olia
94
#93778 2004-07-13 21:34 olia
Gal gali kas nors padeti.UAB didina istatini kapitala iš perk.rezervo kaip padaryti saskaitu korespondencija ,nes sąskaitos debetines.Gal galima per buhalterine pažyma. smile

olia
94
#93779 2004-07-13 21:36 olia
Ne debetines,o kreditines smile

Modestas
7023
#114856 2004-10-21 20:31 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31
Na rezervai pagal .

jei sudaryti rezervai premijoms, pašalpoms - tai jie pagal turi būtinai eiti per pelno (nuostolio) ataskaitą (per 6 klasę) ir atitinkamai per pelno deklaraciją.

Tai nesuprantu, kam tada akcininkai skiria į šį rezervą, jei tokiems dalykams (kaip premijos, pašalpos) gali ir vadovas skirti.

Ir kai po pašalpų suteikimo iš rezervo, akcininkai skirstys pelną, tai tie nepaliesti kiti rezervai (mes jų liesti negalime) keliaus į pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą....

Kiek teko pastebėti tai anskčiau - mažindavo rezervus (pašalpoms) ir mažindavo pinigus (D33X/K271), o koks dabar tikslas jį sukurti ir vėl grąžinti paskirstymui?

www.valdymoapskaita.lt

Modestas
7023
#114859 2004-10-21 21:09 Modestas
Na klausimėlis toliau apie rezervus:

2004 -03-31 paskirstytas pelnas (rezervai ir t.t.) už 2003 metus.
kada fiksuojate operaciją? 2003-12-31 ar 2004-03-31?

Paskirstymą už 2004 metus registruosime 2005 metais, kai akcininkų įvyks susirinkimas ir realiai pakirstys jį, o kaip su lyginamaja informaciją?

Mano nuomonę mes turime koreguoti balansą ir paskirstymą (pelno) už 2003 metus atvaizduoti 2004-03-31 dieną....

www.valdymoapskaita.lt

Modestas
7023
#114863 2004-10-21 21:41 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31
Na einam toliau dėl ko nerimauju:
Prašau padėkit išsiaiškinti kaip man šiuo metu reikia pasielgti išmokant pašalpą iš rezervų?
D33X
K271
Ar dabar turiu varyti dar per 61X klasę, jei pelno paskirstymas už 2003 metus įvyko 2004 metais ir neliesti tuos 33X sąskaitos?

VAS8
IX. KITŲ REZERVŲ APSKAITA
29. Kiti rezervai sudaromi įstatymų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka. Rezervai didinami ir mažinami įmonės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.
Akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad skirstant pelną akcininkai turi paskirti pelno dalį dividendams išmokėti ir pelno dalį metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad pelno dalis, skirta tantjemoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, negali būti didesnė kaip 1/5 ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno. Akcininkų susirinkimo
skirtos sumos tantjemoms, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams registruojamos kituose rezervuose, o dividendai – įsipareigojimų sąskaitose.
Vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, pelno (nuostolių) ataskaitoje neparodomos tik tiesioginės išmokos įmonės savininkams. Dividendai yra išmokos įmonės savininkams. Premijos ir tantjemos nėra tiesioginės išmokos įmonės savininkams, todėl jos priskirtinos įmonės sąnaudoms. Todėl rezervai, sudaryti numatomai išmokėti premijų ir tantjemų sumai, neturi būti mažinami, kai premijos ir tantjemos priskaičiuojamos ir išmokamos. Minėti rezervai panaikinami akcininkų sprendimu kaip ir kiti rezervai, kurie jau panaudoti ar nenumatomi naudoti.
Pavyzdys
AB „C” akcininkų susirinkimas 20X4 m. balandžio 10 d. paskirstė pelną (aš kaip suprantu už 2003 metus)
ir nutarė, kad 20X4 metais tantjemoms išmokėti bus skiriama 5 000 Lt. Šis akcininkų sprendimas užregistruojamas sudarant rezervą. Rezervo suma rodo, kokią sumą įmonė gali skirti tantjemoms.
Registruojant sudarytą rezervą, daromas įrašas:
D 692 Pervedimai į kitus rezervus 5 000
K 333 Kiti rezervai – tantjemos 5 000

20X4 m. birželio 10 d. buvo priskaičiuotos tantjemos valdybos nariams. Priskaičiavus tantjemas, apskaitoje daromi šie įrašai:
D 6118 Kitos bendrosios sąnaudos (priskaičiuota suma)
K 4482 Mokėtinos tantjemos (išmokama suma)
K 4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
K 4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
20X5 metais akcininkams skirstant pelną, tantjemoms panaudotas rezervas pervedamas į nepaskirstytąjį pelną.
Panaikinant panaudotą rezervą, daromi įrašai:
D 333 Kiti rezervai – tantjemos 5 000
K 592 Pervedimai iš rezervų 5 000

www.valdymoapskaita.lt

Modestas
7023
#114867 2004-10-21 21:48 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31

Modestas rašė:


2004 -03-31 paskirstytas pelnas (rezervai ir t.t.) už 2003 metus.
kada fiksuojate operaciją? 2003-12-31 ar 2004-03-31?


Mano nuomonę mes turime koreguoti balansą ir paskirstymą (pelno) už 2003 metus atvaizduoti 2004-03-31 dieną....Vieną išsiiaiškinau smile
Iš :
Pavyzdys
20X4 m. kovo 30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas, patvirtino 20X3 m. finansinę atskaitomybę ir paskirstė pelną. Skirstant pelną buvo paskirti dividendai. Pelno paskirstymas ir dividendai, kaip įsipareigojimas apskaitoje registruojami 20X4 m.kovo 30 d.

Kaip toliau? smile

www.valdymoapskaita.lt

Apologetas
951
#114871 2004-10-21 22:09 Apologetas
protingas modesto atsakymas modestui

Modestas
7023
#114874 2004-10-21 22:20 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31

Apologetas rašė:

protingas modesto atsakymas modestuiKai kalba eina apie kasą ir ten esamus pinigus, tai Apologetas pirmas eilėje smile

O kai apie rezervus ir draudimą - tik protingos Apologeto mintys veržiasi...

www.valdymoapskaita.lt

Rasida
3019
#114875 2004-10-21 22:24 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-31
Mano nuomone, rengiant atskaitomybę už 2003 m. neturėjom vadovautis , todėl 2003 m. balanse ir apskaitoje atsispindi 2004-aisiais įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl pelno paskirstymo už 2003 m.

Bile_kas
451
#114883 2004-10-22 07:32 Bile_kas
Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.

Modestas
7023
#114888 2004-10-22 07:58 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31

Bile_kas rašė:

Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metais

www.valdymoapskaita.lt

Bile_kas
451
#114889 2004-10-22 08:06 Bile_kas redaguota: 2011-09-11 03-31

Modestas rašė:Bile_kas rašė:

Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metaisNeturiu laiko dabar tiksliai įsiskaityti, apie ką rašėte, bet aš laikausi tokios nuostatos su visokiom paramom, ir kt. išmokom "iš pelno": jei suformuotas rezervas, >sąsk.65x; jei nesuformuotas į sąsk.61x.

Modestas
7023
#114890 2004-10-22 08:13 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31

Bile_kas rašė:Modestas rašė:Bile_kas rašė:

Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metaisNeturiu laiko dabar tiksliai įsiskaityti, apie ką rašėte, bet aš laikausi tokios nuostatos su visokiom paramom, ir kt. išmokom "iš pelno": jei suformuotas rezervas, >sąsk.65x; jei nesuformuotas į sąsk.61x.O kodėl paprasčiausiai negalima (jei suformuotas rezervas tam tikram tikslui) D33X/K271 ?

Bet aš kažkaip pagal nei taip kaip tu sakei nei taip kaip dabar parodžiau nedaryčiau....gal aš klystu, todėl ir prašau Jūsų mane teisingai pataisyti smile

www.valdymoapskaita.lt

danguolep
1496
#114930 2004-10-22 10:23 danguolep redaguota: 2011-09-11 03-31

Modestas rašė:Bile_kas rašė:

Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metais


Pagal suformavai rezervą XX 100 lt , jį suvalgai ,poto ji uždarai vėl visą 100 lt.(koresp atvirkščios.Pagal Černių jei suvalgai gali ir uždaryti 20XX 12,31 arba formuojant 2005,0415 d .
Problema yra tame ,kad naudojant sąskaitas 69 gali naudoti tik esant rankinei apskaitai. Tad. vedant apskaitą su programa teks apsieiti su 3 klasės sąskaitomis.

Bile_kas
451
#114971 2004-10-22 12:20 Bile_kas redaguota: 2011-09-11 03-31

danguolep rašė:

Problema yra tame ,kad naudojant sąskaitas 69 gali naudoti tik esant rankinei apskaitai. Tad. vedant apskaitą su programa teks apsieiti su 3 klasės sąskaitomis.Nesutinku. Jei tavo programa neleidžia keisti balanso formulių, tada taip.
5-6(<65)=einamųjų metų rezultatas, o >65 Deb.rezervai, ir kiekvieną mėnesį turiu lygų balansą

begalvis
91
#114975 2004-10-22 12:30 begalvis
man tai panasu i absoliuciai teorine diskusija.
Kam registruoti rezerve suma, kuria akcininkai tau leido issimoketi premijomis.?
Tiesiog akcininkai patviritino, kad leidzia tiek ir tiek ismoketi, tai paimi, ir paskaiciuoji debetuodamas einamuju metu sanaudas, kredituodamas moketina atlyginima.
Taip pat apskaitos programoje siam priskaicavimui priskiri dimensija, kurios pagalba veliau atseki, kad sios sanaudos nemazina apmokestinamojo rezultato.

ir viskas, be jokiu rezervo kurimo ir ju reversavimo

begalvis
91
#114976 2004-10-22 12:32 begalvis
tiesa, dar prirasysiu, kad tos metines premijos sanaudos turejo buti sukauptos finansineje atskaitomybeje, kuria akcininkai tvirtino susirinkime, kurios metu tau leido issimoketi tas premijas.

tai atlikdamas priskaiciavima einamaisiais metais turi reversuoti praejusiu metu rezerva.

Modestas
7023
#114984 2004-10-22 12:52 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-31

begalvis rašė:

man tai panasu i absoliuciai teorine diskusija.
Kam registruoti rezerve suma, kuria akcininkai tau leido issimoketi premijomis.?
Tiesiog akcininkai patviritino, kad leidzia tiek ir tiek ismoketi, tai paimi, ir paskaiciuoji debetuodamas einamuju metu sanaudas, kredituodamas moketina atlyginima.
Taip pat apskaitos programoje siam priskaicavimui priskiri dimensija, kurios pagalba veliau atseki, kad sios sanaudos nemazina apmokestinamojo rezultato.

ir viskas, be jokiu rezervo kurimo ir ju reversavimo


Gerai, o jei tai pašalpos, tai suma ir stovės rezervuose, o ne varysiu į einamąsias sąnaudas. Nežinia kada jas išmokėsime o gal išvis nemokėsime...

Tiesa iš (nuosavo kapital pokyčių ataskaita)radau dar užtvirtinančius mano žodžius - tik per sąnaudas, nes tai ne išmokos akcininkams.

Pavyzdys. 20X3 m. balandžio 15 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino 20X2 metų įmonės finansinę atskaitomybę ir nutarė panaikinti anksčiau sudarytą rezervą, skirtą paramai. Parama buvo suteikta. Registruojant apskaitoje suteiktą paramą buvo įrašomas sąnaudų padidėjimas ir pinigų ar kito turto sumažėjimas (D – sąnaudos, K – pinigai ar kitas turtas). Panaikinamo panaudoto rezervo suma perkeliama į nepaskirstytąjį pelną.

ir dar

Pastaba: faktiškai priskaičiavus tantjemas ir premijas, apskaitoje registruojamos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje ir mokėtinos sumos balanse akcininkų sudarytas rezervas nemažinamas. Rezervą akcininkai sumažins arba panaikins pervesdami jį į nepaskirstytąjį pelną pagal faktiškai išmokėtas sumas kitais metais skirstant pelną. Jei skirstant pelną bus numatytos mokėti premijos ar tantjemos, bus sudarytas naujas rezervas. Sudarydami
rezervą, akcininkai nurodo įmonės vadovams, kokia suma gali būti panaudota tantjemoms ir premijoms, tačiau pačios premijos ir tantjemos yra įmonės sąnaudų dalis, kadangi jos nėra išmokos akcininkams.

www.valdymoapskaita.lt

begalvis
91
#114989 2004-10-22 13:01 begalvis redaguota: 2011-09-11 03-31
[quote:b2300d53af]
Gerai, o jei tai pašalpos, tai suma ir stovės rezervuose, o ne varysiu į einamąsias sąnaudas. Nežinia kada jas išmokėsime o gal išvis nemokėsime...
[/quote]

Nepusk arabu, Modestai, dar niekad nemaciau, kad akcininkai priimtu sprendima moketi pasalpas nezinia kam nezinia kada.

Jei jau akcininkai ka nors nutare (o pagal ju nutarima kai kurie is cia esanciu linke kurti rezerva is nepaskirstytojo pelno), tai paprastai ir nutaria, ir kam, ir kada, zmogau.

begalvis
91
#114990 2004-10-22 13:04 begalvis redaguota: 2011-09-11 03-31
[quote:eca435d7ae]
Gerai, o jei tai pašalpos, tai suma ir stovės rezervuose, o ne varysiu į einamąsias sąnaudas. Nežinia kada jas išmokėsime o gal išvis nemokėsime...
[/quote]

Nepusk arabu, Modestai, dar niekad nemaciau, kad akcininkai priimtu sprendima moketi pasalpas nezinia kam nezinia kada.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis