Niemand
4885
#1376124 2017-11-17 15:59 Niemand
"Įprastomis darbo sutartimis laikomos neterminuotos, neapibrėžtam laikui sudaromos darbo sutartys (DK 108 straipsnio 2 dalis). Įstatymai draudžia pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams taikyti mažiau palankias darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybes negu darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis (DK 109 straipsnio 5 dalis). Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas darbo vietas ir užtikrinti, kad jie turėtų tokias pat galimybes įsidarbinti nuolatiniam darbui kaip ir kiti asmenys (DK 109 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad, nepaisant nurodytose normose įtvirtintos dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis asmenų apsaugos, darbo sutartis reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad terminuotos darbo sutarties sudarymas, palyginti su neterminuota darbo sutartimi, tam tikra prasme sumažina darbuotojo subjektinių teisių apimtį (pavyzdžiui, suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį ir atleisti darbuotoją, neįspėjęs apie atleidimą iš darbo ir nemokėdamas jam išeitinės išmokos (DK 126 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, terminuota darbo sutartis tam tikrais atvejais apriboja ir darbdavio teises (pavyzdžiui, nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos darbdavys gali tik ypatingais atvejais (DK 129 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. v. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-494/2009). Vis dėlto sudaryti terminuotą darbo sutartį paprastai yra naudingiau darbdaviui, darbuotojo teisės ir interesai, esant terminuotai darbo sutarčiai, tampa labiau pažeidžiami (jiems mažiau garantuojamas darbo santykių bei jų pagrindu gaunamų pajamų pastovumas, išlieka neapibrėžtumas dėl galimo darbo santykių tęstinumo šioje darbovietėje bei rūpestis dėl naujos darbo vietos paieškos). Taigi, kaip ne kartą konstatuota teismų praktikoje, neterminuotos darbo sutartys labiau atitinka darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą, taip pat geriau užtikrina ir viešąjį interesą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. Panevėžio moksleivių namai, bylos Nr. 3K-3-74/2006; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. P. v. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-494/2009)." (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-23 nutartis c/b Nr. 3k-3-572-2014)

"Ieškovė Judita Montvilienė
nurodė, kad ji dirbo gydytoja stomatologe UAB “Panevėžio stomatologai” nuo 1991
m. balandžio 2 d., o nuo 1999 m. spalio 6 d. – bendrovės direktore ir gydytoja
stomatologe 0,5 etato. 2002 m. lapkričio 13 d. ieškovė buvo atleista iš
pareigų. Tą pačią dieną su ja buvo sudaryta terminuota (iki 2002 m. gruodžio 13
d.) darbo sutartis dėl gydytojos stomatologės darbo 1 etato krūviu.
...
Apylinkės teismas konstatavo, jog UAB “Panevėžio stomatologai” naujojo direktoriaus rezoliucija ant ieškovės pareiškimo “patenkinti prašymą ir sudaryti terminuotą darbo sutartį vienam mėnesiui” bei ieškovės supažindinimas su šia rezoliucija nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovė pati išreiškė pageidavimą toliau dirbti gydytoja stomatologe-ortopede tik vieną mėnesį pagal terminuotą darbo sutartį. Kasacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su šia apylinkės teismo išvada, pabrėždama, kad, esant ginčui dėl ieškovės valios, pareiga įrodyti, jog ieškovė pati išreiškė savo pageidavimą dirbti tik vieną mėnesį pagal terminuotą darbo sutartį, tenka darbdaviui. Darbdavys nepateikė teismams neabejotinų įrodymų, kad ieškovė, susipažinusi su darbdavio rezoliucija priimti į darbą tik vienam mėnesiui, pakeitė anksčiau išreikštą savo valią – dirbti pagal neterminuotą sutartį gydytojos stomatologės-ortopedės viso etato darbo krūviu. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos motyvai, kad ieškovė pasirašė 1 mėnesio terminuotą darbo sutartį ir per mėnesio laikotarpį neginčijo šios sutarties, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškovės tikrosios valios – dirbti neterminuotai." (2003 m. spalio 15 d. Judita Montvilienė v. UAB “Panevėžio stomatologai” Civilinė byla Nr.3K-3-952/2003 m.)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika patvirtina, kad, sprendžiant, ar darbdavys, nepasiūlydamas darbuotojui terminuoto pobūdžio darbo ir tuo pačiu neperkeldamas darbuotojo į tokį darbą, nepažeidė Darbo sutarties įstatymo 34 straipsnio 7 dalies reikalavimų, būtina, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgti į terminuoto pobūdžio darbo trukmę, jo sąlygas, darbuotojo perkėlimo į tokį darbą teisinius padarinius jo turimų garantijų aspektu, darbuotojo gautinų terminuoto pobūdžio darbe ir ryšium su perkėlimu į tokį darbą prarastinų su darbo santykiais susijusių išmokų balansą, į tai, ar darbuotojo interesai objektyviai yra pažeisti. Todėl Darbo sutarties įstatymo 34 straipsnio 7 dalies prasme darbuotojui pirmiausiai turi būti siūloma esama laisva nuolatinio, o ne laikino darbo vieta, t.y. ne darbas pagal terminuotą darbo sutartį. Laikiną darbą (darbą pagal terminuotą darbo sutartį) darbdavys privalėtų siūlyti tik tuo atveju, jeigu, ateityje atleidžiant darbuotoją iš laikino darbo, darbuotojo teisinis statusas nepablogėtų, lyginant su jo teisiniu statusu, esančiu darbo sutarties nutraukimo momentu. Priešingu atveju, t.y. jeigu darbuotojas, perkeltas į terminuoto pobūdžio darbą, prarastų teisę į tam tikras garantijas, laikino darbo pagal terminuotą darbo sutartį siūlymas atleidžiamam iš darbo darbuotojui būtų neadekvatus. (2003 m. sausio 31 d Nijolė Urnevičienė v. AB viešbutis “Lietuva” Civilinė byla Nr. 3K-7-145/2003; 2003 m. sausio 31 d Jurijus Kirilovas v. AB viešbutis “Lietuva“)

wolf
11265
#1376126 2017-11-17 16:10 wolf
Niemand ačiū už informacija, bet dabar turime nauja DK ir teismų praktika bus nauja, o iki tol suformuota praktika yra, bet manau kad tikrai pritaikoma tik tada kai DK nuostatos visiškai nepasikeitė, o terminuotos sutarties reglamentavimas DK pasikeitė ir sakyčiau gana ženkliai.

Būtų aišku idomu, kad ir paklausėjas pateiktų praktinę situacija, kada jis nori to keitimo ir kokiomis salygomis, ir diskutuoti būtų paprasčiau.


DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Tininga
49952
#1376127 2017-11-17 16:15 Tininga
Pakeitus statusą į terminuotą DS, darbdaviui atsiranda galimybė supaprastintai nutraukti DS darbdavio valia neieškant tam objektyvių priežasčių ir mokant mažesnę išeitinę išmoką.
Tai čia gaunasi padėties pabloginimas, o tai ir neatitinka DK nuostatų.


wolf
11265
#1376129 2017-11-17 16:28 wolf
Todėl kalbame kad tai nėra automatinis "statuso" pakeitimas - o abiejų šalių susitarimas.
Pvz. aš norių nuo 2018 m. sausio 1 d. emigruoti iš Lietuvos t.y. manau pagal šalių susitarimą galiu pasiūlyti darbdaviui pakeisti sutartį į terminuotą. Nors čia tokia mūsų diskusija visgi labiau teorinė - aš ir tai galiu pateikti prašymą atleisti iš darbo pvz. gruodžio pradžioje ir pasieksiu to paties rezultato. Praktikoje tai ir daryčiau.

Taigi klausimas lieka grynai principinis teorinis.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Niemand
4885
#1376130 2017-11-17 16:29 Niemand

wolf rašė:

o iki tol suformuota praktika yra, bet manau kad tikrai pritaikoma tik tada kai DK nuostatos visiškai nepasikeitė, o terminuotos sutarties reglamentavimas DK pasikeitė ir sakyčiau gana ženkliai.Taip, bet šiuo atveju LAT vadovavosi net ne konkrečiomis seno DK ir net DSĮ normomis, o bendrais principais. Būtų neįtikėtina, kad LAT staiga paneigtų, kad "neterminuotos darbo sutartys labiau atitinka darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą, taip pat geriau užtikrina ir viešąjį interesą".
Taip pat neįtikėtina, kad vien darbo sutarties pakeitimo pasirašymo pakaktų įrodyti, kad parašas atitiko tikrąją darbuotojo valią. Koks galėtų būti darbuotojui interesas paversti savo sutartį terminuota ir atsisakyti visų garantijų dėl atleidimo?

wolf
11265
#1376137 2017-11-17 16:57 wolf
Taip, tai geras klausimas ir argumentus galėtų pateikti paklausėjas (kodėl atsirado toks keitimo noras, ar jis nėra vienašališkas ir t.t.)

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Kristiana__
8538
1   #1376198 2017-11-20 14:22 Kristiana__
Praktiškai absoliučiai totaliai negaliu sugalvoti anei jokio motyvo iš darbuotojo pusės, kad darbuotojas prašytų neterminuotą sutartį performinti ant terminuotos. Vien tai, kad terminuota sutartis turi darbo pabaigos datą, ale tipo turėtų būti motyvas darbo pabaigai, bet jau čia žmogus turėtų būti visiškai blondinas (arba iš srities "kuo krūčiau, tuo geriau"), kitu atveju, kaip wolf ir minėjo - eilinis prašymas iš darbo.


Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Gita1
7658
#1376348 2017-11-21 15:31 Gita1
Direktorius, vienintelis akcininkas didinasi sau darbo užmokestį. Ar teisingai suprantu, kad toje vietoje kur paprastai rašomas darbdavys įrašau "akcininkas" ir jis pasirašo dvejose vietose? Akcininko sprendimo vis vien reikia?

wolf
11265
#1376360 2017-11-21 16:06 wolf
Pakaktų akcininko sprendimo (formaliai ir DS pakeitimą galima surašyti). O kam didinti DU, dividendai netenkina ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Gita1
7658
#1376363 2017-11-21 16:13 Gita1
Nežinau, man irgi keista.. gal mėgsta sakyt, kad daugiau uždirba algos..

Ar galima darbo sutartis (didinant algas) keisti atbulinėm datom? Pvz šiandien surašom pakeitimus, kad alga keičiasi nuo lapkričio 1 dienos? Darbuotojai tik apsidžiaugs.. Tvarkingai (spalio mėn. datom) surašyti neina, nes vadovas bais ilgai atostogavo, o pavaduojantis tokių dalykų pas mus nedaro..

Tininga
49952
#1376364 2017-11-21 16:13 Tininga

Gita1 rašė:


Nežinau, man irgi keista.. gal mėgsta sakyt, kad daugiau uždirba algos..

Ar galima darbo sutartis (didinant algas) keisti atbulinėm datom? Pvz šiandien surašom pakeitimus, kad alga keičiasi nuo lapkričio 1 dienos? Darbuotojai tik apsidžiaugs.. Tvarkingai (spalio mėn. datom) surašyti neina, nes vadovas bais ilgai atostogavo, o pavaduojantis tokių dalykų pas mus nedaro..

Kažkada VDI man sakė, jo galima, nes geriname sąlygas smileSnaiga
537
#1376402 2017-11-22 08:20 Snaiga
Mergaitės,kaip protingai parašyti darbo sutartyje, kad dienpinigiai gali būti mažinami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimą Nr. 523 "Dienpinigių apmokėjimo aprašą" 2 dalį.Niekaip nesugalvoju kaip skambėtų gražiai ir protingai :)

Tininga
49952
#1376404 2017-11-22 08:29 Tininga

Snaiga rašė:


Mergaitės,kaip protingai parašyti darbo sutartyje, kad dienpinigiai gali būti mažinami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimą Nr. 523 "Dienpinigių apmokėjimo aprašą" 2 dalį.Niekaip nesugalvoju kaip skambėtų gražiai ir protingai :)

Aš įrašiau taip:

Vadovaudamosi Dienpinigių mokėjimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523, 2 punktu, Šalys susitaria, jog darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotę, maksimalūs dienpinigių dydžiai gali būti mažinami iki 30 procentų, konkretų dienpinigių dydį nurodant komandiruotės įsakyme.Snaiga
537
#1376405 2017-11-22 08:34 Snaiga
Tininga, tu nuostabi ! :)

Tininga
49952
#1376406 2017-11-22 08:35 Tininga

Snaiga rašė:


Tininga, tu nuostabi ! :)

smile smilePuo2kas
14
#1377077 2017-11-30 08:57 Puo2kas
Merginos,
Turiu painią situaciją, gal padėsite išnarplioti.
Žodžiu turime dvi gamybines įmones, atskiri UAB. Vienoje iš jų dirba 4 ukrainiečiai. Norime juos perkelti dirbti į kitą įmonę, bet... Ukrainiečiams išduotas leidimas dirbti konkrečiame UAB, jei juos atleidžiame, jie turi išvykti iš Lietuvos. Taigi netinkamas variantas. Įmonė kuri mums juos surado - rekomenduoja daryti subrangos sutartį tarp dviejų UAB, šių keturių darbuotojų atliekamų darbų paslaugoms pirkti. Gal kas turite tokios patirties? Arba gal turite kitokių variantų? Komandiruotė netinka irgi, nes kaštai labai išauga.

ritukse
1379
#1379096 2017-12-27 14:55 ritukse
Laba diena , jei darbuotojas pereina iš vienos pareigybės į kitą buvo vadybininkas o nuo sausio 1 d bus buhalteris Ar reikia Sodrai pareigybės kodą taisyti ir jei taip tai kaip tai padaryti O darbo sutartyje tik pakeitimuose nurodyti, kad keičiasi pareigos ar naują sutarty surašyti

Girele
9663
#1379109 2017-12-27 15:34 Girele

ritukse rašė:


Laba diena , jei darbuotojas pereina iš vienos pareigybės į kitą buvo vadybininkas o nuo sausio 1 d bus buhalteris Ar reikia Sodrai pareigybės kodą taisyti ir jei taip tai kaip tai padaryti O darbo sutartyje tik pakeitimuose nurodyti, kad keičiasi pareigos ar naują sutarty surašyti


Sodrai - nereikia.
DK - darbo sąlygų pakeitimas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

martynas05
275
#1381327 2018-01-18 15:44 martynas05
sveiki,

Reikia pervesti darbuotoją toje pačioje įstaigoje iš vieno skyriaus į kitą, pati nesutinka rašyti, gal galite trumpai brūkštelti kokie mano veiksmai turi būti. Ji jau ten fiziškai dirba, (ir viskas ok) tik nesutvarkyta popieriškai, o sako pati nerašysiu smilepatarkite smile

Tininga
49952
#1381328 2018-01-18 15:46 Tininga

martynas05 rašė:


sveiki,

Reikia pervesti darbuotoją toje pačioje įstaigoje iš vieno skyriaus į kitą, pati nesutinka rašyti, gal galite trumpai brūkštelti kokie mano veiksmai turi būti. Ji jau ten fiziškai dirba, (ir viskas ok) tik nesutvarkyta popieriškai, o sako pati nerašysiu smilepatarkite smile

O darbo sutartyje nurodyta, kur konkrečiai ji dirba?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis