Tax.lt narys MantaZ123

Tax.lt narys nuo
2016-09-07
MantaZ123
forume parašė 51 žinučių

MantaZ123 naujausios žinutės:

2023-09-14 16:36 Įvairūs » Asociacijos » #1439399
Paskolą paverskite parama surašydami susitarmą.
2023-09-02 19:13 Bendra » Individualios įmonės turto perleidimas fiziniam asmeniui (savininkui) » #1439323
8 straipsnis. Individualios įmonės turtas


1. Turtas individualiai įmonei priklauso nuosavybės teise.


2. Individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu.


3. Perduodamas individualiai įmonei arba paimdamas iš individualios įmonės pinigus ar kitą turtą individualios įmonės savininkas surašo ir pasirašo pinigų ar kito turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentus. Pinigų įnešimo ir pinigų paėmimo dokumentai įforminami teisės aktų nustatyta tvarka. Kito turto perdavimo ar paėmimo dokumentai turi turėti šiuos privalomus rekvizitus: dokumento pavadinimą, dokumento surašymo datą, individualios įmonės pavadinimą, kodą, individualios įmonės savininko vardą, pavardę ir asmens kodą, perduodamo (ar paimamo) turto pavadinimus, kiekius, matavimo vienetus, vertes ir bendrą sumą. Tuo atveju, kai individualiai įmonei perduodamas (ar iš jos paimamas) turtas registruojamas viešajame registre, turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentuose turi būti nurodytas turto kodas ar unikalus numeris viešajame registre.
2023-09-02 19:11 Įvairūs » Klientas neapmoka sąskaitos, paskutinę termino dieną prašo darbo atlikimo akto » #1439322
6.722 straipsnis. Paslaugų teikėjo ataskaita
Jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas privalo:
1) kliento reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą;
2) klieno reikalavimu nedelsdamas pateikti klientui ataskaitą apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą;
3) nedelsdamas perduoti klientui viską, ką teikdamas paslaugas gavo kliento naudai.
2023-05-28 18:53 Įvairūs » Asociacijos » #1438897

Simplicija rašė:


Sveiki, ar įsigyjant IMT notaro, Registro centro paslaugų išlaidas būtinai reikia traukti į IMT įsigijimo savikainą ar galima jas traukti į veiklos sąnaudas?


Manyčiau, kad reikėtų traukti į savikainą:
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą sudaro:
41.1. už turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė) atėmus grąžinamo pridėtinės vertės mokesčio sumą;
41.2. atvežimo išlaidos;
41.3. muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai;
41.4. projektavimo darbų išlaidos;
41.5. sumontavimo išlaidos;
41.6. instaliavimo išlaidos;
41.7. parengimo naudoti išlaidos;
41.8. remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos;
41.9. išbandymo išlaidos;
41.10. infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos;
41.11. žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos;
41.12. kitos, tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios, išlaidos.
2023-05-08 11:56 Įvairūs » Asociacijos » #1438817
Apskaita5
2023-05-06 13:17 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1438807
112 straipsnis. Darbo laiko norma
1. Darbo laiko norma, tai yra laiko trukmė, kurią darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas pagal darbo sutartį (neskaitant papildomo darbo ir viršvalandžių), turi būti nustatyta darbo sutartyje.
2. Darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitę, darbo valandomis per dieną ar kitą apskaitinį laikotarpį, nepažeidžiant šio kodekso ar kitų darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų.
3. Darbuotojo darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko.

113 straipsnis. Darbo laiko režimas
1. Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių. Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų.

110 straipsnis. Darbo santykių ypatumai darbdaviams, įdarbinantiems mažiau kaip dešimt darbuotojų
Darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip dešimt darbuotojų, netaikomos šio kodekso nuostatos dėl:
4) pareigos pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš septynias dienas. Tokie darbdaviai apie darbo pamainų grafikus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, nebent su darbuotoju susitariama dėl kitokių pranešimo terminų (šio kodekso 115 straipsnio 2 dalis);
2023-05-06 13:08 Įvairūs » Asociacijos » #1438806

GraGra rašė:


Kokį sąskaitų planą naudojate?


Pirmais metais naudojau tokį, kurį galima pasirinkti su programa, o nuo 2019 keitėsi teisės aktai, tai naudoju šį
www.e-tar.lt/portal/lt/...
2023-04-29 16:43 Įvairūs » Asociacijos » #1438752

GraGra rašė:


Sveiki, esu nauja narė. Vedu UAB apskaitą, nemokama programa Apskaita5. Noriu vesti ir asociacijos apskaitą šia programa. Gal kas turi patirtį su asociacijų programomis?


Vedu asociacijos apskaitą su Apskaita5
2023-03-12 11:12 Įvairūs » Asociacijos » #1438305
2. Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal šio įstatymo 8 straipsnį leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5483/asr

Gi pats sakai, kad tėvai "moka", tai tas "mokėjimas" yra ne parama, nes moka ne savo valia, o dėl to, kad jei nemokės, vaiką išmes iš mokyklos.
2023-03-09 10:06 Įvairūs » Asociacijos » #1438279
Tėvų mokamas mokestis gal jau komercinės pajamos? Nes parama - kai duodi už dyką (dovanoji), o čia tėvai moka už paslaugą. Dar šitą pasianalizuokit
www.vmi.lt/evmi/docum...
2023-03-09 10:02 Įvairūs » Asociacijos » #1438277
Finansavimo sumos – valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirtos pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

www.e-tar.lt/portal/lt/...
2022-10-25 23:09 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1436358

volanas rašė:


Sakykite, ar teisingai suprantu eigą:

1. Skelbimas leidinyje x 3 (ar galima paskelbti kitame leidinyje, nei nurodyta įstatuose?). Taip pat, ar tai privalo būti oficialus portalas (toks kaip naujienų) ar galima paskelbti kažkokiame nišiniame puslapyje arba skelbimų portale?;


CK 2.112 straipsnis. 1. Asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, juridinių asmenų steigimo dokumentų nustatyta tvarka turi apie tai paskelbti viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais arba paskelbti viešai vieną kartą ir pranešti raštu visiems kreditoriams. Pranešime turi būti nurodyti visi šio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje išvardyti duomenys. Apie likvidavimą taip pat pranešama juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną šio kodekso 2.66 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka

Kitame leidinyje, nei nurodyta įstatuose, negalima.

Priėmus sprendimą sudaroma likvidavimo pradžios finansinė atskaitomybė.


volanas rašė:


2. Po skelbimo leidinyje galima iš karto teikti prašymą keisti JA statusą, paskirti likvidatorių;


Ne po, o prieš skelbimą teikiama JAR:
2.1.1. Jar1;
2.1.2. JAR-TST-1;
2.1.3. JAR-LK1;


volanas rašė:


3. Kol tvirtinamas statusas, reikia gauti pažymą iš archyvo, tuomet tvarkoma buhalterija;


Negalite priduoti į archyvą, kol nebaigtas likvidavimas.


volanas rašė:


5. Gavus archyvo pažymą ir sutvarkius buhalteriją, reikia pateikti RC archyvo pažymą, likvidavimo aktą ir JAR 4 formą?


Likęs turtas perduodamas akcininkui, sutvarkoma buhalterija (sudaroma likvidavimo pabaigos finansinė atskaitomybė), uždaroma banko sąskaita, JAR pateikiamas likvidavimo aktas ir JAR4


2022-10-25 22:47 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1436357

daugas1 rašė:


Laba diena! Gal galite patarti, kaip apskaityti VŠĮ tipiniame sąskaitų plane gautą GPM auką, kurią VMI perveda kas metus?


GPM parama yra finansavimas, tai Dbanko sąskaita, K 3423 Paramai skirta gyventojų pajamų mokesčio dalis
2022-05-27 11:36 Įvairūs » Asociacijos » #1435506
Bet gi nuostolio kabėjimas jokių neigiamų pasekmių nesukelia?
2022-05-27 11:31 Įvairūs » Asociacijos » #1435504

jovitaL rašė:


Sveiki, 2020 m. VšĮ rezultatas buvo nuostolis. Ar galima praeitų metų nuostolį 2021 m. dengti su gautais narių įnašais? VšĮ komercinės veiklos nevykdo.


Įnašai yra viena iš finansavimo sumų rūšių.
2.6. Finansavimo sumos – valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirtos pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
2.5. Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį pelno nesiekiančio juridinio asmens turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Nemanyčiau, kad galima taip daryti. O koks tikslas tą nuostolį dengti?


2022-01-01 15:07 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1433613
Veikia su Win 11
2021-11-21 17:24 Bendra » GPS sekimo įrangą » #1433239
Duomenys turbūt bus tvarkomi kitais BDAR pagrindais, tai sutikimo nereikia. Rašte turi būti nurodyta:
1. Informacija apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, saugojimo terminus;
2. Duomenų valdytojas ir/ar tvarkytojas;
3. Asmens duomenų gavėjai;
4. Duomenų subjektų teisės;
5. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Daugiau informacijos rasite įvairių įstaigų patvirtintose ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ tvarkose. Į google paiešką įveskite didžiosiomis raidėmis parašytą tekstą.

2021-07-20 15:26 Įvairūs » Asociacijos » #1432241
2021-XX-XX asociacijos nariai priėmė sprendimą likviduoti XXX asociaciją, juridinio asmens kodas XXX, buveinės adresas XXX, duomenys apie asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Likvidatoriumi paskirtas XXX.
2021-07-15 09:57 Įvairūs » Asociacijos » #1432187
Paskaityk šitą, gal aiškiau bus
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr
2021-03-19 17:29 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1430505
Ar įmanoma ant win10 vienu metu paleisti 2 programos versijas, pvz., viena programa dirbti su viena įmone, o kita programa su kita?
2020-07-25 18:23 Įvairūs » Asociacijos » #1425756
Lyg ir turėtumėt. O galvojat, kad nereikia?
2020-07-13 09:01 Įvairūs » Asociacijos » #1425570
Kad pardavimas kelių eurų, nereiškia, kad nėra pelno. Galvočiau, kad jei puodelio savikaina 1 euras, "parduodamas" už 2 eur, tai parama galėtų būti 1 eur, bet pirkėjas irgi kažkaip turėtų suprast, kad teikia paramą 1 eur. Bet čia tik pamąstymai. Rašykit VMI.
2020-06-08 13:14 Įvairūs » Asociacijos » #1424794
Sveiki, noriu paklaust, ar taip turėtų būti vykdoma korespondencija? Mūsų atveju nuosavos lėšos yra iš asociacijos komercinės veiklos uždirbti pinigai. Ir jei pavyzdyje vietoj 5400 panaudota 5200, tai nuosava dalis irgi ne 378, o 364 (5200*0,07), tai ar nereikėtų atitinkamai šiuo skirtumu mažinti 33 sąskaitos nuo 378 iki 364?
2020-05-31 11:48 Įvairūs » Asociacijos » #1424620
BDAR suveiktų, bet pildykite mokėjimo žiniaraštį taip, kad pasirašantysis nematytų kitų pasirašančiųjų duomenų. Pvz., per paskutinius rinkimus pastebėjau, jog rinkimų komisijos naudoja "trafaretus" iš popieriaus ir kai reikia pasirašyti, matosi tik tavo eilutė.
2020-05-27 12:12 Įvairūs » Asociacijos » #1424521

Benas rašė:


Nesusidėlioja man IT korespondencijos. Asociacija nusipirko ilgalaikį turtą už 1000 Eur iš iš netikslinės juridinių asmenų paramos. IT nusidėvėjimas per metus 50 Eur
D 12 (IMT) 1000,00
K 231 (Pinigai) 1000,00
D 3421 (JA parama) 1000,00
K 51 (Finansavimo pajamos) 1000,00
D 6115 (IMT nusidėvėjimas) ar 51 (Finansavimo pajamos) 50,00?
K 12 (IMT) 50,00


Pagal taisyklių 108 p. "Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte."
Tai korespondencija galbūt(?) turėtų būti tokia:
D 12 (IMT) 1000,00
K 231 (Pinigai) 1000,00
D 6115 (IMT nusidėvėjimas) 50
K 12 (IMT) 50
D 3421 (JA parama) 50
K 51 (Finansavimo pajamos) 50

2020-05-18 17:44 Įvairūs » Asociacijos » #1424288

Gregas rašė:


Tačiau kažkaip neįtikina (neatrodo patikimai) tai, kad asociacijų nariams, kiek tai susiję su jų veikla konkrečioje asociacijoje, gali būti taikomas Savanoriškos veiklos įstatymas?..


Jei Savanoriškos veiklos įstatyme tokio draudimo nėra, o jo atrodo nėra, tai taikomas.


Gregas rašė:

Iš esmės tai tam gi ir įstojama į asociacijas nariais, kad būtų galima daryt tai kas reikalinga asociacijai, ir visa tai neatlygintinai.


Ne visai. Asociacijų įstatyme nėra nieko parašyta apie tai, kad asociacijos narys gali kažkaip padėti asociacijos jos kasdienėje veikloje. Pagal įstatymą asociacijos narys turi tokias teises: 1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą; 4) bet kada išstoti iš asociacijos; 5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises. Kitus klausimus, t. y., "pagalbą asociacijai", reguliuoja kiti įstatymai: Darbo kodeksas, jei tai darbo santykiai, Civilinis kodeksas, jei tai paslaugų teikimas asociacijai, Savanoriškos veiklos įstatymas, jei nemokamai padedama asociacijai.
Pagal jūsų analogiją išeitų, kad ir akcininkai gali UAB dirbti be kažkokių sutarčių, vien dėl to, kad jie akcininkai.
2020-05-18 17:36 Įvairūs » Notaro konsultacija. NT pirkimas. » #1424287
Pas šitą notarą parduot negalite, bandykite situaciją išdėstyti kitam notarui, gal jo nuomonė bus kita ir nereikės išregistruot nuomos. Be to, nemanau, kad draudžiama parduoti, kol neišregistruota nuomos sutartis. Tiesiog naujajam savininkui teks išregistravimo rūpesčiai.
2020-04-29 12:53 Įvairūs » Asociacijos » #1423694
Sveiki, ar teisingai galvoju. Asociacija gavo iš kitos asociacijos paramos turtu už 520 Eur. Tą turtą sudaro 10 vienetų daiktų, kiekvienas įkainotas po 52 Eur. Daiktai yra tam tikras sportinis inventorius, kuris bus naudojamas ir mokamoms paslaugoms teikti ir nemokamų sportinių renginių metu. Pagal apskaitos politiką, tam, kad turtas būtų pripažįstamas ilgalaikiu turtu, jo įsigijimo (pasigaminimo) savikaina turi būti ne mažesnė nei 500 Eur, taigi tai ne ilgalaikis turtas. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? 1) D 601 Suteiktų paslaugų savikaina, K 34211 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų parama ir 2) D 34211, K 51 Finansavimo pajamos ?
2020-04-20 13:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423353

Kristiana__ rašė:


Bendrajame žurnale bandėte peržiūrėti įrašą, kur suma neatitinka ? - kur "Avanso apyskaita Nr. 3"
Ant įrašo paspaudus, galima pasirinkti, ką norite peržiūrėti - korespondencijas ar ryšius.... Gal tai užvestų ant kelio.


Bendrajame žurnale sumos geros, tik jei pasirenku, kad filtruotų pagal susietą asmenį, atsiranda ta pusė sumos 19,71 Eur.
2020-04-20 13:40 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423350

Serebro rašė:


Pirmiausia pasitikrinčiau ar avansinė surašyta tinkamai (joje yra varnelės, kur išlaidos, kur pajamos, gal jei avanso apyskaitoj daugiau nei vienas įrašas, varnelė ne ten uždėta ir pan, pasitikrinčiau buh.sąskaitas). Jei yra galimybė, bandyčiau ištrinti ir iš naujo supildyti avanso apyskaitą.


Gal galėtumėt peržiūrėti avanso apyskaitą?

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Asociacija Garliavos mišrusis choras Melodija , 305393795
Vasario 16-osios g. 6-6, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53217
0 € / 0 €
Erinesta, UAB , 303436479
Vytenio g. 10-22, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68279
14,3 tūkst. € / -5,47 tūkst. €
VILNIAUS TURTAS, UAB , 301488580 , PVM k. LT100003826418
Teatro g. 9A-13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03107
392 tūkst. € / 68,5 tūkst. €
7 mohikanai, UAB , 305584537
Beržų g. 15, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. 14258
0 € / -9,27 tūkst. €
BFU company, UAB , 304413896 , PVM k. LT100010503216
R. Kalantos g. 76C, Kauno m., Kauno m. sav. 52365
980 tūkst. € / 26,3 tūkst. €
Euromarta, UAB , 306026421
Eišiškių pl. 47-312, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02184
11,7 tūkst. € / -21,8 tūkst. €
Fostral, MB , 305508450 , PVM k. LT100013047212
Raugyklos g. 17-R78, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01140
8,62 tūkst. € / -9,86 tūkst. €
Verslo valdymo paslaugos, MB , 303351776 , PVM k. LT100009039310
Savičiaus g. 6-7B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01127
211 tūkst. € / 26,5 tūkst. €
Matininko darbai, MB , 305568515
Nemenčinės pl. 274, Miškonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav. 15165
0 € / 0 €
Atlanticauto, MB , 305915841 , PVM k. LT100014520510
Dariaus ir Girėno g. 28-11, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72250
452 tūkst. € / 6,62 tūkst. €

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2023-01-01
246,21 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €