pažeidimas, susijęs su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas, buvo užfiksuotas 2011 metų rugsėjo mėnesį, tarptautinės operacijos metu, kai Kauno teritorinės muitinės pareigūnai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikė automobiliu važiavusius asmenis iš Vilniaus rajono. Paprašius jų užpildyti grynųjų pinigų gabenimo deklaracijas, sieną kirtę asmenys nedeklaravo, kad į Lietuvą įveža daugiau nei 10 tūkst. eurų. Po nuodugnaus automobilio patikrinimo FNTT tyrėjai Vilniaus rajono gyventojo J. K. vairuotoje transporto priemonėje, specialiai įrengtoje slėptuvėje, aptiko grynaisiais gabenamus 265 tūkst. eurų.

Marijampolės rajono apylinkės teismas nustatė, kad Vilniaus rajono gyventojas J. K. pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, kai muitinės pareigūnui pareikalavus užpildyti Grynųjų pinigų deklaraciją, pinigų nedeklaravo ir joje pateikė neteisingus duomenis.

Pažymėtina, kad nuo 2011 metų liepos 1 dienos įsigalioję Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai nustatė, kad įgaliotiems muitinės pareigūnams pareikalavus, gyventojai turi deklaruoti iš Europos Sąjungos šalių į Lietuvą ir iš Lietuvos į Europos Sąjungą bei per Lietuvą vežamas grynųjų pinigų sumas. Lėšos, viršijančios 10 tūkstančių eurų ar tą pačią sumą kita valiuta, turi būti deklaruotos, nors visuotinio vežamų grynųjų pinigų deklaravimo nėra. Vežama grynųjų pinigų suma deklaruojama raštu. Muitinės pareigūnas pateikia deklaraciją, kurią turi užpildyti pats asmuo. Kilus įtarimams, kad deklaracijoje pateikti duomenys neteisingi, asmuo ir jo automobilis bei daiktai gali būti patikrinti. Reglamentuota, kad informaciją apie visus grynųjų pinigų gabenimo atvejus muitinės pareigūnai teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12591
#1119360 2013-01-07 20:56 artas71
Savaitės 2012.12.31 - 2013.01.06 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS ANONSAS

2013.01.08 14 val. Finansų ministras Rimantas Šadžius dalyvaus portalo Delfi konferencijoje, kurioje atsakys į skaitytojų pateiktus klausimus.
SAVAITĖS IŠMINTIES PERLAI

„Finansininkai juk nieko nekuria, negamina, tik tvarko popierius, bet nori uždirbti daugiausia iš visų“.

„Laisvosios rinkos institutas Lietuvoje užsiima net žalingais valstybei ir jos žmonėms veiksmais. Pavyzdžiui, jie sako, kad jeigu įmonė nesugeba dirbti, tegul ji bankrutuoja. Amerikoje tokį pasiūlymą aš dar suprasčiau, nes JAV bankroto procedūros vyksta greitai, o dar greičiau registruojamos naujos įmonės. Bet mūsų šaliai tokia kryptis yra visiškai neteisinga.“

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius


SAVAITĖS SKAITALAS

Buvęs teisingumo ministras Remigijus Šimašius pakomentavo premjero išminties perlus.


SAVAITĖS NUTARIMAS

Koalicinė Vyriausybė padidino minimalią algą iki 1000 Lt.
Nutarta:
1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 6,06 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 1 000 litų.
2. Nustatyti, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2009, Nr. 126-5433) priedą taikoma 850 litų minimalioji mėnesinė alga.
3. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtinti metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius 2013 metams

Finansų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-409
1. Metinius darbo dienų koeficientus:1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 0,7 [251 darbo diena : (365 kalendorinės dienos – 15 švenčių dienų)];
1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 0,9 [301 darbo diena : (365 kalendorinės dienos – 15 švenčių dienų)];
1.3. šie dydžiai taikomi Aprašo 7 punkte nustatytais atvejais.
2. Metinius vidutinio mėnesio:
2.1. darbo dienų skaičius:
2.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 20,9 darbo dienos (251 darbo diena : 12 mėnesių);2.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,1 darbo dienos (301 darbo diena : 12 mėnesių);2.2. darbo valandų skaičius:
2.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 166,8 darbo valandos (2001 darbo valanda : 12 mėnesių);
2.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 166,4 darbo valandos (1997 darbo valandos : 12 mėnesių);
2.3. šie dydžiai taikomi Aprašo 8 punkte nustatytais atvejais.


Priimti Pridėtinės vertės įstatymo pakeitimai

Seimas 2012 m. gruodžio 20 dieną pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Įstatymo pakeitimais pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti, bei lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymą vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos. Lengvatinių PVM tarifų taikymas yra pratęsiamas dar vieniems metams iki 2013.12.31.

Dar keletas pakeitimų:
- pakeitus Statybos įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, pagal kurias nebėra surašomas pastato (statinio) pripažinimo tinkamu naudoti aktas, patikslinamas naujo pastato ar statinio apibrėžimas PVMĮ (išbraukti žodžiai ,,pripažinimas tinkamu naudoti“);
- įgyvendinant ES Teisingumo Teismo sprendimą (2012 m. kovo 29 d. byla Nr. C-414/10), įstatyme panaikintas reikalavimas, kad, siekiant pasinaudoti importuotų prekių importo PVM atskaita, importo privalo būti PVM sumokėtas (kaip buvo nurodoma PVMĮ 64 str. 5 d.). Atsižvelgiant į šį pakeitimą, pakeistas ir Pelno mokesčio įstatymo 24 str.;
- saugant asmens teisę į asmeninių duomenų konfidencialumą, atsisakyta reikalavimo PVM sąskaitose faktūrose ar mokėjimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose privalomai nurodyti asmens kodą – užteks vardo ir pavardės (PVMĮ 80 ir 81 str.);
- numatyta, kad PVM skirtumas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui bus grąžinamas žemės ūkio produkcijos tiekėjams PVM mokėtojams už įsigytus ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, išskyrus nustatyta tvarka įskaitytą į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą;

Pratęstos atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo reikalavimų galiojimas

Vyriausybė 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1499 pakeitė 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“. Gavus Europos Tarybos leidimą dėl atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą taikymą, jis pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Taigi, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas) atvejais nutarimo punktai galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. Priminsime, kad šiame apraše išvardyti kiti nei PVMĮ 96 str. 1 d. nurodyti atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). Dar trejiems metams pratęstas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas šiais atvejais:
- kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra;
- kai tiekiama mediena: rąstai, lentos, lentelės, tašai, tašeliai, atitinkantys nustatytus reikalavimus.

Ši tvarka taikoma, jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas) yra asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, jis nėra biudžetinė įstaiga ir jeigu įsigyja prekes ir paslaugas iš asmens, registruoto PVM mokėtoju. Tačiau tvarka netaikoma, kai nurodytais atvejais šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra.


Siūlomi Darbo kodekso pakeitimai: dar viena švenčių diena

Seimo narys Eduardas Šablinskas pateikė darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo projektą.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte rašoma:
1.Projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą:
Naujųjų metų sutikimas manyčiau yra svarbi šventė. Šiomis dienomis apmąstome nuveiktus darbus, planuojame naujus, susitinkame su mums brangiais žmonėmis. Nuo seno Naujųjų metų šventė lietuviams buvo sveikinimų ir linkėjimų diena. Žmonės tikėjo, kad linkėjimai, ištarti metų pradžioje, turi magiškos galios ir išsipildo. Buvo manoma, kad metų pradžioje svarbu elgtis taip, kaip norima elgtis visus metus.

Pasirengimas Naujųjų metų sutikimui reikalauja laiko, todėl nemažai žmonių tą dieną oficialiais ar neoficialiais būdais paverčia nedarbo diena. Daugelis pasaulio valstybių oficialiai švenčia kalėdinį laikotarpį nuo gruodžio 24 dienos iki Naujųjų metų, todėl manyčiau apsisprendimas paskelbti gruodžio 31 diena nedarbo diena nebūtų išskirtinis.Projekto rengimą paskatino rinkėjai.

2. Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto tikslas – stiprinti lietuvių tradicijas ir sudaryti palankesnes sąlygas bendravimui su brangiais žmonėmis.


VMI paaiškina: sporto veiklos pajamų apmokestinimo ypatumai

VMI prie FM patikslindama savo 2012-12-12 raštą Nr. (32.41-GPM)-RM-6904, adresuotą VŠĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“, paaiškina sporto veiklos pajamų apmokestinimo ypatumus.

Pagal Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymą sportininkai profesionalai, vykdydami sportinę veiklą sporto organizacijoje privalo sudaryti sportinės veiklos sutartį, kurioje nurodomas atlygis profesionaliam sportininkui už sportinę veiklą.


VMI informuoja: pakeisto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma ir jo užpildymo taisyklės

VMI prie Finansų ministerijos paskelbtas VMI prie FM viršininko 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsakymu buvo pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma (toliau – forma) ir Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisyklės.

Minėtais pakeitimais buvo įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“ nuostatos.

Naujos redakcijos forma buvo papildyta tokiais laukais kaip pinigų išmokėjimo būdas, atsiskaitomosios sąskaitos banke savininkas, kita papildoma informacija. Be to, formoje papildomai numatyta, kad turi būti nurodomas banko, kuriame yra atsiskaitomoji sąskaita, SWIFT kodas, ir teisę susigrąžinti PVM įrodančių dokumentų pavadinimai ir numeriai (tokiais dokumentais gali būti ne tik trečios valstybės asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, bet ir tokie dokumentai, kurie įrodo asmens teisę nuolat gyventi toje trečiojoje šalyje, pvz. žalioji kortelė).


VMI informuoja: privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2013 metams

VMI prie Finansų ministerijos informuoja apie privalomojo sveikatos draudimo įmokas 2013 metais.

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai , vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512 ) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:
- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka — 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma — 360 Lt; įmokos kodas – 1791);
- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. — 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma — 1080 Lt; įmokos kodas – 1921.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą , kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. — 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma — 1080 Lt, įmokos kodas — 1891. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, gaunantys su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, ir gyventojai, kurie yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą .

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. — 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma — 1080 Lt; įmokos kodas — 1901.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: 2012 lapkričio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

Finansų ministerijos duomenimis, centrinės valdžios (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) deficitas, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, lapkritį sudarė 55,7 mln. litų arba 0,1 proc. prognozuojamo 2012 metų BVP (112 mlrd. 342 mln. litų). Lapkričio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos sudarė 2 mlrd. 723,4 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 543,1 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 236 mln. litų.

Daugiausia pajamų lapkričio mėnesį gauta iš mokesčių (44,1 proc.) ir socialinių įmokų (40,4 proc.). Didžiausia dalis visų išlaidų (58 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Vienuolikos 2012 m. mėnesių centrinės valdžios deficitas, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 1 mlrd. 263,9 mln. litų ir sudarė 2,5 proc. BVP (2011 m. vienuolikos mėnesių deficitas buvo 3,8 proc. BVP). Šių metų sausio-lapkričio mėnesių centrinės valdžios pajamos sudarė 29 mlrd. 40,2 mln. litų, išlaidos – 30 mlrd. 557 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per vienuolika mėnesių sudarė 1 mlrd. 273,8 mln. litų.


Sodra praneša: užsieniečiai su nacionalinėmis (D) vizomis nebus draudžiami PSD

Sodra informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos. Vadovaujantis jomis, užsieniečiai, kurie atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartis turėdami nacionalines (D) vizas, nebus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Už minėtus asmenis, nuo jiems apskaičiuoto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, draudėjai privalo priskaičiuoti ir mokėti pensijų socialinio draudimo, ligos ir motinystės socialinio draudimo, nedarbo socialinis draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

Draudėjai, turintys apdraustųjų asmenų su nacionalinėmis (D) vizomis, kurie dirba pagal darbo sutartį, turėtų pateikti 2-SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant „99“ priežasties kodą ir 1-SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pradžią, taip pat nurodant „99“ priežasties kodą. Šiems asmenims kas mėnesį teikiami atskiri SAM pranešimai. Nuo 2013-01-01 apie užsieniečius, kurie atvyks į10f6 Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami nacionalines (D) vizas, draudėjai pateikia 1-SD/2-SD pranešimą, nurodydami atitinkamą valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą (be privalomojo sveikatos draudimo). Kiti socialinio draudimo pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darb o sutartį. Iki šiol darbdaviai privalėjo mokėti PSD už apdraustuosius užsieniečius, kurie atvykdavo į Lietuvą turėdami nacionalinę (D) vizą ir dirbdavo čia pagal darbo sutartį. Tačiau tokiems asmenims, skirtingai, nei nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nebuvo teikiamos nemokamos medicinos paslaugos.


FNTT praneša: bendrovės vadovai įtariami pasisavinę milijoninę Europos Sąjungos paramą

FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame piktnaudžiavimu tarnyba įtariami akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ valdybos pirmininkas P. J. ir generalinis direktorius V. J., kurie įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą pasisavino daugiau nei 4,5 mln. Lt ir dalį – 2,4 mln. Lt – nusikalstamu būdu legalizavo.

Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte dabar jau bankrutuojanti bendrovė „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, pasirašiusi rangos sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Elektrėnų savivaldybės administracija, įsipareigojo atlikti Elektrėnų–Vievio nuotėkų valyklos rekonstrukcijos darbus, kurių bendra vertė daugiau nei 22 mln. Lt. Rekonstrukcijos darbus atlikti įsipareigojusi bendrovė gavo 5,7 mln. Lt avansą, tačiau atliko darbų tik už 900 tūkst. Lt.

Atskleista, kad bendrovės vadovai P. J. ir V. J. gautas avansines lėšas panaudojo ne projektui įgyvendinti, o bendrovės skoloms sumokėti. Dalis Europos Sąjungos paramos lėšų per P. J. valdomą bendrovę panaudota už 2,3 mln. Lt įsigyjant patalpas Vilniaus Senamiestyje, o dar 100 tūkst. Lt išgryninti iš bendrovės sąskaitos.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai surado ir apribojo nuosavybės teises į beveik 3 mln. Lt vertės įtariamųjų nekilnojamąjį turtą.

Baigta baudžiamoji byla perduota Vilniaus apygardos teismui. Už įvykdytas nusikalstamas veikas P. J. ir V. J. gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.


FNTT informuoja: atskleisti šešėliniai mėsos prekeiviai

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šimtatūkstantines pajamas uždirbusių ir į valstybės biudžetą daugiau kaip 200 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių nesumokėjusių keturių šešėlinio šviežios mėsos verslo organizatorių kauniečių. Sukčiavimu, apgaulinga apskaita įtariami šviežia mėsa prekiaujančios bendrovės direktorius, toje pačioje bendrovėje dirbantys du kontrolieriai bei veterinarijos gydytojas-kontrolierius.

Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad didmena šviežia mėsa prekiaujanti uždaroji akcinė bendrovė pusantrų metų šviežią mėsą įsigydavo iš Lenkijos ir Lietuvos bendrovių be jokių apskaitos dokumentų, o vėliau ne mažiau kaip 300 tonų šios mėsos turgavietėse, Kaune, pardavė be jokių apskaitos dokumentų. Išaiškinti šešėlinę prekybą vykdę įtariamieji įvairiai maskavo savo nusikalstamą veiklą, o prekiaudami mėsa naudojosi užsienyje veikiančių telekomunikacijų operatorių paslaugomis.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais bendrovėje, pas įtariamus asmenis, kitose šviežia mėsa mažmenine bei didmenine prekyba užsiimančiose bendrovėse, asmenų, prekiaujančių pagal verslo liudijimus, darbo vietose, atliko 11 kratų. Jų metu pas įtariamuosius rastos didelės pinigų sumos, bendrovėje nustatytas 40 tonų šviežios mėsos trūkumas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Diskusijos