Avatar
Modestas
7023
#222183 2005-11-07 07:12 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-54
Savaitės 2005-10-31 ****2005-11-06
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VERSLO APSKAITOS STANDARTAI


[u][b][color=blue] Pakeistas 2

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=264645&Condition2=

IV dalis „Turtas ir įsipareigojimai“ 5 d. „Ilgalaikiui turtui priskiriamas nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą.”
8 d. – “Trumpalaikis turtas – turtas, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną įprastinį įmonės veiklos ciklą. Trumpalaikiui turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, bei kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą.“.
V dalis – “Balanse pateikiamos informacijos grupavimas” - pakeistas 12 p. “Standarto 11 punkte nurodyti straipsniai yra privalomi, t. y. jie turi būti pateikiami ir tais atvejais, kai sumos lygios nuliui, išskyrus šio standarto 29 punkte nurodytas išimtis. Pavyzdinėse formose nurodytus straipsnius galima papildyti ir kitomis nei nurodyta pavyzdinėse formose eilutėmis. Tarpiniai straipsniai, nurodyti pavyzdinėse formose, spausdinant gali būti praleidžiami, jeigu likučiai lygūs nuliui. Jei pildant trumpą formą 3 punkte nurodyti straipsnių likučiai nelygūs nuliui, jie turi būti pateikiami atskiromis eilutėmis tarpiniuose straipsniuose pilnoje balanso formoje nurodytose vietose.“.
Papildytas 15 p. – “Materialusis turtas – fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Materialusis turtas, išskyrus investicinį turtą, balanse parodomas likutine verte. Investicinis turtas balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą, arba tikrąja verte. Materialiojo turto apskaitos reikalavimus nustato 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas.“.

[u][b][color=blue] Pakeistas 12

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=264646&Condition2=

„Pakeitimai ir papildymai, susiję su investiciniu turtu. Naujai apibrėžta biologinio turto sąvoka – „Augalai ir gyvūnai“.
Investicinis turtas – ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė kartu su pastatais), kurį jo savininkas arba lizingo gavėjas laiko vien tik pajamoms iš nuomos ir / arba to turto vertės padidėjimo gauti, išskyrus:
a) turtą, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti arba administraciniams tikslams;
b) turtą, kurio pardavimas yra įmonės tipinė veikla. Tokiam turtui taikomos 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nuostatos.“.
Investicinio turto apskaita. Įsigijus investicinį turtą, jis apskaitomas įsigijimo savikaina, o vėliau – arba įsigijimo savikaina, arba tikrąja (rinkos) verte, atsižvelgiant į įmonės apskaitos politiką. Kas skiriasi apskaitymo būduose – tai nusidėvėjimas. Apskaitant įsigijimo savikaina, nusidėvėjimas skaičiuojamas kaip ir kitam materialiajam turtui – pagal 23 . Gi apskaitant tikrąja verte nusidėvėjimas visai neskaičiuojamas. Kasmet sudarant finansinę atskaitomybę, ši vertė yra tikslinama, o skirtumas (padidėjimas arba sumažėjimas) pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamas pelnu arba nuostoliu.
Susipažinsite su informacija, kaip investicinis turtas atvaizduojamas finansinėje apskaitoje.
Pakeitimai ir papildymai taikomi nuo 2006m. sausio 1d.


PUBLIKACIJOS


Testamentų rūšys


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=7858576

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.
Šiuo metu galiojantis civilinis kodeksas numato dvi testamentų rūšis: oficialus ir asmeninis Oficialieji testamentai – tai testamentai, kurie sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti notaro arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno atitinkamoje valstybėje.
Taip pat straipsnyje rasite informacijos apie: testamentus, kurie yra prilyginami oficialiems; kas nustato testamento turinį, pasirašo ir kur jis yra registruojamas; apie asmeninį testamentą, akivaizdžiai nebaigtą ar nepasirašytą testamentą;

Verslininkams - viltis atsikratyti dalies ataskaitų


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=7865862

Nuo kitų metų Registrų centre bus įdiegta nauja elektroninė įmonių finansinės atskaitomybės duomenų teikimo sistema. Pareigūnai žada, kad tuomet įmonėms nebereikės papildomai jų teikti mokesčių inspekcijai bei kitoms institucijoms, kadangi tai atima daug laiko ir apsunkina darbą.
"Lietuvos žinioms" pareigūnas teigė, kad kai tik Registrų centras įdiegs naują sistemą ir prisiims atsakomybę surinkti tikslius duomenis, bus priimtos attinkamų įstatymų pataisos ir iš įmonių nebebus reikalaujama papildomai teikti finansinės atskaitomybės dokumentų mokesčių inspekcijai.

Norinčių nemokamos teisinės pagalbos - daugiau negu ją gaunančių


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=7870672

Nemokamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Vilniaus regione pageidauja daugiau žmonių nei šiandien galima ją realiai skirti. Tai patvirtino apibendrinti pirmųjų penkių mėnesių nemokamos teisinės pagalbos gyventojams teikimo rezultatai.
Iš viso Vilniaus regione nuo gegužės pradžios per penkis mėnesius pagalbos kreiptasi 465 kartų, 198 prašymai buvo patenkinti. 193 asmenys kreipėsi pagal pirmąjį asmens turto pajamų lygį ir 5 pagal antrąjį. VGTP nuolatinių advokatų baigtų bylų skaičius buvo: 708 baudžiamos bylos ir 77 civilinės ir administracinės bylos.
Straipsnyje rasite apie dviejų lygių teisinę pagalbą – pirminę ir antrinę, ir kokiais atvejais jos yra teikiamos.
Išsamią informaciją apie teikiamą teisinę pagalbą galima rasti internete, adresu www.teisinepagalba.lt.

VMI UŽKLAUSA


Diskusija:
www.finansai.com/postt8971.html

Klausimas
Gyventojas , vieneto dalyvis ( vienintelis akcininkas) nori padidinti akcinį kapitalą turtiniu įnašu.Turtas – nekilnojamas turtas, neišlaikytas 3 metus. Įsigijimo vertė - 150 000, rinkos vertė – 220 000.
1.Ar, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 14 str. 4 dalimi, akcininkas gali padidinti įstatinį kapitalą turto įsigijimo verte (150 000)?
2.Ar šiuo atveju nebus gyventojui pritaikytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 str. nuostatos?

Atsakymas

Atsakydami į pirmą klausimą paaiškiname, kad GPMĮ komentare, patvirtintame VMI prie FM 2005-06-07 raštu Nr. (18.18-31-1)-R-5416 “Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio komentaro papildymo 11 punktu” (adresas interneto svetainėje: www.vmi.lt), nurodyta:
- jeigu už vieneto akcijas (dalis, pajus) gyventojas apmoka turtu, tai toks turto perleidimas vieneto nuosavybėn laikomas ne individualios veiklos turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn. Šiuo atveju turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos yra gautų akcijų (dalių, pajų) vertė. Skirtumas susidaręs tarp turto įsigijimo kainos ir pardavimo pajamų yra apmokestinamosios turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos. Apmokestinant tokiu būdu parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą, taikomos GPMĮ 19 straipsnyje nustatytos turto pardavimo pajamų ir įsigijimo kainų apskaičiavimo taisyklės, bei GPMĮ 17 str. 1 dalyje nurodytos lengvatos.
2000-07-13 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (Žin., 2000, Nr. 64-1914; nauja įstatymo Nr. IX- 1889 redakcija Žin., 2003, Nr. 123-5574) 45 str. nustato, kad akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Jei didinant bendrovės įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, įnašas iki vienintelio akcininko raštiško sprendimo, kuriame priimamas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka.
Pagal 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 14 str. 4 d. jei vieneto akcijas (dalis, pajus) jo dalyvis (dalininkas, pajininkas) apmoka turtu, to turto įsigijimo kaina vienetui yra ta pati, už kurią šį turtą įsigijo dalyvis (dalininkas, pajininkas) ir šio ilgalaikio turto įsigijimo kaina į vieneto sąnaudas įskaitoma dalimis per turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, kuris yra nustatytas PMĮ 1 priedėlyje.

Atsakydami į antrą klausimą paaiškiname, kad pagal 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau GPMĮ) 15 straipsnio 1 dalį gyventojai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą (2004-01-22 įstatymo Nr. IX-1973 (Žin., 2004, Nr. 25-749) redakcija).
Pagal šio straipsnio 2 dalį jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei nebūtų tokių sąlygų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas.
Jei gyventojai šios prievolės nevykdo, mokesčių administratorius, turi teisę koreguoti sandorių arba ūkinių operacijų vertę.


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO.... (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA .........................................(Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS....................................... (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS....................................................... (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA..................................................... (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA................................................ (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS.................................................... (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA........................................................ (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS................................................................ (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS....................................................................... (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA............................................... (šiame Naujienlaiškio numeryje)


"TAX.LT APSKAITOS POLITIKOS" REKOMENDACIJOS Nr.12

Nuosavo kapitalo apskaita

1. Įmonės nuosavam kapitalui priskiriamas:įstatinis kapitalas, akcijų priedai, perkainavimo rezervas, privalomasis rezervas, kiti rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Įmonės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai.
3. Didinant (mažinant) įstatinį kapitalą, apskaitoje operacija turi būti registruojama tada, kai įregistruojami pakeisti įstatai.
4. Pagal Įmonės pasirinktą apskaitos politiką ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėje atskaitomybėje atspindimas įsigijimo verte, todėl perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita yra nenaudojama.
5. Privalomasis rezervas naudojamas tik Įmonės nuostoliams padengti. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiekta 1/10 Įmonės įstatinio kapitalo.
6. Kiti rezervai (paramai, pašalpoms ir kt.) sudaromi įstatymų nustatyta tvarka bei nusprendus akcininkams. Rezervai didinami ir mažinami Įmonės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.
7. Įmonės vadovo parengtas pelno paskirstymo projektas turi būti pateikiamas praėjusių metų Įmonės metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.
8. Pelno paskirstymo projekte nurodoma informacija vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis,
9. Akcininkų susirinkime patvirtintas pelno paskirstymas įtraukiamas į to laikotarpio finansinę atskaitomybę, kurį buvo priimtas akcininkų sprendimas dėl pelno paskirstymo, neatsižvelgiant į tai, kada paskirstytasis pelnas buvo uždirbtas.
10. Pelno paskirstymas registruojamas tiesiogiai Įmonės sąskaitų plane numatytoje sąskaitoje 34 Nepaskirstytas pelnas ( nuostoliai).


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. II ketvirtis
Bruto – 1332 Lt
Neto – 952 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=261267&Condition2=

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Loreta, Artas71.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:c818935235][/color][color=#444444:c818935235][/color]


REKLAMA:
Jei "Savaitėlė"- "Naujienlaiškis" Jums yra naudingas leidinys, kurio nepraleidžiate kiekvieną savaitę - prašome pasiūlyti, rekomenduoti savo draugams, pažįstamiems, kolegoms šį "Tikslo" grupės rengiamą savaitės mokesčių ir apskaitos leidinį. Prenumerata nemokama- www.tax.lt puslapyje.

[color=#444444:c818935235][/color][color=red][/color][color=#444444:c818935235][/color]

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !


Jei turite noro, laiko, energijos ir jaučiate, kad sugebėtumėte prisidėti prie "savaitės naujienų apžvalgos" - rašykite mums.


Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:

www.tax.lt/posts8244-100.html[b][/b][color=#444444:c818935235][/color][size=12][/size]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#225105 2005-11-14 07:18 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-54
Savaitės 2005-11-07 ****2005-11-13
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaĮSTATYMAI

Darbo kodeksas - atostogos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265244&Condition2=

Aplinkos ministerijos darbuotojai jau turi teisę į pailgintas atostogas – tiesa ne visi, o tik tie, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus – jiems nuo lapkričio mėn priklausis 35 kalendorinės dienos atostogų.

VMI ĮSAKYMAI

Metinis pelno mokesčio deklaravimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265416&Condition2=

Nuo 2006 metų naujai deklaruosime pajamas gautas užsienyje: deklaruosime ne tik pagal naujas V-343 įsakymo nuostatas bet ir pildysime nauja FR0462U priedą. Visi gaunantis pajamas iš užsienio galėtų susipažinti jau dabar MXFD failo Abbyy Form Filleriui aišku dar nėra (VMI‘ui iki 11.15 dienos EDS sanitarinė diena)

Dokumentų tvarkymas-pakeistos Raštvedybos taisykles


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265407&Condition2=

Ypatingai aktualus biudzetinems įstaigoms pakeitimas nes jie ši teisės aktą privalo taikyti. Kas mus šiame įsakyme gali pasirodyti smuklema – kitiems labai didelis galvos skausmas.


STATISTIKA


INTRASTATAS - Pakeistos intrastato ataskaitų teikimo ribos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265105&Condition2=

Nuo 2006m. sausio 1d. nustatomos naujos Intrastato ataskaitų teikimo ribos:
1. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 110 tūkst. litų (buvo 90 tūkst. lt)
2. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais
išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 200 tūkst. litų (buvo 160tūkst.lt)
3 įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 6 mln. Litų (buvo taip pat 6 mln lt)
4 išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 20 mln. Litų (buvo 15 mln lt)
Jei Jūs neviršijate 1 ir 2 punktuose nurodytų ribų - Intrastato ataskaitų galima neteikti. Prievolė teikti atsiranda nuo to mėnesio, imant nuo metų pradžios, kurį minėtos ribos viršijamos, ir teikiama iki kalendorinių metų pabaigos.
3 ir 4 punktuose nurodytų dydžių neviršiję PVM mokėtojai gali nepildyti Intrastato ataskaitos 13 langelio „Statistinė vertė“.

Išvada viena, kai kas nuo naujų metų galės pasidžiaugti, kad nebereikės pateikinėti statistikai intrastato ataskaitų.


PROJEKTAI


PVM tarifų naujovės


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265130&Condition2=

PVMĮ 19 str pakeitimo įstatymo projekte – naujovės dėl 5% ir 9% PVM tarifų taikymo. Greitai naminių gyvūnėlių ir paukštukų mėsytę, o taip pat ir žuvytę valgysime brangesnę, o kai ką ir pigesnę. Jei įstatymo projektą patvirtintų dėl PVM tarifo pakeitimo nuo 5 iki 9 proc. gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims, valstybės biudžeto pajamos padidėtų apie 5 mln. Lt, o dėl PVM tarifo sumažinimo žuvų produktams nuo 18 iki 9 proc., valstybės biudžeto pajamos sumažės apie 13 mln. Lt.
Šiuo metu Lietuvoje šviežiai atšaldytai mėsai taikomas 5 proc., o sušaldytai mėsai ir mėsos produktams – 18 proc. PVM tarifas.

Išvada aiški - nevienodos konkurencijos sąlygos tarp šios srities įmonių, todėl siekiama suvienodinti - mažinant arba didinat PVM tarifą iki 9 proc.

GPM susigrąžinimas už mokslą


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265274&Condition2=

„Papudrinsime“ GPMĮ 21 str. Puiki žinia studijuojantiems solidesnio amžiaus „amžiniesiems studentams“ - nebeliks amžiaus cenzo GPM susigrąžinimui už studijas.
Primename, kad šiuo metu galioja 26 metų riba, kai už studijuojantį asmenį galima susigrąžinti GPM - tėvai (įtėviai) arba globėjai, brolis, sesuo ir (arba) sutuoktinis (sugyventinis).

Išvada: gal baigsis pagaliau diskriminacija vyresnio amžiaus žmonių, kurie kad ir pavėluotai siekia mokslo aukštumų, o už Juos negali susigrąžinti GPM artimieji. Ši lengvata biudžetą turėtų taip pat skaudžiai paliesti kaip ir GPM tarifų mažinimas nuo 33 iki 24 proc., o kiekvienas toks žingsnis skatins biudžeto pajamų kompensavimo būdo ieškojimo...kas tai? pagrindas ruošiamas naujiems mokesčiams? ar jau biužete atsirado perteklius?


Griežtinamas paramos panaudojimas


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=2941=

Projektu siekiama nustatyti paramos gavėjų atsakomybę už įstatymo pažeidimus, užtikrinti operatyvios informacijos apie dideles labdaros bei paramos sumas teikimas mokesčių administratoriui bei atsisakyti reikalavimo, kad paramos gavėjų įstatuose (nuostatuose) turi būti nurodytas paramos gavimas.
Vyriausybė taip pat pritarė Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektui, kuriame siūloma apmokestinti pelno mokesčiu ne pagal paskirtį panaudotą paramą, taip pat grynaisiais pinigais gautos paramos dalį, viršijančią 250 MGL (31500 Lt).

Išvada: Plačiau 14 Naujienlaiškio numeryje jau buvo kalbėta apie šį projektą ir jo spragas bei apmokestinimą PM.


VMI RAŠTAI


Pelno mokestis - išlaidos už darbuotojo mokslą


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/6476C8CA044F8DD9422570B30049CAA0?OpenDocument

Jeigu sukauptų išvardintas sąlygas atitinkančių išlaidų, skirtų darbuotojų arba jų būsimųjų darbuotojų mokymui apmokėti, suma yra mažesnė nei ,,Kitas nematerialusis turtas“ turto grupei vieneto nustatyta minimali kaina ir dėl to šių išlaidų suma neatitinka ilgalaikiam turtui nustatytų kriterijų, tai vienetas, norėdamas šias išlaidas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskirti leidžiamiems atskaitymams, turi atitinkamai sumažinti minėtai turto grupei nustatytą minimalią kainą ir tas išlaidas priskirti ilgalaikiam nematerialiajam turtui. Kitu atveju tokios už darbuotojų aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo ir (arba) kvalifikacijos įgijimą sumokėtos sumos, kaip ir sumos, sumokėtos iki 2005 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.“

[i] Mintis ir pasiūlymas aiškus – norit leidžiamų atskaitymų, nusistatykit šiai grupei tokią min. vertę, kad mokymo sąnaudos patektų į nematerialujį turtą. Tik įsidėmėkite, tai liečia tik mokestinę apskaitą -


Pelno mokestis - išlaidos susijusios su Miško įsigijimu, kirtimu, priežiūra


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/9E761FB1ACBA62DA422570B200442042?OpenDocument

Situacija:
UAB pagal privačios žemės (miško) sklypo pirkimo – pardavimo sutartį iš fizinio asmens už notaro patvirtintoje sutartyje nurodytą sumą perka mišką. UAB dalį miško iškerta ir parduoda paruoštą apvalią medieną. Pirkimo sutartyse ne visada atskirai nurodoma žemės ir medynų įsigijimo kaina.
Pelno mokestis
1. Ar gali leidžiamiems atskaitymams būti priskirta miško įsigijimo kainos dalis, tenkanti iškirstai ir parduotai medienai?
Sąnaudoms gali būti priskirtas uždirbant pajamas sunaudotas turtas, šiuo atveju miško įsigijimo kainos dalis, tenkanti iškirstai ir parduotai medienai.

2. Kokia tvarka apskaičiuojama leidžiamiems atskaitymams priskirtina miško įsigijimo kainos dalis, tenkanti iškirstai ir parduotai medienai?
Iškirstai ir parduotai medienai tenkančią medynų įsigijimo kainos dalį apskaičiuoja įmonė pagal pačios pasitvirtintą ekonomiškai pagrįstą metodiką. Tuo atveju, kai miško žemės įsigijimo dokumentuose nėra atskirai nurodyta medynų ir žemės įsigijimo kaina, tai medynų ir žemės įsigijimo kaina gali būti nustatoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nuostatas.

3. Iškirtus mišką, atliekami jo atkūrimo darbai, be to, vadovaudamasi Miškų įstatymu UAB privalo atlikti miško priežiūros, apsaugos ir rekreacijos darbus. Ar leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos miško atkūrimo, priežiūros ir rekreacijos sąnaudos?
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos su minėtų darbų atlikimu susijusios sąnaudos.


FR0594 ir FR0595 formų pakeitimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/26B4FC15D0CD42A3422570B6003FD4BD?OpenDocument
FR0594 - nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir nuo Lietuvoje sumokėtą pajamų mokestį, savo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI raštu turi pateikti laisvos formos prašymą išduoti FR0594 formos pažymą.
Gyventojams, kurie AMVI išduotas FR0594 ir FR0595 formos pažymas turi teikti užsienio valstybių institucijoms, tam tikrais atvejais reikia, kad šios pažymos būtų legalizuotos, todėl jie kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir jai pateikia šias AVMI išduotas pažymas.
Konsulinio dokumentų legalizavimo instrukcijoje nustatyta, kad legalizavimui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su valstybės herbu, tačiau FR0594 formos pažymos ir FR0595 formos pažymos pildymo taisyklėse nebuvo numatyta, kad šios pažymos turi būti patvirtintos antspaudu su valstybės herbu.
Todėl VMI papildė taisyklės nuostata, kad tos pažymos, kurios bus legalizuojamos, turi būti patvirtintos AVMI spaudu su valstybės herbu.

Paketimas aiškus - kažkam nepatiko kad nėra anspaudo su valstybės herbu ir nepriėmė pažymos iš gyventojo. Dabar žmogus norintis šios pažymos privalės parašyti prašymą ir nurodyti, kad pažyma bus legalizuojama ir tik tada AVMI patvirtins anspaudu su valstybės herbu. Nenurodys, kad bus pažyma legalizuojama - patvirtins anspaudu bet be herbo.


NAUDINGI SKAITINIAI


Neturtinė žala


verslas.banga.lt/lt/patark.mread/436c754c54025?rid=3ead34ad963fa

Ar įmanoma Lietuvoje prisiteisti neturtinę (moralinę) žalą? Kas tai yra neturtinė žala, kaip ji įvertinama ir kokie jos tikslai? Ar visais atvejais teismas gali nustatyti neturtinės žalos dydį ir kokiais principais vadovaujamasi? Bendrasis principas – ši žala atlyginama, kai ji patiriama dėl nusikaltimo. Todėl baudžiamojoje byloje teikiant civilinį ieškinį, visada galima prašyti ir neturtinės žalos atlyginimo.
Aprašyti dažniausiai pasitaikantys neturtinės žalos atvejai. Vienas iš jų – žala dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, kurią detalizuoja naujas Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymas (nuo 2005 m spalio 27 d. vadinamas Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymu).
Pavyzdys Lietuvoje dėl neturtinės žalos atlyginimo būtų - garsiai nuskambėjusioje dvynukų nudeginimo dėl ligoninės darbuotojų kaltės byloje kiekvienam iš nukentėjusių vaikų priteista po 200000 litų, o tėvams – po 50000 litų neturtinės žalos atlyginimo. Tik neaišku kaip ten baigėsi su Jų advokatu.


NAUJAUSI VMI LEIDINIAI


Keleivių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128497

Religinių bendruomenių apmokestinimas


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128439

Paveldimo turto apmokestinimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/984243969751FF59422570B50047D71D?OpenDocument


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. Atsiprašome, informacija ruošiama (šiame Naujienlaiškio numeryje)NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. II ketvirtis
Bruto – 1332 Lt
Neto – 952 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=261267&Condition2=

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Artas71, Kotryna,Wolf, Modestas.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:ec3cb89fb5][/color][color=#444444:ec3cb89fb5][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#227610 2005-11-21 07:27 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-55
Savaitės 2005-11-14 ****2005-11-20
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI RAŠTAI

FR0471 ( B klasės pajamos)


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/8DA232CCAB27B596422570BD00481F24?OpenDocument

VMI nepaskutinę minutę susimąstė apie FR0471 ( B klasės pajamos) duomenų pateikimo problemas.
Deklaruojant 2004 B klasės pajamas ne vienas susidūrėm su advokatais, kurie atsisakė nurodyti šiai pažymai reikalingą asmens kodą “motyvuodami tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 80 straipsnį PVM sąskaitos - faktūros privalomas rekvizitas yra prekių ar paslaugų tiekėjo PVM mokėtojo kodas, bet ne mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris”.
Teikiant FR0471 su PVM mokėtojo kodu arba išvis nerašant jokio kodo, natūralu, kad sistema pranešė apie klaidas. Kadangi reiškinys, matyt, masinis, VMI informuoja apie pasiryžimą keisti FR0471 pildymo taisykles.
“Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ruošiasi keisti Taisykles ir jose numatyti, kad 12 laukelyje būtų galima nurodyti tiek mokesčių mokėtojo, tiek PVM mokėtojo kodą”.


Sandoriai tarp susijusių asmenų


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128576

Transakcijų kainodara ir ištiestosios rankos principas - galvos skausmas visų, kas turi sandorių su susijusiais asmenimis.
Turėsime išmokti kaip „Tėve mūsų...“:
• visi sandoriai ir operacijos - tik tikrąja rinkos kaina (LR PMĮ 40 str. 1 dalis);
• sudarydami sandorius su asocijuotais asmenimis, laikysimės LR PMĮ 40 str.2 dalies ir įsivaizduosime, kad tai visai ne asocijuoti asmenys, o visiškai mums svetimi ir pirmą kartą matomi;
• jei mūsų sudaromi sandoriai tenkins bent vieną Transakcijų taisyklių 68 punkto sąlygą, nuo 2004 m. mokestinio laikotarpio privalėsim dokumentuoti transakcijų kainodarą;
• Už 2005m. mokestinį laikotarpį privalėsim pateikti Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą.
• FR0528 neteikiama jeigu:
1)sudaręs sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių vieno vertė buvo mažesnė nei 300 000 Lt,
2)turėjo sudaręs vienarūšių sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį
laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo mažesnė nei 300 000 Lt,
3) turėjo sudaręs nevienarūšių sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo mažesnė nei 300 000 Lt,
Ataskaitos FR 0528 pildymo niuansai (kada ir kam ją reikia pildyti, sumos, terminai ir etc.) su pavyzdžiais aptarti straipsnyje.


MOKESČIŲ NAUJIENOS

Apgyvendinimo paslaugos ir PVM


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128595

Gera žinia apgyvendinimo paslaugomis užsiimančioms įmonėms. Daugelį buhalterių ir vadovų išgąsdinęs lengvatinis 5% PVM taikymas, pasibaigus klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminui, neatsigręš į PVM nepriemokas ar baudas.
Per respubliką neseniai nusirito apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ir bendrovių mokestinių tyrimų banga. Tyrimų metu nustatyta, kad nemaža dalis tokių įmonių pamiršo ar laiku nesuspėjo pratęsti klasifikavimo sertifikatų, suteikiančių teisę taikyti lengvatinį 5% PVM tarifą apgyvendinimo paslaugoms. Kilo panika, jog šios rūšies paslaugos gali būti apmokestintos 18% PVM tarifu.
Paaiškinama - jeigu pažymėjimas nepratęstas, tačiau neatimtas, jis turi būti laikomas galiojančiu. VMI, vadovaudamasi šiuo išaiškinimu, mokestinių tyrimų metu aptikusi nepratęstų klasifikacinių pažymėjimų PVM nepriemokos neskaičiuos.


VMI NAUJIENOS

FR0792 - jau galima teikti paštu


www.svv.lt/index.php/lt/35092/

VMI informuoja, kad asmenys, užsiimantys individualia veikla, jau gali pateikti prašymą FR0792 įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir elektroniniu paštu. Tai padaryti gali ir juridiniai asmenys – formą FR0791 apie juridinio asmens duomenų pasikeitimą ar papildymą teikti elektroniniu paštu.

PROJEKTAI

Žemės mokestis


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=2965

Vyriausybė teiks Seimui Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma atleisti nuo žemės mokesčio, jeigu jis neviršija 5 Lt.
Siekiant palengvinti šio mokesčio administravimą, siūloma įtvirtinti pastovius žemės mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo terminus – iki spalio 1d. ir iki lapkričio 1d.

SKAITALAI

Ar darbuotojų maitinimui bus taikomos lengvatos?


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8004158&categoryID=11&ndate=1132293481

Darbdaviai ir profesinės sąjungos pasiryžę drauge šturmuoti Finansų ministeriją, kad darbuotojų maitinimui būtų taikomos mokesčių lengvatos. Tačiau siūlymui, kad maitinimą organizuotų vienas ar keli operatoriai, - nepritariama.

EDS jau veikia


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=7979153

Pradėjo veikti patobulinta Mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema
„Per 14 dienų šioje sistemoje pakeista infrastruktūra, optimizuoti duomenų srautai, padidintas našumas, įdiegtos naujos funkcijos ir atlikti kiti patobulinimai. Sistema leis lengviau apdoroti didėjančius vartotojų ir deklaracijų duomenų srautus“, - džiaugiasi VMI viršininkas Modestas Kaseliauskas.
Ką gi, pagyvensim - pamatysim, kokie rezultatai to, kad beveik dvi savaites negalėjome naudotis EDS.

Poilsio dienų perkėlimas


www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=7977595

Nustebinusi profsąjungų konfederacijos pozicija dėl švenčių dienų, sutampančių su poilsio dienomis, perkėlimo į Kalėdinių švenčių laikotarpį.
Panašu, kad lietuvaičiai savo darbu dar nenusipelnė švęsti šventes kaip visi „balti žmonės“ (turima omenyje ne odos spalva) visame civilizuotame pasaulyje.
Profsąjungų konfederacijos nuomone, kaip kompensuoti su švenčių dienomis sutampančias poilsio dienas turi būti reguliuojama kolektyvinėse sutartyse.
Atrodo, kad gindami (?) dalies darbuotojų, kurie „pablogins savo situaciją“ interesus, visai neatsižvelgia į kitos dalies poreikius (įdomu, kuri grupė didesnė?).
Siūlymas visus nestandartinius atvejus numatyti kolektyvinėse sutartyse jau darosi juokingas. Įdomu, koks procentas Lietuvos įmonių aplamai turi kolektyvines sutartis.

Profesinės sąjungos ir kolektyvinės sutartys


verslas.banga.lt/lt/leidinys.printer/427fcf3a38c93

Kaip tik apie profesines sąjungas ir kolektyvines sutartis straipsnis „Vadovo pasaulyje“.“Mokesčių žinių” Nr.46 2005 11 14 – 11 20 klausimai-atsakymai


1. Ar individualios įmonės nuomos laikotarpiu individuali įmonė turėtų skaičiuoti ir mokėti įmokas už įmonės savininką, išnuomuojusį savo įmonę?
Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo (VŽ, 1996, Nr.55-1287; 2002, Nr.123-5512) 17str. 3d., pareiga mokėti įmokas už IĮ savininkus išlieka ir IĮ savininkui išnuomuojus savo įmonę. Vadinasi, įmonė ir tokiu atveju turi apskaičiuoti ir mokėti įmokas už savininką, o ne už nuomininką.

2. Individualių įmonių įstatyme (VŽ, 2003, Nr.112-4991) numatyta, kad IĮ paveldima LR Civilinio Kodekso nustatyta tvarka. Jeigu IĮ paveldi asmuo, kuris pagal įstatymus negali būti IĮ savininku, jis turi ją perleisti kito fizinio asmens nuosavybėn, reorganizuoti, pertvarkyti ar lividuoti. Ar šiuo atveju IĮ turi mokėti įmokas už mirusio IĮ savininko įpėdinį?
Tokiu atveju ši įmonė neturėtų mokėti įmokas.

3. Gyventoja klausia, ar jai ir toliau priklausys didesnis neapmokestinamų pajamų dydis, kaip buvo taikoma iki šiol, nors š.m. rugsėjo mėn. jos vaikams dvyniams suėjo 18 metų. Abu vaikai mokosi dieninėje mokykloje.
Pagal GPMĮ 20str. 6d. nuostatas nuolatiniams LR gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius) iki 18m., taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis ( taikymo ar kitaip patikslinti anksčiau pateikto prašymo duomenis.

4. Darbuotojas teiraujasi, kiek darbdavys turi mokėti už viršvalandžius ir darbą švenčių dienomis?.
Pagal LR Darbo kodekso (toliau – DK) 150str. 2d. viršvalandiniai darbai paprastai draudžiami. Darbdavys gali skirti viršvalandinius darbus tik išimtiniais atvejais, kuriuos nustatto DK 151str. ir kurių sąrašas yra baigtinis. Nuo š.m. gegužės 28d. įsigaliojo šio straipsnio naujas 7 punktas, pagal kurį viršvalandiniai darbai leidžiami, kai tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. DK 193str. nustato, kad už viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip 1,5 darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). Tiek pat mokama ir už darbą naktį (darbą nuo 22 iki 6 val.). Darbas švenčių dieną pagal DK 194str. kompensuojamas dvejopai atsižvelgiant į tai, ar švenčių dieną dirbamą ne pagal grafiką ir jei toks darbas grafike numatytas. Pirmuoju atveju darbuotojui mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194str. 1d.). Šios nuostatos sąvoką “per mėnesį” reikėtų suprasti kaip įpareigojančią suteikti poilsio dieną per 30 kalendorinių dienų nuo praėjusios švenčių dienos, kurią buvo dirbama. Kai darbas švenčių dieną buvo numatytas grafike, toks darbas pagal DK 194str. 2d. apmokamas ne mažesniu kaip dvigubu valandiniu arba dieniniu atlygiu.
Reikia pažymėti, kad DK 193-194str. vartojamos sąvokos “ne mažiau kaip 1,5 darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos)”, “ne mažiau kaip dvigubai”, “ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis” turi omenyje darbo užmokestį DK 186str. 2d. prasme, t.y. apimantį nustatyta tvarka apskaičiuotą pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą (priedus, priemokas). Visas šis darbo užmokestis kartu su papildomais uždarbiais sudaro valandinį ar dieninį atlygį arba mėnesinę algą, kurie savo ruožtu turi būti padauginti atitinkamai iš ne mažiau kaip 2 (DK 194str.) arba 1,5 (DK 193 str.).

5. Įmonių, sudarančių sandorius ar ūkines operacijas su asocijuotais asmenimis, buhalterių dėmesiui – šiame MŽ numeryje yra VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento Tarptautinių sandorių kontrolės sk. vyr. specialisto Dainiaus Zaperecko straispnis “Transakcijų kainodarą reglamentuojantys teisės aktai”, kuriame yra pateikti pavyzdžiai kaip pildyti Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ar ūkinių operacijų ataskaitą FR0528.


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA (šiame Naujienlaiškio numeryje)ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

1.Įsipareigojimų apskaitai įmonėje naudojamos sąskaitos 4 klasėje Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
2. Įsipareigojimai grupuojami į - ilgalaikiai įsipareigojimai (40 sąskaita) – kuriuos Įmonė turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus; bei trumpalaikiai įsipareigojimai (44 sąskaita) –kurie turi būti įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.
3. Balanso straipsnyje Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai pateikiamos visos įmonės ilgalaikės skolos. Šių skolų rodikliai įrašomi pagal 40 sąskaitos Ilgalaikės skolos likučių duomenis.
4. Balanso straipsnyje Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai įrašoma visa įmonės trumpalaikių skolų suma pagal 441 sąskaitos Ilgalaikių skolų ataskaitinių metų dalis, 442 sąskaitos Trumpalaikės paskolos, 443 sąskaitos Skolos tiekėjams ir rangovams, 446 sąskaitos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 445 sąskaitos Pelno mokesčio įsipareigojimai ir 448 sąskaitos Kitos trumpalaikės skolos likučių duomenis.
5. Atsiskaitymai su tiekėjais atliekami kiekvieną pirmadienį pateikus įmonės vadovui skolos tiekėjams sąrašą. Sumos neviršijančios 1000 Lt atliekamos Vyr.buhalterio nurodymu.Sumos viršijančios 1000 Lt atliekamos vadovo nurodymu.
6. Įmonė gale metų paskaičiuoja sukauptų atostoginių sumą. Nuo apskaičiuotos kaupimų atostoginiams sumos skaičiuojama 31 proc. dydžio socialinio draudimo įmokų kaupimo suma. Į garantinį fondą - kaupimai neformuojami.

NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. II ketvirtis
Bruto – 1332 Lt
Neto – 952 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=261267&Condition2=

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Artas71, Dalia29, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:c3cd2aa116][/color][color=#444444:c3cd2aa116][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#230114 2005-11-28 06:47 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-55
Savaitės 2005-11-21 ****2005-11-27
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
ĮSTATYMAI

[u][b][color=blue]

Vaje vaje – sulaukėme. Nuo 2005.11.19. įsigaliojo kai kurių straipsnių pakeitimai, aktualūs mūsų gentainiui buhalteriui, nes tik jis vienas įmonėje privalo žinoti, ką pasufleruoti darbdaviui....
Baisiausias – Kodekso papildymas 41(8) punktu „Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas“. Už įstatymo nustatytų garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymą gresia baudikės nuo 500 iki 1000 Lt, pakartotinai baustam darbdaviui – nuo 1000 iki 2000 Lt. Už informacijos apie taikomas garantijas nepateikimą to paprašiusiems VDI darbuotojams – baudikė nuo 400 iki 800 Lt.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265882
Ta pačia proga vertėtų prisiminti, kokios yra tos baisiosios garantijos, įvariusios nemigą kai kuriems suinteresuotiems asmenims.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256480&Condition2=


VMI RAŠTAI

[u][b][color=blue] PMI ir

Pasiskaitymai prieš miegą - 1 (beje, labai naudingi):
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/0885f9760923a66d422570c000487c95?opendocument


[u][b][color=blue] PMI ir

Pasiskaitymai prieš miegą - 2 (beje, irgi labai naudingi):
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/fa46b631d3085ed6422570c00047cf93?opendocument


Pasigaminto IT PVM apskaičiavimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/E684FBB63AD2537D422570C2003ADCB6?OpenDocument

1. Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM apskaičiuojamas:
- pasigaminus kilnojamąjį ilgalaikį turtą;
- pasistačius pastatą ar statinį;
- atlikus pastato (statinio) esminį pagerinimą.
2. Pardavimo PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, kai šiam turtui pasigaminti įsigytų medžiagų pirkimo PVM, PVM mokėtojas įtraukė į PVM atskaitą.
3. PVM deklaracijoje apskaičiuota suma įrašoma kaip pardavimo PVM ir jei pasigamintas turtas skirtas naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai tą pačią PVM sumą įrašo į tą pačią PVM deklaraciją pirktų prekių ar paslaugų atskaitomos pirkimo PVM sumą, kaip atskaitomą pirkimo PVM. Rezultate nulis.


MOKESČIŲ NAUJIENOS

Dėl sankcijų taikymo


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128637

Paguodžiantis (arba ne) straipsniukas kontrabandininkams ir panašaus plauko mokesčių vengėjams – apie sankcijas ir jų dydį, (be)proto ribas, (ne)protingumo kriterijus ir (ne)lengvinančias aplinkybes.


REGISTRO NAUJIENOS

Dėl FA pateikimo - nauja programa


Registrų centro puslapyje atidarytas skyrelis, skaičiuojantis sekundes, likusiais iki naujosios FA teikimo internetu tvarkos įsigaliojimo:
www.kada.lt/jar/fa/
Įmonių finansinės atskaitomybės (FA) dokumentų pateikimo sistema CAROL sukurta Teisingumo ministerijos užsakymu už Europos Sąjungos lėšas.
CAROL tikslai
x paspartinti ir supaprastinti FA dokumentų teikimą vienam adresatui;
x įgyvendinti nuotolinį FA dokumentų pateikimo registro tvarkytojui būdą;
x užtikrinti teikiamų FA duomenų teisingumą ir patikimumą;
x paspartinti ir supaprastinti FA duomenų paskelbimą tretiesiems asmenims.
CAROL privalumai
x FA ataskaitų formų reikiami rinkiniai gaunami ir pateikiami internetu, neišeinant iš biuro, bet kuriuo paros metu;
x galima teikti FA dokumentus įmonei patogiausiu būdu;
x galima išvengti eilių, susidarančių pateikiant spausdintus FA dokumentus VĮ Registrų centro teritorinių padalinių Juridinių asmenų registravimo skyriuose;
x dalis FA duomenų įvedama automatiškai, yra apsauga nuo klaidingų FA duomenų;
x FA ataskaitų formoms pildyti naudojama ta pati ABBYY Form Filler Light programa, kaip ir mokesčiams deklaruoti;
x reikiami FA duomenys gaunami (skelbiami) el. formatu.


VMI LEIDINIAI

Turgaviečių prekiautojams


„Ką turėtų žinoti turgaviečių prekiautojai operatyvaus patikrinimo metu ir apie prekių įsigijimo dokumentus“
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128609
Naudinga pasiskaityti ne tik prekiaujantiems turgavietėse, bet ir visiems kitiems - paaiškinta ką kuri pusė privalo ir kokias turi teises, bei remiantis Lenkijos ir Latvijos mokesčių administratorių pateiktais duomenimis paaiškinta kokie rekvizitai turi būti pardavimo dokumentuose.
Įdomi tvarka Latvijoje:
„Jei sandorio vertė yra mažesnė nei 20 latų, tai kasos aparato kvitas gali būti naudojamas kaip pardavimo dokumentas, kuriuo grindžiamas prekių įsigijimas, kai prekių tiekėjas kvite, patvirtintame savo parašu bei antspaudu, pažymi tokius rekvizitus:
- pirkėjo pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas);
- pirkėjo registracijos adresas (jei fizinis asmuo – deklaruota gyvenamoji vieta);
- pirkėjo PVM mokėtojo registracijos numeris. „


PROJEKTAI

GPM ir užsienio valstybėje gautos pajamos


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=2983

Kuo gi žada nudžiuginti mūsų Vyriausybė savo vaikus klajūnus, sotesnio duonos kasnio beieškančius svetur?
Seimui nutarta teikti GPMĮ pakeitimo projektą, kuriuo būtų panaikintas užsienio valstybėse gautų kai kurių pajamų dvigubas apmokestinimas. Tai liečia pajamas, gautas tose užsienio valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, bei ES valstybes nares. Kai kurioms rūšims pajamų – dividendams, palūkanoms, honorarams – ši tvarka nebus taikoma.
Iki šiol dvigubas pajamų apmokestinimas buvo naikinamas taikant kredito arba atleidimo metodą. Ką tai reiškia? Atleidimo metodas reiškia, kad į mokesčio bazę neįtraukiamos užsienyje gautos pajamos, jeigu jos toje užsienio valstybėje buvo apmokestintos. Tokiu atveju palyginimo principas negalioja. Tačiau šis metodas taikomas tik tuomet, jeigu užsienio valstybės ir Lietuvos pajamų mokesčio tarifas skiriasi nežymiai. Jeigu skirtumas žymus, taikomas kredito metodas – Lietuvoje primokamas GPM skirtumas .
GPMĮ pakeitimu norima įteisinti atleidimo metodą pajamoms, neatsižvelgiant į GPM skirtumus (išskyrus pozityviasias pajamas - dividendus, honorarus ir kt).
Na taip – būtų tikrai šaunu, jeigu… GPM tarifas Lietuvoje nuo sekančių metų palaipsniui jau ir taip mažės, nes iki šiol jis yra vienas didžiausių ES.

[u][b][color=blue]

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266238&Condition2=

taip greitai neatsikratysime – numatomi ir kitų straipsnių pakeitimai. Aktualu vežėjams. Itin sustiprintas bus poilsio laiko režimas, už kurio nesilaikymą bus baudžiami patys vairuotojai. Vargšeliai kentės ir neturėdami reikiamų kelionės dokumentų, arba jei jie bus netvarkingai užpildyti.


SKAITALAI

Euro įvedimas


www.lb.lt/lt/euras/index.htm

LB interneto svetainėje – naujas skyrius, kuriame pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos rengimąsi nuo 2007 metų pradžios pereiti prie ES bendros valiutos euro. Jame galima rasti informaciją apie euro įvedimo sąlygas ir įtaką Lietuvos ekonomikai bei gyventojams. Čia skelbiamas Nacionalinis euro įvedimo planas, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas, straipsniai, pasisakymai ir dokumentai euro įvedimo tema.
Verslininkai bei kiti Lietuvos gyventojai ar institucijos raginami teikti pasiūlymus, pageidavimus dėl to, kokias kitas aktualias temas, susijusias su euro įvedimu, verta apžvelgti bei pateikti rūpimus klausimus.


Mokesčių mokėtojų teises mokestinio tyrimo metu


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=8044110

Dažnai mes nežinome savo teisių (kai kada užmerkiame akis ir į pareigas), pasimetame arba bejėgiškai stengiamės knaisiotis gausybėje norminių aktų, ieškodami sau palankesnio straipsniuko prasidėjus mokestiniam tyrimui. O juk dažnai net galėtume įtakoti tokio tyrimo eigą, jeigu tik sugebėtume įrodyti savo tiesas, nes „...mokesčių mokėtojas turi teisę mokestinio patikrinimo metu aktyviai dalyvauti mokestinio patikrinimo procese ir teikti savo pastabas ir paaiškinimus dėl patikrinimo dalyko ir kitų su patikrinimu susijusių aplinkybių.“
Ar žinote, kad „...kompleksinis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus, teminis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip kartą per pusę metų, taip pat mokesčių administratorius neturi teisės pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtojo dėl to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo priimtas atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas.“


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 28 numeryje)
13. PAJAMŲ APSKAITA (šiame Naujienlaiškio numeryje)


PAJAMŲ APSKAITA

1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
2. Pajamomis nepripažįstami gauti avansai, užstatai ir kiti išankstiniai apmokėjimai.
3. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, prieš sudarydama finansinę atskaitomybę, įmonės buhalteris turi patikrinti, ar visos ataskaitinio laikotarpio pajamos yra užregistruotos.
4. Įprastinei įmonės veiklai priskirtos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas pateikiamos finansinės atskaitomybės Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnyje „Pardavimo pajamos.“ Šios pajamos kaupiamos 500 ir 505 sąskaituose.
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos apskaitomos 53 sąskaitoje Finansinės-investicinės veiklos pajamos (palūkanų pajamos, delspinigių pajamos).
6. Parduodamai produkcijai kaina nustatoma pagal vadovo patvirtintą medžiagų kalkuliaciją. Parduodant prekes skolon turi būti sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
7. Kiekvieną mėnesį sudaroma pardavimų ataskaita. UAB “TAX” išrašytų pardavimų PVM sąskaitų-faktūrų antrieji egzemplioriai bei laisvos formos apskaitos dokumentai segami byloje “PARDAVIMO DOKUMENTAI”.


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. II ketvirtis
Bruto – 1332 Lt
Neto – 952 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=261267&Condition2=

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Kotryna, Modestas.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:01a43ede93][/color][color=#444444:01a43ede93][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#232139 2005-12-05 07:11 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-56
Savaitės 2005-11-28 ****2005-12-04
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI RAŠTAI

PM - Lizingas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/B3BCD17F92BA6233422570CB0042FD7E

Susidurusiems su atgaliniu lizingu ir mokesčių apskaičiavimo problemomis pagalba - VMI paruošė paaiškinimą dėl atgalinio lizingo turto nusidevėjimo sąnaudų apskaičiavimo PMĮ tikslais ir papildė PMĮ 7 str. komentarą.
Esmė: turto pardavimo lizingui “ dėl turto perleidimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos arba nuostoliai (turto pardavimo ir jo įsigijimo kainos, nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo, skirtumas), nelaikomos to vieneto pajamomis ar leidžiamais atskaitymais;
( t.y skirtumas tarp likutinės vertės ir pardavimo lizingui kainos bus neapmokestinamos pajamos arba neleidžiami atskaitymai)
- vienetui tą patį ilgalaikį turtą gavus iš lizingo davėjo pagal atgalinės (finansinės nuomos) sutartį, to turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) skaičiavimas tęsiamas tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, įskaitant atvejus, kai naujoji turto įsigijimo kaina yra mažesnė už iki perleidimo lizingo davėjui šio turto nenudėvėtąją įsigijimo kainą.
t.y turtas bus toliau dėvimas PMĮ apskaičiavimui nuo likutinės vertės, buvusios prieš parduodant turtą lizingui.

GPM - turtinių įnašų apmokestinimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/ef21d76f138ed70c422570c80023d98d?opendocument

Nagrinėjama situacija kai gyventojas įsigyja išleidžiamas vieneto akcijas, kurių vertę apmoka turtiniu įnašu (nekilnojamuoju turtu).
Toks turto perleidimas vieneto nuosavybėn laikomas ne individualios veiklos turto pardavimu , pajamos yra gautų akcijų (dalių, pajų) vertė. Tai yra A klasės pajamos jei nuo to turto įsigijimo iki jo perleidimo nėra praėję treji metai, todėl vienetas privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį nuo visos sumos. Šį mokestį vienetas gali sumokėti iš savo lėšų. Tokiu atveju vieneto sumokėtas į biudžetą pajamų mokestis (nuo gyventojo gautų pajamų natūra) nelaikomas gyventojo pajamomis natūra, bet tai yra neleidžiami atskaitymai. Pajamų gavimo momentas yra kai akcijos perduodamos gyventojui, t.y. tada, kai bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas įregistruojamas juridinių asmenų registre ir atliekami veiksmai, įteisinantys akcijų įgijimą.

Deklaracijos FR0462 IR FR0593 bei FR0512 formos pavėluotas pateikimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/3756FC6FF915CEB1422570CA003276D6?OpenDocument

Atsakoma į klausimus, kas bus jei deklaracijos pateiktos pavėluotai:
FR0462 -metinės pajamų mokesčio deklaracijos pavėluotą pateikimą gyventojas gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal 1721straipsnį, tačiau mokesčio administratorius, priimdamas sprendimą dėl šio straipsnio taikymo, turėtų individualiai atsižvelgti į kiekvieno padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatyme nenurodytas aplinkybes ir vadovautis teisingumo bei protingumo kriterijais – jei jau pavėlavai paprašyti, kad grąžintų pinigėlius, reikia pamastyti ar didesnės bėdos neužsitrauksi...
FR0593- Vienkartinio turto deklaravimo įstatymas nenumato šios deklaracijos administracinės atsakomybės pateikimo tvarkos pažeidimus, tačiau nedeklaravęs gyventojas negalės pagrįsti kito turto įsigijimo šaltinių. Kaip ateityje, atliekant mokestinius patikrinimus, turėtų būti vertinamos pavėluotai gautos vienkartinės deklaracijos bei jose pateikti duomenys, VMI prie FM paaiškinimus pateiks vėliau – naivu manyti, kad tie paaiškinimai bus pavėlavusiojo naudai.
FR0512 – priimti tai priims, bet 2 proc. niekam nebeperves.

PVM - Kilnojamųjų daiktų aptarnavimas ir perdirbimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/46E4752B4B3A4CBD422570C9003E7985?OpenDocument

0 proc, tarifas taikomas kai įsigyjamas ar taikant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą, į Lietuvą įvežamas kilnojamas daiktas tam, kad būtų atlikti jo aptarnavimo darbai (remonto, apdirbimo, garantinio aptarnavimo ar kt.) taip pat apdirbimas ar perdirbimas ir šių paslaugų pirkėjas (klientas) – užsienio asmuo, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis padalinio šalies teritorijoje
Tam, kad 0 procentų PVM tarifas būtų pritaikytas kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugoms, turi būti patenkintos šios sąlygos:
1.kilnojamas daiktas, kuriam atliekamos aptarnavimo paslaugos, turi būti įsigytas Lietuvoje arba atgabentas iš kitos valstybės narės ar įvežtas į Europos Bendrijų teritoriją taikant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą;
2. aptarnavimo paslaugos teikiamos užsienyje įsikūrusiam paslaugų pirkėjui (klientui), neturinčiam padalinio šalies teritorijoje;
3. kilnojamieji daiktai, atlikus aptarnavimo paslaugas, bus išgabenti iš Europos Bendrijų teritorijos.


“Mokesčių žinių” Nr.48 2005 11 28 – 12 04 apžvalga


1. VMI prie FM pradėta diegti kompiuterizuota audito informacinė sistema. VMI viršininko M.Kaseliausko teigimu, ši sistema leis efektyviau kontroliuoti mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą, padės nustatyti galimus pažeidimus, rizikingiausias veiklos sritis ir mokesčių mokėtojus, taip pat efektyviau planuoti bei atlikti audito procedūras. Projektą planuojama įgyvendinti per metus, projekto vertė siekia 9,5mln. Litų, didžiąją dalį lėšų jam skyrė “Phare” programa. Sistemą diegs prancūzų kompanija “Bull”, konkurse nurungusi keturias įmones.

2. Gyventojas įsigijo kompiuterį su programine įranga pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartį. Kaip iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų atimamos išlaidos, patirtos mokant įmokas už įsigytą kompiuterį su programine įranga?
Jeigu vienas asmeninis kompiuteris (kurio įsigijimo išlaidos neviršija 4000Lt trejų metų laikotarpiu) su programine įranga įsigyjamas pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartį, iš pajamų gali būti atimta tik faktiškai mokestiniu laikotarpiu apmokėta kainos dalis, neįskaitant palūkanų. Ši lengvata taikoma tik 2004, 2005, 2006m. deklaruojamoms gyventojo pajamoms, todėl gyventojas iš savo apmokestinamųjų pajamų galės atimti tik tas išperkamosios nuomos (lizingo) sutarties pagrindu sumokėtas sumas, kurias faktiškai įmokėjo 2004-2006m. laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, kada ir kokiam terminui sutartis buvo sudaryta.

3. Ar gali Lietuvos ūkio subjektas išrašyti sąskaitą (sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą) tik užsienio kalba? Ar pinigines sumas galima nurodyti tik užsienio valiuta?
Ne, negalima, nes BAĮ 5 str. numatyta, kad apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. To paties įstatymo 6str. nurodyta, kad apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba. Taip pat LR PVMĮ 80str. 1d. 12p. nurodyta, kad prekių tiekimo faktą, įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje PVM suma nurodoma nacionaline valiuta, t.y. PVM suma privalo būti nurodyta litais. Jeigu prekių pirkėjas reikalauja PVM sumą nurodyti kita valiuta, ją galima nurodyti kaip papildomą informaciją.

4. Įmonė pardavė pastatą, statytą 1990m. 2004m. įmonė buvo atlikusi pastato esminį pagerinimą. Ar parduodama šį pastatą įmonė turi skaičiuoti PVM?
PVMĮ 32str. numatyta, kas PVM neapmokestinamas pastatų, statinių ar jų dalių (išskyrus naujus pastatus ir statinius, naujas pastatų ir statinių dalis) pardavimas ar kitos perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam toks daiktas perduodamas, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti juo kaip savininkas. Naujas pastatas ar statinys – tai nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys – 24mėn. po jo užbaigimo (pripažinimo tinakmu naudoti) arba esminio pagerinimo. Naujų pastatų ar statinių, naujų pastatų ar statinių dalių pardavimo ar kitokio perdavimo atveju PVM lengvata netaikoma, t.y. tokiu atveju taikomas 18 proc. tarifas. Klausime nurodytu atveju pastatas parduotas nepraėjus 24mėn. nuo jo esminio pagerinimo, todėl jis laikomas nauju ir nuo pastato vertės reikia skaičiuoti PVM taikant 18 proc. tarifą.

5. Įmonė išnuomojo garažus savo darbuotojams. Ar nuo šių nuomos pajamų reikia skaičiuoti pardavimo PVM?
PVMĮ 32str. 2d. nustatyta, kad PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, išskyrus bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą. Todėl už garažų nuomą įmonė privalo skaičiuoti 18 proc. pardavimo PVM.

6. Bendrovė darbuotojų vaikams šv. Kalėdų proga organizavo renginį, kurio metu pagal iš anksto sudarytą sąrašą darbuotojų vaikams įteikė 50Lt kalėdinių dovanėlių. Ar šios dovanėlės laikomos darbuotojo pajamomis natūra ir ar apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?
Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustatyta LRV nutarime Nr.339 “Dėl pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo”. Šios Tvarkos 2.3p. numatyta, kad gyventojo pajamomis, gautomis natūra, pripažįstamos gautos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmė atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai). Šiuo atveju galima nustatyti kiekvieno šventės dalyvio gautą konkrečią naudą (pagal iš anksto sudarytą darbuotojų vaikų sąrašą), todėl dovanėlių vertė pripažįstama darbuotojų, kurių vaikams dovanėlės įteiktos, pajamomis natūra ir apmokestinama pajamų mokesčiu. Bendrovė (pajamų davėjas) privalo išskaityti ir sumokėti pajamų mokestį nuo pajamų, gyventojo gautų natūra. Pagal pajamų davėjo ir gyventojo susitarimą pajamų mokestis gyventojui gali būti kompensuotas, t.y. bendrovė nuo dovanėlių vertės apskaičiuotą pajamų mokestį gali sumokėti savo lėšomis. Tačiau pažymėtina, kad jeigu darbuotojas norės susigrąžinti dalį sumokėto pakmaų mokesčio dėl GPMĮ numatytų lengvatų, kito asmens lėšomis sumokėta mokesčio suma nebus grąžinama.
Jeigu įmonė būtų organizavusi šventę darbuotojų vaikams ir šventės organizavimui būtų patyrusi išlaidų (taip pat ir dovanėlėms), o kiekvieno darbuotojo vaiko gauta konkreti nauda negalėtų būti indentifikuojama, tai tos išlaidos nebūtų pripažįstamos šventės dalyvių pajamomis, gautomis natūra.


PUBLIKACIJOS

Mokesčių permokų ir PVM grąžinimas - be prašymo


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8096908&categoryID=187599&ndate=1133128800

VMI patvirtinta mokesčių permokos ir PVM skirtumo grąžinimo mokesčių mokėtojui be jo prašymo tvarka. Naujoji tvarka įsigalios kai bus išspausdinta “Valstybės žiniose”.
Pagal naują tvarką dėl avansinių mokėjimų, taip pat dėl prekių ar paslaugų įsigijimo susidariusi mokesčių permoka ir PVM skirtumas, mokesčių mokėtojui galės būti grąžinami be atskiro jo prašymo.
VMI primena, kad mokestinės prievolės turi būti vykdomos tiksliai, todėl mokesčių mokėtojai, iš susikaupusių mokesčių permokos ir PVM skirtumo sumų įskaitę į biudžetą mokėtinus mokesčius, turėtų pateikti prašymą grąžinti likusį likutį. Tais atvejais, jeigu mokesčių mokėtojas tokių prašymų nepateiks ir susikaups didelės jam grąžintinos mokesčių ir PVM skirtumo sumos, dalis jų bus grąžinama patikimumo kriterijus atitinkantiems mokesčių mokėtojams be jų prašymo.
Mokesčių mokėtojams taip pat bus išsiunčiamas vienas sprendimo dėl mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo egzempliorius.

VMI: laikas sumokėti žemės mokestį


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8096203&categoryID=187599&ndate=1133128800

VMI primena, kad privačios žemės savininkai pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių patvirtintus žemės mokesčio sumokėjimo terminus, turi sumokėti žemės mokestį. VMI interneto svetainėje adresu www.vmi.lt yra pateikta savivaldybių 2005 metams nustatytų žemės mokesčio sumokėjimo terminų ir pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas neapmokestinamųjų žemės sklypų lentelė.
Apskričių VMI teritoriniai skyriai privačios žemės savininkams paštu išsiuntė mokėjimo pranešimą, žemės mokesčio deklaraciją, kurioje yra apskaičiuotas mokesčio dydis, taip pat - užpildytą vieną mokesčio mokėjimo kvitą.
Žemės mokestį galima sumokėti visuose bankų skyriuose (bei naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis) ir kitose mokesčius priimančiose įstaigose, taip pat kai kurių apskričių VMI ar jų teritoriniuose skyriuose. Mokant žemės mokestį apskričių VMI papildomas mokestis už paslaugas neimamas.
Mokesčių mokėtojai, gavę žemės mokesčio deklaracijas, dėl informacijos jiems rūpimais žemės mokesčio apskaičiavimo klausimais ar iškilus neaiškumams turėtų skambinti atsiųstoje deklaracijoje nurodytais mokesčių inspekcijos specialistų telefonais. Žemės savininkai, negavę žemės mokesčio deklaracijų (jeigu nėra atleisti nuo mokesčio mokėjimo) dėl žemės mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo turėtų kuo skubiau kreiptis į apskrities, kurioje yra registruota žemė, VMI teritorinį skyrių.


Į klausimus, kas turi apskaičiuoti mokesčius, už kokį laikotarpį jie gali būti apskaičiuojami, atsako Erika Puzonienė, VMI Mokesčių administravimo procedūrų skyriaus vedėja


Ko gali imtis įmonė, pastebėjusi, kad mokestis sumokėtas klaidingai?
Pastebėjęs, kad deklaruojamas mokestis dėl tam tikrų priežasčių buvo apskaičiuotas klaidingai, mokesčių mokėtojas privalo jį perskaičiuoti, apie tai informuoti VMI ir pateikti patikslintą mokesčio deklaraciją.
Viena iš pagrindinių mokesčių mokėtojo pareigų yra, vadovaujantis mokesčių įstatymais, teisingai apskaičiuoti mokestį. Kai mokestį privalo apskaičiuoti kiti asmenys, pvz., gyventojų pajamų mokestį nuo A klasės pajamų ir įmokas į Garantinį fondą, mokestį apskaičiuoja išskaičiuojantis asmuo, o žemės mokestį – atitinkamas mokesčių administratorius.

O jeigu mokesčių mokėtojas turėjo apskaičiuoti mokestį, tačiau jo neapskaičiavo?
Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas privalėjo apskaičiuoti nedeklaruojamą mokestį, bet jo neapskaičiavo, o klaidingai apskaičiavęs – neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja VMI.
Jeigu šio įstatymo atitinkamuose straipsniuose nenustatyta kitaip, Mokesčių administravimo įstatyme vartojama mokesčio apskaičiavimo sąvoka apima ir mokestį išskaičiuojančio asmens, t. y. asmens, kuriam mokesčio teisės aktas nustato prievolę išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir sumokėti jį į biudžetą, atliekamą mokesčio išskaičiavimą. Pavyzdžiui, darbdavio atliekamas gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimas iš darbuotojams mokamo darbo užmokesčio.

Ar mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas?
Siekiant, kad mokesčio apskaičiavimo teisingumo įrodinėjimo našta būtų padalyta vienodai tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo, mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas privalo pagrįsti. Jis privalo pateikti visus faktus, aplinkybes, dokumentus, patvirtinančius, kad tos sumos apskaičiuotos pagrįstai ir teisingai.
VMI pareigūnų nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai gali būti pagrindžiami faktiniais duomenimis, taip pat ir mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui pateiktais, ar mokesčių administratoriaus iš kitų informacijos šaltinių surinktais dokumentais ir nustatytomis aplinkybėmis.

Kaip elgsis VMI, jeigu mokesčių mokėtojas nesutinka su VMI ar muitinės apskaičiuotomis sumomis?
Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su VMI pareigūnų papildomai apskaičiuotomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo įrodyti, kad tos sumos apskaičiuotos klaidingai. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, teikdamas pastabas dėl patikrinimo akto ar skundą dėl mokestinio ginčo, turi pateikti ir visus dokumentus bei kitus įrodymus, kurie galėtų paneigti mokesčių administratoriaus apskaičiavimus.
Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, VMI apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 d.
Pavyzdys: Mokesčių mokėtojas pridėtinės vertės mokestį apskaičiuoja, t. y. pateikia mokesčių administratoriui mokesčio deklaraciją, 2005 07 15. Mokesčio mokėtojas gali apskaičiuoti (perskaičiuoti) pridėtinės vertės mokestį einamųjų metų (2005 metų) ir penkerių praėjusių kalendorinių metų, skaičiuojamų atgal nuo sausio 1 dienos tų metų, kada mokestis apskaičiuojamas (perskaičiuojamas), mokestinių laikotarpių, t. y. 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 metų atskirų mokestinių laikotarpių.

Kai VMI atlieka pakartotinį patikrinimą, ar taikomas penkerių metų apribojimas?
Tais atvejais, kai atliekamas pakartotinis mokesčių mokėtojo patikrinimas, numatytas mokesčio apskaičiavimo laikotarpio apribojimas, kad mokestis gali būti apskaičiuojamas ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, netaikomas.
Tačiau pakartotinio patikrinimo metu VMI mokesčio negali apskaičiuoti už ilgesnį laikotarpį negu pirminio patikrinimo metu. Todėl pakartotinio patikrinimo metu gali būti tikrinamas tik tas laikotarpis, kuris buvo tikrintas pirminio patikrinimo metu. Šios nuostatos taip pat taikomos apskaičiuojant muitinės administruojamus mokesčius, išskyrus muitus.
Pavyzdys:
Pirminis mokesčių mokėtojo mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimas buvo atliktas 2004 m. (patikrinimas pradėtas 2004 12 01), jo metu buvo tikrintas visų mokesčių mokėtojo privalomų mokėti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas už 1999–2003 m.
Mokesčių administratorius, 2005 m. atlikdamas pakartotinį patikrinimą, turi teisę tikrinti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą ir apskaičiuoti mokestį to laikotarpio, kuris buvo tikrintas pirminio patikrinimo metu, t. y. 1999–2003 m. arba tik dėl dalies pirminio metu tikrinto laikotarpio (pvz., 1999–2000 m.), priklausomai nuo priežasčių, dėl ko atliekamas pakartotinis patikrinimas.

Koks senaties terminas taikomas mokestinėms prievolėms, kai įmonei yra iškelta baudžiamoji byla?
Už ilgesnį laikotarpį nei nustatytas VMI mokestį gali apskaičiuoti (perskaičiuoti) tik tuo atveju, kai baudžiamojoje byloje reikia nustatyti valstybei padarytą žalą ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai. Ši nuostata taip pat taikoma apskaičiuojant muitinės administruojamus mokesčius, išskyrus muitus.
Nustatant valstybei padarytą žalą, apskaičiuojamos dėl mokesčių mokėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo valstybės negautos mokestinės pajamos. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus, asmenims, padariusiems nusikaltimus ar nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas daugeliu atveju negali būti ilgesnis kaip 8 m


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 28 numeryje)
13. PAJAMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 29 numeryje)
14. SĄNAUDŲ APSKAITA (šiame Naujienlaiškio numeryje)


SĄNAUDŲ APSKAITA


1. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigu išleidimo laiką.
2. Paslaugų savikaina apima medžiagų, transporto, darbininkų darbo užmokesčio, nusidėvėjimo sąnaudos, kitų įmonių atlikti darbai.
3. Veiklos sąnaudos apima sąnaudas, susijusias su įmonės administracijos darbuotojais, darbų organizavimo išlaidos bei mokesčio sąnaudas (išskyrus pelno mokestį).
4. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmones pajamos ir sąnaudos iš kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamų ar sąnaudų.
5. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai.
6. Kanceliarinės prekės, skirtos įmonės veiklai , nurašomos į veiklos sąnaudas ,gavus jų pirkimą patvirtinantį dokumentą .Medžiagos, kuras, atsarginės dalys, inventorius pirma užpajamuojami ir nurašomi juos pradėjus eksploatuoti pagal medžiagų nurašymo aktus (kelionės dokumentus).
7. Inventorius ir spec.rūbai nurašomi į sąnaudas pradėjus eksploatuoti. Toliau šis turtas užpajamuojamas tik kiekine išraiška ir yra kontroliuojamas iki pilnai nusidėvėjimo. Pilnai nusidėvėjus arba sugedus - šis turtas nurašomas pagal susidėvėjusio turto nurašymo aktus.
8. Kiekvieną mėnesį vyr.buhalterė sudaro pajamų – sąnaudų suvestinę.
9. Pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinę atskaitomybę ,atspausdinami pajamų- sąnaudų sąskaitų judėjimo žiniaraščiai.


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. II ketvirtis
Bruto – 1332 Lt
Neto – 952 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=261267&Condition2=

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Artas71,Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:308505ed83][/color][color=#444444:308505ed83][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#233968 2005-12-12 07:55 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-56
Savaitės 2005-12-05 ****2005-12-11
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaMieli skaitytojai,
Ši savaitė labai jau skurdoka naujais teisės aktai, komentarais. Galime sulaukti prieš pat Naujus metus Seimo narių "malonės", nes projektų eilė ilgoka nepatvirtinta.
Šiame Naujienlaiškio numeryje galėsite sužinoti, kaip buhalteriškai įvertinti patirtas išlaidas privatiems poreikiams tenkinti. Žmogiškai - patiems reikės apsispręsti taikyti ar ne. Taip pat rasite projektų, aktualių būsimiems ar esantiems auditoriams, užsienyje dirbantiems tautiečiams. Norėsite greičiau susigrąžinti PVM permoką? Teks paskaitinėti, ar atitinkate keliamus patikimumo kriterijus - oi kiek tarp mūsų tokių mažai. Taip pat sužinosite apie naują bankų paslaugą (labai aktuali tiems, kas turi Ūkio banko korteles). Dar galėsite susipažinti su Europos teisingumo teismų praktika ir keliomis bylomis. Ir pabaigai truputis ištraukų iš apskaitos politikos - kelionės lapai ir jų apskaita. Primename, kad tai tik šablonas, kurį galite pasipildyti, pasikoreguoti taikant savo įmonei.
Gero skaitymo, Kolegos.
VMI RAŠTAI

Privatūs poreikiai PVM ir Pelno mokesčių požiūriu


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/b6e07d1379cb2202422570d20029330e?OpenDocument

Ne pirmą kartą matosi, kad VMI noras ne pateikti kuo daugiau realesnių variantų – o kuo daugiau tokių, kuriose apskaičiuojami didesni mokesčiai. Minint privačius poreikius visuose pavyzdžiuose – ar pamineti variantai – kad PVM nuo lengvojo automobilio traukimas į atskaitą, kai ištikrųjų tai išimtis, o ne taisyklė.
Kas gi įdomaus rašte:
- įmonė realiai gali neskaičiuoti PVM nuo lengvojo automobilio naudojimo paslaugos nes automobilio pirkimo PVM netraukiamas į atskaitą, draudimas PVM neapmokestinamas, o kurą dažniausiai perka pats darbuotojas ir tokio kuro pirkimo PVM į įmonės buhalterija nepatenka.
- Svarbu pastebėti ir tai, kad PVM turi buti skaičiuojamas tik nuo tos paslaugos, kurios PVM traukimas į atskaitą pvz. Automobilio pirkimas be PVM, draudimas be PVM, kurą duoda įmonė su PVM, Pardavimo PVM skaičiuojams nuo kuro vertės.
- Nepamirškite, kad naudojimas gyvenamosios patalpomis patenka į pajamas natūra, o automobilio naudojimas, jei tai nėra atlygis už darbą – nėra pajamos natūra.
- VMI pradeda reglamentuoti ir buhalterinius klausimus ir siūlo PVM apskaičiavimą nuo privačių poreikių parodyti taip: D 612 sąskaitą ,,Veiklos mokesčių sąnaudos“ ir K4484 sąskaitą ,,Mokėtinas PVM mokestis “.

Pamąstymui: suteikus darbuotojui automobilį vienai dienai jo asmeniniams reikalams, ar verta pradėti žaisti - pradedant vadovo įsakymu ir baigiant nusidėvėjimo (1/x dalies) priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams kai tiesiog galima "tvarkingai" užpildyti kelionės lapą ir baigta.


PROJEKTAI

GPMĮ 37 str. - užsienyje uždirbtos pajamos


Tax.LT diskutuota - www.tax.lt/postt9559.html
Su tema susiję straipsniai: verslas.banga.lt/lt/patark.full/4376042b4a151

Ilgai marintas, tikriausiai visdėlto bus patvirtintas GPMĮ 37 str. projektas. Jo pakeitimai tikrai naudingi Lietuvos gyventojamas, nes gyventojas aktyviai ir legaliai dirbdamas užsienyne galės nesibaimindamas deklaruoti pajamas ir žinoti, kad dar papildomas GPM Lietuvo nebus išskaičiuojamas. Beabejo bus ir išimčių pvz. palūkanos, dividendai ir honorarai. Galima tikėtis, kad po šio straipnio įsigaliojimo Lietuvos darbo jėgos ir protų nutekėjimas į ES bus dar didesnis nei dabar.
Beje galimas atvejis, kad šis straipsnis įsigalios atbuline tvarka, t.y. deklaruojant ir 2005 metų pajamas.


Audito įstatymas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267129&Condition2=

Seimo Audito komitetas parengė LR audito įstatymo eilės straipsnių pakeitimo projektą, kuriuo siekiama aiškiau reglamentuoti atestuoto auditoriaus vardo suteikimo tvarką, audito įmonių, atestuotų auditorių bei auditorių padėjėjų profesinę veiklą bei jos priežiūrą, Auditorių rūmų funkcijų vykdymą.
Siūloma:
-Aiškiai įvardijama, kad auditoriaus vardas suteikiamas ne fiziniam asmeniu, o auditoriaus padėjėjui , ši nuostata tikrai padės išvengti piktnaudžiavimo ir interpretacijų;
-Atsisakoma apribojimo, kad auditoriaus padėjėjas turi turėti aukštąjį ekonominį universitetinį išsilavinimą, tuo suteikiant galimybę asmenims , turintiems kitos srities išsilavinimą.
-Auditoriaus padėjėjas privalės išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus (dabar galiojančiame įstatyme galima laikyti kvalifikacinius auditoriaus arba žinių patikrinimo egzaminus), o žinių patikrinimo egzaminai galės būti organizuojami kitų ES šalių auditoriams.
- Visų audito įmonių, o ne tik UAB, vadovai privalės būti auditoriais.
-Šiuo metu galiojančiame įstatyme pasirodo nėra apribojimų auditoriaus, turinčio drausminę nuobaudą, veiklai. Todėl siūloma į audito įmonių sąrašą neįtraukti audito įmonių, kurių direktorius arba dalyvis, turintis daugiau kaip 50 procentų balsavimo teisių, yra auditorius, turintis galiojančią drausminę nuobaudą.
-Įstatymas pildomas nuostata, kad audito įmonės galės verstis ir dokumentų tvarkymo veikla.
-Taip pat tikslinamos civilinės atsakomybės draudimo prievolės, apibrėžiamos auditoriaus padėjėjo pareigos ir kt.

LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267112&Condition2=

Šiuo projektu siūloma mokėti ligos pašalpą asmenims, slaugantiems sunkiai sergantį vaiką iki 18 metų (pagal šiuo metu galiojantį įstatymą vaiku laikomas asmuo iki 16 metų).


PUBLIKACIJOS

Banko kortelių saugumas


PZU Lietuva ir Ūkio bankas įbruka naują paslaugą :
www.ub.lt/index.php/lt/press/bank/a/,1151
“Saugumo programą”, pagal kurią visi Ūkio banko mokėjimo kortelių turėtojai apdraudžiami nuo neteisėto kortelės panaudojimo, pirkinio, apmokėto kortele, sugadinimo, kortelės turėtojo patirtų nuostolių dėl kainų skirtumo (mažiausios kainos garantija) bei grynųjų pinigų vagystės, įvykus apiplėšimui.“
„Mokėjimo kortelių draudimas pradės galioti nuo 2006 m. pradžios. Nuo kitų metų sausio 1 d. visų Ūkio banko išduotų kortelių turėtojai vieną mėnesį bus apdrausti nemokamai. Vėliau ši paslauga klientui kainuos 1,95 Lt per mėnesį. Kortelės turėtojas gali atsisakyti šios paslaugos, apie tai raštu pranešęs bankui.“
Nord/LB elgiasi kultūringiau:
www.nordlb.lt/lt/news/2005/07/july-2/
„banko klientai gali naudotis....., o nuo šiol ir mokėjimo kortelių draudimu. Bankinio draudimo paslaugos teikiamos „NORD/LB Lietuva” banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Tikimasi, kad naujoji paslauga - „Saugi kortelė” - sulauks ne mažesnio populiarumo.“

Pasipiktinimą sukelia ne pats draudimas, bet būdas, kaip jis įsiūlomas – apdraudžiami visi urmu, o kas nenori turi eiti ir asmeniškai atsisakyti šio malonumo.

PVM permokų grąžinimas


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128799
Siekiant maksimaliai sumažinti sąžiningo verslo trikdymą, supaprastinus ir pagreitinus PVM skirtumo grąžinimo (įskaitymo) pagrįstumo kontrolės procedūras, mokesčių mokėtojai susikirstyti į dvi grupes – patikimus „žaliuosius“, kuriems PVM grąžinamas per 5 dienas, ir visus kitus, kurių prašymai svarstomi individualiai.
Straipsnyje pateikti ir keli kriterijai, pagal kuriuos atliekama įmonių klasifikacija:
- ar įmonėje yra pakankamai darbuotojų nurodytai veiklai vykdyti, ar mokamo vidutinio darbo užmokesčio lygis yra gana aukštas ir nėra darbuotojų sumažėjimo arba akivaizdžios jų kaitos;
- ar įmonė buvo tikrinta per paskutiniuosius 3 metus PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais, ar tokių patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai, susiję su PVM užvaldymu apgaulės būdu;
- ar įmonė tinkamai vykdo mokestines prievoles;
- ar įmonė deklaracijas teikia elektroniniu paštu (skatinamoji priemonė) ir t. t.
Bet tokių „laimingųjų“ yra nykstamai mažai –apie 0,3 proc. Lietuvos įmonių.

Nelegalus darbas


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8168064&categoryID=187599&ndate=1133733600

Nelegalus darbas sukelia daug įvairaus pobūdžio problemų. Tai yra faktas, kurį neigti yra beprasmiška. LR Darbo Kodeksas, kiti įstatymai bei norminiai teisės aktai reglamentuoja, kokie darbai yra laikomi nelegaliais bei kokie darbai esant tam tikroms sąlygoms neturi būti vertinami tokiais. Be to, Administracinių teisės pažeidimų kodekse yra numatyta pakankamai griežta administracinė atsakomybė darbdaviams už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį.
Straipsnyje skaitykite apie nelegalaus darbo savoką, kokias atvejais darbas yra pripažįstamas nelegaliu, kokius veiksmus reikia atlikti norint įdarbinti užsienietį, apie darbus, kurių nereikia forminti rašytine darbo sutartimi, ar savanoriški darbai yra pripažįstami legaliais ir kaip teisingai juos reikia įforminti, kokia atsakomybė laukia darbdavių ar jų įgaliotų asmenų už leidimą dirbti nelegalų darbą, o taip pat ir asmenų, dirbančių tokį darbą.

Bankrotas – geriau nei merdinti įmonė


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8178216&categoryID=187599&ndate=1133820000

Seimui rengiamasi pateikti kai kuriuos Įmonių bankroto įstatymo pakeitimus. Kaip teigia valdžios atstovai, svarbiausia – pagreitinti įmonių bankroto procedūras, bet ir nepamiršti apsaugoti kreditorių interesus – kuo greičiau perduoti bankrutavusios įmonės turto valdymą administratoriui, kad nesąžiningi vadovai ar savininkai negalėtų jo parduoti ar paslėpti. Bus didinama ir bankroto administratorių atsakomybė. Vienas svarbiausių uždavinių – pašalinti iš rinkos prasiskolinusią, turto neturinčią įmonę, nemokančią atlyginimų savo darbuotojams. Bus siekiama, kad turto neturinčių įmonių administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš Valstybės įsteigto fondo lėšų, tada šios įmonės darbuotojai galėtų gauti jiems priklausančias išmokas iš Garantinio fondo.


Mokesčių mokėtojo sąžiningumas ir teisė į PVM atskaitą


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8178851&categoryID=187599&ndate=1133820000

Nesiliauja VMI ir mokesčių mokėtojų ginčai, kai papildomai priskaičiuojamas mokėtinas PVM, kuris buvo atskaitytas įsigijus prekes ir paslaugas iš įmonių, kurios netinkamai vykdo savo mokestines prievoles, t.y. į biudžetą nemoka pardavimo PVM. Tokie nesąžiningi mokesčių mokėtojai ne tik grubiai pažeidinėja įstatymų reikalavimus, bet ir sukelia daug problemų su tuo nesusijusioms įmonėms. Straipsnyje skaitykite ką konstatavo ir nurodė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas; kas daugiausiai abejonių kelia mokesčių administratoriui, kokius reikalavimus VMI kelia sandoriams, kaip reikia elgtis su nauju verslo pratneriu, ir kt.


Darbų perdavimas ir priėmimas pagal statybos rangos sutartį


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8202448&categoryID=187599&ndate=1133992800

Darbų perdavimas ir priėmimas turi ypatingą reikšmę vykdant statybos rangos sutartį – darbų perdavimo akte fiksuojami darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika, su darbų priėmimo faktu statybos rangos sutartyse paprastai siejamas apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Todėl neatsitiktinai dauguma ginčų, kylančių iš rangos teisinių santykių, yra susiję su darbų perdavimo akto pasirašymu.
Toliau straipsnyje skaitykite kaip (6.694 str. 4 d.) numatyta vienašalio darbų perdavimo akto galiojimo prezumpcija. Ši prezumpcija gali būti paneigta tik teismo sprendimu, kuriuo vienašalis darbų perdavimo aktas būtų pripažintas negaliojančiu, jei užsakovas įrodytų, kad darbų perdavimo aktą pasirašyti atsisakė pagrįstai (t. y. rangovui pažeidus viso darbo atlikimo galutinį terminą, jei dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę, arba nustačius darbų rezultato trūkumus, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, jei šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti).


EUROPOS TEISINGUMO TEISMŲ PRAKTIKA

Informacija kelionių organizatoriams


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/3b7a6d75281fb3bd422570d1003d81b5?OpenDocument

KAS: MyTravel prieš Commissioners of Customs & Excise
OBJEKTAS: Šeštosios direktyvos 77/388/EBB 26 straipsnis
ESMĖ: kelionių organizatorius, kuris teikia keliautojui už nustatytą paslaugų paketo kainą paslaugas, naudodamasis trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, ir savo paties teikiamas paslaugas, nustatant apmokestinamąją vertę, iš esmės turi atskirti savo paties teikiamas paslaugas nuo kitų taikant rinkos vertės metodą, kai šią vertę įmanoma nustatyti.

Atskaitos apribojimas ir specialių taisyklių nustatymas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/81bc7124d8fbab24422570d10040e26b?OpenDocument

KAS: Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką
OBJEKTAS: Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 ir 5 dalis ir 19 straipsnis
ESMĖ: Nustatydama specialią taisyklę, apribojančią PVM už gamybos priemonių pirkimo atskaitą dėl to, kad šios priemonės buvo finansuojamos subsidijomis, Prancūzijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę ir konkrečiai pagal Šeštosios direktyvos 17 ir 19 straipsnius.
TAIKYMAS LIETUVOJE: Lietuvos PVM įstatymas nenumato teisės į PVM atskaitą apribojimų dėl to, kad įsigyjamos prekės/paslaugos yra finansuojamos subsidijomis.

Atskaitos apribojimas, atskaitos proporcija


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/b28fd240a815ac18422570d10041e398?OpenDocument

KAS: Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę
OBJEKTAS: Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 ir 5 dalis ir 19 straipsnis
ESMĖ: Numatydama pridėtinės vertės mokesčio, kurio našta tenka apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems tik apmokestinamus sandorius, atskaitos proporciją ir nustatydama specialią taisyklę, apribojančią subsidija finansuojamų prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitą, Ispanijos Karalystė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 ir 5 dalis ir 19 straipsnį.
TAIKYMAS LIETUVOJE: Lietuvos PVM įstatymas nenumato teisės į PVM atskaitą apribojimų dėl to, kad įsigyjamos prekės/paslaugos yra finansuojamos subsidijomis.

Mokymą lydinčios ar kelionių paslaugos ?


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/82a10a5f061cd7d6422570d2002b081c?OpenDocument

KAS: Finanzamt Heidelberg prieš iSt internationale Sprach – und Studienreisen GmbH
OBJEKTAS: Šeštosios PVM direktyvos 26 straipsnis
ESMĖ: Šeštosios direktyvos 26 straipsnis aiškintinas taip, kad jis taikomas ūkio subjektui, teikiančiam kalbos mokymosi, kelionių ir studijų užsienyje organizavimo paslaugas, tokias kaip „High–School“ ir „College“ programos (“iSt” siūlomas paketas apima skrydį, apgyvendinimą, maitinimą priimančioje šeimoje, priežiūrą svetimoje šalyje, mokymą pasirinktoje mokykloje), ir už fiksuoto dydžio užmokestį savo vardu apgyvendinančiam klientus užsienyje nuo trijų iki dešimties mėnesių šių paslaugų teikimui pasitelkdamas kitus apmokestinamuosius asmenis.
TAIKYMAS LIETUVOJE: Analogiškoje situacijoje Lietuvoje, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui turėtų būti taikoma PVM įstatymo 101-105 straipsniuose įtvirtinta turizmo paslaugų schema.


“Mokesčių žinių” Nr.49 2005 12 05 – 12 11 apžvalga


VMI INFORMUOJA

1. Mokesčių permokų ir PVM grąžinimas – be prašymo. VMI informuoja, kad pradeda galioti tvarka, pagal kurią mokesčių permokos ir PVM skirtumas bus grąžinamas be mokesčių mokėtojo prašymo tai padaryti. Naujoji tvarka įsigalios kai bus išspausdinta “Valstybės žiniose”. VMI vadovas M.Kaseliauskas teigia, kad mokesčių permokos ir PVM skirtumo grąžinimą be verslininkų prašymų inicijavo siekis paprastinti mokesčio grąžinimo tvarką ir taupyti mokesčių mokėtojų laiką. Mokestinės prievolės turi būti vykdomos tiksliai, todėl mokesčių mokėtojai, iš susikaupusių mokesčių permokos ir PVM skirtumo sumų įskaitę mokėtinus mokesčius, turėtų pateikti prašymą grąžinti likusį likutį. Tais atvejais, jei mokesčių mokėtojas tokio prašymo nepateiks ir susikaups didelės jam grąžintinos mokesčių ir PVM skirtumo sumos, dalis jų bus grąžinama patikimumo kriterijus atitinkantiems mokesčių mokėtojams be jų prašymo.

KONSULTACIJOS MOKESČIŲ KLAUSIMAIS
(atsako Telšių aps. VMI Švietimo ir konsultavimo sk. vedėja Vilija Barštienė)


1. Lietuvos įmonė išsinuomojo automobilį iš Vokietijos įmonės ir naudos jį Lietuvoje prekėms vežti. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM gavus sąskaitą iš Vokietijos už automobilio nuomą?
Vadovaujantis PVMĮ 13str. nuostatomis, transporto nuomos paslaugos (išskyrus atvejus, kai jas Lietuvos įmonei teikia už EB teritorijos įsikūręs paslaugos teikėjas, o pati priemonė faktiškai daugiausia naudojama Lietuvoje) laikomos suteiktomis ten, kur įsikūręs paslaugos teikėjas, todėl PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo prievolė tenka paslaugos teikėjui. Šiuo atveju transporto nuomos paslauga turėtų būti apmokestinama Vokietijoje, jei jos teikėjas yra PVM mokėtojas. Lietuvos įmonė – transporto nuomos paslaugų pirkėja neturi skaičiuoti PVM už iš Vokietijos įsigytą transporto nuomos paslaugą.

2. Lietuvos įmonė PVM mokėtoja įsigijo iš Latvijos įmonės PVM mokėtojos įrengimą, kurį naudos PVM neapmokestinamoms paslaugoms teikti. Ar toks turto įsigijimas iš Latvijso įmonės apmokestinamas PVM?
PVMĮ 15str. 13d. numatyta, kad iš kitos valstybės narės įsigytų prekių vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų prekių pardavimo PVM, nustatoma laikantis tų pačių taisyklių, kaip ir apskaičiuojant šalies teritorijoje tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę. Šių įsigytų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų prekių sudaro atlygis (išskyrus valstybės narės PVM mokėtojo apskaičiuotą PVM), kurį prekių pirkėjas už įsigyjamas prekes turi sumokėti prekių tiekėjui arba jo vardu trečiajam asmeniui už jų patiektas prekes. Pagal PVMĮ III sk. nuostatas apmokestinant iš kitos valstybės narės įsigytas prekes taikomi tie patys tarifai, kaip ir analogiškas prekes tiekiant šalies teritorijoje. Kadangi įmonė įrengimą panaudos PVM neapmokestinamai veiklai, tai PVM negali būti traukiamas į atskaitą.
KONSULTACIJOS DARBO TEISĖS KLAUSIMAIS
(atsako teisininkė Regina Vaičiulionytė)

1. Mažinamas darbo užmokestis, yra raštiškas sutikimas. Prieš kiek laiko būtina įspėti apie mažinimą?
Darbo apmokėjimas yra ypač svarbi darbo sutarties sąlyga, todėl jos negalima keisti be darbuotojo raštiško sutikimo (DK 120str.) Šiuo atveju taikoma įstatymo analogija ir reikia vadovautis DK 203str., kuriame nustatyta, kad apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas darbdavys turi pranešti darbuotojams raštu ne vėliau kaip prieš mėnesį.

2. Ar darbuotoją galima atleisti iš darbo paskutinę jo atostogų dieną arba paskutinę nedarbingumo dėl ligos dieną, jei darbuotojas raštu pats to pageidauja?
DK 127str. 1d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą ir terminuotą darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet ne ilgesnis kaip mėnuo. DK 127str. 2d. nustatyta, kad minėtas darbo sutartis darbuotojas gali nutraukti įspėjęs prieš 3 darbo dienas, jeigu tokį prašymą grindžia liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ir kolektyvinę sutartį. Tik neterminuotą darbo sutartį darbuotojas turi teisę nutraukti apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Visais čia išvardytais atvejais darbo sutartis turi būti nutraukta nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip po 3 darbo dienų. Tokios įstatymo nuostatos įtvirtina darbdavio galimybę susirasti naują darbuotoją vietoj išeinančio.
Abiem klausime nurodytais atvejais galima atleisti, tik reikia laikytis prašymo padavimo terminų. Jeigu darbuotojas, padavęs prašymą atleisti paskutinę nedarbingumo dieną ar paskutinę atostogų dieną, negrindžia savo prašymo neįgalumu ar liga, tai jis galės būti atleistas tik po 14 kalendorinių dienų.

3. Ar sudarant darbo sutartį dėl antraeilių pareigų darbo sutartyje būtina nurodyti, kokiomis dienomis ir kiek valandų bus dirbama? Ar užtenka tik patvirtinti darbo grafiką?
Vadovaujantis DK 144str., darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje pagal 2 ir daugiau sutarčių, darbo dienos trukmės negali būti ilgesnė kaip 12 valandų.
Darbo laiko trukmė aptariama darbo sutartyje, o jos pagrindu sudaromi darbo grafikai. Pavyzdinėje darbo sutarties formoje konkretaus darbo laiko nustatymo reikalaujama tik dirbantiems ne visą darbo laiką, o su kitais darbuotojais nurodoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė.
Pildant darbo sutartį, 5 punkte galima įrašyti, pvz. “3 dienas per savaitę: trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 8val. iki 17val.” arba “kiekvieną dieną po 4val. pagal patvirtintą grafiką”, arba “kiekvieną darbo dieną nuo 7val. iki 11val.”
Jeigu darbo sutartyje nebus aptartas konkretus darbo laikas, tai darbdaviui gali kilti įrodymų problemų įvykus nelaimingam atsitikimui darbuotojui vykstant į darbą ar iš jo.APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 28 numeryje)
13. PAJAMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 29 numeryje)
14. SĄNAUDŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 30 numeryje)
15. KELIONĖS LAPAI IR JŲ APSKAITA (šiame Naujienlaiškio numeryje)


KELIONĖS LAPAI IR JŲ APSKAITA

1. Mechanikas kontroliuoja įmonės lengvųjų automobilių panaudojimą, spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas ir kelionlapių užpildymą, o apie pažeidimus nedelsdamas informuoja įmonės vadovą arba finansininką.
2. Automobilių kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose.
3. Kelionės lapų išdavimo žurnalą tvarko finansininkas. Kelionės lapai registruojami pagal numerius žurnale. Kelionės lapai išduodami ne ilgesniam kaip iki einamojo mėnesio pabaigos laikotarpiui.
4. Asmuo, vairuojantis automobilį, kelionės lape įrašo savo pavardę, pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingą automobilį, įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžus, išvykimo ir grįžimo laiką, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą, kelionės lape pasirašo.
5. Kelionės lapai paskutinę mėnesio dieną perduodami įmonės buhalterijai.
6. Čekiai, gauti perkant degalus kreditine kortele, už ataskaitinį mėnesį buhalterijai pateikiami kartu su kelionės lapu.
7. Kuras yra pilamas tik tose degalinėse, su kuriomis įmonė yra sudariusi sutartis
8. Automobilių remonto klausimus sprendžia mechanikas, suderinęs su vadovu.
9. Prieš laiką susidėvėjusios padangos arba sugedę akumuliatoriai gali būti nurašomi pateikiant defektinius aktus ir esant mechaniko išvadai dėl nurašymo priežasčių.NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas IV ketv. – 0.03 proc.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262010&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą IV ketv. – 0.01 proc.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262011&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Artas71, Wolf, Dalia29, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:5cc88c1c02][/color][color=#444444:5cc88c1c02][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#235456 2005-12-19 06:59 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-56
Savaitės 2005-12-12 ****2005-12-18
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaĮSAKYMAI

GPM grąžinimas ir duomenų teikimas VMI


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267322&Condition2=

Pakeistas 2004 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-15, liečiantis teikiančius duomenis, susijusius su gyventojų pajamų mokesčio grąžinimu- valstybinio mokslo ir studijų fondą, Lietuvoje registruotas gyvybės draudimo bendroves, kredito įstaigas, lizingo bendroves, turinčias teisę teikti gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) paslaugas, universitetus ir kolegijas, pensijų kaupimo fondus.
Pakeistas duomenų pateikimo terminas – iki vasario 15 d. (buvo iki balandžio 15 d.). Įsakymas papildytas naujais vaikų invalidumo terminais –šalia visiškos negalios įvesta specialusis nuolatinės slaugos poreikis.


Mokesčių grąžinimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267323&Condition2=

VMI pagaliau patvirtino Mokesčių gražinimo be atskiro prašymo tvarką. Kaip tai beskambėtų gražiai, bet realiai bus grąžinta tik atitinkant konkrečias sąlygas.
[quote:1a770e9c9c]„5.2.2. mokesčių mokėtojams, neturintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės administruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos bei nepateikusiems Prašymo, kad mokesčio permoka (skirtumas) būtų įskaityta mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs ir ĮVERTINUS MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESČIO TURIMOS PERMOKOS (SKIRTUMO) DYDĮ, ANKSTESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS SUMOKĖTŲ IR/AR ĮSKAITYTŲ, IR/AR GRĄŽINTŲ MOKESČIŲ SUMŲ DYDĮ, MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ VYKDYMĄ.“[/quote]
Taigi grąžinimo galbūt reikės gerokai palaukti, kol VMI įvertins visas sąlygas – o tam momentui gali ir nepriemokos atsirasti, ir mokesčių dydis nepatikti.
Gerai, kad VMI, visdėlto nusprendusi grąžinti mokesčio permoką, pateiks mokesčių mokėtojui laisvos formos pranešimą ir sprendimo grąžinti mokestį kopiją.

Naudojantiems kasos aparatus


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267328&Condition2=

Sąrašiukas papildytas nauju modeliu.


Nauji įmokų kodai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267325&Condition2=

Ko ir tikėjomės sulaukti – Nauji įmokų kodai Socialiniam ir Nekilnojamojo turto mokesčiams įsigalioja nuo 2006 01 01.


FR0462 pakeitimai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267477&Condition2=

Pakeitimai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje FR0462 ir prieduose, liečiantys išlaidas, susijusias su mokymusi, paskolomis bei kompiuteriais. Sužinosite, kad reikia deklaruoti tik per mokestinį laikotarpį grąžintos paskolos sumą (už studijas aukštajai mokyklai sumokėtoji suma nenurodoma) bei kaip išskirstyti sumas už įsigytus kompiuterius bei interneto prieigą per 2004 – 2006 m. mokestinius laikotarpius, nurodant visus šaltinius, iš kurių įsigytos atskiros kompiuterio dalys.NAUJI VMI LEIDINIAI

Prekių ir paslaugų apmokestinimas ES


Prekių ir paslaugų apmokesinimu PVM Europos Sąjungoje apžvalga – apie tiekimus, pirkimus, trikampę ir nuotolinę prekybą. Naudingi išaiškinimai prekiaujantiems naujais ir naudotais automobiliais, akcizinėmis prekėmis, teikiantiems paslaugas ES. Gaaaaaaalingas ir reikalaujantis atidaus skaitymo leidinys.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1004423
Atskiras leidinukas - Kuomet pirkėjui pereina prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių ir paslaugų PVM.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1003538

Mokymosi išlaidos - nematerialus turtas


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128884

Kaip pripažystamos darbuotojų mokymo išlaidos. Kokiais atvejais tai yra ilgalaikis nematerialusis turtas ir kaip jis amortizuojamas, ar tai yra darbuotojo pajamos natūra – trumpi klausimukai/atsakymukai.


Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10128911

Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimo ypatumai, išskyrus religines bendruomenes. Paaiškinimas parengtas, siekiant įgyvendinti vienodą mokesčių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, apmokestinant pelno nesiekiančias organizacijas, bei suteikti metodinę pagalbą apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, konsultuojant naujai įsisteigtas ir veikiančias pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių klausimais.


VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE

Valstybinė alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba gyvuos toliau


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3058

Vyriausybės motyvas – tai yra specifinės prekės, prekyba kuriomis turi būti itin greižtai kontroliuojama. Iš teismų praktikos nustatyta, kad minėtos tarnybos nutarimai paliekami galioti apie 95 procentais, taigi jos veikla neviršija įgaliojimų.
Kokiai praktikai priskirti tuos 5 procentus atvejų? Ir kokiai tuos atvejus, kai žinomai per griežtai arba net nekompetetingai, nepasivarginus įsigilinti į padėtį baudžiami kai kurie verslininkai (nekalbant apie tikrai piktybiškus pažeidėjus), po tokių represijų liejantys karčias ašarėles žlugus verslui ir gyvenimui.

Atliekų tvarkymo išlaidos


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3060

Vyriausybė teiks Seimui Mokesčio už aplinkos tešimo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įteisinti principą – atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti jų turėtojas - gamintojas ar importuotojas.


PUBLIKACIJOS

Kaip ir kiek galioja mokesčius nustatantis teisės aktas?


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=100102867

Kaip ir kiek galioja mokesčius nustatantis teisės aktas? Straipsnyje aptariama teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu, nuo kada įsigalioja teisės aktai, jų galiojimo laikas bei įsigaliojimas atgaline data. Teisės aktų rūšys – norminiai teisės aktai (įstatymai ir poįstatyminiai aktai) ir individualaus taikymo teisės aktai.
Dažniausiai įstatymas įsigalioja ne nuo priėmimo, bet nuo paskelbimo ,,Valstybės žiniose“, jei pačiame įstatyme nėra nuorodos apie kitą įsigaliojimo laiką. Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo ,,Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatoma kita įsigaliojimo dien air t.t.
Įsidėmėkite – įstatymas atgaline data negalioja, išskyrus kai kurias išimtis - kai naujo teisės akto normos sušvelnina arba panaikina teisinę atsakomybę už teisės pažeidimus; kai naujo teisės akto normos konkretina anksčiau išleistas normas. Paprastai mokesčių teisės aktų galiojimas atgal pasižymi tuo, kad atgal galioja ne visas teisės aktas, bet atskiri jo straipsniai ar atskiros teisės akto nuostatos.


Užsienyje gautų pajamų neapmokestinimas


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8268338&categoryID=187599&ndate=1134597600

Seimas ketvirtadienį nepriėmė sprendimo, ar leisti nuo kitų metų papildomai nebeapmokestinti užsienyje dirbančių šalies gyventojų pajamų. Taikyti siūlomą atleidimo metodą, kad užsienyje gautos pajamos būtų neapmokestinamos bus įmanoma, jeigu už jas jau buvo sumokėti mokesčiai.
Užsienyje uždirbtos pajamos būtų neapmokestinamos Lietuvoje tik tuo atveju, jeigu bus pateikti įrodymai apie užsienyje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą. Tačiau metodas būtų taikomas su sąlyga, jei pajamos gautos valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, bus susijusios su darbo santykiais ar individualia veikla. Šio metodo siūloma netaikyti dividendams, palūkanoms, honorarams.


Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokoswww.delfi.lt/archive/article.php?id=8256878&categoryID=187599&ndate=1134511200
www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3055

Šiuo metu visi draudėjai už savo darbuotojus moka vienodo dydžio nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoką – 0,3 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio sumos. Posėdyje nutarta, kad darbdaviai mokėtų diferencijuotas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas, kurių dydis priklausytų nuo asmenų, nukentėjusių dėl mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų jų įmonėse, skaičiaus. Nustatytos 3 įmonių rizikingumo grupės, atsižvelgiaunt į tai, kiek per 3 kalendorinius metus įmonėje buvo mirtinų arba nelaimingų atsitikimų bei ūmių profesinių ligų.
Didžiausią įmoką turės mokėti draudėjai, kurių įmonėse per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus įvyko mirtini arba daug sunkių nelaimingų atsitikimų darbe ar ūmių profesinių ligų. Šie draudėjai būtų priskiriami I rizikingumo grupei, kurios įmokos tarifas sudarytų 1,0 proc. arba būtų 0,7 proc. didesnis už dabartinį tarifą.
II grupei priklausys draudėjai, kurių įmonėse per vertinimo laikotarpį buvo sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe ar mirtini, tačiau įvykę ne paskutiniais metais, o anksčiau. Šios grupės draudėjams įmokos tarifas būtų 0,53 proc. arba 0,23 proc. didesnis už dabartinį tarifą.
III grupę sudarys draudėjai, kurių įmonėse nebuvo nei sunkių, nei mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, mokėtų mažiausio dydžio įmoką – tik 0,28 proc. arba 0,02 proc. mažiau negu dabar.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai pagal grupes ir draudėjų priskyrimas grupėms bus tvirtinami vieneriems kalendoriniams metams.
Nauja tvarka įsigalios nuo 2006m. sausio 1 d.Mokestis už valstybinius gamtos išteklius


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8255137&categoryID=187599&ndate=1134511200

Vyriausybė pritarė naujos redakcijos Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo projektui ir jį teiks Seimui. Siūlomas projektas numato, kad mokestis bus mokamas už faktinį per mokestinį laikotarpį išgautą išteklių kiekį ir atsisakyta mokėjimų avansu pagal planuojamą išgauti išteklių kiekį.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamuosius gyvūnus ir žuvis, įplauks į valstybės biudžetą. Mokesčiai už medžiojamuosius gyvūnus bus paskirstomi taip pat, kaip dabar: 70 proc. jų atiteks savivaldybės, kurios teritorijoje medžiojama, biudžetui ir 30 proc. – valstybės biudžetui.
Mokesčiai už žuvų išteklius bus įskaityti į valstybės biudžetą ir naudojami šiems ištekliams saugoti bei atkurti. Siūloma, kad minėtosios Įstatymo nuostatos įsigaliotų 2007 m. sausio 1 dieną.
Kad šis naujos redakcijos Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas atitiktų kitus teisės aktus, reikėtų pakeisti Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnį, kuris numatytų, kad mokesčius už žuvų išteklius Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje administruos Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.


Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8237796&categoryID=187599&ndate=1134424800

Tiek LR Civilinis kodeksas, tiek LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (24 str.) numato, kad vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, jam turi būti užtikrinta galimybė bendrauti su motina, tėvu ir artimaisiais giminaičiais, ypač kai šie negyvena kartu su juo. Straipsnyje skaitykite apie teisės aktus ir norminius aktus, nustatančius tėvų teises ir pareigas. Jeigu tėvai negyvena kartu, jie yra įpareigoti susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos. Kokia tvarka teisme yra sprendžiami ginčai, apie minimalų ir maksimalų bendravimo principus, apie prioritetinio vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo įgyvendinimo sąlygas, ir kt.


“Mokesčių žinių” Nr.50 2005 12 12 – 12 18 apžvalga


1. Daliai kūrybingų darbuotojų bus mokamos kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas.
Vyriausybė nutarė teikti Seimui Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, kuriuo siekiama sureguliuoti kompensacinių išmokų mokėjimą kūrybiniams darbuotojams. Nuo 1998m. tam tikrų kategorijų kūrybiniams darbuotojams – baleto artistams, šokėjmas, solistams vokalistams, choro artistams ir kt. Mokamos kompensacijos. Skiriant šias kompensacijas (kaip ir ištarnauto laiko pensijas) į kūrybinio darbo stažą profesionalioje scenoje buvo įskaičiuota tarnyba sovietinėje kariuomenėje, darbas buvusios Sovietų Sąjungos kituose teatruose ar koncertinėse įstaigose. Nuo 2005m. įsigaliojęs Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas nebeleido šitaip traktuoti kūrybinių darbuotojų darbom stažo ir nesudarė teisinio pagrindo skirti kompensacinių išmokų skirtumo daliai žmonių, kurie gauna pensijas ar nuo 1998m. paskirtas kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas. Pakeitus Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 13 str., bus visapusiškai įvertintas kūrybinių darbuotojų darbo stažas ir daliai jų išmokėtos kompensacinės išmokos skirtumai, skaičiuojant nuo 2005m. sausio 1d. Papildomų pinigų skirti nereikės, išmokoms pakanka šių metų Kultūros ministerijos biudžete esančių lėšų.

2. Lietuvos įmonė, teikianti ekspedijavimo paslaugas, užsakė Latvijos vežėjui nuvežti krovinį maršrutu Ryga-Varšuva. Kuriam ūkio subjektui – Latvijos vežėjui ar Lietuvos įmonei - atsiranda prievolė apskaičiuoti vežimo paslaugos pardavimo PVM?
Pagal PVMĮ 95str. 3d. 2p. nuostatas paslaugų (preikių) pirkėjas, jei jis yra PVM mokėtojas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam užsienio asmens šalies teritorijoje teikiamas prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugas, taip pat atstovavimo (agento) paslaugas įsigyjant ar teikiant prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugas, nurodytas įstatymo 13-1str.
Klausime nurodytu atveju vežimo tarp valstybių narių paslaugos pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas, todėl vežimo paslauga laikoma suteikta Lietuvoje, todėl Lietuvos įmonė turi apskaičiuoti paslaugos pardavimo PVM. Apskaičiuotą vežimo paslaugos pardavimo PVM reikia deklaruoti formos FR0600 26 laukelyje. Taip pat įmonė į PVM atskaitą, kaip pirkimo PVM, įtraukia visą apskaičiuotą pardavimo PVM sumą ir nurodo ją deklaracijos FR0600 22 ir 26 laukeliuose.

3. IĮ savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise priklausantį pastatą kaip turtinį įnašą individualiai įmonei ir šį turtą registruoja įmonės vardu. Ar tokio turto eksploatavimo ir remonto išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?
PMĮ 20str. 1d. numatyta, kad jei atliekamas vieneto naudojamo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas arba remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, šio remonto ar rekonstravimo verte yra didinama rekonstruoto arba remontuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina. Visais kitais atvejais vieneto naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms ir atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jos faktiškai patiriamos.
Tačiau kai IĮ savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą įmonei ir jį įregistruoja įmonės vardu, tai šio turto apskaičiuotas nusidėvėjimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes šiuo atveju įmonė įsigydama turtą išlaidų nepatiria.
Be to, IĮ savininkui išlieka teisė atsiimti savo turtinį įnašą arba įnešto turtinio įnašo piniginį ekvivalentą.

4. Gyventojas nuomuoja komercinės paskirties patalpas įmonei. Ar nuo tokio turto reikės mokėti nekilnojamojo turto mokestį? Jei reikės, kas tą mokestį mokės – įmonė ar gyventojas?
Nuo 2006-01-01 įsigalioja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr.76-2741), keičiantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto įstatymą. Esminis šių įstatymų skirtumas yra tai, kad pagal naująją tvarką mokesčio objektu tampa ir gyventojams nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Pagal įstatymo 4str. 1p. nuostatas mokesčio objektu laikomas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės, inžinerinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims.
Gyventojo turimas komercinės paskirties nekilnojamasis turtas visais atvejais yra mokesčio objektas, o mokestis apskaičiuojamas ir mokamas atsižvelginat į tai, taikoma mokesčio lengvata ar ne. Įstatymo 2str. 6d. apibrėžta, kas laikoma komercinio naudojimo nekilnojamuoju turtu. Tai administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai (patalpos). Kai bet koks gyventojui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas perduodamas neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui naudotis juridiniam asmeniui, toks turtas visais atvejais tampa mokesčio objektu, o prievolė mokėti mokestį atsiranda juridiniam asmeniui, disponuojančiam gyventojo turtu.
Todėl, jei gyventojas komercinės paskirties patalpas nuomuoja įmonei neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėn. laikotarpiui, nekilnojamąjį turtą privalo mokėti įmonė. Jei gyventojas tas patalpas nuomuotų kitam gyventojui, mokestį mokėtų pats turto savininkas.


APSKAITOS POLITIKOS TĘSINYS


ĮSAKYMAS DĖL UAB “TAX” APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Naujienlaiškio 15 numeryje)
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBA (Naujienlaiškio 16 numeryje)
2. APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (Naujienlaiškio 17 numeryje)
3. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS (Naujienlaiškio 18 numeryje)
4. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS (Naujienlaiškio 19 numeryje)
5. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 20 numeryje)
6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA (Naujienlaiškio 21 numeryje)
7. KASOS IR BANKO OPERACIJOS (Naujienlaiškio 22 numeryje)
8. INVENTORIZACIJOS TVARKA (Naujienlaiškio 23 numeryje)
9. ATSKAITINGI ASMENYS (Naujienlaiškio 24 numeryje)
10. KLAIDŲ TAISYMAS (Naujienlaiškio 25 numeryje)
11. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA (Naujienlaiškio 26 numeryje)
12. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 28 numeryje)
13. PAJAMŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 29 numeryje)
14. SĄNAUDŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 30 numeryje)
15. KELIONĖS LAPAI IR JŲ APSKAITA (Naujienlaiškio 31 numeryje)


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2005m. spalio – gruodžio mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Loreta, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:1a770e9c9c][/color][color=#444444:1a770e9c9c][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:1a770e9c9c][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#237789 2006-01-02 13:27 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-57
Savaitės 2005-12-19 ****2006-01-01
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaNUTARIMAI

Nekilnojamojo turto mokestis


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268217&Condition2=

Kai kurie po Naujųjų gyvens taip pat linksmai kaip ir praėjusiais metais, nes nemokės Nekilnojamojo turto mokesčio.

Poilsio dienų perkėlimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268274&Condition2=
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267964&Condition2=

Kažkas iš TAX.lt narių vėl riebiai nusikeiks, nes Metinį kalendorių per pastarąsias dienas keis ne pirmą kartą. Nors šiuo atveju informacija nekeičia darbo laiko per mėnesį, bet keičia darbo “grafiką”, be to, šiuo grafiku privačios įmonės neprivalo vadovautis.


ĮSAKYMAI

Papildomos naujos pranešimo formos apie Apdraustųjų priėmimą ir atleidima


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267903&Condition2=

Dabar tikrai turėsime visą komplektą - be 1a-SD, 2a-SD ir t.t., turėsime dar 1c-SD, 1d-SD, 2c-SD, 2d-SD formas. Kas gi jas turėtų pildyti ir kokiais atvejais ? Tikrai sudėtingas klausimas. Pildyti lygtai turėtų visi, bet Draudėjai užpildo ir pateikia VSDFV minėtas formas tada, kai:
4.1. kitos ES) valstybės narės ar EEE) valstybės arba kitos valstybės, su kuriomis LR yra sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – dvišalė sutartis), darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į LR teritoriją, taikomi LR teisės aktai socialinės apsaugos srityje, remiantis Reglamento 1408/71/EEB arba dvišalės sutarties nuostatomis;
4.2. asmeniui, dirbančiam LR teritorijoje, pagal Reglamento 1408/71/EEB arba dvišalės sutarties nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti LR teisės aktai socialinės apsaugos srityje;
4.3. asmeniui, gyvenančiam LR teritorijoje, pagal Reglamento 1408/71/EEB nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti LR teisės aktai socialinės apsaugos srityje;
4.4. pagal Reglamento 1408/71/EEB ar pagal dvišalės sutarties nuostatas apdraustajam nebetaikomi LR teisės aktai socialinės apsaugos srityje;
4.5. karjeros valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei valstybinio socialinio draudimo įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas;
4.6. karjeros valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, taip pat į pareigas LR diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir darbo užmokestį bei valstybinio socialinio draudimo įmokas moka institucija, įstaiga ar organizacija, į kurią eiti pareigas jis perkeltas;
4.7. valstybės institucijos, siunčiančios valstybės tarnautojus ir profesinės karo tarnybos karius dirbti ar atlikti karo tarnybą LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, privalo apskaičiuoti ir mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už nesukakusius senatvės pensijos amžiaus nedirbančius valstybės tarnautojų ar profesinės karo tarnybos karių sutuoktinius – tuo laikotarpiu, kurį pastarieji praleidžia užsienyje dėl to, kad ten gyvena kartu su valstybės tarnautoju ar su profesinės karo tarnybos kariu;
4.8. reorganizavimo atveju draudėjo apskaita pradedama vykdyti kitame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

Nusimato papildomas vargas išsiaiškinti kas tai per Reglamentas 1408/71/EEB ir kas yra dvišalė sutartis dėl socialinės apsaugos, kaip ir kada ji taikoma.

Formų 3-SD, 3-SD priedo, 4-SD pildymas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267902&Condition2=

Šiek tiek pasikeitė pildomų laukų pavadinimai, minimaliai pasikeitė 3-SD priedas, pateikimo terminai išliko tokie pat - darbo diena prieš kito mėn. 15 dieną.


LRV NUTARIMAI

Patvirtinta draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodika


www.lrv.lt/teises_aktai/files/2005/12/5859.doc
Tie, kas domėjosi Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto2006 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=265960&Condition2=
tikriausiai atkreipė dėmesį į 3 str.- valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus 2006 metais, ir į jame paminėtus tris nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupes.
I grupė – 1,0 procentas;
II grupė – 0,53 procento;
III grupė – 0,28 procento
Dabar vyriausybė patvirtino metodiką, kaip draudėjai bus skirstomi į tas grupes.
Pateiktos formulės, kuriose atsižvelgiama į
- nelaimingų atsitikimų darbe sunkumą (sunkūs ar mirtini);
- apdraustųjų, nukentėjusių dėl sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, skaičių;
- apdraustųjų, nukentėjusių dėl mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, skaičių;
- draudėjo vidutinį metinį apdraustųjų skaičių.
Nustatant šiuos rodiklius, bus naudojamasi Fondo valdybos duomenimis ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos pateikta informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per paskutinius trejus kalendorinius metus dėl trečiųjų asmenų kaltės. 2006 metams priskiriant draudėjus atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, vertinami jų 2004, 2003, 2002 metų rodikliai.
Draudėjai, kurių apdraustieji per paskutinius trejus kalendorinius metus nukentėjo dėl sunkių ir (ar) mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, priskiriami pirmajai ar antrajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupei; o kurių apdraustieji nenukentėjo -priskiriami trečiajai grupei.
Fondo valdyba apskaičiuoja draudėjų rizikingumo koeficientus, nustato draudėjus, priskiriamus pirmajai ir antrajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms, ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo įstatymo paskelbimo pateikia šių draudėjų sąrašus tvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimas dėl draudėjų priskyrimo pirmajai ir antrajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms skelbiamas teisės aktų nustatyta tvarka leidinyje „Valstybės žinios“.
Draudėjai, kurių Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nepriskiria pirmajai ar antrajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, laikomi priskirtais trečiajai grupei.
Metodikoje išnagrinėti įvairūs reorganizavimo atvejai.


VMI PRANEŠIMAI

Metinė PVM deklaracija


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=100110028

Lyg ir viskas būtų gražu - nauja deklaracija teikiama per EDS visada džiugina, bet ar VMI prisiminė, kad šventė Kalėdas, ar jau nujaučia, kad švęs Naujus metus, nes FR0516 forma jau gana seniai pildoma EDS ir nuo 2005 m. rugsėjo mėn paskelbta ir nauja šios deklaracijos forma. Taip kad belieka nerišlią po švenčių VMI kalbą perfrazuoti ir pasakyti, kad paskelbta nauja pataisyta forma. Ir kaip ne kaip už 2004 m. ją jau seniai pateikėm.


PUBLIKACIJOS


Socialinis mokestis


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/i-ukio-naujienu-siandienos-dienrasciuose-apzvalga-i707

Socialinis mokestis bus panaikintas ar galios 2 metus ir ilgiau?
[quote:4f57f57c47]Bet įmanoma, kad šio mokesčio galiojimas bus pratęstas, tačiau tokią galimybę dar svarstysime analizuodami pajamas. Jei bus matyti, kad kai kurias sritis galima finansuoti sumažinus verslininkams mokesčių naštą, kodėl to nepadarius. O dėl šio mokesčio tarifo sumažinimo esminio pokyčio nebus - naikinsime patį mokestį".[/quote] Finansų ministras

www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=61815
O gal šis mokestis bus greitai panaikintas?

Prezidentas be algos ir be premijų


Be komentarų. Kas kaltas? Buhalteris ar pačių primti įstatymai?
Prezidentas negavo dalies algos. Kancleris teisinosi, kad apie šią seną problemą nežinojęs bei teigė, kad nepavyko per metus sutaupyti lėšų, todėl premijų nebus išmokėta.


Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8293950&categoryID=187599&ndate=1134943200

Santuoka yra pagrindas atsirasti turtiniams ir neturtiniams sutuoktinių tarpusavio santykiams, tame tarpe ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo. Reikalauti išlaikymo sutuoktiniai turi teisę tik sudarius santuoką, nustatant sutuoktinių gyvenimą skyrium - separaciją, nutraukiant santuoką ar ją pripažįstant negaliojančia, jeigu kitaip nebuvo susitarta vedybų sutartyje ar sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. 3.231 str. 2 d. numatyta ir asmenų, įregistravusių partnerystę, sutarties dėl tarpusavio išlaikymo sudarymo galimybė.
Straipsnyje skaitykite kokiais atvejais nebegalima kreiptis dėl išlaikymo; taip pat apie pasekmes išlaikymui po santuokos nutraukimo, kokiais atvejais reikalingas išlaikymas, kaip nustatomas išlaikymo dydis, kokiomis formomis išlaikymas gali būti priteistas, ir kt.


Pritarta, kad jau šiemet užsienyje legalių pajamų uždirbę piliečiai nemokėtų mokesčių Lietuvoje


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8317679&categoryID=187599&ndate=1135116000

Vyriausybė pritarė pasiūlymui naują užsienyje gautų pajamų dvigubo apmokestinimo panaikinimo tvarką taikyti jau 2005 m. tam tikrose užsienio valstybėse gautoms pajamoms. Pagal šią tvarką, ES valstybėse ir tose šalyse, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautos pajamos būtų atleistos nuo mokesčio Lietuvoje, jeigu mokestis jau buvo sumokėtas toje užsienio valstybėje (išskyrus palūkanas, honorarus ir dividendus, nuo kurių užsienio valstybėse sumokėtą mokestį ir toliau bus leidžiama atskaityti iš Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos).

Sutartys galės būti sudarinėjamos pagal skirtingų šalių teisę


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8315646&categoryID=187599&ndate=1135116000

Vyriausybė pritarė įstatymo projektui, kuris leistų Lietuvai prisijungti prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės. Tai reiškia, kad šalys savo susitarimu gali pasirinkti kurios nors valstybės teisę, kuri bus taikoma visai jų sudaromai sutarčiai arba atskirai jos daliai.
Pvz., du Lietuvos verslininkai sudarydami sutartį galės numatyti, pagal kurios ES šalies teisę bus sudaroma tokia sutartis, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Wolf.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:4f57f57c47][/color][color=#444444:4f57f57c47][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:4f57f57c47][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#239428 2006-01-09 07:14 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-57
Savaitės 2006-01-02 ****2006-01-08
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaSODRA

Nauji Sodros tarifai


www.sodra.lt/lt.php/informacija_draudejams/vsd_imokos_tarifo_diferenciacija/i_grupe/1680
www.sodra.lt/lt.php/informacija_draudejams/vsd_imokos_tarifo_diferenciacija/ii_grupe/1681
verslas.banga.lt/lt/patark.full/43bd0548c7ef8

Paskelbtos įmonės, kurios mokės didesnes sodros įmokas.
Primenam, kad I grupės įmonės mokės 31,7 proc., II grupės 31,23 proc., visos kitos mokės 30,98 proc. Draudėjų priskyrimas grupėms bus tvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams.


1994 metais mokėjote ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas?


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267899&Condition2=

Įmonėms, kurios gyvuoja jau seniai, iki 2006-03-31 reikės pateikti duomenis apie 1994 m. mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas.
Pikta, kad valdininkai visai nebrangina mūsų laiko – negi pasaulis apsiverstų, jei galutinis duomenų pateikimo terminas būtų 2006-04-15, pristatytume kartu su ketvirtinėmis atsakaitomis.
Labiau žmonių kalbą primenantis paaiškinimas atspausdintas „Kauno dienoje“
www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=33903
Svarbus momentas: formoje 8a-SD nurodyti duomenys turi sutapti su 1994 metų IV ketvirčio finansine apyskaita forma 4 (4 stulpelio 1-6 eilutės).


ĮSTATYMAI

GPMĮ - gyvybės draudimo išmokos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268449&Condition2=

GPMĮ pakeitimai, liečiantys gyvybės draudimo išmokas. Pakeitimai taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2005 m. ir vėlesnių metų pajamas. Pačiu laiku suspėta – įsigalioja nuo 2005-12-31.
Įstatyme nauja - pasinaudoti lengvatomis už studijas neliko 26 metų amžiaus cenzo.


VMI ĮSAKYMAI - DEKLARACIJOS

Metinė Socialinio mokesčio deklaracija - KIT702


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268563&Condition2=

Patvirtinta socialinio mokesčio deklaracija ir jos pildymo tvarka
Nagrinėti visas užpildymo plonybes kol kas neverta, nes pateikimo terminas iki 2007-10-01, bet akį užmesti galima. Tačiau pirmą avansinį jau mokėsime šiais metais iki kovo 31 dienos. Reikia neužmiršti, kad iki tos dienos turėsime užsipildyti FR0475.

FR0573 A klasės pajamos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268561&Condition2=

Pakeitimai, paliesiantys visus deklaruojančius – vietoje pernai naudotų triženklių pajamų rūšių kodų patvirtinti dviženkliai. Deklaruojant pajamų mokesčiu neapmokestinamas sumas vietoje nepildomo laukelio turėsime rašyti 0. Įteisintas minuso įrašymas, jei išskaičiuota per daug pajamų mokesčio.
Jau iš anksto ruošiamasi GPM tarifo pasikeitimui – formos pildymo tvarka papildyta visa eile pastraipų, nurodančių kaip elgtis apmokestinant pajamas skirtingais tarifais: rašysime po dvi eilutes – kiekvienas tarifas su jam tenkančiom pajamom, ir tom pajamom pritaikytiems atskirai.
Įterpta graudi rekomendacija, turintiems technines galimybes, teikti deklaracijas elektroniniu būdu, tik bent jau 2006-01-06 VMI puslapyje esanti forma neleidžia įrašyti dviženklio pajamų rūšies kodo – turėsime luktelėti.

FR0471 B klasės pajamos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268562&Condition2=

Pakeistos minimalios sumos, kurias išmokėjus privaloma pateikti žinias . Už 2005m. deklaruojamos vienkartinės išmokos, viršijančios 290 Lt, azartinių lošimų ir loterijų – 3500 Lt. Jei gyventojo išrašytame apskaitos dokumente nėra a/k o tik PVM kodas – tiks ir toks, tik reikia nepamiršti prefikso LT, o išmokėta išmokų suma nurodoma be PVM
Patvirtinta ir nauja formos versija su langeliais, skirtais nurodyti, kada buvo padarytos išmokos – iki tarifo pasikeitimo ar po, bet ji bus naudojama nuo 2007-01-01.
Nepamiršti: FR0471 formos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos iki vasario 1 dienos.


[u][b][color=blue] FR0466 Pažyma apie pajamas,

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268636&Condition2=

Neteko galios. Vietoj jos pateikta pavyzdinė, žmogaus akiai priimtina forma – normali pažyma, o ne skaičių kratinys.
Pažymą išduodame per 10 dienų. Su šokoladu per 1 dieną.
Pasikeitus GPM tarifams, privalėsime atskiromis eilutėmis nurodyti, kiek priskaičiovome ir kiek išskaičiavome vienu ar kitu tarifu.
Pavyzdinė forma, pajamų rūšių kodai, savivaldybių kodai vienoje vietoje:
www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=268636&c3=15711


VMI RAŠTAI

[u][b][color=blue]

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/188337C80BA2719B422570EC0041D114?OpenDocument

VMI toliau tęsia pagirtiną darbą – nagrinėja ir PMI neatitikimų paaiškinimas.
Pasikeitė apskaitos politika įmonėje - ar atlikote finansinėje apskaitoje koreguojančius įrašus? Mokestinėje apskaitoje - ankstesnių metų FR0475 deklaracijų netaisome, o ataskaitinių ir būsimų laikotarpių deklaracijose sumas parodome deklaracijos II dalies 1 eilutėje. Yra pavyzdžių ir su formavimo savikaina.


VMI leidinys besikuriančioms įmonėms


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=100114639
www.delfi.lt/archive/article.php?id=8428903&categoryID=187599&ndate=1136412000

Leidinyje aprašyta juridinių asmenų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarka, nurodyta, kokius registravimo duomenis turi pateikti juridinis asmuo, paaiškinta, kokias formas reikia užpildyti registruojantis bei aptarti kiti aktualūs registravimosi klausimai.


PVM - Europos teisingumo byla


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/5BB32D0ACC8D53E6422570EE002F31DF

Viena iš naujausių bylų. Ką galima pasakyti – humoristai tie graikai. Ligoniams už atlygį leido naudotis televizoriais ir telefonais, tačiau, motyvuodami, kad tai veikla, glaudžiai susijusi su gydymo paslaugomis, PVM neskaičiavo.Optimistai. ETT sprendimas buvo akivaizdus – tai nesusijusios su gydymu paslaugos, todėl turi būti apmokestintos PVM.


PVM - Europos teisingumo bylos


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/188E1660243D5D2D422570EE002FD873

Paskelbtas Europos teisingumo teismo bylų, susijusių su PVM sąrašas. Jame yra 330 bylų, iš kurių seniausia datuojama 1982 metais.
Daugiausia bylų (43) buvo dėl teisės į PVM atskaitą.
Kitos dažnos bylos buvo dėl šių klausimų:
35- 2 str. dėl direktyvos taikymo srities išaiškinimo – apmokestinimo objekto išaiškinimas ;
31 –13 str. B dalis – atleidimo nuo PVM atvejai;
30- 4 str. apmokestinamųjų asmenų sąvokos išaiškinimas;
28 - 11str. A dalis – apmokestinamoji vertė šalies teritorijoje.


PUBLIKACIJOS

Pinigų pervedimai


Vilniaus bankas, rūpindamasis savo klientais informuoja, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. kai kurios Europos Sąjungos šalys griežtina pinigų pervedimo iš užsienio reikalavimus. Mokėjimo nurodymai, kuriuose nenurodyta gavėjo IBAN sąskaita ir gavėjo banko BIC kodas, bus grąžinami mokėtojui arba bus nurašomas didesnis mokestis už lėšų įskaitymą. Todėl prašoma nurodyti gavėjo IBAN sąskaitą ir gavėjo banko BIC kodą.
Kiti bankai kol kas tyli.


Dorus skolininkus smaugia "gegutės", valstybė ir antstoliai


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8416818&categoryID=187599&ndate=1136325600

Straipsnyje plačiau skaitykite, į kokias kastas antstolių luomas skirsto skolininkus, ką jie vadina “dorais skolininkais”, ką šiuo klausimu parengė Teisingumo ministerija, kokios bylos sudaro didžiausią dalį, kaip elgiasi skolininkai skolų išieškojimo atvejais, ir t.t.


ŠIĄ SAVAITĘ LABIAUSIAI DISKUTUOTOS TEMOS


Del darbo užmokesčio išmokėjimo iki 12 31
www.tax.lt/postp239337.html#239337

Forma 0573
www.tax.lt/postx6597-0-780.html


www.tax.lt/postp238137.html&highlight=#238137


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Artas71.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:33d51be4cd][/color][color=#444444:33d51be4cd][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:33d51be4cd][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#241214 2006-01-16 07:06 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-57
Savaitės 2006-01-09 ****2006-01-15
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalgaMieli skaitytojai,

Šiame Naujienlaiškio numeryje skaitykite: pagaliau patvirtino užsienio valstybėje uždirbtų pajamų neapmokestinimą. Sužinosite, kad esant šešių d.d. savaitei - dabar taikysime ne 0,9, o 0,85 koef. Taip pat rasite naujus patvirtintus VŽ. Keletas temų bus susijusios su naujuoju Socialiniu mokesčiu bei nekilnojamo turto mokesčiu. Atkreipkite dėmesį į Registrų centro naujieną - kaip pasiruošti elektroniniam duomenų perdavimui. Taip pat galėsite paskaityti keletą straipsnių iš šios savaitės Verslo žinių, susijusių su mokesčiais.
Gero skaitymo, Kolegos.ĮSTATYMAI

GPM -užsienyje gautos pajamos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268776&Condition2=

Gera žinia. Pagaliau užsienyje dirbančių asmenų pajamos neapmokestinamos, išskyrus tose valstybėje gautas palūkanas, dividendus ir honorarus. Neapmokestinama, jei gautos pajamos yra iš ES valstybės narių arba yra pasirašytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys su tomis valstybėmis. Norint tuo pasinaudoti, reikia turėti įrodymus apie gautas pajamas ir sumokėtą GPM tose užsienio valstybėse. Tas taikoma ir atbuline tvarka, galima deklaruoti pradedant 2005 m.


ĮSAKYMAI

Metiniai darbo dienų koeficientai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268936&Condition2=

Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficentai ir metinis vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius.
Nauja - esant šešių darbo dienų savaitei – koeficientas 0,85.


Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268819&Condition2=

Biudžetinių įstaigų buhalteriaims „parėjo“ maksimalių išbandymų metai. Jų buhalterinės apskaitos tvarkos įsakymas išdėstytas nauja redakcija.
Kas naujo? Deja, tarp "savaitėlės" rengėjų nė vieno biudžetininko, apgailestaujame.

Skaitmeniniai tachografai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268865&Condition2=

Transporto įmonėms gali būti aktulus šis įsakymas, kuris reikalauja esant tam tikroms sąlygoms perkėlinėti duomenis iš tachografo į kompiuterį. Tas taikoma tik turint skaitmeninius tachografus.

Palūkanos, palūkanos, palūkanos...


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268839&Condition2=

VMI pradėjo skelbti naujas formas įdomiais numeriais, pvz. GPM303. Jas turėsime pateikti, jei mes esame:
4.1. mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas faktiškajam savininkui arba garantavo palūkanų mokėjimą faktiškojo savininko naudai;
4.2. gaunantysis mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus gavo palūkanas faktiškojo savininko naudai arba toks palūkanų mokėjimas buvo jam garantuotas faktiškojo savininko naudai;
4.3. ekonominės veiklos vykdytojas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas arba garantavo palūkanų mokėjimą gaunančiajam mokėjimų tarpininkui, įregistruotam ar kitaip organizuotam nustatytoje teritorijoje.
Jei norėsite įsigilinti, kokia velniava čia darosi ir kokios čia vėl palūkanos , jei mes ir taip teikiame visą informaciją apie paskolas virš 2000 Lt ir palūkanas, panagrinėkite ir įsakymą 2004 m. spalio 26 d. Nr. 1K-345 (tai nebus lengva).
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=244226&p_query=


[b][size=18]VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (

VAS30 Susiję asmenys;
VAS34 Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje;
VAS36 Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybėwww3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268853&Condition2=
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268856&Condition2=
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268855&Condition2=

3 Nauji: ‘as 30 Susiję asmenys, 34 Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje ir 36 Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė - tikrai neleis mums nuobodžiauti. Čia bus ką panagrinėti ir stambioms įmonėms, kurios turi daug susijusių asmenų bei gali išskirti verslo ir geografinius segmentus. Kas labai subtilu – tai, kad svarbu neatskleisti įmonės komercinių paslapčių. O Individualios ir kitos panašios įmonės turės „nuosavą“ standartą, nors, deja, juo gali ir neapsiriboti, jei taikant vien tik jį finansinės atskaitomybės informacija gali būti neteisinga.


VMI RAŠTAI

PMĮ 12 str. - neapmokestinamos pajamos


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/4F3B91EEE86D0C4B422570F30042667F?OpenDocument

Aptariamos šios neapmokestinamosios pajamos:
2) gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės....;
4) draudimo įmonės organizacinio fondo likutis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;
6) sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų;
9) iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų, kurių pajamos apmokestintos pelno mokesčiu pagal šį Įstatymą arba analogišku mokesčiu pagal užsienio valstybių atitinkamus teisės aktus, gautas pelnas ar jo dalis...:
13) suma, kuria gamybinės įmonės pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas mažina mokėtiną į biudžetą pridėtinės vertės mokesčio sumą. (nebegalioja nuo 2005 m.)


GPM 17 str. - neapmokestinamos pajamos


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/E686C170B07C588A422570F1004EB5DA?OpenDocument

Atsakoma į klausimus, liečiančius 17 str. ( neapmokestinamosios pajamos) 1 dalies 5 punktą -5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos....
Aktualu vidaus tarnybos buhalteriams ir pareigūnams. Paaiškinta, kuriais atvejais išmokos apmokestinamos GPM, o kuriais ne.


Socialinis mokestis bei Nekilnojamojo turto mokestis: klausimai - atsakymai


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10129682

Aktualiausi klausimai — atsakymai dėl nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojusio Socialinio mokesčio bei pagrindinės Nekilnojamojo turto mokesčio nuostatos.


VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE

Vaikų pinigai


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3125

Nuo 2004 metų Lietuvoje pradėta mokėti vadinamuosius „vaiko pinigus“, kurie šeimose, auginančiose vieną ar du vaikus, mokami po 50 Lt vaikui iki 7 metų, auginančiose tris ir daugiau vaikų – iki 18 metų.
Nuo 2006m. rugsėjo 1 dienos Vyriausybė nutarė kilstelėti kartelę nuo 7 iki 9 metų vaikams, o nuo 2009m. sausio 1 dienos šias išmokas mokėti visiems vaikams iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi, bet ne vyresniems kaip 24 metų.STATISTIKOS DEPARTAMENTO INFORMACIJA

Kiek Lietuvoje įmonių?


www.std.lt/lt/news/view/?id=1359&PHPSESSID=58f9fc483ac501df87dde2007ad1ae06

Kiek Lietuvoje 2006m. sausio 1 d. yra veikiančių ūkio subjektų? Kaip bebūtų keista, iš įregistruotų veikiančiomis laikomos mažiau kaip pusė, o vykdančiomis veiklą – dar mažiau.
Statistikos departamentas prie LR Vyriausybėspaskelbė informaciją apie veikiančius ūkio subjektus. Paaiškėjo, kad 2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 73344 veikiantys ūkio subjektai. Tai sudarė 44,7 procento visų įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2005 m. sausio 1 d., veikiančių ūkio subjektų padaugėjo 1,4 procento. Daugiausia ūkio subjektų įregistruota Vilniaus apskrityje, mažiausia – Tauragės apskrityje.
Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas subjektas, teikiantis statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos departamento skyriams, įmonių deklaracijas bei metinius balansus – Mokesčių inspekcijai, ketvirtines ataskaitas – Socialinio draudimo fondo valdybos skyriams, be to, turintis darbuotojų ir / arba pajamų.


SODROS NAUJIENOS

Sodra ant "bangos"


www.sodra.lt/lt.php/naujienos/pranesimai_spaudai/69;nrange;2006-01;new_id;1687;archive;1;

Sodra džiaugiasi pasiektais laimėjimais ir tuo, kad ji minima kaip institucija, kuria Lietuvos žmonės pasitiki labiausiai. M.Mikaila: „2004 m. tvirtinant „Sodros“ biudžetą buvo planuojama padidinti pensijas vidutiniškai 20 litų, tačiau palankiai susiklosčius finansinėms aplinkybėms, pakėlėme jas vidutiniškai 50 litų (tai priklausė nuo socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo nuo 172 iki 200 Lt ir draudžiamųjų pajamų – nuo 990 litų iki 1084 litų.)
Šlovingą žygį žadama tęsti ir 2006 metais – planuojama didinti pensijas, didesnes motinystės (tėvystės) pašalpas turėtų gauti šeimos, auginančios vaikus iki vienerių metų. Taip pat šiais metais bus sprendžiamas našlių pensijų klausimas.
Pasirodo, mūsų Sodra jau tikra senutė – šiais metais galėsime siųsti sveikinimo atvirukus 80-mečio proga.

VSD įmokų kodai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268952&Condition2=
www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=268952&c3=15836

Papildytas Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas


RC INFORMACIJA

Duomenų teikimas elektroniniu būdu


www.registrucentras.lt/jar/fa/eteikimas.php?PHPSESSID=83f95272bf5c11981ef96c3475110778

Jeigu kas dar nesusipažinote – mielai prašom. Registrų centras parengė duomenis apie FA teikimą elektroniniu būdu. Tam tereikia su RC sudaryti sutartį bei pateikti reikalingus įgaliojimus – panaši procedūra, kokią atlikome su VMI. Pridėtos filerinės formytės ir pateikta konsultacinio pobūdžio informacija.


PUBLIKACIJOS

Socialinis mokestis


www.mzinios.lt/lt/2006-01-11/straipsniai/aktualijos/socialinio_mokescio_mokejimo_tvarka.html

Nuo 2006 metų liepos sumažės gyventojų pajamų mokesčio tarifas (pagrindinis šiuo metu taikomas 33 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas jau 2006 m. liepą bus sumažintas iki 27 proc., o nuo 2008 metų sausio – iki 24 proc.). Sumažinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą, sumažėtų iš jo surenkamos biudžeto pajamos, valstybės galimybės finansuoti socialines programas ir priemones, todėl socialinio mokesčio tikslas yra šių programų finansavimo užtikrinimas. Aiškina VMI prie FM Mokesčių teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Alina GAUDUTYTĖ


Darbo tarybos – lankstus būdas ginti darbuotojų interesus


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8469739&categoryID=187599&ndate=1136844000

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR Darbo kodeksui buvo atsisakyta darbuotojų atstovavimo teisių suteikimo išimtinai profesinėms sąjungoms bei įtvirtintas alternatyvus darbuotojų teisių ir interesų atstovavimo bei gynimo būdas – darbo tarybos, kadangi praktika parodė, kad darbuotojų teisių ir interesų atstovavimo bei jų gynimo teisių suteikimas išimtinai profsąjungoms nėra visiškai veiksmingas. Straipsnyje skaitykite, kada ir kokiais atvejais turi būti steigiamos darbo tarybos, kaip turi būti atstovaujami darbuotojai, ar steigti darbo tarybas yra privaloma, kokia jų praktinė nauda, kokią įtaką darbo tarybos įsteigimas įmonėje gali turėti įmonės veiklai, ar tai nesuvaržys darbdavio interesų ir kt.
Trumpai - darbo taryba darbuotojams padeda įgyvendinti darbo teises ir apginti interesus santykiuose su darbdaviu, o darbdaviui efektyviau spręsti darbo klausimus bei organizuoti įmonės veiklą, remiantis kolektyvine sutartimi.


Apie rinkodaros subtilybes Lietuvoje


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43c80f4214a6d

Straipsnyje skaitykite interviu su rinkodaros pasiekimų konkurso "Password 2006" žiuri nariu - Pranu Kuisiu. Nuo 2005 m. vidurio Pranas Kuisys eina "BBH Baltic" viceprezidento marketingui pareigas. Jis atsako į tokius klausimus - kiek aktuali efektyvių rinkodaros kampanijų problema Lietuvoje, kas Lietuvos įmonėms trukdo kurti ir vykdyti efektyvias rinkodaros kampanijas, kaip išmatuoti rinkodaros kampanijos efektyvumą, kokios dažniausios rinkodaros kampanijų klaidos, koks yra gražios ir efektyvios reklamos santykis Lietuvoje, ir kt.


EPILOGAS – kam Lietuvoje gyventi gera...


www.vtv.lt/content/view/13210/97/

Tyrimų duomenimis, praėjusiais metais darbuotojai reikliau vertino savo darbdavius bei pačią įmonę, kurioje dirbo. Itin didelę reikšmę turėjo moraliniai veiksniai - išryškėjo nepasitenkinimas savo įmonės reputacija ir nepasitikėjimas teikiamų prekių ar paslaugų kokybe, tačiau pagrindiniu lojalumą skatinančiu veiksniu ir toliau išliko pinigai.


PUBLIKACIJOS SPAUDOJE (“Verslo žinios” 01 09 – 01 14)

Nelegalus darbas ir pusmečio atlyginimas


Darbdavius apstulbino Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) siūlymas nelegaliu darbu laikyti ir tinkamai neįformintus viršvalandžius, o kiekvienam nelegaliam dirbančiam – sumokėti pusmečio atlyginimo dydžio kompensaciją. Trišalei tarybai pasiūlyta keisti nelegalaus darbo pavadinimą ir Darbo kodekse (98str.) numatyti, kad nelegaliu darbu yra laikomas darbas, už kurį mokamas atlygis, tačiau jis nėra įteisintas, nemokami mokesčiai. Nelegaliu darbu taip pat siūloma laikyti ir tinkamai neįteisintus viršvalandžius. VDI siūlo, kad, darbuotojas, kurio atžvilgiu darbdavys pažeidė DK 98str., turi teisę darbo santykių nutraukimo atveju gauti 6mėn. darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. Tačiau neaišku, kaip praktikoje įgyvendinti nuostatą dėl 6mėn. kompensacijos nelegaliam darbuotojui – jei darbas nelegalus, kaip tada bus apskaičiuojamas darbo užmokestis? Ar tai bus minimalus atlyginimas ar šalies uždarbio vidurkis? Jei nėra sutarties, tai ir nebus žinoma, kiek tas darbdavys mokėjo ar turėjo mokėti.
Teisingumo ministerijos specialistas A.Cicėnas abejoja ar tikslinga nustatyti nelegalų darbą dirbančiojo teisę į kompensaciją – nelegalus darbas paprastai dirbamas darbuotojo sutikimu ir negalima kalbėti apie apie darbo santykių nutraukimą, kadangi nelegalaus darbo atveju yra tik faktiniai darbo santykiai, bet nėra darbo teisinių santykių.
Taip pat siūloma įteisinti reikalavimą, kad darbuotojai pasirašytų darbo apskaitos žiniraštyje, patvirtindami, kad nurodytas laikas – teisingas.
VDI siūlo griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą ekonominėmis sankcijomis ir kalėjimu. Už vieną nelegalą didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės bei kelių transporto bendrovės rizikuotų metams netekti licencijos. Jau baustas asmuo už tolesnį VDI reikalavimų nepaisymą iki metų galėtų pasėdėti kalėjime.


Smulkiesiems – nauji mokesčių įstatymai


Europos komisija siūlo valstybėms narėms leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms apskaičiuoti pelno mokestį pagal valstybės, kurioje įsikūrusi tų įmonių pagrindinė bendrovė, mokesčių įstatymus. Tokiu atveju mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms steigti pavaldžias įmones arba filialus kitose valstybėse narėse, būtų galima taikyti joms jau pažįstamos šalies mokesčių įstatymus ir pagal juos teikti mokesčių deklaracijas. Apmokestinimo pagal buveinės valstybės narės mokesčių įstatymus sistemą savanoriškai taikytų abi abi valstybės narės ir įmonės. Komisijos 2004m. ES mokesčių apžvalga rodo, kad vykdančioms tarpvalstybinę veiklą įmonėms tenka mokėti didesnius įmonių pelno mokesčius ir patirti didesnes PVM atitikties sąnaudas . Šios sąnaudos mažoms ir vidutinėms įmonėms yra santykinai didesnės nei didelėms įmonėms. EK nuomone, apmokestini pagal buveinės valstybės mokesčių įstatymus sistema yra perspektyvi, nes padės spręsti mokesčių problemas, trukdančias mažoms ir vidutinėms įmonėms plėsti veiklą kitoje ES valstybėje narėje.

Automobilių nuomos apmokestinimas


Koks yra taikomas PVM tarifas ir kaip apmokestinama automobilių nuoma Lietuvoje bei užsienyje, kai šias paslaugas teikia Lietuvoje įsikūrusi įmonė? (VMI prie FM konsultacija).
Šalies territorijoje įsikūrusios įmonės teikiamos Lietuvoje ar kitoje valstybėje narėje automobilių nuomos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą ir laikantis pagrindinės taisyklės, t.y. toje šalyje, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas (PVMĮ 13str. 1d.).
Vadovaujantis PVMĮ 13str. 10d., atitinkamos rūšies transporto nuomos paslaugos nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoej tuo atveju, kai jas teikia šalies teritorijoje įsikūręs asmuo, o išnuomotas atitinkamos rūšies transportas faktiškai daugiausia naudojamas už EB teritorijos ribų.
Pagal PVMĮ 58 str. PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą traukti pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui už šalies teritorijos ribų tuo atveju, kai toks prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio įstatymo nuostatas būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje. Norėdamas į PVM atskaitą įtraukti prekių ir paslaugų, skirtų naudoti už šalies teritorijos ribų, pirkimo PVM arba jo dalį, PVM mokėtojas privalo turėti dokumentus, įrodančius, kad šių paslaugų teikimas gali būti laikomas įvykusiu už šalies teritorijos ribų. To neįrodžius, laikoma, kad paslaugų teikiams įvyko šalies teritorijoje.
Kai šalies teritorijoje įsikūręs asmuo teikia automobilių nuomos paslaugas, o išnuomoti automobiliai faktiškai daugiausia naudojami už EB teritorijos ribų ir įmonė turi tai įrodančius dokumentus, tai šių paslaugų teikimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje ir ir PVM neskaičiuojamas.


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005-10-01 valstybės remiamos pajamos - 155 Lt (iki šiol buvo 135 Lt)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=

Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Loreta, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:4598c3a770][/color][color=#444444:4598c3a770][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:4598c3a770][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#242899 2006-01-23 07:05 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-58
Savaitės 2006-01-16 ****2006-01-22
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI RAŠTAI

Azartinių lošimų pajamos - B klasės pajamos - tarifas 33 % GPM


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/A5A81EF757E4EDE4422570F50045EFF4?OpenDocument

VMI paaškina mėgstantiems lankytis lošimų salonuose.
Azartinių lošimų laimėjimų pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, todėl gyventojas, gavęs tokių pajamų (nesvarbu, iš kokių šaltinių jos gautos, taip pat neatsižvelgiant į gautą sumą), privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje turi nurodyti faktiškai iš azartinių lošimų per kalendorinius metus gautą apmokestinamųjų pajamų sumą – skirtumą tarp gyventojui išmokėtų sumų ir gyventojo įmokėtų sumų. Jei įmokėtos sumos per mokestinį laikotarpį viršijo laimėtas sumas, gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikti neprivalo.
Buhalterija skverbiasi ir į laisvalaikį. Mėgstantiems palošti ne pro šalį kaupti kasos čekius už įsigytus žetonus, kad nusišypsojus Fortūnai, gale metų nereikėtų nuskriausti savo asmeninio biudžeto vardan valdiško.

NUTARIMAI

Išmokos už vaikus


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269107&Condition2=

LRV nutarimas, prailginantis išmokų už vaikus mokėjimą - nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. skiriama ir mokama vieną ar du vaikus auginančių šeimų vaikams iki 9 metų .

ĮSTATYMAI

PVM 19 str. - renginių PVM


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269083&Condition2=

Tevyksta linksmybės ir pramogos – nuo šiol “visų rūšių meno ir kultūros bei sporto renginių, kuriems netaikomos šio įstatymo 23 straipsnio nuostatos, lankymui” taikomas 5 % PVM tarifas. Ar jau jaučiasi bilietų kainų sumažėjimas ? Ne ? Tikriausiai ir nepasijaus, nes ekspertai to ir bijojo, kad ne mes gausime pigesnes paslaugas, o tiesiog organizatoriai užsidirbs daugiau.

VMI ĮSAKYMAI

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT701


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269478&Condition2=

Turime naują metinę NT mokesčio deklaraciją. Ją turėsime pateikti iki kitų metų vasario 1 dienos. Mes turėsime nemažai vargo ją pildydami, ir ypač jos 12-ąjį laukėlį NT mokestinė vertė, kuri nurodoma kiekvienų metų mėnesį. Ir nenuostabu, nes NTR VMI duomenis apie NT teiks kasmet du kartus iki 02 01 ir iki 08 01. Anksčiau naudotos NT formos FR0315 ir FR0316 paliktos galioti tik tam, kad galima būtų jas naudoti tikslinant praeitų metų deklaracijas.


PROJEKTAI

Draudimas rūkyti kavinėse, klubuose ir kt.


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3143

Trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo nuostatoms, draudžiančioms rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose. Įstatymo pataisų projektas teikiamas Seimui. Siūloma, kad jis isigaliotų nuo 2008 m. sausio 1 dienos.


SEIMO PRANEŠIMAI SPAUDAI

Kokybiškas dyzelinas užšalo


www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_d=50282&p_r=128&p_b=-1

Į tax.lt bendruomenės pagalbos šauksmus sausio 20d. Seimas suregavo operatyviai ir griežtai - sušaukė neeilinį posėdį užšalusiems bendruomenės narių automobiliams gelbėti. Skubos tvarka buvo priimtas sprendimas pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei imtis skubių priemonių, kad Lietuvos degalinėse būtų prekiaujama kokybišku, standartus atitinkančiu dyzeliniu kuru, o ne kažkokiu tai surogatu.....

PUBLIKACIJOS

Seimo nariai samdys buhalterius?


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=63499

Seimo nariams gali greitai tekti skaidriai atsiskaityti už išleistus mokesčių mokėtojų pinigus. Muntianas turi tiek daug išlaidų, kad nesuskaičiuoja - tai jam ir kt. seimūnams prireiks samdytis apskaitininkus. Beje, projektas dar tik svarstomas.

Darbas lauko sąlygomis


verslas.banga.lt/lt/spaudai.full/43d0988c7694f

Valstybinė darbo inspekcija komentuoja darbo neįprastomis lauko sąlygosmis ypatumus (esant ypatingai žemai temperatūrai).


Duomenys apie gyventojų pajamas ir išlaidas turi būti pateikti iki vasario 15 dienos


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8550734&categoryID=187599&ndate=1137621600
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10129838

VMI primena, kad tretieji asmenys duomenis apie gyventojų, norinčių susigrąžinti pajamų mokestį, 2005 metais gautas pajamas ir patirtas išlaidas turi pateikti iki šių metų vasario 15 dienos.
Laimingieji būtų:
* Juridiniai asmenys, prekiaujantys kompiuteriais ir jų įranga;
* Gyvybės draudimo bendrovės ;
* Kredito įstaigos ir lizingo bendrovės (asmenys mokėję palūkanas už būsto kreditą)
* Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas ir kredito įstaigos (už paskolas aukštajam mokslui)
* Universitetai ir kolegijos (asmenys mokėję už studijas)
* Pensijų fondai (mokėję įmokas į 3 pensijų pakopą)
VMI artimiausiu metu visiems išvardintiems tretiesiems asmenims planuoja išsiųsti laiškus, kuriais bus primenama apie prievolę mokesčių inspekcijai pateikti minėtus duomenis, laiškuose bus pateikta informacija ir apie konkrečias deklaracijų, reikalingų duomenims pateikti, formas, bei pildymo taisykles.

Socialinis mokestis


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43cc0947c9703?vbanga2=610233a82fc529ad5db2f66861837403
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10129854

Visi dalykai apie šį mokestį beveik žinomi - 2006-2007 metų mokestis; mokės tie asmenys, kurie turėjo pelno; tarifai 2006 metais - 4 procentai,
2007 metais - 3 procentai (mokėsime avansinį, kurio nedeklaruosime deklaruosime tik metinį socialinį mokestį) mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno sumos.
Pavyzdys, po kurio klausimų, kitaip nei su nekilnojamojo turto mokesčiu, neturėtų kilti:
[quote:e759f8e587]Pavyzdžiui, už 2005 metų mokestinį laikotarpį įmonė apskaičiavo 200 tūkstančių litų apmokestinamąjį pelną. Vadinasi, per 2006 metus ji turi sumokėti ne mažiau kaip 8 tūkstančius litų (200 000 x 4 proc.) 2006 m. mokestinio laikotarpio socialinio mokesčio avansinių mokėjimų.
Tarkime, 2006 metų faktinis apmokestinamasis pelnas bus 280 tūkstančių litų. Vadinasi, per 2007 metus įmonė sumokės 8 tūkstančius 400 litus (280 000 x 3 proc.) 2007 m. mokestinio laikotarpio socialinio mokesčio avansinių mokėjimų.
Mokestinio laikotarpio eigoje mokėtino avansinio socialinio mokesčio suma padalijama į 3 dalis ir sumokama po trečdalį iki mokestinio laikotarpio trečio, šešto ir devinto mėnesių paskutinės dienos (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais - iki kovo 31, birželio 30 ir rugsėjo 30 dienos). Pavyzdžiui, įmonė per mokestinį laikotarpį apskaičiavusi 200 tūkstančių litų apmokestinamojo pelno, tai vienas trečdalis socialinio mokesčio avansinių mokėjimų sudarys 2666,67 litus.[/quote]
Avansinio nemoka tie patys asmenys, kurie atleisti ir nuo pelno mokesčio avansinių mokėjimų, pvz. naujai įregistruotos įmonės pirmuosius metus.


Nekilnojamojo turto mokestis


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43cc041e8173d?vbanga2=610233a82fc529ad5db2f66861837403

www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=63430
www.mzinios.lt/lt/2006-01-16/straipsniai/aktualijos/naujojo_nekilnojamojo_turto_mokescio_istatymo_nuostatos_aiskina_vmi_prie_fm_mokesciu_teises_departamento_tiesioginiu_mokesciu_skyriaus_vyriausiasis_specialistas_rolandas_ragenas.html
Kadangi šiuo metu mokesčių mokėtojams aktualiausia naujieji socialinis ir nekilnojamojo turto mokesčiai, spaudoje nuolat aiškinama ir konsultuojama jų tema. Ne pro šalį susipažinti su kiekvienu nauju straipsniu, tuo labiau, kad neaiškumų vis dar yra. Skaitykime, diskutuokime ir aiškinkimės.

Naujajame įstatyme praplėsta mokesčio bazė, suvienodintos mokėjimo sąlygos juridiniams asmenims, kurie nekilnojamąjį turtą turi nuosavybės teise bei tiems, kurie tokį turtą savo veikloje naudoja išsinuomavę ar kitaip perėmę iš fiziniu asmenų, nustatyta nauja turto įvertinimo tvarka.
Jeigu gyventojai savo nekilnojamąjį turtą neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniams asmenims, tai už tokį turtą mokestį pagal naujojo įstatymo nuostatas privalės mokėti minėti juridiniai asmenys. Be to, naujajame įstatyme numatyta, kad turto mokestinė vertė bus jo vidutinė rinkos vertė, kuri nustatoma lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinį turto vertinimo būdą. Taip turto mokestinė vertė bus nustatoma objektyviau, labiau atitiks jo rinkos kainą. Ir tik tam tikros rūšies turtas (gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai) bus vertinamas kaip iki šiol taikant atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Iki šiol visas turtas vertintas, taikant tik atkuriamosios vertės (kaštų) metodą ir tokiu būdu nustatyta mokestinė vertė ne visada atitikdavo jo rinkos kainą.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokestį už Lietuvos Respublikos teritorijoje turimą turtą taip pat turės mokėti ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.
Pagal verslo liudijimus naudojamas nekilnojamasis turtas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nepriskiriamas individualios veiklos turtui. Todėl toks turtas (jeigu jis nebus naudojamas ekonominėje veikloje) nekilnojamojo turto mokesčiu nebus apmokestinamas.
YRA LENGVATŲ:
Fiziniai asmenys neprivalės mokėti mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą žemės ūkio veikloje, švietimo darbe, kulto apeigų gamybai, laidojimo paslaugoms teikti, tai pat už faktiškai nenaudojamus nepripažintus tinkamais naudoti (nebaigtus) statinius. .
Juridiniai asmenys neprivalės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą aplinkos, priešgaisrinei apsaugai, laidojimo paslaugų teikimui, taip pat už faktiškai nenaudojamus nepripažintus tinkamais naudoti (nebaigtus) statinius.
Taip pat bus neapmokestinamas valstybės įmonių, biudžetinių įstaigų, laisvųjų ekonominių zonų, religinių bendrovių, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, žemės ūkio subjektų, bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas.
Be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita galės atleisti mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) nuo NT mokesčio arba jį sumažinti.


MOKESČIŲ ŽINIOS

Juridinių asmenų įregistravimas mokesčių moketojų registre


www.mzinios.lt/lt/2006-01-21/straipsniai/verta_zinoti/juridiniu_asmenu_iregistravimas_mokesciu_moketoju_registre.html

Eilė procedūrų - kaip , ką ir kur atlikti norint įsiregistruoti mokesčių registre.

Sodros aktualijos - socialinio draudimo imokų tarifai bei forma 8a-SD


www.mzinios.lt/lt/2006-01-21/straipsniai/sodra/valstybinio_socialinio_draudimo_aktualijos.html

Tarifus jau kiekvienas turbūt žinote:
I grupė – 31,7 proc.
II grupė – 31,23 proc.
III grupė – 30,98 proc.
Atkreiptinas dėmesys, kad pateikiant draudėjų pranešimus (SD formas) ir draudėjų finansines ataskaitas Sodrai, nuo 2006 m. sausio 1 d. draudėjai turi nurodyti atitinkamą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo dydį.
8a–SD forma
1994 m. VSDF valdybos teritoriniams skyriams nebuvo teikiami duomenys apie apdraustiesiems (darbuotojams) išmokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas, todėl šių duomenų „Sodros“ informacinėje duomenų bazėje nėra. Duomenys reikalingi skiriant senatvės (išankstines) ir netekto darbingumo pensijas.
Duomenis apie 1994 m. draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas turime pateikti – iki 2006 m. kovo 31 d. Sodrai.

Klausimas?:
Valstybės lėšomis pradėti drausti visi profesinių mokyklų moksleiviai, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai bei asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu. Praėjusiais metais įmokas mokėjo darbdaviai. Koks šiems asmenims bus Sodros tarifas?

Darbo teisė - klausimai - atsakymai


www.mzinios.lt/lt/2006-01-21/straipsniai/darbo_teise/darbo_teise.html

Aktualūs paaiškinimai darbo teisės klausimais - apie kolektyvinės sutarties pasirašymą, apie darbuotojų parašus dokumentuose išeiginėmis dienomis, apie "žaibiška" darbo sutarties nutraukimą ir to pasekmes bei nelaiku atsiskaitymą su dirbančiuoju.
Daug diskusijų Taxse būta apie kuro pylimasi savaitgaliais. Kaip tik atsakymas į tai:

[quote:e759f8e587]Ar laikas, kai darbuotojas poilsio dienomis perka statybines medžiagas (pasirašydamas sąskaitas faktūras) bei degalus, laikomas darbo laiku?

LR darbo kodekso 143 straipsnio, reglamentuojančio darbo laiko struktūrą, 1 dalyje nustatyta, kas įeina į darbo laiką. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus specialistų nuomone, įmonės vardu statybinių medžiagų ar degalų tarnybiniam automobiliui pirkimas reiškia darbinių funkcijų vykdymą, o tai atitinka Darbo kodekso 143 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus.
O darbo laiko apskaitos žiniaraštyje įrašomas kiekvieną dieną faktiškai darbuotojų dirbtas laikas (Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78, 2 p.) Atkreiptinas dėmesys, kad skirti dirbti poilsio dienomis draudžiama, išskyrus Darbo kodekso 161 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.[/quote]
Dar vienas svarbus dalykas, atleidžiant iš darbo darbuotoją ir tą pačią dieną atsiskaityti su juo, kitaip gresia - darbuotojui sumokėsite jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką (141 str. 3 d.) ir delspinigius (DK 207 straipsnis). Žinoma jei tarp darbdavio ir Jūsų nebuvo jokio susitarimo.GRUODŽIO MĖNESĮ PRIIMTI AKTUALŪS TEISĖS AKTAI


Tai tiesiog priminimas, kokie aktualūs teisės aktai priimti 2005 metų gruodžio mėn. ir kur jie publikuoti.

1.2005.12.23. Seimas priėmė VSD Įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą Nr.X-475 (VŽ 2005 Nr.153-5642).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268470&Condition2=

2.2005.12.23. Seimas priėmė Kelių transporto kodekso 14, 16 ir 18 str. pakeitimo įstatymą Nr.X-476 (VŽ 2005 Nr.153-5643).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268471&Condition2=

3.2005.12.22. Seimas priėmė Žemės mokesčio įstatymo 6, 11 str. papildymo ir pakeitimo įstatymą Nr.X-470 (VŽ 2005 Nr.153-5640).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268459&Condition2=

4.2005.12.20. Seimas priėmė Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 47, 51, 55 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo, Įstatymo papildymo 37 (3) straipsniu ir 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo papildymo 37 (1) bei 37 (2) straipsniais ir Įstatymo 3priedėlio papildymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr.X-456 (VŽ 2005 Nr.153-5635).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268450&Condition2=

5.2005.12.20.Seimas priėmė GPMĮ 2 str. pakeitimoįstatymą Nr.X-457 (VŽ 2005 Nr.153-5636).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268453&Condition2=

6.2005.12.15. Seimas priėmė GPMĮ 6, 17, 21 str. pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr.X-450 (VŽ 2005 Nr.153-5634).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268449&Condition2=

7.2005.12.29. Švietimo ir mokslo ministras išleido įsakymą Nr.ISAK-2668 (VŽ 2005 Nr.152-5609) „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę“.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268614&Condition2=

8.2005.12.21. VMI viršininkė įsakymu Nr.VA-90 (VŽ 2005 Nr.152-5631) patvirtino Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisykles.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268636&Condition2=

9.2005.12.20. VMI viršininkė įsakymu Nr.VA-88 (VŽ 2005 Nr.151-5578) patvirtino Metinės socialinio mokesčio deklaracijos KIT702 formą ir jos užpildymo taisykles.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268563&Condition2=

10.2005.12.19. Muitinės departamento generalinis direktorius išleido įsakymą Nr. 1B-820 (VŽ 2005 Nr.151-5582) „Dėl mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo taikymo muitinėje.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268567&Condition2=

11.2005.12.16. Muitinės departamento generalinis direktorius įsakymu Nr.1B-815 (VŽ 2005 Nr.149-5457) patvirtino Muitinės deklaracijos, kartu su ja pateiktų dokumentų ir deklaruojamų prekių muitinio tikrinimo muitinio įforminimo metu taisykles.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268258&Condition2=

12.2005.12.20. Seimas priėmė Darbo kodekso papildymo 162(1) straipsniu įstatymą Nr.X-458 (VŽ 2005 Nr.149-5422) dėl poilsio dienų, sutampančių su nustatytomis švenčių dienomis, perkėlimo į artimiausią po jų einančią darbo dieną.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267964&Condition2=

13.2005.12.23. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius įsakymu Nr.1V-1160 (VŽ 2005 Nr.152-5627) patvirtino Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, nustatančias elektroninių ryšių paslaugų teikimo galutiniam vartotojui tvarką ir sąlygas.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268632&Condition2=

14.2005.12.22. Apskaitos instituto direktorė įsakymais -11 patvirtino:
30 „Susiję asmenys“ (VŽ 2006 Nr.2-39)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268855&Condition2=

36 „Neribotos civilinės atsakomybės asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ (VŽ 2006 Nr.2-38)
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268853&Condition2=

ir 34 „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“ (VŽ 2006 Nr.2-40).
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268856&Condition2=

NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 26.64 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Kotryna, Loreta, Artas71, Wolf.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:e759f8e587][/color][color=#444444:e759f8e587][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:e759f8e587][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#245134 2006-01-30 07:15 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-58
Savaitės 2006-01-23 ****2006-01-29
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI RAŠTAI

Laikinasis SOCIALINIS mokestis


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/0dd9f4793fe6bc5c4225710000286ab7?OpenDocument

Ką gi mes surasime šiame komentare?– viskas kaip ir žinoma šiuo metu. Kitaip sakant – problemos atsiras bedirbant, o pirmeji darbai su socialiniu mokesčiu prasidės 2006 m. kovo mėn.
Įdomu, kodėl VMI taip suskubo paskelbti komentarą – gal bijo, kad nespėtų šio mokesčio atgauti.

Nekilnojamojo turto mokestis


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/287a411fc16120064225710000305379?OpenDocument

Verda aistros dėl nekilnojamo turto mokesčio – nes įvertinus turtą masiniu būdu, paaiškėjo, kad ne viena įmonė turės mokėtį dvigubai ar net trigubai didesnį mokestį, nei mokėjo prieš tai. Taigi įmonems reikės apsispręsti, ar samdytis nepigų turto vertintoją ir pateikti parašymą dėl individualaus įvertinimo, ar mokėti mokestį pagal masinio įvertinimo duomenis. Abu variantai bus brangūs. Daugiau informacijos pačiame komentare ir diskusijoje TAX.LT - www.tax.lt/postx9405-0-0.html

GPM susigrąžinimas kai gyventojas miręs


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/3125347877098762422570FF0044EAEE?OpenDocument

VMI paaiškinimai liūdnomis, bet labai gyvenimiškomis temomis- atsakymai į klausimus dėl GPM permokos, susidariusios dėl MNPD ar patirtų išlaidų , mažinančių apmokestinamąsias pajamas, grąžinimo paveldėtojams, kai pats mokesčio mokėtojas miręs.VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

[u][b][color=blue] 35

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269309&Condition2=

Kam jau teko susidurti su įmonių pertvarkymu supranta, koks tai vargas, kai visus dokumentus reikia ruošti patiems. Kitas dalykas - teks pavargti ir su susijusių operacijų fiksavimu apskaitoje. Trumpai šį tą surasite 35-jame , kaip apskaitoje įforminti operacijas pertvarkant :
[quote:f63cf96956]2.1. valstybės įmonę – į savivaldybės ir savivaldybės įmonę – į valstybės įmonę;
2.2. valstybės ar savivaldybės įmonę – į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę;
2.3. ūkinę bendriją ar individualią įmonę – į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę;
2.4. akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę – į individualią įmonę ar ūkinę bendriją.
3. Standartas netaikomas įmonių reorganizavimo ir verslo jungimų apskaitai.[/quote]


ĮSAKYMAI

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų lėšos


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269469&Condition2=

Siekiantiems pasinaudoti SD fondo lėšomis, skirtomis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, pagal LR Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1422 (prašymų pateikimo VDI terminas iki 2006-02-10. Prašymai ir su tuo susieti dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, per kurjerį ar atsiunčiami registruotu laišku į Valstybinės darbo inspekcijos administracijos būstinę Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius, kiekvieną darbo dieną. Telefonas pasiteirauti (8~5) 297 6777, el. paštas iren@vdi.lt. )
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268283&Condition2=
Įsakymu patvirtintos kryptys, kurias numatoma finansuoti:
1. Esamoms darbo vietoms, darbo priemonėms, technologiniams procesams bei kolektyvinėms apsaugos priemonėms tobulinti, siekiant pašalinti ir (ar) sumažinti rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksnius iki teisės aktais nustatytų leidžiamų dydžių.
2. Naujai projektuojamų, vietoje esamų ir naudojamų, darbo vietų, darbo priemonių bei kolektyvinių apsaugos priemonių projektams parengti ir jiems įgyvendinti, siekiant pašalinti ir (ar) sumažinti rizikos saugai ir sveikatai veiksnius iki teisės aktais nustatytų leidžiamų dydžių.
3. Įmonių profesinės rizikos veiksnių tyrimo laboratorijų steigimo arba tokių laboratorijų materialinės bazės stiprinimui finansuoti.
4. Įmonių užsakomų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų taikymo metodinių ir praktinių rekomendacijų bei profesinės rizikos vertinimo metodinių rekomendacijų atskirų ekonominės veiklos rūšių įmonėms, darbams bei informacinių leidinių (lankstinukų, plakatų ir pan.) parengimui ir leidybai finansuoti.
5. Įmonių organizuojamiems seminarams, konferencijoms, kuriose bus nagrinėjami aktualūs profesinės rizikos prevencijos klausimai, finansuoti.
Jeigu 1 ir 2 punkte numatoma finansuoti iš tiesų dirbančiuosius, tai 3-5 numatyta finansuoti įstaigas, jau ir taip devynis kailius nuo mūsų nulupančias. Gal gavę finansavimą sumažins savo produkcijos įkainius?
Šiam kilniam tikslui įgyvendinti sudaryta komisija, kuri atrinks įmonių pateiktus prašymus:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269776&Condition2=


Elektroniai dokumentai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269626&Condition2=

Archyvų departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad elektroniniai dokumentai pradeda išstumti iš gyvenimo įprastus popierinius dokumentus, patvirtino elektroninių dokumentų valdymo taisykles, kuriomis nuo 2008-01-01 privalės vadovautis subjektai, įgalioti vykdyti viešojo administravimo funkcijas.
Taisyklėse aptarti elektroninių dokumentų sudarymo, tvarkymo, registravimo , saugojimo ir sunaikinimo klausimai.


“Mokesčių žinių” Nr.4 (2006 01 23 – 01 29) apžvalga.


1. Nekilnojamojo turto mokestis.

LLRI viceprezidentas dr. Remigijus Šimašius nesutinka, kad, apmokestinus gyventojų komercinei veiklai naudojamą nekilnojamąjį turtą ir praplėtus mokesčių bazę, bus suvienodintos verslo salygos tarp fizinių asmenų ir įmonių. Be to, autorius teigia, kad anksčiau ar vėliau gali būti apmokestintas bent jau brangesnis ir nekomercinės paskirties nekilnojamasis turtas.
www.mzinios.lt/lt/2006-01-27/straipsniai/argumentai/nekilnojamojo_turto_mokestis_braunasi_ir_triuksmingai_ir_patyliukais.html

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

VMI parengė paaiškinimą dėl GPMĮ 17str. 1d. 21p. numatytos lengvatos taikymo, kai turtas įgyjamas dovanojimo būdu.
www.mzinios.lt/lt/2006-01-27/straipsniai/aktualijos/del_lietuvos_respublikos_gyventoju_pajamu_mokescio_istatymo_17_straipsnio_1_dalies_21_punkte_numatytos_lengvatos_taikymo_kai_turtas_igyjamas_dovanojimo_budu.html
3. Klausimai-atsakymai mokesčių klausimais.

www.mzinios.lt/lt/2006-01-27/straipsniai/klausete/klausete.html

4. Konsultacija Darbo teisės klausimu.

www.mzinios.lt/lt/2006-01-27/straipsniai/darbo_teise/darbo_teise.html

5. Kokios sankcijos skiriamos už mokesčių įstatymų pažeidimus?
(VMI parengtas komentaras).
I. Kada yra skiriama bauda už mokėtino mokesčio sumažinimą, koks jos dydis?
Bauda skiriama mokestinio patikrinimo metu nustačius, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo mokesčio, nedeklaravo deklaruojamo mokesčio ar neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą, dėl to sumažino mokėtiną mokestį. Vadovaujantis MAĮ, už tokius mokesčių įstatymų pažeidimus, mokesčių administratorius, surašydamas patikrinimo aktą, mokesčių mokėtojui priskaičiuoja trūkstamą mokesčio sumą, o priimdamas sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria nuo 10 iki 50 proc. mokėtino mokesčio dydžio baudą.
II. Kokios aplinkybės lemia skiriamos baudos dydį?
Nustatydamas konkrečios baudos dydį, mokesčių administratorius atsižvelgia į tokias aplinkybes:
1) mokesčio įstatymo pažeidimo pobūdį, pavyzdžiui, jei mokėtinas mokestis buvo sumažintas dėl to, kad mokesčių mokėtojas savo buhalterinėje apskaitoje piktybiškai nefiksavo atitinkamų pajamų, tokiu atveju mokesčių administratorius turi teisę skirti didesnę nei vidutinio dydžio (30 proc.) ar maksimalią baudą (50 proc.);
2) mokesčių mokėtojo bendradarbiavimą su mokesčių administratoriumi. Jei mokestinio patikrinimo metu mokesčių mokėtojas bendradarbiauja su mokesčių administratoriumi, pavyzdžiui, teikia mokesčių administratoriui visus reikalingus dokumentus, geranoriškai vykdo mokesčių teisės aktuose jam nustatytas pareigas, tai mokesčių administratoriui gali būti pagrindas mokesčių mokėtojui skirti mažesnę nei baudos vidurkis baudą;
3) mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimą. Jei mokesčių mokėtojas pripažįsta pažeidęs atitinkamo mokesčio įstatymą, toks pripažinimas gali būti lengvinančia aplinkybe mokesčių administratoriui skiriant mažesnę nei baudos vidurkis baudą;
4) kitas aplinkybes, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Mokesčių administratorius vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teisę bet kokią aplinkybę pripažinti lengvinančia ar sunkinančia konkretaus pažeidimo atveju.
Jeigu mokesčių administratorius nenustato jokių sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių, mokesčių mokėtojui paprastai skiriamas baudos vidurkis, t. y. 30 proc. privalomo mokėti dydžio bauda.
III. Kada bauda nėra skiriama?
Baudos už neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį, nedeklaruotą deklaruojamą mokestį ir nepagrįstai pritaikytą mažesnį mokesčio tarifą, mokesčių mokėtojui netaikomos, jeigu mokesčių mokėtojas:
1) mokesčių įstatymų nustatytais terminais mokesčių administratoriui nepateikė atitinkamo mokesčio deklaracijos, tačiau ją pateikė iki pavedimo tikrinti išrašymo dienos;
2) ) atitinkamo mokesčio deklaracijoje ištaisė klaidas, dėl kurių buvo deklaruota per mažai mokesčio, ir pateikė mokesčių administratoriui patikslintą mokesčio deklaraciją, tačiau tik tuo atveju, jei tai padarė iki pavedimo tikrinti išrašymo dienos;
3) iki pavedimo tikrinti išrašymo dienos apskaičiavo nedeklaruojamą mokestį.
Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis MAĮ 136 str. 3 d., baudos už neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį, nedeklaruotą deklaruojamą mokestį ir nepagrįstai pritaikytą mažesnį mokesčio tarifą mokesčių mokėtojui netaikomos, jei mokesčių mokėtojas pašalina mokesčių administratoriaus pareigūno atlikto mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo srityje.
Vadovaujantis MAĮ 139 str. 3 d., baudos už neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį, nedeklaruotą deklaruojamą mokestį ir neteisėtai sumažintą mokestį neskiriamos biudžetinėms įstaigoms, taip pat Lietuvos bankui.
IV. Kada bauda už piktybiškus mokesčių įstatymų pažeidimus skiriama atgaline data?
Atsakomybė už iki 2004 m. gegužės 1 d. padarytus piktybiškų mokesčių įstatymų pažeidimus taikoma pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą arba Baudžiamąjį kodeksą, taip pat tam tikrais atvejais ir vadovaujantis Alkoholio kontrolės ir Tabako kontrolės įstatymais.


PUBLIKACIJOS

Baigiasi terminas nekilnojamojo turto mokestinei vertei apskųsti


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8594016&categoryID=187599&ndate=1138053600

Naujasis NTĮ įstatymas nustato, jog nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma ne tik turto vertė, nustatyta masiniu vertinimu, bet ir atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Tačiau pateikti prašymą mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, mokesčio mokėtojai gali tik tada, jeigu tokia vertė skiriasi daugiau kaip 20 procentų. Tačiau labiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, jog įstatymas nustato tik 1 mėnesio apskundimo terminą, kurio skaičiavimas prasidėjo nuo mokestinės vertės nustatymo datos. Minėta data laikytina Finansų ministro įsakymo paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ data, t.y. 2006 m. sausio 4 diena. Nors šis terminas yra labai trumpas ir ne visi mokesčių mokėtojai suspės atlikti jiems priklausančio turto kompleksinę ekspertizę bei gauti rašytinį įvertinimą, rekomenduotina bet kokiu atveju VĮ Registrų centras pateikti skundą dėl masiniu būdu nustatytos vertės.
Tai yra svarbu dėl to, jog pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą mokestinė vertė perskaičiuojama ne rečiau kaip kas penkerius metus. Todėl svarbu pasinaudoti suteikta teise tinkamai pakoreguoti klaidingai nustatytą turto vertę. Gautą skundą ar prašymą VĮ Registrų centras privalo išnagrinėti per vieną mėnesį nuo skundo arba prašymo gavimo dienos ir priimti sprendimą. Sprendimas pagal įstatymą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Darbo nakties metu teisinio reglamentavimo ypatumai


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8590576&categoryID=187599&ndate=1138053600

DK 154 str. 1 d. nustato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos ryto, taigi nustatomas aštuonių valandų per parą nepertraukiamas laikotarpis. DK 154 str. 2 d. nustato, jog naktiniu laikomas toks darbas, jei trys darbo valandos tenka nakčiai. Vadinasi, kad darbas būtų pripažįstamas naktiniu, turi būti dvi sąlygos: 1) darbas turi būti atliekamas DK nustatytu nakties laiku (nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos); 2) darbas nakties metu turi trukti tris ar daugiau valandų. Straipsnyje skaitykite kuo skiriasi tokios savokos kaip „darbas nakties metu“ ir „naktinis darbas“, kada yra mokamas darbo užmokestis naktiniu tarifu, kokius draudimus nustato DK dirbantiems naktį, ką daryti tais atvejais, kai darbas naktį kenkia darbuotojų sveikatai, ir t.t.

Tantjemų ir premijų apmokestinimas


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43d24cfbe1830.2?vbanga2=91cd076a04d3315c53566e1ff3d87773
Pagrindiniai mokestiniai aspektai turintiems reikalų su premijomis ir tantjemomis:
1. Metinės premijos visais atvejais apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, taikant 33 proc. mokesčio tarifą.
2. Metinės premijos visais atvejais apmokestinamos socialinio draudimo įmokomis.
3. Tantjemos apmokestinamos taikant 33 proc. pajamų mokesčio tarifą tik tuo atveju, kai jos išmokamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams.
4. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokamos tantjemos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.
5. Socialinio draudimo įmokos nuo tantjemų skaičiuojamos tik tais atvejais, kai tantjemos išmokamos asmenims, dirbantiems įmonėje pagal darbo sutartis.
6. Tantjemos ir metinės premijos, kurioms mokėti sudaromi rezervai, laikomos neleidžiamais atskaitymais.
7. Įmonės mokamos socialinio draudimo įmokos (31 proc.), apskaičiuotos nuo tantjemų ir metinių premijų, laikomos leidžiamais atskaitymais. (Deja, kai kurių apskričių VMI traktuoja sodros įmokas neleidžiamais atskaitymais, kai jos paskaičiuotos nuo neleidžiamų sąnaudų)NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Anastasija, Loreta, Kotryna, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:f63cf96956][/color][color=#444444:f63cf96956][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:f63cf96956][/color][color=#444444:f63cf96956][/color][color=#444444:f63cf96956][/color][color=#444444:f63cf96956][/color][color=#444444:f63cf96956][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#247369 2006-02-06 07:13 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-59
Savaitės 2006-01-30 ****2006-02-05
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
NUTARIMAI

Rinkos kainos


Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinės rinkos kainos nuo 2006 m. vasario 1 d.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270036&Condition2=
Jei kartais ieškotumete ar bandytumete nustatineti rinkos kainą nuo vasario 1 d. jums padėtų aukščiau minėtas dokumentas.


VMI RAŠTAI

Nekilnojamojo turto mokestis


Kaip reikiant dar nespėjome išnagrinėti NTM komentarą, comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/287A411FC16120064225710000305379
kai pasirodė jo papildymas ir atitaisymas
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/143D73246923D785C2257103002BC244
Galima iškart pasakyti, kad papildymas kažkoks nevykęs ir tikrai nėra pakankamai aiškus. 9 str.3 d. komentaras 7 p. papildytas taip: [quote:a21351a196]"Jeigu NT paskirtis 2006 metais keičiama todėl, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota NT paskirtis neatitinka jo faktinio naudojimo, tai NTM 2006 metais už tokį NT skaičiuojamas NTMĮ 10 str. 1 dalies komentare nurodyta tvarka (žr. NTMĮ 10 str. 1 dalies komentarą), tačiau tik tuo atveju, jeigu turto savininkas apie paskirties keitimo procedūros inicijavimą informuoja VĮ „Registrų centrą“ per NTMĮ 10 str. 1 dalyje nustatytą skundų ir prašymų pateikimo terminą“[/quote]
Tikrai visiems aktualus 10 str. 1 d. komentaro sakinys:
[quote:a21351a196]„NT mokestinės vertės, apskaičiuotos masinio vertinimo būdu, nustatymo data yra laikoma 2006-01-05“[/quote]
Be to, pateikta daugiau informacijos apie skundų pateikimą, jų svarstymą, įvertinus gautus rezultatus naujos mokesčio sumos apskaičiavimą.


Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas (nuo 2005 m.)


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/7B6CC6EF70CEF4DD4225710800401DD3

VMI paaiškina naujoviškus GPMĮ 37 str. pakeitimus kurie taikomi net nuo 2005 m. Pagaliau ir mes galesime pasidžiaugti „atleidimo“ nuo mokesčio būdu. Be abejo, jei gauname palūkanas, dividendus, honorarus – pasidžiaugti nepavyks, nes bus taikoma sena tvarka.


STATISTIKOS NAUJIENOS

Statistikos ataskaitos su ABBYY FormFiller Light


www.std.lt/lt/news/view/?id=1745&PHPSESSID=d7777cfbf683f75c68e7fea184c91e53

VMI pėdomis pasekė ir Statistikos departamentas. Nuo šiol statistines ataskaitas galėsime teikti elektroniniu būdu ABBYY FormFiller Light pagalba. Tvarka ta pati, kaip ir teikiant ataskaitas VMI.
Kaip tapti vartotoju:
https://e-formos.stat.gov.lt/alfa/AW/
Jei kas nors jau teikėte anksčiau e-būdu statitikai ataskaitas (ne su ABBYY), tai toms įmonėms registruotis iš naujo nereikia. Slaptažodis ir ID nepasikeitė.


PROJEKTAI

Alkoholiniai gėrimai


Vėl pakvipo diktatūra. Seimo narys P.Gražulis siūlo teikti Vyriausybės teismui Alkoholio Kontrolės Įstatymo pataisas, ribojančias alkoholinių gėrimų prekybos laiką mažmeninės prekybos įmonėse bei draudžiančias įvairias loterijas, skatinančias pirkti alkoholinius gėrimus.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270066Motyvai: mažiau gers jaunimas. Kontrindikacijos: nuo alaus auga pilvai, nuo šnapso raudonuoja nosys, nuo loterijų ir žaidimų perkaista smegenys.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270068
Grįšime prie naminukės?


SODROS INFORMACIJA

Senatvės pensija - informuokime darbuotojus


Pakartotinai siūlome susipažinti su Sodros informacija apie duomenų kaupimo akciją.
www.sodra.lt/lt.php/duomenu_kaupimo_akcija/670
Šį reikaliuką pakelti paskatino Sodros teritorinių skyrių raginimas buhalteriams informuoti savo įmonių darbuotojus kreiptis į teritorinius Sodros skyrius dėl prognozuojamos VSD senatvės pensijos. Ką su savimi privalo atsinešti fiziniai asmenys:
1.Pasą ir jo kopiją (t.y. lapą su nuotrauka, lapą apie gyvenamąją vietą su adresu), ar asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją.
2.SD pažymėjimą ir jo kopiją (t.y. visus lapus, kuriuose yra įrašai apie 1993 – 1994 m.)
3.Kolūkinę darbo knygelę ir jos kopiją (t.y. visus lapus, kuriuose yra įrašai).
4.Darbo knygelę ir jos kopiją (t.y. visus lapus su lietuviškais ir rusiškais įrašais).
5.Santuokos liudijimą ir jo kopiją (moterims).
6.Karinį bilietą ir jo kopiją (t.y. lapą su nuotrauka, tarnybos laikotarpis, vyrams).
7.Vaikų (gimusių 1990 – 1994m.) gimimo liudijimus (moterims).
8.Vaikų (gimusių 1984 – 1994m.) gimimo liudijimus (moterims), gimusioms iki 1948.12.31.).
„Mokesčių žinios“ apie senatvės pensijų skaičiavimą.
www.mzinios.lt/lt/2006-01-30/straipsniai/sodra/senatves_pensijos_apskaiciavimas.html


KITA INFORMACIJA

VMI darbuotojus siunčia į prekybos centrus


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=64712

Kolkas apie priešlaikinį GPM grąžinimą nė žodžio, gal dar sulauksime (nors deklaravimus paankstino iki vasario 15d.). Iš straipsnio matome, kad jau prasideda VMI atvirų durų savaitės reklamos. Praeitais metais vyko vieną dieną, šiais metais jau savaitę. Vienas iš pastebėjimų:
[quote:a21351a196]šiais metais taip pat planuojama, kad VMI specialistams bus suteikta galimybė prekybos centruose gyventojus konsultuoti pajamų deklaravimo klausimais. [/quote]
Kas čia? Nauja kontrolė ar pagalba? Nors šiaip, iš šalies žiūrint, gana geranoriškas poelgis iš Jų pusės, kaip ir praeitais metais, atvykimas į didesnes įmones ir darbuotojų konsultavimas deklaravimo klausimais pačiose įmonėse.


Siūlymas didinti laidojimo pašalpą


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=64553

Siūloma didinti vienkartinę laidojimo pašalpą nuo 750 iki 1500 litų.


"Vežėjų žinios"


http://www.tp.cargo.lt/content.php?num_id=114

Aktualu įmonėms, teikiančioms vežimo paslaugas – šį bei tą sužinosite apie tachografus, apie tai, ką reikia žinoti kertant Lenkijos sieną, už ką galima gauti baudą Ispanijoje bei apie sniego grandines Vengrijoje.

Apskaitos politika


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43e36fd83de69.1

Pabaigėm, kolegos, finansinius metus, sekantis darbas - apskaitos politikos atnaujinimas. Įstatymai nereikalauja kasmet patvirtinti apskaitos politiką, tačiau peržiūrėti ir atnaujinti rekomenduojama. O pakeitimų 2005 metais būta:
*sutrumpintas kasos aparatų kontrolinių juostų saugojimo terminas nuo penkerių iki dvejų metų'
*atsisakyta reikalavimo pinigų priėmimo, mokėjimo kvitų, bilietų blankus registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
* N skaičius naujų priėmimas;
* balanso ataskaitos papildymas - IV. Kitas ilgalaikis turtas. (iki šiol buvo tik 3 dalys)
* ir kt.

Socialinis mokestis pakvipo apgavyste


Šalies valdžia susikūrė planą, kaip verslininkų sąskaita užkamšyti biudžeto skyles. Šio plano esmė – per 9 mėn. surinkti mokestį už visus metus. Būtent taip bus renkamas šiais metais įvestas socialinis mokestis. Jei pelno avansinis mokestis mokamas 4 kartus per metus, tai yra kas ketvirtį, tai socialinis mokestis bus mokamas tris kartus per metus ir rugsėjo 30-ąją bus sumokėta visa mokesčio suma – 400mln. litų, kurią planuota surinkti per šiuos metus. Šitoks valdžios planas gali būti tiesiogiai susijęs su 2007m. pirmoje pusėje vyksiančiais savivaldybių rinkimais – rugsėjo mėn. pabaigoje biudžete turėdama didesnę pinigų sumą, dabartinė valdžia galėtų ne tik girtis gerai surenkamu biudžetu, bet ir prieš rinkimus padidinti įvairių socialinių sričių finansavimą.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas J.Lionginas taip ir nepaaiškino, kam reikia surinkti socialinį mokestį per 9 mėn. Esą nuostata, kad mokestis būtų mokamas 3 kartus per metus, atsirado tada, kai valdžia planavo nuo š.m. sausio 1d. sumažinti gyventojų pajamų mokestį iki 30 proc., todėl pasak J.Liongino, jei pajamų mokestis būtų sumažintas anksčiau, biudžetas jau nuo šių metų pradžios netektų dalies pajamų. Todėl pasiūlytos didesnės socialinio mokesčio įmokos turėjo subalansuoti biudžetą. Tačiau gyventojų pajamų mokestis mažinamas iki 27 proc. tik nuo šių metų vidurio, bet socialinio mokesčio tvarka liko tokia pat. Pasak konsultacijų bendrovės “PricewaterhouseCoopers” mokesčių sk. vadovės K.Bartusevičienės, sprendimas anksčiau surinkti socialinį mokestį yra susijęs su politikų baime, kad, sumažinus gyventojų pajamų mokestį, šalies biudžete atsiras skylė. Bendrovės “Ernst & Young Baltic” partnerio K.Lisausko teigimu, avansiniai mokesčių mokėjimai apskritai yra nepalankūs įmonėms, o verslininkams būtų paprasčiau, jeigu vietoj socialinio mokesčio būtų tiesiog padidintas pelno mokestis.


Kompiuterio įsigijimo išlaidos


Kada galima deklaruoti kompiuterio įsigijimo išlaidas, jei jo pagrindinės dalys pirktos atskirai ir skirtingais mokestiniais laikotarpiais?
Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, visus pagrindinius asmeninio kompiuterio elementus įsigijo per du ar tris 2004-2006 m. mokestinius laikotarpius, tai jis turi teisę atimti jų įsigijimo išlaidas tada, kai įsigyjamas paskutinis pagrindinis elementas. Tokiu atveju asmeninio kompiuterio vieneto įsigijimo išlaidas jis turi nurodyti to mokestinio laikotarpio, kurį išlaidos buvo faktiškai patirtos, deklaracijos FR0462L priede. Jeigu to mokestinio laikotarpio deklaracija mokesčio administratoriui jau buvo pateikta, ji patikslinama.


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK

Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250581&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:a21351a196][/color][color=#444444:a21351a196][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:a21351a196][/color][color=#444444:a21351a196][/color][color=#444444:a21351a196][/color][color=#444444:a21351a196][/color][color=#444444:a21351a196][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#249582 2006-02-13 07:12 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-59
Savaitės 2006-02-06 ****2006-02-12
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI NAUJIENOS


Mokesčių administravimas - skolų suderinimas su VMI


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270409&p_query=

Pasikeitus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymui Nr. V-314 "Dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" skolas su VMI galėsime susiderinti po kovo 1 dienos. Suderinimo aktus ruošia AVMI, o ne mokesčių mokėtojai.


GPM 17 str. 1 d. komentaras - pajamos, susijusios su akcijomis


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10130078

Turto įsigijimo kaina labai svarbi nustatant ar tokio turto perleidimo pajamoms galima taikyti kokį nors 17 str. punktą ar ne. Taigi VMI pagaliau paaiškina, kaip nustatoma akcijų įsigijimo kaina, kaip įmonės pertvarkomos, ir kaip jei jos reorganizuojamos. Petvarkymo paaiškinimas labai gerai matomas pavyzdžiuose:
[quote:a69128a5be]„1. UAB C pertvarkoma į AB Z. AB Z akcijų įsigijimo data laikoma UAB C akcijų įsigijimo data.
2. Tikroji ūkinė bendrija (toliau – TŪB) X pertvarkoma į UAB Y. UAB Y akcijų įsigijimo data laikoma TŪB X dalių įsigijimo data.
3. Kai pertvarkoma individuali įmonė į UAB, tai tokiu atveju UAB akcijų įsigijimo data laikoma data, kai gyventojas įregistravo individualią įmonę.“[/quote]
Reorganizavimo atveju VMI ne tokia nuolanki – [quote:a69128a5be]„gaunant kito vieneto akcijų, laikoma, kad gyventojas įsigijo naujų akcijų, o mainais gautų akcijų įsigijimo data yra naujų akcijų įsigijimo data“[/quote]


Mokestinis tyrimas


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10130131

VMI dalinai pakeitė Mokestinių tyrimų atlikimo taisykles. Jose naujai suformuotos sąvokos, kas tai yra trūkumas ir prieštaravimas, nustatytas privalomas mokesčių mokėtojų informavimas apie jų veiklos atžvilgiu atliekamą mokestinį tyrimą. [quote:a69128a5be]„Mokesčių mokėtojas turi žinoti, kad jo atžvilgiu atliekamos tyrimo procedūros ir koks jų rezultatas“, — sako VMI viršininkas Modestas Kaseliauskas.[/quote] Taigi, gal jau atsikratysime komplekso, kad mus kažkas stebi. Mokesčių mokėtojai bus informuoti ne tik apie pradėtą mokestinį tyrimą, bet ir apie jo rezultatus, nustatytus trūkumus geranoriškai bus leista pašalinti, netaikant jokių sankcijų.


GPM 6 ir 19 str. komentaras - ilgalaikio turto pardavimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/8255C50D59EB5153C225710D004120D9?OpenDocument

VMI papildo GPM 6 str. 2d. 9p. (ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms) ir 19 str. 2d. (turto įsigijimo kainai priskiriamos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą....) komentarą situacijomis kai turtas perleidžiamas nuosavybėn pagal numatytas skolos padengimo sutartis, rentos ar išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Pateiktuose pavyzdžiuose paaiškinama, kaip apskaičiuojamos pajamos už pagal tokias sutartis perleistą turtą ir kaip apskaičiuojamos įsigijimo išlaidos.GPM ir PM komentaras - komandiruotės į užsienį


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/EF83D272976D926AC225710D004617C9?OpenDocument

Šalia paaiškinimų kaip turi būti apskaičiuojami dienpinigiai kai vykstama į kelias užsienio šalis, pateikti paaiškinimai, kaip apmokestinamas pagal garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą mokamas minimalus šalies, į kurią darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti, darbo užmokestis. Vertėtų atkreipti dėmesį į GPM – [quote:a69128a5be]„ neatsižvelgiant į tai, kad dienpinigiai pagal GKDĮ yra laikomi minimalaus darbo užmokesčio dalimi, dienpinigių suma, (...) yra priskiriama komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu.“[/quote]


GPM mirusiam asmeniui


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/935948C34603CF96C225710E004E437E?OpenDocument

VMI toliau nagrinėja iškeliavusiųjų Anapilin apmokestinimo GPM klausimus.
Šį kartą nagrinėjami ligos, motinystės ir kitokių pašalpų, kurios apskaičiuotos mirusiam apdraustajam, o išmokėtos paveldėtojams, apmokestinimo ir deklaravimo klausimai.SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NAUJIENOS


Delspinigiai lieka tie patys - 0.06


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Darbuotojams už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą negresia gauti didesnių delspinių, nes jų dydis nepasikeitė ir liko 0,06 % už kiekvieną pradelstą dieną.


PROJEKTAI


Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas


Vasario 6 d. Seimas įregistravo naują projektą dėl Nekilnojamojo turto įstatymo 6 str. pakeitimo (NTĮ 6 str., jei pamenate, nustato mokesčio tarifą – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės). Siūloma nuo 2006.07.01. šį tarifą sumažinti iki 0,5% (na, kaip visada – nesiskaitoma su kalendoriniais metais, dėl ko teks daryti pakeitimus NT deklaracijoje). Iki 2006m. gegužės mėn. 1 d. Vyriausybei siūloma patobulinti NT vertinimo taisykles (taigi, bent jau už š.m. I ketvirtį avansinį mokestį mokėsime pagal dabar galiojančią masinio vertinimo tvarką).
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270229
Aiškinamasis raštas dėl NTĮ pakeitimo
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270231


PUBLIKACIJOS


Bankrotas kartais geras dalykas


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=65511

Bankrotas ne visada reiškia įmonės pabaigą, tai gali būti susiję ir su naujos įmonės įkūrimu. Deja, dažnai įmonės suvaidina bankrotą, o jos savininkai imasi tos pačios veiklos. Pasiima tuos pačius darbuotojus, tas pačias patalpas, tik pavadinimą kitą susikuria. Ir biznis gaunasi vėl nuo nulio, jokių skolų, įsipareigojimų valstybei, darbuotojams, kreditoriams. Be to, subankrutavusios įmonės darbuotojai dar gauna pinigėlių iš Garantinio fondo lėšų.

SEB Vilniaus bankas jau išduoda pažymas deklaravimui


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=65394

Pažymas galima gauti elektroniniu būdu arba pačiame banke.
Pažymose matysis, kiek sumokėjote būsto kredito palūkanų, į pensijų 3 pakopos fondą, už gyvybės draudimą. Beje, kiti bankai dar neduoda pažymų.


Premjeras: nekilnojamojo turto vertės skaičiavimo metodika turi būti peržiūrėta


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8719083&categoryID=187599&ndate=1139263200

Taigi, sulaukėme verslininkų pasipiktinimo pasekmių: Premjeras Algirdas Brazauskas informavo, kad vyriausybei bus duotas nurodymas pakeisti nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo metodiką.
Seime jau užregistruota Nekilnojamojo turto mokesčio pataisa, kuria siūloma peržiūrėti nekilnojamojo turto vertinimo metodiką bei nuo šių metų liepos perpus sumažinti nekilnojamojo turto mokestį. Plačiau apie planuojamą pakeitimą rasite šiame naujienlaiškio numeryje PROJEKTAI.


Individuali veikla ar darbo santykiai?


Individualios veiklos teisiniai aspektai.
verslas.banga.lt/lt/patark.full/43e36e4194cc4?vbanga2=f133818e97c23854b961dc3474ee3f08


Mokesčių žinių Nr.6 (2006 02 06 – 02 12) apžvalga


VMI paaiškinimai dėl socialinio mokesčio


Įmonė nuo 2006-01-01 keičia mokestinį laikotarpį, naujas mokestinis laikotarpis bus nuo 07 01 iki kitų metų 06 30. Ar įmonei reikia mokėti socialinį mokestį pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2006-01-01 iki 2006-06-30)?
Laikinasis socialinis mokestis (toliau – LSMĮ) įsigalioja nuo 2006-01-01 ir taikomas apskaičiuojant mokestį už 2006 ir 2007 metais prasidėjusius mokestinius laikotarpius. Pagal LSMĮ 6str. nuostatas socialinio mokesčio laikotarpis atitinka pelno mokesčio mokestinį laikotarpį. Mokesčių mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, socialinį mokestį skaičiuoja nuo 2006m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios. Jeigu nuo 2006-01-01 iki 2006-06-30 įmonei bus pereinamasis mokestinis laikotarpis, tai šį pereinamąjį laikotarpį mokestis nebus skaičiuojamas ir įmonė socialinį mokestį turi pradėti skaičiuoti nuo 2006-07-01, t.y. nuo 2006m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios. Pagal LSMĮ 12str. 1d. bendra įmonės 2006m. mokestinio laikotarpio eigoje mokėtinų avansų suma negali būti mažesnė kaip 4 proc. 2005m. (o ne pereinamojo) pelno mokesčio mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno sumos.
Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti socialinį mokestį?• Socialinio mokesčio mokėtojomis yra ir pelno nesiekiančios organizacijos, kurios vykdo ūkinę veiklą.
• Socialinio mokesčio mokėti neprivalo mokėti subjektai, kurie nėra pelno mokesčio mokėtojai, todėl socialinio mokesčio nemoka pelno nesiekiančios organizacijos, nevykdančios ūkinės komercinės veiklos.
• Pelno nesiekiančių organizacijų, kurios pelno mokestį apskaičiuoja pildydamos FR0475 formos deklaraciją, socialinio mokesčio bazė yra šios formos 89 laukelyje “Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ nustatyta tvarka”, įrašoma suma. Pelno nesiekiančių organizacijų mokesčio bazė mažinama suma, kuriai pagal PMĮ 5str. 4d. nuostatas taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas. Todėl jeigu pelno nesiekiančių organizacijų atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ne didesnės kaip 1mln. litų ir apmokestinamsis pelnas neviršija 25 000Lt, jos socialinio mokesčio nemoka.•Avansinio socialinio mokesčio nemoka pelno nesiekiančios organizacijos, kurios praėjusį mokestinį laikotarpį naudojosi PMĮ 5str. 4d. nustatyta pelno mokesčio lengvata.


Konsultacija darbo teisės tema


Ar, atleidžiant darbuotoją šalių susitarimu, galima jam nemokėti kompensacijos už nepanaudotas atostogas, jeigu dėl to susitariama?
Darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu regalamentuoja DK 125str. Darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarka neriboja šalių laisvės susitarti dėl kompensacijų: piniginės išmokos, susijusios su darbo santykių pasibaigimu, dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt. Tačiau čia neturima omenyje kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Darbuotojo teisę į kasmetines mokamas atostogas garantuoja LR Konstitucijos 49str. ir DK 164-177str. Kodekse vienareikšmiškai nustatyta, kad kasmetinės atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus tais pačiais darbo metais; kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jeigu dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos šios atostogos arba darbuotojas jų nepageidauja, tada jam išmokama piniginė kompensacija už visas nepanaudotas kasmetines atostogas (DK 177str.). Todėl ši DK numatyta kompensacija už nepanaudotas atostogas – tai tos pačios Konstitucijos ir DK garantuojamos teisės į kasmetines atostogas DK numatyta įgyvendinimo forma , kuri dėl tam tikrų ypatingų sąlygų išreiškiama pinigais. Dėl to išmokėti ją darbdavys privalo visais atvejais (DK 177str. 2d.). Ir joks darbuotojo atsisakymas šios kompensacijos (jei taip ir būtų sutarta), yra ne kas kita, o atsisakymas savo konstitucinės teisės turėti kasmetines mokamas atostogas, todėl negalioja. Kompensacija už nepanaudotas atostogas turi būti apskaičiuota nustatyta tvarka ir būtent taip įvardyta. Jei būtų priešingai, reikėtų laikyti, kad ji neišmokėta.


Vietoj darbo – poilsio diena: ar darbdavys gali susigrąžinti iš darbuotojo pemokėtą atostoginių sumą?


www.mzinios.lt/lt/2006-02-08/straipsniai/darbo_teise/vietoj_darbo_poilsio_diena_ar_galima_isskaiciuoti.html

Konsultacija mokesčių tema


www.mzinios.lt/lt/2006-02-08/straipsniai/klausete/klausete.html


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai
www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2FDEBFA8AD7118FF70C22570040040A1BE

Naujas elektroninis leidinys “Informacinis verslo konsultanto žinynas”
www.svv.lt/index.php/lt/30292/

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Sutartys:
www.sutartys.lt/sutartys.htm

Amžinai verkiantiems dėl pareiginių instrukcijų:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/4296

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Anastasia, Kotryna, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:a69128a5be][/color][color=#444444:a69128a5be][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:a69128a5be][/color][color=#444444:a69128a5be][/color][color=#444444:a69128a5be][/color][color=#444444:a69128a5be][/color][color=#444444:a69128a5be][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#251104 2006-02-20 06:58 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-59
Savaitės 2006-02-13 ****2006-02-19
Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga
VMI RAŠTAI


Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/CA8A832AF4A1D9F8C225711400331EA8

Turime keturias naujutėlaites dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su :
Austrijos Respublika
Estijos Respublika
Graikijos Respublika
Rusijos Federacija
Reikia paminėti, kad 2006 01 01 turime jau 41 galiojančias dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.


Nekilnojamojo turto mokesčio komentaras


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/C6FC182E5A40A300C2257115003F8397?OpenDocument

VMI toliau komentuoja nekilnojamojo turto mokesčio peripetijas. Tikriausiai ne vienas iš jūsų pastebėjote, kad tikrinant NT vertę pagal unikalų numerį, masinio vertinimo būdu jis nėra įvertintas. Tokiu atveju turto vertė nustatoma atkuriamuoju (kaštų) metodu. Taigi, galima naudotis to NT buvusiomis vertėmis (nurodytomis VĮ ,,Registrų centras” iki 2006-01-01 išduotose pažymose), jeigu jos nustatytos ne anksčiau kaip prieš 5 metus.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į apeliacinį laikotarpį, jeigu mokesčių mokėtojai nesutinka su masinio vertinimo būdu nustatyta NT verte. Šis laikotarpis buvo nustatytas iki 2006.02.06. Tačiau apeliacijų nagrinėjimo laikotarpiu – iki 2006.03.06. – mokesčių mokėtojai, norintys vertinti NT individualiai, dar gali spėti tai padaryti ir minėtu laikotarpiu kreiptis su apeliacijomis.


PVM susigrąžinimas užsienio apmokestinamiesiems asmenims


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10130306

Pasikeitė VMI 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189
Ne daugelis patarinėja užsienio apmokestinamiesiems asmenims, kaip susigrąžinti jų sumokėtą PVM, bet jei tektų tai daryti mes galėtume patarti jiems įgalioti bet kurios valstybės narės apmokestinamąjį asmenį atlikti su grąžinimu susijusias procedūras.


ĮSTATYMAI


Baudžiamasis kodeksas - dokumentų klastojimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270358&Condition2=

Pagrindiniai pakeitimai susiję su dokumentų, anspaudų klastojimais.
Už bet kokią šią veiką atsakomybė - laisvės atėmimas.
Beje, tai taikoma ne vien fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.
Atsakomybė tenka asmenims laikantiems, gabenantiems, siunčiantiems, panaudojantiems, realizavusiems netikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, juridinio asmens antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką.


Audito įstatymas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270357&Condition2=

Pakeitimai:
Nebereikia turėti ekonominio išsilavinimo, tinka ir bet koks universitetinis.
Panaikino "arba žinių patikrinimo egzaminus". Dabar bus tik "išlaikė kvalifikacinius auditoriaus egzaminus".
Vietoje žodžio "asmens" pradėta vartoti "auditoriaus padėjėjas".
Dėl Įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą dokumentai: iš draudimo poliso išbrauktas žodis "privalomojo". Liko tik "civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopija;“.
Nebeliko nuostatos dėl privalomojo draudimo "kai audituojamos visuomenės intereso įmonės, ir ne mažesnė kaip 50 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui, kai audituojamos kitos įmonės."
Ir kt. pakeitimai.SODROS NAUJIENOS


Greitu laiku - elektroninės Sodros formos


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=65850
www.sodra.lt/lt.php/naujienos/pranesimai_spaudai/69;archive;1;nrange;2006-02;new_id;1720

Greitu metu elektroninės Sodros ataskaitos taps kaip juridinę galią turintys dokumentai. Taip kad artimiausiu metu gal jau nebereikės nešti popierinius variantus. Pastebėjimas, kas pajus labiausiai naudą :

[quote:36f55a4188]Šio projekto naudą pajus ir įstaigos bei įmonės, kurios gauna duomenis pagal pasirašytas sutartis. .. "Šiuo metu duomenys teikiami elektroniniu būdu daugiau kaip šimtui tokių institucijų ir organizacijų, tarp jų visi stambiausi bankai ir lizingo kompanijos. ...., - sakė M.Strumskis. [/quote]
O mes? Įmonių buhalteriai, vadovai teikiantys ataskaitas? Nieko neužsiminė. Ar Jūsų neišgąsdino, kad Sodra mūsų duomenis teikia jau daugiau kaip 100 organizacijų? Greitu laiku gal viešai pamatysime, koks mūsų darbo užmokestis ir "Lietuvos ryto" spaudoje?


PROJEKTAI


Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270580&p_query=

Siūloma atleisti asmens sveikatos priežiūros įstaigas nuo nekilnojamojo turto mokesčio, kadangi šios įstaigos vykdo visuomenei ir valstybei svarbias funkcijas.


PUBLIKACIJOS


IĮ pertvarkymas į UAB


verslas.banga.lt/lt/patark.full/43ee18bbab67e

Ypatingų sprendimų nepateikiantis, bet įdomus pažintinis straipsnis apie IĮ pertvarkymą į UAB. Jei su tuo susidursite, teks paruoši nemažai dokumentų ir praminti takelį į JAR. “Inidividuali įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu IĮ turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis (10 tūkst. litų).” - nenusiminkite, jei jums nepavyks įrodyti, kad Jūsų įmonės kapitalo dydis tikrai viršija 10 000 Lt, nes kai kurie JAR darbuotojai jį supranta kaip 10000 grynais ar pinigais banke.
VMI raštai, susiję su pertvarkymu:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/DFC151B3ABB7C2D1422570DC004B39BA
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/D4D72F9BE8ED5277C2256D34004C2626

Jei pertvarkant IĮ į UAB pritrūksite blankų, pasinaudokite šiais (nors tai pradžia, ir jų prireiks daug daugiau):
verslas.banga.lt/lt/zb.download/43ee4a25427e4/Sprendimas_del_II_pertvarkymo.doc
verslas.banga.lt/lt/zb.download/43ee4ac16d5ff/Pertvarkytos_is_ind_imones_UAB_istatai.doc


Klaipėdos valdžia žada nekilnojamojo turto mokestį mažinti perpus


www.delfi.lt/news/economy/buzzlaw/article.php?id=8802848

Pagal NTMĮ 7 str.
[quote:36f55a4188]“5. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.“[/quote] – Taigi, ta linkme daromi pirmi žingsniai – nors geriau būtų, jei Seimas pakeistų patį įstatymą ir nustatytų mažesnį mokesčio tarifą. O nepatenkinti verslininkai gali tikėtis ir dar mažesnio tarifo, jei pateiks argumentuotus, skaičiavimais pagrįstus prašymus savivaldybei.


Perkeliant poilsio dienas, nepamirškime įsakymo


www.tbic.lt/index.php?lang=lt&gr=00&id=1&news_id=1447

4 dienos poilsio - tikra palaima, žinoma, kas pasinaudojo Vyriausybės rekomendacija perkelti dienas. Perkeliant dieną rekomenduojama pasirašyti vadovo įsakymą bei supažindinti pasirašytinai darbuotojus.
Galima pasirašyti įsakymą, kuriame numatysite, kad bus derinamos poilsio ir švenčių dienos visus metus, o ne kiekvieną kartą atskirai.
Jei nuspręstumėte derinti poilsio dienas su švenčių dienomis Vyriausybės nustatyta tvarka, įmonėms savo iniciatyva negalima nusistatyti kitokios poilsio dienų derinimo su švenčių dienomis tvarkos, negu nustatyta Vyriausybės.


Naujam mokesčių mokėtojui - asmens sargybinis VMI pareigūnas


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/naujam-mokesciu-moketojui-konsultuojanti-pareiguna

Kokios lengvatos naujiems mokesčių mokėtojams? Paskirtas VMI pareigūnas konsultacijoms bei deklaracijų pildymo klausimais. Taip pat bus dalinama ir dalomoji medžiaga. Gal kartais čia naujas būdas stebėti "per padidinimo stiklą" naujų įmonių veiklą?


Darbo užmokestis valstybinėse įmonėse


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=65753

Labiausiai įstrigo šie gabaliukai, viską pasakantys apie kai kurias valstybines įmones :
[quote:36f55a4188]Pavyzdžiui, Vilniaus metrologijos centro generaliniam direktoriui buvo skirta 61 proc. įmonės premijavimo fondo, kuris buvo sudarytas iš jos pelno, lėšų. Likusią dalį premijavimo fondo lėšų generalinis direktorius paskyrė tik administracijos darbuotojams. [/quote]

[quote:36f55a4188]Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadovas, kuriam 2004 metais kas mėnesį buvo priskaičiuojama vidutiniškai po 30 365 Lt per mėnesį, arba 12 kartų daugiau negu vidutiniškai vienam šios mokyklos darbuotojui. [/quote]


Mokesčių žinių Nr.7 (2006 02 13 – 02 19) apžvalga


1. Prezidento veto


LR prezidentas Valdas Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11str., 3 ir 4 priedėlių pakeitimo įstatymą. Įstatatymo 4 str. yra nustatyta, kad jis įsigalioja nuo 2007-01-01, išskyrus šio įstatymo 3 str., kuris įsigalioja nuo 2006-08-01. Kadangi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. nustato naują apmokestinamosios pakuotės rūšį ir naujus tarifus, tai prieštarauja teisėtų lūkesčių principui, kuris yra įtvirtintas LR MAĮ 3str. 3d.
Pagal šią nuostatą LR Seimas turi užtikrinti, kad LR mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anskčiau kaip po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos.
Prezidentas V.Adamkus pateikė šią mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo pataisą – “Pakeisti įstatymo 4str. ir jį išdėstyti taip: šis įstatymas įsigalioja nuo 2007m. sausio 1d.


2. Nauja socialinės paramos rūšis mokiniams


Vyriausybė pritarė Socialinės paramos nepasiturinčių šeimų mokiniams projektui ir teiks jį Seimui.
Jame numatyta teikti reikalingą socialinę paramą nepasiturimai gyvenančių šeimų vaikams – prieš prasidedant naujiems mokslo metams aprūpinti būtiniausiais mokinio reikmenimis, per mokslo metus maitinti ir užtikrinti mokiniams visavertį maitinimą mokyklose – pusryčius ir pietus. Įstatymu siūloma nustatyti naują socialinės paramos rūšį, skirtą pasirengti mokyklai, t.y. mokinių aprūpinimą būtiniausiais mokinio reikmenimis, skiriant vienam mokiniui iki 150 litų

3. Klausimai - atsakymai


IĮ nusipirko butą ir išnuomojo gyventojui. Ar buto nuoma apmokestinama PVM? Ar gyventojui turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra?
Vadovaujantis PVMĮ 31str. nuostatomis, gyvenamųjų butų nuoma apmokestinama PVM, jeigu buto nuomos laikotarpis yra trumpesnis kaip 2mėn. Kai nuomos laikotarpis ne trumpesnis kaip 2mėn. ir butas nuomojamas fiziniam asmeniui ne PVM mokėtojui, buto nuoma PVM neapmokestinama.
Ilgalaikes ir nuolatines paslaugas (taip pat ir nuomos) teikiantiems ūkio subjektams LRV 2002m. gegužės 24d. nutarimu Nr.716 patvirtinta “Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarka”. Pagal ją ilgalaikė ir nuolatinė gyvenamojo buto nuomos paslauga gali būti įforminta apskaitos dokumentu, turinčiu Tvarkoje nurodytus rekvizitus. Kitu atveju, jei gyventojui neišduodamas kasos aparato kvitas, nuomos paslaugos suteikimas įforminamas PVM sąskaita faktūra.
Nuo 2005m. vasario mėn. IĮ savininkas naudoja įmonės veikloje pastatą, kuris nuosavybės teise priklauso jam ir jo sutuoktinei (pagal 2002-02-11 LR finansų ministro įsakymą Nr.39, įmonės vadovo įsakymo vienas egz. Pateiktas VMI). Šiuo metu pastatas remontuojamas iš įmonės lėšų. Ar nuo remonto sąnaudų galima PVM atskaita?
Vadovaujantis PVMĮ 58 ir 64 str., remontui įsigytoms prekėms ir paslaugoms PVM atskaita galima tik tuo atveju, jei įmonės veikloje naudojamos patalpos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui ir jei PVM sąskaitos faktūros išrašytos PVM mokėtojos, t.y. įmonės vardu. Į PVM atskaitą įmonė turi teisę įtraukti PVM sumą, apskaičiuotą įvertinus įmonėje naudojamo turto dalį (procentais), nurodytą vieneto vadovo įsakyme, kurio vienas egzempliorius pateiktas VMI.
Kiti klausimai - atsakymai
www.mzinios.lt/lt/2006-02-17/straipsniai/klausete/klausete.html


NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIUI IR NE TIK


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis
Bruto – 1379 Lt
Neto – 978 Lt


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0
Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Wolf, Gintaras.
Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™[color=#444444:36f55a4188][/color][color=#444444:36f55a4188][/color]


REKLAMA:

Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:36f55a4188][/color][color=#444444:36f55a4188][/color][color=#444444:36f55a4188][/color][color=#444444:36f55a4188][/color][color=#444444:36f55a4188][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#253943 2006-02-27 07:04 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-00
Savaitės 2006-02-20 ****2006-02-26

Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga


VMI RAŠTAI


PMĮ komentaras dėl 13 ir 0 proc. tarifų taikymo


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/A3AB5277F0C75F0FC225711C00490927?OpenDocument

Įsibėgėja PM už 2005 m. skaičiavimo darbai, nesnaudžia ir VMI.
Papildymus naudinga pasiskaityti ketinantiems taikyti 13 proc. tarifą arba pasinaudoti personalinėms įmonėms ir ūkinėms bendrijoms leistina lengvata 25 tūkst. Lt pelno apmokestinti 0 tarifu. Komentaras papildytas pastraipomis su pavyzdžiais, kada šiomis lengvatomis pasinaudoti negalima, nors pajamų ir darbuotojų skaičiaus limitas neviršytas – šeimos rate turintiems ne vieną PĮ, turintiems virš 50 proc. akcijų (dalių, pajų) keliose įmonėse.

FR0475 pildymo pakeitimai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270756&Condition2=

Taip pat yra pakeitimų FR0475 pildymo taisyklėse:pakeitimai liečia pelno nesiekiančius vienetus dėl išvestinių finansinių priemonių.

PMĮ 31 str. Komentaras - neleidžiami atskaitymai ir socialinis mokestis


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/83AA80668E4717A2C225711E003DDE91?OpenDocument

PMĮ komentaras papildytas PMĮ 31 str. 1d. 16p. komentaru –
apskaičiuojant 2006 ir 2007 metais prasidėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, iš pajamų negali būti atimamas socialinis mokestis, mokamas pagal Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2739) nuostatas.

Akcijų rinkos kaina


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270899&Condition2=

Pakeistas Vyriausybės nutarimas - paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklės. Įdomus punkto 3.3. paketimas - teigtume, kad tas formuluotes naudoti ir apibūdinant UABų akcijų rinkos kaina [quote:7d6279b0c2]„3.3. vertybinių popierių, neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, – gyventojo pasirinkimu:
3.3.1. jų nominali vertė, o kai nominalios vertės nėra, – jų buhalterinė vertė;
3.3.2. arba vertė, kurią nustato turto vertintojas;“. [/quote]
EDS suformuotos deklaracijos


Aplodismentai VMI - EDS pasirodė fiziniams asmenims suformuotos VMI pažymos su juridinių asmenų pateiktais duomenimis - informacija iš FR0573
( darbdavių deklaruotos sumos) ir info iš draudimo kompanijų, mokslo įstaigų, bankų apie išlaidas, už kurias galima susigrąžinti GPM.
Prieš pildant FR0462 verta pasitikrinti su VMI turimais skaičiukais.


SODROS NAUJIENOS


Nutarimas. Socialinis draudimas. Tarifų grupės.


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270772&Condition2=

Pasirodo, Sodra net pagal savo patvirtintus skaičiavimus neteisingai apskaičiavo ir priskyrė draudėjus konkrečioms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms. Padaryta 31 rokiruotė. Pvz., UAB "Eikos statyba" kažkuo prasikalto ir buvo perkelta iš 2 į 1 grupę, todėl turės apskaičiuoti papildomai Sodros įmokų (įdomu, ar šiuo atveju Sodra pareikalaus delspinigių?). O pvz. UAB „OPTIMATA“ – galės kitą mėn. Sodros įmokų sumokėti mažiau.
Per šį laikotarpį iki 2006 02 13 – asmenys galėjo būti ir atleisti iš darbo - ką daryti tokiu atveju ? Ar aplamai reikia ką nors keisti?


PROJEKTAI


Darbo kodeksas


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270846
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270844

Seimas įregistravo naują teisės akto projektą – LR Darbo kodekso 162 str.žadama papildyti 3 dalimi: ""3. Darbų, kurie gali būti dirbami švenčių dienomis, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.“
Motyvai – užtikrinti darbuotojų teisę į poilsį švenčių dienomis, kadangi šiuo metu tokiomis dienomis dirbama net pramoninių prekių parduotuvėse, kurios nepriklauso tokios aptarnavimo sferos rūšiai, kurių paslaugos yra gyvybiškai būtinos.

Nekilnojamojo turto mokestis


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270832
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270834

Dar vienas projektas, susijęs su Nekilnojamojo turto mokesčiu. Žinia labai gera, tik ar spės Vyriausybė šį projektą patvirtinti? Siūloma už 2006 metus pirmąjį NTM avansinį mokestį iš kovo 31d. nukelti į birželio 30d.
Aiškinamajame rašte motyvuojama, kad taip bus pratęstas laikotarpis, per kurį mokesčių mokėtojai turės galimybę patikslinti nekilnojamojo turto mokestines vertes.

Ligos ir motinystės pašalpos


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270719

Pagaliau Vyriausybė gal atsigręš ir į tas šeimas, kuriose abu sutuoktiniai augina 1 ar du vaikučius. Žadama pakeisti kai kuriuos Ligos ir motinystės įstatymo straipsnius. Pateiktais pakeitimais siūloma nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. padidinti ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms apskaičiuoti taikomo vidutinio kompensuojamojo uždarbio ribas nuo 3,5 draudžiamųjų pajamų sumos iki 5 draudžiamųjų pajamų sumos.Motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokamas iki vaikui sukaks vieneri metai, siūloma nuo 2006 m. gruodžio 1 d. padidinti nuo 70 procentų iki 85 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. - nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, iki vaikui sukaks 6 mėnesiai, mokėti 100 procentų, o likusį laiką – 85 procentus nuo pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Taip pat siūloma Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalį papildyti ir sudaryti sąlygas vaikams, kol jiems sukaks 18 metų, o jeigu jie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose – kol jiems sukaks 24 metai, gauti periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus ir tuo atveju, kai jie pradeda mokytis jau po apdraustojo mirties.

Socialinio mokesčio panaikinimas


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270733
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270736

“Pasijuokime, mieli draugai“ – taip būtų galima pavadinti dar vieną projektą. Kodėl? Pasižiūrėkit patys.
Peršasi išvada, kad Lietuvoje įstatymai priimami tik tam, kad tam tikram laikui nugręšti mokesčių mokėtojus, solidžiai papildyti biudžetą, o tada galima įstatymą ir panaikinti. Vos ne kaip su bandomaisiais triušiais.


VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE


Pareigybės


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3240

Trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė nutarimo projektui pakeisti iki šiol galiojusį didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių. Pagrindinis dėmesys skirtas Finansų ministerijai, kurios Finansų skyriuje ketinama įsteigti Viešųjų pirkimų poskyrį, taip pat Valstybinei mokesčių inspekcijai ryšium su centralizuotu mokesčių mokėtojų konsultavimu (mažinant apskričių VMI
laisvas pareigybes).

Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklės


www.lrvk.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3238

Vyriausybės nutarimu patvirtintos Pavyzdinės valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklės – pagrindiniai reikalavimai darbo ir poilsio laikui, aprangai bei išvaizdai, elgesiui ir tarnautojų atsakomybei.


TEISMAI


PVM atskaita


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/8540D6B2E3AD72C2C225711E00436D04?OpenDocument

Labai įdomi ir aktuali patirtis apie PVM atskaitos taikymą. Ar firma, besiverčianti naujų ir naudotų automobilių nuoma ir įsigijusi šiai veiklai automobilius iš asmenų, kurie negalėjo apskaičiuoti pardavimo PVM, parduodama tokius auto gali neskaičiuoti pardavimo PVM? Negali – kadangi perkant PVM atskaita nebuvo galima ne dėl to, kad PVM atskaita negalima pagal Šeštosios PVM direktyvos 17(6) str., o dėl to, kad pirkta iš ne PVM mokėtojo. Taigi, tokiu atveju minima firma laikoma „apmokestinamuoju prekybininku“ ir privalo skaičiuoti pardavimo PVM su teise taikyti spec.apmokestinimo schemą – maržą.


PUBLIKACIJOS


Vedybų sutarčių sudarymas


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8836084&categoryID=187599&ndate=1140472800

Nepaisant vis dar kylančių diskusijų dėl šių sutarčių reikalingumo, tikslingumo, atitikimo amžinos meilės sampratai bei krikščioniškosioms vertybėms, didėjantis įregistruotų vedybų sutarčių skaičius rodo didėjantį jų populiarumą bei adaptavimąsi mūsų visuomenėje.
Dviejų rūšių sutartys: ikivedybinė ir povedybinė, straipsnyje aptariami teisiniai šių sutarčių aspektai.

Ūkio banko kreditai smulkiam ir vidutiniam verslui


www.svv.lt/index.php/lt/35676/

Ūkio bankas, siekdamas paraginti mažas ir vidutines įmones drąsiau skolintis ir pagerinti smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo sąlygas, iki šių metų balandžio pabaigos skelbia kreditų mažoms ir vidutinėms įmonėms akciją.
Akcijos metu bankas aktyvins verslo kreditavimą, siūlydamas ypatingas sąlygas ir paslaugų įkainius: gavęs visus reikiamus dokumentus, sprendimą dėl kredito suteikimo pateiks per vieną darbo dieną, kels minimalius reikalavimus verslo planui. Naujiems klientams netaikys dokumentų parengimo mokesčio, jei kreditas užtikrintas INVEGA garantija arba nekilnojamojo turto įkeitimu.
Akcijos metu ypatingas dėmesys bus skiriamas mikrokreditavimui, kuomet suteikiamas kreditas neviršija 25 tūkstančių eurų arba ekvivalento kita valiuta. Mikrokreditai yra suteikiami mikro įmonėms, kuriose dirba iki dešimties darbuotojų, o įmonių metinės pajamos neviršija 7 mln. Lt.
Mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms bus suteiktas Ūkio banko mikrokreditas, sumažės vietinių ir tarptautinių pinigų pervedimo mokesčiai.

ES Struktūriniai fondai ir prekių, paslaugų pirkimo taisyklės


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270808&Condition2=

PASTABA. Nors čia ne buhalterinis reikalas, bet kadangi daugumoje smulkių įmonių buhalterio pareiga informuoti apie visas naujoves ir kabinti kitų privirtą košę, tai gal kam nors naudinga atkreipti dėmesį:
Paprastai tuščias mūsų pinigines papildžius iš ES struktūrinių fondų gautomis lėšomis, LR Ūkio ministras išleido įsakymą, kaip tos lėšos turi būti panaudojamos – kokia tvarka vykdomi prekių ir paslaugų pirkimai.
Įsakymu patvirtintos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklės, taikomos juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Kadangi už visus prekių, paslaugų arba darbų pirkimus projektui įgyvendinti (jų vykdymo atitiktį tvarkai ir reikalavimams) yra atsakingas Pirkėjas, tai jis turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principų. Taisyklėse nurodyti pirkimai negali būti dirbtinai skaidomi į atskirus pirkimus, bei Pirkėjas neturi skaidyti pirkimo vertės į dalis, jeigu taip būtų galima išvengti šiomis Taisyklėmis nustatytos tvarkos.
Priklausomai nuo numatomo įsigyti pirkinio kainos galimi šie tiekėjų parinkimo būdai:
pirkimas Pirkėjo nuožiūra;
uždaras konkursas;
atviras konkursas;
neskelbiamos derybos.
Įsakyme paaiškinta, kokia tvarka turi būti organizuojamas tiekėjų parinkimas, kokie turi būti pildomi dokumentai, pateiktos kai kurių dokumentų formos.


NAUDINGI SKAIČIAI


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis - Bruto – 1379 Lt; Neto – 978 Lt

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas - 104,60

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269683&Condition2=aplinkos%20ter

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Kotryna, Anastasia, Wolf, Artas71.

Redagavo Modestas Petraitis.


Tikslas ™ [color=#444444:7d6279b0c2][/color][color=#444444:7d6279b0c2][/color]


REKLAMA: Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai ! a

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:7d6279b0c2][/color][color=#444444:7d6279b0c2][/color][color=#444444:7d6279b0c2][/color][color=#444444:7d6279b0c2][/color][color=#444444:7d6279b0c2][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#256446 2006-03-06 07:00 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-01
Savaitės 2006-02-27 ****2006-03-05

Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga


VMI RAŠTAI


PVMĮ 19 str. komentaras - lengvatinis 5 proc. PVM tarifas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/a3d2942364d81612c2257124004f50e6?OpenDocument

VMI prie FM parengtas PVM įstatymo 19str. 3d. 10p. komentaras “Dėl lengvatinio 5proc. PVM tarifo taikymo visų rūšių meno ir kultūros bei sporto renginių lankymui”. Paaiškinta, kaip pasikeitė meno, kultūros bei sporto renginių apmokestinimas nuo 2006-01-17, kai tokius renginius organizuoja pelno siekiantys, pelno nesiekiantys ir asmenys, nelaikomi pelno siekiančiais asmenimis. Laikraščiuose jau pateikiama informacija skubėti pasinaudoti 5 % tarifu visų rūšių meno, kultūros ir sporto renginiams, bet tai nėra taip paprasta. Ne vienas mokesčių ar kitas teisės aktas nepaaiškina, kas yra kultūros, meno ar sporto renginys, todėl bent jau PVMĮ požiūriu:
“2. Kokie renginiai priskiriami meno, kultūros bei sporto renginiams?
Prie meno, kultūros renginių priskiriami grafikos, tapybos, fotografijos, teatro, kino, muzikos, baleto, atlikėjų ir kitokie panašūs renginiai. Sporto renginiams priskiriami surengti/organizuoti krepšinio, futbolo, tinklinio ir kt. sporto šakų renginiai. ”
Nepriklausomai nuo atsakymo paliekama daug vietos interpretacijoms – argi balanso ruošimas nėra meno, kultūros (retas nenusikeikia jį darant) ir sporto renginys viename ?

PMĮ 21str. Komentaras - komandiruotės


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/68c84bf70693c765c22571250023e27c?OpenDocument

VMI prie FM parengtas PMĮ 21str. 1d. komentaras, kuriame paaiškinta, kad:
1. tais atvejais, kai darbuotojas iš nuolatinės darbo vietos komandiruojamas laikinai dirbti užsienio valstybėje, tai nustatant, ar toks darbuotojo išvykimas yra laikomas komandiruote, reikia atsižvelgti į tai, ar toks darbuotojo išsiuntimas dirbti užsienio valstybėje yra susijęs su darbo funkcijų atlikimu; Siunčiami darbuotojai yra atskaitingi juos pasiuntusiai įmonei, su jais nėra nutraukiama darbo sutartis. Bendradarbiavimo sutartyse būna sulygta 1 valandos kaina, kurią apmoka užsienio kompanija tiesiogiai siunčiančiai įmonei, ir ši pripažysta tai savo pajamomis. Gi išsiųstiems darbuotojams siunčianti įmonė moka ir darbo užmokestį, ir dienpinigius (galioja 183 dienų apribojimas).
2. komandiruote taip pat laikomas išvykimas iš nuolatinės darbo vietos, jei jis atitinka Lietuvos respublikos įstatymo (2005-02-12 Nr.X-200) dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse nuostatas.

Mokesčių administravimo įstatymas 63 ir 102 str. - mokestinių prievolių nevykdymas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256e2400333656/b6638c0b0596bf64c225712400252f56?OpenDocument

VMI dalimis vis komentuoja MAĮ. Pastarieji komentarai bus įdomūs piktybiniams mokesčių nemokėtojams, nes VMI gali pateikti bankui reikalavimą, kurį pastarasis privalės vykdyti nepriklausomai nuo to ar pinigų dabar turite ar ne, t.y. kitaip sakant pinigų sąskaitoje neturėsite tol, kol nebus pilnai padengtas VMI reikalavimas.

PMĮ 24 str. Komentaras - leidžiami atskaitymai


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/ABD5E020296F4F1EC22571220048227F?OpenDocument

Taip pat papildytas PMĮ 24 str. 2 d. komentaras. Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos tik pardavimo PVM sumos, apskaičiuotos nuo leidžiamų atskaitymų. Už prekes, suvartotas privatiems poreikiams, turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM. Tikslinama ne atskaityta pirkimo PVM suma, o PVM grąžinamas į biudžetą, apskaičiuojant pardavimo PVM, kuris buvo sumokėtas perkant prekes.

PVMĮ 125 str. Klausimai - atsakymai apie gyvenamųjų patalpų paskirties pakeitimą


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/F8A7821024C58109C2257124004E9A98?OpenDocument

Atsakymai į paklausimus, kokioms patalpoms šildyti sunaudotos šilumos energijos pardavimo PVM yra dengiamas iš biudžeto, ir ar gali VMI teikti šilumdaviams informaciją apie gyvenamųjų patalpų naudojimą ūkinėje – komercinėje veikloje.

PVM lengvatos Europos Bendrijų institucijoms


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/4631F5002F6900F6C22571230044BB09?OpenDocument

Apie PVM lengvatas Europos Bendrijų institucijoms – kokius sertifikatus privalo turėti kitoje valstybėje narėje įsikūrę nariai, norėdami pasinaudoti PVM lengvata Lietuvoje įsigytoms prekėms (paslaugoms).

Deklaracijų terminų pratęsimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270925&Condition2=

Papildytos mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės . Papildymai liečia pelno nesiekiančius juridinius asmenis. Jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės-komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos bei 261.2. pagal PMĮ nuostatas gautos paramos nenaudoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nenumatytiems tikslams ir iš vieno paramos teikėjo per metus negauna 250 minimalių gyvenimo lygių viršijančios paramos grynaisiais pinigais, tai informavę VMI laisvos formos raštu, gali neteikti socialinio mokesčio ir PM deklaracijų .


PROJEKTAI


Atmintinų dienų įstatymas


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271188

LR Atmintinų dienų įstatymas papildytas Saugaus eismo diena (balandžio 6).

Baudžiamasis kodeksas


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271223

Vat vat – teisingai tvarkykit buhalterinę apskaitą ir nesigvieškit į ES paramą, nes ne visai suprasdami ką darot, galit užsitraukti bausmę iki 5 metelių. Žadama pakeisti BK 222 ir 300 straipsnius. Patiko sakinys: „...Įvertinus tai, jog aukščiau išvardintus nusikaltimus darantys asmenys dažnai gerai išmano įstatymus ar tiesiog gerai žino kas gresia už padarytą nusikaltimą, manytina, kad tokio teisinio reglamentavimo atsiradimas veiks atgrasančiai ir sukels didesnį susilaikymo nuo nusikalstamos veikos, efektą.“

Pelno mokesčio įstatymas


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271041

Pelno nesiekiantiems vienetams – PMĮ 3 ir 5 str. pakeitimai ir papildymai dėl pelno mokesčio tarifų taikymo. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas pelno nesiekiantiems vienetams laisvai vykdyti savo veiklą, įtraukiant šiuos vienetus į įstatyme įtvirtintą baigtinį, subjektų nemokančių pelno mokesčio, sąrašą. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų steigimui bei veiklai, 2004 m. įtvirtinti įstatymo pakeitimai, apmokestinę pelno nesiekiančius juridinius vienetus pelno mokesčiu, ne tik prieštarauja pelno nesiekiančių vienetų steigimosi prigimčiai, bet taip pat nėra pagrįsti. Vienas iš pagrindinių argumentų, kuriais buvo grindžiamas šių juridinių asmenų apmokestinimas pelno mokesčiu buvo praktiniai piktnaudžiavimo pavyzdžiai.

Buhalterinės apskaitos įstatymas


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271044

Atsižvelgiant į tai, kad bendruomenės neturi lėšų pasamdyti finansininką ar pasinaudoti buhalterines paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, projektu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, nustatant, kad bendruomenėms, kurios registruotos ir veikia pagal asociacijų įstatymą, tvarkant apskaitą būtų suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą. Supaprastintos apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Remiantis minėtu pakeitimu, atitinkamai siūloma papildyti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktą nurodant, kad asociacijos veiklos ataskaitoje butų leidžiama pasirinktinai nurodyti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę arba įplaukų ir išlaidų ataskaitą (vedant supaprastintą apskaitą).


REGISTRŲ CENTRO NAUJIENOS


Finansinės atskaitomybės pateikimas


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270922&Condition2=

"Eilinis teisingumo ministro įsakymas dėl FA teikimo registrų centrui el. būdu, pakeičiantis ankstenįjį. Paguodžia tai, kad matosi teigiami poslinkiai - RC puslapyje pateikta leidimo teikti dokumentus elektroniniu būdu formos pildymo instrukcija bei FA ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės,
www.registrucentras.lt/jar/fa/eteikimas.php
patalpintos instrukcijos, kaip parsisiųsti finansinės atskaitomybės el. formų rinkinį ir kaip jį užpildyti.
www.registrucentras.lt/jar/fa/atsisiuntimas.php
Taip pat numatyti prisijungimo prie CEPS būdai – kaip ir prie EDS-o per bankus ir Bitę (nuo 2006-06-01):
www.registrucentras.lt/ceps/
Tikėkimės, kad iki kol ateis laikas teikti ataskaitas sistema veiks. Nelabai aišku, kokia tvarka turėsime pateikti aiškinamąjį raštą."


PUBLIKACIJOS


Stažuotė


www.norden.lt/index.php?show_content_id=42&proj_id=64&set_lang_id=lt/t_blank

Iš pirmo žvilgsnio nebloga galimybė jauniems žmonėms stažuotis Šiaurės šalyse už valdiškus pinigus:
reikia susirasti sutinkančią priimti įmonę, užpildyti paraišką ir tikėtis paramos ne daugiau 600 Danijos kronų (apie 278 litus) nakvynei vienai nakčiai ir ne daugiau 300 Danijos kronų (apie 139 litus) pragyvenimui vienai dienai.

NAUDINGI SKAIČIAI


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis - Bruto – 1379 Lt; Neto – 978 Lt

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas - 104,60

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269683&Condition2=aplinkos%20ter

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Kotryna, Gintaras, Wolf.

Redagavo Modestas Petraitis


Tikslas ™ [color=#444444:720f71d0e4][/color][color=#444444:720f71d0e4][/color]


REKLAMA: Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:720f71d0e4][/color][color=#444444:720f71d0e4][/color][color=#444444:720f71d0e4][/color][color=#444444:720f71d0e4][/color][color=#444444:720f71d0e4][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#258661 2006-03-13 07:51 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-01
Savaitės 2006-03-06 ****2006-03-12

Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga


VMI RAŠTAI


Įspūdingas leidinukas - Komandiruočių sąnaudos, dienpinigių apmokestinimas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/B9D73C5334C029F4C22571290045FB5A?OpenDocument

Pagaliau sulaukėme paties išsamiausio ir naudingiausio iš VMI komentarų apie komandiruočių sąnaudas ir kompensacijas. Aktualiausi ir labiausiai diskutuoti forume klausimai pagaliau ryškėja.
Sužinosite, kad 183 dienų apribojimas taikomas kiekvienai komandiruotei atskirai, o nėra sumuojama per metus.
Taip pat paaiškinta, kaip skaičiuojami dienpinigiai, jeigu tą pačią dieną grįštama iš vienos komandiruotės ir siunčiama į kitą - dienpinigiai už tą dieną skaičiuojami pagal antrosios komandiruotės šalį.
Dar vienas svarbus akcentas – kaip darbuotojui skaičiuojami dienpinigiai, jei jis dirba keliose darbovietėse. Jei toks darbuotojas atlieka komandiruotėje tų kelių darboviečių pavedimus, dienpinigiai jam mokami tų darboviečių susitarimu, tačiau bendra dienpinigių suma negali būti mažesnė už nustatytas normas.
Ir daug labai daug naudingų atsakymų dėl komandiruočių sąnaudų ir įforminimo.

FR0462 formos pakeitimai


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=271253&Condition2=

Įsibėgėjant deklaravimui, pildymo pakeitimai formų FR0462 šeimoje.
Pakeitimai pildymo tvarkoje padaryti atsižvelgiant į GPMĮ pakeitimus, susijusius su 37 str. - Pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimas pakeitimas:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268776&Condition2=
taip pat panaikinta „26 metų amžiaus limitas“ studijuojantiems, už kurių mokslus sumokėjo ir nori pasinaudoti GPM susigrąžinimo galimybe studijuojančių artimieji. Apie tai VMI primena savo puslapyje:
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10130829

Atsinaujinkime ABBYY FORMFILLER


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10130959

VMI siūlo atsinaujinti AbbyFormFiller.
Šioje programoje taip pat sukurta papildomų funkcijų. Kelios jų — patogesnis deklaracijų puslapių vartymas, supaprastintas užpildytų laukų išvalymas, patobulinti klaidų tipų paaiškinimai, o jeigu spausdinama deklaracija su klaidomis — informuojama, kad deklaracijoje yra klaidų. Programoje yra ir daugiau naudingų atnaujinimų. Naujoji versija papildyta galimybe peržiūrėti formos laukelių paaiškinimus ir komentarus (tik atnaujintoms FR0462 (V2), FR0462S, FR0462S0, FR0462S15, FR0462S33 ir FR0001 formoms, kuriose įvesti tokie paaiškinimai).


GPMĮ 19 str. komentaras - turto įsigijimo kaina


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/4015EC7D952AFA65C225712900289702?OpenDocument

Papildytas GPMĮ 19 str. – Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto įsigijimo kaina ir su to turto pardavimu ar kitokiu perleidimu susijusios išlaidos.
Komentaras papildytas atveju, kai įsigyjamos neužbaigtos patalpos – visos, pagrįstos dokumentais patalpų užbaigimo išlaidos pridedamos prie įsigijimo kainos. Taip kad nepamirškime kaupti sąskaitų - faktūrų.

GPMĮ 19 str. 2 d. komentaras - advokatui, VP tarpininkams patirtos išlaidos, susijusios su IT įsigijimu/pardavimu


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/033F88F3231928D9C225712C002DF812

Komentaras papildytas 1-2 ir 1-3 punktais: Advokato paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą apskaičiuojant apmokestinamąsias turto pardavimo pajamas, negalime atimti iš nekilnojamojo turto pardavimo pajamų bei įsigijimo kainai minėtos išlaidos nepriskiriamos. Pagal komiso sutartį sumokėtas sumas galima atimti iš turto pardavimo pajamų arba priskirti turto įsigijimo išlaidoms. Perkant/parduodant vertybinius popierius per tarpininkus, komisinis atlyginimas priskiriamas vertybinių popierių įsigijimo kainai. Aiškus ir geras pavyzdys:
[quote:e874dded4e]Gyventojas 2005 m. sausio mėn. antrinėje vertybinių popierių rinkoje įsigijo AB X akcijų už 60 000 Lt, kurias 2005 m. gegužės mėn. pardavė už 70 000 Lt. Finansų makleris (sąskaitos tvarkytojas) gyventojui išduoda pranešimą apie vertybinių popierių pardavimo įvykdymą. Pranešime, patvirtintame finansų maklerio parašu ir finansų maklerio įmonės antspaudu, nurodyta, kad už vertybinių popierių pardavimą gauta 70 000 Lt, į gyventojo asmeninę vertybinių popierių sąskaitą pravesta 67 500 Lt, 110 Lt komisinio atlyginimo sumokėta vertybinių popierių biržai bei 2390 Lt komisinio atlyginimo sumokėta finansų maklerio įmonei.
Šiuo atveju VP pardavimo kaina yra 67 500 Lt (70 000-110-2390), o gautos turto pardavimo pajamos – 7500 (67 500-60 000), kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.[/quote]


“Mokesčių žinių” Nr.10 2006 03 06 – 13 apžvalga


Siūloma remti lojalius darbuotojus


Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys A.Butkevičius pristatė siūlomas Gyventojų pajamų mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymų pataisas.
Naujomis pataisomis siūloma darbdaviams leisti darbuotojams pasirinkti vieną iš trijų lojalumo programų. Pirmoji pataisa leidžia darbdaviui, jei darbuotojas įmonėje dirba daugiau kaip 18mėn., savo darbuotojui skirti neapmokestinamų 870Lt akcijų įsigijimui. Nebūtų apmokestinami ir dividendai už tokias akcijas, jei jie panaudojami darbdavio akcijoms pirkti. Antroji teisės į opcioną lengvata gali būti taikoma įvertinus darbuotojo metines pajamas, jeigu teisė į opcioną yra jam suteikta. Ne ilgiau kaip per 5m. darbuotojas turi teisę įsigyti akcijų. Trečioji siūloma lengvata yra darbuotojų premijoms. Metams pasibaigus įmonė galėtų išmokėti neapmokestinamą premiją darbuotojui, kuris joje dirba ilgiau nei 18mėn. ir per metus uždirba ne daugiau nei 36 tūkst. litų , jei ji neviršija 5proc. darbuotojo pajamų. Vadinasi, darbuotojas gali gauti daugiausiai 1800Lt neapmokestinamą premiją. Žadama taikyti ir lojalumo pajamų apmokestinimo lengvatą, taip pat neapmokestinti darbdavio pagalbos darbuotojo vaikų iki 7m. priežiūrai.

Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektas


Vyriausybė pritarė Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektui ir teiks jį Seimui. Siūloma mokėti vienkartinę 1000Lt (8MGL) pašalpą šeimoms įsivaikinus vaiką. Įstatymo pataisos turėtų įsigalioti nuo šių metų liepos 1d.

Kaip užpildyti metinę pelno mokesčio deklaraciją


www.mzinios.lt/lt/2006-03-11/straipsniai/aktualijos/kaip_uzpildyti_metine_pelno_mokescio_deklaracija.html

LR Valstybinės darbo inspekcijos specialistų konsultacijos


www.mzinios.lt/lt/2006-03-11/straipsniai/darbo_teise/darbo_teise.html

Konsultacijos mokesčių klausimais


www.mzinios.lt/lt/2006-03-11/straipsniai/klausete/klausete_3.html
www.mzinios.lt/lt/2006-03-11/straipsniai/klausete/klausete_2.html


PUBLIKACIJOS


Finansų ministerija siūlo taikyti diferencijuotą 0,5-1 proc. nekilnojamojo turto mokestį


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8964334&categoryID=11&ndate=1141596000

Nekilnojamojo turto mokestis, siekiantis 1 proc. turto vertės bei taikomas ir gyventojų komerciniams tikslams naudojamąjį nekilnojamąjį turtą, įsigaliojo nuo sausio 1 dienos. Pirmadienį Vyriausybės pasitarime buvo pateiktas Finansų ministerijos pasiūlymas nekilnojamojo turto mokesčio tarifą diferencijuoti nuo 0,5 iki 1 proc. mokestinės turto vertės, o dėl taikomo mokesčio dydžio leisti spręsti savivaldybių taryboms.
Dabartiniame Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme numatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Įdarbinimo paslaugos - tik su licencija ir nemokamai


www.delfi.lt/archive/article.php?id=8974736&categoryID=11&ndate=1141768800

Gegužę Seimą turėtų pasiekti teisės aktai, leidžiantys įdarbinimo veikla užsiimti ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, turintiems Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotas licencijas. Licencijas privalės gauti ir įdarbinimu Lietuvoje užsiimančios įmonės.
Be to, bus sudarytos galimybės steigtis personalo nuomos agentūroms, o dokumentuose bus aiškiai įvardyta, jog ieškantiesiems darbo visos paslaugos teikiamos nemokamai. Dabar paslaugos nemokamos tik ieškantiems darbo Lietuvoje.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų, kol įdarbinimo rinkoje apstu problemų bei apgautų asmenų, atsisakyti privalomų licencijų nenumatyta. Dar daugiau - jos bus reikalingos ir teikiantiesiems paslaugas Lietuvoje. Šis žingsnis padės ne tik sudrausminti įmones, bet ir išstumti dirbančias nesąžiningai.
Atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos reikalavimus, Lietuvoje bus įteisinta nauja paslauga - personalo nuoma. Personalo nuomos paslaugų reglamentavimas kol kas yra sudėtingiausia sritis, pripažįsta rinkos specialistai.


Eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui artėjant


verslas.banga.lt/lt/patark.full/440a0c8013c88?vbanga2=93bfbcf114c85d7a0bd8e3f46a728ffc

Viskas apie akcininkų susirinkimą vienoje vietoje. Straipsnis nuobodus, nes didelė dauguma nukopijuota iš ABĮ, praktinių pavyzdžių beveik nėra. Reikėtų tik išskirti ir vadovams priminti jų atsakomybę : bendrovės metinė finansinė atskaitomybė .... ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui. Laiku nepateikus ar pateikus klaidingą informaciją, bendrovės vadovas gali būti nubaustas nuo 100 iki 5000 litų dydžio bauda.
Bendrovės vadovai administracine tvarka atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų nesušaukimą nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymą, kliudymą akcininkams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams nepateikimą bei kitus įstatuose numatytų neturtinių teisių pažeidimus, akcininkų turtinių teisių pažeidimus (įskaitant pelno nepaskirstymą ar dividendų neišmokėjimą per nustatytus terminus).Už šiuos pažeidimus gresia bauda nuo 2000 iki 10 000 litų. Už tokius pat veiksmus, padarytus asmens, bausto administracine nuobauda už nurodytus pažeidimus, gali būti skiriama bauda net iki 50 000 Lt.

Būsto kainų augimo analizė


www.npi.lt/node.php?id=28,

Medžiaga šiek tiek senoka, tačiau įdomi. Daug kas prognozuoja artimiausiu metu nekilnojamojo turto burbulo sprogimą, nes kai kurie ekonominiai rodikliai neturi pagrindimo tokiems ilgalaikio turto kainų augimams. Vienas iš iškreipiamų rodiklių tai nuomos kainos padidėjimas 10-15 %, o kai būsto kainų pokytis buvo 40-60 %. Šie rodikliai turėtų būti artimi vienas kitam - šis rodiklis akivaizdžiai parodo, kad rinkoje yra daug "spekuliantų". Nacionalinės plėtros institutas siūlo pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pataisą, nustatančią, kad Gyventojų pajamų mokesčių apmokestinamųjų pajamų atimamos išlaidos tik palūkanoms už būsto kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti. Nes dabar egzistuoja galimybė už kreditą įsigyti keletą būstų, ir pasinaudoti GPM lengvata, tuo tarpu kai lengvatos taikymo tikslas turėtų būti, kad gyventojai „turėtų stogą virš galvos. Taip pat apmokestinti visą fizinių asmenų turimą nekilnojamąjį turtą. Tam, kad turto mokestis būtų „teisingas“ socialiniu požiūriu, nustatyti minimalią neapmokestinamąją nekilnojamojo turto vertę (neapmokestinamoji vertė galėtų būti diferencijuojama ir pagal savivaldybes).

MGL kol kas nedidės


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=67349

Minimalus gyvenimo lygis (MGL), pagal kurį skaičiuojamos vienkartinės išmokos gimus vaikui, vaiko auginimo bei globos pašalpos, stipendijos ir kt, jau aštuonerius metus lieka nepakitęs. Priežastis aiški:Indeksavus minimalų gyvenimo lygį, didėtų išmokos (stipendijos, algos, pensijos, socialinės pašalpos), pašalpos vaikams, studentų stipendijos. O tai valstybės biudžetui daug kainuotų, nes prie MGL yra daug pririšta išmokų. Pavyzdžiui, MGL padidinus vos vienu procentu, arba 1,25 Lt, per metus papildomai biudžete tektų surasti per 7 mln. Lt.


NAUDINGI SKAIČIAI


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis - Bruto – 1379 Lt; Neto – 978 Lt

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas - 104,60

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269683&Condition2=aplinkos%20ter

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Loreta, Kotryna, Anastasia, Gintaras.

Redagavo Modestas Petraitis


Tikslas ™ [color=#444444:e874dded4e][/color][color=#444444:e874dded4e][/color]


REKLAMA: Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:e874dded4e][/color][color=#444444:e874dded4e][/color][color=#444444:e874dded4e][/color][color=#444444:e874dded4e][/color][color=#444444:e874dded4e][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#260383 2006-03-20 07:10 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-01
Savaitės 2006-03-13 ****2006-03-19

Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga


VMI RAŠTAI


PVMĮ komentaras - 46- 55 - 24 str.


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/7D5E45CDDC42D2BEC225713300489799

46 straipsnis. Draudimo ir finansinės paslaugos, susijusios su prekių eksportu. Nieko įdomaus šio straipsnio komentare nepasakyta. VMI kaip visada nurodo, kad suteikus tokias paslaugas ir pritaikius 0 proc. PVM tarifą privalu turėti dokumentus, įrodančius, kad suteikta paslauga yra susijusi su eksportuojamomis iš Europos Bendrijų teritorijos prekėmis.
Svarbus pastebėjimas [quote:733f161139]„Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 0 procentų PVM tarifas prekėms, kurių tiekimas šalies teritorijoje neapmokestinamas PVM, negali būti taikomas“[/quote] – tai reiškia neapmokestinamos prekės ir Afrikos neapmokestinamos (to tai jau susiję su PVM atskaita) – ir čia mes pereiname prie 55 str.

55 straipsnis. Prekės, kurių tiekimas šalies teritorijoje neapmokestinamas PVM

Šio straipsnio komentare pateiktas šiek tiek vampyriškas pavyzdys apie konservuoto kraujo eksportą – kaip paaiškinama, kad Lietuvoje ši prekė neapmokestinama, todėl 0 pr. PVM tarifas eksportuojant netaikomas.

24 straipsnis. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla, nenurodyta 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose
Pelno nesiekiantis vienetais norintis pasinaudoti šio teisės akto nuostatomis, turi teikti paslaugas bendriems tikslams, ir tuo pačiau panaudojant tik nario mokesčių lėšas.
Rašte pateikti pavyzdžiai:
- Seminaras visiems sodo bendrijos nariams, del Sodos bendrijų įstatymo taikymo – PVM objektas, bet pagal 24 str. neapmokestinamas.
- Elektros instaliacijos tvarkymas vienam sodo bendrijos nariui, neatitinka 24 str. nuostatų, todėl reikia skaičiuoti PVM.


Duomenų pakeitimas mokesčių mokėtojų registre


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=271661&Condition2=

Nauja redakcija išdėstytos juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų mokesčių mokėtojų registre (FR0791) pildymo taisyklės.
Taisyklės papildytos skyriais, kuriuose numatyti atvejai kai duomenys gali būti keičiami ar papildomi mokesčių administratoriaus iniciatyva, nurodomi šaltiniai iš kur tuos duomenis VMI žada susirinkti. Patvirtintos ir su šiomis procedūromis susijusios formos – REG803, REG804, REG805.

GPM - FR0462U priedo pildymas


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/3E1958BB9F0060C9C225713200259052

Gyventojams gavusiems pajamų iš užsienio įmonių bus įdomus šis VMI leidinis. Jis įdomus ne tik dėl to kad forma FR0462U pasikeitė, bet dėl to kad nuo 2005 m. galioja kitos GPMĮ 37 straipsnio nuostatos.
Svarbu nepamiršti kad norint susimažinti moketiną GPM – reikia turėti užsienio administratoriaus pažymą. Tuo atveju jei taikomas atleidimo principas, o ne kompensavimo, ta reikia nepamiršti kad tokios pajamos nurodomos FR0462N priede.

Dienpinigiai


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/869864CA813C2279C225713200329DD9

Rašte paaiškinta situacija, kai dienpinigiai išmokami, po to kaip daruotojas buvo atleistas. Dienpingiai nebuvo išmokėti dėl lėšų trūkumo. VMI ne visai išlaiko savo nuomonę – nes daugelyje paaiškinimų yra nurodyta, kad pajamos pripažįstamos išmokėjimo momentu ir jei darbuotojas dirbtų – reikėtų lyginti su tuo mėn. darbo užmokesčiu, kuriuo buvo išmokėjimas, o ne su tuo kurį buvo priskaičiavimas.
Taigi VMI nuomone kaip pasitaiko toks sudėtingas atvejis kai pvz. MMA keičiasi, darbuotojo DU – buvo 680 – 2005 01 mėn. (MMA – 500, 500*1,3= 650) – tą patį men. Darbuotojas buvo komandiruotėje užsienyje, darbuotojas atleistas 2005 02 mėn., o dienpinigiai buvo išmokėti 2005 09 mėn. kai MMA jau buvo 550 ir riba buvo 715 (550* 1,3). VMI nurodo, kad tokie dienpinigiai (užsienio) neapmokestinami.
Klausimas lieka – ar mes galime daryti išvada, kad jei darbuotojas iki 09 mėn. dirbtų – dienpinigiai vistiek būtų neapmokestinami ? Pagal VMI paaiškinimą yra abejonių, bet įsigilinus – galima pasakyti taip – jie vistiek būtų neapmokestinami.

Nors nutarimo Nr. 99 nuostatas derinat su GPMĮ 8 str. nuostatomis, tokios išvados padaryti nepavyktų.
Pateikiame ankstesnius VMI paaiškinimus Jūsų teismui (manome, kad aukčiau pateiktą atsakymą vis dėlto lėmė tai, kad darbuotojas atleistas:

2006 03 06 Nr. (18.10-31-1)-R-1830
67. Su kokio mėnesio nustatytu darbo užmokesčiu turi būti lyginami išmokami dienpinigiai?
Nustatant, kokio dydžio dienpinigių sumos priskiriamos komandiruočių kompensacijoms, reikia atsižvelgti į tai, kokį mėnesį dienpinigiai buvo išmokėti, t. y. dienpinigių suma, turėtų būti lyginama su mėnesio, kurį šios kompensacijos (dienpinigiai) yra išmokamos, darbo užmokesčiu.


SODROS NAUJIENOS


Patvirtintos duomenų apie draudėjo reorganizavimą pateikimo taisyklės ir forma 6-SD


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=271561&Condition2=

Be paaiškinimų kai pildyti 6-SD formą , pateikti nurodymai kokias formas susijusias su darbuotojų judėjimu tarp reorganizuojamų įmonių turi pateikti kiekviena iš reorganizavimo procese dalyvaujančių įmonių.

“Mokesčių žinių” Nr.11 2006 03 14 – 19 apžvalgaa


Siūloma riboti pajamų mokesčio lengvatos taikymą.


Finansų ministerija parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą, įtvirtinantį galimybę iš apmokestinamųjų pajamų atimti palūkanas, sumokėtas tik už vieną būsto kreditą..
Šiuo metu įstatyme įtvirtinta galimybė apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš pajamų atskaityti už būsto kreditą sumokėtas palūkanas, neatsižvelgiant į tai, kiek kreditų buvo paimta ir kiek būstų įsigyta. Tokia lengvata yra vienas iš veiksnių, didinančių gyvenamojo būsto paklausą ir atitinkamai skatinančių būsto kainų augimą, nes gyventojai, pasinaudoję kreditais, įsigyja keletą būstų tam, kad juos perparduotų. Tokia situacija neatitinka pirminio šios GPM lengvatos tikslo – sudarytas palankesnes sąlygas gyventojams apsirūpinti gyvenamuoju būstu. Kaip teigia finansų ministras Z.Balčytis, ribojama pajamų mokesčio lengvata mažintų įsigyjamų būstų skaičių, nes nebūtų skatinamas būsto įsigijimas ne asmeninėms reikmėms, be to tai padėtų subalansuoti gyvenamųjų būstų paklausą ir pasiūlą, mažintų šių būstų kainą, ir svarbiausia – sudarytų palankesnes sąlygas GPM lengvata pasinaudoti ir apsirūpinti būstu mažesnes pajams gaunantiems žmonėms.
Analogiškos lengvatos ribojamos beveik visose užsienio valstybėse.


Kontroversiška litų spausdinimo istorija.


Naujas leidinys besidomintiems Lietuvos lito istorija – M.Vinkaus knyga “Tikroji litų spausdinimo istorija. Lietuvos ir litų gamintojų keturiolika prieštaringo bendravimo metų”.
Knygoje atskleidžiama kontroversiška litų gamybos istorija, kuri baigėsi tik 2004m., kai pirmųjų litų banknotų gamintojai, po kelerių metų bylinėjimosi tarptautiniame arbitraže sumokėjo Lietuvos bankui paskutinę kompensacijso dalį už nekokybiškai pagamintus banknotus.

Trišalės tarybos konsulatcijos dėl išeitinių išmokųwww.mzinios.lt/lt/2006-03-18/straipsniai/darbo_teise/iseitines_ismokos.html


Pelno nesiekiančių organizacijų gautos paramos apmokestinimas ir paramos gavėjo statusas


www.mzinios.lt/lt/2006-03-18/straipsniai/vmi_konsultuoja/pelno_nesiekianciu_organizaciju_gautos_paramos_apmokestinimas_ir_paramos_gavejo_statusas.html


PUBLIKACIJOS


Įmonių metinė finansinė atskaitomybė - internetu


www.delfi.lt/archive/article.php?id=9026200&categoryID=11&ndate=1142287200

Nuo šiol galėsime teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui (JAR) internetu. Balandį Registrų centras bus visiškai pasirengęs priimti ir apdoroti elektroniniu būdu teikiamus įmonių finansinės atskaitomybės dokumentus.
Finansinę atskaitomybę teikiančių įmonių autentifikavimui bei dokumentų formų pildymui naudojamos tos pačios technologijos, kaip ir teikiant duomenis elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Paskolas bankai brangina ir pradeda riboti


www.delfi.lt/archive/article.php?id=9030419&categoryID=11&ndate=1142373600

Šalies komerciniai bankai pradėjo palengva branginti paskolas. Banko ""Nord/LB Lietuva"" Mažmeninės bankininkystės departamento direktorius Raimondas Kutra teigia, kad Bankas labiau diferencijuos klientus, nesistengs masiškai dalyti paskolų. Vertinant klientus gali būti taip, kad kai kuriems jų palūkanų marža bus didesnė; Bankas mato pavojų žmonėms, kurie už paskolas prisipirko nekilnojamojo turto spekuliaciniais tikslais.
Pirmasis ir kol kas vienintelis bankas, aktyviai pradėjęs ""saugių būsto kreditų"" propagavimo kampaniją - SEB Vilniaus bankas.
Keisti kreditavimo sistemą suskato ir kiti bankai. Šią savaitę naujoves būsto paskolų gavėjams pristatys ""Parex"", ""Nord/LB Lietuva"", ""Snoro"" bankai, kitą savaitę ""Hansabankas"" taip pat ketina pateikti naujoves, ""susijusias su būsto paskolas imančių klientų didesniu saugumu"".

VMI jau grąžina pajamų mokestį


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/gyventojams-siemet-jau-grazinama-mokescio-permoka

Jau 11 tūkst. gyventojų šiais metai susigrąžino GPM. Greičiau deklaruokime savo pajamas ir laukime antro "Cunamio" bangos iš VMI.

Fiziniam asmeniui nereikės mokėti komisinių už mokesčių sumokėjimą


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/pritarta-kad-mokescius-valstybei-bankai-priiminetu-nemokamai

Vyriausybė pritarė Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, pagal kurį mokesčių mokėtojas fizinis asmuo, nesant galimybės sumokėti mokestį per mokesčių administratoriaus pareigūną, galės nemokamai jį sumokėti per kredito įstaigas.
Šios išlaidos kredito įstaigoms bus kompensuojamos Valstybės biudžeto lėšomis.


NAUDINGI SKAIČIAI


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. III ketvirtis - Bruto – 1379 Lt; Neto – 978 Lt

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266881&Condition2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.934933001134996051.xls
www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas - 104,60

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269683&Condition2=aplinkos%20ter

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 I ketv. – 0.03 proc

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267305&Condition2

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 I ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=267304&Condition2

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Kotryna, Anastasia, Gintaras, Wolf.

Redagavo Modestas Petraitis


Tikslas ™ [color=#444444:733f161139][/color][color=#444444:733f161139][/color]


REKLAMA: Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:733f161139][/color][color=#444444:733f161139][/color][color=#444444:733f161139][/color][color=#444444:733f161139][/color][color=#444444:733f161139][/color]

www.valdymoapskaita.lt
Avatar
Modestas
7023
#262586 2006-03-27 07:14 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-54
Savaitės 2006-03-20 ****2006-03-26

Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga


VMI RAŠTAI


FM Įsakymas - Pakeistos dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo taisyklės


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=272167&Condition2=

Pakeitimai liečia suteikusius paramą viršijančią 50 000 Lt vienam gavėjui arba gavusius iš vieno paramos davėjo tokią ar didesnę sumą. Tokioms įmonėms atsiranda prievolė teikti mėnesines ataskaitas iki sekančio mėnesio 15 d. Pirmąsias mėnesines ataskaitas už 2006 m 1-6 mėn privalu pateikti iki 2006.07.15. Visiems kitiems ne tokiems pinigingiems tvarka nesikeičia – metines ataskaitas pateiksime iki 05.15. Gaila, EDS-inių formų nesumeistrauja – ko gero teks prisiminti kelią į VMI.

Minimali mėnesinė alga 600 Lt


www.lrv.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=3329

Gera žinia gaunantiems minimalią algą – nuo 2006.07.01 MMA didinama iki 600 Lt ( minimalusis valandinis atlygis – 3,65 lito ) . Bloga žinia valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams - MMA vis dar lieka 430 Lt.

ABBYY eForm Filler ir EDS privalumai


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10132181
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10132157

Dar neįsisavinusiems ABBYY eForm Filler-io ir EDS-o privalumų, VMI pateikė gerus naudojimosi konspektus nuo A iki Z.

Įstatymai - Mokestis už aplinkos teršimą


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=272111&Condition2=

Pateiktas nelabai aiškus 11 straipsnio pakeitimas. Pasikeitė (aišku padidėjo) Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio tarifai. Taip pat pasikeitė Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai, atsirado PET buteliukai už kuriuos turėsime pakloti 2 Lt už kilogramą.

Apie suteiktas ir grąžintas paskolas – iki balandžio 3 dienos


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10132230

VMI primena, kad FR0711 su priedais reikia pateikti iki Balandžio 03 d.

Apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas jau galime matyti EDS sistemoje


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10132227

Pagaliau oficialiai VMI prabilo, kad per EDS galima pamatyti visą informaciją apie gyventojo gautas pajamas ir patirtas išlaidas, reikia tik bakstelti meniu punktą pažymos prisijungus prie EDS. Apsidraudimui vis dar reikia susirinkti informaciją (popieriukus, kurių vistiek VMI nereikia pateikti) iš visų gyvybės draudimo, pensijų kaupimo, kredito ir mokslo įstaigų. Tačiau jau dabar galima pasakyti, kad klaidų sumažėjimas bus akivaizdus. Taip pat reikėtų prisiminti, kad pinigai pradėti grąžinti beveik trimis mėnesiais anksčiau negu pernai (pasitikriname banko sąskaitas).


“Mokesčių žinių” Nr.12 2006 03 20 – 26 apžvalga


Vyriausybė pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. pakeitimo įstatymo projektui


Šio straipsnio pakeitimo tikslas – užtikrinti šio įstatymo 17 str. nustatytų lengvatų, taikomų palūkanoms už vyriausybės vertybinius popierius, indėlius ir ne IDV turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms, suderinamumą su EB teisės aktų nuostatomis. Projekte siūloma nustatyti, kad neapmokestinamosiomis pajamomis taip pat būtų laikomos palūkanos už visų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių vyriausybių ir vietos valdžios institucijų vertybinius popierius bei visose EEE valstybėse narėse gautos palūkanos už jų bankuose laikomus indėlius, taip pat ne IDV turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal LR teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra nustatyta tvarka įregistruotas EEE valstybėje narėje, arba, nekilnojamąjį daiktą, esantį EEE valstybėje narėje, jeigu jie įsigyti anksčiau negu prieš trejus metus iki šio turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Šio įstatymo pakeitimas, pritarus Seimui, sudarys geresnes investavimo šalyje sąlygas ir teigiamai veiks bendrą investicinę aplinką.

Vyriausybė pritarė Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projektui


Projekte numatyta, kad mokesčių mokėtojas fizinis asmuo, nesant galimybės sumokėti mokestį per mokesčių administratoriaus pareigūną, galės nemokamai jį sumokėti per kredito įstaigas. Išlaidos kredito įstaigoms bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Šis pakeitimas pareikalaus 8mln. Valstybės biudžeto lėšų ir jam turės būti taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo procedūros. Seimui pritarus, įstatymo pataisa įsigaliotų nuo 2008-01-01.

Naujas ir senas įmonės kodas - kurį naudoti?


www.mzinios.lt/lt/2006-03-23/straipsniai/aktualijos/del_juridiniu_asmenu_kodu.html

VMI aiškina situaciją dėl teisingo galiojančio juridinio asmens kodo naudojimo, pvz. kokį kodą (7 ar 9 skaitmenų) turi nurodyti juridiniai asmenys, įregistruoti JA registre iki 2004-07-01 ir nepakeitę savo kodo į juridinio asmens kodą. Juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2004–07–01 ir nepakeitę savo septynių skaitmenų kodo į devynių skaitmenų juridinio asmens kodą, turi visose savo juridinio asmens oficialiuose dokumentuose nurodyti savo septynių skaitmenų kodą (pagal galiojantį registravimo pažymėjimą). Naują juridinio asmens kodą juridinis asmuo gali naudoti tik nuo naujo jo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos.


Mokestiniai įsipareigojimai reorganizuojant įmones


www.mzinios.lt/lt/2006-03-23/straipsniai/klausete/del_mokestiniu_isipareigojimu_reorganizuojant_imones.html

Ar įmonė, perduodanti ar gaunantį turtą, turi mokėti pelno mokestį? Ar perdavus ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuo šio turto vertės reikia priskaičiuoti pardavimo PVM ir kas turi sumokėti šį mokestį?

LLRI viceprezidento dr. R.Šimašiaus nuomonė apie mokesčių lengvatas ir LLRI pasiūlymai dėl mokesčio pakeitimo porekio ir galimybių


www.mzinios.lt/lt/2006-03-23/straipsniai/argumentai/mokesciu_lengvatu_viliones.html


PUBLIKACIJOS


Sodra taikosi į autorinius honorarus


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/sodra-nusitaike-i-autorinius-honorarus

Norint įgyvendinti Sodros planus - pensiją kilstelti iki 650 litų, Sodra "užsinorėjo" apmokestinti autorinius honorarus. Labiausiai smogta bus žurnalistams nuo mokamų honorarų.
Toks apmokestinimas būtų naujas pajamų šaltinis dėl gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimo nukentėsiančiai "Sodrai": nuo liepos 1 dienos tarifui sumažėjus iki 27 proc. nacionalinis biudžetas, "Sodra" bei ligonių kasos iš viso negaus apie 490 mln. litų.
Įdomu, kaip Sodra nukenčia dėl GPM tarifo mažinimo? Kodėl dėl MMA padidėjimo Sodra nekalba apie Sodros biudžeto pajamų augimą?

Socialinis mokestis


www.finasta.lt/l.php/naujienos.html/imones-del-socialinio-mokescio-pelna-kreipia-kitoms-reikmems

Reaguodamos į socialinį mokestį, pernai paskutinį ketvirtį įmonės pasirūpino, kad daugiau jų uždirbto pelno tektų investicijoms, pirkiniams ir akcininkų dividendams, nes šiemet didelio uždarbio jos nesitiki.
Pernai buvo daromos papildomos išlaidos, perkami įrenginiai intensyviau, žinant, kad socialinio mokesčio pavidalu ateityje pelno mokesčio reikės daugiau atiduoti valstybei, taigi ir investicijoms lėšų liks mažiau. Ar patarėte tai vadovybei? Jei kas nepatarė įmonių vadovams - tai lieka gera pamoka sekančiam kartui kaip maksimaliai išnaudoti mokesčių padidėjimą ir įmonė galėtų susimažinti dalį mokesčių.

Per mažai grąžino grąžą? Jus apgavo kasininkė?


www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=68746

Jei kartais Jums grąža atmetė mažiau - kvieskite vadybininkę ir nedelsiant prašykite padaryti kasos inkasaciją ir prie Jūsų persaičiuoti . Jokiu būdu kasininkės neklausykite, kad ateiti kitą dieną, po kasos "nuėmimo". Kitaip nebetenkate teisės reikšti pretenzijas .

[u][b][color=blue]

www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=68617

Darbo partija siūlo nuo šių metų liepos 1-osios šimtu litų - iki 390 litų - padidinti neapmokestinamąsias pajamas. Seimas antradienį po pateikimo pritarė tai numatančioms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms ir paprašė Vyriausybės išvados šiuo klausimu. Pataisomis kartu siūloma didinti ir gyventojams taikomus individualius neapmokestinamųjų pajamų dydžius.


NAUDINGI SKAIČIAI


Vidutinis darbo užmokestis 2005 m. IV ketvirtis – Bruto – 1453 Lt Lt; Neto – 1026 Lt

www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=272315&p_query=&p_tr2=

IĮ savininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už 2006m. sausio – kovo mėn. – po 27,58 Lt/mėn.

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&TaxFilter=0&ResultsAssort=0&ResultsPortrait=0

Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai IV ketvirčio ir II pusmečio - 1.071

www.am.lt/VI/files/0.391114001134999495.doc

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas - 104,60

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=269683&Condition2=aplinkos%20ter

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2006 II ketv. – 0.03 proc

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=272168&Condition2=

Palūkanos už naudojimąsi mokestinę paskolą 2006 II ketv. – 0.01 proc.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=272169&Condition2=

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą dydis - 0,06 procento už kiekvieną pradelstą dieną

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=270259&Condition2=

Nuo 2005 10 01 iki 2006 02 01 - 155, nuo 2006 02 01 - 165 Lt valstybės remiamos pajamos.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=258603&Condition2=

Neapmokestinamasis pajamų dydis
www.tax.lt/contentid-20.html

Nuo 2005.07.01.minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali mėnesinė alga – 550 litų
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=253358&Condition2=

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 115 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=223679&Condition2=

Minimalus gyvenimo lygis MGL – 125 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=52979&Condition2=

2005 metų draudžiamosios pajamos – 1084,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 200,00 Lt
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=256545&Condition2=


Medžiagą surinko ir analizavo: Kotryna, Gintaras, Wolf.

Redagavo Modestas Petraitis


Tikslas ™ [color=#444444:6e6ec5812f][/color][color=#444444:6e6ec5812f][/color]


REKLAMA: Nauja NEMOKAMA paslauga Tax.lt – Tikslo nariai organizuoja nedidelį patriukšmavimą šalies žiniasklaidoje mokesčių klausimais. Pateikite diskutuotiną situaciją ir mes pasistengsim, kad apie tai išgistų aukšti VMI bei FM pareigūnai !

Jei Jums iškilo klausimų, dėl "savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje:


www.tax.lt/posts8244-100.html[color=#444444:6e6ec5812f][/color][color=#444444:6e6ec5812f][/color][color=#444444:6e6ec5812f][/color][color=#444444:6e6ec5812f][/color][color=#444444:6e6ec5812f][/color]

www.valdymoapskaita.lt

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 351 svečiai ir 9 nariai
Prisijungę nariai: Voveruska01 rasarem kroska agiedre naujoke111111 DKate Violeta151 Gita11 Ingaleks