superagne
11
#963729 2011-06-27 13:54 superagne
Sveiki :)
norėjau paklausti ar GPM skaičiuojamas, jei priskaičiuotas atlyginimas yra 20 Lt? Be to, darbuotojas yra naujas darbo rinkos dalyvis.

Alina55
11033
#963741 2011-06-27 14:05 Alina55 redaguota: 2011-09-11 07-23

superagne rašė:

Sveiki :) norėjau paklausti ar GPM skaičiuojamas, jei priskaičiuotas atlyginimas yra 20 Lt? Be to, darbuotojas yra naujas darbo rinkos dalyvis.


Vadovaukitės darbuotojo prašymu dėl taikymo.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

superagne
11
#963765 2011-06-27 14:21 superagne
Prašoma taikyti pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tai GMP skaičiuoti nuo pirmo lito?

Sandra_v
4591
#963773 2011-06-27 14:24 Sandra_v redaguota: 2011-09-11 07-23

superagne rašė:

Prašoma taikyti pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tai GMP skaičiuoti nuo pirmo lito?


atimti reikia tada 15 proc. skačiuot

Visi geniai miršta nuo smegenų sukrėtimo

Alina55
11033
#963778 2011-06-27 14:26 Alina55 redaguota: 2011-09-11 07-23

superagne rašė:

Prašoma taikyti pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tai GMP skaičiuoti nuo pirmo lito?


Prašyme galėjo nurodyti ir konkrečią sumą, tas pagrindinis - 470 Lt, o jį taikant - pajamų mokestis lygus 0.
Pasinaudokite Tax'o skaičiuokle:
www.tax.lt/naujos-mokesciu-skaiciuokles.php
Kad tai naujas rinkos dalyvis - pajamų mokesčiui įtakos neturi, keičiasi tik SODROS mokesčiai.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

superagne
11
#963781 2011-06-27 14:32 superagne
Supratau. Ačiū labai :)

Azuoliene
384
#964261 2011-06-29 09:09 Azuoliene
Laba diena,

kaip reikia skaičiuoti DU, jei žmogui poerkeliamos darbo dienos. Pvz. - atlyginimas 1000 lt, mėnesyje darbo dienų 22. Darbuotojas turi šeštadienį skrido į komandiruotę. Tai šeštadienis darbo diena. Ir kitame mėnesyje darbuotojas pasirinko laisvą dieną. Tai siame menesyje darbuotojas dribs 23 dienas. AR skaiciuoti papildomai uz sia diena? Uz dirbta sestadieni?

Kiekvienam savo Saulė :)

astorija
38
#964362 2011-06-29 12:34 astorija redaguota: 2011-09-11 07-24

Azuoliene rašė:

Laba diena,

kaip reikia skaičiuoti DU, jei žmogui poerkeliamos darbo dienos. Pvz. - atlyginimas 1000 lt, mėnesyje darbo dienų 22. Darbuotojas turi šeštadienį skrido į komandiruotę. Tai šeštadienis darbo diena. Ir kitame mėnesyje darbuotojas pasirinko laisvą dieną. Tai siame menesyje darbuotojas dribs 23 dienas. AR skaiciuoti papildomai uz sia diena? Uz dirbta sestadieni?taip dirbs 23 d. uz darba poilsio diena sumoketi 1k. o uz pasinaudota papildoma poiliso diena, apmoketi pagal DK 194 str. mano galva:)

frontera
203
#965190 2011-07-01 13:14 frontera redaguota: 2011-09-11 07-24
Sveiki,
turiu klausimėlį smile
Miško darbininkas 9 dienas netavyko į darbą ne dėl darbuotojo kaltės, tabelyje PN. 12 dienų dirbo. Kaip man dabar paskaičiuoti atlyginimą ir kompensuojamą išmoką? Darbo sutartį parašyta, kad kompensuojama išmoka mokama 50% nuo uždirbto atlyginimo. Ar gerai darysiu jei:
1. DU 800 lt
2. Kompensuojama išmoka 12x19,50=234 lt

Ar geriau taip:
1. DU 800 lt
2. Kom.išm. 800/21=38,10
12x38,10=457,20
457,20/2=228,60

Patarkit prašau :)

ErnestaL
606
#965572 2011-07-04 11:41 ErnestaL
Sveiki,

turiu klausimėlį: man reikia išskaičiuoti darbuotojai iš atlyginimo 130 LT, nes ji nepasitarusi su direktorium nupirko kažkokų nereikalingų daiktų. Tai direktorius man liepė išskaičiuoti jai iš atlyginimo. Yra įsakymas. Tai galiu paprastai daryti naują atskaitymą tai sumai ir viskas? Ar yra kokių niuansų? Ačiū smile

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

amadina22
19802
#965583 2011-07-04 12:24 amadina22
253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai
Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:
1) turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo);
2) medžiagų pereikvojimo;
3) baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;
4) išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;
5) netinkamo materialinių vertybių saugojimo;
6) netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos;
7) to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;
8) kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo.

254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos
Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Kodekso 255 straipsnyje.

255 straipsnis. Atvejai, kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą
Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei:
1) žala padaryta tyčia;
2) žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;
3) žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
4) žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese;
5) žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją visiška materialinė atsakomybė nustatyta specialiuose įstatymuose;
6) žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo;
7) tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje.

256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.
2. Tais atvejais, kai dėl kartu dirbamo darbo neįmanoma atriboti atskirų darbuotojų atsakomybės, gali būti sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis su darbuotojų grupe. Šiuo atveju žalą atlygina visi sutartį pasirašę darbuotojai. Kiekvieno jų dalis atlyginant žalą nustatoma proporcingai jų dirbtam laikui, per kurį susidarė žala, jei sutartyje nenustatyta kitaip.
3. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys negali būti sudaromos su darbuotojais iki aštuoniolikos metų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-404, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3993 (2009-08-04)

257 straipsnis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas
1. Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos.
2. Kai žala padaroma tyčia, turi būti atlyginama visa žala.
3. Žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius).
4. Atlygintina žala nustatoma tokio dydžio, kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo.
5. Darbo ginčą nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį atsižvelgdamas į aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, taip pat į atsakovo turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Kai tam tikram darbuotojui žalos atlyginimas sumažinamas dėl jo turtinės padėties, tai negali būti pagrindas padidinti atlygintiną žalą kitiems grupinės atsakomybės dalyviams.

258 straipsnis. Darbuotojo padarytos žalos išieškojimo tvarka
1. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu.
2. Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos.
3. Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus. Kreipimasis į darbo ginčus nagrinėjantį organą sustabdo išieškojimą.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ErnestaL
606
#965615 2011-07-04 13:36 ErnestaL
Ačiū, mes išskaičiuosime pagal LR DK 253 str. 6 d. ir 258 str. 1 d. Čia viskas lyg ir aišku, o kaip viską įforminti? Prie visų atskaitymų (Sodrai, GPM) padaryti naują atskaitymą programoje tai konkrečiai sumai? Juk negalime atlyginimo mažinti tai sumai, reikia kažkaip išskaityti...Ačiū.

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

amadina22
19802
#965619 2011-07-04 13:43 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-24

ErnestaL rašė:

Ačiū, mes išskaičiuosime pagal LR DK 253 str. 6 d. ir 258 str. 1 d. Čia viskas lyg ir aišku, o kaip viską įforminti? Prie visų atskaitymų (Sodrai, GPM) padaryti naują atskaitymą programoje tai konkrečiai sumai? Juk negalime atlyginimo mažinti tai sumai, reikia kažkaip išskaityti...Ačiū.Atlyginimo ir nemažiname, išskaičiuojame tą sumą iš "gautino į rankas".

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ErnestaL
606
#965627 2011-07-04 13:54 ErnestaL redaguota: 2011-09-11 07-24

amadina22 rašė:ErnestaL rašė:

Ačiū, mes išskaičiuosime pagal LR DK 253 str. 6 d. ir 258 str. 1 d. Čia viskas lyg ir aišku, o kaip viską įforminti? Prie visų atskaitymų (Sodrai, GPM) padaryti naują atskaitymą programoje tai konkrečiai sumai? Juk negalime atlyginimo mažinti tai sumai, reikia kažkaip išskaityti...Ačiū.Atlyginimo ir nemažiname, išskaičiuojame tą sumą iš "gautino į rankas".Ačiū. smile

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

gerliux
146
#965741 2011-07-04 17:12 gerliux
Sveiki, jei direktorius nori sau pasiskirti priedą, ar užtenka įsakymo, ar reikalingas akcininkų sprendimas?

Žvelgiant iš materializmo dialektinės pusės, aš ignoruoju duotos iliuzijos paradoksą ir konstatuoju faktą, kad ne Jūsų kompetencijoj spręsti šį subtilų klausimą!

gerliux
146
#965751 2011-07-04 18:27 gerliux redaguota: 2011-09-11 07-24

gerliux rašė:

Sveiki, jei direktorius nori sau pasiskirti priedą, ar užtenka įsakymo, ar reikalingas akcininkų sprendimas?


smile

Žvelgiant iš materializmo dialektinės pusės, aš ignoruoju duotos iliuzijos paradoksą ir konstatuoju faktą, kad ne Jūsų kompetencijoj spręsti šį subtilų klausimą!

Byla
12139
#965752 2011-07-04 18:49 Byla redaguota: 2011-09-11 07-24

gerliux rašė:gerliux rašė:

Sveiki, jei direktorius nori sau pasiskirti priedą, ar užtenka įsakymo, ar reikalingas akcininkų sprendimas?


smile


Šie reikalai turėtų būti aprašyti įmonės įstatuose.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

gerliux
146
#965753 2011-07-04 19:05 gerliux
Įstatuose parašyta, kad vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir yra vienasmenis bendroves valdymo organas. Dar yra, kad akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo LR AB įstatyme nustatytos.
Tai kaip čia gaunasi dėl to priedo smile

Žvelgiant iš materializmo dialektinės pusės, aš ignoruoju duotos iliuzijos paradoksą ir konstatuoju faktą, kad ne Jūsų kompetencijoj spręsti šį subtilų klausimą!

Tess
20290
#967254 2011-07-12 12:30 Tess
Kaip apskaičiuoti DU, jeigu žmogus pradėjo dirbti nuo 06.06, DU sudaro 750 Lt, o darbo laikas DS nurodytas 19 val. per savaitę/ 4 darbo dienų savaitė.
Tai reikia 750/20*18?

Rolf
17235
#967271 2011-07-12 13:08 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-24

Tess rašė:

Kaip apskaičiuoti DU, jeigu žmogus pradėjo dirbti nuo 06.06, DU sudaro 750 Lt, o darbo laikas DS nurodytas 19 val. per savaitę/ 4 darbo dienų savaitė.
Tai reikia 750/20*18?


Reikia skaičiuoti valandinį atlyginimą, nes ne po 8 val. per dieną dirbama, be to ne vienodą darbo valandų dirba per dieną.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis