Balanse
313
#203712 2005-09-05 13:36 Balanse
Užpildžiau kad, nuo 09 01 tai darbo biržai netinka, sako reikia pildyti nuo tada kada pradeda dirbti, todėl gal galima rasti kokį nors norminį aktą, nes kai mus tikrina darbo inspekcija tai visada kabinasi dėl tų terminų.

Liusija
761
#221287 2005-11-04 08:11 Liusija
Sveiki. žinau kad kažkur buvo jau diskutuota šia tema , bet nerandu.
Jei sudaryta terminuota darbo sutartis su darbuotoja ir šio termino eigoje ji tampa nėščia, ar ją galima atleisti terminui pasibaigus, ar ne.Gal galite padėti atsakydami, ar įmesti ankstesnės diskusijos nuorodą.

Liusija
761
#221306 2005-11-04 08:32 Liusija
Na padėkit kas nors smile

airin
780
#221312 2005-11-04 08:41 airin
Atleisti negalite.

DK 132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus

1. Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui.

2. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis

Liusija
761
#221323 2005-11-04 08:52 Liusija
Ačiū airin
šitą aš skaičiau straipsnį, bet tiesiog prieš kokį 1 ar 2 mėn. kaip tik buvo diskutuota šia tema ir ten daug kas įrodinėjo kad galima atleisti, nes tada įsigaliotų lyg ir kitas straipsnis, jog ta terminuota sutartis taptų neterminuota jei neatleisim kai sueis terminas, o tai pažeidžia ir darbdavio teises.
Gal dar kas nors išsakytų nuomonę.

airin
780
#221363 2005-11-04 09:29 airin redaguota: 2011-09-11 03-53
Čia Aukščiausiojo teismo išaiškinimas.
ovada.tic.lt/lat/nutartis.aspx?id=26557Klau­si­mas. Dar­buo­to­ja, dir­ban­ti pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, ku­rios ter­mi­nas nu­sta­ty­tas iki ki­tas dar­buo­to­jas grįš iš atos­to­gų, pa­tei­kė darb­da­viui me­di­ci­nos pa­žy­mą apie sa­vo nėš­tu­mą. Ar to­kiu at­ve­ju darb­da­vys DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu tu­ri tei­sę nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su šia dar­buo­to­ja pa­gal DK 126 straips­nio 1 da­lį? Kaip tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas to­kios dar­buo­to­jos, at­leis­tos iš dar­bo pa­gal DK 126 straips­nio 1 da­lį, grą­ži­ni­mo į dar­bą klau­si­mas?

Kon­sul­ta­ci­ja. DK 132 straips­nio 1 da­lis, nu­sta­tan­ti ga­ran­ti­jas nėš­čioms mo­te­rims, drau­džia nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su nėš­čia mo­te­ri­mi nuo tos die­nos, kai darb­da­viui bu­vo pa­teik­ta me­di­ci­nos pa­žy­ma apie nėš­tu­mą ir dar vie­ną mė­ne­sį pa­si­bai­gus nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­goms, iš­sky­rus DK 136 straips­nio 1 ir 2 da­ly­se nu­ma­ty­tus at­ve­jus. DK 126 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tas dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­das pa­ten­ka tarp tų pa­grin­dų, pa­gal ku­riuos DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu darb­da­viui drau­džia­ma nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su nėš­čia mo­te­ri­mi. Tai­gi DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu darb­da­vys ne­tu­ri tei­sės nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su nėš­čia mo­te­ri­mi pa­gal DK 126 straips­nio 1 da­lį (du­ra lex, sed lex).

Dar­buo­to­jo, at­leis­to iš dar­bo be tei­sė­to pa­grin­do ar­ba pa­žei­džiant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tą tvar­ką, pa­žeis­tas tei­ses teis­mas ap­gi­na tai­ky­da­mas DK 297 straips­nio 3 ir 4 da­ly­se nu­sta­ty­tus al­ter­na­ty­vius gy­ni­mo bū­dus. Juos tai­ky­da­mas teis­mas nė­ra sais­to­mas dar­buo­to­jo rei­ka­la­vi­mu ( 270 straips­nio 4 da­lis). Tai­ky­da­mas DK 297 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tą dar­buo­to­jo tei­sių gy­ni­mo bū­dą, teis­mas dar­buo­to­ją grą­ži­na į pir­mes­nį dar­bą ir pri­tei­sia šio­je tei­sės nor­mo­je nu­ma­ty­tą iš­mo­ką.

klotilda
1400
#407656 2007-06-11 13:40 klotilda
Sudaryta terminuota darbo sutartis. Moteris pastoja. Suėjus terminui jinai gali būti atleista?
Ir čia nieko nepakeisi, taip?
Išeitis lieka tik viltis, kad (darbdavio malone) sutartis bus pakeista į neterminuotą?
Priešingu atveju Sodros pinigėlių nematyti?


Tininga
49295
#407667 2007-06-11 13:51 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-26

klotilda rašė:

Sudaryta terminuota darbo sutartis. Moteris pastoja. Suėjus terminui jinai gali būti atleista?
Ir čia nieko nepakeisi, taip?
Išeitis lieka tik viltis, kad (darbdavio malone) sutartis bus pakeista į neterminuotą?
Priešingu atveju Sodros pinigėlių nematyti?


132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus
1. Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui.
O laikinoji sutartis, mano manymu, ne tas pats, kas terminuota. smile
O šiaip, tai galima būtų tiesiog pasiprašyti to darbdavio, kad jis nenutrauktų tos sutarties terminui pasibaigus, tuomet ji automatiškai tampa neterminuota. Jis gi pinigėlių pats nemoka. Na, bet jeigu mamytė paskui ateis su savo, kaip nuolatinio darbuotojo teisėm, tai ką daryt geradariui darbdaviui?...


klotilda
1400
#407669 2007-06-11 13:56 klotilda
Tikrai! Terminuota ir laikinoji sutartys skiriasi. Su nėščiaja gali būti nutraukta laikinoji, o terminuota nepaminėta.
O tai kaip tada. Iš terminuotos tampa nebeterminuota?
Jei taip, tada gerai nėščiajai išeina. Buvo terminuota sutartis, pastojai, sutartis neterminuota.


Loreta
28819
#407670 2007-06-11 13:58 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-26
131 ir 132 str. negalioja terminuotoms DS.

Civilinė byla Nr. 3K-3-220/2004 m.

Bylų kategorija 2.8

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. kovo 22 d.

Kasatorius taip pat nurodo, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas draudimas neleido jam nutraukti darbo sutartį su ieškove jos laikino nedarbingumo laikotarpiu. Šis kasatoriaus teiginys yra nepagrįstas, nes DK 131 straipsnio 1 dalis kalba apie draudimą darbdaviui įspėti darbuotoją apie būsimą atleidimą iš darbo ir atleisti iš darbo darbuotojo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu. Aiškinant šią DK normą būtina nurodyti, kad ji taikoma tais atvejais, kada nutraukiant darbo sutartį, darbuotoją būtina įspėti apie būsimą atleidimą iš darbo. Esant terminuotai darbo sutarčiai įspėjimas nenumatytas. DK 126 straipsnio 1 dalis nustato, kad suėjus darbo sutarties pasibaigimo terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, o tai reiškia, kad kasatorius (atsakovas) šioje byloje suėjus numatytam terminui, nežiūrint į tai, kad ieškovė turėjo laikino nedarbingumo pažymėjimą, turėjo teisę nutraukti darbo sutartį.


Špyga taukuota...

klotilda
1400
#407673 2007-06-11 14:02 klotilda
Niu ir negerai :(
Gaunasi visai negerai.
Bet kodėl 132 str. nepaminėta terminuota sutartis tada... Reikia pačiam susiprasti...


Tininga
49295
#407690 2007-06-11 14:20 Tininga
Loreta, suprantu kad Jūs labai patyrusi, bet dabar jau net įdomu pasidarė. Aš čia ne kad Jums prieštaraučiau, bet tiesiog įdomu. Prisimenu, kad teisininkai kažkada su pasibaisėjimu komentavo tą DK, nes pagal kažkurią jo versiją (dar iki tų pakeitimų bloko) buvo, kad net apsivogusios nėščios moters nebuvo galima atleisti, nei už pravaikštas... Dabar tiesiog nebežinau. Man tiesiog užkliuvo tas 132 str, ir tiek. Jei netaikomas terminuotoms sutartims, kodėl ten minimos laikinosios? Kur tas parašyta? O nedarbingumas - tai ne tas pats, kas nėštumas, manyčiau... smile
Kažkur kažkas buvo rašyta apie tai, reik bandyt prisimint...


Tininga
49295
#407698 2007-06-11 14:23 Tininga
Radau VDI komentarą:
"Su darbuotoja buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki 2007-03-31, tačiau 2007-02-23 darbuotoja pateikė pažymą apie nėštumą. Ar gali darbdavys nutraukti terminuotą darbo sutartį suėjus jos terminui, t. y. 2007-03-31? Jei ne, kada ši sutartis turėtų būti nutraukta?"

DK 126 str. 1 d. nustato, kad suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

Vadovaujantis DK 132 str. 1 d., darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui.

DK 126 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas patenka tarp tų pagrindų, pagal kuriuos DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdaviui draudžiama nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Taigi DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdavys neturi teisės nutraukti terminuotą darbo sutartį su nėščia moterimi pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (2004 m. balandžio 22 d. LAT Civilinė konsultacija Nr. A3-105).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. vasario 9 d. nutartyje (Civilinė byla Nr. 3K-3-92/2005) konstatavo, kad darbo sutartis dėl termino suėjimo gali būti nutraukiama, kai pasibaigia jos terminas. Jei terminas yra nustatytas sutarties šalių, bet jo suėjimo metu darbuotojui turi būti taikoma DK 132 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija ir jis ketina ja naudotis, tai pagal šios įstatymo normos nuostatą sutartinis darbo sutarties terminas įstatymo pagrindu perkeliamas į kitą datą. Darbo sutarties, kaip terminuotos, pobūdis išlieka. Per DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką darbo sutartis įstatymo pagrindu vykdoma kaip terminuota ir dar nepasibaigus terminui. Darbo sutartis per tą laiką negali būti nutraukiama suėjus terminui, nes terminas bus laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo laikui. Iki to darbo sutarties terminas nėra suėjęs ir neatsiranda pagrindo, numatyto DK 126 straipsnio 1 dalyje.

Toje pačioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat konstatavo, kad moteriai, dirbusiai pagal terminuotą sutartį ir jos metu tapusiai nėščia, įstatymas nustato garantiją – draudimą atleisti ją tam tikrą laiką iš darbo. Darbuotojo valia yra nuspręsti, ar šia garantija pasinaudoti. Ketindama ja pasinaudoti, darbuotoja informuoja darbdavį apie įstatyme numatytą faktą – nėštumą. Garantija turi būti taikoma nuo pažymėjimo pateikimo, jei tik darbuotoja neatleista. Ar darbuotoja naudosis įstatymo suteikta garantija, palikta jos nuožiūrai, nes ji gali naudotis garantija, t. y. pateikti duomenis darbdaviui ir nebūti atleistai, ar nesinaudoti, t. y. nepateikti duomenų ir būti atleistai vykdant nuostatą, kad darbo sutartis pasibaigė.


Tininga
49295
#407701 2007-06-11 14:26 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-26
Ir dar šiek tiek:
"Su darbuotoja buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki 2007-03-31, tačiau 2007-02-23 darbuotoja pateikė pažymą apie nėštumą. Ar suėjus terminui, t. y. 2007-03-31, nenutraukta darbo sutartis (dėl to, kad darbuotoja yra nėštumo ir gimdymo atostogose) tampa neterminuota kaip tai numato DK 126 straipsnio 2 dalis?"

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartyje (Civilinė byla Nr. 3K-3-423/2005) konstatavo, kad terminuotos darbo sutarties nenutraukimas suėjus jos terminui dėl to, kad ją nutraukti draudžia įstatymas (DK 132 str.), negali būti vertinamas kaip sukeliantis darbo sutarties tapimo neterminuota teisines pasekmes.

Dėl to, kad darbuotoja pasinaudojo DK 132 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija ir pateikė pažymą apie nėštumą, darbo sutartis negalėjo būti nutraukta su šia darbuotoja nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms (išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus). Todėl nenutraukta terminuota darbo sutartis suėjus joje sulygtam terminui (t. y. 2007-03-31) savaime netampa neterminuota, o terminas bus laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo laikui."


Loreta
28819
#407705 2007-06-11 14:29 Loreta
Aš ne teisininkė, Tininga, ir kompetentingai to komentuoti tikrai negaliu.
Gerai, kad radai šią nutartį, labai pravers ateityje. Būtent nėščiosios šiuo atveju ir nukenčia labiausiai.

Špyga taukuota...

Tess
20266
#407706 2007-06-11 14:29 Tess
Turi mūsų įstatymai daug spragų.
Man taip pat ši situacija yra labai idomi. Priima darbdavys darbuotoją pagal terminuotą DS, kol kita darbuotoja, na pvz. išėjo motinystės atostogu kol vaikui sukaks 1 m. Pavaduojanti pastojo, grįžta kitą darbuotoją. Pagal viską ji turi teisę į savo darbo vietą, o kitą reikia atleisti nes pasibaigė TDS terminas. Ar privalo darbdavys suteikti jai kitą darbo vietą? O jeigu jis neturi galimybės suteikti? Užburtas ratas.

Tininga
49295
#407726 2007-06-11 14:53 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-26

Tess rašė:

Turi mūsų įstatymai daug spragų.
Man taip pat ši situacija yra labai idomi. Priima darbdavys darbuotoją pagal terminuotą DS, kol kita darbuotoja, na pvz. išėjo motinystės atostogu kol vaikui sukaks 1 m. Pavaduojanti pastojo, grįžta kitą darbuotoją. Pagal viską ji turi teisę į savo darbo vietą, o kitą reikia atleisti nes pasibaigė TDS terminas. Ar privalo darbdavys suteikti jai kitą darbo vietą? O jeigu jis neturi galimybės suteikti? Užburtas ratas.


Bet matai ką jie sako: "Todėl nenutraukta terminuota darbo sutartis suėjus joje sulygtam terminui (t. y. 2007-03-31) savaime netampa neterminuota, o terminas bus laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo laikui." Gal ir visai logiška? Bus prisikaupę atostogų smile Paskui ir terminas baigsis... Taigi išskyrus atostoginius, darbdavys nieko daugiau nepraranda ir kitos vietos lygtai neturi surasti...
Kaži, ar gerai čia mes taip galvojam smile smile


Loreta
28819
#407730 2007-06-11 14:56 Loreta
Na taip, logiška. Kaip ir aišku tampa viskas. Tik gaila, kad viso to nėra konkrečiai nei DK, nei jo komentare aprašyta. Dėl tvirtumo.

Špyga taukuota...

Tess
20266
#407731 2007-06-11 14:56 Tess
Tada gaunasi suėjus terminui galima nutraukti DS su nesčia darbuotoja?
Kartais pasitaiko tokių atvėju, kad nežianu kaip reikia pasielgti, o dar kai reikia greitai surasti atsakymą tai iš viso galima išprotėti. Ar yra pas mus išleista DK komentarai? Pvz. prie Rusijos kodeksu kai kuriu įstatymu visada yra komentarai, galima atsisiusti.

Tininga
49295
#407734 2007-06-11 15:02 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-26

Tess rašė:

Tada gaunasi suėjus terminui galima nutraukti DS su nesčia darbuotoja?
Kartais pasitaiko tokių atvėju, kad nežianu kaip reikia pasielgti, o dar kai reikia greitai surasti atsakymą tai iš viso galima išprotėti. Ar yra pas mus išleista DK komentarai? Pvz. prie Rusijos kodeksu kai kuriu įstatymu visada yra komentarai, galima atsisiusti.


Jei pateikia pažymą, vadinasi negalima, o terminas pasislenka iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos + 1 mėnuo. Jei nepateikia pažymos, vadinasi, nesinaudoja ta garantija ir sutinka būti atleista.
Nu, turbūt skaitei VDI komentarą kur aukščiau įmečiau?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis