Tax.lt narys Jolit

Tax.lt narys nuo
2003-12-11
Profesija
buhalterė
Jolit
forume parašė 683 žinučių

Jolit naujausios žinutės:

2017-01-10 12:37 Įvairūs » Banderolių inventorizacija » #1344960
Sveiki,
kam aktualu, nepamirškite smile

2016-12-21 Nr. (19.21-10 E)-R-8235
DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR APDOROTO TABAKO INVENTORIZAVIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 9 punkte nustatyta, kad asmenys, praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus per 2 darbo dienas turi inventorizuoti įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.
Lietuvos Respublikos finansų ministras 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-487 „Dėl specialių ženklų banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo“ patvirtino banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžius, kurių atpažinties numeriai yra 00318-A5, 00318-A6, 00331-A6 ir 00331-A7. Šis įsakymas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 dieną, todėl šio pavyzdžio banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, asmenys pradeda inventorizuoti 2017 m. sausio 2 dieną.
Lietuvos Respublikos finansų ministras 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-045 „Dėl specialių ženklų banderolių etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo“ patvirtino banderolių etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžius, kurių atpažinties numeriai yra 00327-A2, 00328-A2, 00329-A2 ir 00330-A2. Šis įsakymas įsigaliojo 2015 m. vasario 6 dieną, todėl šio pavyzdžio banderolėmis paženklintą etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, pradeda inventorizuoti 2017 m. vasario 6 dieną.
Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete www.vdtat.lt. Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių inventorizuoti nereikia, banderolių atpažinties numeriai yra šie: 00318-A7, 00318-A8, 00331-A8, 00331-A9, 00327-A3, 00328-A3, 00329-A3, 00330-A3, jeigu banderolėse šių atpažinties numerių nėra, tai tokiomis banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus reikia inventorizuoti.
2016-01-29 09:05 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1302711
Vekselis yra tik skolos dokumentas. Vekselis įpareigoja asmenį sumokėti kitam asmeniui sutartą pinigų sumą iki tam tikros datos.
Bet tai nėra sąskaita už paslaugas.
2015-06-02 13:53 Įvairūs » Asociacijos » #1274940
Gita, negražu tyčiotis smile smile Gerai, kai Jūs nebe pirmi metai tvarkote asociacijų apskaitą, :) tai Jums paprasta.

www3.lrs.lt/pls/inter3...
Ištrauka iš "Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

321. 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:

321.1. debetuojama (D 51), uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos kredito suma (K 350);

321.2. kredituojama (K 51):

321.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);

321.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);

321.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);

321.2.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).“
2015-06-01 14:44 Įvairūs » Asociacijos » #1274802
Sveiki,
Taip netūrėtų būti, bet būna...
Sakykime, kad asociacija pasidarė sąmatą, kad renginys kainuos 1000 EUR, gavo tikslinius įnašus iš fizinių asmenų (renginio dalyvių) 1000 EUR. Bet pirkimo SF (pateisinančių renginio sąnaudas) gavo tik už 990 EUR, štai ir gaunasi 10 EUR daugiau kompensuota. Arba kita situacija - renginio sąmata tie patys 1000 EUR, planuojama, kad renginyje dalyvaus 20 dalyvių, tiksliniai įnašai iš renginio dalyvių: 20 dalyvių x 50 EUR = 1000 EUR, bet 5 dalyviai "susigalvojo", kad dar nuo savęs pridės po 0,40 EUR banko komisiniams kompensuoti ir pavedimą padarė ne 50 EUR, o 50,4 EUR, jau ir gaunasi 2 EUR daugiau kompensuotų sąnaudų.

Tad, kaip teisingai reikia parodyti tokias "kompensuotas sąnaudas" smile smile
2015-06-01 14:23 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1274799
Sveiki,
pildau asociacijos PLN204N deklaraciją (pelno nesiekiančių). Maniau, kad bus paprasta užpildyti, tai pasilikau paskutinei dienai, smile bet...kadangi asociacijos pildau pirmą kartą ir skiriasi nuo UAB, tai visai čia man neaišku :)

Veiklos rezultatų ataskaitoje situacija tokia:
Pajamos už parduotas prekes - 12 Lt, PLN204N (16 ir 17 eil.)
Parduotų prekių savikaina - 9 Lt. PLN204N -(23 eil.) ir PLN204L - (L1- 01) (parduotų prek.savik.)
Finansavimo sumos iš tikslinių įnašų (kompensuotos sumos) - 14504 Lt
Veiklos sąnaudos - 15175 Lt (iš jų 671 Lt nekompensuotos veiklos sąnaudos: banko komisiniai, ūkinės išlaidos ir įstatuose numatytos kompensuoti steigimo išlaidos, bet dar nekompensuotos).
Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą - (668) Lt (nuostolis).
Grynasis veiklos rezultatas - (668) Lt (nuostolis).

Kadangi buvo prekių pardavimas (nors ir atsitiktinis), jau skaitosi, kad vykdėme ūkinę-komercinę veiklą ir reikia pildyti PLN204N.
Man neaišku, į kurias eilutes pildyti smile
Kiek suprantu, finansavimo sumų iš tikslinių įnašų ir jomis kompensuotų sąnaudų į PLN2014N traukti nereikia, bet kur man parodyti tas bendras veiklos sąnaudas, kurios 2014 m. nebuvo kompensuotos.
Ar jų (veiklos sąnaudų -671 Lt) visai nereikia traukti į deklaraciją ir rodyti tik pajamas už parduotas prekes ir parduotų prekių savikainą, ar visgi reikia rodyti, tik tuomet kurioje eilutėje? smile
Bandžiau įrašyti prie leidžiamų atskaitymų, tuomet rodo klaidą, kad 16 eilutė turi būti didesnė už 23 eilutę. smile
2015-04-14 15:30 Bendra » Krovinio važtaraščiai » #1268766
Iš teisininko dar gavau atsakymą, kad "važtaraščius galima priskirti prie turto valdymo dokumentų (priėmimo, išdavimo, nurašymo, perdavimo, sunaikinimo aktai, apžiūros pažymos ir kita) (10.25) arba turto perdavimo ir priėmimo aktų keičiantis materialiai atsakingiems asmenims (10.31). Bet kuriuo atveju ir tie, ir tie turi būti saugomi 10 metų."
Uch, archyvai turės darbo, o mes išlaidų... smile
2015-04-14 15:04 Bendra » Krovinio važtaraščiai » #1268761
Sveiki,
gal yra kur konkrečiau parašyta dėl krovinio važtaraščių saugojimo tvarkos, nes logistikos vadovas norėtų naikinti krovinio važtaračius, kurių pas mus per mėnesį susikaupia virš 10 tūkst.vnt., o seniausiai išrašytiems kol kas tik 1,5 metų, tad dabar turiu įrodinėti, kad negalima...
Kadangi įsakymas „DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ“ seniai nebegalioja, o jį pakeitusiame įsakyme „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO“ aiškai, kad būtų įvardinta, kad krovinio važtaraščiai saugomi tiek ir tiek metų nėra, tai tik galiu daryti loginę prielaidą, kad krovinio važtaraščiai ir toliau saugomi 10 metų.

"Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" randu tik, kad "10.49.Transporto priemonių ridos ir kuro sąnaudų apskaičiavimo dokumentai -10 metų"
2008-06-30 13:23 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #535957
To Tess smile
Šioje temoje "delspinigių skaičiavimas" buvo neblogai išaiškinta A-n-d-r-i-a-u-s apie palūkanas ir delspinigius
www.tax.lt/postx8333-0-0.html
2008-03-04 22:13 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #497956

Rolanda rašė:

Kodėl jūs manote, kad 09 punktas netinka? Jame yra gera mintis... smileMintis gera, aš pati tai siūliau, bet neaišku, ar Nuomotojas sutiks, nes pats jis Airijoje gyvena, o, kad pasirašyti sutartis tiesiogiai su paslaugų tiekėjais, reikia jo įgaliojimo ir dar visokiausių parašų, tai būtų problematiška, o nuomos sutartis - tik metams...
2008-03-04 22:07 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #497952

Rolanda rašė:

Pažiūrėkite į šią sutartį, t.y. jos 09p.: http://www.milita.biz/index_files/Page415.htmČia sutarties šablonas, kai nuomotojas ir nuomininkas juridiniai asmenys...mano atveju, tai netinka... smile
2008-03-04 20:00 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #497907
Ar taip niekas ir nepagelbės? smile
2008-03-04 18:24 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #497877
Sveiki,
perskaičiau visą temą dėl patalpų nuomos iš fizinio asmens, bet niekur neradau nuorodos į kokį nors teisės aktą smile , kokiais dokumentais turi būti įformintas eksploatacinių išlaidų (vanduo, elektros energija, šiluma, telekomunikacijų ir kt. paslaugos) kompensavimas nuomotojui (fiziniam asmeniui, neįregistravusiam individualios veiklos), kad įmonė šias sąnaudas galėtų pripažinti leidžiamais atskaitymais?
Kažkada lyg ir skaičiau išaiškinimą, kad įforminama laisvos formos dokumentu, pridedant paslaugų tiekėjų sąskaitų-mokėjimo pranešimų kopijas...bet dabar kaip tyčia skubiai reikia ir neradu, o norime aptarti šias sąlygas nuomos sutartyje. Gal kas galėtų pagelbėti smile
2007-09-23 18:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #439241
Tikėtina, kad nuomotojas taip nori išvengti PVM-o nuo avanso, tai taip gudriai ir pavadino... smile
2007-09-23 16:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #439234
Sveiki, reikia jūsų pagalbos smile
Mūsų įmonė išsinuomojo biuro patalpas 4 metams. Pagal sutartį nuomininkas Sutarties pasirašymo dieną perveda į nuomotojo sąskaitą XXXXXLt, kuri bus laikoma kaip garantinis depozitas, siekiant užtikrinti nuomininko finansinius įsipareigojimus nuomotojui. Pasibaigus sutarčiai garantinis depozitas grąžinamas.
Kokioje sąskaitoje atvaizduoti sumokėtą garantinį depozitą smile
2007-08-03 11:02 Bendra » Benzovežis - apskaita ir jo naudojimas » #424154
"Kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų, bioproduktų apyvartos per 200_m. ________mėnesį ataskaita".
smile
2007-07-25 12:45 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #421070
Sveiki,
į kurį PVM deklaracijos laukelį reikia įrašyti tiekimus Europos Bendrijoje ne PVM mokėtojams, tačiau pagal direktyvą 77/388/EEB - 15 straipsnio 10 dalį ir direktyvą 92/12/EEB - 23 straipsnio 1 dalį atleistiems nuo PVM (yra atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas) smile
2007-05-30 11:04 Įvairūs » Paskola akcininkui » #403614
Suteikta ilgalaikė paskola akcininkui, kurią jis grąžins per 3 metus, sutartyje nurodyta, kad dalį paskolos (xxxx Lt) grąžins iki š.m. gruodžio 31 d., likusią dalį (yyyy Lt) grąžins iki 2009 m. gruodžio 31 d., ar teisingai, jeigu einamųjų metų paskolos akcininkui dalį atvaizduosiu "2434 Kitos gautinos sumos" sąskaitoje, o likusią paskolos akcininkui dalį- "1624 Po vienerių metų gautinos sumos" smile
2007-04-17 09:10 Mokslas » Diplominis darbas...reikia info apie bankus » #390767
To segma: Įvairių mokslinių straipsnių apie lizingą galima rasti čia smile

ev.lzuu.lt/mokveikla/SMK_2005/
ev.lzuu.lt/mokveikla/SMK_2004/
2007-04-02 13:29 Mokslas » Kursinis » #387045

Ieva1976 rašė:

Labas rytas,
Su kokiais susiduriat mokesciais, kurie yra nelogiski, neprotingi. Kurie pvz pjaunasi su istatymais. Man reikia aprasyt kokia nors mokestine problema.
Gal galit trumpai ivardint jus "pjaunanti" ir "kvaila" mokesti. (Pelno mokestis aisku erzina visus, bet reikia mokestines problemos, kokio nors "nonsenso"...

Dekoju uz nuomones is anksto....Čia yra magistrantų straipsnių apie mokestines problemas smile
ev.lzuu.lt/mokveikla/SMK_2005/
ev.lzuu.lt/mokveikla/SMK_2004/
2006-08-28 16:04 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #310710

ixodex rašė:

sveiki,

IT likutinė vertė 722 Lt, parduodame už 775 +PVM. Ar teisinga korespondencija?
D KASA 914,5
K IT perleidimo pelnas 53
K PVM 139,5
K 1230 775Neteisingai smile
Turi būti smile
D 272 Kasa
D 1237 Kt.įranga- įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
K 1230 Kt.įranga- įsigijimo savikaina
K 44840 Mokėtinas PVM
K 5211 Ilg.turto perleidimo pelnas
2006-08-24 16:11 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #309384
Parduodate su PVM.
2006-08-24 16:08 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #309379
Jei tas turtas neregistruojamas ir neviršija 24 (6960 Lt) per mokestinį laikotarpį, tai pajamų mokesčių neapmokestinamas. Šiuo atveju, jei tas fizinis asmuo daugiau šiais metais niekam nėra pardavęs turto, nei jis nei įmonė GPM nemoka.
2006-08-23 11:03 Bendra » Akcininko įnašas nekilnojamu turtu » #308477
PVMĮ 96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

1. Išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, taip pat šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą privalo PVM mokėtojas, kuriam išrašomas tokį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, arba PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas.
2006-08-23 10:58 Bendra » Akcininko įnašas nekilnojamu turtu » #308472

Tiesi rašė:

Jei nesunku, pakomentuok plačiau? Gal kokią nuorodą turi?


Dewa rašė:

Pati išssiaiškinau ir pasidalinsiu žiniomis su kitais, kurie gal kažkada ieškos informacijos smile

Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM UAB "M"

smile PVMĮ 9str. 2d.
Bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, o šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, -jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo jį perduodančio PVM mokėtojo įtrauktas į PVM atskaitą, šiame Įstatyme laikomas prekių tiekimu už atlygį (kai perduodamas objektas, kuris šiame Įstatyme laikomas preke) arba paslaugų teikimu už atlygį (kai perduodamas objektas, kuris šiame Įstatyme preke nelaikomas).
2006-08-11 09:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #305315

Dolli rašė:

Ačiū esam UAB-asJeigu nepastebėjote, tai ši tema yra biudžetininkams smile
2006-08-01 11:58 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #301972

wolf rašė:nerijus rašė:wolf rašė:

Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas, kuris turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių motinystės stažą.


Ne į temą, bet: Čia citata ar auksinė mintis?


Citata smileLIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS 18(1) str.3 d. smile smile
2006-07-03 18:23 Blevyzgos » Kur atostogauti. I kokią vietą ar šalį nebrangiai ir smagiai » #292281
O aš vis dar negaliu atsigauti nuo kelionės įspūdžių Kipre... smile Žydinčios ugninės akacijos, rododendrai, kalnai, jūra...nerealus salos grožis smile
2006-06-21 14:42 Bendra » Parama (labdara) » #288359

austa rašė:

Kaip turi atrodyti popierius apie paramos gavėjo statusą?? Ar tai koks pažymėjimas??? smileVadinasi smile Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą arba panaikinimą.
2006-06-21 10:23 Bendra » Sąnaudos » #288211
Teisingai smile
2006-06-21 10:00 Bendra » Sąnaudos » #288197

Virgasius rašė:

O kaip su antivirusinės programos NOD32 licencija vieneriems metams? Turiu ja traukti i ateinančių laikotarpių sąnaudas? Ar turiu traukti į 1 klasę? Suma - 132,20 lt. smileLicencija juk vieneriems metams, tai ne ilgalaikis turtas, vadinasi, į ateinančių laikotarpių sąnaudas arba tiesiai į sąnaudas, jei galioja tik šiais metais.

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Vilmutė, MB , 304415559
Baltupio g. 55-12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08322
3,24 tūkst. € / -5,55 tūkst. €
ORDAS, UAB , 302659867 , PVM k. LT100006460913
Rumpiškės g. 3-23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91129
28,9 tūkst. € / 1,62 tūkst. €
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Plokščiai , 303184423
Dvaro g. 6, Plokščių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. 71483
0 € / 0 €
Pamario kopa, UAB , 152446528
Valstiečių g. 4-4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92206
41 tūkst. € / -3,12 tūkst. €
Nacionalinė viešųjų pirkimų praktikų asociacija , 303125243
Kaštonų g. 1-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01107
0 € / 0 €
Rimpala, UAB , 259946750 , PVM k. LT599467515
A. Smetonos g. 6-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01115
4,73 tūkst. € / -13,6 tūkst. €
Inlay, UAB , 304709557 , PVM k. LT100011247910
Verslo I g. 3, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38130
319 tūkst. € / 46 tūkst. €
Susuktas, MB , 304854428
2, Ožiškių k., Alionių sen., Širvintų r. sav. 19145
2,13 tūkst. € / -1,82 tūkst. €
Skanmanta, UAB , 304181985
Tauragės g. 21, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav. 75110
0 € / 0 €
Žaiginio medžiotojų būrelis , 291521050
6, Daugodų k., Raseinių sen., Raseinių r. sav. 60103
0 € / 0 €

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2023-01-01
246,21 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €